5/2003 Sb. o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury

Schválený:
5/2003 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury
Změna: 98/2006 Sb.
Změna: 126/2009 Sb.
Změna: 26/2015 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví druhy ocenění v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury (dále jen "ministerstvo"), a podmínky pro jejich udělování.
 
§ 2
Druhy ocenění
Ministerstvo může udělovat tato ocenění:
a) Státní cenu za literaturu,
b) Státní cenu za překladatelské dílo,
c) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury,
d) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize,
e) Cenu Ministerstva kultury za památkovou péči,
f) Cenu Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury,
g) Cenu Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit,
h) Cenu Knihovna roku,
i) Cenu za nejkrásnější českou knihu roku,
j) Cenu Gloria musaealis,
k) Cenu Ministerstva kultury - Designér roku,
l) Cenu Ministerstva kultury na Bienále grafického designu Brno,
m) Cenu Ministerstva kultury - cena hranému filmu zemí Visegrádu,
n) titul "Nositel tradice lidových řemesel",
o) medaili Artis bohemiae amicis.
p) Mecenáš české kultury,
q) Rytíř/Dáma české kultury.
Státní cena za literaturu
 
§ 3
(1) Státní cena za literaturu se uděluje k ohodnocení významného původního literárního díla1) české literatury, vydaného formou tištěné neperiodické publikace v českém jazyce v roce udělení ocenění nebo v roce předcházejícím. Státní cenu za literaturu lze udělit rovněž k ohodnocení dosavadní literární tvorby.
(2) Státní cena za literaturu se uděluje autorovi.
(3) Státní cenu za literaturu lze udělit každoročně k 28. říjnu. V kalendářním roce může být udělena pouze jedna Státní cena za literaturu.
(4) Státní cenu za literaturu tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč.
 
§ 4
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 3 mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. května roku udělení ocenění.
(2) Návrh na udělení ocenění podle § 3 musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nebyl-li trvalý pobyt udělen (dále jen "místo trvalého pobytu"), autora navrženého na udělení ocenění a zdůvodnění návrhu.
Státní cena za překladatelské dílo
 
§ 5
(1) Státní cena za překladatelské dílo se uděluje k ohodnocení překladu literárního díla1) z cizího jazyka do jazyka českého, vydaného v roce udělení ocenění nebo v roce předcházejícím, s přihlédnutím k dosavadní činnosti autora překladu v oblasti překladů literárních děl. Státní cenu za překladatelské dílo lze udělit rovněž k ohodnocení dosavadní činnosti autora v oblasti překladů literárních děl.
(2) Státní cena za překladatelské dílo se uděluje autorovi.
(3) Státní cenu za překladatelské dílo lze udělit každoročně k 28. říjnu. V kalendářním roce může být udělena pouze jedna Státní cena za překladatelské dílo.
(4) Státní cenu za překladatelské dílo tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč.
 
§ 6
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 5 mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. května roku udělení ocenění.
(2) Návrh na udělení ocenění podle § 5 musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu autora navrženého na udělení ocenění a zdůvodnění návrhu.
Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury
 
§ 7
(1) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury se uděluje k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění a architektury.
(2) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury se uděluje v oborech
a) divadelním,
b) hudebním,
c) výtvarném,
d) architektury.
(3) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury se uděluje fyzické osobě nebo právnické osobě.
(4) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury lze udělit každoročně k 28. říjnu. V kalendářním roce může být udělena v každém oboru podle odstavce 2 pouze jedna Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění a architektury.
(5) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč.
 
§ 8
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 7 mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. května roku udělení ocenění.
(2) Návrh na udělení ocenění podle § 7 musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, navržených na udělení ocenění, označení příslušného oboru podle § 7 odst. 2 a zdůvodnění návrhu.
Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize
 
§ 8a
(1) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize se uděluje k ohodnocení mimořádně významných výsledků či výjimečných uměleckých tvůrčích, interpretačních nebo technických počinů v procesu tvorby, výroby, šíření a uchovávání kinematografických a audiovizuálních děl1a) nebo za výzkumnou či propagační činnost v oblasti kinematografie a audiovize nebo za dlouhodobé zásluhy v oblasti kinematografie a audiovize.
(2) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize se uděluje fyzické osobě nebo právnické osobě; fyzické osobě ji lze udělit též in memoriam.
(3) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize lze udělit každoročně zpravidla k 27. říjnu. V kalendářním roce mohou být uděleny nejvýše dvě Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize, z nichž pouze jedna může být udělena žijící fyzické osobě nebo právnické osobě.
(4) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč. V případě jejího udělení in memoriam se neposkytuje peněžní ocenění.
 
§ 8b
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 8a mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. května roku udělení ocenění.
(2) Návrh na udělení ocenění podle § 8a musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, navržených na udělení ocenění, a zdůvodnění návrhu. V případě návrhu na udělení ocenění in memoriam musí návrh obsahovat jméno a příjmení fyzické osoby navržené na udělení ocenění, zdůvodnění návrhu a jméno a příjmení fyzické osoby, která by mohla ocenění převzít.
Cena Ministerstva kultury za památkovou péči
 
§ 9
(1) Cena Ministerstva kultury za památkovou péči se uděluje k ohodnocení mimořádně významných výsledků nebo tvůrčích počinů dosažených v oblasti ochrany, zkoumání, uchovávání a prezentace kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón nebo archeologických nálezů.
(2) Cena Ministerstva kultury za památkovou péči se uděluje fyzické osobě; lze ji udělit též in memoriam.
(3) Cenu Ministerstva kultury za památkovou péči lze udělit každoročně zpravidla k 18. dubnu, který je Mezinárodním dnem památek a sídel. V kalendářním roce mohou být uděleny nejvýše dvě ceny Ministerstva kultury za památkovou péči, z nichž pouze jedna může být udělena žijící osobě.
(4) Cenu Ministerstva kultury za památkovou péči tvoří diplom, reliéfní plaketa včetně etue a peněžní ocenění ve výši 200 000 Kč. V případě jejího udělení in memoriam se neposkytuje peněžní ocenění.
 
§ 10
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 9 mohou podávat Vědecká rada pro státní památkovou péči, odborná organizace státní památkové péče nebo občanská sdružení, která podle svých stanov vyvíjejí činnosti při ochraně kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón nebo archeologických nálezů, a to do 15. února roku udělení ocenění.
(2) Návrh na udělení ocenění podle § 9 musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby navržené na udělení ocenění a zdůvodnění návrhu. V případě návrhu na udělení ocenění in memoriam musí návrh obsahovat jméno a příjmení fyzické osoby navržené na udělení ocenění, zdůvodnění návrhu a jméno a příjmení fyzické osoby, která by mohla ocenění převzít.
Cena Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury
 
§ 11
(1) Cena Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury se uděluje k ohodnocení trvalých zásluh o rozvoj kultury v obcích, krajích i v celé České republice při provozování kulturních služeb pro veřejnost nebo za přínos v zapojení České republiky do mezinárodních programů v oblasti kultury.
(2) Cena Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury se uděluje fyzické osobě nebo právnické osobě.
(3) Cenu Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury lze udělit každoročně. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše pět cen Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury.
(4) Cenu Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 100 000 Kč.
 
§ 12
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 11 mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. prosince roku předcházejícího roku udělení ocenění.
(2) Návrh na udělení ocenění podle § 11 musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, navržených na udělení ocenění, a zdůvodnění návrhu.
Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit
 
§ 13
(1) Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit se uděluje k ohodnocení dlouhodobého působení v jednotlivých oborech zájmových uměleckých aktivit, popřípadě za vytvoření vynikajícího uměleckého díla v těchto oborech.
(2) Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit se uděluje v oborech
a) divadelní a slovesné aktivity,
b) tradiční lidová kultura a folklor,
c) hudební aktivity,
d) audiovizuální a výtvarné aktivity,
e) taneční aktivity,
f) dětské umělecké aktivity.
(3) Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit se uděluje fyzické osobě nebo právnické osobě.
(4) Cenu Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit lze udělit každoročně u příležitosti celostátních přehlídek nebo festivalů. V kalendářním roce může být udělena v každém oboru podle odstavce 2 pouze jedna Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit.
(5) Cenu Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 50 000 Kč.
 
§ 14
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 13 mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. prosince roku předcházejícího roku udělení ocenění.
(2) Návrh na udělení ocenění podle § 13 musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, navržených na udělení ocenění, označení příslušného oboru podle § 13 odst. 2 a zdůvodnění návrhu.
Cena Knihovna roku
 
§ 15
(1) Cena Knihovna roku se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.
(2) Cena Knihovna roku se uděluje v kategoriích
a) základní knihovna,2)
b) významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
(3) Cena Knihovna roku podle odstavce 2 písm. a) se uděluje provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven.3) Cena Knihovna roku podle odstavce 2 písm. b) se uděluje fyzické osobě nebo provozovateli knihovny podle předchozí věty.
(4) Cenu Knihovna roku lze udělit každoročně v říjnu u příležitosti Týdne knihoven. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše pět cen Knihovna roku v kategoriích podle odstavce 2.
(5) Cenu Knihovna roku tvoří diplom pro všechna udělená ocenění v kategoriích podle odstavce 2 a peněžní ocenění ve výši 70 000 Kč pro nejvýše jednu cenu v každé kategorii podle odstavce 2.
 
§ 16
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 15 mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 5. srpna roku udělení ocenění.
(2) Návrh na udělení ocenění podle § 15 musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu provozovatele knihovny navrženého na udělení ocenění, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovatele knihovny navrženého na udělení ocenění, jde-li o právnickou osobu, označení příslušné kategorie podle § 15 odst. 2 a zdůvodnění návrhu. Dále v případě podání návrhu na udělení ocenění podle § 15 odst. 2 písm. b) musí návrh obsahovat jméno a příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby navržené na udělení ocenění.
Cena za nejkrásnější českou knihu roku
 
§ 17
(1) Cena za nejkrásnější českou knihu roku se uděluje k ohodnocení neperiodické publikace4) jako technického výrobku a funkčního předmětu, která nebyla dosud v této polygrafické a výtvarné podobě vydána.
(2) Cena za nejkrásnější českou knihu roku se uděluje na základě výsledků veřejné soutěže5) vyhlašované každoročně ministerstvem společně s Památníkem národního písemnictví prostřednictvím tisku a v informačním systému s dálkovým přístupem.6)
(3) Cena za nejkrásnější českou knihu roku se uděluje v kategoriích
a) odborná literatura,
b) krásná literatura,
c) literatura pro děti a mládež,
d) učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky,
e) knihy o výtvarném umění,
f) katalogy,
g) bibliofilie a autorské knihy.
(4) Cena za nejkrásnější českou knihu roku se uděluje právnické osobě se sídlem v České republice nebo občanovi České republiky, kteří jsou vydavateli neperiodické publikace podle odstavce 1 (dále jen "vydavatel"), za umístění této neperiodické publikace na prvním místě v některé z kategorií podle odstavce 3.
(5) Cenu za nejkrásnější českou knihu roku lze udělit každoročně k 23. dubnu, který je Světovým dnem knihy a autorských práv. V kalendářním roce může být udělena v každé kategorii podle odstavce 3 pouze jedna Cena za nejkrásnější českou knihu roku.
(6) Cenu za nejkrásnější českou knihu roku tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 50 000 Kč.
 
§ 18
(1) Do veřejné soutěže podle § 17 odst. 2 mohou fyzické nebo právnické osoby přihlásit neperiodické publikace podle § 17 odst. 1, které byly nebo budou vydavatelem vydány od 1. ledna do 31. prosince roku předcházejícího udělení ocenění podle § 17.
(2) Lhůtu k podání přihlášek do veřejné soutěže podle § 17 odst. 2 stanovuje ministerstvo a Památník národního písemnictví zvlášť pro každý rok.
(3) Přihláška do veřejné soutěže podle § 17 odst. 2 se podává vyhlašovatelům v písemné formě pro každou neperiodickou publikaci podle § 17 odst. 1 zvlášť a obsahuje název neperiodické publikace, jméno, příjmení a místo trvalého pobytu vydavatele přihlášeného do veřejné soutěže, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo vydavatele přihlášeného do veřejné soutěže, jde-li o právnickou osobu, označení kategorie podle § 17 odst. 3, zdůvodnění návrhu, kopii dokladu o zaplacení vstupního poplatku ve výši 500 Kč za každou přihlášku a přílohy podle soutěžního řádu.
(4) Ministr kultury (dále jen "ministr") rozhoduje o udělení ocenění podle § 17 na základě doporučení komise jmenované vyhlašovateli.
(5) Podrobnosti průběhu veřejné soutěže podle § 17 odst. 2 a složení komise, způsob její činnosti a další náležitosti upraví soutěžní řád a jednací řád vydané ministerstvem.
Cena Gloria musaealis
 
§ 19
(1) Cena Gloria musaealis se uděluje k ohodnocení významu využívání sbírek muzejní povahy zapsaných v centrální evidenci sbírek7) (dále jen "sbírka") pro výchovně vzdělávací činnost a významu sbírkotvorné činnosti muzeí a galerií pro uchovávání movitého kulturního dědictví.
(2) Cena Gloria musaealis se uděluje na základě výsledků veřejné soutěže5) vyhlašované každoročně ministerstvem společně s Asociací muzeí a galerií České republiky a Českým výborem Mezinárodní rady muzeí prostřednictvím tisku a v informačním systému s dálkovým přístupem.6)
(3) Cena Gloria musaealis se uděluje v kategoriích
a) muzejní výstava roku,
b) muzejní publikace roku,
c) muzejní počin roku.
(4) Cena Gloria musaealis se uděluje fyzické osobě nebo právnické osobě, které jsou vlastníky sbírek (dále jen "vlastník sbírky"), za umístění na prvním místě v některé z kategorií podle odstavce 3. Je-li vlastníkem sbírky Česká republika nebo územní samosprávný celek, uděluje se Cena Gloria musaealis organizační složce nebo příspěvkové organizaci státu nebo územního samosprávného celku, které sbírku spravují.
(5) Cenu Gloria musaealis lze udělit každoročně k 18. květnu, který je Mezinárodním dnem muzeí. V kalendářním roce může být udělena v každé kategorii podle odstavce 2 pouze jedna Cena Gloria musaealis.
(6) Cenu Gloria musaealis tvoří diplom, plastika a peněžní ocenění ve výši 70 000 Kč.
 
§ 20
(1) Do veřejné soutěže podle § 19 odst. 2 se může přihlásit vlastník sbírky, který od 1. ledna roku předcházejícího roku udělení ocenění podle § 19 do 28. února roku udělení ocenění poprvé zpřístupnil veřejnosti výstavu využívající sbírku, a to nejméně po dobu 1 měsíce, vydal neperiodickou publikaci, včetně publikace vydané na elektronickém médiu, tématicky čerpající ze sbírky nebo z vědeckovýzkumné činnosti muzea určené pro veřejnost, nebo zkvalitnil sbírkotvornou činnost nebo péči o sbírku významným a dlouhodobým způsobem. Je-li vlastníkem sbírky Česká republika nebo územní samosprávný celek, platí ustanovení předchozí věty pro organizační složky nebo příspěvkové organizace státu nebo územního samosprávného celku, které sbírku spravují, obdobně.
(2) Lhůta k podání přihlášek do veřejné soutěže podle § 19 odst. 2 trvá od 1. ledna roku předcházejícího roku udělení ocenění podle § 19 do 28. února roku udělení ocenění.
(3) Přihláška do veřejné soutěže podle § 19 odst. 2 se podává vyhlašovatelům na předepsaném tiskopise pro každý předmět soutěže zvlášť a obsahuje jméno, příjmení a místo trvalého pobytu vlastníka sbírky přihlášeného do veřejné soutěže, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo vlastníka sbírky přihlášeného do veřejné soutěže, jde-li o právnickou osobu, evidenční číslo sbírky, označení kategorie podle § 19 odst. 3, název a popis předmětu soutěže, kopii dokladu o zaplacení soutěžního poplatku ve výši 800 Kč za každou přihlášku a přílohy podle soutěžního řádu. Dále v případě podání přihlášky do kategorie podle § 19 odst. 3 písm. a) termín a místo konání výstavy, v případě podání přihlášky do kategorie podle § 19 odst. 3 písm. b) datum vydání neperiodické publikace, v případě podání přihlášky do kategorie podle § 19 odst. 3 písm. c) termín, od kdy lze předmět soutěže posoudit. Přihlásí-li se podle odstavce 1 do veřejné soutěže organizační složka nebo příspěvková organizace státu nebo územního samosprávného celku, které sbírku spravují, uvede v přihlášce dále svůj název, sídlo a údaje o zřizovateli.
(4) Ministr rozhoduje o udělení ocenění podle § 19 na základě doporučení komise jmenované vyhlašovateli.
(5) Podrobnosti průběhu veřejné soutěže podle § 19 odst. 2 a složení komise, způsob její činnosti a další náležitosti upraví soutěžní řád vydaný vyhlašovateli.
Cena Ministerstva kultury - Designér roku
 
§ 20a
(1) Cena Ministerstva kultury - Designér roku se uděluje k ohodnocení mimořádného uměleckého díla1) v oblasti produktového designu, včetně designu industriálního.
(2) Cena Ministerstva kultury - Designér roku se uděluje v rámci udílení Výročních cen Czech Grand Design vyhlašovaných každoročně hlavním pořadatelem prostřednictvím tisku a v informačním systému s dálkovým přístupem6).
(3) Cena Ministerstva kultury - Designér roku se uděluje autorovi.
(4) Cenu Ministerstva kultury - Designér roku lze udělit každoročně. V kalendářním roce může být udělena pouze jedna Cena Ministerstva kultury - Designér roku.
(5) Cenu Ministerstva kultury - Designér roku tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 70 000 Kč.
 
§ 20b
(1) Hodnotící orgán Výročních cen Czech Grand Design jmenovaný hlavním pořadatelem vybere z uměleckých děl1) vytvořených v oblasti produktového designu, včetně designu industriálního, za období od 30. listopadu roku 2 roky předcházejícího roku udělení ocenění do 30. listopadu roku předcházejícího roku udělení ocenění dílo, které doporučí ministrovi k udělení ocenění podle § 20a.
(2) Podrobnosti o výběru děl, jejich hodnocení a udílení Výročních cen Czech Grand Designu a složení hodnotícího orgánu Výročních cen Czech Grand Designu, způsob jeho činnosti a další náležitosti upraví stanovy vydané hlavním pořadatelem.
Cena Ministerstva kultury na Bienále grafického designu Brno
 
§ 21
(1) Cena Ministerstva kultury na Bienále grafického designu Brno se uděluje k ohodnocení výtvarného díla1) z oblasti grafického designu.
(2) Cena Ministerstva kultury na Bienále grafického designu Brno se uděluje v rámci Bienále grafického designu Brno vyhlašovaného každý druhý rok na základě rozhodnutí ministerstva Moravskou galerií v Brně jako hlavním pořadatelem prostřednictvím tisku a v informačním systému s dálkovým přístupem.6)
(3) Cena Ministerstva kultury na Bienále grafického designu Brno se uděluje autorovi.
(4) Cenu Ministerstva kultury na Bienále grafického designu Brno lze udělit v roce konání Bienále grafického designu Brno, zpravidla v den jeho zahájení. Vždy může být udělena pouze jedna Cena Ministerstva kultury na Bienále grafického designu Brno.
(5) Cenu Ministerstva kultury na Bienále grafického designu Brno tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 100 000 Kč.
 
§ 22
(1) Na Bienále grafického designu Brno může autor přihlásit své výtvarné dílo1) z oblasti grafického designu, pokud je toto dílo v souladu s podmínkami upravenými pravidly Bienále grafického designu Brno.
(2) Lhůtu k podání přihlášek na Bienále grafického designu Brno stanovuje hlavní pořadatel zvlášť pro každý ročník.
(3) Přihláška na Bienále grafického designu Brno se podává hlavnímu pořadateli v písemné formě a obsahuje název díla a jméno, příjmení a místo trvalého pobytu přihlášeného autora a přílohy podle pravidel Bienále grafického designu Brno.
(4) Pro výběr přihlášených děl, která budou zařazena na Bienále grafického designu Brno, jmenuje organizační výbor Bienále grafického designu Brno, jmenovaný hlavním pořadatelem, mezinárodní výběrovou komisi. Z takto zařazených děl vybere mezinárodní porota, jmenovaná hlavním pořadatelem, dílo, které doporučí ministrovi k udělení ocenění podle § 21.
(5) Podrobnosti průběhu Bienále grafického designu Brno a složení organizačního výboru Bienále grafického designu Brno, mezinárodní výběrové komise a mezinárodní poroty, způsob jejich činnosti a další náležitosti upraví pravidla Bienále grafického designu Brno a jednací řád vydané ministerstvem společně s hlavním pořadatelem.
Cena Ministerstva kultury - cena hranému filmu zemí Visegradu
 
§ 23
(1) Cena Ministerstva kultury - cena hranému filmu zemí Visegrádu se uděluje k ohodnocení audiovizuálního díla1a) pro děti a mládež národní kinematografie České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky nebo Slovenské republiky (dále jen "Visegrádská skupina").
(2) Cena Ministerstva kultury - cena hranému filmu zemí Visegrádu se uděluje v rámci mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně vyhlašovaného každoročně hlavním pořadatelem prostřednictvím tisku a v informačním systému s dálkovým přístupem.6)
(3) Cena Ministerstva kultury - cena hranému filmu zemí Visegrádu se uděluje fyzické osobě nebo právnické osobě.
(4) Cenu Ministerstva kultury - cenu hranému filmu zemí Visegrádu lze udělit každoročně, zpravidla v závěru mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Vždy může být udělena pouze jedna Cena ministra kultury - cena hranému filmu zemí Visegrádu.
(5) Cenu Ministerstva kultury - cenu hranému filmu zemí Visegrádu tvoří plastika a peněžní ocenění ve výši 100 000 Kč.
 
§ 24
(1) Na mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně pro udělení ocenění podle § 23 mohou země Visegrádské skupiny přihlásit svá audiovizuální díla1a) vyrobená od 1. května roku 2 roky předcházejícího udělení ocenění do 15. března roku udělení ocenění, pokud jsou tato díla v souladu s podmínkami upravenými statutem mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.
(2) Lhůta k podání přihlášek na mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně končí 15. března roku udělení ocenění podle § 23.
(3) Přihláška na mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně se podává hlavnímu pořadateli v písemné formě a obsahuje název díla, rok a zemi výroby, jméno, příjmení a místo trvalého pobytu autora přihlášeného díla a přílohy podle statutu mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.
(4) Mezinárodní porota pro hraný film zemí Visegrádu mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně jmenovaná hlavním pořadatelem vybere vítězné dílo, které doporučí ministrovi k udělení ocenění podle § 23.
(5) Podrobnosti průběhu mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně a složení mezinárodní poroty pro hraný film zemí Visegrádu, způsob její činnosti a další náležitosti upraví statut mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně vydaný hlavním pořadatelem.
Titul "Nositel tradice lidových řemesel"
 
§ 25
(1) Titul "Nositel tradice lidových řemesel" se uděluje k ohodnocení dovedností, znalostí postupů a technologií tradičních lidových řemesel a za snahu o jejich zachování, prezentaci na veřejnosti a předávání budoucím generacím.
(2) Titul "Nositel tradice lidových řemesel" se uděluje občanovi České republiky, pokud provozuje některé z tradičních lidových řemesel.
(3) Titul "Nositel tradice lidových řemesel" lze udělit každoročně zpravidla u příležitosti Dnů evropského dědictví. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše pět titulů "Nositel tradice lidových řemesel".
(4) Titul "Nositel tradice lidových řemesel" tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 50 000 Kč.
 
§ 26
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 25 mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. prosince roku předcházejícího roku udělení ocenění.
(2) Návrh na udělení ocenění podle § 25 musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby navržené na udělení ocenění a zdůvodnění návrhu.
Medaile Artis bohemiae amicis
 
§ 27
(1) Medaile Artis bohemiae amicis se uděluje za šíření dobrého jména české kultury.
(2) Medaile Artis bohemiae amicis se uděluje fyzické osobě nebo právnické osobě; fyzické osobě ji lze udělit též in memoriam.
(3) Medaili Artis bohemiae amicis lze udělit každoročně zpravidla k 28. říjnu. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše dvacet medailí Artis bohemiae amicis.
(4) Ocenění tvoří diplom a kovová medaile včetně etue.
 
§ 28
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 27 mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 30. června roku udělení ocenění. Tato lhůta neplatí v případě udělení ocenění k jinému datu než k 28. říjnu kalendářního roku. Ocenění lze udělit i bez návrhu.
(2) Návrh na udělení ocenění podle § 27 musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, navržených na udělení ocenění, a zdůvodnění návrhu. V případě návrhu na udělení ocenění in memoriam musí návrh obsahovat jméno, příjmení a datum smrti fyzické osoby navržené na udělení ocenění, zdůvodnění návrhu a jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby, která by mohla ocenění převzít.
(3) O udělení ocenění podle § 27 rozhoduje ministr.
Mecenáš české kultury
 
§ 28a
(1) Ocenění Mecenáš české kultury se uděluje za podporu české kultury.
(2) Ocenění Mecenáš české kultury se uděluje fyzické osobě nebo právnické osobě; fyzické osobě ji lze udělit též in memoriam.
(3) Ocenění Mecenáš české kultury lze udělit každoročně zpravidla k 27. únoru. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše deset medailí Mecenáš české kultury.
(4) Ocenění tvoří diplom a kovová medaile včetně etue.
 
§ 28b
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 28a mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. prosince roku předcházejícího roku udělení ocenění. Ocenění lze udělit i bez návrhu.
(2) Návrh na udělení ocenění podle § 28a musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, navržených na udělení ocenění, a zdůvodnění návrhu. V případě návrhu na udělení ocenění in memoriam musí návrh obsahovat jméno, příjmení a datum smrti fyzické osoby navržené na udělení ocenění, zdůvodnění návrhu a jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby, která by mohla ocenění převzít.
(3) O udělení ocenění podle § 28a rozhoduje ministr.
Rytíř/Dáma české kultury
 
§ 28c
(1) Ocenění Rytíř/Dáma české kultury se uděluje za přínos k rozvoji kulturních, duchovních a etických hodnot.
(2) Ocenění Rytíř/Dáma české kultury se uděluje fyzické osobě; lze ji udělit též in memoriam.
(3) Ocenění Rytíř/Dáma české kultury lze udělit každoročně zpravidla k 27. únoru. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše deset medailí Rytíř/Dáma české kultury.
(4) Ocenění tvoří diplom a kovová medaile včetně etue.
 
§ 28d
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 28c mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. prosince roku předcházejícího roku udělení ocenění. Ocenění lze udělit i bez návrhu.
(2) Návrh na udělení ocenění podle § 28c musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby navržené na udělení ocenění a zdůvodnění návrhu. V případě návrhu na udělení ocenění in memoriam musí návrh obsahovat jméno, příjmení a datum smrti fyzické osoby navržené na udělení ocenění, zdůvodnění návrhu a jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby, která by mohla ocenění převzít.
(3) O udělení ocenění podle § 28c rozhoduje ministr.
 
§ 29
Společná ustanovení
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 4 odst. 1, § 6 odst. 1, § 8 odst. 1, § 8b odst. 1, § 10 odst. 1, § 12 odst. 1, § 14 odst. 1, § 16 odst. 1, § 26 odst. 1, § 28 odst. 1, § 28b odst. 1 a § 28d odst. 1 se podávají ministerstvu.
(2) Ministr rozhoduje o udělení ocenění podle § 3, 5, 7, 8a, 9, 11, 13, 15, 25, 28a a 28c na základě doporučení jím jmenovaných poradních orgánů.
(3) Složení poradních orgánů podle odstavce 2, způsob jejich činnosti a další náležitosti upraví jednací řády vydané ministerstvem.
(4) V případě, že je předmětem ocenění výsledek činnosti více osob, uděluje se těmto osobám společně jedno ocenění.
 
§ 30
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2003.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr kultury:
Dostál v. r.
1) § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
1a) § 62 zákona č. 121/2000 Sb.
2) § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
3) § 5 zákona č. 257/2001 Sb.
4) § 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.
5) § 847 občanského zákoníku.
6) § 2 písm. o) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
7) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Související dokumenty