127/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1995 Sb.

Schválený:
127/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. dubna 2003, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládá slovo "klenotnické", spojka "a" se nahrazuje čárkou a za slovo "polotovary" se vkládají slova "a pájky".
2. V § 3 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
"d) české mince z drahých kovů vydané podle zvláštního právního předpisu1) (dále jen "české mince"),
1) § 12 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.".
3. V § 3 odst. 1 písm. e) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) opotřebené, neúplné nebo poškozené zboží obchodované zpravidla za cenu v něm obsaženého drahého kovu (dále jen "zlomky").".
4. V § 4 písmeno c) zní:
"c) starým zbožím zboží předkládané k puncovní kontrole v jednotlivých kusech různých vzorů, a které
- je staršího nebo neuvedeného původu, nebo
- neprošlo tuzemskou puncovní kontrolou, nebo
- je předkládáno jinou osobou než jeho výrobcem anebo dovozcem, nebo
- je předkládáno osobou bez živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání,".
5. V § 4 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).
6. V § 4 písm. d) se slova "a majitel požaduje opravu včetně úředního označení" nahrazují slovy "pokud objednatel opravy písemně nepožádal, aby oprava byla provedena bez úředního označení,".
7. V § 4 písmeno f) včetně poznámek pod čarou č. 2) až 2b) zní:
"f) výrobcem podnikatel,2) jehož předmět podnikání zahrnuje výrobu nebo opravu zboží nebo výrobu či zpracování klenotnických slitin nebo výrobu českých mincí nebo dentálních drahých kovů. Výrobcem je rovněž osoba, která některou z uvedených činností provozuje na základě jiného než podnikatelského oprávnění2a) anebo její činnost v oblasti výroby nebo oprav zboží spočívá v realizaci výsledků vlastní duševní tvůrčí činnosti chráněné zvláštním zákonem.2b)
2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2a) Například zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2b) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).".
8. V § 4 písm. g) se za slova "obstarání prodeje," vkládají slova "nabízení k prodeji,".
9. V § 4 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
"h) výrobní značkou obvykle dvou až třímístný alfanumerický znak, přidělený Puncovním úřadem (§ 6), vycházející ze jména a příjmení nebo obchodní firmy výrobce, s doplňujícími znaky, umístěný v charakterizujícím ohraničení, určený k označování výrobcem produkovaného zboží,
i) odpovědnostní značkou obvykle dvou až třímístný alfanumerický znak, přidělený Puncovním úřadem (§ 6), vycházející ze jména a příjmení nebo obchodní firmy obchodníka, s doplňujícími znaky, umístěný v charakterizujícím ohraničení, určený k označování obchodníkem dovezeného zboží.".
10. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slova "pro zboží zlaté" vkládají slova "ryzost č. 0. . . . . . 999/1000".
11. V § 5 odst. 1 písm. b) se za slova "pro zboží stříbrné" vkládají slova "ryzost č. 0. . . . 999/1000".
12. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slova "pro zboží platinové" vkládají slova "ryzost č. 0. . . . . 999/1000".
13. V § 5 odst. 2 se slova "583/1000 u zlatého cizího zboží a ryzost" zrušují a slovo "považují" se nahrazuje slovem "považuje".
14. § 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2c) zní:
 
"§ 6
Orgány puncovnictví a zkoušení drahých kovů
Státní správu v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů vykonávají podle tohoto zákona a zvláštního právního předpisu2c) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") a Puncovní úřad.2c)
2c) Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.".
15. § 7 se včetně poznámky pod čarou č. 3) zrušuje.
16. V § 9 odst. 1 se za slova "§ 27" vkládá text "a § 50 odst. 1 a 2".
17. V § 10 odst. 2 se ve větě první za slova "při předložení" a ve větě druhé se za slovo "rovněž" vkládá slovo "písemně" a za slovo "množství" se vkládají slova "ve slitině".
18. V § 10 odst. 3 se za slovo "možné" vkládá slovo "trvanlivě", slovo "vyražením" se zrušuje a slovo "značky" se nahrazuje slovem "značkou".
19. V § 10 odst. 4 se za slova "musí výrobce" vkládá slovo "trvanlivě", slova "(§ 46)" se zrušují a slovo "vyrazit" se nahrazuje slovem "umístit".
20. V § 11 odst. 1 se za slova "Cizí zboží" vkládají slova " , nejedná-li se o případ podle odstavce 4" a poznámka pod čarou č. 4) zní:
"4) § 128 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb.".
21. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Cizí zboží předložené k puncovní kontrole je obchodník povinen trvanlivě označit nebo nechat trvanlivě označit přidělenou odpovědnostní značkou na místě, které stanoví Puncovní úřad tak, aby vedle ní bylo možné umístit puncovní značku.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
22. V § 11 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Cizí zboží, které pochází z členského státu Evropské unie a které není úředně označeno podle § 50 odst. 2, předkládá k puncovní kontrole obchodník, který je dovezl spolu s doklady prokazujícími jeho původ.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
23. V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) K puncovní kontrole podle odstavce 1 mohou staré zboží předložit i jiné osoby než obchodník.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
24. V § 13 se slova "odst. 1 a 3" nahrazují slovy "odst. 1, 3 až 5".
25. V § 15 odst. 3 se slova "Klenotnická slitina použitá k výrobě zboží" nahrazují slovy "U klenotnické slitiny použité k výrobě zboží musí výrobce nebo dovozce zajistit její chemické přezkoušení co do ryzosti; slitina".
26. V § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Není dovoleno pokovení zboží z drahého kovu povlakem z obecného kovu, a to ani formou mezivrstvy.".
27. V § 15 odst. 5 se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavců 3 a 4 ".
28. V § 16 se na konci odstavce 3 doplňují slova "nebo v případech stanovených prováděcím právním předpisem".
29. V § 18 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.
30. V § 18 věta první včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní: "Zboží, které má zákonnou ryzost, předepsaný stav a vyhovuje právním předpisům,4a) Puncovní úřad trvanlivě označí příslušnou puncovní značkou nebo je označí jiným způsobem podle tohoto zákona.
4a) Například vyhláška č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 390/2000 Sb.".
31. V § 20 odst. 1 se slovo "značku" nahrazuje slovem "značkou" a slova "vyrazí puncovní úřad na" se nahrazují slovy "označí Puncovní úřad".
32. V § 20 odstavec 2 zní:
"(2) Zboží zhotovené z téhož drahého kovu, dvou, popřípadě více různých zákonných ryzostí se označí puncovní značkou nižší, popřípadě nejnižší zákonné ryzosti.".
33. V § 20 odst. 3 se slovo "vyrazí" nahrazuje slovem "označí" a slova "na ně odpovídající puncovní značky" se nahrazují slovy "odpovídajícími puncovními značkami".
34. V § 20 odst. 4 se za slova "podle § 10 odst. 3" vkládají slova "nebo je-li to zejména z důvodu charakteru, tvaru nebo rozměrů účelné" a slovo "vyraženou" se zrušuje.
35. V § 21 odstavec 2 zní:
"(2) Pokud staré zboží nelze bez poškození označit trvanlivě puncovní značkou, označí je Puncovní úřad zavěšením plomby s puncovní značkou nebo vydáním osvědčení.".
36. V § 21 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
37. V § 22 odst. 2 se slovo "Zlomky" nahrazuje slovy "Zbytky po rozbití".
38. V § 23 odst. 1 se slovo "sdělí" nahrazuje slovem "potvrdí", za slova "puncovnímu úřadu, že" se vkládá slovo "závadné" a slova "České a Slovenské Federativní Republiky" se nahrazují slovy "České republiky".
39. V § 23 odst. 2 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky" a slova "republiky, na jejímž území má puncovní úřad sídlo" se zrušují.
40. V § 23 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Do doby, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, se podmínka vývozu cizího zboží mimo území České republiky podle odstavců 1 a 2 nepovažuje za splněnou, bylo-li zboží vyvezeno na území Slovenské republiky, s výjimkou případů, kdy toto zboží bylo na území České republiky ze Slovenské republiky dovezeno.".
41. § 24 zní:
 
"§ 24
Puncovní úřad je oprávněn odstranit ze zboží údaje, které by mohly uvádět v omyl o jeho ryzosti, hmotnosti nebo stavu. Tyto údaje je oprávněn odstranit i z předmětů, které jsou se zbožím zaměnitelné.".
42. V § 27 odst. 1 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 5) a 5a) zní:
"b) cizí zboží propuštěné v celním řízení do režimu tranzitu5) nebo do režimu s ekonomickým účinkem,5a)
5) § 139 až 144 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 1/2002 Sb.
5a) § 133 a násl. zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
43. V § 27 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 5b) zní:
"c) tuzemské zboží určené k propuštění do režimu vývozu,5b)
5b) § 214 a 216 zákona č. 13/1993 Sb.".
44. V § 27 odst. 1 písm. d) se slovo "starožitné" nahrazuje slovem "staré".
45. V § 27 odst. 3 se slovo "československé" nahrazuje slovem "české".
46. V § 28 odstavec 1 zní:
"(1) Zboží uvedené v § 27 odst. 1 písm. a) bodě 3 musí výrobce nebo obchodník trvanlivě označit číslem vyjadřujícím odpovídající ryzost (dále jen "ryzostní číslo"). Je-li to zejména z důvodu charakteru, tvaru nebo rozměru zboží účelné, postupuje Puncovní úřad podle § 20 odst. 4.".
47. V nadpisu § 30 se slovo "Československé" nahrazuje slovem "České".
48. V § 30 se slovo "československých" nahrazuje slovem "českých".
49. V § 30 poznámka pod čarou č. 6) zní:
"6) § 14 a 15 zákona č. 6/1993 Sb.".
50. V § 31 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:
"(1) Dentální drahé kovy mohou být předmětem obchodování nebo mohou být jinak uváděny do oběhu pouze za podmínky, že neohrozí zdraví osob nebo životní prostředí. Tato podmínka se považuje za splněnou, jestliže tyto kovy splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.6a)
6a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
51. V § 33 odst. 1 větě první se za slova "předložených věcech," vkládají slova "klenotnických slitinách, zlomcích," a ve větě druhé se za slova "předloženou věc" vkládají slova " , klenotnickou slitinu, zlomek".
52. Nadpis části čtvrté zní:
"POVINNOSTI VÝROBCŮ A OBCHODNÍKŮ, REGISTR VÝROBCŮ A OBCHODNÍKŮ".
53. § 35 včetně poznámek pod čarou č. 6b), 6c) a 6d) zní:
 
"§ 35
(1) Výrobci a obchodníci jsou povinni do 15 dnů od zahájení činnosti Puncovnímu úřadu písemně oznámit
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno datum narození, adresu nebo bydliště, místo podnikání6b) a adresu pro písemný styk, je-li odlišná od místa podnikání, provozovny včetně jejich adres, pokud jsou zřízeny, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, druh své činnosti s drahými kovy, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) obchodní firmu nebo název, sídlo, provozovny včetně jejich adres, pokud jsou zřízeny, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení, adresu nebo bydliště osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, druh své činnosti s drahými kovy, jde-li o právnickou osobu.
(2) Výrobci a obchodníci k oznámením podle odstavce 1 předkládají Puncovnímu úřadu ověřenou kopii platného průkazu živnostenského oprávnění a kopii platného výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm výrobce nebo obchodník zapsán.
(3) Za provozovnu podle odstavce 1 se považuje provozovna podle zvláštního právního předpisu.6c) Zbožím nebo ostatními výrobky z drahých kovů lze obchodovat též na elektronické adrese v informačním systému (dále jen "elektronická adresa"). Zahájení a ukončení činnosti v provozovně a na elektronické adrese jsou výrobci a obchodníci povinni oznámit písemně Puncovnímu úřadu nejméně 3 dny předem.
(4) V oznámení podle odstavce 3 výrobce nebo obchodník uvede
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu,
b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) adresy provozoven, popřípadě elektronickou adresu,
d) datum zahájení a ukončení provozování činnosti v provozovně a na elektronické adrese.
(5) Výrobci a obchodníci jsou povinni Puncovnímu úřadu písemně oznámit a doložit změny údajů uvedených v odstavci 1 do 15 dnů od jejich vzniku včetně dokladů uvedených v odstavci 2.
(6) Povinnosti podle odstavců 1 až 5 se přiměřeně vztahují i na osoby prodávající zboží, které je výsledkem jejich duševní tvůrčí činnosti chráněné zvláštním právním předpisem.6d)
6b) § 2 odst. 3 obchodního zákoníku.
6c) § 17 zákona č. 455/1991 Sb.d
6d) Zákon č. 121/2000 Sb.
54. V § 37 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 7) zní:
"(3) Při určování hmotnosti drahých kovů nebo zboží jsou výrobci a obchodníci povinni používat stanovená měřidla.7) Stanovenými měřidly musí být výrobci a obchodníci vybaveni v každé provozovně, kde dochází k bezprostřednímu styku se zákazníky. Tato povinnost se nevztahuje na obchodníky, kteří obchodují výlučně se stříbrným zbožím, u něhož hmotnost jednoho kusu nepřevyšuje 10 gramů. Určování hmotnosti stříbra a stříbrného zboží postačí provádět s přesností na celé gramy, u ostatních drahých kovů a zlatého a platinového zboží na 0,05 gramu.
7) § 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.".
55. V nadpisu § 38 se slova "v obchodě" nahrazují slovem "zboží".
56. V § 38 odst. 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 8) zní:
"a) prodej zboží nařízený soudem nebo správním úřadem podle zvláštních právních předpisů,8)
8) Například občanský soudní řád, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
57. V § 38 odst. 2 písm. d) se slova "zvláštním zákonem10)" nahrazují slovy "zvláštním právním předpisem6d)".
Poznámka pod čarou č. 10) se zrušuje.
58. V § 38 poznámka pod čarou č. 9) zní:
"9) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších přepisů.".
59. V § 39 odstavec 1 zní:
"(1) Zboží nabízené nebo určené k prodeji anebo za tímto účelem skladované musí být na prodejním místě nebo na skladě umístěno viditelně odděleně od ostatních výrobků; to platí i pro skladování úředně neoznačeného zboží neurčeného k obchodování a tuzemského zboží určeného pro vývoz.".
60. V § 39 odst. 2 se za větu první vkládá věta "To platí i při nákupu zlomků nebo zboží od zákazníků.".
61. V § 39 odst. 3 se slova "V prodejně" nahrazují slovy "Na prodejním místě" a slovo "československých" se nahrazuje slovem "českých".
62. V § 40 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Klamavým označením je též vydávání zboží za výrobky z obecného kovu nebo jiného materiálu.".
63. V § 40 odstavec 2 zní:
"(2) Obchodníci jsou povinni předměty uvedené v odstavci 1 zřetelně označit a vystavovat je viditelně odděleně. Totéž platí i pro zboží zhotovené z odlišných ryzostí nebo z různých drahých kovů, zejména je-li povrchově upraveno tak, že může vyvolat matoucí dojem o svém skutečném složení.".
64. Za § 40 se vkládá nový § 40a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 40a
Registr výrobců a obchodníků
(1) Puncovní úřad vede registr výrobců a obchodníků (dále jen "registr"). Do registru se zapisují
a) u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, datum narození, adresa nebo bydliště, místo podnikání a adresa pro písemný styk, je-li odlišná od místa podnikání, adresy provozoven, pokud jsou zřízeny, elektronická adresa, je-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, druh činnosti s drahými kovy,
b) u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, adresa provozoven, pokud jsou zřízeny, elektronická adresa, je-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení, adresa nebo bydliště osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, druh činnosti s drahými kovy,
c) provozovny, v nichž je činnost s drahými kovy provozována,
d) datum zahájení provozování činnosti s drahými kovy a datum jejího ukončení,
e) přehled o provedených inspekcích a o uložených pokutách.
(2) Registr je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje jméno a příjmení, obchodní firma, místo podnikání, druh činnosti s drahými kovy, identifikační číslo, provozovny, elektronická adresa a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma, sídlo, druh činnosti s drahými kovy, identifikační číslo, provozovny a elektronická adresa.
(3) Do registru v části, která je veřejným seznamem, má právo nahlížet každý a pořizovat si z něj výpisy či opisy.
(4) Z části registru, která je veřejným seznamem, lze na písemnou žádost vystavit opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že zde určitý zápis není.
(5) Údaje uvedené v části registru, která je veřejným seznamem, Puncovní úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
65. V § 41 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Kontrolované osoby jsou povinny poskytnout zaměstnancům Puncovního úřadu při výkonu kontroly potřebnou součinnost.".
66. V § 41 odst. 2 zní:
"(2) Zaměstnanci Puncovního úřadu písemně pověřeni jeho vedoucím nebo jím určenou osobou (dále jen "inspektoři") jsou oprávněni při výkonu kontroly podle odstavce 1
a) vstupovat do všech výrobních, skladovacích nebo obchodních prostorů a jiných prostorů souvisejících s činností kontrolované osoby podle tohoto zákona,
b) nahlížet do evidence vedené kontrolovanou osobou podle tohoto zákona nebo do evidence vedené podle jiného právního předpisu, pokud souvisí s činností kontrolované osoby podle tohoto zákona,
c) provádět zkoušku ryzosti zboží a dále klenotnických slitin nebo dentálních drahých kovů včetně odběru vzorků, za tím účelem jsou oprávněni požadovat jejich předložení; pro tento účel se považují za zboží i výrobky z jiných materiálů než drahých kovů, pokud jsou vzhledově se zbožím zaměnitelné,
d) zboží, u něhož vzniklo důvodné podezření, že v rozporu s tímto zákonem nebylo předloženo k puncovní kontrole, odebrat za účelem jejího provedení nebo toto zboží zajistit proti neoprávněné manipulaci a uložit kontrolované osobě lhůtu na jeho předložení Puncovnímu úřadu k provedení puncovní kontroly.".
67. V § 43 se slovo "Kčs" nahrazuje slovem "Kč".
68. V § 43 odst. 1 písm. a) se za slova "podle § 35" vkládají slova "nebo je učiní opožděně, či neúplně".
69. V § 43 odst. 1 písm. b) se za slovo "výrobní" vkládají slova "nebo odpovědnostní".
70. V § 43 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
71. V § 43 odst. 2 písm. f) se slova "závazné podmínky stanovené v československé technické normě" nahrazují slovy "podmínky podle § 31 odst. 1".
72. V § 43 odst. 2 písm. g) se za slovo "ověření" vkládají slova "anebo je nemá v provozovně k dispozici".
73. V § 43 odst. 2 písm. h) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a na konci textu písmene h) se doplňují slova "nebo neposkytne ve lhůtě stanovené inspektorem potřebnou součinnost".
74. V § 43 odst. 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) nepředloží ve lhůtě stanovené inspektorem zboží k provedení puncovní kontroly.".
75. V § 43 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Puncovní úřad uloží pokutu až do výše 50 000 Kč za nesplnění ostatních povinností uložených tímto zákonem.".
76. V § 44 odstavec 3 zní:
"(3) Při stanovení výše pokuty Puncovní úřad přihlíží zejména k závažnosti, způsobu a době protiprávního jednání, k rozsahu způsobených následků a k včasnosti a účinné součinnosti při odstraňování nedostatků.".
77. V § 44 odst. 4 větě druhé se slova "republiky, na jejímž území má sídlo puncovní úřad, který pokutu uložil" zrušují.
78. V § 45 odst. 1 se slova "2 a 3" nahrazují slovy "1 až 4", slovo "může" se zrušuje a slovo "uložit" se nahrazuje slovem "uloží".
79. V § 46 odstavec 1 zní:
"(1) Puncovní úřad přidělí vyobrazení výrobní značky do 30 dnů ode dne doručení žádosti výrobce. Výrobce žádost doloží ověřenou kopií platného živnostenského oprávnění a ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm výrobce zapsán. Ukončením činnosti ztrácí výrobce oprávnění výrobní značku používat a je povinen písemně požádat Puncovní úřad o její zrušení.".
80. V § 46 odst. 4 se odkaz na poznámku pod čarou č. 10) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 6d).
81. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který zní:
 
"§ 46a
(1) Puncovní úřad přidělí vyobrazení odpovědnostní značky do 30 dnů od doručení žádosti obchodníka. Ukončením činnosti ztrácí obchodník oprávnění používat odpovědnostní značku a je povinen písemně požádat Puncovní úřad o její zrušení.
(2) Ustanovení § 46 odst. 1 věta druhá a § 46 odst. 2 až 4 platí pro odpovědnostní značku obdobně.".
82. V § 47 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 14) zní:
"(1) Na území České republiky nesmí být přiděleny dvě shodné nebo zaměnitelné výrobní nebo odpovědnostní značky, případně výrobní nebo odpovědnostní značky, které jsou shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou.14)
14) Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.".
83. V § 47 odstavec 2 zní:
"(2) Zjistí-li Puncovní úřad, že byla výrobní nebo odpovědnostní značka již jednou přidělena, oznámí neprodleně tuto skutečnost takto postiženému výrobci nebo obchodníkovi a bez žádosti mu přidělí jinou výrobní nebo odpovědnostní značku. Právo výrobce nebo obchodníka na náhradu škody není tímto dotčeno.".
84. V § 48 odst. 1 se slova "slévání drahých kovů15)" nahrazují slovy "výroba slitin drahých kovů pro klenotnické a dentální účely15)".
Poznámka pod čarou č. 15) zní:
"15) Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 174/2002 Sb.".
85. V § 50 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Za úředně označené zboží se považuje zboží, které je přezkoušeno a označeno příslušným nezávislým orgánem členského státu Evropské unie podle právních předpisů tohoto státu, a to způsobem vyjadřujícím srozumitelně a rozpoznatelně ryzost zboží ekvivalentně označení podle tohoto zákona.".
86. V § 50 odstavec 1 zní:
"(1) Za úředně označené podle tohoto zákona se považuje zboží označené způsobem, který stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.".
87. § 51 včetně poznámky pod čarou č. 16) zní:
 
"§ 51
Za úkony Puncovního úřadu se vybírají poplatky stanovené zvláštním právním předpisem.16)
16) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění pozdějších předpisů.".
88. V § 52 se slovo "puncovnímu" nahrazuje slovem "Puncovnímu" a za slovem "úřadu" se doplňují slova " , pokud je o to požádán".
89. § 54 zní:
 
"§ 54
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) podrobnosti puncovní kontroly a zkoušení výrobků a věcí z drahých kovů,
b) podrobnosti označování slitků.
(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 15 odst. 3, § 16 odst. 2 a 3, § 19 a § 27 odst. 1 písm. a) bodu 3 a písm. d).".
90. Všude, kde jsou v zákonu č. 539/1992 Sb., ve znění zákona č. 19/1993 Sb., použita slova "puncovní úřad", "puncovního úřadu", "puncovnímu úřadu" nebo "puncovním úřadem" se tato slova nahrazují slovy "Puncovní úřad", "Puncovního úřadu", "Puncovnímu úřadu" nebo "Puncovním úřadem".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Výrobní značky přidělené Puncovním úřadem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti.
2. Výrobci a obchodníci jsou povinni na výzvu Puncovního úřadu doplnit údaje uvedené v § 35 do jednoho měsíce od jejího doručení.
3. Obchodníci jsou povinni do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v prodejně umístit na přístupném a trvale viditelném místě vyobrazení českých puncovních značek.
4. Za úředně označené podle tohoto zákona se považuje zboží označené podle předpisů platných na dnešním území České republiky a Slovenské republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou
a) zboží označeného puncovními značkami, které byly v letech 1938 až 1945 používány na těchto územích jinými státy,
b) předmětů označených puncovními značkami pro ryzost zlata menší než 333/1000.
Čl.III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
Čl.IV
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou čl. I bodů 21 a 54, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2004, a s výjimkou čl. I bodů 22 a 85, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty