5/1997 Sb., o sjednání Dodatkového protokolu č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

Schválený:
5/1997 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. srpna 1995 byl ve Varšavě podepsán Dodatkový protokol č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.1)
Protokol se na základě svého článku 3 odst. 3 prozatímně prováděl od 1. ledna 1996 a vstoupil v platnost podle téhož článku odst. 1 dnem 16. července 1996.
Český překlad Protokolu se vyhlašuje současně.
DODATKOVÝ PROTOKOL Č. 2
ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
Představitelé České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky a Slovenské republiky,
- majíce na zřeteli Deklaraci předsedů vlád z 25. listopadu 1994 v Poznani,
- znovu potvrzujíce svůj závazek principům tržní ekonomiky, jež tvoří základy jejich vztahů,
- pevně přesvědčeni, že tento Dodatkový protokol podpoří prohloubení vzájemně výhodných obchodních vztahů mezi nimi a přispěje k procesu integrace v Evropě,
- v souladu s příslušnými ustanoveními článků 34, 35, 37 a 39 Středoevropské dohody o volném obchodu,
se dohodli takto:
Čl.1
1. Protokoly 1 až 3 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, uplatněné v souladu s Dodatkovým protokolem, podepsaným dne 29. dubna 1994 v Budapešti, budou zrušeny a od 1. ledna 1996 nahrazeny novými Protokoly 1 až 3, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatkového protokolu.
2. Přílohy k Protokolům 1 až 3 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu se nemění.
Čl.2
Tento Dodatkový protokol tvoří nedílnou součást Středoevropské dohody o volném obchodu.
Čl.3
1. Tento Dodatkový protokol vstoupí v platnost dnem, kdy depozitář obdrží poslední notifikaci od Stran Středoevropské dohody o volném obchodu o ukončení procedur nezbytných k tomuto účelu.
2. Depozitář bude notifikovat všem Smluvním stranám ukončení procedur nezbytných pro vstup tohoto Dodatkového protokolu v platnost.
3. Pokud Strany neobdrží notifikace podle odstavce 2 tohoto článku do 31. prosince 1995, bude tento Dodatkový protokol prozatímně prováděn od 1. ledna 1996.
Na důkaz toho níže podepsaní zplnomocněnci, byvše řádně k tomu pověřeni, podepsali tento Dodatkový protokol.
Dáno ve Varšavě dne 18. srpna 1995 v jednom původním vyhotovení v anglickém jazyce, které bude uloženo u vlády Polska. Depozitář předá ověřené kopie všem Stranám.
Za Českou republiku:
Vladimír Dlouhý v. r.
ministr průmyslu a obchodu
Za Maďarskou republiku:
Imre Dunai v. r
ministr průmyslu a obchodu
Za Polskou republiku:
Jaczek Buchacz v. r.
ministr hospodářské spolupráce
se zahraničím
Za Slovenskou republiku:
Ján Ducký v. r.
ministr hospodářství
PROTOKOL 1
(uváděný v odstavci 2 článku 3)
ZRUŠENÍ CEL MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ
1. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v České republice a Slovenské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady "erga omnes", jsou uvedeny v Příloze A tohoto Protokolu.
2. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v České republice a ve Slovenské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách B a C tohoto Protokolu.
3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze D tohoto Protokolu, budou zrušena k 1. lednu 1996.
4. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze E tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.
5. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze F tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - zbývající cla budou zrušena.
6. Výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady "erga omnes", jsou uvedeny v Příloze G tohoto Protokolu.
7. Výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách H a J tohoto Protokolu.
8. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Příloze K tohoto Protokolu, budou zrušena dne 1. ledna 1996.
9. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Příloze L tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.
10. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Příloze M tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - zbývající cla budou zrušena.
PROTOKOL 2
(uváděný v odstavci 2 článku 3)
ZRUŠENÍ CEL MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A POLSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ
1. Výrobky pocházející z Polské republiky, na které je v České republice a Slovenské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady "erga omnes", jsou uvedeny v Příloze A tohoto Protokolu.
2. Výrobky pocházející z Polské republiky, na které je v České republice a ve Slovenské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách B a C tohoto Protokolu.
3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze D tohoto Protokolu, budou zrušena k 1. lednu 1996.
4. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze E tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.
5. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze F tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - na 15 % základního cla,
- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.
6. Výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, na které je v Polské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady "erga omnes", jsou uvedeny v Příloze G tohoto Protokolu.
7. Výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, na které je v Polské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách H a J tohoto Protokolu.
8. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Příloze K tohoto Protokolu, budou zrušena dne 1. ledna 1996.
9. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Příloze L tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.
10. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Přílohách M a N tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1996 - na 5/7 základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 4/7 základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 3/7 základního cla,
- 1. ledna 2000 - na 2/7 základního cla,
- 1. ledna 2001 - na 1/7 základního cla,
- 1. ledna 2002 - zbývající cla budou zrušena.
PROTOKOL 3
(uváděný v odstavci 2 článku 3)
ZRUŠENÍ CEL MEZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU A POLSKOU REPUBLIKOU
1. Výrobky pocházející z Polské republiky, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady "erga omnes", jsou uvedeny v Příloze A tohoto Protokolu.
2. Výrobky pocházející z Polské republiky, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách B a C tohoto Protokolu.
3. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze D tohoto Protokolu, budou zrušena k 1. lednu 1996.
4. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze E tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.
5. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze F tohoto Protokolu -- s výjimkou položek níže uvedených -- budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - zbývající cla budou zrušena.
Číselné označení položek výjimek:
480252016  480522   481012996  481930   870332
480253   480523   481091   481940   870333
480260   480529   481099   481960   870422
480411   480530   481620   482010   870423
480419   480570994  481710   482020   870432
480421   480580038  481720   482030   870490
480429   480580995  481730   482090   870530
480431   480810   481810   870321   871200022
480439   480820   481820   870322   871200998
480441   480830   481830   870323
480442   481011027  481910   870324
480449   481012011  481920   870331
V případě výjimek dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Polské republiky budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - na 15 % základního cla,
- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.
6. Než budou dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze G, plně odstraněna, Maďarská republika vyhlásí, počínajíc dnem vstupu v platnost Dohody, každoročně bezcelní kvóty nad limity uvedené v této Příloze.
7. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v Polské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady "erga omnes", jsou uvedeny v Příloze H tohoto Protokolu.
8. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v Polské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách J a K tohoto Protokolu.
9. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze L tohoto Protokolu, budou zrušena dne 1. ledna 1996.
10. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze M tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.
11. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze N tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - zbývající cla budou zrušena.
12. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Přílohách O a P tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1996 - na 5/7 základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 4/7 základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 3/7 základního cla,
- 1. ledna 2000 - na 2/7 základního cla,
- 1. ledna 2001 - na 1/7 základního cla,
- 1. ledna 2002 - zbývající cla budou zrušena.
13. Než budou dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze Q tohoto Protokolu, plně odstraněna, Polská republika vyhlásí, počínajíc dnem vstupu v platnost Dohody, bezcelní kvóty nad limity uvedené v této Příloze.
1) Středoevropská dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou ze dne 21. prosince 1992 byla vyhlášena pod č. 54/1995 Sb. Dodatkový protokol ke Středoevropské dohodě o volném obchodu týkající se změn Protokolů 1 - 6 ze dne 29. dubna 1994 byl vyhlášen pod č. 111/1996 Sb.

Související dokumenty