182/2007 Sb. o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

Schválený:
182/2007 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. června 2007
o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
Změna: 202/2024 Sb.
Vláda nařizuje podle § 100 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku členům jednotky hasičského záchranného sboru podniku2), který je složen ze zaměstnanců zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní povinnosti zahrnují plnění úkolů této jednotky (dále jen "člen jednotky“).
 
§ 2
Zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu členu jednotky tak, aby délka jeho směny nepřesáhla při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 16 hodin.
 
§ 3
Nepřetržitý denní odpočinek může být zkrácen3) členu jednotky staršímu 18 let až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, pokud je toto zkrácení nezbytně nutné k zabezpečení akceschopnosti jednotky hasičského záchranného sboru podniku nebo pro plnění úkolů tohoto sboru podle § 70 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, za podmínky, že zkrácený odpočinek se mu nahradí v následujícím týdenním rozvrhu pracovní doby.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr vnitra:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.
2) § 67 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 90 zákoníku práce.

Související dokumenty