11/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
11/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 2000,
kterým se mění zákon č.335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o soudech a soudcích
Čl.I
V § 1 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 17/1993 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Soudy České republiky jsou účetními jednotkami.".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
Čl.II
Zákon č.436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona č. 580/1991 Sb., zákona č. 23/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 284/1993 Sb., zákona č. 240/1995 Sb., zákona č. 202/1997 Sb. a zákona č. 215/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 21 odst. 1 písm. c) se slova ", plní úkoly vyplývající z práva hospodaření s národním majetkem" zrušují.
2. V § 21 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) stanoví krajským soudům v rámci schváleného rozpočtu kapitoly prostředky státního rozpočtu určené na hospodaření krajského soudu a okresních soudů v jeho obvodu minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu,".
Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k).
3. V § 23 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:
"c) prostředky státního rozpočtu, stanovené správcem kapitoly státního rozpočtu, rozepisuje pro hospodaření krajského soudu a pro hospodaření okresních soudů v jeho obvodu minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu nebo správcem kapitoly státního rozpočtu,
d) pro účely rozpočtových opatření a vystavování limitů podle rozpočtových pravidel plní vůči okresním soudům v jeho obvodu funkci správce kapitoly státního rozpočtu,".
Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena e) až k).
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o státním zastupitelství
Čl.III
Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb. a zákona č. 169/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství a krajská státní zastupitelství jsou účetními jednotkami.".
2. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Ministerstvo spravedlnosti stanoví krajským státním zastupitelstvím v rámci schváleného rozpočtu kapitoly prostředky státního rozpočtu určené na hospodaření krajského státního zastupitelství a okresních státních zastupitelství v jeho obvodu minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Související dokumenty