33827/24/7700-50128-050201 Metodický pokyn k aplikaci § 254a odst. 3 daňového řádu

Schválený:
33827/24/7700-50128-050201
METODICKÝ POKYN
k aplikaci § 254a odst. 3 daňového řádu
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce správy daní
Všem finančním úřadům, vč. Specializovaného finančního úřadu
Odvolacímu finančnímu ředitelství
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Účinnost         I 17. 6. 2024                   I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Důvod přijetí      I správní praxe                  I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Oblast úpravy      I zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění   I
I             I pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád")   I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Agenda          I úrok z daňového odpočtu             I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Základní ustanovení   I § 254a daňového řádu              I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Předcházející metodické I - - -                      I
I materiály        I                         I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Související metodické  I Metodický pokyn č. j.              I
I materiály        I 12515/21/7700-10124-050201 ze dne 19. 2. 2021  I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Technické postupy v   I ANO                       I
I IS/Úlohy ADIS      I                         I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Přílohy         I - - -                      I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Judikatura        I - - -                      I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
Anotace:
Metodický pokyn upravuje postup správce daně při výpočtu úroku z daňového odpočtu v případech, kdy správce daně učiní ustanovením § 254a odst. 3 daňového řádu předvídaný úkon, v jehož důsledku se staví běh doby dle § 254a odst. 2 daňového řádu, resp. nevzniká úrok z daňového odpočtu. Ve shodě s postupem dle tohoto metodického pokynu bude upravena příslušná úloha ADIS.
Primární příjemci:
Úřední osoby vyměřovacích útvarů.
Čl.I.
Úvod
Ustanovení § 254a odst. 2 daňového řádu upravuje, od kdy do kdy vzniká úrok z daňového odpočtu, přičemž je v něm upravena jak délka bezúročné doby, tak doba, za kterou vzniká úrok z daňového odpočtu, která běží ode dne následujícího po uplynutí 4měsíční bezúročné doby. V § 254a odst. 3 daňového řádu jsou pak taxativně vymezeny úkony, v jejichž důsledku se doba dle § 254a odst. 2 daňového řádu staví a úrok z daňového odpočtu nevzniká, přičemž smyslem této právní úpravy je zohlednit situace, kdy správce daně nemůže stanovit daňový odpočet v důsledku běhu lhůty, kterou ze zákona poskytuje daňovému subjektu k součinnosti, tak, aby měl i v těchto situacích na prověřování k dispozici celé bezúročné období v délce 4 měsíců.
Současně jsou pak tyto úkony zohledněny i v případě, dojde-li k nim po případném překročení této bezúročné doby tak, že za dny, kdy nemůže probíhat prověřování v důsledku běhu lhůty pro součinnost daňového subjektu, úrok z daňového odpočtu nevzniká.1
Čl.II.
Metodické řešení
1. [úkon dle § 254a odst. 3 daňového řádu je učiněn před koncem 4měsíční bezúročné doby]
Učiní-li správce daně úkon dle § 254a odst. 3 písm. a) nebo b) daňového řádu před koncem 4měsíční bezúročné doby dle § 254a odst. 2 daňového řádu, ode dne vydání výzvy, respektive rozhodnutí, se běh bezúročné doby staví a zbytek této doby doběhne po dni, kdy nastane konec stavení, tj. po dni, kdy dojde k odstranění vad podání, nebo požadovanému vyjádření, respektive k marnému uplynutí lhůty.2
Úkon dle § 254a odst. 3 písm. a) nebo b) daňového řádu je učiněn v průběhu 4měsícní bezúročné doby, k odstranění vad, požadovanému vyjádření, respektive marnému uplynutí lhůty dojde po uplynutí původní 4měsíční bezúročné doby:Úkon dle § 254a odst. 3 písm. a) nebo b) daňového řádu je učiněn v průběhu 4měsícní bezúročné doby, k odstranění vad, požadovanému vyjádření, respektive marnému uplynutí lhůty dojde před uplynutím původní 4měsíční bezúročné doby:2. [úkon podle § 254a odst. 3 daňového řádu je učiněn v průběhu doby úročení]
Učiní- li správce daně úkon dle § 254a odst. 3 písm. a) nebo b) daňového řádu v průběhu doby úročení, tj. po uplynutí 4měsíční bezúročné doby, ode dne vydání výzvy, respektive rozhodnutí, úrok z daňového odpočtu nevzniká a úročení pokračuje až ode dne následujícího po dni, kdy nastane konec stavení, tj. po dni, kdy dojde k odstranění vad podání nebo k požadovanému vyjádření, respektive k marnému uplynutí lhůty.3
Úkon dle § 254a odst. 3 písm. a) nebo b) daňového řádu je učiněn v průběhu doby úročení:Čl.III.
Odůvodnění
Z jazykového výkladu ustanovení § 254a odst. 2 daňového řádu, na které je v § 254a odst. 3 daňového řádu v souvislosti se stavením doby odkazováno, není zcela jednoznačné, co je myšleno "
dobou podle odstavce 2
", jejíž běh se staví. Většina odborných komentářů i judikatura v tomto ohledu mlčí.
Z rozsáhlého textu důvodové zprávy k zákonu č. 170/2017 Sb.4, věnujícího se běhu 4měsíční bezúročné doby, resp. doby, po kterou běží úrok z daňového odpočtu, a stavení těchto dob, je ovšem zřejmé, že zákonodárce při hledání parametru délky bezúročného období zvažoval, zda a jak zohlednit situace, kdy ke stanovení daně nemůže dojít v důsledku běhu lhůty, která je daňovému subjektu poskytnuta k součinnosti.
Zákonodárce zvažoval buď nastavení delší bezúročné doby, ve které by tyto situace byly paušálně zohledněny, nebo připuštění stavení bezúročné doby v situacích, kdy správce daně čeká na součinnost daňového subjektu.
Zvolena byla varianta taxativního výčtu úkonů, které způsobí stavení 4měsíční bezúročné doby; stejný výčet úkonů, které znamenají stavení běhu bezúročné doby, pak má být podle důvodové zprávy zohledněn, jsou-li učiněny po případném překročení bezúročné doby, tj. za dny, kdy prověřování nemůže probíhat v důsledku běhu lhůty stanovené daňovému subjektu k součinnosti, úrok z daňového odpočtu nevzniká.
                          I------------------------I
                          I Elektronicky podepsáno I 
                          I   12.06.2024    I 
                          I Mgr. Ladislav Henáč  I 
                          I  ředitel sekce    I 
                          I------------------------I 
Mgr. Ladislav Henáč
ředitel sekce
Na vědomí
Ministerstvo financí, Odbor 32 - Daňová legislativa
Ministerstvo financí, Odbor 39 - Správní činnosti
Generální ředitelství cel
Sekce metodiky daní Generálního finančního ředitelství
Sekce výkonu daní Generálního finančního ředitelství
Sekce informatiky Generálního finančního ředitelství
Odbor majetkových daní, oceňování a ostatních agend Generálního finančního ředitelství
Odbor dotací a ostatních agend Generálního finančního ředitelství
Oddělení právně-analytické Generálního finančního ředitelství
Oddělení soudních a správních agend Generálního finančního ředitelství
Oddělení daňového procesu I Generálního finančního ředitelství
1 Na stanovení počátku a konce bezúročné doby a doby úročení se neuplatní pravidla dle § 33 daňového řádu (nejedná se o lhůtu, ale o dobu).
2 Dojde-li k odstranění vad podání, požadovanému vyjádření, případně po marném uplynutí stanovené lhůty, resp. lhůty prodloužené, bezúročná doba, respektive doba úročení, se staví pouze do dne marného uplynutí stanovené lhůty, resp. lhůty prodloužené, bez ohledu na to, že po uplynutí lhůty případně došlo k odstranění vad nebo požadovanému vyjádření.
3 Dojde-li k odstranění vad podání, respektive požadovanému vyjádření, po marném uplynutí stanovené lhůty, doba úročení se staví pouze do dne marného uplynutí stanovené lhůty bez ohledu na to, že po uplynutí lhůty případně došlo k odstranění vad nebo požadovanému vyjádření.
4 https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=127488

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád