3/2006 Sb., zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn

Schválený:
3/2006 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 337/1992 Sb., zákonem č. 35/1993 Sb., zákonem č. 325/1993 Sb., zákonem č. 85/1994 Sb., zákonem č. 311/1999 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 218/2000 Sb., zákonem č. 253/2000 Sb., zákonem č. 58/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 444/2005 Sb.
ZÁKON
o územních finančních orgánech
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
§ 1
(1) Územní finanční orgány jsou správní úřady, které
a) vykonávají správu daní podle zvláštního právního předpisu1),
b) vykonávají finanční kontrolu podle zvláštního právního předpisu2),
c) provádějí řízení o přestupcích v oboru své působnosti3),
d) vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a ukládají účetním jednotkám pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav podle zvláštního právního předpisu4),
e) vykonávají cenovou kontrolu a ukládají pokuty podle zvláštního právního předpisu5),
f) z pověření Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") poskytují podle zvláštního právního předpisu6) mezinárodní pomoc při správě daní a při vymáhání některých finančních pohledávek,
g) převádějí výnosy daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu, podle zvláštního právního předpisu7),
h) vykonávají dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami podle zvláštního právního předpisu8),
i) vykonávají kontrolu označení provozovny a ukládají pokuty a povinnost odstranit nedostatky podle živnostenského zákona9),
j) vykonávají kontrolu
1. dodržování povinností při barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv podle zvláštního právního předpisu10),
2. zda jsou skladovány nebo prodávány pouze značené tabákové výrobky11),
3. zda je dodržován zákaz nabídky a prodeje lihovin a tabákových výrobků11),
k) vykonávají správu odvodů za porušení rozpočtové kázně12),
l) vykonávají kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány13),
m) vybírají a vymáhají peněžitá plnění, která podle tohoto nebo zvláštního zákona uložily,
n) vykonávají další činnosti, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.
(2) Působnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až m) vykonávají územní finanční orgány, nestanoví-li zvláštní právní předpis14) jinak.
 
§ 2
Soustavu územních finančních orgánů tvoří finanční úřady a finanční ředitelství.
Místní příslušnost
 
§ 3
(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, řídí se místní příslušnost územních finančních orgánů u právnické osoby jejím sídlem na území České republiky a u fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu, popřípadě místem pobytu cizince na území České republiky. Nemá-li fyzická osoba místo trvalého pobytu na území České republiky, je místně příslušný územní finanční orgán, v obvodu jehož územní působnosti se fyzická osoba převážně zdržuje. Nelze-li zjistit místo trvalého pobytu, je místní příslušnost určena posledním známým místem jejího pobytu na území České republiky.
(2) Kontrolu podle § 1 odst. 1 písm. i) a j) provádí územní finanční orgán v obvodu své územní působnosti, i když není pro kontrolovaný subjekt místně příslušný podle odstavce 1.
 
§ 4
Odstavce 1 až 4 zrušeny
(5) V pochybnostech určí místní příslušnost finanční ředitelství; jedná-li se o určení místní příslušnosti mimo obvod jeho působnosti, určí ji ministerstvo.
Finanční úřady
 
§ 5
(1) Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(2) Dojde-li ke změně správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, změní se stejně i územní působnost finančních úřadů, a to od prvního dne kalendářního roku následujícího po dni účinnosti změny správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem.
 
§ 6
(1) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, finanční úřady uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu vykonávají ve vymezených územních obvodech působnost podle § 1 odst. 1 písm. a), c), d), f), g), h), i), j), m) a n).
(2) Působnost podle § 1 odst. 1 písm. b), k) a l) vykonávají finanční úřady uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a to v územních obvodech zde vymezených.
 
§ 7
Finanční úřad řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel finančního ředitelství.
 
§ 7a
Ministerstvo může zřídit pracoviště finančních úřadů, která jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami. Pracoviště finančních úřadů se zřizují a ruší vyhláškou ministerstva, kterou se stanoví název, sídlo a rozsah činností, které každé z pracovišť finančních úřadů musí zabezpečovat.
Finanční ředitelství
 
§ 8
(1) Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství jsou vymezeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(2) Finanční ředitelství vykonává svoji působnost v územním obvodu tvořeném územními obvody jím řízených finančních úřadů.
 
§ 9
Finanční ředitelství
a) řídí finanční úřady,
b) vykonává správu daní v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem1), včetně vyhledávací činnosti1),
c) přezkoumává rozhodnutí finančních úřadů vydaná ve správním řízení,
d) vykonává finanční kontrolu podle zvláštního právního předpisu2),
e) vykonává cenovou kontrolu a ukládá pokuty podle zvláštního právního předpisu5),
f) provádí řízení o přestupcích v oboru své působnosti3),
g) v odůvodněných případech provádí úkony, které jinak patří do pravomoci jím řízených finančních úřadů, anebo se může na provádění těchto úkonů podílet,
h) zpracovává údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů ve svém územním obvodu.
 
§ 10
(1) Finanční ředitelství je účetní jednotkou. Zajišťuje osobní a věcné potřeby finančních úřadů, které řídí.
(2) Finanční ředitelství řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr financí České republiky.
(3) Finanční ředitelství může v obvodu své působnosti v odůvodněných případech pověřit provedením některých úkonů v rámci správy daní, v rámci výkonu finanční kontroly a v rámci řízení o přestupcích jiný než místně příslušný finanční úřad.
 
§ 11
Ministerstvo
a) řídí finanční ředitelství,
b) vykonává správu daní v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem1), včetně vyhledávací činnosti1),
c) přezkoumává rozhodnutí finančních ředitelství vydaná ve správním řízení,
d) v odůvodněných případech provádí úkony, které jinak patří do pravomoci územních finančních orgánů, anebo se může na provádění těchto úkonů podílet,
e) v odůvodněných případech může pověřit jiný než místně příslušný územní finanční orgán správou některých daní, řízením o přestupcích nebo výkonem dalších působností,
f) určí bližší podmínky konkursního řízení na obsazování míst ředitelů finančních úřadů a finančních ředitelství,
g) zpracovává údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů v jejich územním obvodu,
h) může pověřit jednáním ve věcech mezinárodní pomoci při správě daní a ve věcech mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek podle zvláštních právních předpisů územní finanční orgány,
i) pro zajištění svých úkolů v oblasti vzdělávání a personálního řízení shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje zaměstnanců územních finančních orgánů:
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změny, titul, datum narození, pohlaví, věk, zdravotní postižení, změna pracovní schopnosti,
2. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání, včetně data ukončení studia a jeho obor; cizí jazyk a stupeň znalosti,
3. označení pracoviště (územní finanční orgán, včetně jeho vnitřního organizačního členění), číslo pracoviště,
4. osobní číslo, identifikační číslo, druh pracovněprávního vztahu, den a důvod vzniku a skončení pracovněprávního vztahu; celková doba, po kterou je zaměstnanec v pracovněprávních vztazích; doba, po kterou je zaměstnanec v pracovněprávním vztahu k organizační složce; doba, po kterou pracuje v resortu ministerstva, započtená délka odborné praxe, sjednaná doba úvazku, důvod a datum vynětí z evidenčního stavu,
5. vykonávané činnosti, systemizované místo, předepsaný stupeň vzdělání, kategorie zaměstnance, pracovní zařazení, zda je vedoucím zaměstnancem a v jaké pozici, zda má nárok nebo pobírá starobní důchod, stupeň bezpečnostní prověrky,
6. způsob odměňování, přiznaná platová třída a platový stupeň, jednotlivé složky platu (tarif, osobní příplatek, zvláštní příplatek, příplatek za vedení, další příplatky, odměny),
7. označení, číslo a název vzdělávací akce, den jejího zahájení a ukončení, zda je ukončena testem a jeho výsledek.
Práva a povinnosti pracovníků územních finančních orgánů
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
Zaměstnanci územních finančních orgánů, kteří plní úkoly při výkonu působnosti těchto orgánů podle § 1 odst. 1 a používají přitom pravomocí, které jim byly v rámci odpovědnosti za plnění těchto úkolů svěřeny, nesmějí výdělečně provádět kontrolní, daňovou a účetní poradenskou či podobnou činnost pro daňové subjekty a příjemce dotací. Zároveň nesmí být auditory, revizory účtů, statutárními orgány nebo jejich členy, členy dozorčích nebo správních rad, prokuristy, likvidátory a správci konkurzních podstat, vyrovnacími a zvláštními správci.
 
§ 13a
Služební průkaz
Zaměstnanci územních finančních orgánů, kteří plní úkoly podle § 1 odst. 1, prokazují své oprávnění k této činnosti služebním průkazem vydaným zaměstnavatelem. Vzor služebního průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou.
 
§ 13b
(1) Osobě (dále jen "poškozený"), která poskytla zaměstnanci finančního ředitelství pomoc při plnění úkolů podle § 1 odst. 1, a tuto pomoc poskytla na žádost nebo s vědomím tohoto zaměstnance, náleží za škodu, pokud jí přitom vznikla, náhrada; náhrada se neposkytne, pokud si poškozený způsobil škodu úmyslně sám. Náhradu na návrh poškozeného poskytuje příslušné finanční ředitelství.
(2) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání pracovníků.
(3) Finanční ředitelství poskytne náhradu i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odstavce 1. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i úhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.
(4) Finanční ředitelství poskytne náhradu za škodu i osobě, které byla způsobena škoda osobou, jež poskytla pomoc podle odstavce 1.
(5) Jestliže finanční ředitelství nahradilo podle odstavců 1 až 4 škodu, může vůči tomu, kdo škodu zavinil, uplatnit nárok na zaplacení částky ve výši částky poskytnuté poškozenému nebo osobě, které způsobil škodu poškozený.
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
nadpis vypuštěn
Řízení ve věcech patřících do působnosti územních finančních orgánů upravují zvláštní právní předpisy.
 
§ 15a
(1) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu pro plnění úkolů podle § 11 písm. b) až e) a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle § 1 z informačního systému evidence obyvatel údaje o
a) státních občanech České republiky,
b) cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky, cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza podle zvláštního právního předpisu a cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky,
a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje ministerstvu pro plnění úkolů podle § 11 písm. b) až e) a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle § 1 z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou
a) u státních občanů České republiky
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. pohlaví a jeho změna,
4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození došlo,
5. rodné číslo,
6. státní občanství,
7. adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
8. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
11. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
12. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
13. rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
14. rodné číslo dítěte,
15. osvojení dítěte,
16. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
17. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;
b) u cizinců uvedených v odstavci 1 písm. b)
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. pohlaví a jeho změna,
4. místo a stát, na jehož území se narodil,
5. rodné číslo, bylo-li přiděleno,
6. státní občanství,
7. druh a adresa místa pobytu,
8. číslo a platnost povolení k pobytu,
9. počátek pobytu, případně datum zrušení údaje o pobytu,
10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
11. správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
12. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,
13. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem uvedeným v odstavci 1 písm. b), a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
14. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci uvedenými v odstavci 1 písm. b), a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
15. vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
16. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
17. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d) den, měsíc a rok narození,
e) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.
(5) Ustanoveními odstavců 1 až 4 není dotčena povinnost státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, které vedou evidenci osob, předávat územním finančním orgánům a ministerstvu údaje v rozsahu a za podmínek podle zákona upravujícího správu daní a poplatků.
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 16
(1) Právo hospodaření s národním majetkem dosud užívaným okresními, městskými, obvodními a krajskými finančními správami a Finanční správou v hlavním městě Praze přechází bezúplatně na finanční ředitelství.
(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pracovníků finančních správ přecházejí na finanční ředitelství.
(3) Na finanční ředitelství přecházejí všechny pohledávky a závazky finančních správ.
(4) Pokud se v právních předpisech užívá pojem okresní finanční správa, rozumí se tím finanční úřad. Pokud se užívá pojem krajská finanční správa, rozumí se tím finanční ředitelství.
 
§ 17
Zrušují se
a) zákon České národní rady č. 33/1970 Sb., o finančních správách,
b) poslední věta v § 12 odst. 3 vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky a Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.
 
§ 18
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.
* * *
Zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Zákon České národní rady č. 35/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Zákon č. 325/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Zákon č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. června 1994.
Zákon č. 311/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (11. srpna 2000).
Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Zákon č. 58/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po vyhlášení (1. března 2001).
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Zákon č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18, 23 a 25, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 22, které nabylo účinnosti dnem vyhlášení (11. listopadu 2005).
Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
 
Příl.1
Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů
Finanční úřad pro Prahu 1 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 115).
Finanční úřad pro Prahu 2 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 215).
Finanční úřad pro Prahu 3 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 315).
Finanční úřad pro Prahu 4 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 415).
Finanční úřad pro Prahu - Jižní Město se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 11, Praha - Kunratice, Praha - Šeberov a Praha - Újezd15).
Finanční úřad v Praze - Modřanech se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 12 a Praha - Libuš15).
Finanční úřad pro Prahu 5 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 5, Praha 13, Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav a Praha - Zličín15).
Finanční úřad pro Prahu 6 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 6, Praha 17, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina a Praha - Suchdol15).
Finanční úřad pro Prahu 7 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městských částí Praha 7 a Praha - Troja15).
Finanční úřad pro Prahu 8 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městských částí Praha 8, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry a Praha - Ďáblice15).
Finanční úřad pro Prahu 9 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městských částí Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha - Běchovice, Praha - Čakovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Klánovice, Praha - Koloděje, Praha - Satalice a Praha - Vinoř15).
Finanční úřad pro Prahu 10 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městských částí Praha 10, Praha 15, Praha 22, Praha - Benice, Praha - Dolní Měcholupy, Praha - Dubeč, Praha - Kolovraty, Praha - Královice, Praha - Křeslice, Praha - Nedvězí, Praha - Petrovice a Praha - Štěrboholy15).
Finanční úřad v Benešově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Benešov16).
Finanční úřad ve Vlašimi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vlašim16).
Finanční úřad ve Voticích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Votice16).
Finanční úřad v Berouně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Beroun16).
Finanční úřad v Hořovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice16).
Finanční úřad v Kladně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kladno16).
Finanční úřad ve Slaném vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slaný16).
Finanční úřad v Kolíně vykonává působnost ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem Kolín, Kouřim a Týnec nad Labem16).
Finanční úřad v Pečkách vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Pečky16).
Finanční úřad v Českém Brodě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod16).
Finanční úřad v Kutné Hoře vykonává působnost ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem Kutná Hora a Zruč nad Sázavou16).
Finanční úřad v Uhlířských Janovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Uhlířské Janovice16).
Finanční úřad v Čáslavi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav16).
Finanční úřad v Mělníce vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mělník16).
Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou16).
Finanční úřad v Neratovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Neratovice16).
Finanční úřad v Mladé Boleslavi vykonává působnost ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem Mladá Boleslav a Bělá pod Bezdězem16).
Finanční úřad v Benátkách nad Jizerou vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Benátky nad Jizerou16).
Finanční úřad v Mnichově Hradišti vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště16).
Finanční úřad v Nymburku vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Lysá nad Labem a Nymburk16).
Finanční úřad v Poděbradech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Poděbrady16).
Finanční úřad Praha - východ se sídlem v Praze vykonává působnost ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem Čelákovice, Odolena Voda a Úvaly16).
Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav16).
Finanční úřad v Říčanech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Říčany16).
Finanční úřad Praha - západ se sídlem v Praze vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Černošice16).
Finanční úřad v Příbrami vykonává působnost ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem Příbram, Rožmitál pod Třemšínem16) a pro Vojenský újezd Brdy.17)
Finanční úřad v Březnici vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Březnice16).
Finanční úřad v Dobříši vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobříš16).
Finanční úřad v Sedlčanech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany16).
Finanční úřad v Rakovníku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník16).
Finanční úřad v Českých Budějovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice16).
Finanční úřad v Trhových Svinech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny16).
Finanční úřad v Týně nad Vltavou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou16).
Finanční úřad v Českém Krumlově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov16).
Finanční úřad v Kaplici vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice16).
Finanční úřad v Jindřichově Hradci vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec16).
Finanční úřad v Dačicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dačice16).
Finanční úřad v Třeboni vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň16).
Finanční úřad v Písku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Písek16).
Finanční úřad v Milevsku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko16).
Finanční úřad v Prachaticích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice16).
Finanční úřad ve Vimperku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk16).
Finanční úřad ve Strakonicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice16).
Finanční úřad v Blatné vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blatná16).
Finanční úřad ve Vodňanech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany16).
Finanční úřad v Táboře vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor16).
Finanční úřad v Soběslavi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Soběslav16).
Finanční úřad v Domažlicích vykonává působnost ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem Domažlice a Poběžovice16).
Finanční úřad ve Kdyni vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Kdyně16).
Finanční úřad v Horšovském Týně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn16).
Finanční úřad v Chebu vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Cheb16).
Finanční úřad v Aši vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Aš16).
Finanční úřad v Mariánských Lázních vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně16).
Finanční úřad v Karlových Varech vykonává působnost ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem Karlovy Vary, Nejdek, Žlutice16) a pro Vojenský újezd Hradiště.17)
Finanční úřad v Toužimi vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Toužim16).
Finanční úřad v Ostrově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrov16).
Finanční úřad v Klatovech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy16).
Finanční úřad v Horažďovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Horažďovice16).
Finanční úřad v Sušici vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sušice16).
Finanční úřad v Plzni vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Plzeň16).
Finanční úřad Plzeň - jih se sídlem v Plzni vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Stod16).
Finanční úřad v Blovicích vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Blovice a Nepomuk16).
Finanční úřad v Přešticích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice16).
Finanční úřad Plzeň - sever se sídlem v Plzni vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nýřany16).
Finanční úřad v Kralovicích vykonává působnost ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem Kralovice a Plasy16).
Finanční úřad v Manětíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Manětín16).
Finanční úřad v Rokycanech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rokycany16).
Finanční úřad v Sokolově vykonává působnost ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem Sokolov, Loket, Kynšperk nad Ohří a Horní Slavkov16).
Finanční úřad v Chodově vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Chodov16).
Finanční úřad v Kraslicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kraslice16).
Finanční úřad v Tachově vykonává působnost ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem Tachov a Planá16).
Finanční úřad v Boru vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Bor16).
Finanční úřad ve Stříbře vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro16).
Finanční úřad v České Lípě vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Česká Lípa16).
Finanční úřad v Doksech vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Doksy16).
Finanční úřad v Mimoni vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mimoň16).
Finanční úřad v Novém Boru vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bor16).
Finanční úřad v Děčíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Děčín16).
Finanční úřad v Rumburku vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Rumburk a Varnsdorf16).
Finanční úřad v Chomutově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov16).
Finanční úřad v Kadani vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kadaň16).
Finanční úřad v Jablonci nad Nisou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou16).
Finanční úřad v Tanvaldě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald16).
Finanční úřad v Železném Brodě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod16).
Finanční úřad v Liberci vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Liberec16).
Finanční úřad ve Frýdlantě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant16).
Finanční úřad v Litoměřicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice16).
Finanční úřad v Libochovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Lovosice16).
Finanční úřad v Roudnici nad Labem vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem16).
Finanční úřad v Lounech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Louny16).
Finanční úřad v Podbořanech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Podbořany16).
Finanční úřad v Žatci vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žatec16).
Finanční úřad v Mostě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Most16).
Finanční úřad v Litvínově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov16).
Finanční úřad v Semilech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Semily16).
Finanční úřad v Jilemnici vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jilemnice16).
Finanční úřad v Turnově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Turnov16).
Finanční úřad v Teplicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Teplice16).
Finanční úřad v Bílině vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bílina16).
Finanční úřad v Ústí nad Labem vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem16).
Finanční úřad v Hradci Králové vykonává působnost ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem Hradec Králové, Nechanice, Třebechovice pod Orebem a Smiřice16).
Finanční úřad v Chlumci nad Cidlinou vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Chlumec nad Cidlinou16).
Finanční úřad v Novém Bydžově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bydžov16).
Finanční úřad v Chrudimi vykonává působnost ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem Chrudim, Chrast, Nasavrky, Skuteč a Třemošnice16).
Finanční úřad v Heřmanově Městci vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Heřmanův Městec16).
Finanční úřad v Hlinsku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko16).
Finanční úřad v Jičíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jičín16).
Finanční úřad v Hořicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hořice16).
Finanční úřad v Nové Pace vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka16).
Finanční úřad v Náchodě vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Náchod a Nové Město nad Metují16).
Finanční úřad v Broumově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Broumov16).
Finanční úřad v Jaroměři vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jaroměř16).
Finanční úřad v Pardubicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice16).
Finanční úřad v Holicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Holice16).
Finanční úřad v Přelouči vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč16).
Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou16).
Finanční úřad v Dobrušce vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška16).
Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí16).
Finanční úřad ve Svitavách vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Polička a Svitavy16).
Finanční úřad v Litomyšli vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litomyšl16).
Finanční úřad v Moravské Třebové vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová16).
Finanční úřad v Trutnově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov16).
Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem16).
Finanční úřad ve Vrchlabí vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vrchlabí16).
Finanční úřad v Ústí nad Orlicí vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Česká Třebová, Lanškroun a Ústí nad Orlicí16).
Finanční úřad ve Vysokém Mýtě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto16).
Finanční úřad v Žamberku vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Králíky a Žamberk16).
Finanční úřad v Blansku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko16).
Finanční úřad v Boskovicích vykonává působnost ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem Boskovice a Velké Opatovice16).
Finanční úřad v Letovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Letovice16).
Finanční úřad Brno I se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území město Brno, Pisárky, Staré Brno, Stránice, Štýřice, Trnitá, Veveří, Zábrdovice.
Finanční úřad Brno II se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území Brněnské Ivanovice, Černovice, Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Komárov, Líšeň, Přízřenice, Slatina, Tuřany, Židenice.
Finanční úřad Brno III se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území Černá Pole, Husovice, Ivanovice, Jehnice, Královo Pole, Lesná, Maloměřice, Medlánky, Mokrá Hora, Obřany, Ořešín, Ponava, Řečkovice, Sadová, Soběšice, Útěchov u Brna.
Finanční úřad Brno IV se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Žabovřesky, Žebětín.
Finanční úřad Brno - venkov se sídlem v Brně vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice a Židlochovice16).
Finanční úřad v Ivančicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice16).
Finanční úřad v Tišnově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov16).
Finanční úřad v Břeclavi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav16).
Finanční úřad v Hustopečích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hustopeče16).
Finanční úřad v Mikulově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov16).
Finanční úřad v Havlíčkově Brodě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod16).
Finanční úřad v Chotěboři vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř16).
Finanční úřad v Ledči nad Sázavou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou16).
Finanční úřad v Hodoníně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín16).
Finanční úřad v Kyjově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov16).
Finanční úřad ve Veselí nad Moravou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou16).
Finanční úřad v Jihlavě vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Jihlava16).
Finanční úřad v Polné vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Polná16).
Finanční úřad v Třešti vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Třešť16).
Finanční úřad v Telči vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Telč16).
Finanční úřad v Kroměříži vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž16).
Finanční úřad v Bystřici pod Hostýnem vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem16).
Finanční úřad v Holešově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Holešov16).
Finanční úřad v Pelhřimově vykonává působnost ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem Pelhřimov a Počátky16).
Finanční úřad v Kamenici nad Lipou vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Kamenice nad Lipou16).
Finanční úřad v Humpolci vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec16).
Finanční úřad v Pacově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pacov16).
Finanční úřad v Třebíči vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč16).
Finanční úřad v Moravských Budějovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Moravské Budějovice16).
Finanční úřad v Jemnici vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Jemnice16).
Finanční úřad v Náměšti nad Oslavou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou16).
Finanční úřad v Uherském Hradišti vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště16).
Finanční úřad v Uherském Brodě vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Uherský Brod16).
Finanční úřad v Bojkovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Bojkovice16).
Finanční úřad ve Vsetíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín16).
Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm16).
Finanční úřad ve Valašském Meziříčí vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí16).
Finanční úřad ve Vyškově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov16).
Finanční úřad v Bučovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bučovice16).
Finanční úřad ve Slavkově u Brna vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna16).
Finanční úřad ve Zlíně vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Vizovice a Zlín16).
Finanční úřad v Luhačovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice16).
Finanční úřad v Otrokovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice16).
Finanční úřad ve Valašských Kloboukách vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky16).
Finanční úřad ve Znojmě vykonává působnost ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem Znojmo a Vranov nad Dyjí16).
Finanční úřad v Hrušovanech nad Jevišovkou vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Hrušovany nad Jevišovkou16).
Finanční úřad v Moravském Krumlově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov16).
Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou16).
Finanční úřad v Bystřici nad Pernštejnem vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem16).
Finanční úřad ve Velkém Meziříčí vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí16).
Finanční úřad v Bruntále vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Bruntál a Rýmařov16).
Finanční úřad v Krnově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Krnov16).
Finanční úřad ve Frýdku-Místku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek16).
Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí16).
Finanční úřad v Třinci vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Jablunkov a Třinec16).
Finanční úřad v Jeseníku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník16).
Finanční úřad v Karviné vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karviná16).
Finanční úřad v Bohumíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín16).
Finanční úřad v Českém Těšíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Těšín16).
Finanční úřad v Havířově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havířov16).
Finanční úřad v Orlové vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Orlová16).
Finanční úřad v Novém Jičíně vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Bílovec a Nový Jičín16).
Finanční úřad ve Fulneku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Odry16).
Finanční úřad v Kopřivnici vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm a Kopřivnice16).
Finanční úřad v Olomouci vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc16).
Finanční úřad v Litovli vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litovel16).
Finanční úřad ve Šternberku vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Šternberk a Uničov16).
Finanční úřad v Opavě vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Kravaře, Opava a Vítkov16).
Finanční úřad v Hlučíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hlučín16).
Finanční úřad Ostrava I se sídlem v Ostravě vykonává působnost pro městské obvody Hošťálkovice, Lhotka, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava a pro obce Šenov, Václavovice, Vratimov.
Finanční úřad Ostrava II se sídlem v Ostravě vykonává působnost pro městské obvody Hrabová, Nová Bělá, Ostrava - jih, Proskovice, Stará Bělá, Vítkovice a pro obec Stará Ves nad Ondřejnicí.
Finanční úřad Ostrava III se sídlem v Ostravě vykonává působnost pro městské obvody Krásné Pole, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Nová Ves, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice a pro obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice.
Finanční úřad v Prostějově vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Prostějov16).
Finanční úřad v Němčicích nad Hanou vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Němčice nad Hanou16).
Finanční úřad v Konici vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Konice16).
Finanční úřad v Přerově vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Přerov16).
Finanční úřad v Kojetíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Kojetín16).
Finanční úřad v Hranicích vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Hranice a Lipník nad Bečvou16).
Finanční úřad v Šumperku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk16).
Finanční úřad v Zábřehu vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Mohelnice a Zábřeh16).
Není-li v této příloze stanoveno jinak, je obec, jejíž název je součástí názvu finančního úřadu, jeho sídlem.
 
Příl.2
Finanční úřady určené k výkonu působností podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona a vymezení jejich územní působnosti
Působnost podle § 6 odst. 2 zákona vykonávají v obvodu působnosti
I.
Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu
Finanční úřady pro Prahu 1, pro Prahu 2, pro Prahu 3, pro Prahu 4, pro Prahu-Jižní Město, v Praze-Modřanech, pro Prahu 5, pro Prahu 6, pro Prahu 7, pro Prahu 8, pro Prahu 9 a pro Prahu 10 v obvodech své územní působnosti.
II.
Finančního ředitelství v Praze
1. Finanční úřad v Benešově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Benešově, ve Vlašimi a ve Voticích.
2. Finanční úřad v Berouně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Berouně a v Hořovicích.
3. Finanční úřad v Kladně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Kladně a ve Slaném.
4. Finanční úřad v Kolíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Českém Brodě, v Kolíně a v Pečkách.
5. Finanční úřad v Kutné Hoře v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Čáslavi, v Kutné Hoře a v Uhlířských Janovicích.
6. Finanční úřad v Mělníce v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Kralupech nad Vltavou, v Mělníce a v Neratovicích.
7. Finanční úřad v Mladé Boleslavi v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Benátkách nad Jizerou, v Mladé Boleslavi a v Mnichově Hradišti.
8. Finanční úřad v Nymburku v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Nymburku a v Poděbradech.
9. Finanční úřad Praha-východ v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Praha-východ a v Říčanech.
10. Finanční úřad Praha-západ v územním obvodu Finančního úřadu Praha-západ.
11. Finanční úřad v Příbrami v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Březnici, v Dobříši, v Příbrami a v Sedlčanech.
12. Finanční úřad v Rakovníku v územním obvodu Finančního úřadu v Rakovníku.
III.
Finančního ředitelství v Českých Budějovicích
1. Finanční úřad v Českých Budějovicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Českých Budějovicích, v Trhových Svinech a v Týně nad Vltavou.
2. Finanční úřad v Českém Krumlově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Českém Krumlově a v Kaplici.
3. Finanční úřad v Jindřichově Hradci v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Dačicích, v Jindřichově Hradci a v Třeboni.
4. Finanční úřad v Písku v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Milevsku a v Písku.
5. Finanční úřad v Prachaticích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Prachaticích a ve Vimperku.
6. Finanční úřad ve Strakonicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Blatné, ve Strakonicích a ve Vodňanech.
7. Finanční úřad v Táboře v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Soběslavi a v Táboře.
IV.
Finančního ředitelství v Plzni
1. Finanční úřad v Domažlicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Domažlicích, v Horšovském Týně a ve Kdyni.
2. Finanční úřad v Chebu v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Aši, v Chebu a v Mariánských Lázních.
3. Finanční úřad v Karlových Varech v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Karlových Varech, v Ostrově a v Toužimi.
4. Finanční úřad v Klatovech v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Horažďovicích, v Klatovech a v Sušici.
5. Finanční úřad v Plzni v územním obvodu Finančního úřadu v Plzni.
6. Finanční úřad Plzeň-jih v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Blovicích, Plzeň-jih a v Přešticích.
7. Finanční úřad Plzeň-sever v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Kralovicích, v Manětíně a Plzeň-sever.
8. Finanční úřad v Rokycanech v územním obvodu Finančního úřadu v Rokycanech.
9. Finanční úřad v Sokolově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Chodově, v Kraslicích a v Sokolově.
10. Finanční úřad v Tachově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Boru, ve Stříbře a v Tachově.
V.
Finančního ředitelství v Ústí nad Labem
1. Finanční úřad v České Lípě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v České Lípě, v Doksech, v Mimoni a v Novém Boru.
2. Finanční úřad v Děčíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Děčíně a v Rumburku.
3. Finanční úřad v Chomutově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Chomutově a v Kadani.
4. Finanční úřad v Jablonci nad Nisou v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Jablonci nad Nisou, v Tanvaldě a v Železném Brodě.
5. Finanční úřad v Liberci v obvodech územní působnosti finančních úřadů ve Frýdlantě a v Liberci.
6. Finanční úřad v Litoměřicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Libochovicích, v Litoměřicích a v Roudnici nad Labem.
7. Finanční úřad v Lounech v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Lounech, v Podbořanech a v Žatci.
8. Finanční úřad v Mostě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Litvínově a v Mostě.
9. Finanční úřad v Semilech v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Jilemnici, v Semilech a v Turnově.
10. Finanční úřad v Teplicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bílině a v Teplicích.
11. Finanční úřad v Ústí nad Labem v územním obvodu Finančního úřadu v Ústí nad Labem.
VI.
Finančního ředitelství v Hradci Králové
1. Finanční úřad v Hradci Králové v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hradci Králové, v Chlumci nad Cidlinou a v Novém Bydžově.
2. Finanční úřad v Chrudimi v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Heřmanově Městci, v Hlinsku a v Chrudimi.
3. Finanční úřad v Jičíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hořicích, v Jičíně a v Nové Pace.
4. Finanční úřad v Náchodě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Broumově, v Jaroměři a v Náchodě.
5. Finanční úřad v Pardubicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Holicích, v Pardubicích a v Přelouči.
6. Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Dobrušce, v Kostelci nad Orlicí a v Rychnově nad Kněžnou.
7. Finanční úřad ve Svitavách v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Litomyšli, v Moravské Třebové a ve Svitavách.
8. Finanční úřad v Trutnově v obvodech územní působnosti finančních úřadů ve Dvoře Králové nad Labem, v Trutnově a ve Vrchlabí.
9. Finanční úřad v Ústí nad Orlicí v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě a v Žamberku.
VII.
Finančního ředitelství v Brně
1. Finanční úřad v Blansku v obvodech finančních úřadů v Blansku, v Boskovicích a v Letovicích.
2. Finanční úřad Brno I v obvodech územní působnosti finančních úřadů Brno I, Brno II, Brno III a Brno IV.
3. Finanční úřad Brno-venkov v obvodech územní působnosti finančních úřadů Brno-venkov, v Ivančicích a v Tišnově.
4. Finanční úřad v Břeclavi v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Břeclavi, v Hustopečích a v Mikulově.
5. Finanční úřad v Havlíčkově Brodě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři a v Ledči nad Sázavou.
6. Finanční úřad v Hodoníně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hodoníně, v Kyjově a ve Veselí nad Moravou.
7. Finanční úřad v Jihlavě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Jihlavě, v Polné, v Telči a v Třešti.
8. Finanční úřad v Kroměříži v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bystřici pod Hostýnem, v Holešově a v Kroměříži.
9. Finanční úřad v Pelhřimově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Humpolci, v Kamenici nad Lipou, v Pacově a v Pelhřimově.
10. Finanční úřad v Třebíči v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Jemnici, v Moravských Budějovicích, v Náměšti nad Oslavou a v Třebíči.
11. Finanční úřad v Uherském Hradišti v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bojkovicích, v Uherském Brodě a v Uherském Hradišti.
12. Finanční úřad ve Vsetíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Rožnově pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně.
13. Finanční úřad ve Vyškově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bučovicích, ve Slavkově u Brna a ve Vyškově.
14. Finanční úřad ve Zlíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Luhačovicích, v Otrokovicích, ve Valašských Kloboukách a ve Zlíně.
15. Finanční úřad ve Znojmě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hrušovanech nad Jevišovkou, v Moravském Krumlově a ve Znojmě.
16. Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bystřici nad Pernštejnem, ve Velkém Meziříčí a ve Žďáru nad Sázavou.
VIII.
Finančního ředitelství v Ostravě
1. Finanční úřad v Bruntále v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bruntále a v Krnově.
2. Finanční úřad ve Frýdku-Místku v obvodech územní působnosti finančních úřadů ve Frýdku-Místku, ve Frýdlantě nad Ostravicí a v Třinci.
3. Finanční úřad v Jeseníku v územním obvodu Finančního úřadu v Jeseníku.
4. Finanční úřad v Karviné v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bohumíně, v Českém Těšíně, v Havířově, v Karviné a v Orlové.
5. Finanční úřad v Novém Jičíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů ve Fulneku, v Kopřivnici a v Novém Jičíně.
6. Finanční úřad v Olomouci v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Litovli, v Olomouci a ve Šternberku.
7. Finanční úřad v Opavě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hlučíně a v Opavě.
8. Finanční úřad Ostrava I v obvodech územní působnosti finančních úřadů Ostrava I, Ostrava II a Ostrava III.
9. Finanční úřad v Prostějově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Konici, v Němčicích nad Hanou a v Prostějově.
10. Finanční úřad v Přerově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hranicích, v Kojetíně a v Přerově.
11. Finanční úřad v Šumperku v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Šumperku a v Zábřehu.
 
Příl.3
Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství
1.
Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu
Sídlo: Praha
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
pro Prahu 1, pro Prahu 2, pro Prahu 3, pro Prahu 4, pro Prahu-Jižní Město, v Praze-Modřanech, pro Prahu 5, pro Prahu 6, pro Prahu 7, pro Prahu 8, pro Prahu 9, pro Prahu 10.
2.
Finanční ředitelství v Praze
Sídlo: Praha
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Benešově, ve Vlašimi, ve Voticích, v Berouně, v Hořovicích, v Kladně, ve Slaném, v Kolíně, v Českém Brodě, v Pečkách, v Kutné Hoře, v Čáslavi, v Uhlířských Janovicích, v Mělníce, v Kralupech nad Vltavou, v Neratovicích, v Mladé Boleslavi, v Benátkách nad Jizerou, v Mnichově Hradišti, v Nymburku, v Poděbradech, v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Praha-východ, v Říčanech, Praha-západ, v Příbrami, v Březnici, v Dobříši, v Sedlčanech, v Rakovníku.
3.
Finanční ředitelství v Českých Budějovicích
Sídlo: České Budějovice
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Českých Budějovicích, v Trhových Svinech, v Týně nad Vltavou, v Českém Krumlově, v Kaplici, v Jindřichově Hradci, v Dačicích, v Třeboni, v Písku, v Milevsku, v Prachaticích, ve Vimperku, ve Strakonicích, v Blatné, ve Vodňanech, v Táboře, v Soběslavi.
4.
Finanční ředitelství v Plzni
Sídlo: Plzeň
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Domažlicích, v Horšovském Týně, ve Kdyni, v Chebu, v Aši, v Mariánských Lázních, v Karlových Varech, v Ostrově, v Toužimi, v Klatovech, v Horažďovicích, v Sušici, v Plzni, Plzeň-jih, v Blovicích, v Přešticích, Plzeň-sever, v Kralovicích, v Manětíně, v Rokycanech, v Sokolově, v Chodově, v Kraslicích, v Tachově, v Boru, ve Stříbře.
5.
Finanční ředitelství v Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v České Lípě, v Doksech, v Mimoni, v Novém Boru, v Děčíně, v Rumburku, v Chomutově, v Kadani, v Jablonci nad Nisou, v Tanvaldě, v Železném Brodě, v Liberci, ve Frýdlantě, v Litoměřicích, v Libochovicích, v Roudnici nad Labem, v Lounech, v Podbořanech, v Žatci, v Mostě, v Litvínově, v Semilech, v Jilemnici, v Turnově, v Teplicích, v Bílině, v Ústí nad Labem.
6.
Finanční ředitelství v Hradci Králové
Sídlo: Hradec Králové
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Hradci Králové, v Chlumci nad Cidlinou, v Novém Bydžově, v Chrudimi, v Heřmanově Městci, v Hlinsku, v Jičíně, v Hořicích, v Nové Pace, v Náchodě, v Broumově, v Jaroměři, v Pardubicích, v Holicích, v Přelouči, v Rychnově nad Kněžnou, v Dobrušce, v Kostelci nad Orlicí, ve Svitavách, v Litomyšli, v Moravské Třebové, v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem, ve Vrchlabí, v Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě, v Žamberku.
7.
Finanční ředitelství v Brně
Sídlo: Brno
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Blansku, v Boskovicích, v Letovicích, Brno I, Brno II, Brno III, Brno IV, Brno-venkov, v Ivančicích, v Tišnově, v Břeclavi, v Hustopečích, v Mikulově, v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři, v Ledči nad Sázavou, v Hodoníně, v Kyjově, ve Veselí nad Moravou, v Jihlavě, v Polné, v Třešti, v Telči, v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Holešově, v Pelhřimově, v Humpolci, v Kamenici nad Lipou, v Pacově, v Třebíči, v Jemnici, v Moravských Budějovicích, v Náměšti nad Oslavou, v Uherském Hradišti, v Bojkovicích, v Uherském Brodě, ve Vsetíně, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí, ve Vyškově, v Bučovicích, ve Slavkově u Brna, ve Zlíně, v Luhačovicích, v Otrokovicích, ve Valašských Kloboukách, ve Znojmě, v Hrušovanech nad Jevišovkou, v Moravském Krumlově, ve Žďáru nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem, ve Velkém Meziříčí.
8.
Finanční ředitelství v Ostravě
Sídlo: Ostrava
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Bruntále, v Krnově, ve Frýdku-Místku, ve Frýdlantě nad Ostravicí, v Třinci, v Jeseníku, v Karviné, v Bohumíně, v Českém Těšíně, v Havířově, v Orlové, v Novém Jičíně, ve Fulneku, v Kopřivnici, v Olomouci, v Litovli, ve Šternberku, v Opavě, v Hlučíně, Ostrava I, Ostrava II, Ostrava III, v Prostějově, v Konici, v Němčicích nad Hanou, v Přerově, v Hranicích, v Kojetíně, v Šumperku, v Zábřehu.
 
Příl.4
zrušena
1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek. Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
14) Například zákon č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb.
17) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty