69/2012 Sb., zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn

Schválený:
69/2012 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 491/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 53/2004 Sb., zákonem č. 559/2004 Sb., zákonem č. 395/2005 Sb., zákonem č. 21/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 136/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 129/2008 Sb., zákonem č. 239/2008 Sb., zákonem č. 41/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 306/2009 Sb. a zákonem č. 424/2010 Sb.
ZÁKON
o občanských průkazech
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje vydávání občanských průkazů státním občanům České republiky (dále jen „občan“), způsob prokazování totožnosti a vedení agendového informačního systému evidence občanských průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“).
 
§ 2
Občanský průkaz
(1) Občanský průkaz je veřejná listina1), kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky2) (dále jen „státní občanství“), jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.
(2) Občanovi se vydává
a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,
b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo
c) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.
(3) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.
(4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.
(5) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. c) lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství udělením2).
(6) Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník3) (dále jen „opatrovník“) nebo jiný zákonný zástupce.
(7) Občanské průkazy uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) slouží rovněž k elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy (§ 3a).
 
§ 3
(1) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. c) obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a fotografii občana.
(2) Údaji zapisovanými do občanského průkazu jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu a rodinný stav nebo registrované partnerství (dále jen „partnerství“). U občanů narozených v cizině se zapisuje pouze kód státu narození21); název místa a okresu nebo kód státu narození se zapisuje podle stavu3a) ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu. U občanů, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území České republiky, se trvalý pobyt do občanského průkazu nezapisuje,
b) úřední záznamy obsahující nezkrácenou podobu jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud byly zapsány ve tvaru uvedeném v odstavci 3,
c) datum skončení platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, který jej vydal,
d) strojově čitelné údaje zapisované
1. do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: kód dokladu, kód vydávajícího státu, číslo dokladu, kontrolní číslice, datum narození, kontrolní číslice, pohlaví, datum platnosti, kontrolní číslice, státní občanství, celková kontrolní číslice, příjmení, jméno, popřípadě jména občana; kontrolní číslice a celková kontrolní číslice jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně,
2. do 2D kódu: číslo občanského průkazu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení.
(3) Nelze-li z důvodu nedostatku místa zapsat do občanského průkazu druhé jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení.
(4) Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.
(5) Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen „titul“) nebo vědeckou hodnost. Titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem. Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností a nelze-li je všechny z důvodu nedostatku místa do občanského průkazu zapsat, určí občan, které z nich se zapíší.
(6) Do kontaktního elektronického čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis.
(7) Nelze-li z důvodu nedostatku místa v kontaktním elektronickém čipu zapsat všechny požadované údaje, určí občan, které z nich se zapíší.
(8) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.
 
§ 3a
(1) Občanské průkazy uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b) umožňují využívat prostřednictvím základních registrů pouze údaje zpracovávané elektronicky v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa
pobytu, datum, místo a okres narození, u občanů narozených v cizině místo a stát narození, státní občanství, popřípadě více státních občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů a záznam o zpřístupnění datové schránky, které jsou vedeny v základním registru obyvatel (dále jen „registr obyvatel“); údaj o adrese místa pobytu, místu a okresu narození se z registru obyvatel poskytuje prostřednictvím referenční vazby na referenční údaj ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
b) rodinný stav, vznik nebo zánik registrovaného partnerství, rodné číslo, zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, včetně údajů o opatrovníkovi v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, nemá-li rodné číslo přiděleno, datum narození, popřípadě název a sídlo, je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy3), které jsou vedeny v agendovém informačním systému evidence obyvatel (dále jen „evidence obyvatel“); údaj o názvu a sídlu opatrovníka se z evidence obyvatel poskytuje prostřednictvím referenční vazby na referenční údaj ze základního registru osob,
c) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, číslo občanského průkazu, datum vydání, datum skončení platnosti a označení úřadu, který jej vydal, které jsou vedeny v evidenci občanských průkazů.
(2) Rozsah údajů, účel a oprávněné subjekty využívající údaje uvedené v odstavci 1 stanoví zvláštní právní předpis.
 
ČÁST DRUHÁ
VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
 
HLAVA I
PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
 
§ 4
Vydávání občanského průkazu
(1) Občanský průkaz vydává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu,
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
c) Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit,
d) obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, příslušné podle místa trvalého pobytu občana, který nabyl státní občanství udělením2) a bezprostředně poté požádal o vydání prvního občanského průkazu, popřípadě Úřad městské části Praha 1, nemá-li nebo neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky.
(2) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání občanského průkazu podána, vyřizuje žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“). Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Pro tyto účely lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem3c), která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“). Současně s digitální fotografií se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Ministerstvo předá digitální fotografii spolu s údaji podle věty páté příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována. Při pořízení podoby občana obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo fotografem platí obdobně požadavky stanovené pro zobrazení občana na fotografii. Podobu občana, popřípadě jeho podpis, obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje, pokud digitalizovaná podoba občana nebo jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup požádá. Lze-li postupovat podle věty deváté, žádost lze podat místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost v elektronické podobě doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb4).
(3) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c) může občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle odstavce 1. K tiskopisu žádosti zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm (dále jen „fotografie“), které splňují požadavky na technické provedení, stanovené prováděcím právním předpisem. K žádosti lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán.
(4) Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.
(5) Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b), může jiná osoba předložit žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu.
 
§ 4a
(1) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem.
(2) Zjistí-li obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána, při zpracování žádosti rozpory s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, vyzve občana, aby sporné údaje doložil. Žádá-li občan o vydání občanského průkazu podle § 2 odst. 2 písm. a) a b), vytiskne se zpracovaná žádost s podobou občana a jeho podpisem, která se předloží občanovi, jenž svým podpisem potvrdí její správnost a úplnost; to neplatí, pokud byla žádost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručena v elektronické podobě. Není-li obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu, předá žádost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k zajištění vydání dokladu.
(3) Podpisem občana se pro účely vydání občanského průkazu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede na žádosti.
(4) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána. Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. c) vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.
 
§ 5
Vydání prvního občanského průkazu
(1) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit, není-li dále stanoveno jinak,
a) rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
c) doklad o státním občanství6) občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání6a).
(2) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, je třeba předložit
a) rodný list5), to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství udělením podle § 4 odst. 1 písm. d),
b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
c) doklad o státním občanství6) občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.
(3) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je třeba předložit
a) rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
b) rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům,
c) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
d) občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.
(4) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům je třeba předložit
a) rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
b) rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
c) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
d) občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.
 
§ 6
Vydání nového občanského průkazu
(1) K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz. V případě, že občan předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením podle § 4 odst. 1 písm. d), je povinen předložit rodný list5).
(2) Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit a) potvrzení o občanském průkazu (§ 9), b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.
 
§ 7
(1) Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii9). U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
(2) Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu10). Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.
(3) Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu11) potřebné.
(4) Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed12), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením podle § 4 odst. 1 písm. d).
 
§ 8
Převzetí občanského průkazu
(1) Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, zvolí bezpečnostní osobní kód a potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského průkazu.
(2) Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník nebo jiný zákonný zástupce jen v případě, že o jeho vydání požádal. Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, přebírá a převzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník nebo jiný zákonný zástupce.
(3) Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu ze závažných důvodů osobně, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, soudem nařízeného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje. Po předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností znehodnotí dosavadní občanský průkaz občana nebo jeho potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a zašle uvedené doklady obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu k likvidaci, zároveň s podepsanou žádostí; obdobně postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, není-li příslušný k vydání občanského průkazu a předává občanský průkaz občanovi podle odstavce 4.
(4) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. c) lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.
 
§ 8a
Bezpečnostní osobní kód
(1) Bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu (dále jen „držitel“) při komunikaci s informačními systémy veřejné správy, je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic, kterou si občan zvolí při převzetí občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b).
(2) Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel bezpečnostní osobní kód změnit. Změna se provádí na kontaktním místě veřejné správy13).
(3) Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické identifikace zablokuje.
(4) Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti.
(5) Je-li držitelem občan mladší 15 let nebo občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, jednají za něj osoby uvedené v § 8 odst. 2.
 
HLAVA II
PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
 
§ 9
Potvrzení o občanském průkazu
(1) Občanovi se vydává potvrzení o občanském průkazu při
a) ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,
b) zadržení neplatného občanského průkazu,
c) nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání,
d) odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí,
e) odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům,
f) odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého.
(2) Potvrzení o občanském průkazu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad. Policie České republiky (dále jen „policie“) jej vydává jen v případě, že je jí nahlášeno odcizení občanského průkazu, že je jí odevzdán nalezený občanský průkaz nebo při zadržení občanského průkazu (§ 16 odst. 2).
(3) Potvrzení o občanském průkazu, která se vydávají v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až d), obsahují tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu občana, datum, místo a okres narození, datum vydání, datum skončení platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který jej vydal, a dále číslo, popřípadě sérii občanského průkazu a označení úřadu, který občanský průkaz vydal; u občanů narozených v cizině se namísto místa a okresu narození zapisuje místo a stát narození.
(4) Potvrzení o občanském průkazu, které se vydává podle odstavce 1 písm. e) a f), obsahuje tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení fyzické osoby, která občanský průkaz odevzdává, jméno, popřípadě jména, příjmení držitele, datum vydání, dobu platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který potvrzení o občanském průkazu vydal, číslo, popřípadě sérii odevzdávaného občanského průkazu, a označení úřadu, který odevzdávaný občanský průkaz vydal.
(5) Je-li občanu vydáno potvrzení o občanském průkazu podle odstavce 1 písm. a) až d), nemá po dobu jeho platnosti povinnost mít občanský průkaz, pokud mu je tímto zákonem stanovena.
(6) Potvrzení o občanském průkazu není veřejnou listinou.
 
ČÁST TŘETÍ
PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
 
§ 10
Doba platnosti občanského průkazu
(1) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) je 10 let nebo 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let.
(2) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c) je
a) 6 měsíců při jeho vydání
1. z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo
2. v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události,
kdy nelze vydávat občanské průkazy uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b) (§ 24a),
b) 3 měsíce v případě, kdy je občanu vydáván občanský průkaz bezprostředně po nabytí státního občanství udělením (§ 24b),
c) 1 měsíc v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva, nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu (§ 24c).
Skončení platnosti občanského průkazu
 
§ 11
(1) Platnost občanského průkazu skončí
a) uplynutím doby v něm vyznačené,
b) ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení,
c) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení občana za mrtvého,
d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k vydání občanského průkazu, rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže
a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
b) občanský průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje, s výjimkou případů uvedených v § 12 odst. 1 a 3, nebo
c) u občana došlo k podstatné změně podoby.
Souhlasí-li občan se skončením platnosti občanského průkazu, provede se záznam do protokolu; v opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(3) Nefunkčnost kontaktního elektronického čipu v občanském průkazu uvedeném v § 2 odst. 2 písm. a) není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu. Skončením platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu.
(4) Má-li držitel občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zpřístupněnu datovou schránku22), ministerstvo 60 dnů před skončením platnosti tohoto občanského průkazu vyrozumí držitele prostřednictvím datové schránky o skončení platnosti občanského průkazu podle odstavce 1 písm. a).
 
§ 12
(1) V případě, že u občana nastane změna skutečností, které se týkají údajů zapsaných do občanského průkazu, oddělí vyznačenou část občanského průkazu
a) úřad nebo orgán církve, oprávněný k uzavírání manželství13), v případě změny rodinného stavu sňatkem,
b) matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství13a), v případě změny osobního stavu vznikem partnerství13b),
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad v případě
1. změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,
2. zániku manželství v důsledku rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, smrtí jednoho z manželů nebo rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého anebo rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
3. zániku partnerství v důsledku rozhodnutí soudu o prohlášení partnerství za neplatné nebo rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo, smrtí jednoho z partnerů nebo rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého anebo rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
4. změny rodného čísla.
(2) Zároveň s oddělením vyznačené části občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný matriční úřad nebo orgán církve podle odstavce 1 vydají občanovi potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu; současně oznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, číslo vydaného potvrzení, důvod a datum jeho vydání, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, jméno, popřípadě jména, a příjmení občana.
(3) Vyznačená část občanského průkazu se oddělí i v případech, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.
(4) Oddělení vyznačené části občanského průkazu podle odstavců 1 a 3 se nepovažuje za poškození nebo zničení občanského průkazu.
(5) Co se rozumí vyznačenou částí občanského průkazu, stanoví vyhláškou ministerstvo.
 
§ 13
Doba platnosti potvrzení o občanském průkazu
Potvrzení o občanském průkazu podle § 9 odst. 1 písm. a) až c) se vydává na dobu 2 měsíců. Potvrzení o občanském průkazu podle § 9 odst. 1 písm. d) až f) se vydává na dobu neomezenou.
 
ČÁST ČTVRTÁ
POVINNOSTI A NAKLÁDÁNÍ S OBČANSKÝM PRŮKAZEM
 
§ 14
(1) Občan je povinen
a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím,
b) ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené v písmenu a); v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii,
c) v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu,
d) požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů
1. po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo v § 11 odst. 2,
2. po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství13j),
3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
4. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
5. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
6. po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
8. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
9. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
e) odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti,
f) při převzetí nového občanského průkazu odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, pokud mu byly vydány,
g) dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu podle místa jeho trvalého pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.
Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu podle písmene d) bodu 2 až 7, jen pokud je v jeho dosavadním občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo partnerství.
(2) Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý plnit povinnosti podle odstavce 1, přecházejí tyto povinnosti na osoby uvedené v § 8 odst. 2. Má-li občan mladší 15 let nebo občan, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, občanský průkaz, přecházejí na osoby uvedené v § 8 odst. 2 povinnosti podle odstavce 1, s výjimkou povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. d); osoby uvedené v § 8 odst. 2 mají současně povinnost odevzdat neplatný občanský průkaz občana.
 
§ 15
Povinnosti dalších osob
(1) Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.
(2) Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.
 
§ 15a
Nakládání s občanským průkazem
(1) Občanský průkaz je zakázáno přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.
(2) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu23) občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
(3) Je zakázáno shromažďovat, ukládat, upravovat nebo pozměňovat, předávat, šířit, zveřejňovat, uchovávat, kombinovat, blokovat nebo likvidovat strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, popřípadě v kontaktním elektronickém čipu, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
(4) Do kontaktního elektronického čipu lze zapisovat pouze údaje stanovené zvláštním právním předpisem a se souhlasem držitele.
(5) V občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu a v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu se nesmějí provádět žádné zápisy, změny nebo opravy, s výjimkou zápisu údajů do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu podle zvláštního právního předpisu na základě žádosti držitele.
 
§ 15b
Kontrola kontaktního elektronického čipu
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní na žádost držitele nebo osoby uvedené v § 8 odst. 2 ověření funkčnosti a obsahu kontaktního elektronického čipu a volné kapacity pro zapisování údajů do kontaktního elektronického čipu.
(2) Subjekt oprávněný provádět zápis údajů do kontaktního elektronického čipu podle jiného zákona je povinen zkontrolovat správnost zapsaných údajů a funkčnost tohoto čipu a o kontrole vystavit potvrzení.
 
§ 16
Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, matričního úřadu, zastupitelského úřadu a policie
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu nebo matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana je povinen převzít na žádost občana občanský průkaz do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, matriční úřad nebo policie mohou zadržet občanovi neplatný občanský průkaz anebo občanský průkaz, o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 11 odst. 2; současně je mu vydáno potvrzení o občanském průkazu a zadržený občanský průkaz je bezodkladně odeslán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, spolu s oznámením čísla vydaného potvrzení o občanském průkazu.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž občan odevzdal občanský průkaz podle § 14 odst. 1 písm. e) nebo § 15, plní obdobně povinnosti uvedené v odstavci 2.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, vydá držiteli potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu.
(5) Zastupitelský úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález podle § 14 odst. 1 písm. c), předá bezodkladně tuto informaci obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu. Zastupitelský úřad v tomto případě vydá občanovi potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení občanského průkazu.
(6) Ohlásí-li držitel policii odcizení občanského průkazu, vydá mu policie potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu.
(7) Na postup policie, jíž byl odevzdán občanský průkaz podle § 15 odst. 1, se použije obdobně ustanovení odstavce 2.
 
ČÁST PÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
 
§ 16a
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3,
b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d),
d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
g) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,
h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2),
i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2,
l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,
m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,
o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo
p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.
(2) K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až n) je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. o) a p) je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
 
§ 16b
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoprávněně zapisuje údaje do kontaktního elektronického čipu.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
(3) Odpovědnost právnické nebo podnikající fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu13b) není dotčena.
 
§ 16c
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 16b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty uložené podle § 16b vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá obecný správce daně.
 
ČÁST ŠESTÁ
EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
 
§ 17
(1) Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány14) v evidenci občanských průkazů, jejímž správcem14) je ministerstvo.
(2) Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení občana, agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů,
b) rodné číslo občana,
c) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,
d) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
e) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu,
f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
g) datum skončení platnosti občanského průkazu,
h) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
i) bezpečnostní osobní kód v šifrované podobě, která k němu neumožňuje přístup, a datum jeho změny,
j) hodinu, den, měsíc a rok zablokování a odblokování elektronické autentizace občanského průkazu,
k) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu,
l) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal,
m) čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání,
n) čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu,
o) číslo žádosti o vydání občanského průkazu,
p) žádosti o vydání občanského průkazu v elektronické podobě,
q) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence občanských průkazů prostřednictvím základních registrů,
r) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona,
s) hodinu, den, měsíc a rok elektronické identifikace držitele občanského průkazu, subjekt a místo provádějící identifikaci,
t) číslo kontaktního elektronického čipu.
(3) V evidenci občanských průkazů se při poskytování údajů podle § 18 odst. 1 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o
a) přiděleném uživatelském jménu oprávněné osoby vstupující do informačního systému,
b) dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů,
c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů, jejíž údaje jsou poskytovány,
d) důvodu přístupu do evidence občanských průkazů.
 
§ 17a
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro ministerstvo zpracovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů, s výjimkou údajů podle § 17 odst. 3.
(2) Ministerstvo je v případě občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a b) zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu.
(3) Matriční úřad je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských průkazů v rozsahu číslo, popřípadě série ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu a datum ohlášení ztráty nebo odcizení.
(4) Policie je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských průkazů v rozsahu číslo, popřípadě série odcizeného občanského průkazu a datum ohlášení odcizení.
(5) Údaje v evidenci občanských průkazů se vedou ještě po dobu 50 let po skončení platnosti občanského průkazu.
(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede údaje o občanských průkazech, které vydal, a jejich držitelích, a to na
a) žádostech, které obsahují také čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání,
b) tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série ztracených nebo odcizených občanských průkazů, datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození držitele.
(7) Údaje podle odstavce 6 se vedou po dobu 20 let od vydání občanského průkazu.
 
§ 17b
(1) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z registru obyvatel referenční údaje v rozsahu
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností využívá při výkonu státní správy na úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu uvedeném v § 17 odst. 2.
(3) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změnu,
d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,
e) rodné číslo a jeho změnu,
f) státní občanství,
g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození opatrovníka; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy3), název a sídlo,
k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
l) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
n) datum úmrtí,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v registru obyvatel, se využijí z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(4) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence cestovních dokladů údaje o digitálním zpracování podoby občana a jeho podpisu.
 
§ 18
Poskytování údajů z evidence občanských průkazů
(1) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z evidence občanských průkazů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených.
(2) Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence občanských průkazů na základě zvláštního souhlasu ministerstva v souvislosti s výrobou dokladů, jsou povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu16a), nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo.
(3) Údaje vedené podle § 17 odst. 2 písm. k) může ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Údaje o bezpečnostním osobním kódu a agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů se neposkytují.
 
§ 18a
(1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti16b). Údaj vedený v § 17 odst. 2 písm. q) se poskytuje za období posledních 2 let.
(2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede
a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
d) adresu místa trvalého pobytu,
e) rozsah požadovaných údajů.
(3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana16d). Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.
(4) Za občana mladšího 15 let, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, mohou žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podat osoby uvedené v § 8 odst. 2.
(5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
(6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb4).
(7) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci občanských průkazů provede záznam o datu výdeje a subjektu, který údaje poskytl.
 
§ 18b
(1) V případech, kdy byly podle § 18 odst. 1 poskytnuty z evidence občanských průkazů údaje nezbytné pro zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejné bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých,
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů dalším příjemcům údajů z evidence občanských průkazů podle § 18 odst. 1 nebo občanu podle § 18a by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu16e). Správce evidence občanských průkazů má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního zákona14).
(2) Subjekt, kterému mají být údaje z evidence občanských průkazů poskytnuty podle odstavce 1, je povinen správci evidence občanských průkazů oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 1 písm. a) až f).
(3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými prostředky.
 
ČÁST SEDMÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
Povinnost zachovávat mlčenlivost
(1) Zaměstnanci ministerstva, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí, zaměstnanci a příslušníci policie, jakož i osoby, které zabezpečují výrobu a vyplňování občanských průkazů nebo poskytování údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při své činnosti v souvislosti s prováděním zákona nebo v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost jim trvá i po skončení pracovněprávního nebo služebního poměru.
(2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být osoby uvedené v odstavci 1 zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu; tím není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních právních předpisů18).
 
§ 21
zrušen
 
§ 22
(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku občanských průkazů u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o kontrole výkonu přenesené působnosti.
 
§ 23
(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se v řízení, v němž se rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů, podle správního řádu.
(2) V případě podání žádosti je číslo žádosti podle tohoto zákona pokládáno za spisovou značku19).
(3) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě jiná osoba, která je podle tohoto zákona oprávněna k podání žádosti za tohoto občana, je oprávněn požádat o zpětvzetí20) žádosti, a to v době od podání žádosti do doby odeslání technologicky zpracovaných dat ze žádosti ministerstvu pro zajištění výroby občanského průkazu, popřípadě jedná-li se o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, do doby zahájení zpracování občanského průkazu.
 
§ 23a
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně nebo matričnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.
 
§ 24
Platnost dosavadních občanských průkazů
(1) Občanské průkazy vydané do 30. dubna 1993, v nichž není vyznačeno státní občanství, pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2001.
(2) Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do 31. prosince 2003, pozbývají platnosti nejpozději do 31. prosince 2008, s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Vláda stanoví nařízením lhůty, v nichž jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, a to podle doby vydání občanských průkazů. Platnost občanských průkazů podle věty první končí vždy nejpozději dnem, který je stanoven jako konečný den lhůty pro provedení jejich výměny s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.
 
§ 24a
Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 6 měsíců
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, jestliže
a) došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo
b) v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
 
§ 24b
Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan požádá o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce od data vydání.
(2) Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 4 odst. 1 písm. d). Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.
 
§ 24c
Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání.
(2) Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.
 
§ 25
zrušen
 
§ 26
Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) vzor občanského průkazu a požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu,
b) vzor potvrzení o občanském průkazu,
c) vzor potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
d) vzor žádosti,
e) podmínky a technický způsob zasílání digitální fotografie prostřednictvím datové schránky fotografa,
f) technické parametry digitální fotografie.
 
§ 27
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se zákon č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.
 
§ 28
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se zavede informační systém evidence obyvatel, nejpozději však dnem 1. července 2000.
* * *
1. Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (31. prosince 2001).
2. Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.
3. Zákon č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, nabyl účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení (1. dubna 2004).
4. Zákon č. 559/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou čl. I bodu 9, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2006.
5. Zákon č. 395/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (1. října 2005).
6. Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), nabyl účinnosti dnem 1. března 2006, s výjimkou § 30, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (26. ledna 2006).
7. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, nabyl účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. července 2006).
8. Zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, nabyl účinnosti dnem 1. září 2006.
9. Zákon č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (3. července 2006).
10. Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009.
11. Zákon č. 239/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (1. července 2008).
12. Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení čl. XV bodu 3, čl. XXI až XXIV, čl. XXVI a čl. XXXVI, které nabyly účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. března 2009).
13. Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, nabyl účinnosti dnem 1. července 2010, s výjimkou ustanovení čl. LVII bodů 13, 15, 17 až 19, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. LXXXI a čl. LXXXII bodů 1, 2 a 5, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. LXXXII bodů 3 a 4, která nabyla účinnosti dnem 30. listopadu 2011, a ustanovení čl. C bodu 60 a čl. CLXVI bodu 1, která nabyla účinnosti dnem jeho vyhlášení (24. července 2009).
14. Zákon č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony, nabyl účinnosti 1. ledna 2010, s výjimkou části třetí, která nabyla účinnosti dnem 1. července 2010.
15. Zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (30. prosince 2010), s výjimkou ustanovení čl. VIII bodů 1, 3 až 26, čl. IX, čl. X, čl. XVI bodu 7 a čl. XX bodů 2 a 3, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. VIII bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, a ustanovení čl. XII bodů 2 a 4 a čl. XIII bodů 2 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2012.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
1) § 134 občanského soudního řádu.
2) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb. a zákona č. 194/1999 Sb.
3) § 27 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
3a) § 36 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
3c) Příloha č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
5) § 91 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
6) § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb.
6a) § 20 odst. 2 zákona č. 40/1993 Sb., ve znění zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
9) Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.
10) § 89 zákona č. 111/1998 Sb.
11) § 2 a 67 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb.
12) § 3 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
13) § 8a odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 130/2008 Sb.
13a) § 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb.
13b) Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13j) § 34 zákona č. 115/2006 Sb.
14) § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.
16a) Zákon č. 101/2000 Sb.
16b) § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
16d) Notářský řád.
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.
16e) § 29 zákona č. 101/2000 Sb.
18) Například § 8 trestního řádu.
19) § 17 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
20) § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.
21) Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 o vydání Číselníku zemí (ČZEM), vyhlášené pod č. 489/2003 Sb., ve znění sdělení č. 534/2006 Sb.
22) § 10 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.
23) § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Související dokumenty