415/2011 Sb. o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku

Schválený:
415/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2011
o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 388 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 355/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 59z odst. 2 zákona:
 
§ 1
Osoba, která žádá o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku, je povinna předložit notáři před vydáním osvědčení podle § 59z odst. 3 zákona
a) projekt přeshraniční přeměny ve všech jazycích, ve kterých byl osobami zúčastněnými na přeshraniční přeměně vypracován a schválen, pokud se takové schválení vyžaduje,
b) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné zákonem stanovené evidence právnických osob ne starší 1 měsíce, nebo výpis ze zahraničního obchodního rejstříku ne starší 2 měsíců, ledaže se do žádné takové evidence nezapisuje a případně písemné sdělení, jaké údaje z výpisu z obchodního rejstříku nebo zahraničního obchodního rejstříku neodpovídají skutečnosti, a zda již byl podán návrh na zápis nebo výmaz těchto údajů, včetně opisu takového návrhu, je-li žadatelem právnická osoba, nebo průkaz totožnosti, prokazující jméno, příjmení a bydliště nebo trvalý pobyt fyzické osoby, je-li žadatelem fyzická osoba,
c) úplné znění zakladatelských dokumentů právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně ke dni pořízení výpisu podle písmene b) a čestné prohlášení osoby nebo osob oprávněných jednat jménem právnické osoby o tom, že předložené znění je úplné a bylo založeno do sbírky listin obchodního rejstříku, zahraničního obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, pokud zákon takové založení vyžaduje, nebo čestné prohlášení, že úplné znění dosud založeno není nebo že se nevyžaduje, a
d) osvědčení uvedené v § 210 odst. 1 písm. a), § 336h písm. a) a § 359j písm. a) zákona nebo jinou veřejnou listinu vydanou k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právním řádem se zahraniční osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně řídí, které dokládá splnění požadovaných formalit, provedení předepsaných úkonů a dodržení předepsaných postupů, za každou zahraniční osobu zúčastněnou na přeshraniční přeměně, nebo veřejnou listinu vydanou v souladu s § 384d odst. 1 písm. a) nebo § 384m odst. 1 písm. a) zákona.
 
§ 2
(1) Osoba, která žádá o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku, je dále povinna předložit notáři tyto písemnosti
a) smlouvu o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické právnické osoby podle § 233 zákona nebo zápis o usnesení vyjednávacího výboru podle § 232 odst. 1 zákona,
b) čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně, kteří jsou oprávněni jednat jménem nebo za právnickou osobu, o tom, že marně uplynula lhůta pro přijetí usnesení vyjednávacího výboru nebo pro uzavření smlouvy o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické právnické osoby stanovená v § 232 odst. 3 zákona, aniž byla v této lhůtě smlouva uzavřena nebo usnesení přijato, nebo
c) rozhodnutí všech právnických osob zúčastněných na přeshraniční přeměně, že zaměstnanci nástupnické právnické osoby budou mít po zápisu přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku právo vlivu podle § 235 zákona.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jestliže zaměstnanci nástupnické právnické osoby nemají mít po zápisu přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku podle § 215 zákona ani podle zákona upravujícího postavení obchodních společností a družstev právo vlivu. V takovém případě osoba, která žádá vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku, o tom předloží notáři čestné prohlášení.
(3) Ustanovení odstavce 1 se rovněž nepoužije, jestliže zaměstnanci nástupnické právnické osoby nemají mít po účinnosti přeshraniční přeměny podle právního řádu rozhodného pro posouzení práva vlivu právo vlivu. V takovém případě osoba, která žádá vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku, o tom předloží notáři čestné prohlášení.
 
§ 3
Osoba, která žádá o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku, dále notáři předloží listiny, které je nutno přiložit k návrhu na zápis české právnické osoby nebo zápisu změn u české právnické osoby do obchodního rejstříku, popřípadě organizační složky podniku zahraniční osoby.
 
§ 4
Zrušuje se vyhláška č. 207/2008 Sb., o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení přeshraniční fúze.
 
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.

Související dokumenty