22010/24/7700-50128-011654 Metodický pokyn k plným mocem v rámci celostátní územní působnosti finančních úřadů pro výkon vybrané působnosti (CEP)

Schválený:
22010/24/7700-50128-011654
METODICKÝ POKYN
k plným mocem v rámci celostátní územní působnosti finančních úřadů pro výkon vybrané působnosti (CEP)
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce správy daní
Všechny finanční úřady, včetně Specializovaného finančního úřadu
Odvolací finanční ředitelství
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Účinnost         I 17. 5. 2024                   I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Důvod přijetí      I změna judikatury správních soudů        I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Oblast úpravy      I zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění   I
I             I pozdějších předpisů (dále jen "DŘ")       I
I             I zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České I
I             I republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále  I
I             I jen "ZFS")                   I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Agenda          I zastoupení                   I
I             I vyhledávací a kontrolní postupy         I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Základní ustanovení   I § 13b ZFS                    I
I             I § 27 DŘ                     I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Předcházející metodické I Taktický postup k celostátní územní působnosti I
I materiály        I finančních úřadů pro výkon vybrané působnosti  I
I             I (CEP) č. j. 110883/16/7700-10124-011654 ze dne I
I             I 20. 9. 2016                   I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Související metodické  I                         I
I materiály        I                         I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Technické postupy v   I                         I
I IS/Úlohy IS ADIS     I                         I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Přílohy         I 1. Vzor sdělení k přenosu plné moci z aktivního I
I             I finančního úřadu na domovský finanční úřad   I
I             I 2. Příklady                   I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
I Judikatura, literatura  I NSS č. j. 7 Afs 365/2021-45 ze dne 5. 4. 2022  I
I             I (dále též "rozsudek OBALY VYSOČINA")      I
I             I MS v Praze č. j. 9 Af 6/2022-50 ze dne 31.8.  I
I             I 2023 (dále též "rozsudek OMNIO DIGITAL")    I
I--------------------------I-------------------------------------------------I
Anotace:
Tento metodický pokyn upravuje účinnost plných mocí vztahujících se k vybrané působnosti1 uplatněných u domovského finančního úřadu2 vůči aktivnímu finančnímu úřadu3.
Metodický pokyn dále komplexně reaguje na shora uvedené rozsudky správních soudů a upravuje princip zachování kontinuity zastoupení i v případě uplatnění plné moci u aktivního finančního úřadu a současně upravuje řešení v jednotlivých typových situacích. Metodický pokyn též upravuje pravidla pro předávání plných mocí mezi jednotlivými finančními úřady a jejich uplatnění.
Primární příjemci:
Úřední osoby útvarů registračních, útvarů vyměřovacích (na domovském finančním úřadu) a útvarů kontrolních (na aktivním finančním úřadu)
Čl.I.
Metodické řešení
Část A
1. Plná moc vztahující se svým rozsahem k vybrané působnosti, uplatněná u domovského finančního úřadu, je účinná i vůči aktivnímu finančnímu úřadu. Aktivní finanční úřad v rámci prvního úkonu, který s vybranou působností souvisí, může v souladu se zásadou spolupráce dle povahy věci poučit zmocněnce daňového subjektu (popř. daňový subjekt) o účincích předmětné plné moci vůči aktivnímu finančnímu úřadu.
2. Domovské územní pracoviště4 musí vždy neprodleně poté, co je u něho uplatněna nová plná moc, či upraven rozsah zmocnění u stávající plné moci, příp. tato plná moc vypovězena, o tomto informovat aktivní územní pracoviště5.
3. Pravidlo pro použití plné moci, uplatněné u domovského finančního úřadu, uvedené v § 13b ZFS se použije i v případě vyhledávací činnosti, pokud je prováděna aktivním finančním úřadem v rámci řízení6 a zároveň v součinnosti s daňovým subjektem.
4. Plná moc vztahující se svým rozsahem k úkonům navazujícím na vybranou působnost, uplatněná u aktivního finančního úřadu, je účinná i vůči domovskému finančnímu úřadu v rozsahu těchto navazujících úkonů7. Daňový subjekt a jeho zmocněnec musí být o tomto přenosu plné moci poučeni8, přičemž oba mají možnost svým projevem vůle tento přenos vyloučit.
Typové situace jsou zpracovány v příloze č. 2.
Část B
1. Plná moc uplatněná u jednoho správce daně není automaticky předávána jiným správcům daně.
2. Daňový subjekt, resp. jeho zmocněnec může prokázat zmocnění poukázáním na plnou moc uplatněnou již dříve u jiného správce daně. Správce daně, u něhož byla předmětná plná moc uplatněna, je povinen na žádost druhého správce daně její uplatnění potvrdit a poskytnout její kopii. Plná moc je v případě potvrzení a poskytnutí kopie uplatněna u "druhého" správce daně (např. u aktivního finančního úřadu) okamžikem, kdy daňový subjekt vůči tomuto správci daně jednoznačně a ve formě podání (učiněného písemně či ústně do protokolu) projevil vůli, aby plná moc uplatněná u jiného správce daně (např. u toho, který spravuje daň z nemovitých věcí) byla účinná i vůči němu.
Čl.II.
Odůvodnění
Část A
Ad 1.
V souvislosti s výkonem vybrané působnosti jiným finančním úřadem (aktivním územním pracovištěm), než je finanční úřad příslušný dle obecných pravidel pro místní příslušnost, je nezbytné zajistit kontinuitu zastoupení daňového subjektu ve věci, ke které se tento výkon vybrané působnosti vztahuje (ať už je plná moc pojata jako generální, nebo i přes omezení dopadá na postupy, které jsou součástí vybrané působnosti).
Dle § 13b ZFS tak "
plná moc vztahující se k vybrané působnosti uplatněná u finančního úřadu příslušného k vydání rozhodnutí ve věci, o které se vede řízení, kterého se vybraná působnost týká, je účinná i vůči jinému finančnímu úřadu, který vykonává tuto vybranou působnost".
Finančním úřadem příslušným k vydání rozhodnutí ve věci, o které se vede řízení, kterého se vybraná působnost týká, je míněn domovský finanční úřad, u něhož byla plná moc uplatněna.
Aktivní finanční úřad v souladu se zásadou spolupráce může poučit v rámci prvního úkonu souvisejícího s vybranou působností (např. v rámci neformální komunikace ve věci zahájení daňové kontroly) zmocněnce daňového subjektu, příp. též daňový subjekt, s kým bude v rámci vybrané působnosti jednáno a že je tak činěno z důvodu aplikace § 13b ZFS.
Ad 2.
Pokud je u domovského finančního úřadu uplatněna nová plná moc, která svým rozsahem "překryje" dosavadní uplatněnou plnou moc, či dojde ke změně rozsahu zmocnění u stávající plné moci či k jejímu vypovězení, je nezbytné o tomto neprodleně informovat aktivní územní pracoviště, neboť ve smyslu § 13b ZFS je tato nová (upravená) plná moc účinná i vůči aktivnímu finančnímu úřadu. Informace bude předána prostřednictvím e-mailu řediteli (vedoucímu) registračního útvaru a řediteli (vedoucímu) kontrolního útvaru, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak.
Ad 3.
Pokud je např. v rámci daňové kontroly prováděno u daňového subjektu místní šetření, uplatní se též pravidlo uvedené v § 13b ZFS, tedy plná moc vztahující se svým rozsahem k tomuto místnímu šetření, uplatněná u domovského finančního úřadu, bude účinná i vůči aktivnímu finančnímu úřadu. Pokud je vyhledávací činnost prováděná aktivním finančním úřadem mimo řízení (např. před zahájením daňové kontroly), pravidlo uvedené v § 13b ZFS se neuplatní.
Pokud je fyzická či právnická osoba v postavení třetí osoby, u níž je prováděna vyhledávací činnost v rámci správy daní jiného daňového subjektu, pravidlo uvedené v § 13b ZFS se též neuplatní.
Ad 4.
Na základě rozsudků správních soudů ve věci OBALY VYSOČINA a OMNIO DIGITAL je patrné, že ustanovení § 13b ZFS je třeba vykládat s respektem k principu zachování kontinuity zastoupení po celé daňové řízení; výklad § 13b ZFS nelze dle názoru soudů činit "a contrario". Správní soudy zdůraznily především kontinuitu plné moci uplatněné u aktivního finančního úřadu a její účinky vůči domovskému finančnímu úřadu, pokud tato plná moc nebyla svým rozsahem omezena pouze na daňovou kontrolu.
Aktivní finanční úřad informuje v souladu se zásadou spolupráce o předmětném pravidlu daňový subjekt jakožto zmocnitele, shodně i zmocněnce; k tomu je možné použít vzor sdělení v příloze č. 1. Dané pravidlo může být změněno vůlí zmocnitele i zmocněnce.
Část B
Ad 1.
I zde platí ustálená metodická praxe, dle níž správce daně, kterému byla předložena plná moc "
pro zastupování ve všech záležitostech před všemi správci daně
", není povinen paušálně rozesílat kopie (listinné nebo naskenované) automaticky všem správcům daně.
Ad 2.
Správce daně je povinen akceptovat prokázání zmocnění ve formě poukazu na plnou moc uplatněnou již dříve u jiného správce daně. V tomto směru je však nutné pro účinnost plné moci, aby tato byla potvrzena a poskytnuta ze strany správce daně, u něhož byla prvotně uplatněna. K tomu je nutná součinnost daného správce daně.
Je-li plná moc potvrzena a poskytnuta, považuje se plná moc za uplatněnou okamžikem projevu vůle ve formě poukazu daňového subjektu, resp. zmocněnce vůči správci daně; z tohoto důvodu je nezbytné zdůraznit rychlost komunikace mezi správci daně, kdy tato komunikace bude probíhat zejména prostřednictvím e-mailu mezi registračními útvary dotčených územních pracovišť. Tato forma uplatnění plné moci nemá vliv na povinnost správce daně posoudit aplikovatelnost rozsahu takto uplatněné plné moci na jím vedené řízení či postup.
Čl.III.
Zrušovací ustanovení
Tímto metodickým pokynem se ruší článek IX. Taktického postupu k celostátní územní působnosti finančních úřadů pro výkon vybrané působnosti (CEP), č. j. 110883/16/770010124-011654 ze dne 20. 9. 2016.
                          I------------------------I
                          I Elektronicky podepsáno I 
                          I   10.05.2024    I 
                          I Mgr. Ladislav Henáč  I 
                          I  ředitel sekce    I 
                          I------------------------I 
Mgr. Ladislav Henáč
ředitel sekce
Přílohy:
1. Vzor sdělení
2. Příklady
Na vědomí:
Ministerstvo financí, Odbor 32 - Daňová legislativa
Ministerstvo financí, Odbor 39 - Správní činnosti
Sekce metodiky daní Generálního finančního ředitelství
Sekce výkonu daní Generálního finančního ředitelství
Sekce informatiky Generálního finančního ředitelství
Odbor majetkových daní, oceňování a ostatních agend Generálního finančního ředitelství
Odbor dotací a ostatních agend Generálního finančního ředitelství
Oddělení právně-analytické Generálního finančního ředitelství
Oddělení soudních a správních agend Generálního finančního ředitelství
Oddělení daňového procesu I Generálního finančního ředitelství
 
Příloha č. 1
Vzor sdělení
Název orgánu FS
adresa
Název vyřizujícího útvaru orgánu FS
adresa

                          Datum:
                          Č. j.:
                          Spisová značka:
                          Vaše č. j./zn. ... ze dne

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
ID datové schránky:
daňový subjekt (zmocnitel)
adresa
identifikace
SDĚLENÍ
k plné moci
U Finančního úřadu pro
název aktivního finančního úřadu
(dále jen "aktivní finanční úřad") byla dne
datum
uplatněna plná moc ze dne
datum
(dále jen "plná moc"), evidovaná pod č. j.
doplnit č. j.
pro zmocněnce
identifikace zmocněnce
(dále jen "zmocněnec"). Zmocnitelem je identifikace
zmocnitele (daňového subjektu)
.
Plná moc zahrnuje svým rozsahem jednání zmocněnce před aktivním finančním úřadem nejen ve věci daňové kontroly
daň za zdaňovací období
zahájené doručením oznámení o zahájení daňové kontroly č. j.
doplnit
(dále jen "daňová kontrola"), nýbrž též jednání zmocněnce ve věci úkonů na daňovou kontrolu navazujících.
Jak uvádí ustálená judikatura správních soudů1 v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů2, je nezbytné zachovat kontinuitu zastoupení pro celé daňové řízení, tedy i po ukončení daňové kontroly.
Pokud nebude daňovým subjektem či jeho zmocněncem na toto sdělení ve lhůtě do
(minimálně 8)
dnů ode dne doručení této písemnosti reagováno, má aktivní finanční úřad za to, že plná moc je účinná i vůči Finančnímu úřadu pro
název domovského finančního úřadu
ve věci úkonů navazujících na daňovou kontrolu, zejména doručení
platebního/dodatečného platebního
výměru a podání odvolání proti němu
(výčet navazujících úkonů případně upravit dle rozsahu konkrétní plné moci)
.

                  titul, jméno a příjmení
                  služební označení, resp. pracovní zařazení
Na vědomí
zmocněnec
 
Příloha č. 2
Příklady k účinkům plné moci vůči domovskému finančnímu úřadu a aktivnímu finančnímu úřadu
Ve všech příkladech je Finanční úřad pro hlavní město Prahu pro daňový subjekt domovským finančním úřadem a Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj je místně příslušný ke správě daně z nemovitých věcí tohoto daňového subjektu a zároveň aktivním finančním úřadem.
Ve všech příkladech aktivní finanční úřad v rámci prvního úkonu (kontaktu), který s vybranou působností souvisí, může neformálním způsobem v souladu se zásadou spolupráce dle povahy věci informovat zmocněnce, popř. i daňový subjekt, která plná moc a z jakého důvodu (zejména aplikace § 13b ZFS) je vůči aktivnímu finančnímu úřadu účinná při provádění daňové kontroly.
Příklad č. 1:
Daňový subjekt uplatnil u Finančního úřadu pro hlavní město Prahu generální plnou moc zástupci A. U Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj neuplatnil žádnou plnou moc. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj (aktivní územní pracoviště) zahájil u daňového subjektu daňovou kontrolu daně z přidané hodnoty jako výkon vybrané působnosti. Na základě § 13b ZFS bude v souvislosti s prováděním daňové kontroly vůči Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj účinná plná moc udělená zástupci A.Příklad č. 2:
Daňový subjekt uplatnil u Finančního úřadu pro hlavní město Prahu generální plnou moc zástupci A. Současně uplatnil generální plnou moc zástupci B u Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj (aktivní územní pracoviště) zahájil u daňového subjektu daňovou kontrolu daně z přidané hodnoty jako výkon vybrané působnosti. Na základě § 13b ZFS bude v souvislosti s prováděním daňové kontroly vůči Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj (aktivnímu finančnímu úřadu) účinná plná moc udělená zástupci A.Pozn. k příkladům č. 1 a 2:
Totožně bude postupováno i v případě, že u Finančního úřadu pro hlavní město Prahu bude uplatněna plná moc zástupci A vztahující se pouze na zastupování při daňové kontrole. V souvislosti s prováděním daňové kontroly bude tedy tato plná moc udělená zástupci A účinná i vůči Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj.
Příklad č. 3:
Daňový subjekt neuplatnil u Finančního úřadu pro hlavní město Prahu žádnou plnou moc. Současně uplatnil generální plnou moc zástupci B u Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj (aktivní územní pracoviště) zahájil u daňového subjektu daňovou kontrolu daně z přidané hodnoty jako výkon vybrané působnosti; při zahájení i provádění daňové kontroly je daňový subjekt zastupován zástupcem B (u domovského finančního úřadu není uplatněna žádná plná moc, která by byla vůči Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj účinná na základě pravidla stanoveného v § 13b ZFS). V průběhu (ideálně ke konci) daňové kontroly je nezbytná komunikace s daňovým subjektem, resp. zástupcem B stran přechodu plné moci pro zástupce B po ukončení daňové kontroly na Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Komunikovat bude s daňovým subjektem, resp. zástupcem B Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj; sdělení1 bude zasláno daňovému subjektu a na vědomí zástupci B. Součástí komunikace bude poučení o tom, že pokud nebude vůči správci daně ze strany daňového subjektu a/či zástupce reagováno, má správce daně za to, že plná moc pro zástupce B přechází po ukončení daňové kontroly na domovský finanční úřad, a to v rozsahu týkajícím se úkonů, které navazují na daňovou kontrolu, tedy zejména stanovení daně a s tím související doručení rozhodnutí o stanovení daně, podání odvolání atd.Příklad č. 4:
Daňový subjekt uplatnil u Finančního úřadu pro hlavní město Prahu generální plnou moc zástupci A. Současně uplatnil generální plnou moc zástupci B u Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj (aktivní územní pracoviště) zahájil u daňového subjektu daňovou kontrolu daně z přidané hodnoty jako výkon vybrané působnosti; při zahájení daňové kontroly bude daňový subjekt zastupován zástupcem A (viz příklad č. 2). Po zahájení daňové kontroly daňový subjekt uplatnil u Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj generální plnou moc zástupci C; v souvislosti s prováděním předmětné daňové kontroly Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj tak bude daňový subjekt zastupován zástupcem C2. V průběhu (ideálně ke konci) daňové kontroly je nezbytná komunikace s daňovým subjektem, resp. zástupce C stran přechodu plné moci pro zástupce C po ukončení daňové kontroly na Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Komunikovat bude s daňovým subjektem, resp. zástupcem C Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj; sdělení3 bude zasláno daňovému subjektu a na vědomí zástupci C. Součástí komunikace bude poučení o tom, že pokud nebude vůči správci daně ze strany daňového subjektu a/či zástupce reagováno, má správce daně za to, že plná moc pro zástupce C přechází po ukončení daňové kontroly na domovský finanční úřad, a to v rozsahu týkajícím se úkonů, které navazují na daňovou kontrolu, tedy zejména stanovení daně a s tím související doručení rozhodnutí o stanovení daně, podání odvolání atd.Příklad č. 5:
Daňový subjekt uplatnil u Finančního úřadu pro hlavní město Prahu generální plnou moc zástupci A. Současně uplatnil generální plnou moc zástupci B u Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj (aktivní územní pracoviště) zahájil u daňového subjektu daňovou kontrolu daně z přidané hodnoty jako výkon vybrané působnosti; při zahájení daňové kontroly bude daňový subjekt zastupován zástupcem A (viz příklad č. 2). Po zahájení daňové kontroly daňový subjekt uplatnil u Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj plnou moc zástupci C pro daňovou kontrolu a navazující úkony (zahrnující např. doručení rozhodnutí o stanovení daně či podání odvolání proti tomuto rozhodnutí); v souvislosti s prováděním předmětné daňové kontroly Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj tak bude daňový subjekt zastupován zástupcem C4. V průběhu (ideálně ke konci) daňové kontroly je nezbytná komunikace s daňovým subjektem, resp. zástupce C stran přechodu plné moci pro zástupce C po ukončení daňové kontroly na Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Komunikovat bude s daňovým subjektem, resp. zástupcem C Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj; sdělení5 bude zasláno daňovému subjektu a na vědomí zástupci C. Součástí komunikace bude poučení o tom, že pokud nebude vůči správci daně ze strany daňového subjektu a/či zástupce reagováno, má správce daně za to, že plná moc pro zástupce C přechází po ukončení daňové kontroly na domovský finanční úřad (kontinuita plné moci).Pozn. k příkladům č. 4 a 5:
Generální plná moc pro zástupce C je vůči Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu účinná jen v rozsahu úkonů navazujících na daňovou kontrolu a nemá vliv na účinnost moci pro zástupce A v jiných věcech (z generální plné moci pro zástupce A se však stává plná moc omezená).
Příklad č. 6:
Daňový subjekt uplatnil u Finančního úřadu pro hlavní město Prahu generální plnou moc zástupci A. U Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj neuplatnil žádnou plnou moc. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj (aktivní územní pracoviště) zahájil u daňového subjektu daňovou kontrolu daně z přidané hodnoty jako výkon vybrané působnosti; při zahájení daňové kontroly bude daňový subjekt zastupován zástupcem A (viz příklad č. 2). Po zahájení daňové kontroly daňový subjekt uplatnil u Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj generální plnou moc zástupci B; v souvislosti s prováděním předmětné daňové kontroly Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj tak bude daňový subjekt zastupován zástupcem B. Plná moc pro zástupce B byla před vydáním dosavadního výsledku kontrolního zjištění vypovězena. Tím dojde k "znovupřenesení"6 plné moci pro zástupce A z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj dle § 13b ZFS.
Pozn. č. 1
: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj musí u Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ověřit, zda je plná moc pro zástupce A ještě platná, tedy zda nebyla v mezidobí vypovězena, omezen její rozsah, či zda nebyla u Finančního úřadu pro hlavní město Prahu uplatněna jiná plná moc, např. pro zástupce C.
Pozn. č. 2:
S ohledem na právní jistotu je vhodné, aby Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj vstoupil do komunikace s daňovým subjektem, který si nemusí být vědom toho, že aplikací § 13b ZFS bude u aktivního finančního úřadu "znovu" zastupován zástupcem A (příp. jiným zástupcem dle plné moci uplatněné u domovského finančního úřadu, viz výše poznámka č. 1).1 Vybranou působností se dle § 10 odst. 4 ZFS rozumí provádění vyhledávací činnosti při správě daní, nebo postupu k odstranění pochybností, daňové kontroly nebo jiných kontrolních postupů při správě daní.
2 Finanční úřad, který je vůči daňovému subjektu místně příslušným správcem daně v souladu s obecnými pravidly uvedenými především v § 13 DŘ, příp. § 18 DŘ či § 12 odst. 1 ZFS.
3 Finanční úřad, který provádí u daňového subjektu vybranou působnost dle § 10 odst. 4 ZFS.
4 Územní pracoviště domovského finančního úřadu, na kterém je umístěn "hlavní" (tj. především vyměřovací a registrační) spis daňového subjektu.
5 Územní pracoviště aktivního finančního úřadu, které provádí vybranou působnost dle § 10 odst. 4 ZFS.
6 K tomu srovnej § 78 odst. 1 DŘ a text § 13b ZFS ve věci, o které se vede řízeni'...".
7 Těmito úkony jsou zejména vydání rozhodnutí o stanovení daně a případné odvolací řízení (podání odvolání, doručení rozhodnutí o odvolání).
8 Samostatným přípisem (sdělením), v rámci protokolovaného jednání atd.
1 K tomu viz zejména rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Afs 365/2021-45 ze dne 5. 4. 2022 či rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 9 Af 6/2022-50 ze dne 31. 8. 2023.
2 § 27 odst. 3 zní: "Plná moc je účinná i vůči jinému správci daně po změně místní příslušnosti, vůči správci daně, který provádí úkony na základě dožádání, jakož i vůči dalším správcům daně, pokud vedou řízení ve věci, pro kterou byla plná moc uplatněna.
1 Sdělení bude zasláno, pokud není patrný projev vůle daňového subjektu či zástupce z jiného (předchozího) úkonu. Pokud projev vůle učiní "jiným úkonem" zástupce, měl by o tomto být daňový subjekt zpraven.
2 Platí, že uplatněním nové generální plné moci zástupci C byla současně vypovězena plná moc udělená zástupci B, a to nejen pro daňovou kontrolu prováděnou v rámci výkonu vybrané působnosti, ale pro veškerý rozsah zmocnění (v příkladu se jedná o generální plnou moc).
3 Sdělení bude zasláno, pokud není patrný projev vůle daňového subjektu či zástupce z jiného (předchozího) úkonu. Pokud projev vůle učiní "jiným úkonem" zástupce, měl by o tomto být daňový subjekt zpraven.
4 Platí, že uplatněním nové plné moci zástupci C byla současně v jejím rozsahu (pro daňovou kontrolu daně z přidané hodnoty v rámci výkonu vybrané působnosti) vypovězena plná moc udělená zástupci B. Plná moc udělená zástupci B zůstává ve zbývajícím rozsahu zmocnění platná.
5 Sdělení bude zasláno, pokud není patrný projev vůle daňového subjektu či zástupce z jiného (předchozího) úkonu. Pokud projev vůle učiní "jiným úkonem" zástupce, měl by o tomto být daňový subjekt zpraven.
6 "Znovupřenesení" plné moci je projevem aplikace § 13b ZFS a není tedy v rozporu s Metodickým pokynem k aplikaci ust. § 28 odst. 4 DŘ, č. j. 32640/17/7700-10123-010450 ze dne 19. 4. 2017.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád