165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Schválený:
165/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 31. ledna 2012
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
Změna: 407/2012 Sb.
Změna: 310/2013 Sb.
Změna: 310/2013 Sb. (část)
Změna: 90/2014 Sb.
Změna: 310/2013 Sb. (část), 90/2014 Sb. (část)
Změna: 131/2015 Sb.
Změna: 107/2016 Sb.
Změna: 190/2016 Sb.
Změna: 103/2017 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 131/2015 Sb. (část)
Změna: 541/2020 Sb.
Změna: 367/2021 Sb., 382/2021 Sb.
Změna: 143/2022 Sb.
Změna: 382/2021 Sb. (část)
Změna: 232/2022 Sb.
Změna: 382/2021 Sb. (část)
Změna: 382/2021 Sb. (část), 19/2023 Sb.
Změna: 349/2023 Sb.
Změna: 469/2023 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE
 
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět, účel úpravy a společná pravidla podpory
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „obnovitelný zdroj“), druhotných energetických zdrojů (dále jen „druhotný zdroj“) a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, přechodnou transformační podporu tepla v soustavách zásobování tepelnou energií a zajištění přiměřenosti této podpory, výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,
b) pravidla pro rozvoj a regulaci podporovaných zdrojů energie,
c) podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání záruk původu energie z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
d) podmínky pro vydávání osvědčení o původu elektřiny vyrobené z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů,
e) financování podpory elektřiny z podporovaných zdrojů, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů a poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu těchto nákladů,
f) odvod z elektřiny ze slunečního záření,
g) práva a povinnosti osob dodávajících pohonné hmoty a elektřinu pro dopravní účely a působnost orgánů veřejné správy při zajištění naplnění cílů ve využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy.
(2) Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí
a) podpořit využití obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
b) zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie k dosažení stanovených cílů1),
c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti,
d) vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle a příspěvku České republiky k podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v Evropské unii při současném zohlednění zájmů zákazníků na minimalizaci dopadů podpory na ceny energií pro zákazníky v České republice,
e) vytvořit podmínky pro naplnění cílů ve využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení a v odvětví dopravy.
(3) Ustanovení tohoto zákona upravující poskytování podpory a postup pro stanovení výše a rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by podpora stanovená na jejich základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě.
 
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření (termální a fotovoltaická), geotermální energie, energie okolního prostředí, energie z přílivu nebo vln a jiná energie z oceánů, energie vody, energie biomasy a paliv z ní vyráběných, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu,
b) biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství, z lesnictví a souvisejících odvětví a z rybolovu a akvakultury, včetně rostlinných a živočišných látek, jakož i biologicky rozložitelná část odpadů, včetně průmyslových a komunálních odpadů biologického původu, přičemž zemědělská biomasa je biomasa vyrobená v zemědělství a lesní biomasa je biomasa vyrobená v lesnictví.
c) bioplynem plynné palivo vyráběné z biomasy používané pro výrobu elektřiny, tepla nebo pro výrobu biometanu; za bioplyn se považuje také kalový a skládkový plyn,
d) biokapalinou kapalné palivo vyráběné z biomasy používané pro výrobu elektřiny a tepla,
e) biometanem upravený bioplyn, jehož kvalita a čistota splňuje kvalitativní parametry zemního plynu.
f) druhotnými zdroji využitelné energetické zdroje, jejichž energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminozních hornin včetně degazačního a důlního plynu nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti,
g) kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení,
h) užitečným teplem teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla k uspokojování poptávky po teple a chlazení, která nepřekračuje potřeby tepla nebo chlazení a která by byla za tržních podmínek uspokojována jinými procesy výroby energie než kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
i) hrubou konečnou spotřebou energie energetické komodity dodané k energetickým účelům pro průmysl, dopravu, domácnosti, služby včetně veřejných služeb, zemědělství, lesnictví a rybolov, spotřeba elektřiny a tepla v odvětví energetiky při výrobě elektřiny, tepla a paliv používaných v odvětví dopravy a ztráty elektřiny a tepla při distribuci a přenosu,
j) zeleným bonusem na elektřinu peněžní prostředky na podporu výroby elektřiny podle tohoto zákona určené výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
k) zeleným bonusem na teplo peněžní prostředky na podporu výroby tepla podle tohoto zákona určené výrobcům tepla,
l) zeleným bonusem na biometan peněžní prostředky na podporu výroby biometanu podle tohoto zákona určené výrobcům biometanu,
m) výrobnou elektřiny z podporovaných zdrojů výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
n) výrobnou tepla zdroj tepelné energie2) z obnovitelných zdrojů,
o) výrobnou biometanu zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan nebo zařízení k úpravě bioplynu na biometan
p) výrobcem výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, výrobce elektřiny z druhotného zdroje a výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
q) výrobcem tepla výrobce tepla z obnovitelného zdroje,
r) výrobcem biometanu provozovatel výrobny biometanu
s) vykupujícím obchodník s elektřinou, který vykupuje vyrobenou elektřinu od výrobce,
t) povinně vykupujícím obchodník s elektřinou určený tímto zákonem nebo vybraný Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“), který vykupuje elektřinu od výrobce z obnovitelného zdroje vyrobenou ve výrobně elektřiny na vymezeném území,
u) hodinovou cenou cena elektřiny na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu3); v případech, kdy není denní trh s elektřinou organizován, rozumí se hodinovou cenou pevná jednotková cena elektřiny pro zvláštní režim zúčtování ve stavech nouze stanovená cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (dále jen „Úřad“),
v) provozovatelem regionální distribuční soustavy držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava je přímo připojena na přenosovou soustavu,
w) provozovatelem lokální distribuční soustavy držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava není přímo připojena k přenosové soustavě,
x) technologickou vlastní spotřebou elektřiny spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,
y) účinnou soustavou zásobování tepelnou energií soustava zásobování tepelnou energií, do které bylo v předcházejícím kalendářním roce dodáno alespoň 50 % tepla z obnovitelných zdrojů, 50 % odpadního tepla, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50 % tepla z kombinace uvedených možností,
z) odpadním teplem nebo odpadním chladem teplo nebo chlad vzniklé jako vedlejší produkt v průmyslových zařízeních, ve výrobnách elektřiny nebo v sektoru služeb, kde byl nebo bude použit proces kombinované výroby elektřiny a tepla nebo kde není kombinovaná výroba elektřiny a tepla proveditelná, které by se bez přístupu do soustavy zásobování tepelnou energií bez využití rozptýlily do vzduchu nebo do vody.
(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) zdrojem elektřiny výrobna elektřiny nebo její část, která je schopna samostatného provozu a je do provozu uvedena samostatně,
b) nepalivovým zdrojem elektřiny zdroj elektřiny využívající k výrobě elektřiny energii větru, energii slunečního záření, geotermální energii nebo energii vody,
c) palivovým zdrojem elektřiny zdroj elektřiny využívající k výrobě elektřiny spalování biomasy, bioplynu nebo důlního plynu nebo zdroj elektřiny využívající kombinovanou výrobu elektřiny a tepla,
d) modernizací výrobny elektřiny obnovení výrobny elektřiny zahrnující úplné nebo částečné nahrazení zařízení nebo provozních systémů a vybavení za účelem náhrady instalovaného výkonu nebo zvýšení účinnosti nebo instalovaného výkonu výrobny elektřiny; za modernizaci se považuje i změna paliva,
e) referenční výkupní cenou cena elektřiny stanovená Úřadem pro účely výpočtu hodinového zeleného bonusu na elektřinu,
f) referenční aukční cenou cena elektřiny nabízená předkladatelem nabídky v aukci,
g) aukčním bonusem peněžní prostředky na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výši rozdílu referenční aukční ceny a hodinové ceny, nebo peněžní prostředky na podporu výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výši rozdílu referenční aukční ceny a očekávané průměrné roční hodinové ceny,
h) energetickým výkonem výrobny biometanu instalovaná kapacita výrobny biometanu v Nm3/rok,
i) palivem z biomasy plynné nebo pevné palivo vyrobené z biomasy,
j) energií okolního prostředí přirozeně se vyskytující tepelná energie a energie nahromaděná v prostředí vymezeném určitými hranicemi, která může být uložena v ovzduší, s výjimkou odpadního vzduchu, nebo v povrchových či odpadních vodách,
k) geotermální energií energie uložená ve formě tepla pod zemským povrchem,
l) zárukou původu elektronický dokument, který dokládá zákazníkovi původ dodané energie,
m) pokročilým biometanem biometan vyrobený ze surovin uvedených v prováděcím právním předpisu.
 
HLAVA II
ROZVOJ A REGULACE PODPOROVANÝCH ZDROJŮ ENERGIE
 
§ 3
(1) Návrh integrovaného vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího správu energetické unie4) (dále jen "vnitrostátní plán") vypracovává ministerstvo. Návrh vnitrostátního plánu, způsob podávání vyjádření a úprav k němu a dostatečnou lhůtu k jejich podání zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Vnitrostátní plán schvaluje vláda.
(3) Vnitrostátní plán zahrnuje vedle náležitostí stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím správu energetické unie4) také cíle České republiky v oblasti výroby elektřiny a tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů.
(4) Vláda nařízením stanoví pro výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu, které byly uvedeny do provozu od 1. ledna 2022, pro výrobny elektřiny, u kterých byla provedena modernizace výrobny elektřiny od 1. ledna 2022, a pro podporu elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu (dále jen "udržovací podpora elektřiny") a pro podporu tepla pro zachování výrobny tepla v provozu (dále jen "udržovací podpora tepla) a pro přechodnou transformační podporu tepla v soustavách zásobování tepelnou energií na období alespoň 3 kalendářních let
a) druhy podpor, které budou využity pro podporu,
b) formy podpory podle § 8, které budou využity pro podporu výroben elektřiny, které byly uvedeny do provozu od 1. ledna 2022, a pro výrobny elektřiny, u kterých byla provedena modernizace výrobny elektřiny od 1. ledna 2022,
c) druhy podporovaných zdrojů a velikost elektrického instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepelného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben biometanu podle § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2, § 6a, 6c, § 24 odst. 2, § 25a odst. 1, § 26b a § 27a odst. 1, které budou předmětem podpory,
d) množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje podle § 25a odst. 3, které budou předmětem podpory,
e) vymezení tepla, na které se nevztahuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií, a ceny povolenky na emise skleníkových plynů zajištující přechod k transformaci výroby tepla,
f) maximální výši finanční jistoty v případě aukce,
g) vymezení druhů podporovaných zdrojů energie podle tohoto zákona, pro které bude platit
1. povolení stavby22) výrobny elektřiny jako podmínka pro účast v aukci,
2. společná aukce pro výrobny elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2022 a pro modernizované výrobny elektřiny,
h) vymezení, pro který druh podporovaného zdroje energie podle tohoto zákona bude podpora zvlášť pro zdroj elektřiny a zvlášť pro výrobnu elektřiny,
i) dobu trvání udržovací podpory elektřiny, dobu trvání udržovací podpory tepla a období, za které se poskytuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií,
j) vymezení výrobny tepla využívající biomasu, pro kterou platí podmínka dodávky vyrobeného tepla do účinné soustavy zásobování tepelnou energií,
k) vymezení velikosti výrobny biometanu, na kterou se vztahuje podpora biometanu.
(5) Nařízení vlády podle odstavce 4 upravuje podporu elektřiny, tepla a biometanu vždy na celý kalendářní rok. Vláda vydá každý kalendářní rok nařízení podle odstavce 4, kterým doplňuje vymezení podpory, pro další kalendářní rok nebo roky tak, aby bylo vymezení určeno vždy na období minimálně alespoň 3 kalendářních let.
 
§ 3a
(1) Operátor trhu do patnáctého dne každého následujícího kalendářního měsíce zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o počtu výroben elektřiny, u nichž výrobce registroval v systému operátora trhu podporu modernizované výrobny elektřiny, a počtu výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu, které byly uvedeny do provozu od 1. ledna 2022, a o jejich souhrnném instalovaném elektrickém, tepelném a energetickém výkonu, a to v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a provozních podpor, pro něž byla v systému operátora trhu registrována podpora. Operátor trhu dále ve lhůtě a způsobem podle věty první zveřejňuje informaci o množství podporovaného tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, a to od začátku daného kalendářního roku.
(2) Pokud souhrnný instalovaný elektrický výkon pro výrobny elektřiny, které nejsou předmětem aukce, nebo tepelný výkon pro výrobny tepla nebo energetický výkon výrobny biometanu v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a provozních podpor zveřejněný operátorem trhu dosáhne pro výrobny elektřiny, u nichž byla provedena modernizace výrobny elektřiny, nebo pro výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu, které byly uvedeny do provozu, souhrnné hodnoty výkonu stanovené nařízením vlády v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů za celé vymezené období, pak elektřina, teplo nebo biometan vyrobené ve výrobnách elektřiny, výrobnách tepla nebo výrobnách biometanu využívajících příslušný druh podporovaného zdroje a uvedených do provozu nebo elektřina vyrobená v modernizované výrobně elektřiny, u které je provedena registrace v systému operátora trhu od prvního dne pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla zveřejněna informace o dosažení souhrnné hodnoty výkonu pro odpovídající podporovaný zdroj, nejsou předmětem podpory podle tohoto zákona. Vymezeným obdobím se rozumí období, pro které vláda stanovila vymezení podle § 3 odst. 4.
(3) Odstavec 2 se nepoužije v případě výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu, na kterou vydané povolení stavby nabylo právní moci22) přede dnem zveřejnění informace operátora trhu o dosažení souhrnné hodnoty výkonu podle odstavce 2 a u které bude provedena registrace modernizované výrobny elektřiny v systému operátora trhu do 2 let ode dne zveřejnění informace operátorem trhu podle odstavce 1 nebo která bude uvedena do provozu do 2 let ode dne zveřejnění informace operátorem trhu podle odstavce 1. V případech, kdy cenové rozhodnutí v době uvedení výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu do provozu nebo v době registrace modernizované výrobny elektřiny v systému operátora trhu výši podpory nestanoví, použije se výše podpory stanovená pro tyto výrobny uvedené do provozu nebo modernizované v kalendářním roce, kdy byla zveřejněna informace o dosažení souhrnné hodnoty výkonu podle odstavce 2.
(4) Pokud dojde k překročení množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje stanoveného nařízením vlády podle § 3 odst. 4 písm. d), sníží operátor trhu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla zveřejněna informace o tomto překročení, výši zeleného bonusu na teplo z obnovitelných zdrojů dodané ze společného spalovaní obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje ve stejném poměru, ve kterém skutečné množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje od prvního dne kalendářního roku překročilo množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje stanoveného v nařízení vlády podle § 3 odst. 4 písm. d).
(5) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup předpokládanou výši peněžních prostředků na provozní podporu s rozlišením na podporu elektřiny, tepla a biometanu a investiční podporu na následující 3 kalendářní roky.
 
HLAVA III
PODPORA ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A DRUHOTNÝCH ZDROJŮ A VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA
 
§ 4
Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů
(1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená využitím obnovitelných zdrojů naměřená v předávacím místě výrobny elektřiny5) a distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, nebo naměřená na svorkách generátoru a snížená o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. Odebírá-li výrobce ke krytí technologické vlastní spotřeby elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy nebo z jiné výrobny elektřiny, je předmětem podpory elektřina v množství naměřeném v předávacím místě výrobny elektřiny a sníženém o množství elektřiny odebrané pro technologickou vlastní spotřebu.
(2) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky. U výroben elektřiny uvedených do provozu od 1. ledna 2022 se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů může vztahovat pouze na výrobny elektřiny využívající energii vody ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 10 MW, větru, slunečního záření, skládkového a kalového plynu. U výroben elektřiny uvedených do provozu od 1. ledna 2024 se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů může vztahovat také na výrobny elektřiny do 500 kW instalovaného výkonu využívající energii bioplynu.
(3) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny využívajících obnovitelné zdroje, které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem. Požadavky na minimální účinnost užití energie se nestanoví pro výrobny elektřiny využívající geotermální energii, energii slunečního záření, energii větru a vody.
(4) V případě elektřiny vyrobené
a) spalováním obnovitelného zdroje je podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovena odlišně podle druhu a parametrů obnovitelného zdroje a způsobů jeho využití stanovených prováděcím právním předpisem,
b) z biomasy nebo biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou v zařízení schopném vyrábět elektřinu v kombinované výrobě elektřiny a tepla, na které ministerstvo vydalo osvědčení podle § 47,
c) z pevných paliv z biomasy ve výrobně elektřiny s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nad 20 MW nebo z plynných paliv z biomasy ve výrobně elektřiny s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nad 2 MW se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z paliv z biomasy splňujících kritéria udržitelnosti pro paliva z biomasy a úspory emisí skleníkových plynů podle prováděcího právního předpisu; paliva z biomasy vyrobená z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví musí splňovat pouze kritéria úspor emisí skleníkových plynů vyjma elektřiny vyrobené z tuhého komunálního odpadu, který nepodléhá ani kritériím úspor emisí skleníkových plynů,
d) využitím energie slunečního záření se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny, která není umístěna na zemědělské půdě I. nebo II. třídy ochrany podle jiného právního předpisu36),
e) energetickým využitím komunálního odpadu se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biologicky rozložitelné části komunálního odpadu; v případě nevytříděného komunálního odpadu stanoví podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části na energetickém obsahu komunálního odpadu prováděcí právní předpis,
f) z biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biokapalin, které splňují kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů stanovená prováděcím právním předpisem; biokapaliny vyrobené z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví musí splňovat pouze kritéria úspor emisí skleníkových plynů vyjma elektřiny vyrobené z tuhého komunálního odpadu, který nepodléhá ani kritériím úspor emisí skleníkových plynů,
g) z bioplynu, s výjimkou skládkového a kalového plynu, se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny, ve které je zajištěno efektivní využití alespoň 60 % energie bioplynu vyrobeného v kalendářním roce. Za efektivní využití energie bioplynu se považuje také technologická vlastní spotřeba elektřiny a tepla, a to vždy v rozsahu 10 % energie bioplynu.
(5) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se nevztahuje na elektřinu z obnovitelných zdrojů
a) v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle jiného právního předpisu8),
b) vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů, který nesplní některou z povinností podle § 11a odst. 1, 2 nebo 4, nebo nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 11a odst. 5 nebo 6,
c) naměřenou měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo chyby a poruchy měřicího zařízení, nebo
d) vyrobenou z biometanu, na který byla uplatněna podpora biometanu podle tohoto zákona.
(6) Výrobci, který používá z technologických důvodů pro výrobu elektřiny z bioplynu nebo z biomasy i jiné palivo, vzniká právo na podporu elektřiny z obnovitelného zdroje pouze na energetický podíl připadající na bioplyn nebo biomasu. Způsob určení podporovaného množství elektřiny stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 5
Podpora elektřiny z druhotných zdrojů
(1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z druhotných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z druhotných zdrojů považuje elektřina vyrobená využitím druhotných zdrojů naměřená v předávacím místě výrobny elektřiny5) a distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, nebo naměřená na svorkách generátoru a snížená o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, jestliže na elektřinu vyrobenou z druhotných zdrojů vydalo ministerstvo osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů. Odebírá-li výrobce ke krytí technologické vlastní spotřeby elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy nebo z jiné výrobny elektřiny, je předmětem podpory elektřina v množství naměřeném v předávacím místě výrobny elektřiny a sníženém o množství elektřiny odebrané pro technologickou vlastní spotřebu.
(2) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se vztahuje na výrobu elektřiny z druhotných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky.
(3) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny využívajících druhotné zdroje, které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem.
(4) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se poskytuje na množství elektřiny vykázané výrobcem, a to v termínech, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu.
(5) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se nevztahuje na elektřinu
a) z druhotných zdrojů v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle jiného právního předpisu8),
b) vyrobenou výrobcem elektřiny z druhotných zdrojů, který nesplní některou z povinností podle § 11a odst. 1 nebo 4, nebo nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 11a odst. 5, nebo
c) naměřenou měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo chyby a poruchy měřicího zařízení.
 
§ 6
Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle tohoto zákona se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina vyrobená ve společném procesu spojeném s dodávkou užitečného tepla v zařízení, na které ministerstvo vydalo osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, při jejíž výrobě se dosahuje úspory primární energie ve výši nejméně 10 % oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla. V případě zařízení s instalovaným elektrickým výkonem nižším než 1 MW se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina, při jejíž výrobě se dosahuje kladné hodnoty úspory primární energie. Způsob výpočtu úspory primární energie stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vztahuje na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vyrobenou ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky.
(3) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se poskytuje na množství elektřiny vykázané výrobcem, a to v termínech, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu.
(4) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se nevztahuje na elektřinu
a) z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle jiného právního předpisu8),
b) vyrobenou výrobcem elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který nesplní některou z povinností podle § 11a odst. 3 a 4, nebo nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 11a odst. 5,
c) naměřenou měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo chyby a poruchy měřicího zařízení, nebo
d) vyrobenou spalováním odpadů.
 
§ 6a
Udržovací podpora elektřiny
(1) Úřad stanoví udržovací podporu elektřiny tak, aby došlo k vyrovnání rozdílu mezi měrnými provozními náklady při použití biomasy u výroben elektřiny spalujících biomasu a měrnými provozními náklady při použití tuhých fosilních paliv.
(2) Rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů použité Úřadem pro stanovení výše udržovací podpory elektřiny podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Udržovací podpora elektřiny se vztahuje na elektřinu vyrobenou z biomasy ve výrobně elektřiny, pokud je zajištěno uplatnění užitečného tepla ve výši alespoň 50 % z vyrobeného tepla.
(4) Úřad meziročně upravuje výši udržovací podpory elektřiny na základě monitoringu provozních nákladů a jejich změn.
(5) Podmínkou vzniku práva na udržovací podporu elektřiny je registrace této podpory v systému operátora trhu výrobcem.
(6) Udržovací podpora elektřiny není poskytována do
a) předložení pravomocného usnesení podle § 35 odst. 8, pokud u výrobny elektřiny před registrací udržovací podpory elektřiny v systému operátora trhu bylo vedeno řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední, nebo
b) předložení dokladu prokazujícího bezdlužnost v případě zjištěné nadměrné podpory u výrobny elektřiny před registrací udržovací podpory elektřiny v systému operátora trhu, kdy je uložena povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu podle § 35 odst. 5 písm. b).
(7) Na udržovací podporu elektřiny dále platí požadavky, podmínky a pravidla uvedené v § 4, 5 a 6.
 
§ 6b
Úprava zařízení výrobny elektřiny
(1) Úprava zařízení výrobny elektřiny nemá vliv na právo na podporu elektřiny, které vzniklo před provedením úpravy zařízení, a na podmínky poskytnutí této podpory, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 a v § 6c.
(2) V případě, kdy úpravou zařízení výrobny elektřiny dojde ke zvýšení instalovaného výkonu výrobny elektřiny a výrobce neuplatňuje podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny podle § 6c, se právo na podporu elektřiny vztahuje u
a) nepalivového zdroje elektřiny na množství elektřiny v poměru instalovaného výkonu výrobny elektřiny před provedením úpravy zařízení a po jejím provedení,
b) palivového zdroje elektřiny na množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení; způsob stanovení množství elektřiny stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Na úpravu zařízení výrobny elektřiny dále platí požadavky, podmínky a pravidla uvedené v § 4, 5 a 6.
 
§ 6c
Modernizace výrobny elektřiny
(1) Podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny se vztahuje na elektřinu vyrobenou v této výrobně elektřiny za splnění podmínek a požadavků na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie stanovených prováděcím právním předpisem.
(2) Podmínkou vzniku práva na podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny je registrace této podpory v systému operátora trhu výrobcem.
(3) Registrací podpory modernizované výrobny elektřiny zaniká právo na podporu elektřiny vzniklé před provedením modernizace výrobny elektřiny.
(4) V případě elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny
a) z biomasy se podpora elektřiny vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny, pokud je
1. u výroben elektřiny využívajících zemědělskou biomasu s výkonem do 7,5 MWel včetně, uvedených do provozu do 31. prosince 2012, zajištěno uplatnění užitečného tepla ve výši alespoň 40 % z vyrobeného tepla,
2. u výroben elektřiny nespadajících do písmene a) bodu 1 zajištěno uplatnění užitečného tepla ve výši alespoň 50 % z vyrobeného tepla,
b) z bioplynu s výjimkou skládkového a kalového plynu se podpora elektřiny vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny, která je vzdálena
1. více než 5 km od nejbližšího místa jejího možného připojení k plynárenskému zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu, pokud je zajištěno uplatnění užitečného tepla ve výši alespoň 40 % z vyrobeného tepla,
2. méně než 5 km od nejbližšího místa jejího možného připojení k plynárenskému zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu, pokud je zajištěno uplatnění užitečného tepla ve výši alespoň 50 % z vyrobeného tepla; uvedené se nevztahuje na případy, kdy výrobnu elektřiny není možné připojit k plynárenskému zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu, jež je vzdáleno méně než 5 km od výrobny elektřiny; pro tyto případy platí požadavek na zajištění uplatnění užitečného tepla podle písmene b) bodu 1;
způsob prokázání vzdálenosti výrobny elektřiny od nejbližšího možného místa připojení k plynárenskému zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu a nemožnost připojení výrobny elektřiny k plynárenskému zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu se dokládá protokolem o zajištění kapacity.
(5) Podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny není poskytována do
a) předložení pravomocného usnesení podle § 35 odst. 8, pokud u výrobny elektřiny před provedenou modernizací výrobny elektřiny bylo vedeno řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední, nebo
b) předložení dokladu prokazujícího bezdlužnost v případě zjištěné nadměrné podpory u výrobny elektřiny před provedenou modernizací výrobny elektřiny, kdy je uložena povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu podle § 35 odst. 5 písm. b).
(6) Na modernizaci výrobny elektřiny dále platí požadavky, podmínky a pravidla uvedené v § 4, 5 a 6.
 
§ 7
Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je povinen na svém licencí vymezeném území přednostně připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě výrobnu elektřiny z podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny, pokud o to výrobce požádá, s výjimkami a za podmínek podle jiného právního předpisu9).
(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je povinen na vyžádání výrobce, jehož výrobna elektřiny z podporovaného zdroje má být připojena k distribuční soustavě nebo k přenosové soustavě, poskytnout informace nezbytné pro připojení, odhad nákladů souvisejících s připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení žádosti o připojení a odhad doby nezbytné pro provedení připojení.
(3) Právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen „podpora elektřiny“) podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu elektřiny, který vyrábí elektřinu z podporovaných zdrojů.
(4) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je povinen zaregistrovat předávací místo výrobny elektřiny vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, ke které vzniká nárok na podporu elektřiny podle tohoto zákona, připojené k jím provozované přenosové soustavě nebo distribuční soustavě přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k přenosové nebo distribuční soustavě jako výrobní předávací místo v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích podle jiného právního předpisu10).
(5) Právo na podporu elektřiny pro výrobny elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2022 se vztahuje pouze na výrobny elektřiny, jejichž výrobní technologické celky nejsou v den uvedení do provozu starší 5 let. Právo na podporu pro modernizované výrobny elektřiny se vztahuje pouze na výrobny elektřiny, jejichž výrobní technologické celky, které jsou v rámci modernizace nahrazovány, nejsou ke dni registrace této podpory starší 5 let.
 
§ 8
Formy podpory elektřiny
(1) Podpora elektřiny se uskutečňuje formou zeleného bonusu na elektřinu, aukčního bonusu nebo výkupní ceny. Podpora formou výkupní ceny se neuplatňuje pro výrobny elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2022 a pro podporu podle § 6a a 6c. Podporu elektřiny formou výkupní ceny nelze v rámci jedné výrobny elektřiny uplatňovat společně s podporou elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinu nebo aukčního bonusu. Podporu elektřiny formou výkupní ceny nelze zvolit pro výrobnu elektřiny, která je připojena k elektrizační soustavě prostřednictvím jiné výrobny elektřiny, nebo je-li prostřednictvím jednoho odběrného místa připojeno více výroben elektřiny.
(2) Výrobce je povinen zaregistrovat v systému operátora trhu zvolenou formu podpory elektřiny a její změnu.
(3) Termíny a postup pro výběr formy podpory elektřiny a její změny a postup při registraci v systému operátora trhu stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 9
Zelený bonus na elektřinu
(1) Zelený bonus na elektřinu je stanoven v Kč/MWh a poskytován v ročním nebo hodinovém režimu.
(2) Pokud není výrobce subjektem zúčtování5) nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, je vykupující povinen převzít odpovědnost za odchylku11).
(3) Pokud o to výrobce požádá, je operátor trhu povinen, na základě vyúčtování podle odstavce 6, hradit výrobci zelený bonus na elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.
(4) Podpora elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinu
a) vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající obnovitelné zdroje s instalovaným výkonem do 100 kW včetně nebo biologicky rozložitelnou část komunálního odpadu se poskytuje pouze v režimu ročního zeleného bonusu na elektřinu,
b) vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající obnovitelné zdroje s instalovaným výkonem nad 100 kW, s výjimkou biologicky rozložitelné části komunálního odpadu, se poskytuje pouze v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu,
c) z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů se poskytuje pouze v režimu ročního zeleného bonusu na elektřinu.
(5) Výrobce má právo, pokud je to v souladu s odstavcem 4, změnit režim zeleného bonusu na elektřinu pouze k 1. lednu pro daný kalendářní rok v termínech a postupem pro výběr režimů zeleného bonusu na elektřinu podle prováděcího právního předpisu.
(6) Podpora elektřiny zeleným bonusem na elektřinu pro výrobny elektřiny uvedené do provozu nebo modernizované od 1. ledna 2022 se může poskytnout na elektřinu
a) vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající energii větru s instalovaným výkonem nižším než 6 MW nebo složené z nejvýše 6 zdrojů elektřiny nebo vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající jiný druh obnovitelného zdroje s instalovaným výkonem nižším než 1 MW, a to pouze v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu,
b) z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s instalovaným výkonem nižším než 1 MW a elektřinu vyrobenou z druhotného zdroje, a to pouze v režimu ročního zeleného bonusu na elektřinu.
(7) Udržovací podpora elektřiny se může poskytnout zeleným bonusem na elektřinu v režimu hodinového nebo ročního zeleného bonusu na elektřinu.
(8) Podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny se může poskytnout zeleným bonusem na elektřinu v režimu hodinového nebo ročního zeleného bonusu na elektřinu.
(9) Vyúčtování zeleného bonusu na elektřinu se uskutečňuje na základě naměřených nebo vypočtených hodnot12) podle § 11a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.
 
§ 9a
Aukční bonus
(1) Aukční bonus je poskytován v Kč/MWh v ročním nebo hodinovém režimu.
(2) Aukční bonus je operátor trhu povinen hradit na základě vyúčtování podle odstavce 3 v souladu s rozhodnutím o udělení práva na podporu z aukce podle § 10d.
(3) Vyúčtování aukčního bonusu se uskutečňuje na základě naměřených nebo vypočtených hodnot12) podle § 11a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.
 
§ 10
Výkupní ceny
(1) Do doby rozhodnutí o výběru povinně vykupujícího je pro příslušné vymezené území povinně vykupujícím dodavatel poslední instance13). O výběru povinně vykupujícího informuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Povinně vykupující je povinen vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora elektřiny, vyrobenou ve výrobně elektřiny nacházející se na jeho vymezeném území za podmínek podle § 11 a 12. Povinně vykupující nese odpovědnost za odchylku v předávacím místě výrobny elektřiny podle jiného právního předpisu11).
(3) Vyúčtování povinně vykoupené elektřiny se provádí na základě naměřených hodnot12) podle § 11a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.
 
§ 10a
Vyhlášení aukce
(1) Ministerstvo vyhlašuje aukci na podporu elektřiny23) a ve vyhlášení aukce stanoví
a) lhůtu pro podání nabídky, která nesmí být kratší než 2 měsíce ode dne vyhlášení aukce,
b) náležitosti nabídky, kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu,
c) druh podporovaného zdroje energie,
d) celkovou hodnotu soutěženého instalovaného výkonu a výkonové rozmezí výroben elektřiny využívajících podporovaný zdroj energie,
e) lhůtu pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení modernizace výrobny elektřiny,
f) formu a způsob podání nabídky,
g) výši finanční jistoty, její formu, způsob a lhůty prokázání jednotlivých částí finanční jistoty,
h) pravidla pro hodnocení nabídek,
i) způsob a formu sdělení vyhodnocení nabídek a výsledek aukce předkladatelům nabídek,
j) důvody pro zrušení aukce,
k) v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla postup pro meziroční úpravu výše referenční aukční ceny na základě změny výše nákladů na pořízení paliva a nákladů na emisní povolenky a postup pro stanovení očekávané průměrné roční hodinové ceny.
(2) Ministerstvo může ve vyhlášení aukce ve spolupráci s Úřadem stanovit
a) maximální referenční aukční cenu, v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla včetně nákladů na pořízení paliva a nákladů na emisní povolenky použitých pro její výpočet, nebo
b) v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla rovněž minimální podíl tepla dodávaného do soustavy zásobování teplem po dobu 5 let od uvedení výrobny do provozu a maximální množství elektřiny, na které se podpora v kalendářním roce vztahuje.
 
§ 10b
Finanční jistota
(1) Předkladatel nabídky je povinen prokázat jednotlivé části finanční jistoty ve lhůtě a výši stanovené ve vyhlášení aukce.
(2) Finanční jistota může být poskytnuta
a) složením peněžních prostředků na zvláštní účet ministerstva, nebo
b) bankovní zárukou, kterou přijalo ministerstvo.
 
§ 10c
Hodnocení nabídek
(1) Ministerstvo zahájí otevírání nabídek bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
(2) Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídky se pohlíží, jako by nebyla podána a ministerstvo o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí předkladatele nabídky. Ustanovení § 41 správního řádu se nepoužije.
(3) Ministerstvo po uplynutí lhůty pro podání nabídky vyhodnotí, zda podaná nabídka
a) obsahuje požadované náležitosti a
b) splňuje podmínky stanovené ve vyhlášení aukce.
(4) Neobsahuje-li podaná nabídka prokázání první části finanční jistoty, ministerstvo rozhodne o vyřazení nabídky z aukce. Proti rozhodnutí ministerstva nelze podat rozklad.
(5) Nabídky, které splnily požadavky, ministerstvo vzestupně seřadí podle nabízené výše referenční aukční ceny. Podle celkové hodnoty soutěženého instalovaného výkonu stanoveného ve vyhlášení aukce ministerstvo určí, které nabídky v aukci uspěly.
(6) Ministerstvo zpracuje zprávu o vyhodnocení nabídek (dále jen "zpráva") a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo ve zprávě uvede
a) označení aukce,
b) seznam hodnocených nabídek, které
1. nesplnily podmínky stanovené ve vyhlášení aukce včetně odůvodnění,
2. splnily podmínky aukce včetně pořadí podle odstavce 5,
c) výzvu k prokázání druhé části finanční jistoty ve výši a způsobem stanoveným ve vyhlášení aukce předkladatelům nabídek, které v aukci uspěly.
(7) Pokud ministerstvo aukci zruší, zveřejní bez zbytečného odkladu způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení o zrušení aukce s uvedením důvodu jejího zrušení podle § 10a odst. 1 písm. j).
 
§ 10d
Rozhodnutí o udělení a neudělení práva na podporu z aukce
(1) Pokud předkladatel nabídky, která uspěla v aukci, ve lhůtě stanovené ve zprávě prokáže druhou část finanční jistoty, ministerstvo do 30 dnů ode dne uplynutí této lhůty vydá rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce. Pokud předkladatel této nabídky neprokáže druhou část finanční jistoty ve lhůtě stanovené ve zprávě, ministerstvo vyzve k prokázání druhé části finanční jistoty dalšího předkladatele nabídky, která splnila podmínky aukce, a to v pořadí, které vyplývá ze zprávy.
(2) V rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce se kromě obecných náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem ve výroku uvede
a) identifikace výrobny elektřiny včetně instalovaného výkonu a druhu podporovaného zdroje energie,
b) referenční aukční cena,
c) lhůta pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo lhůta pro provedení modernizace výrobny elektřiny,
d) v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla postup pro meziroční úpravu výše referenční aukční ceny na základě změny výše nákladů na pořízení paliva a nákladů na emisní povolenky a postup pro stanovení očekávané průměrné roční hodinové ceny.
(3) Předkladatel nabídky, kterému bylo uděleno právo na podporu z aukce, je povinen uvést výrobnu elektřiny do provozu nebo provést modernizaci výrobny elektřiny ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce a vyrábět elektřinu za podmínek stanovených tímto zákonem.
(4) Předkladateli nabídky, která neuspěla v aukci, ministerstvo vydá rozhodnutí o neudělení práva na podporu z aukce. Proti rozhodnutí ministerstva nelze podat rozklad.
 
§ 10e
Použití finanční jistoty a odnětí práva na podporu z aukce
(1) Ministerstvo vrátí peněžní prostředky nebo záruční listinu, které přijalo od překladatele nabídky, která byla vyřazena z aukce, nebo jemuž ministerstvo vydalo rozhodnutí o neudělení práva na podporu z aukce, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení nabídky z aukce nebo rozhodnutí o neudělení práva na podporu z aukce.
(2) Pokud bude výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo pokud bude provedena modernizace výrobny elektřiny ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce, ministerstvo vrátí předkladateli nabídky, kterému bylo uděleno právo na podporu z aukce, peněžní prostředky nebo záruční listinu, které od něho přijalo, ke dni uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo ke dni provedení modernizace výrobny elektřiny. V opačném případě má ministerstvo právo na plnění z finanční jistoty.
(3) Pokud nebyla výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo pokud nebyla provedena modernizace výrobny elektřiny ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce z důvodu zásahu vyšší moci nebo skutečnosti nezávislé na vůli předkladatele nabídky a předkladatel nabídky v této lhůtě požádal o sjednání nové lhůty pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo pro provedení modernizace výrobny elektřiny, ministerstvo nemá právo na plnění z finanční jistoty.
(4) Pokud nebude výrobna elektřiny uvedena do provozu do 6 měsíců po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce nebo pokud nebude provedena modernizace výrobny elektřiny do 6 měsíců po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce, ministerstvo rozhodne o odnětí práva na podporu z aukce.
 
§ 11
Podmínky podpory elektřiny a výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(1) Základním časovým úsekem pro výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je 1 hodina.
(2) Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je 1 měsíc nebo jeho celé násobky.
(3) Pokud výrobce hodlá nabídnout elektřinu povinně vykupujícímu, musí mu tuto skutečnost oznámit v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem.
(4) V případě dosažení záporné hodinové ceny je výrobce, který využívá podporu elektřiny formou výkupní ceny, povinen zápornou hodinovou cenu uhradit povinně vykupujícímu, a to za dodané množství elektřiny v dané hodině. Povinně vykupující je povinen o takových případech předem informovat výrobce v termínech a způsobem podle prováděcího právního předpisu.
(5) V případech, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky, nevzniká výrobci v těchto hodinách k vyrobené elektřině nárok na podporu. Povinně vykupující nebo vykupující je povinen o takových případech předem informovat výrobce v termínech a způsobem podle prováděcího právního předpisu.
(6) V případě podpory formou výkupní ceny, kdy je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena stanovená Úřadem, je povinen povinně vykupující uhradit operátorovi trhu rozdíl mezi hodinovou cenou a výkupní cenou stanovenou Úřadem. Způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operátorovi trhu stanoví prováděcí právní předpis.
(7) Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody o instalovaném výkonu do 10 MW se v případě, že u ní byla v době od 2. října 2013 do 31. prosince 2015 ukončena rekonstrukce nebo modernizace technologické části, která zvyšuje technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny, považuje za uvedenou do provozu dnem ukončení rekonstrukce nebo modernizace.
(8) V případě podpory zeleným bonusem na elektřinu v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu a aukčního bonusu, kdy je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena, referenční výkupní cena nebo referenční aukční cena, nárok na podporu v dané hodině nevzniká a výrobce je povinen uhradit rozdíl mezi hodinovou cenou a referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou operátorovi trhu. Způsob a postup úhrady rozdílu mezi hodinovou cenou a referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou operátorovi trhu stanoví prováděcí právní předpis.
(9) V případě, kdy je u podpory vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla aukčním bonusem dosaženo vyšší očekávané průměrné roční hodinové ceny, než je referenční aukční cena, nárok na podporu v daném roce nevzniká a výrobce je povinen uhradit rozdíl mezi očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou a referenční aukční cenou operátorovi trhu. Způsob a postup úhrady rozdílu mezi očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou a referenční aukční cenou operátorovi trhu stanoví rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce.
 
§ 11a
Měření a evidence elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(1) Výrobce je povinen na svůj náklad měřit
a) za místem odběru vyrobené technologické vlastní spotřeby elektřiny vyrobenou elektřinu zvlášť z každého druhu obnovitelného zdroje nebo z druhotného zdroje stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii, nebo
b) před místem odběru vyrobené technologické vlastní spotřeby elektřiny vyrobenou elektřinu zvlášť z každého druhu obnovitelného zdroje nebo z druhotného zdroje, jakož i měřit samostatně technologickou vlastní spotřebu elektřiny stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii.
Povinnost uvedená v předchozí větě pod písmeny a) a b) se nevztahuje na případy, kdy měření zajišťuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy. Měření technologické vlastní spotřeby elektřiny se dále nevyžaduje u stanovení množství elektřiny na krytí ztrát na zvyšovacích transformátorech, kde způsob stanovení uvádí prováděcí právní předpis, a u výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kWe včetně.
(2) Výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, který uplatňuje podporu elektřiny v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu nebo aukčního bonusu i na vyrobenou elektřinu, která nebyla dodána do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je povinen měřit vyrobenou elektřinu s hodinovým průběhem výroby elektřiny z obnovitelného zdroje stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii, a to způsobem, který stanoví jiný právní předpis12).
(3) Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je povinen měřit množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečné teplo a spotřebované palivo v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu.
(4) Výrobce je dále povinen
a) udržovat a provozovat měřicí zařízení podle odstavců 1 a 2 s platným ověřením podle zákona o metrologii,
b) zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení podle odstavců 1 až 3 nebo do jeho součásti či příslušenství.
(5) V případě podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu nebo aukčního bonusu je výrobce povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené nebo vypočtené hodnoty a další údaje v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a jejich evidenci a údaje týkající se identifikace výrobce a výrobny elektřiny a na vyžádání operátora trhu poskytnout další doplňující informace týkající se předávaných údajů; způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů stanoví prováděcí právní předpis.
(6) V případě podpory elektřiny formou výkupních cen je výrobce povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé údaje o identifikaci výrobce a o výrobně elektřiny v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a vést jejich evidenci. Rozsah údajů a termín a způsob předání a evidence údajů stanoví prováděcí právní předpis.
(7) V případě podpory elektřiny formou výkupních cen je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty v předávacím místě připojení výrobny elektřiny k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě. Způsob, rozsah a termín předání a evidence naměřených hodnot stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 12
Výše výkupní ceny, referenční výkupní ceny a zelených bonusů na elektřinu
(1) Úřad stanoví v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok referenční výkupní cenu samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů tak, aby při podpoře elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2022 nebo modernizované od 1. ledna 2022 byl součet diskontovaných peněžních toků za dobu životnosti výrobny elektřiny roven nule za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů. Technické a ekonomické parametry a výši diskontní míry stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Úřad pro nepalivové zdroje elektřiny každoročně navyšuje výkupní cenu nebo referenční výkupní cenu u stávajících výroben elektřiny o 2 %. Úřad pro palivové zdroje elektřiny meziročně upravuje výši výkupní ceny nebo referenční výkupní ceny na základě monitoringu nákladů na pořízení paliva.
(3) Pro podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na elektřinu a postup pro stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu tak, aby výše ročního zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou a výše hodinového zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi referenční výkupní cenou nebo výkupní cenou a dosaženou hodinovou cenou. Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Úřad při stanovení postupu pro hodinový zelený bonus na elektřinu podle odstavce 3 postupuje tak, aby v případech dosažení záporné hodinové ceny, kdy vzniká nárok na podporu, byla hodnota hodinového zeleného bonusu na elektřinu rovna nejvýše hodnotě hodinového zeleného bonusu na elektřinu při dosažení nulové hodinové ceny.
(5) Úřad stanoví v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na elektřinu z druhotných zdrojů a na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla tak, aby při podpoře elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2022 nebo modernizované od 1. ledna 2022 byl součet diskontovaných peněžních toků za dobu životnosti výrobny elektřiny roven nule za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů a při zohlednění předpokládaných příjmů z prodeje elektřiny a tepla. Technické a ekonomické parametry a výši diskontní míry stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Úřad meziročně upravuje výši zelených bonusů na elektřinu z obnovitelných zdrojů, na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a a na elektřinu z druhotných zdrojů energie na základě monitoringu nákladů na pořízení paliva a cen elektřiny a tepla a jejich změn.
(7) Úřad stanoví v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na udržovací podporu elektřiny způsobem uvedeným v § 6a.
(8) Úřad může při stanovení ročního zeleného bonusu na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanovit maximální množství elektřiny, na které se podpora v kalendářním roce vztahuje.
(9) Úřad je povinen stanovit celkovou výši podpory elektřiny tak, aby pro rok, kdy je výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo je modernizována, činila referenční výkupní cena nebo zelený bonus na elektřinu nejvýše pětinásobek průměrné tržní ceny elektřiny na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu stanovené jako průměr z hodnot ročních průměrných hodinových cen na tomto trhu za každý ukončený kalendářní rok v posledních třech letech.
(10) Při stanovení výkupních cen, referenčních výkupních cen, ročních zelených bonusů na elektřinu a ceny za činnost povinně vykupujícího postupuje Úřad podle zákona o cenách a výši podpory stanoví v cenovém rozhodnutí.
 
§ 13
Vyúčtování podpory elektřiny
(1) Operátor trhu účtuje provozovateli regionální distribuční soustavy a provozovateli přenosové soustavy složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny ve výši, v jaké je povinen ji vyúčtovat provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy podle § 28a a provozovatel regionální distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy je povinen ji hradit operátorovi trhu. Způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli distribučních soustav stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Povinně vykupující účtuje operátorovi trhu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za svoji činnost podle množství povinně vykupované elektřiny z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů evidovaných operátorem trhu podle § 10 odst. 3 a operátor trhu je povinen hradit rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za činnost povinně vykupujícího.
(3) Výši ceny za činnost povinně vykupujícího stanovuje Úřad v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok. Způsob výpočtu ceny stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Právo účtovat podle odstavce 2 vzniká zaplacením výkupní ceny výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to v rozsahu naměřených nebo vypočtených hodnot podle § 11a evidovaných operátorem trhu.
 
HLAVA IV
ODVOD Z ELEKTŘINY ZE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ
 
§ 14
Předmět odvodu z elektřiny ze slunečního záření
Předmětem odvodu za elektřinu ze slunečního záření (dále jen „odvod“) je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. ledna 2022 po dobu trvání práva na podporu elektřiny v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010.
 
§ 15
Subjekty odvodu
(1) Poplatníkem odvodu je výrobce, pokud vyrábí elektřinu ze slunečního záření.
(2) Plátcem odvodu je v případě hrazení formou zeleného bonusu na elektřinu operátor trhu a v případě hrazení formou výkupní ceny povinně vykupující.
 
§ 16
Základ odvodu
Základem odvodu je částka bez daně z přidané hodnoty hrazená plátcem odvodu formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu na elektřinu poplatníkovi odvodu za elektřinu ze slunečního záření vyrobenou v odvodovém období.
 
§ 17
Osvobození od odvodu
Od odvodu je osvobozena elektřina vyrobená ze slunečního záření ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW a elektřina vyrobená ze slunečního záření přesahující celkové množství elektřiny, za které se hradí odvod a které stanoví rozhodnutí podle § 34a odst. 1 nebo 2.
 
§ 18
Sazba odvodu
(1) Sazba odvodu ze základu odvodu činí v případě výroby elektřiny v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 v případě hrazení formou
a) výkupní ceny 10 %,
b) zeleného bonusu na elektřinu 11 %.
(2) Sazba odvodu ze základu odvodu činí v případě výroby elektřiny v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 v případě hrazení formou
a) výkupní ceny 20 %,
b) zeleného bonusu na elektřinu 21 %.
 
§ 19
Odvodové období
Odvodovým obdobím je kalendářní měsíc.
 
§ 20
Způsob výběru odvodu
(1) Plátce odvodu je povinen srazit nebo vybrat odvod ze základu odvodu.
(2) Plátce odvodu je povinen odvést odvod ze základu odvodu do 25 dnů po skončení odvodového období; ve stejné lhůtě je povinen podat vyúčtování odvodu.
 
§ 21
Správa odvodu
(1) Správu odvodu vykonávají finanční úřady.
(2) Při správě odvodu se postupuje podle daňového řádu.
 
§ 22
Rozpočtové určení odvodu
Odvod je příjmem státního rozpočtu.
 
HLAVA V
PODPORA TEPLA Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ PODPORA TEPLA A PODPORA BIOMETANU
Díl 1
Podpora tepla
 
§ 23
Podpora tepla a formy podpory tepla
(1) Pro účely stanovení podpory tepla z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za teplo z obnovitelných zdrojů považuje teplo vyrobené využitím obnovitelného zdroje.
(2) Podpora tepla z obnovitelných zdrojů (dále jen „podpora tepla“) se uskutečňuje formou
a) investiční podpory tepla, nebo
b) provozní podpory tepla.
(3) Provozní podpora tepla se uskutečňuje formou zeleného bonusu na teplo.
(4) Investiční podpora tepla se uskutečňuje formou programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.
(5) Právo zvolit podporu tepla formou provozní podpory tepla má výrobce tepla, který vyrábí teplo z obnovitelných zdrojů podle § 24 využívající geotermální energii, energii biomasy nebo bioplynu s výjimkou skládkového a kalového plynu nebo teplo z obnovitelných zdrojů podle § 25a využívající geotermální energii nebo energii biomasy. Právo na podporu pro výrobny tepla uvedené do provozu od 1. ledna 2022 se vztahuje pouze na výrobny tepla, jejichž výrobní technologické celky nejsou v den uvedení do provozu podle prováděcího právního předpisu starší 5 let.
(6) Výrobce tepla, který uplatňuje provozní podporu tepla, je povinen zaregistrovat přímo v systému operátora trhu provozní podporu tepla zeleným bonusem na teplo. Postup při registraci stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 24
Provozní podpora tepla
(1) Právo na provozní podporu tepla podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu tepelné energie, který vyrábí tepelnou energii z obnovitelných zdrojů.
(2) V případě výrobny tepla uvedené do provozu od 1. ledna 2022 se provozní podpora tepla může vztahovat pouze na teplo z výrobny tepla z obnovitelných zdrojů umístěné na území České republiky spalující biomasu nebo využívající geotermální energii se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW, kde podporovaným teplem je teplo dodané z této výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií.
(2) V případě výrobny tepla uvedené do provozu od 1. ledna 2022 se provozní podpora tepla může vztahovat pouze na teplo z výrobny tepla z obnovitelných zdrojů umístěné na území České republiky spalující biomasu nebo využívající geotermální energii se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW, kde podporovaným teplem je teplo dodané z této výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií.
(3) Provozní podpora tepla se vztahuje na teplo vyrobené ve výrobně tepla
a) splňující minimální účinnost energie stanovenou prováděcím právním předpisem, s výjimkou výroby tepla využívající geotermální energii,
b) využívající biomasu nebo bioplyn z podporovaného druhu a parametrů obnovitelných zdrojů podle prováděcího právního předpisu,
c) s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nad 20 MW při výrobě tepla z pevných paliv z biomasy nebo s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nad 2 MW z biomasy při výrobě tepla z plynných paliv z biomasy, pokud paliva z biomasy splňují kritéria udržitelnosti pro paliva z biomasy a úspory emisí skleníkových plynů podle prováděcího právního předpisu; paliva z biomasy vyrobená z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví musí splňovat pouze kritéria úspor emisí skleníkových plynů vyjma tepla vyrobeného z tuhého komunálního odpadu, který nepodléhá ani kritériím úspor emisí skleníkových plynů,
d) z biokapalin, které splňují kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů stanovená prováděcím právním předpisem; biokapaliny vyrobené z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví musí splňovat pouze kritéria úspor emisí skleníkových plynů vyjma tepla vyrobeného z tuhého komunálního odpadu, který nepodléhá ani kritériím úspor emisí skleníkových plynů,
e) energetickým využitím komunálního odpadu, a to pouze na teplo vyrobené z biologicky rozložitelné části komunálního odpadu; v případě nevytříděného komunálního odpadu stanoví podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části na energetickém obsahu komunálního odpadu prováděcí právní předpis.
(4) Provozní podpora tepla se nevztahuje na
a) neoprávněnou dodávku tepelné energie podle energetického zákona,
b) teplo vyrobené výrobcem tepla, který neplní povinnosti podle § 27 odst. 3 nebo nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 27 odst. 5 písm. a),
c) teplo naměřené měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce tepla v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo chyby a poruchy měřicího zařízení,
d) teplo vyrobené z bioplynu, na který byla uplatněna provozní podpora biometanu.
 
§ 25
Investiční podpora tepla
(1) Investiční podpora tepla se vztahuje na výstavbu výrobny tepla z obnovitelných zdrojů nebo z odpadního tepla a na rozvodné tepelné zařízení2) z těchto výroben tepla na území České republiky s minimální účinností užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem.
(2) Vyhlašují-li organizační složky státu, kraje nebo obce programy podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, týkající se zcela nebo z části obnovitelných zdrojů, jsou povinny do výzvy k podání nabídek podle příslušných programů zařadit investiční podporu výstavby výrobny tepla z obnovitelných zdrojů a rozvodných tepelných zařízení2) z těchto výroben tepla.
(3) V případě výstavby výrobny tepla z tepelných čerpadel se investiční podpora tepla vztahuje na výrobnu tepla splňující požadavky stanovené rozhodnutím Komise15).
(4) V případě výstavby výrobny tepla z biokapalin se investiční podpora tepla vztahuje pouze na výrobnu tepla využívající jako paliva biokapaliny splňující kritéria udržitelnosti stanovená v prováděcím právním předpise. Splnění kritérií udržitelnosti biokapalin je povinen výrobce tepla doložit poskytovateli dotace do 30 dní po uvedení výrobny tepla do provozu.
(5) Investiční podpora tepla se nevztahuje na solární systémy nebo systémy s tepelnými čerpadly, které by svým provozem zhoršily celkovou průměrnou roční účinnost stávajících účinných soustav zásobování tepelnou energií. Tyto soustavy zásobování tepelnou energií eviduje a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje Úřad do 30. dubna následujícího roku.
 
§ 25a
Udržovací podpora tepla
(1) Úřad stanoví udržovací podporu tepla tak, aby došlo k vyrovnání rozdílu mezi
a) měrnými provozními náklady při použití biomasy u výroben tepla spalujících biomasu nebo u výroben tepla nebo elektřiny společně spalujících obnovitelný zdroj a neobnovitelný zdroj a měrnými provozními náklady při použití tuhých fosilních paliv,
b) měrnými provozními náklady a tržní cenou elektřiny a cenou tepla u výroben tepla využívající geotermální energii.
(2) Rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů a způsob tvorby ceny tepla použité Úřadem pro stanovení výše udržovací podpory tepla podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Udržovací podpora tepla se vztahuje na množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií anebo v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje na poměrnou část dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje vypočtenou způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
(4) Úřad meziročně upravuje výši udržovací podpory tepla na základě monitoringu provozních nákladů a tržní ceny elektřiny a ceny tepla a jejich změn.
(5) Podmínkou vzniku práva na udržovací podporu tepla je registrace podpory v systému operátora trhu výrobcem, s výjimkou udržovací podpory tepla pro rok 2022. Pokud výrobce tepla v systému operátora trhu registruje udržovací podporu tepla do 31. prosince 2022, vznikne právo na udržovací podporu tepla za rok 2022 při splnění ostatních podmínek podpory, nejdříve ode dne 1. ledna 2022.
(6) Udržovací podpora tepla není poskytována do
a) předložení pravomocného usnesení podle § 35 odst. 8, pokud u výrobny tepla před registrací udržovací podpory tepla v systému operátora trhu bylo vedeno řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední, nebo
b) předložení dokladu prokazujícího bezdlužnost v případě zjištěné nadměrné podpory u výrobny elektřiny před registrací udržovací podpory tepla v systému operátora trhu, kdy je uložena povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu podle § 35 odst. 5 písm. b).
(7) Na udržovací podporu tepla dále platí požadavky, podmínky a pravidla uvedené v § 23 a 24.
 
§ 26
Zelený bonus na teplo
(1) Zelený bonus na teplo je stanoven v Kč/GJ a poskytován pouze v ročním režimu.
(2) Zúčtovacím obdobím pro úhradu zeleného bonusu na teplo je 1 měsíc nebo jeho celé násobky.
(3) Pokud o to výrobce tepla požádá, je operátor trhu povinen, na základě vyúčtování podle odstavce 4, hradit výrobci zelený bonus na teplo.
(4) Vyúčtování zeleného bonusu na teplo se uskutečňuje na základě naměřených hodnot
a) dodaného tepla z výroben tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií podle § 24 odst. 2 písm. a) a § 25a odst. 3 anebo poměrné části dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje podle § 25a odst. 3, nebo
b) užitečného tepla pro výrobny tepla podle § 24 odst. 2 písm. b) evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.
 
§ 26a
Výše zeleného bonusu na teplo
(1) Úřad stanoví pro výrobny tepla podle § 24 výši zeleného bonusu na teplo tak, aby při podpoře tepla vyrobeného ve výrobnách tepla uvedených do provozu od 1. ledna 2022 byl součet diskontovaných peněžních toků za dobu životnosti výrobny tepla roven nule za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů a při zohlednění předpokládaných příjmů z prodeje elektřiny a tepla. Technické a ekonomické parametry a výši diskontní míry stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Úřad meziročně upravuje výši zeleného bonusu na teplo na základě monitoringu nákladů na pořízení paliva a tržní ceny elektřiny a ceny tepla a jejich změn.
(3) Úřad stanoví v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na udržovací podporu tepla způsobem uvedeným v § 25a.
(4) Úřad je povinen stanovit celkovou výši podpory tepla tak, aby pro rok, kdy je výrobna tepla uvedena do provozu, činil zelený bonus na teplo nejvýše pětinásobek průměrné výsledné ceny tepelné energie zveřejňované Úřadem stanovené jako průměr cen tepelné energie ze zemního plynu na úrovni výroby při výkonu nad 10 MWt za poslední tři ukončené kalendářní roky.
(5) Při stanovení zelených bonusů na teplo postupuje Úřad podle zákona o cenách a výši podpory stanoví v cenovém rozhodnutí.
 
§ 26b
Přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií
(1) Přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (dále jen "přechodná transformační podpora tepla") se vztahuje na teplo vyrobené ve výrobně tepla z neobnovitelných zdrojů, které bylo dodáno do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií umístěné na území České republiky, a na jehož výrobu byly výrobcem tepla z neobnovitelného zdroje nakoupeny a vyřazeny povolenky na emise skleníkových plynů podle jiného právního předpisu35).
(2) Přechodná transformační podpora tepla se nevztahuje na teplo vymezené v nařízení vlády podle § 3.
 
§ 26c
Práva a povinnosti související s přechodnou transformační podporou tepla
(1) Právo na přechodnou transformační podporu tepla se vztahuje na držitele licence na výrobu tepelné energie, který vyrábí teplo z neobnovitelného zdroje.
(2) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje, který uplatňuje přechodnou transformační podporu tepla, je povinen zaregistrovat tuto podporu v systému operátora trhu. Postup při registraci stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje je povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé údaje týkající se identifikace výrobce tepla z neobnovitelného zdroje a výrobny tepla z neobnovitelného zdroje a údaje pro vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla podle § 26d odst. 7 a na vyžádání operátora trhu poskytnout další doplňující údaje; způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje, který uplatňuje přechodnou transformační podporu tepla, je v případě výroby tepla z uhlí povinen úplnými a pravdivými údaji doložit závazek ukončit výrobu tepla z uhlí v dané výrobně tepla z neobnovitelného zdroje nejpozději do 31. prosince 2030 a po uvedeném datu zajistit výrobu tepla z jiných zdrojů energie než z uhlí. Způsob, rozsah a termín doložení závazku stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje je v případě výroby tepla z uhlí povinen předávat operátorovi trhu s údaji pro vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla také úplné a pravdivé údaje o pokroku při plnění závazku uvedeného v odstavci 4. Způsob a rozsah údajů o pokroku plnění závazku uvedeného v odstavci 4 stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 26d
Forma a výše přechodné transformační podpory tepla
(1) Přechodná transformační podpora tepla se uskutečňuje formou bonusu k transformaci výroby tepla.
(2) Bonus k transformaci výroby tepla je stanoven v Kč a je poskytován pouze v ročním režimu.
(3) Zúčtovacím obdobím pro úhradu bonusu k transformaci výroby tepla je kalendářní rok.
(4) Operátor trhu je na základě vyúčtování podle odstavce 7 a údajů podle § 26c odst. 3 až 5 povinen hradit bonus k transformaci výroby tepla výrobci tepla z neobnovitelného zdroje, který o tuto podporu požádá.
(5) Výše bonusu k transformaci výroby tepla je stanovena jako součin rozdílu průměrné tržní ceny povolenky na emise skleníkových plynů stanovené Úřadem za kalendářní rok, za který se bonus k transformaci výroby tepla poskytuje, a ceny povolenky na emise skleníkových plynů zajištující přechod k transformaci výroby tepla stanovené nařízením vlády podle § 3 a množství povolenek na emise skleníkových plynů nakoupených a vyřazených výrobcem tepla z neobnovitelného zdroje podle jiného právního předpisu35) na pokrytí emisí skleníkových plynů z výroby tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií podle § 26b odst. 1 se zohledněním § 26b odst. 2 v kalendářním roce, za který se bonus k transformaci výroby tepla poskytuje. Průměrnou tržní cenu povolenky zveřejní Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. ledna roku následujícího po roku, za který se bonus k transformaci výroby tepla poskytuje.
(6) Výše bonusu stanoveného podle odstavce 5 nesmí překročit tři čtvrtiny součinu průměrné tržní ceny povolenky stanovené podle odstavce 5 a množství povolenek na emise skleníkových plynů nakoupených a vyřazených výrobcem tepla z neobnovitelného zdroje podle jiného právního předpisu35) na pokrytí emisí skleníkových plynů z výroby tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií podle § 26b odst. 1 se zohledněním § 26b odst. 2.
(7) Vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla se uskutečňuje na základě informací o množství nakoupených a vyřazených povolenek na emise skleníkových plynů a dalších údajů evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.
 
§ 27
Práva a povinnosti subjektů na trhu s teplem a s provozní podporou tepla
(1) Držitel licence na rozvod tepelné energie16) je povinen od výrobce tepla vykupovat teplo vyrobené z obnovitelných zdrojů a za tím účelem umožnit připojení výrobny tepla k rozvodnému tepelnému zařízení. Povinnost výkupu se vztahuje pouze na množství tepla, které neohrozí spolehlivý a bezpečný provoz dotčené soustavy zásobování tepelnou energií nebo její části nebo neomezí využití obnovitelných zdrojů v jiném zdroji tepelné energie připojeném k rozvodnému tepelnému zařízení.
(2) Povinnost umožnit připojení výrobny tepla a výkupu tepla nevzniká,
a) pokud výrobce tepla není držitelem licence na výrobu tepelné energie podle energetického zákona,
b) pokud je rozvodné tepelné zařízení součástí účinné soustavy zásobování tepelnou energií,
c) pokud by došlo ke zvýšení celkových nákladů na pořízení tepla pro stávající odběratele držitele licence na rozvod tepelné energie, nebo
d) pokud parametry teplonosné látky neodpovídají parametrům v rozvodném tepelném zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v místě připojení.
(3) Výrobce tepla je povinen zajistit měření
a) dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě podpory podle § 24 odst. 2 písm. a) nebo § 25a způsobem podle prováděcího právního předpisu, nebo
b) užitečného tepla v případě podpory podle § 24 odst. 2 písm. b) způsobem podle prováděcího právního předpisu.
(4) Výrobce tepla je povinen zaregistrovat místo předání vyrobeného tepla z výrobny tepla vyrábějící teplo z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 2 písm. a) a § 25a nebo užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 2 písm. b), ke kterému vzniká nárok na provozní podporu tepla podle tohoto zákona, v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích podle prováděcího právního předpisu.
(5) Výrobce tepla je povinen
a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výrobny tepla podle § 24 odst. 2 písm. a) a § 25a nebo užitečného tepla v případě výrobny tepla podle § 24 odst. 2 písm. b) a jejich evidenci a údaje týkající se identifikace výrobce tepla a výrobny tepla a na vyžádání operátora trhu poskytnout další doplňující informace týkající se předávaných údajů; způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů stanoví prováděcí právní předpis,
b) vykazovat operátorovi trhu a na vyžádání též Úřadu, Státní energetické inspekci (dále jen "Inspekce") a ministerstvu, v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje zvlášť množství tepla z obnovitelného zdroje a zvlášť množství tepla z neobnovitelného zdroje, skutečné nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvalitu a skutečné využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje pro účely výroby tepla způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Výrobce tepla je dále povinen
a) udržovat a provozovat měřidlo s platným ověřením podle zákona o metrologii,
b) zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství.
Díl 2
Podpora biometanu
 
§ 27a
Podpora biometanu a forma podpory
(1) Podpora biometanu formou zeleného bonusu se poskytuje na biometan vyrobený ve výrobně biometanu na území České republiky připojené k distribuční nebo přepravní soustavě24) České republiky nebo dodaný do čerpací stanice nebo výdejní jednotky25), která je přímo připojená k výrobně biometanu.
(2) Podpora biometanu se vztahuje na biometan vyrobený ve výrobně biometanu
a) v souladu s požadavky na kvalitu biometanu a odorizaci stanovenými prováděcím právním předpisem,
b) z biomasy splňující kritéria udržitelnosti pro paliva z biomasy a úspory emisí skleníkových plynů podle prováděcího právního předpisu; paliva z biomasy vyrobená z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví musí splňovat pouze kritéria úspor emisí skleníkových plynů,
c) využívající biomasu nebo bioplyn z podporovaného druhu a parametrů obnovitelných zdrojů podle prováděcího právního předpisu,
d) provozované držitelem licence na výrobu plynu,
e) s výrobními technologickými celky, které nejsou v den uvedení do provozu starší 5 let; to platí pro výrobnu biometanu, která nevznikla úpravou výrobny elektřiny využívající bioplyn.
(3) Podpora biometanu se nevztahuje na
a) neoprávněnou distribuci biometanu v distribuční soustavě nebo neoprávněnou přepravu biometanu v přepravní soustavě podle jiného právního předpisu26), nebo
b) biometan naměřený měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce biometanu v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo chyby a poruchy měřicího zařízení.
(4) Rozhodne-li se výrobce biometanu využít podporu biometanu formou zeleného bonusu na biometan, je povinen zaregistrovat v systému operátora trhu podporu zeleným bonusem na biometan. Výrobce biometanu je povinen zaregistrovat podporu zeleným bonusem na biometan po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu, která umožňuje výrobci provozovat výrobnu biometanu, nejpozději do 90 dní od uvedení výrobny biometanu do provozu. Pokud výrobce biometanu nezaregistruje podporu zeleným bonusem na biometan podle věty druhé, právo na podporu biometanu nevzniká. Postup a rozsah při registraci podpory stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 27b
Zelený bonus na biometan
(1) Zelený bonus na biometan je stanoven v Kč/MWh výhřevnosti a je poskytován v ročním režimu.
(2) Zúčtovacím obdobím pro úhradu zeleného bonusu na biometan je 1 měsíc.
(3) Pokud není výrobce biometanu subjektem zúčtování27) nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, je vykupující biometanu povinen převzít odpovědnost za odchylku28).
(4) Pokud o to výrobce biometanu požádá, je operátor trhu povinen na základě vyúčtování podle odstavce 5 hradit výrobci biometanu zelený bonus na biometan.
(5) Vyúčtování zeleného bonusu na biometan se uskutečňuje na základě naměřených hodnot biometanu podle prováděcího právního předpisu a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu. Nepředá-li výrobce biometanu operátorovi trhu naměřené hodnoty biometanu nárok na úhradu zeleného bonusu na biometan nevzniká.
 
§ 27c
Výše zeleného bonusu na biometan
(1) Úřad stanoví v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na biometan tak, aby součet diskontovaných peněžních toků za dobu životnosti výrobny biometanu byl roven nule za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů a při zohlednění předpokládaných příjmů z prodeje biometanu. Úřad může stanovit samostatně výši ročního zeleného bonusu na biometan vyrobený ze surovin vymezujících pokročilý biometan uvedených v prováděcím právním předpisu a na ostatní biometan. Technické a ekonomické parametry a výši diskontní míry stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Úřad meziročně upravuje výši zeleného bonusu na biometan na základě monitoringu nákladů na pořízení paliva a ceny zemního plynu a jejich změn.
(3) Úřad je povinen stanovit celkovou výši podpory biometanu tak, aby pro rok, kdy je výrobna biometanu uvedena do provozu, činil zelený bonus na biometan nejvýše pětinásobek průměrné tržní ceny plynu na vnitrodenním trhu s plynem organizovaném operátorem trhu stanovený jako průměr z hodnot ročních vážených průměrných cen za každý ukončený kalendářní rok v posledních třech letech.
(4) Při stanovení zelených bonusů na biometan postupuje Úřad podle zákona o cenách a výši podpory stanoví v cenovém rozhodnutí.
 
§ 27d
Práva a povinnosti osob na trhu s biometanem
(1) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu jsou povinni přednostně připojit výrobnu biometanu za účelem přístupu k jimi provozovanému plynárenskému zařízení, a to v nejbližším místě připojení, pokud o to výrobce biometanu požádá a splňuje podmínky připojení stanovené jiným právním předpisem30). Tato povinnost nevzniká v případě nedostatku kapacity plynárenského zařízení, ke kterému by měla být výrobna biometanu připojena, nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy. Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu je povinen zaregistrovat předávací místo výrobny biometanu připojené k jím provozovanému plynárenskému zařízení jako výrobní předávací místo v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích v rozsahu podle jiného právního předpisu.
(2) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu jsou povinni na vyžádání výrobce biometanu poskytnout informace nezbytné pro připojení výrobny biometanu podle odstavce 1, odhad nákladů souvisejících s tímto připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení žádosti o toto připojení a odhad doby nezbytné pro provedení tohoto připojení.
(3) Výrobce biometanu je povinen zaregistrovat předávací místo výrobny biometanu, která není připojena k distribuční nebo přepravní soustavě České republiky, v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny těchto údajů v rozsahu podle jiného právního předpisu30).
 
§ 27e
Podmínky podpory biometanu
(1) Výrobce biometanu je povinen na svůj náklad zajistit měření množství, kvality a tlaku vyrobeného biometanu v předávacím místě plynárenského zařízení, k němuž je výrobna biometanu připojena, a předávat tyto údaje provozovateli tohoto plynárenského zařízení, a to způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis. Výrobce biometanu je povinen předávat operátorovi trhu údaje související s výrobnou a výrobou biometanu a o surovinách využitých pro výrobu biometanu v rozsahu, termínech a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Způsob a rozsah měření biometanu, požadavky na kvalitu biometanu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Výrobce biometanu, který uplatňuje právo na podporu zeleným bonusem na biometan dodaný do čerpací stanice nebo výdejní jednotky přímo připojené k výrobně biometanu bez využití plynárenské soustavy, je povinen
a) na svůj náklad zajistit měření množství takto dodaného biometanu stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii,
b) předat operátorovi trhu elektronickou formou údaje o množství vyrobeného biometanu dodaného do čerpací stanice nebo výdejní jednotky s rozdělením na pokročilý a ostatní biometan a údaje o surovinách využitých pro výrobu takového biometanu v rozsahu, termínech a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
(3) Výrobce biometanu je dále povinen
a) udržovat a provozovat měřicí zařízení podle odstavců 1 a 2 s platným ověřením podle zákona o metrologii,
b) zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení podle odstavců 1 a 2 nebo do jeho součástí a příslušenství.
(4) Výrobce biometanu je povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty množství biometanu podle odstavců 1 a 2 a údaje týkající se identifikace výrobce biometanu a výrobny biometanu a na vyžádání operátora trhu poskytnout další doplňující informace týkající se předávaných údajů. Způsob, rozsah a termín předání a evidence naměřených hodnot biometanu a předávaných údajů týkajících se identifikace výrobce biometanu a výrobny biometanu stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 27f
Požadavky na výrobu biometanu a jeho uplatnění
(1) Biometan vyrobený ve výrobnách biometanu vzniklých úpravou výroben elektřiny využívajících bioplyn musí být vyroben alespoň z 35 % podílu surovin vymezujících pokročilý biometan uvedených v prováděcím právním předpisu.
(2) Biometan vyrobený ve výrobnách biometanu, které nevznikly úpravou výroben elektřiny využívajících bioplyn, musí být vyroben alespoň z 45 % podílu surovin vymezujících pokročilý biometan uvedených v prováděcím právním předpisu.
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze pokročilý biometan, na který byla poskytnuta podpora zeleným bonusem na biometan, uplatnit pouze v odvětví dopravy, a to pro plnění cíle pro pokročilá biopaliva a pokročilý bioplyn pro dopravu1). Pro jiné účely než v odvětví dopravy lze takto podpořený pokročilý biometan uplatnit pouze v případě, že množství pokročilého biometanu, dodaného do přepravní nebo distribuční soustavy, nebo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky, na který výrobce biometanu uplatnil právo na podporu biometanu, překročí celkové množství zemního plynu a biometanu spotřebovaného v dopravě.
 
HLAVA VI
FINANCOVÁNÍ PODPORY
 
§ 28
Financování podpory
(1) Náklady na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu jsou hrazeny prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které jsou tvořeny
a) tržbami z plateb složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny,
b) tržbami z plateb v případě, že je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena, referenční výkupní cena nebo referenční aukční cena nebo kdy je dosaženo vyšší očekávané průměrné roční hodinové ceny, než je referenční aukční cena v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
c) prostředky z finanční jistoty,
d) dotací z prostředků státního rozpočtu podle odstavce 3,
e) výnosy z dražeb povolenek podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva,
f) kladným rozdílem mezi očekávanou tržní cenou elektřiny z nízkouhlíkové výrobny na organizovaných trzích a realizační cenou podle § 9 odst. 3 zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice,
g) výnosy z ceny záruky původu a z hodnoty záruky původu, která je součástí ceny za převod záruky původu pokročilého biometanu podle § 45a a nabídnutých záruk původu podle § 45c.
(2) Operátor trhu má právo na úhradu nákladů na podporu elektřiny a provozní podporu tepla.
(3) Vláda stanoví svým usnesením prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, na úhradu provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a podpory biometanu, a to do 30. září kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro který Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny. Prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace vláda stanoví na základě finančních prostředků uvedených v odstavci 1 písm. a), b), c), e), f) a g), a to tak, aby spolu s nimi pokryly celkové předpokládané finanční prostředky na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu. Vláda může stanovit prostředky pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny v dělení podle napěťových hladin a v případě napěťové hladiny nízkého napětí i v dělení podle kategorií zákazníků. V takovém případě zohlední Úřad při stanovení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny různou výši dotace podle napěťových hladin nebo kategorií zákazníků. Vláda může usnesení podle věty první změnit; věta druhá se v takovém případě použije obdobně. Změní-li vláda usnesení podle věty první, změní Úřad cenové rozhodnutí na daný rok nebo jeho zbývající část, pokud je to nezbytné, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy vláda své usnesení změnila.
(4) Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny pro
a) předávací místa s přenosovou nebo distribuční soustavou na napěťové hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí v Kč/MW/měsíc podle sjednaného rezervovaného příkonu v předávacím místě ve smlouvě o připojení31); rezervovaný příkon je možné sjednat v rozsahu od nejvyššího rezervovaného příkonu ze všech míst připojení tvořících dané předávací místo do součtu rezervovaných příkonů všech míst připojení tvořících dané předávací místo, a
b) předávací místa s distribuční soustavou na napěťové hladině nízkého napětí v Kč/A/měsíc podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě a podle prostředků pro poskytnutí dotace na jednotlivé kategorie zákazníků; v případě, že předávací místo není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, použije se jmenovitá proudová hodnota nejbližšího předřazeného jistícího prvku.
(5) Při stanovení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny pro následující kalendářní rok Úřad bere v úvahu rozdíly mezi skutečně vynaloženými náklady a výnosy na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu za uplynulý kalendářní rok.
(6) Peněžní prostředky určené na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu vede operátor trhu odděleně na zvláštních účtech u banky nebo pobočky zahraniční banky na území České republiky.
(7) Úřad poskytuje operátorovi trhu a ministerstvu údaje o držitelích licencí a údaje z vydaných rozhodnutí o udělení nebo změně licence a další informace předané výrobci, výrobci tepla a výrobci biometanu Úřadu v souvislosti se změnami výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu.
(8) Ministerstvo poskytuje operátorovi trhu údaje o držitelích osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů a výrobnách, na které bylo toto osvědčení vydáno, včetně změn, a údaje z rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce v rozsahu nezbytném pro jeho činnost.
(9) Operátor trhu poskytuje povinně vykupujícímu údaje pro úhradu výkupních cen, a to bez zbytečného odkladu, po jejich obdržení od Úřadu podle odstavce 7.
(10) Skutečně vynaloženými náklady operátora trhu na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu je součet těchto částek,
a) vyplacené peněžní prostředky výrobcům, výrobcům tepla, výrobcům tepla z neobnovitelného zdroje, výrobcům biometanu a povinně vykupujícím na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu,
b) finanční náklady související s podporou elektřiny, provozní podporou tepla, přechodnou transformační podporou tepla a podporou biometanu,
c) peněžní prostředky související se správními a soudními řízeními, které se týkají podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a podpory biometanu a financování podpory,
d) další náklady související s podporou elektřiny, provozní podporou tepla, přechodnou transformační podporou tepla a podporou biometanu podle právních předpisů upravujících účetnictví.
(11) Skutečnými výnosy operátora trhu na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporou biometanu je součet těchto částek:
a) uhrazené peněžní prostředky podle odstavce 1,
b) finanční výnosy uhrazené v souvislosti s podporou elektřiny, provozní podporou tepla, přechodnou transformační podporou tepla a podporou biometanu,
c) peněžní prostředky související se správními a soudními řízeními, které se týkají podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a podpory biometanu a financování podpory,
d) další výnosy související s podporou elektřiny, provozní podporou tepla, přechodnou transformační podporou tepla a podporou biometanu podle právních předpisů upravujících účetnictví.
(12) Náklady uvedené v odstavci 10 písm. a) až c) a výnosy uvedené v odstavci 11 písm. a) až c), které přísluší k podpoře elektřiny, jsou zahrnuty do stanovení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny.
 
§ 28a
Způsob a postup úhrady plateb složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny
(1) Platba složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny (dále jen "platba na podporu elektřiny") se účtuje v poměru počtu dní, kdy existuje dané předávací místo v kalendářním měsíci, k počtu dní v kalendářním měsíci.
(2) Zákazník hradí za zúčtovací období platbu na podporu elektřiny ve výši součinu jednotkové složky ceny služby distribuční soustavy nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny stanovené Úřadem a velikosti sjednaného rezervovaného příkonu v jednotlivých předávacích místech tvořených hlavními vedeními nebo v případě odběru elektřiny na hladině nízkého napětí jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Maximální platba na podporu elektřiny zákazníka za odběrné místo za zúčtovací období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové nebo distribuční soustavy ve všech předávacích místech odběrného místa nebo výrobny elektřiny za zúčtovací období. V případě, že došlo v rámci zúčtovacího období ke změně složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny podle § 28 odst. 4, hradí zákazník za zúčtovací období platbu na podporu elektřiny podle vět první a druhé stanovenou samostatně za jednotlivé části zúčtovacího období s odlišnou složkou ceny služby distribuční soustavy a složkou ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny.
(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy hradí provozovateli distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena (dále jen "nadřazená distribuční soustava"), platby na podporu elektřiny od účastníků trhu s elektřinou, jejichž zařízení9) jsou připojena k lokální distribuční soustavě tohoto provozovatele. Provozovatel lokální distribuční soustavy dále hradí provozovateli nadřazené distribuční soustavy platby ve výši rozdílu plateb odpovídající velikosti souhrnu sjednaného rezervovaného příkonu ve všech předávacích místech tvořených hlavními vedeními lokální distribuční soustavy s nadřazenou distribuční soustavou a souhrnu plateb hrazených účastníky trhu s elektřinou, jejichž zařízení jsou připojena k této lokální distribuční soustavě. Maximální platba na podporu elektřiny podle věty druhé za zúčtovací období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového množství elektřiny vstupujícího do lokální distribuční soustavy z nadřazené distribuční soustavy a od účastníků trhu s elektřinou sníženého o množství elektřiny odebrané zákazníkem z lokální distribuční soustavy, za které se hradí platba na podporu elektřiny podle odstavce 2, a o množství elektřiny vystupující z lokální distribuční soustavy do jiné distribuční soustavy. V případě, že došlo v rámci zúčtovacího období ke změně složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny podle § 28 odst. 4, hradí provozovatel lokální distribuční soustavy za zúčtovací období platbu na podporu elektřiny podle vět první až třetí stanovenou samostatně za jednotlivé části zúčtovacího období s odlišnou složkou ceny služby distribuční soustavy a složkou ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny.
(4) Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě hlavním i záložním vedením, použije se pro vyhodnocení maximální platby na podporu elektřiny podle odstavců 2 a 3 součet množství elektřiny odebraného prostřednictvím hlavních a záložních vedení v daném zúčtovacím období.
(5) Pro výpočet maximální platby na podporu elektřiny podle odstavců 2 a 3 se do celkového množství elektřiny nezahrnuje množství elektřiny odebrané přečerpávacími vodními elektrárnami, odebrané pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla, dodané prostřednictvím distribuční soustavy do distribuční soustavy umístěné v jiném členském státě Evropské unie, spotřebované provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy na krytí ztrát v jím provozované soustavě a množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové.
(6) Pokud ve smlouvě o připojení31) nebyl sjednán rezervovaný příkon v předávacím místě, ale pouze rezervovaný příkon pro jednotlivá místa připojení, použije se pro stanovení platby na podporu elektřiny součet sjednaných rezervovaných příkonů hlavních vedení na jedné napěťové hladině. Pokud ve smlouvě o připojení31) nebyl sjednán rezervovaný příkon v předávacím místě ani rezervovaný příkon pro jednotlivá místa připojení, použije se pro stanovení platby na podporu elektřiny místo sjednaného rezervovaného příkonu v předávacím místě výše sjednaného rezervovaného příkonu na jednotlivých napěťových hladinách.
 
§ 29
(1) O poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu nákladů na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu podle § 28 odst. 3 zákona rozhodne ministerstvo nejpozději do 30 dnů ode dne schválení usnesení podle § 28 odst. 3 zákona. O poskytnutí dotace vydá ministerstvo rozhodnutí. Ministerstvo poukáže operátorovi trhu vždy jednu čtvrtinu částky dotace, a to do konce měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí.
(2) Dojde-li v průběhu roku ke změně výše peněžních prostředků určených na poskytnutí dotace podle § 28 odst. 3, ministerstvo upraví rozhodnutí podle odstavce 1 a upravenou částku peněžních prostředků určených na poskytnutí dotace zohlední ve zbývajících čtvrtletních splátkách dotace.
 
HLAVA VII
PŘIMĚŘENOST PODPORY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, PODPORY ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA, PODPORY ELEKTŘINY Z DRUHOTNÝCH ZDROJŮ, PODPORY TEPLA Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A PODPORY BIOMETANU
Díl 1
Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015
 
§ 30
Postup prověření přiměřenosti podpory elektřiny
(1) Prověření přiměřenosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů se provádí u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015. Podpora elektřiny je přiměřená, pokud vnitřní výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu nepřekročí hodnoty v intervalu 8,4 % až 10,6 %. Hodnoty vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů stanoví vláda nařízením.
(2) V případě překročení hodnot podle odstavce 1 se jedná o nadměrnou podporu. Nadměrná podpora může vzniknout
a) podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů,
b) souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s podporou elektřiny z druhotných zdrojů, podporou elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podporou decentrální výroby elektřiny anebo s provozní podporou tepla z obnovitelných zdrojů energie (dále jen "jiná provozní podpora"), nebo
c) souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou nebo s investiční podporou a jinou provozní podporou; to neplatí pro souběh podpory elektřiny pro zdroj elektřiny uvedený do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015, u kterého je výše provozní podpory podle cenového předpisu snížena o poměrnou část investiční podpory uvedené v systému operátora trhu.
(3) Přiměřenost podpory elektřiny se prověřuje sektorovým šetřením přiměřenosti podpory elektřiny (dále jen "sektorové šetření") podle § 31, v řízení o žádosti o stanovení individuálních podmínek podle § 34 a v řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední podle § 35.
(4) Přiměřenost podpory se v řízení podle § 35 neprověřuje, pokud výrobce uplatnil v jednotlivých 3 po sobě jdoucích účetních obdobích právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo uplatnil právo na tuto podporu společně s jinou podporou malého rozsahu do výše podpory malého rozsahu stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast podpory de minimis32).
(5) U zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny s investiční podporou, jejíž výše je nad 20 % z celkových investičních nákladů, trvá po zbývající dobu životnosti zdroje elektřiny právo na podporu ve výši stanovené podle pravidel platných pro rok, ve kterém byl zdroj elektřiny uveden do provozu, snížené o poměrnou část poskytnuté investiční podpory. Způsob výpočtu snížení podpory elektřiny o poskytnutou investiční podporu stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Pro účely prověření přiměřenosti podpory elektřiny se má za to, že zdroj elektřiny byl uveden do provozu dnem, který je jako datum uvedení do provozu uveden v systému operátora trhu. Pro účely prověření přiměřenosti podpory elektřiny se má dále za to, že mezi obnovitelné zdroje patří také důlní plyn z uzavřených dolů využívaný k výrobě energie ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2012, a při posuzování přiměřenosti podpory se pro výrobny elektřiny využívající energii důlního plynu použije hodnota vnitřního výnosového procenta stanovená tímto zákonem pro výrobny elektřiny využívající energii bioplynu.
(7) Podle tohoto dílu se obdobně postupuje při zajištění přiměřenosti podpory elektřiny v případě výroben elektřiny, u kterých je při uvedení do provozu po 31. prosinci 2015 zachováno právo na podporu za podmínky uvedení výrobny elektřiny do provozu v zákonem stanovené lhůtě ode dne udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny, nebo od dne vydání územního rozhodnutí o umístění stavby výrobny elektřiny, o jejímž umístění bylo územní řízení zahájeno před 18. srpnem 2011.
 
§ 31
Sektorové šetření
(1) Sektorovým šetřením se prověřuje výše vnitřního výnosového procenta investic do výrobny elektřiny dosahovaného výrobci za uplynulou dobu provozování výroben elektřiny v daném sektoru a za zbývající dobu práva na podporu elektřiny vyrobené ve výrobnách elektřiny v tomto sektoru. K provedení sektorového šetření je příslušné ministerstvo.
(2) Pro účely prověření přiměřenosti podpory se sektorem rozumí zdroje elektřiny rozdělené podle období jejich uvedení do provozu, použitého primárního zdroje energie a jejich výkonu. Jednotlivé sektory stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Ministerstvo provede sektorové šetření po uplynutí 10 let od prvního dne kalendářního roku následujícího po roce uvedení výrobny elektřiny do provozu. Podkladem pro zjištění stavu věci v sektorovém šetření jsou technické a ekonomické údaje o výrobně elektřiny a jejím provozu poskytnuté výrobci. Je-li to ke zjištění stavu věci potřebné, může ministerstvo použít i jiné podklady.
(4) Výrobce je povinen poskytnout ministerstvu na vyžádání úplné a pravdivé technické a ekonomické údaje o výrobně elektřiny a jejím provozu. Vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Pokud ministerstvo při sektorovém šetření zjistí výši vnitřního výnosového procenta investic do výroben elektřiny, která přesahuje hodnotu vnitřního výnosového procenta investic v daném sektoru podle § 30 odst. 1, platí, že v sektoru je riziko nadměrné podpory.
(6) Ministerstvo zveřejní zprávu o provedeném sektorovém šetření a jeho zjištění způsobem umožňujícím dálkový přístup a informuje o nich vládu každoročně do 30. června. Pokud ministerstvo při sektorovém šetření zjistí riziko nadměrné podpory, ve zprávě o provedeném sektorovém šetření rovněž uvede, o kolik zjištěná výše vnitřního výnosového procenta v sektoru převyšuje hodnoty uvedené v § 30 odst. 1.
(7) Pokud je v sektoru zjištěno riziko nadměrné podpory, je ministerstvo povinno do 15 dnů ode dne zveřejnění zprávy o provedeném sektorovém šetření uvědomit o výsledku sektorového šetření všechny jemu známé výrobce,
a) kteří provozují výrobny elektřiny náležející do sektoru, ve kterém bylo zjištěno riziko nadměrné podpory, a
b) u kterých je souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a investiční podpory.
(8) V oznámení podle odstavce 7 ministerstvo současně poučí výrobce o možnosti oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle § 33 a o lhůtě pro oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory operátorovi trhu. Operátor trhu předá ministerstvu na vyžádání kontaktní údaje výrobců.
(9) Sektorové šetření může zahrnovat také zdroj elektřiny provozovaný výrobcem, který čerpal v jednotlivých 3 po sobě jdoucích účetních obdobích podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo čerpal tuto podporu společně s jinou podporou malého rozsahu do výše podpory malého rozsahu stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast podpory de minimis32).
 
§ 32
Plošná úprava podpory k odstranění rizika nadměrné podpory
(1) Pokud je výsledkem sektorového šetření zjištění rizika nadměrné podpory, Úřad pro elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny náležejících do sektoru, ve kterém je riziko nadměrné podpory, současně s výkupní cenou stanovenou podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, stanoví s účinností od následujícího kalendářního roku další výkupní cenu, a to v takové výši, aby při podpoře takto stanovenou výkupní cenou bylo po zbývající dobu trvání práva na podporu elektřiny dosaženo vnitřního výnosového procenta podle § 30 odst. 1.
(2) Při stanovení ročních zelených bonusů pro elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny náležejících do sektoru, ve kterém je riziko nadměrné podpory, a stanovení postupu pro stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu se odstavec 1 použije obdobně.
(3) Úřad je povinen při stanovení podpor k odstranění rizika nadměrné podpory podle odstavců 1 a 2 postupovat tak, aby snížení výkupních cen a zelených bonusů bylo v souladu se zprávou o sektorovém šetření podle § 31 odst. 6 a s podklady sektorového šetření, které ministerstvo předá Úřadu.
 
§ 33
Individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory
(1) Pokud je výsledkem sektorového šetření zjištění rizika nadměrné podpory u podpory elektřiny podle § 30 odst. 2 písm. a), může výrobce oznámit operátorovi trhu, že se od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, vzdává práva na podporu elektřiny. Pro elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny po zbývající dobu životnosti výrobny elektřiny nevzniká právo na podporu.
(2) V případě souběhu podpory elektřiny podle § 30 odst. 2 písm. c) může výrobce oznámit operátorovi trhu, že hodlá uplatňovat právo na podporu sníženou o částku odpovídající poskytnuté investiční podpoře. V takovém případě trvá pro elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, po zbývající dobu životnosti výrobny elektřiny právo na podporu ve výši
a) stanovené podle pravidel platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, sníženou o poskytnutou investiční podporu, pokud výsledkem sektorového šetření nebylo zjištění rizika nadměrné podpory, nebo
b) stanovené Úřadem k odstranění rizika nadměrné podpory podle § 32 sníženou o poskytnutou investiční podporu, pokud výsledkem sektorového šetření bylo zjištění rizika nadměrné podpory.
(3) Způsob určení snížení podpory o poskytnutou investiční podporu podle odstavce 2 stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Postup podle odstavce 2 se nepoužije, pokud výše investiční podpory převyšuje očekávanou celkovou výši podpory elektřiny od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, po zbytek doby trvání práva na podporu elektřiny. Způsob určení očekávané výše celkové podpory stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Výrobce může oznámit individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle odstavce 1 nebo 2 prostřednictvím systému operátora trhu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění cenového rozhodnutí Úřadu podle § 32.
(6) Operátor trhu je povinen
a) neprodleně informovat Inspekci o výrobci, který oznámil individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle odstavce 1 nebo 2,
b) ukončit vyplácení podpory a zrušit registraci zdroje elektřiny jako podporovaného zdroje elektřiny k začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, pokud výrobce oznámil operátorovi trhu individuální opatření podle odstavce 1, a neprodleně informovat povinně vykupujícího, pokud výrobce uplatňuje podporu formou výkupní ceny,
c) poskytovat podporu elektřiny sníženou o investiční podporu od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, pokud výrobce oznámil individuální opatření podle odstavce 2, a neprodleně informovat povinně vykupujícího, pokud výrobce uplatňuje podporu formou výkupní ceny.
(7) Povinně vykupující je povinen v případě, kdy výrobce uplatňuje podporu formou výkupní ceny, od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu,
a) ukončit výkup elektřiny za výkupní cenu stanovenou podle tohoto zákona, pokud výrobce oznámil individuální opatření podle odstavce 1,
b) vykupovat elektřinu za výkupní cenu sníženou o poskytnutou investiční podporu, pokud výrobce oznámil individuální opatření podle odstavce 2.
(8) Pokud výrobce oznámí individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle odstavce 1 nebo 2 a nestanoví-li tento zákon jinak, platí, že podpora elektřiny je přiměřená.
Řízení o žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory
 
§ 34
nadpis neplatil
(1) Výrobce, který vyrábí elektřinu ve výrobně elektřiny náležející do sektoru, pro který Úřad upravil podporu k odstranění nadměrné podpory, může podat žádost o stanovení individuálních podmínek podpory do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti cenového rozhodnutí, kterým Úřad upravil podporu k odstranění nadměrné podpory podle § 32. Žádost o stanovení individuálních podmínek podpory může podat rovněž výrobce, u kterého je souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou podle § 30 odst. 2 písm. c), a to do 2 měsíců ode dne zveřejnění výsledků sektorového šetření, pokud výsledkem sektorového šetření nebylo zjištění rizika nadměrné podpory. O žádosti výrobce rozhoduje Inspekce.
(2) Výrobce v žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory může požádat o rozhodnutí o
a) tom, že pro elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny trvá do uplynutí životnosti výrobny elektřiny právo na podporu ve výši stanovené Úřadem podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, nebo
b) stanovení nejvyššího množství elektřiny v MWh pro období po desátém kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu.
(3) Žádost výrobce o stanovení individuálních podmínek podpory obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu údaje identifikující výrobnu elektřiny a technické a ekonomické údaje o výrobně elektřiny a jejím provozu. Vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Žádost o stanovení individuálních podmínek podpory nemůže podat výrobce, který při sektorovém šetření nepředložil ministerstvu technické a ekonomické údaje o jím provozované výrobně elektřiny, přestože byl k jejich předložení ministerstvem požádán.
(5) Pokud výrobce v řízení prokáže, že při podpoře upravené Úřadem k odstranění rizika nadměrné podpory nedosáhne za dobu trvání práva na podporu vnitřního výnosového procenta investice do výrobny ve výši podle § 30 odst. 1, nebo že výše podpory splňuje podmínky výše podpory malého rozsahu stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast podpory de minimis32). Inspekce rozhodne na základě žádosti podle odstavce 2 písm. a), že pro elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny trvá do uplynutí životnosti výrobny elektřiny právo na podporu ve výši stanovené Úřadem podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu.
(6) V případě rozhodnutí Inspekce podle odstavce 5 má výrobce nárok na doplatek ve výši odpovídající rozdílu mezi výší podpory stanovenou Úřadem podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, a výší podpory stanovenou cenovým rozhodnutím, kterým Úřad upravil podporu k odstranění nadměrné podpory, a to ode dne nabytí jeho účinnosti.
(7) Rozhodne-li Inspekce o stanovení nejvyššího množství podporované elektřiny na základě žádosti podle odstavce 2 písm. b), může výrobce v období po desátém kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, do uplynutí životnosti výrobny elektřiny uplatnit právo na podporu nejvýše za množství elektřiny stanovené v tomto rozhodnutí.
(8) Inspekce doručí stejnopis pravomocného rozhodnutí také operátorovi trhu a povinně vykupujícímu, pokud v době vydání rozhodnutí uplatňuje výrobce právo na podporu ve formě výkupní ceny.
(9) Operátor trhu nebo v případě podpory formou výkupní ceny povinně vykupující jsou po doručení pravomocného rozhodnutí podle odstavce 8 povinni ukončit vyplácení podpory, nebo snížit vyplácení podpory na maximální množství podporované elektřiny podle rozhodnutí.
 
§ 34a
(1) V žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory podle § 34 odst. 2 může výrobce pro případ, že hodnota vnitřního výnosového procenta investice do výrobny elektřiny za dobu trvání práva na podporu pro výrobnu elektřiny nedosáhne 6,3 %, požádat Inspekci rovněž o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod.
(2) Žádost o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod, může podat i výrobce, který vyrábí elektřinu ve výrobně elektřiny náležející do sektoru, ve kterém nebylo zjištěno riziko nadměrné podpory, pokud hodnota vnitřního výnosového procenta investice do výrobny elektřiny za dobu trvání práva na podporu pro výrobnu elektřiny nedosáhne 6,3 %. Žádost podle věty předchozí lze podat do 6 měsíců od zveřejnění zprávy podle § 31 odst. 6. Ustanovení § 34 odst. 1 věty poslední, odst. 3, 4 a 8 se pro řízení o žádosti podle věty první použijí obdobně.
(3) Inspekce na základě žádosti výrobce podle odstavce 1 nebo 2 stanoví v MWh celkové množství elektřiny, za které se hradí odvod, vyrobené po 1. lednu 2022, tak, aby hodnota vnitřního výnosového procenta investice do výrobny elektřiny za dobu trvání práva na podporu pro výrobnu elektřiny dosáhla 6,3 %. Způsob výpočtu množství elektřiny, za které se hradí odvod, stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Výrobce má nárok na vrácení odvodu nebo jeho poměrné části, která je předmětem osvobození, uhrazené výrobcem do nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 1.
(5) Pokud bylo dosaženo celkového množství vyrobené elektřiny, za které se hradí odvod, plátce odvodu přestane výrobci srážet nebo vybírat odvod ze základu daně, na základě doručení pravomocného rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2.
 
§ 35
Řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední
(1) Inspekce zahájí řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední, pokud výrobce, u kterého je souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou podle § 30 odst. 2 písm. c), neoznámil operátorovi trhu žádné z individuálních opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle § 33 odst. 2 nebo nepodal žádost o stanovení individuálních podmínek podpory ve lhůtě podle § 34.
(2) Řízení podle odstavce 1 může Inspekce zahájit nejpozději do 3 let ode dne zveřejnění výsledků sektorového šetření i v případě, že sektorovým šetřením nebylo zjištěno riziko nadměrné podpory.
(3) V řízení o stanovení podmínek podpory Inspekce vychází z technických a ekonomických údajů poskytnutých výrobcem o jím provozované výrobně elektřiny a rovněž z technických a ekonomických údajů o výrobnách elektřiny a jejich provozech, jakých obvykle dosahují jiní výrobci při provozování obdobných výroben elektřiny.
(4) Pokud Inspekce zjistí, že existuje u výrobce riziko nadměrné podpory, vydá rozhodnutí, kterým stanoví nejvyšší množství podporované elektřiny v MWh pro období po desátém kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, do uplynutí životnosti výrobny elektřiny a dále stanoví, zda právo na podporu je ve výši stanovené Úřadem
a) podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, pokud v sektoru nebylo zjištěno riziko nadměrné podpory, nebo
b) k odstranění rizika nadměrné podpory, pokud bylo v sektoru zjištěno riziko nadměrné podpory.
(5) Pokud Inspekce zjistí, že došlo u výrobce k nadměrné podpoře, vydá rozhodnutí, kterým
a) odejme právo na podporu elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny,
b) uloží povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu ve výši, která odpovídá nadměrné podpoře poskytnuté výrobci.
(6) Inspekce doručí stejnopis pravomocného rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 také operátorovi trhu a povinně vykupujícímu, pokud v době vydání rozhodnutí uplatňuje výrobce právo na podporu ve formě výkupní ceny.
(7) Operátor trhu nebo v případě podpory formou výkupní ceny povinně vykupující jsou po doručení pravomocného rozhodnutí podle odstavce 6 povinni ukončit vyplácení podpory, nebo snížit vyplácení podpory na maximální množství podporované elektřiny podle rozhodnutí.
(8) Pokud se v řízení zjistí, že u výrobce nedošlo k nadměrné podpoře nebo že neexistuje riziko nadměrné podpory nebo pokud bylo zahájeno řízení v případě, kdy se podle tohoto zákona přiměřenost podpory neprověřuje, Inspekce řízení usnesením zastaví.
Díl 2
Přiměřenost podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory elektřiny z druhotných zdrojů u výroben elektřiny a zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015
 
§ 36
nadpis neplatil
(1) Prověření přiměřenosti podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory elektřiny z druhotných zdrojů se provádí u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015. K zajištění přiměřenosti podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory elektřiny z druhotných zdrojů se § 30 až 35 použijí obdobně, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě zdroje elektřiny využívajícího jiné než obnovitelné zdroje a podpora elektřiny z druhotných zdrojů je přiměřená, pokud vnitřní výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu nepřekročí hodnotu 6,3 %.
(3) Sektorové šetření se provádí pouze pro zdroje vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a pro zdroje elektřiny z druhotných zdrojů s instalovaným elektrickým výkonem do 5 MW.
(4) U zdroje elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u zdroje elektřiny z druhotných zdrojů s instalovaným elektrickým výkonem nad 5 MW Inspekce zahájí řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední.
(5) Seznam zdrojů elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a zdrojů elektřiny z druhotných zdrojů s instalovaným elektrickým výkonem nad 5 MW poskytne Inspekci operátor trhu.
Díl 3
Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory biometanu u výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu uvedených do provozu od 1. ledna 2016 a přiměřenost udržovací podpory elektřiny a tepla a podpory modernizovaným výrobnám elektřiny
 
§ 37
nadpis neplatil
(1) Podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů a podporu tepla z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny a výroben tepla uvedených do provozu od 1. ledna 2016, udržovací podporu elektřiny, podporu modernizovaným výrobnám elektřiny, udržovací podporu tepla a podporu biometanu nelze souběžně poskytovat s jinou provozní podporou poskytovanou podle tohoto zákona s výjimkou souběžného poskytování udržovací podpory tepla a přechodné transformační podpory tepla.
(2) Podporu elektřiny, podporu tepla nebo podporu biometanu (dále jen "provozní podpora") podle tohoto zákona lze souběžně poskytovat s investiční podporou. Poskytnutá investiční podpora se zohlední ve výši provozní podpory nebo délce poskytování provozní podpory způsobem podle prováděcího právního předpisu; to neplatí v případě provozní podpory, která nezahrnuje investiční náklady podporované výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu.
(3) Operátor trhu je povinen v případě souběžně poskytovaných podpor podle odstavce 2
a) zaevidovat v informačním systému operátora trhu sníženou výši podpory elektřiny, podpory tepla nebo podpory biometanu o částku odpovídající výši poskytnuté investiční podpory v případě podpory formou zeleného bonusu, podpory formou výkupní ceny nebo podpory formou aukčního bonusu,
b) hradit výrobci, výrobci tepla nebo výrobci biometanu sníženou výši podpory elektřiny, podpory tepla nebo podpory biometanu o částku odpovídající výši poskytnuté investiční podpory v případě podpory formou zeleného bonusu nebo aukčního bonusu,
c) informovat povinně vykupujícího o snížené výši podpory elektřiny o částku odpovídající výši poskytnuté investiční podpory v případě podpory formou výkupní ceny.
(4) Povinně vykupující je povinen v případě souběžně poskytovaných podpor podle odstavce 2, pokud se jedná o podporu formou výkupní ceny, hradit výrobci sníženou výši podpory elektřiny o částku odpovídající výši čerpané investiční podpory, která je evidována operátorem trhu podle odstavce 3 písm. a).
 
HLAVA VIII
OMEZENÍ PODPORY VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH, INFORMAČNÍ POVINNOST A DOBA PODPORY ELEKTŘINY, PODPORY TEPLA A PODPORY BIOMETANU
 
§ 38
Omezení podpory ve zvláštních případech
(1) Podpora elektřiny, podpora tepla, přechodná transformační podpora tepla a podpora biometanu se nevztahují na elektřinu, teplo nebo biometan vyrobené výrobcem, výrobcem tepla, výrobcem tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobcem biometanu, kteří
a) jsou ke dni registrace formy podpory v systému operátora trhu podnikatelem v obtížích, a to po dobu, po kterou je na ně pohlíženo jako na podnikatele v obtížích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího veřejné podpory33); tuto skutečnost prokazuje výrobce, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu písemným čestným prohlášením,
b) mají ke dni registrace formy podpory nebo její změny v systému operátora trhu neuhrazený dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení veřejné podpory vystaveného v návaznosti na sdělení Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem34), a to po dobu, po kterou mají neuhrazený dluh; neuhrazený dluh prokazuje výrobce, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu písemným čestným prohlášením.
(2) Podpora elektřiny se nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem v období, kdy je na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu dosaženo záporné hodinové ceny.
 
§ 39
Informační povinnost
(1) Výrobce s výjimkou výrobce, který uplatňuje udržovací podporu elektřiny nebo podporu aukčním bonusem, výrobce tepla s výjimkou výrobce tepla, který uplatňuje udržovací podporu tepla, a výrobce biometanu jsou povinní sdělit operátorovi trhu při registraci zvolené formy podpory
a) výši investičních nákladů spojených s uvedením výrobny do provozu nebo s modernizací výrobny elektřiny,
b) výši nevratné investiční podpory z veřejných prostředků, která jim byla poskytnuta, identifikační údaje poskytovatele podpory a číslo rozhodnutí nebo dotační smlouvy o poskytnutí této podpory.
(2) Informace o výši podpory poskytnuté výrobci, výrobci tepla, výrobci tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobci biometanu na výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu z výrobny, která převýší po dobu trvání nároku na podporu 100 000 EUR, předá operátor trhu bez zbytečného odkladu do informačního systému Evropské komise.
(3) Operátor trhu je povinen uchovávat informace získané v souvislosti s poskytováním podpory po dobu 10 let od ukončení poskytování podpory.
(4) Pokud je výrobce, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu příjemcem podpory podle tohoto zákona, je povinen uchovávat doklady týkající se investičních a provozních nákladů a výnosů po dobu trvání práva na podporu a po dobu následujících 5 let. Výrobce, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje a výrobce biometanu jsou povinni na vyžádání předložit tyto doklady ministerstvu, Úřadu a Inspekci. Při změně vlastníka výrobny je právní předchůdce povinen předat právnímu nástupci tyto doklady nebo jejich kopie. Rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny elektřiny stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Výrobce, výrobce tepla a výrobce biometanu, kteří používají pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu palivo z biomasy, jsou povinni uchovávat dokumenty a záznamy o použitém palivu po dobu 5 let a na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, Inspekci, ministerstvu, Ministerstvu zemědělství a operátorovi trhu.
(6) Výrobce paliva, dodavatel paliva a dovozce paliva z biomasy jsou povinni uchovávat dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy, biokapalin, bioplynu a biometanu a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly, a na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, Inspekci, ministerstvu, Ministerstvu zemědělství a operátorovi trhu.
 
§ 40
Doba podpory elektřiny, tepla a biometanu
(1) Právo na podporu elektřiny, s výjimkou udržovací podpory elektřiny a podpory elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny, trvá, pokud z § 30 až 36 nevyplývá jinak, ode dne uvedení výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo druhotné zdroje do provozu po dobu její životnosti.
(2) Právo na podporu tepla, s výjimkou udržovací podpory tepla, a právo na podporu biometanu trvají ode dne uvedení výrobny tepla nebo výrobny biometanu do provozu po dobu jejich životnosti.
(3) Právo na podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny vzniká registrací podpory výrobny elektřiny v systému operátora trhu a trvá ode dne provedení registrace podpory po dobu její životnosti.
(4) Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu do provozu a dobu jejich životnosti podle odstavců 1 až 3 stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Právo na udržovací podporu elektřiny, udržovací podporu tepla a přechodnou transformační podporu tepla trvá po dobu stanovenou nařízením vlády podle § 3.
(6) Během doby životnosti zaniká právo na podporu elektřiny, tepla nebo biometanu dnem zrušení registrace podpory u operátora trhu na žádost výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu. To se netýká zrušení registrace podpory z důvodu změny držitele licence.
(7) Výrobna elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s instalovaným elektrickým výkonem nižším než 1 MW uvedená do provozu od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 se pro účely vzniku práva na podporu podle tohoto zákona považuje za uvedenou do provozu ke dni 1. ledna 2023.
 
§ 41
zrušen
 
§ 42
zrušen
 
§ 43
zrušen
 
HLAVA IX
PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU
 
§ 44
Záruka původu energie
(1) Záruku původu lze vydat na elektřinu, biometan, vodík nebo teplo. Záruka původu a právo s ní spojené se považují za nehmotnou věc.
(2) Záruka původu elektřiny se vydává na množství elektřiny, které bylo výrobcem elektřiny vyrobeno v České republice a dodáno do přenosové nebo distribuční soustavy České republiky za období jednoho kalendářního měsíce.
(3) Záruka původu biometanu se vydává na množství biometanu, které bylo výrobcem biometanu vyrobeno v České republice a dodáno do přepravní nebo distribuční soustavy České republiky za období jednoho kalendářního měsíce.
(4) Záruka původu tepla se vydává na množství tepla, které bylo výrobcem tepla nebo výrobcem tepla z jaderného zařízení vyrobeno v České republice a dodáno do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií nebo dodané zákazníkovi přímo z výrobny tepelné energie za období jednoho kalendářního měsíce.
(5) Záruka původu vodíku se vydává na množství vodíku, které bylo výrobcem vodíku vyrobeno v České republice a dodáno do přepravní nebo distribuční soustavy České republiky nebo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky za období jednoho kalendářního měsíce.
(6) Obsahové náležitosti záruky původu stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 45
Vydávání záruk původu energie
(1) Záruku původu vydává v elektronické podobě operátor trhu na základě žádosti výrobce elektřiny, výrobce tepla, výrobce tepla z jaderného zařízení, výrobce biometanu nebo výrobce vodíku (dále jen "výrobce energie") na jeho účet vedený v evidenci záruk původu. Výrobce energie může požádat o vydání záruky původu nejpozději do dvanácti měsíců od konce období výroby energie, na které se záruka původu vydává. Pro vydání záruky původu je povinen výrobce energie registrovat výrobnu elektřiny, výrobnu tepla z jaderného zařízení, výrobnu tepla, výrobnu biometanu a výrobnu vodíku v systému operátora trhu podle prováděcího právního předpisu.
(2) Pro podání žádosti o vydání záruky původu je výrobce energie povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace o vyrobeném a dodaném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla. Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatel čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je přímo připojena výrobna biometanu, výrobce vodíku a provozovatel rozvodných tepelných zařízení jsou povinni předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nezbytné pro vydávání záruky původu. Rozsah předávaných údajů stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Operátor trhu vydá záruku původu na základě výrobcem předaných naměřených nebo vypočtených hodnot o vyrobeném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla podle prováděcího právního předpisu.
(4) Záruka původu je vydávána nejméně v hodnotě 1 MWh anebo jejích celých násobcích.
(5) Pokud byla elektřina vyrobena z obnovitelných zdrojů a současně z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, operátor trhu vydá záruku původu elektřiny, ve které budou uvedeny obě tyto skutečnosti.
(6) Pokud jsou paliva z biomasy použita pro výrobu elektřiny nebo výrobu tepla ve výrobnách s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nejméně 20 MW v případě pevných paliv z biomasy a s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nejméně 2 MW v případě plynných paliv z biomasy, pak podmínkou pro vydání záruky původu je splnění kritérií udržitelnosti podle prováděcího právního předpisu.
(7) Podmínkou pro vydání záruky původu biometanu je splnění kritérií udržitelnosti podle prováděcího právního předpisu. Záruka původu biometanu se vydává zvlášť na pokročilý biometan a na ostatní biometan.
 
§ 45a
Nakládání se zárukami původu energie a jejich evidence
(1) Záruka původu je platná po dobu dvanácti měsíců od konce období výroby energie, na kterou se záruka původu vydává, pokud do té doby nedojde k jejímu uplatnění.
(2) Operátor trhu vede záruky původu v evidenci záruk původu v elektronické podobě na účtu osoby, které byla záruka původu vydána nebo která záruky původu nabyla jiným způsobem, nebo na odděleném účtu operátora trhu. Držitelem účtu je držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu nebo výrobu tepelné energie, na rozvod tepelné energie, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem nebo činnosti operátora trhu podle jiného právního předpisu37) a výrobce vodíku.
(3) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup evidenci záruk původu, ve které
a) vytváří a vede účty držitelů účtů,
b) vydává a eviduje vydané záruky původu,
c) převádí a eviduje převody záruk původu mezi držiteli účtu nebo mezi držitelem účtu a dodavatelem nebo výrobcem elektřiny, plynu, vodíku, tepla nebo chladu z jiného členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen "jiný členský stát"),
d) eviduje uplatnění záruky původu pro prokázání původu energie dodané zákazníkovi nebo jiné osobě spotřebovávající energii; uplatněním záruky původu dochází k jejímu zrušení,
e) uznává záruky původu vydané v jiném členském státě a eviduje uznané záruky původu, pokud je umožněna jejich převoditelnost v elektronické podobě do evidence záruk původu provozované operátorem trhu,
f) ruší a eviduje zrušení záruk původu, pokud k vydání záruky původu došlo na základě neúplných nebo nepravdivých informací,
g) vyřadí a eviduje vyřazení záruk původu nejpozději do 6 měsíců po skončení její platnosti, pokud záruka původu nebyla uplatněna.
(4) Držitel účtu uplatní záruku původu tak, že v evidenci záruk původu přiřadí záruku původu zákazníkovi nebo jiné osobě, která spotřebovává energii. Držitelé účtu, s výjimkou operátora trhu, jsou povinni předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nezbytné pro převod, uznání a uplatnění záruky původu.
(5) Operátor trhu je povinen zajistit bezpečnost a důvěrnost údajů v evidenci záruk původu.
(6) Držitel účtu, s výjimkou operátora trhu, je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání záruky původu, cenu za převod záruky původu a cenu za vedení účtu v evidenci záruk původu, cenu záruky původu a cenu za převod záruk původu pokročilého biometanu, zahrnující hodnotu záruky původu pokročilého biometanu.
(7) Postupy, termíny a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání, vyřazení a zrušení záruky původu, náležitosti žádosti o vydání záruk původu a převod záruk původu, způsob předávání informací a ověřování údajů nutných k vydávání záruk původu, způsob převodu, uznání, uplatnění, vyřazení, zrušení záruky původu a vedení účtů v evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis v souladu s normou týkající se záruk původu 40).
(8) Operátor trhu je povinen zveřejnit pravidla používání evidence záruk původu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(9) Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí cenu za vydání záruky původu, cenu za převod záruky původu, cenu za vedení účtu v evidenci záruk původu a cenu záruky původu nebo způsob stanovení ceny záruky původu a cenu za převod záruk původu biometanu zahrnující hodnotu záruky původu pokročilého biometanu.
(10) Výrobce energie, který přijal pro danou výrobnu investiční podporu po nabytí účinnosti tohoto zákona nebo je daná výrobna v době podání žádosti o vydání záruky původu registrována v systému operátora trhu s formou podpory elektřiny, jejíž výše nebyla stanovena v aukci podle tohoto zákona, provozní podpory biometanu nebo podpory tepla podle tohoto zákona, je při vydání záruky původu výrobce energie povinen uhradit operátorovi trhu cenu za vydání záruky původu a cenu záruky původu.
(11) Držitel účtu může uplatnit záruku původu pro jednotku vyrobené energie pouze jednou.
 
§ 45b
Nakládání se zárukami původu energie vydaných v jiném státě
(1) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se považuje za záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto členského státu do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně doloženo, že nedošlo k jejímu použití v jiném členském státě pro prokázání původu energie dodané zákazníkovi nebo jiné osobě, která spotřebovává energii v tomto jiném členském státě nebo k jejímu vyřazení. V případě pochybností o správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto záruky původu prověřit a případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je povinen o těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí Evropské komisi neuznání záruky původu včetně odůvodnění. Pokud Evropská komise přijme rozhodnutí, kterým České republice požaduje uznání záruky původu, operátor trhu platnou záruku původu uzná.
(2) Operátor trhu neuzná záruku původu vydanou státem, který není členem Evropské unie s výjimkou případů, kdy Evropská unie sjednala se státem, který není členem Evropské unie, dohodu o vzájemném uznávání záruk původu vydaných v Evropské unii a v tomto státě, a dochází-li k přímému dovozu nebo vývozu energie mezi Evropskou unií a tímto státem. V tomto případě se použije ustanovení odstavce 1 obdobně.
 
§ 45c
Některá ustanovení o vydávání a nakládání se zárukami původu pokročilého biometanu
(1) Právo na vydání záruky původu pokročilého biometanu nemá výrobce biometanu, který zaregistroval podporu biometanu formou zelených bonusů na biometan. Záruku původu podle věty první operátor trhu vydá a eviduje ji na odděleném účtu operátora trhu.
(2) Držitel účtu je oprávněn uplatnit záruku původu pokročilého biometanu pouze k dodávce plynu nebo biometanu ke spotřebě do čerpací stanice nebo výdejní jednotky, které jsou připojeny k přepravní nebo distribuční soustavě; to neplatí v případě záruky původu pokročilého biometanu nabídnuté operátorem trhu podle věty druhé odstavce 4.
(3) Operátor trhu je povinen umožnit převod záruk původu pokročilého biometanu evidovaných na odděleném účtu operátora trhu přednostně ve prospěch dodavatelů plynu, kteří dodávají zemní plyn a biometan ke spotřebě do čerpacích stanic nebo výdejních jednotek, a to v poměru podle podílů dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu, která nezahrnuje zkapalněný zemní plyn anebo zkapalněný biometan do čerpacích stanic nebo výdejních jednotek v České republice.
(4) Operátor trhu je povinen umožnit přednostní převod záruk původu podle odstavce 3 nejvýše v rozsahu celkového množství zemního plynu a biometanu dodávaného ke spotřebě zemního plynu a biometanu podle odstavce 3. Ostatní záruky původu evidované na odděleném účtu operátora trhu nabídne operátor trhu k převodu ve prospěch dalších držitelů účtů za cenu převodu záruk původu pokročilého biometanu zahrnující hodnotu záruky původu pokročilého biometanu.
(5) Způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu podle odstavce 3 a pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu podle odstavce 4 stanoví prováděcí právní předpis.
 
HLAVA X
OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA NEBO DRUHOTNÝCH ZDROJŮ
 
§ 46
Osvědčení o původu elektřiny
Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů (dále jen "osvědčení o původu") slouží k prokazování schopnosti zařízení vyrábět elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů.
 
§ 47
Vydání osvědčení o původu elektřiny
(1) Osvědčení o původu vydává ministerstvo na základě žádosti výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, ve které jsou uvedeny identifikační údaje výrobny elektřiny, popis a schéma výrobny elektřiny a výrobního zařízení, výpočet množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, účinnost, úspory primární energie a informace, zda provoz zařízení sníží dodávku tepelné energie ze stávající účinné soustavy zásobování tepelnou energií. Žádost o vydání osvědčení o původu se podává na formuláři, jehož náležitosti a vzor stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který podá žádost o vydání osvědčení o původu, je povinen předat ministerstvu úplné a pravdivé informace nezbytné k jeho vydání.
 
§ 47a
Evidence, změny a zrušení osvědčení o původu
(1) Držitel osvědčení o původu je povinen bezodkladně oznámit ministerstvu veškeré změny údajů uvedených v žádosti o vydání osvědčení o původu či jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělenému osvědčení o původu.
(2) Vydaná osvědčení o původu eviduje ministerstvo.
(3) Ministerstvo osvědčení o původu zruší, pokud
a) držitel osvědčení o jeho zrušení požádá,
b) osvědčení bylo vydáno na základě neúplných nebo nepravdivých informací, nebo
c) zařízení ztratilo schopnost vyrábět elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů.
 
HLAVA XI
OVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ KRITÉRIÍ UDRŽITELNOSTI A ÚSPOR EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ U VÝROBY ELEKTŘINY, VÝROBY TEPLA A VÝROBY BIOMETANU A EVIDENCE PLNĚNÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V DOPRAVĚ
 
§ 47b
Ověřování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u výroby elektřiny, výroby tepla a výroby biometanu
(1) Výrobce biometanu a dovozce, výrobce nebo dodavatel paliv z biomasy pro výrobu biometanu dokládají splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů dokladem vydaným v souladu s rozhodnutím podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU nebo dokladem vydaným v souladu s vnitrostátním režimem podle § 47ba.
(2) U vstupní suroviny pro výrobu biometanu dokládá splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů výrobce, dovozce nebo prodejce vstupní suroviny určené pro výrobu biometanu, a to dokladem vydaným v souladu s rozhodnutím podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU nebo dokladem vydaným v souladu s vnitrostátním režimem podle § 47ba.
(3) Výrobce a výrobce tepla v případě výroby elektřiny a výroby tepla z paliv z biomasy a dovozce, výrobce nebo dodavatel paliv z biomasy dokládají splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů dokladem vydaným v souladu s rozhodnutím podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU nebo dokladem vydaným v souladu s vnitrostátním režimem podle § 47ba.
(4) U vstupní suroviny pro výrobu paliv z biomasy dokládá splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů výrobce, dovozce nebo prodejce vstupní suroviny určené pro výrobu paliv z biomasy, a to dokladem vydaným v souladu s rozhodnutím podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU nebo dokladem vydaným v souladu s vnitrostátním režimem podle § 47ba.
(5) Osoba vydávající doklad prokazující splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí podle odstavců 1 až 4 je povinna v něm uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje.
 
§ 47ba
Vnitrostátní režim prokazování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u výroby elektřiny, výroby tepla a výroby biometanu
(1) Pokud palivo z biomasy, vstupní surovina pro výrobu paliva z biomasy nebo vstupní surovina pro výrobu biometanu pochází z České republiky, platí, že splňuje kritéria udržitelnosti.
(2) Výrobce, výrobce tepla a výrobce biometanu, kteří využívají vnitrostátní režim pro dokládání plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, jsou povinni zajistit jednou ročně audit ověřující původ biomasy a plnění úspor emisí skleníkových plynů provedený držitelem osvědčení o akreditaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů podle zákona o obchodování s emisními povolenkami nebo držitelem osvědčení o akreditaci pro ověřování režimu přijatého rozhodnutím podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU. Rozsah auditu a obsahové náležitosti zprávy o auditu stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Výrobce, výrobce tepla a výrobce biometanu, kteří využívají vnitrostátní režim prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, jsou povinni doložit původ paliva z biomasy, vstupní suroviny pro výrobu paliva z biomasy nebo vstupní suroviny pro výrobu biometanu a plnění úspor emisí skleníkových plynů zprávou o auditu podle odstavce 2.
(4) Dovozce, výrobce nebo dodavatel paliv z biomasy a výrobce, dovozce nebo prodejce vstupní suroviny pro výrobu paliv z biomasy nebo vstupní suroviny pro výrobu biometanu, kteří využívají vnitrostátní režim prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, jsou povinni doložit prohlášení o původu biomasy a plnění úspor emisí skleníkových plynů. Vzor prohlášení stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 47c
Evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě
(1) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronickou evidenci dokumentů s údaji o plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě (dále jen "evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě").
(2) Evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě umožňuje zejména
a) vkládat a uchovávat dokumenty týkající se kritérií udržitelnosti a emisí skleníkových plynů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis ukládá povinnost uchovávat dokumenty po stanovenou dobu,
b) evidovat převody a využití pohonných hmot vyrobených z obnovitelných zdrojů energie na splnění povinnosti zajištění minimálního podílu biopaliv, pokročilého biometanu a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v dopravě,
c) vkládat a uchovávat další dokumenty, pokud tak stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis.
(3) Operátor trhu je povinen osobě, která je podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu povinna dokládat plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě, umožnit přístup k evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě, na základě její žádosti elektronickou formou v systému operátora trhu.
(4) Operátor trhu je povinen ministerstvu, Ministerstvu zemědělství, Inspekci, orgánům celní správy umožnit přístup k evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě a v rozsahu jejich věcné působnosti umožnit přístup ke všem údajům a elektronickým dokumentům evidovaným v evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě.
(5) Operátor trhu je povinen požadovat od osoby, která žádá o přístup k evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě nebo požaduje údaje z evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě, s výjimkou ministerstva, Ministerstva zemědělství, Inspekce a orgánů celní správy, úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout jeho náklady spojené se zajištěním přístupu a poskytnutím požadovaných údajů.
(6) V případě, že úhrady poskytnuté operátorovi trhu za zajištění přístupu a poskytování požadovaných údajů z evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě nejsou dostatečné k pokrytí celkových nákladů operátora trhu souvisejících s provozem evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě, kompenzuje operátorovi trhu zbývající část nákladů souvisejících s provozem evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě ministerstvo, a to na základě písemné žádosti operátora trhu, která musí obsahovat
a) podklady prokazující celkové náklady operátora trhu související s provozem evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě,
b) celkovou výši úhrad poskytnutých operátorovi trhu podle odstavce 5 a
c) vyčíslení zbývající nepokryté části nákladů operátora trhu souvisejících s provozem evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě.
(7) Operátor trhu je povinen předložit žádost podle odstavce 6 ministerstvu nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém operátorovi trhu náklady související s provozem evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě vznikly.
 
HLAVA XII
POVINNOSTI DODAVATELŮ PALIV ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PODÍL ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V POHONNÝCH HMOTÁCH A ELEKTŘINĚ DODÁVANÝCH PRO DOPRAVNÍ ÚČELY
 
§ 47d
Povinnost zajistit minimální množství biometanu v dopravě
(1) Dodavatel plynu podle energetického zákona je, nejedná-li se o zkapalněný ropný plyn, zkapalněný zemní plyn anebo zkapalněný biometan, povinen zajistit, aby v množství zemního plynu a biometanu, které dodává ke spotřebě pro dopravní účely, byl za kalendářní rok i minimální podíl energie pokročilého biometanu, a to ve výši
a) 0,5 % energie z celkového množství energie v zemním plynu a biometanu dodaném do čerpacích stanic a výdejních jednotek pro dopravní účely od 1. ledna 2023,
b) 2 % energie z celkového množství energie v zemním plynu a biometanu dodaném do čerpacích stanic a výdejních jednotek pro dopravní účely od 1. ledna 2025, a
c) 40 % energie z celkového množství energie v zemním plynu a biometanu dodaném do čerpacích stanic a výdejních jednotek pro dopravní účely od 1. ledna 2030.
(2) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 je energetický obsah pokročilého biometanu dodaného pro dopravní účely násoben dvěma.
(3) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 je zohledňován pouze biometan,
a) pro který dodavatel plynu postupem podle tohoto zákona uplatnil záruky původu pokročilého biometanu,
b) který byl na daňovém území České republiky spotřebován a
c) který nebyl dosud zohledněn pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnění obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.
(4) Pokud dodavatel plynu za kalendářní rok uplatní při dodávce zemního plynu a biometanu do odběrných míst připojených k přepravní nebo distribuční soustavě, ve kterých je zemní plyn a biometan dodáván ke spotřebě do čerpacích stanic nebo výdejních jednotek, záruky původu alespoň v rozsahu, v jakém měl možnost nabýt záruky původu pokročilého biometanu od operátora trhu postupem podle tohoto zákona, platí, že je povinnost zajištění podílu energie pokročilého biometanu v zemním plynu a biometanu podle odstavce 1 splněna.
(5) Dodavatel plynu je povinen každoročně k 30. červnu podat celnímu úřadu hlášení o splnění povinnosti zajištění minimálního podílu energie pokročilého biometanu v zemním plynu a biometanu, které dodává ke spotřebě pro dopravní účely. V hlášení je dodavatel plynu povinen uvést údaje týkající se plnění povinnosti zajistit minimální podíl energie pokročilého biometanu za kalendářní rok. Hlášení zahrnuje i převody na splnění povinnosti podle § 47f. Hlášení se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách.
(6) Nepodá-li dodavatel plynu hlášení podle odstavce 5 ani v náhradní lhůtě stanovené celním úřadem ve výzvě, hledí se na zemní plyn a biometan, který dodal ke spotřebě pro dopravní účely za kalendářní rok, jako na zemní plyn a biometan neobsahující žádný pokročilý biometan.
(7) Dodavateli plynu, který nesplní povinnost stanovenou v odstavci 1, vzniká povinnost uhradit pokutu z nedodaného objemu pokročilého biometanu v zemním plynu a biometanu. Pokuta se vypočte jako součin množství nedodaného pokročilého biometanu podle odstavce 1 nebo 5 v kWh výhřevnosti a částky 3 Kč. O povinnosti uhradit pokutu rozhodne celní úřad platebním výměrem a současně ji zaeviduje. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení tohoto platebního výměru. Pokuta se spravuje podle daňového řádu a je příjmem státního rozpočtu.
 
§ 47e
Povinnost zajistit v dopravě minimální množství elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje energie
(1) Provozovatel dobíjecí stanice podle zákona o pohonných hmotách (dále jen "provozovatel dobíjecí stanice") je povinen zajistit, aby v množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v jím provozované dobíjecí stanici byl za kalendářní rok i minimální podíl elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje energie, a to ve výši
a) 9 % elektřiny z celkového množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel od 1. ledna 2023,
b) 11 % elektřiny z celkového množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel od 1. ledna 2025 a
c) 15 % elektřiny z celkového množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel od 1. ledna 2030.
(2) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 je zohledňována pouze
a) elektřina, pro kterou byla v případě její dodávky z přenosové nebo distribuční soustavy uplatněna záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie dodavatelem elektřiny podle energetického zákona ve prospěch provozovatele dobíjecí stanice, který tuto elektřinu spotřeboval pro dobíjení vozidel v jím provozované dobíjecí stanici,
b) elektřina v rozsahu podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve zbytkovém energetickém mixu sestaveném a zveřejněném operátorem trhu podle energetického zákona, pokud při její dodávce z přenosové nebo distribuční soustavy nebyla uplatněna záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, nebo
c) elektřina z obnovitelných zdrojů energie, která byla vyrobena a spotřebována bez využití přenosové nebo distribuční soustavy v odběrném místě, ve kterém je připojena dobíjecí stanice.
(3) V případě, že provozovatel dobíjecí stanice uplatňuje pro splnění povinnosti podle odstavce 1 i elektřinu podle odstavce 2 písm. c), je provozovatel dobíjecí stanice povinen
a) na svůj náklad zajistit měření množství elektřiny takto dodané přímo do dobíjecí stanice stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii,
b) předat operátorovi trhu údaje o množství elektřiny vyrobené v odběrném místě a dodané do dobíjecí stanice v rozsahu, způsobu a v termínech stanovených prováděcím právním předpisem.
(4) Provozovatel dobíjecí stanice je dále povinen
a) udržovat a provozovat měřicí zařízení podle odstavce 3 s platným ověřením podle zákona o metrologii,
b) zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení podle odstavce 3 nebo do jeho součásti a příslušenství.
(5) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen každoročně k 30. červnu podat celnímu úřadu hlášení o splnění povinnosti zajištění minimálního podílu elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje energie v množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v jím provozované dobíjecí stanici. V hlášení je provozovatel dobíjecí stanice povinen uvést údaje týkající se plnění povinnosti zajistit minimální podíl elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje za kalendářní rok. Hlášení zahrnuje i převody na splnění povinnosti podle § 47f. Hlášení se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách.
(6) Nepodá-li provozovatel dobíjecí stanice hlášení podle odstavce 5 ani v náhradní lhůtě stanovené celním úřadem ve výzvě, hledí se na elektřinu spotřebovanou pro dobíjení vozidel za kalendářní rok jako na elektřinu obsahující elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje v rozsahu v podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve zbytkovém energetickém mixu sestaveném a zveřejněném operátorem trhu.
(7) Provozovateli dobíjecí stanice, který nesplní povinnost stanovenou v odstavci 1, vzniká povinnost uhradit pokutu z nedodaného objemu elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje v elektřině spotřebované pro dobíjení vozidel v jím provozované dobíjecí stanici. Pokuta se vypočte jako součin množství nedodané elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje podle odstavce 1 nebo 6 v kWh a částky 18 Kč. O povinnosti uhradit pokutu rozhodne celní úřad platebním výměrem a současně ji zaeviduje. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení tohoto platebního výměru. Pokuta se spravuje podle daňového řádu a je příjmem státního rozpočtu.
 
§ 47f
Možnosti alternativního plnění minimálního podílu energie z obnovitelného zdroje v pohonných hmotách nebo elektřině dodávaných pro dopravní účely
(1) Dodavatel plynu nebo provozovatel dobíjecí stanice může na splnění povinnosti podle § 47d odst. 1 a § 47e odst. 1 také převést množství nebo energetický obsah pohonných hmot nebo elektřiny vyrobených z obnovitelného zdroje energie splňujících požadavky stanovené tímto zákonem a jiným právním předpisem38) a dodaných pro dopravní účely jinou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud se tak s osobou, která pohonnou hmotu či elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje energie pro dopravní účely dodala, písemně dohodne, a převod oznámí operátorovi trhu.
(2) Účastníci dohody dle odstavce 1 jsou povinni operátorovi trhu doložit množství nebo energetický obsah pohonných hmot nebo elektřiny vyrobených z obnovitelného zdroje energie splňujících požadavky stanovené tímto zákonem a dodaných pro dopravní účely, které přijali nebo předali, a specifikovat dotčené pohonné hmoty nebo elektřinu.
(3) Převody na splnění povinností podle § 47d odst. 1 a § 47e odst. 1 eviduje operátor trhu elektronickou formou v evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě na základě informací doložených účastníky dohody operátorovi trhu podle odstavce 2.
(4) Operátor trhu zpřístupní údaje o jednotlivých převodech podle odstavce 1 za předchozí kalendářní měsíc celnímu úřadu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Převody na splnění povinností podle § 47d odst. 1 a § 47e odst. 1 lze uskutečnit nejpozději do 30. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který dodavatel plynu a provozovatel dobíjecí stanice prokazuje splnění povinnosti zajištění minimálního podílu pokročilého biometanu v plynu v dopravě nebo minimálního podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v dopravě.
(6) Dodavatel plynu a provozovatel dobíjecí stanice může na splnění povinnosti podle § 47d odst. 1 a § 47e odst. 1 využít i množství nebo energetický obsah pohonných hmot nebo elektřiny vyrobených pro dopravní účely z jiného obnovitelného zdroje energie, než pro který má stanovenu povinnost zajištění minimálních podílů podle § 47d odst. 1 a § 47e odst. 1 a které dodal pro dopravní účely, pokud takové využití množství nebo energetického obsahu pohonných hmot oznámí operátorovi trhu.
(7) Využití množství nebo energetického obsahu pohonných hmot nebo elektřiny vyrobených z jiného obnovitelného zdroje energie na splnění povinnosti zajištění minimálního podílu pokročilého biometanu v plynu v dopravě a minimálního podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v dopravě eviduje operátor trhu elektronickou formou v evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě.
(8) Převody podle odstavce 5 a využití podle odstavce 7 lze zohlednit pro splnění povinnosti zajištění minimálních podílů energie z obnovitelného zdroje pro dopravní účely pouze v případě, že energie z obnovitelného zdroje energie použitá v pohonných hmotách nebo elektřina pro dopravní účely bude započtena pro plnění povinností podle § 47d odst. 1 a § 47e odst. 1 a jiného právního předpisu38) pouze jednou.
 
HLAVA XIII
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 48
Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto zákona, s výjimkou správy odvodu, provádí Inspekce.
 
§ 49
Přestupky
(1) Výrobce se dopustí přestupku tím, že
a) nezaregistruje v systému operátora trhu zvolenou formu podpory nebo její změnu podle § 8 odst. 2,
b) neoznámí povinně vykupujícímu skutečnost podle § 11 odst. 3,
c) neuhradí zápornou hodinovou cenu povinně vykupujícímu podle § 11 odst. 4,
d) neuhradí operátorovi trhu rozdíl mezi hodinovou cenou a referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou podle § 11 odst. 8,
e) nezměří vyrobenou elektřinu podle § 11a odst. 1,
f) neudržuje nebo neprovozuje měřicí zařízení s platným ověřením podle § 11a odst. 4 písm. a),
g) neoprávněně zasahuje do měřicího zařízení, jeho součásti nebo příslušenství nebo do zajištění proti neoprávněné manipulaci podle § 11a odst. 4 písm. b),
h) v případě podpory elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinu nebo aukčního bonusu nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené nebo vypočtené hodnoty nebo další údaje nebo na vyžádání operátora trhu neposkytne doplňující informace týkající se předávaných údajů podle § 11a odst. 5,
i) v případě podpory elektřiny formou výkupních cen nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé údaje o výrobě elektřiny podle § 11a odst. 6,
j) neposkytne ministerstvu na vyžádání úplné a pravdivé informace potřebné k provedení sektorového šetření podle § 31 odst. 4,
k) nesdělí operátorovi trhu výši investičních nákladů nebo výši nevratné investiční podpory z veřejných prostředků podle § 39 odst. 1,
l) neuchová doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny elektřiny po stanovenou dobu nebo je na vyžádání nepředloží podle § 39 odst. 4,
m) v případě, že používá pro výrobu elektřiny palivo z biomasy, neuchová dokumenty a záznamy o použitém palivu po stanovenou dobu nebo je na vyžádání nezpřístupní podle § 39 odst. 5,
n) v případě, že využívá vnitrostátní režim pro dokládání plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, nezajistí jednou ročně audit podle § 47ba odst. 2, nebo
o) v případě, že využívá vnitrostátní režim prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, nedoloží splnění kritérií podle § 47ba odst. 3.
(2) Výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje uplatňující podporu elektřiny v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu nebo aukčního bonusu i na vyrobenou elektřinu, která nebyla dodána do distribuční nebo přenosové soustavy, se dopustí přestupku tím, že nezměří vyrobenou elektřinu podle § 11a odst. 2.
(3) Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se dopustí přestupku tím, že
a) nezměří množství vyrobené elektřiny, užitečné teplo nebo spotřebované palivo podle § 11a odst. 3, nebo
b) nepředá ministerstvu úplné a pravdivé informace k vydání osvědčení o původu podle § 47 odst. 2.
(4) Výrobce energie se dopustí přestupku tím, že
a) nezaregistruje výrobnu tepla, výrobnu tepla z jaderného zařízení a výrobnu vodíku v systému operátora trhu podle § 45 odst. 1,
b) nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace o vyrobeném a dodaném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla podle § 45 odst. 2, nebo
c) neuhradí operátorovi trhu cenu za vydání záruky původu a cenu záruky původu podle § 45a odst. 10.
(5) Výrobce tepla se dopustí přestupku tím, že
a) nezaregistruje v systému operátora trhu provozní podporu tepla podle § 23 odst. 6,
b) nedoloží splnění kritérií udržitelnosti biokapalin poskytovateli dotace ve stanovené lhůtě podle § 25 odst. 4,
c) nezajistí měření dodaného nebo užitečného tepla podle § 27 odst. 3,
d) nezaregistruje místo předání vyrobeného tepla nebo užitečného tepla v systému operátora trhu nebo nezaregistruje změny v těchto údajích podle § 27 odst. 4,
e) nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty dodaného tepla nebo užitečného tepla nebo další údaje nebo na vyžádání operátora trhu neposkytne doplňující informace týkající se předávaných údajů podle § 27 odst. 5 písm. a),
f) v případě, že používá pro výrobu tepla společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, nevykazuje údaje podle § 27 odst. 5 písm. b),
g) neudržuje nebo neprovozuje měřidlo s platným ověřením podle § 27 odst. 6 písm. a),
h) neoprávněně zasahuje do měřicího zařízení, jeho součástí nebo příslušenství nebo do zajištění proti neoprávněné manipulaci podle § 27 odst. 6 písm. b),
i) nesdělí operátorovi trhu výši investičních nákladů nebo výši nevratné investiční podpory z veřejných prostředků podle § 39 odst. 1,
j) neuchová doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny tepla po stanovenou dobu nebo je na vyžádání nepředloží podle § 39 odst. 4,
k) v případě, že používá pro výrobu tepla palivo z biomasy, neuchová dokumenty a záznamy o použitém palivu po stanovenou dobu nebo je na vyžádání nezpřístupní podle § 39 odst. 5,
l) v případě, že využívá vnitrostátní režim pro dokládání plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, nezajistí jednou ročně audit podle § 47ba odst. 2, nebo
m) v případě, že využívá vnitrostátní režim prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, nedoloží splnění kritérií podle § 47ba odst. 3.
(6) Výrobce biometanu se dopustí přestupku tím, že
a) nezaregistruje předávací místo výrobny biometanu, která není připojena k distribuční nebo přepravní soustavě České republiky, v systému operátora trhu a dále registruje všechny změny těchto údajů podle § 27d odst. 3,
b) nezajistí na svůj náklad měření množství, kvality a tlaku vyrobeného biometanu v předávacím místě plynárenského zařízení, k němuž je výrobna biometanu připojena, a nepředá tyto údaje provozovateli tohoto plynového zařízení nebo nepředá operátorovi trhu údaje související s výrobnou a výrobou biometanu a o surovinách využitých pro výrobu biometanu podle § 27e odst. 1,
c) nezajistí měření množství takto dodaného biometanu stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii nebo nepředá operátorovi trhu elektronickou formou údaje o množství vyrobeného biometanu dodaného do čerpací stanice nebo výdejní jednotky s rozdělením na pokročilý a ostatní biometan a údaje o surovinách využitých pro výrobu takového biometanu podle § 27e odst. 2,
d) neudržuje nebo neprovozuje měřicí zařízení s platným ověřením podle zákona o metrologii a nezdrží se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení a do jeho součásti nebo příslušenství podle § 27e odst. 3,
e) nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty množství biometanu a údaje týkající se identifikace výrobce biometanu a výrobny biometanu nebo na vyžádání operátora trhu neposkytne další doplňující informace týkající se předávaných údajů podle § 27e odst. 4,
f) nesdělí operátorovi trhu výši investičních nákladů nebo výši nevratné investiční podpory z veřejných prostředků podle § 39 odst. 1,
g) neuchová doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny biometanu po stanovenou dobu nebo je na vyžádání nepředloží podle § 39 odst. 4,
h) v případě, že používá pro výrobu biometanu palivo z biomasy, neuchová dokumenty a záznamy o použitém palivu po stanovenou dobu nebo je na vyžádání nezpřístupní podle § 39 odst. 5,
i) v případě, že využívá vnitrostátní režim pro dokládání plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, nezajistí jednou ročně audit podle § 47ba odst. 2, nebo
j) v případě, že využívá vnitrostátní režim prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, nedoloží splnění kritérií podle § 47ba odst. 3.
(7) Vykupující se dopustí přestupku tím, že
a) nepřevezme odpovědnost za odchylku podle § 9 odst. 2 nebo § 27b odst. 3, nebo
b) neinformuje ve stanovených případech výrobce podle § 11 odst. 5.
(8) Povinně vykupující se dopustí přestupku tím, že
a) nevykupuje elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora elektřiny, vyrobenou ve výrobně elektřiny nacházející se na jeho vymezeném území za stanovených podmínek podle § 10 odst. 2 nebo nenese odpovědnost za odchylku v předávacím místě výrobny elektřiny,
b) neinformuje ve stanovených případech výrobce podle § 11 odst. 4 nebo 5,
c) neuhradí operátorovi trhu rozdíl mezi hodinovou a výkupní cenou stanovenou Úřadem podle § 11 odst. 6,
d) neukončí vyplácení podpory nebo nevyplácí sníženou výši podpory podle § 33 odst. 7, § 34 odst. 9 nebo § 35 odst. 7, nebo
e) nehradí výrobci sníženou výši podpory elektřiny podle § 37 odst. 4.
(9) Výrobce paliva, dodavatel paliva nebo dovozce paliva z biomasy se dopustí přestupku tím, že
a) neuchová dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy, biokapalin, bioplynu a biometanu a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv po stanovenou dobu nebo na vyžádání tyto dokumenty a záznamy nezpřístupní podle § 39 odst. 6, nebo
b) v případě, že využívá vnitrostátní režim prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, nedoloží prohlášení podle § 47ba odst. 4.
(10) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy se dopustí přestupku tím, že
a) přednostně nepřipojí k přenosové nebo k distribuční soustavě výrobnu elektřiny z podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny podle § 7 odst. 1,
b) neposkytne informace podle § 7 odst. 2,
c) nezaregistruje předávací místo výrobny elektřiny v systému operátora trhu nebo nezaregistruje změny v těchto údajích podle § 7 odst. 4,
d) nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé hodnoty podle § 11a odst. 7, nebo
e) neuhradí operátorovi trhu složku ceny služby distribuční soustavy nebo složku ceny služby přenosové soustavy podle § 13 odst. 1.
(11) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu se dopustí přestupku tím, že
a) přednostně nepřipojí výrobnu biometanu jimi provozovanému plynárenskému zařízení podle § 27d odst. 1,
b) nezaregistruje předávací místo výrobny biometanu připojené k jím provozovanému plynárenskému zařízení jako výrobní předávací místo v systému operátora trhu nebo dále registruje všechny změny v těchto údajích podle § 27d odst. 1, nebo
c) neposkytne informace podle § 27d odst. 2.
(12) Držitel licence na rozvod tepelné energie se dopustí přestupku tím, že nevykupuje teplo vyrobené z obnovitelných zdrojů nebo neumožní připojení výrobny tepla k rozvodnému tepelnému zařízení podle § 27 odst. 1.
(13) Držitel účtu se dopustí přestupku tím, že
a) nepředá operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nezbytné pro převod, uznání a uplatnění záruky původu podle § 45a odst. 4, nebo
b) neuhradí operátorovi trhu cenu za úkony podle § 45a odst. 6.
(14) Operátor trhu se dopustí přestupku tím, že
a) nezveřejní ve stanovené lhůtě způsobem umožňujícím dálkový přístup informace podle § 3a odst. 1,
b) neuhradí výrobci, výrobci tepla nebo výrobci biometanu zelený bonus podle § 9 odst. 3, § 26 odst. 3 nebo § 27b odst. 4,
c) neuhradí výrobci tepla z neobnovitelných zdrojů bonus k transformaci výroby tepla podle § 26d odst. 4,
d) neuhradí aukční bonus podle § 9a odst. 2,
e) neuhradí rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou nebo cenu za činnost povinně vykupujícího podle § 13 odst. 2,
f) neposkytne povinně vykupujícímu údaje pro úhradu výkupních cen podle § 28 odst. 9,
g) nepředá ministerstvu kontaktní údaje výrobců podle § 31 odst. 8,
h) neinformuje neprodleně Inspekci o výrobci, který zvolil individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle § 33 odst. 6 písm. a),
i) neukončí vyplácení podpory nebo nezruší registraci zdroje elektřiny ve stanovené lhůtě nebo neprodleně neinformuje povinně vykupujícího podle § 33 odst. 6 písm. b),
j) neposkytuje sníženou výši podpory ve stanovené lhůtě nebo neprodleně neinformuje povinně vykupujícího podle § 33 odst. 6 písm. c),
k) neukončí vyplácení podpory nebo nevyplácí sníženou výši podpory podle § 34 odst. 9 nebo § 35 odst. 7,
l) neposkytne Inspekci informace potřebné k prověření přiměřenosti podpory podle § 36 odst. 5,
m) nezaeviduje sníženou výši podpory podle § 37 odst. 3 písm. a),
n) nehradí výrobci, výrobci tepla nebo výrobci biometanu sníženou výši podpory podle § 37 odst. 3 písm. b),
o) neinformuje povinně vykupujícího o snížené výši podpory podle § 37 odst. 3 písm. c),
p) nepředá informace do informačního systému Evropské komise ve stanovené lhůtě podle § 39 odst. 2,
q) neuchová informace po stanovenou dobu podle § 39 odst. 3,
r) nezajistí bezpečnost a důvěryhodnost údajů v evidenci záruk původu podle § 45a odst. 5,
s) nezveřejní pravidla pro evidenci záruk původu nebo neumožní přístup do evidence záruk původu způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 45a odst. 8,
t) neumožní převod záruk původu pokročilého biometanu evidovaných na odděleném účtu operátora trhu přednostně ve prospěch dodavatelů plynu, kteří dodávají zemní plyn a biometan ke spotřebě do čerpacích stanic nebo výdejních jednotek podle § 45c odst. 3,
u) neumožní přednostní převod záruk původu nejvýše v rozsahu celkového množství zemního plynu a biometanu dodávaného ke spotřebě zemního plynu a biometanu podle § 45c odst. 4,
v) neumožní přístup osobě, která je podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu povinna dokládat plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě přístup k evidenci podle § 47c odst. 3,
w) neumožní přístup ministerstvu, Ministerstvu zemědělství, Inspekci, orgánům celní správy k evidenci podle § 47c odst. 4, nebo
x) nepožádá osobu, která žádá o přístup k evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě nebo požaduje údaje z evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě, o úhradu nákladů spojených se zajištěním přístupu a poskytnutím požadovaných údajů podle § 47c odst. 5.
(15) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy se dopustí přestupku tím, že nezaregistruje předávací místo výrobny biometanu připojené k distribuční nebo přepravní soustavě České republiky jako výrobní předávací místo v systému operátora trhu a dále registruje všechny změny v těchto údajích podle § 27d odst. 1.
(16) Výrobce elektřiny z druhotných zdrojů se dopustí přestupku tím, že nepředá ministerstvu úplné a pravdivé informace k vydání osvědčení o původu podle § 47 odst. 2.
(17) Držitel osvědčení o původu se dopustí přestupku tím, že bezodkladně neoznámí ministerstvu veškeré změny údajů uvedených v žádosti o vydání osvědčení o původu či jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělenému osvědčení o původu podle § 47a odst. 1.
(18) Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatel čerpací stanice nebo výdejní jednotky, výrobce vodíku a provozovatel rozvodných tepelných zařízení se dopustí přestupku tím, že nepředají operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nezbytné pro vydávání záruky původu podle § 45 odst. 2.
(19) Provozovatel dobíjecí stanice se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí měření množství elektřiny podle § 47e odst. 3,
b) nepředá operátorovi trhu údaje o množství elektřiny vyrobené v odběrném místě a dodané do dobíjecí stanice podle § 47e odst. 3,
c) neudržuje nebo provozuje měřicí zařízení podle § 47e odst. 4,
d) nezdrží se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení podle § 47e odst. 4, nebo
e) nepodá hlášení o splnění povinnosti zajištění minimálního podílu elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje energie v množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v jím provozované dobíjecí stanici podle § 47e odst. 5.
(20) Dodavatel plynu se dopustí přestupku tím, že nepodá hlášení o splnění povinnosti zajištění minimálního podílu energie pokročilého biometanu v zemním plynu a biometanu, které dodává ke spotřebě pro dopravní účely podle § 47d odst. 5.
(21) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje se dopustí přestupku tím, že
a) nezaregistruje v systému operátora trhu přechodnou transformační podporu tepla podle § 26c odst. 2,
b) nepředá operátorovi trhu údaje podle § 26c odst. 3,
c) nedoloží operátorovi trhu závazek ukončit výrobu tepla z uhlí podle § 26c odst. 4,
d) nezajistí do 31. prosince 2030 výrobu tepla z jiných zdrojů energie než z uhlí podle § 26c odst. 4, nebo
e) nepředá operátorovi trhu údaje o pokroku plnění závazku ukončit výrobu tepla z uhlí podle § 26c odst. 5.
(22) Za přestupek podle odstavců 1 až 21 se uloží pokuta do 50 000 000 Kč. Dopustí-li se přestupku výrobce, výrobce biometanu nebo výrobce tepla, nebo výrobce tepla z neobnovitelného zdroje uloží se pokuta maximálně do výše ročního nároku výrobce nebo výrobce tepla nebo výrobce tepla z neobnovitelného zdroje na podporu. Omezení podle věty druhé se nevztahuje na přestupek podle odstavce 1 písm. h), odstavce 2, odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. e) a odstavce 6 písm. e).
 
§ 50
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává Inspekce.
 
§ 51
Neoprávněně čerpaná podpora
(1) Došlo-li k čerpání podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla nebo podpory biometanu v případech, kdy na podporu podle tohoto zákona nebo podle předchozích právních předpisů nevzniklo právo nebo došlo-li k čerpání podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla nebo podpory biometanu v nesprávné výši ze strany výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu (dále jen "neoprávněné čerpání podpory"), Inspekce z moci úřední rozhodne o neoprávněném čerpání podpory a stanoví jeho rozsah podle doby trvání neoprávněného čerpání podpory.
(2) Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu je povinen
a) neoprávněně čerpanou podporu uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Inspekce o neoprávněném čerpání podpory do státního rozpočtu a
b) uhradit penále za neoprávněné čerpání podpory ve výši 0,1 % denně z částky rovnající se neoprávněně čerpané podpoře za dobu, kdy výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu podporu elektřiny, podporu decentrální výroby elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla nebo podporu biometanu neoprávněně čerpal do doby, kdy ji uhradil do státního rozpočtu, maximálně však do výše neoprávněného čerpání podpory.
(3) Za neoprávněně čerpanou podporu se nepovažuje podpora podle tohoto zákona, kterou výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu vrátil dobrovolně Inspekci na základě její výzvy před vydáním rozhodnutí o neoprávněně čerpané podpoře. Na řízení o neoprávněně čerpané podpoře a penále se vztahují obecné předpisy o správním řízení.
(4) Správu placení neoprávněně čerpané podpory a penále vykonává Inspekce podle zákona upravujícího správu daní. Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu má při správě placení neoprávněně čerpané podpory a penále postavení daňového subjektu. Neoprávněně čerpanou podporu podpory a penále lze stanovit do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k neoprávněnému čerpání podpory.
 
§ 52
Rozhodování sporů
Úřad rozhoduje spory, jejichž předmětem je splnění povinnosti úhrady podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, elektřiny z druhotných zdrojů nebo elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a podpory biometanu.
 
§ 53
Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů a způsoby jejich využití pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu, včetně způsobu a vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu a suroviny vymezující pokročilý biometan,
b) minimální účinnosti užití energie ve výrobnách elektřiny, na které se vztahuje podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů, a minimální účinnosti užití energie ve výrobnách tepla, na které se vztahuje podpora tepla z obnovitelných zdrojů,
c) způsob měření a výpočtu vyrobeného množství tepla z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě elektřiny z obnovitelného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem,
d) způsob vykazování množství tepla z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje,
e) rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny, tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,
f) registrace výrobny elektřiny, výrobny tepla, výrobny biometanu, výrobny tepla z jaderného zařízení a výrobny vodíku v systému operátora trhu pro vydání záruky původu, rozsah předávaných údajů operátorovi trhu od provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatel čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je přímo připojena výrobna biometanu, výrobce vodíku a provozovatele rozvodných tepelných zařízení pro vydání záruky původu, naměřené nebo vypočtené hodnoty o vyrobeném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla, postupy, termíny a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání, vyřazení a zrušení záruky původu, náležitosti žádosti o vydání záruk původu a převod záruk původu, způsob předávání informací a ověřování údajů nutných k vydávání záruk původu, způsob převodu, uznání, uplatnění, vyřazení, zrušení záruky původu a vedení účtů v evidenci záruk původu a pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu,
g) vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů a podmínky pro jeho vydávání,
h) způsob výpočtu úspory primární energie, způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů, a termíny a rozsah předávaných údajů pro určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů,
i) podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu,
j) rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitých druzích biomasy, bioplynu , biokapalin a biometanu a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv,
k) kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy, rozsah auditu a obsahové náležitosti zprávy o auditu ověřující původ biomasy a plnění úspor emisí skleníkových plynů a vzor prohlášení o původu biomasy a plnění úspor emisí skleníkových plynů u vnitrostátního režimu pro dokládání plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů,
l) rozsah údajů a termíny a způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu a aukčního bonusu,
m) rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen,
n) způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla a užitečného tepla a dalších údajů a způsob měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií a užitečného tepla,
o) způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo,
p) způsob a postup uvedení výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu do provozu,
q) způsob a rozsah měření množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečného tepla a spotřebovaného paliva v případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
r) způsob a rozsah měření vyrobené elektřiny, technologické vlastní spotřeby, užitečného tepla a spotřebovaného paliva, způsob stanovení množství elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu na krytí ztrát na zvyšovacích transformátorech a způsob výpočtu množství elektřiny s nárokem na podporu na elektřinu z obnovitelného zdroje v případě výrobce, který používá z technologických důvodů pro výrobu elektřiny z bioplynu nebo biomasy i jiné palivo,
s) způsob a rozsah měření biometanu, požadavky na kvalitu biometanu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot biometanu,
t) rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů podle období jejich uvedení do provozu a použitého primárního zdroje pro sektorové šetření, vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu,
u) způsob výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory elektřiny z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory biometanu o částku odpovídající výši čerpané investiční podpory,
v) způsob zohlednění investiční podpory ve výši provozní podpory nebo délce poskytování provozní podpory,
w) způsob zohlednění investiční podpory ve výši provozní podpory nebo délce poskytování provozní podpory a způsob výpočtu množství elektřiny, za které se hradí odvod,
x) způsob výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou nad 20 % z celkových investičních nákladů,
y) podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie a rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny elektřiny,
z) způsob stanovení množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení u palivového zdroje elektřiny,
aa) rozsah údajů související s výrobnou a výrobou biometanu a o surovinách využitých pro výrobu biometanu v případě výrobny biometanu, která je připojena k plynárenskému zařízení, a termíny a způsob předání těchto údajů,
ab) rozsah údajů o množství vyrobeného biometanu dodaného do čerpací stanice nebo výdejní jednotky s rozdělením na pokročilý a ostatní biometan a údaje o surovinách využitých pro výrobu takového biometanu a termíny a způsob předání těchto údajů,
ac) způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu,
ad) způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů, týkajících se identifikace výrobce tepla z neobnovitelného zdroje a výrobny tepla z neobnovitelného zdroje, doložení závazku ukončit výrobu tepla z uhlí a pokroku při plnění tohoto závazku a informací o množství nakoupených a vyřazených povolenek na emise skleníkových plynů a dalších údajů pro vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla operátorem trhu.
(2) Úřad stanoví vyhláškou
a) technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen, referenčních výkupních cen a zelených bonusů jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu a výši diskontní míry,
b) dobu životnosti výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu z podporovaných zdrojů a dobu životnosti modernizované výrobny elektřiny,
c) termíny a postupy výběru podpory elektřiny u operátora trhu,
d) postup registrace podpory elektřiny u operátora trhu,
e) termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu,
f) postup registrace provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a provozní podpory biometanu u operátora trhu,
g) způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou, referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou a jeho úhrady, operátorovi trhu,
h) způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, aukčního bonusu pro obnovitelné zdroje a ceny za činnost povinně vykupujícího,
i) termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu,
j) termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu,
k) způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli distribučních soustav,
l) rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů ke stanovení udržovací podpory elektřiny a rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů a způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla.
 
§ 54
Přechodná ustanovení
(1) Pro elektřinu z výroben elektřiny uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kterou vznikl nárok na podporu elektřiny výkupními cenami podle dosavadních právních předpisů, vzniká nárok na podporu elektřiny formou výkupních cen podle tohoto zákona. Na výkup elektřiny z těchto výroben se uplatní povinnost povinně vykupujícího podle § 10 odst. 2. Pro elektřinu z těchto výroben elektřiny stanoví Úřad výši podpory elektřiny tak, aby její celková výše odpovídala postupům pro stanovení výše výkupní ceny podle dosavadních právních předpisů a zohledňovala případy dosažení záporné hodinové ceny podle § 11 odst. 4 a případy, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaným operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky podle § 11 odst. 5. Na výrobny elektřiny podle věty první, druhé a třetí se nevztahuje ustanovení § 4 odst. 4, 5 a 8 a § 12 odst. 6 tohoto zákona. Výrobce elektřiny podle věty první má i v případě, že si po účinnosti tohoto zákona zvolí podporu elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu, právo si zvolit znovu podporu elektřiny formou výkupních cen v termínech a postupem podle tohoto zákona.
(2) Pro elektřinu z výroben elektřiny uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kterou vznikl nárok na podporu elektřiny zelenými bonusy podle dosavadních právních předpisů, vzniká nárok na podporu elektřiny formou ročních zelených bonusů na elektřinu podle tohoto zákona. Na výkup elektřiny z těchto výroben se uplatní povinnost povinně vykupujícího podle § 10 odst. 2. Pro elektřinu z těchto výroben elektřiny postupuje Úřad při stanovení zelených bonusů na elektřinu nebo způsobu jejich stanovení tak, aby jejich výše odpovídala postupům pro stanovení výše zelených bonusů podle dosavadních právních předpisů. Na výrobny elektřiny podle věty první, druhé a třetí se nevztahuje ustanovení § 4 odst. 4, 5 a 8 a § 12 odst. 6 tohoto zákona. Výrobce elektřiny podle věty první má nárok po účinnosti tohoto zákona zvolit si podporu formou výkupních cen, s výjimkou případů výroby elektřiny vyráběné společně z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje energie, v termínech a postupem podle tohoto zákona.
(3) Připojí-li výrobce výrobnu elektřiny dosud nepřipojenou k přenosové nebo distribuční soustavě a uvedenou do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona k přenosové nebo distribuční soustavě, má nárok na podporu elektřiny podle tohoto zákona. Pro účely stanovení podpory elektřiny se taková výrobna elektřiny považuje za výrobnu elektřiny uvedenou do provozu v roce 2011. Právo na podporu vzniká pouze výrobnám elektřiny, které uplatňovaly nárok na podporu podle zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 330/2010 Sb.
(4) Pro elektřinu z výroben elektřiny uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro které vznikl podle dosavadních právních předpisů nárok na příspěvek k ceně elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo elektřiny z druhotných zdrojů, vzniká nárok na podporu elektřiny formou ročních zelených bonusů na elektřinu podle tohoto zákona. Na výrobny elektřiny podle věty první se nevztahuje ustanovení § 5 odst. 3 tohoto zákona.
(5) Pro výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro které vznikl nárok na podporu elektřiny podle dosavadních právních předpisů, trvá nárok na podporu elektřiny podle tohoto zákona po dobu životnosti výrobny elektřiny podle dosavadních právních předpisů. Ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno.
(6) V případě elektřiny vyrobené společně z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, pokud se nejedná o vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, podpora elektřiny podle dosavadních právních předpisů trvá do 31. prosince 2015.
(7) Záruky původu a osvědčení o původu vydané přede dnem vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů se považují za záruky původu a osvědčení o původu podle tohoto zákona.
(8) Za odvodové období prosinec 2012 je plátce odvodu určený podle dosavadního právního předpisu povinen odvést odvody a podat vyúčtování odvodu do 25 dnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
(9) Smlouvy o dodávce elektřiny uzavřené podle dosavadních právních předpisů mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, jejichž předmětem je dodávka elektřiny vykupovaná provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy při podpoře výkupními cenami, zanikají uplynutím dne 31. prosince 2012. Výkupní cenu za elektřinu vyrobenou v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny dohodnutém v této smlouvě, který uplynul do dne účinnosti tohoto zákona, zaplatí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy. Časový úsek, který měl skončit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím dne 31. prosince 2012. Podklady, na jejichž základě zaplatí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy výkupní cenu za elektřinu vyrobenou v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny dohodnutém v této smlouvě, který uplynul do dne účinnosti tohoto zákona, předá výrobce provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy do 5. ledna 2013.
(10) Ujednání mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem týkající se úhrady zeleného bonusu zanikají uplynutím dne 31. prosince 2012. Zelený bonus za elektřinu vyrobenou v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování zeleného bonusu dohodnutém mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, který uplynul do dne účinnosti tohoto zákona, uhradí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy. Časový úsek, který měl skončit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím dne 31. prosince 2012. Naměřené nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené elektřiny a další podklady, na jejichž základě zaplatí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy zelený bonus za elektřinu vyrobenou v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování zeleného bonusu sjednaném mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, který uplynul do dne účinnosti tohoto zákona, předá výrobce provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy do 5. ledna 2013.
(11) Ujednání mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, týkající se úhrady příspěvku k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů, zanikají uplynutím dne 31. prosince 2012. Příspěvek k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování příspěvku k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů dohodnutém mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, který uplynul do dne účinnosti tohoto zákona, uhradí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy. Časový úsek, který měl skončit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím dne 31. prosince 2012. Naměřené nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené elektřiny a další podklady, na jejichž základě zaplatí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy příspěvek k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování příspěvku k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů sjednaném mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, který uplynul do dne účinnosti tohoto zákona, předá výrobce provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy do 5. ledna 2013.
(12) Práva a závazky provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele regionální distribuční soustavy vzniklé ze zaplacení výkupní ceny podle odstavce 9, úhrady zeleného bonusu podle odstavce 10 a úhrady příspěvku k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů podle odstavce 11 v případech, kdy výrobce nepředá podklady, na jejichž základě zaplatí provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy výrobci výkupní cenu, kdy výrobce nepředá naměřené nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené elektřiny a další podklady, na jejichž základě uhradí provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy výrobci zelený bonus, a kdy výrobce nepředá naměřené nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené elektřiny a další podklady, na jejichž základě uhradí provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy výrobci příspěvek k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů do 28. února 2013, přecházejí dnem 1. března 2013 na operátora trhu.
(13) Práva a závazky provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele regionální distribuční soustavy vzniklé do účinnosti tohoto zákona z důvodu, že provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy odmítl přiznat výrobci zcela nebo zčásti nárok na výkupní cenu nebo na zelený bonus nebo na příspěvek k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů, přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona na operátora trhu.
(14) Výrobce z výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který ke dni účinnosti tohoto zákona uplatňoval podporu elektřiny formou zelených bonusů podle dosavadních právních předpisů, do doby změny formy podpory provedené na základě podání žádosti o změnu formy podpory výrobcem podle § 8 odst. 5 tohoto zákona, je registrován do 30 dnů od účinnosti tohoto zákona provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy u operátora trhu jako výrobce s podporou formou ročních zelených bonusů na elektřinu. Výrobce z výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který ke dni účinnosti tohoto zákona uplatňoval podporu elektřiny formou výkupních cen podle dosavadních právních předpisů, do doby změny formy podpory provedené na základě podání žádosti o změnu formy podpory výrobcem podle § 8 odst. 5 tohoto zákona, je registrován do 30 dnů od účinnosti tohoto zákona provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy u operátora trhu jako výrobce s podporou formou výkupních cen.
(15) Ustanovení § 4 odst. 4 a odst. 5 písm. b) a c) a § 5 odst. 3 tohoto zákona se nevztahují na výrobny elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů uvedených do provozu do 24 měsíců od vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů.
(16) Na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny využívajících slunečního záření na území České republiky, které jsou připojené k elektrizační soustavě České republiky prostřednictvím elektrizační soustavy v sousedním státu a byly uvedeny do provozu přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 330/2010 Sb., se ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona nevztahuje. Pro účely stanovení podpory elektřiny se taková výrobna elektřiny považuje za výrobnu elektřiny uvedenou do provozu dnem, kdy byla v souladu se smlouvou o připojení připojena k elektrizační soustavě sousedního státu.
(17) Na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky, které nejsou připojeny k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky a byly uvedeny do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona nevztahuje. Pro účely stanovení podpory elektřiny se taková výrobna elektřiny považuje za výrobnu elektřiny uvedenou do provozu dnem, kdy začala vyrábět elektřinu, na kterou čerpala podporu podle zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 330/2010 Sb. Právo na podporu vzniká pouze výrobcům elektřiny, kteří uplatňovali nárok na podporu podle zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 330/2010 Sb.
(18) Korekční faktory související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů17), které náleží provozovateli přenosové soustavy a provozovateli regionální distribuční soustavy za poslední dva kalendářní roky bezprostředně předcházející roku, ve kterém nabyl účinnosti tento zákon, stanoví Úřad v souladu s jiným právním předpisem, který upravuje způsob regulace cen v energetických odvětvích a postupy pro regulace cen17) ve znění účinném k 31. prosinci 2012. O takto stanovené korekční faktory upraví Úřad složku ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny účtované operátorem trhu provozovateli regionální distribuční soustavy a provozovateli přenosové soustavy podle § 13 odst. 1 nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti.
(19) Pokud žadatel o připojení získal v době před 1. dubnem 2010 rezervaci výkonu pro účely připojení výrobny elektřiny, která využívá sluneční energii k výrobě elektřiny, k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě a tato výrobna elektřiny nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 5 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 330/2010 Sb., a ke dni vyhlášení tohoto zákona žadatel o připojení nemá licenci na výrobu elektřiny v takové výrobně, rezervace výkonu v den vyhlášení tohoto zákona zaniká. Dnem zániku rezervace výkonu zaniká právo na připojení této výrobny elektřiny k elektrizační soustavě České republiky. Povinnost provozovatele přenosové soustavy nebo distribuční soustavy vrátit žadateli o připojení zaplacený podíl na oprávněných nákladech na připojení, jakož i povinnost žadatele o připojení nahradit provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy náklady vynaložené na připojení, zůstávají tímto nedotčeny.
(20) Úřad stanoví poprvé výši zeleného bonusu na teplo podle § 26 a bonusu na decentrální výrobu elektřiny podle § 42 tohoto zákona pro rok 2013.
 
§ 55
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
2. Zákon č. 137/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
3. Zákon č. 330/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o hospodaření energií
 
§ 56
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb. a zákona č. 53/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. b) se za slovo „obnovitelných“ vkládají slova „a druhotných“.
2. V § 1 písm. c) se slova „energetických spotřebičů“ nahrazují slovy „výrobků spojených se spotřebou energie“.
3. V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů.“.
4. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slova „energie kalového plynu“ vkládají slova „z čistíren odpadních vod“.
5. V § 2 odst. 1 písm. c) se za slova „bituminozních hornin“ vkládají slova „včetně degazačního a důlního plynu“.
6. V § 2 odst. 1 písm. f) se slovo „stavební“ zrušuje.
7. V § 2 odst. 1 písmeno j) zní:
„j) ústředním vytápěním nebo chlazením vytápění nebo chlazení, kde zdroj tepla nebo chladu je umístěn mimo vytápěné nebo chlazené prostory a slouží pro vytápění nebo chlazení vícebytových či nebytových prostor,“.
8. V § 2 odst. 1 písm. q) se za slova „která probíhá“ vkládá slovo „na“.
9. V § 2 odst. 1 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:
„r) zásadní změnou dokončené budovy taková změna dokončené budovy, která probíhá na více než 75 % celkové plochy obvodového pláště budovy, nebo taková změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 75 % celkové spotřeby energie.“.
10. V § 4 odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , zvláště se vyhodnotí vhodnost vytápění a chlazení využívajících obnovitelné zdroje energie v místní infrastruktuře“.
11. V názvu hlavy III se za slovo „obnovitelných“ vkládají slova „a druhotných“.
12. V § 5 odst. 1 se za slova „využití obnovitelných“ vkládají slova „a druhotných“.
13. V § 5 odst. 4 písm. b) se slova „a dále druhotných energetických zdrojů“ zrušují.
14. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , využívání a přínosů obnovitelných a druhotných zdrojů energie“.
15. V § 5 odst. 4 písm. h) se za slovo „obnovitelných“ vkládají slova „a druhotných“.
16. V § 5 odst. 4 písm. k) se slova „energetické spotřebiče“ nahrazují slovy „výrobky spojené se spotřebou energie“.
17. V § 5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l) rozvoj energeticky úsporných budov.“.
18. V § 6 odst. 10 se slova „spotřebiče energie“ nahrazují slovy „výrobky spojené se spotřebou energie“ a slovo „spotřebič“ se nahrazuje slovem „výrobek“.
19. V § 6 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Dodavatel zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, zejména kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel, je povinen uvést pravdivé a nezkreslené informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení včetně jejich energetické účinnosti v průvodní technické dokumentaci nebo návodu na použití.“.
20. V § 6a odst. 4 úvodní část ustanovení zní:
„Součástí průkazu musí být výsledky posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti obnovitelných zdrojů energie a alternativních systémů, kterými jsou:“.
21. V § 6a odst. 4 písmeno c) zní:
„c) dodávka tepelné energie nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií,“.
22. V § 6a odst. 4 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a solární kolektory“.
23. V § 6a odst. 5 se slova „ , včetně využití již zpracovaných energetických auditů podle § 9,“ zrušují.
24. V § 6a odst. 6 se za slova „1 000 m2“ vkládají slova „v případě, že jim vznikla povinnost nechat si zpracovat průkaz podle odstavce 2,“.
25. V § 6a se doplňuje odstavec 12, který zní:
„(12) U nových budov veřejné správy a při zásadních změnách dokončených budov veřejné správy v případě technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti instalace obnovitelných zdrojů energie vyplývající z průkazu je stavebník nebo vlastník budovy povinen tyto zdroje instalovat. Tato povinnost může být splněna také výstavbou budovy s nulovou spotřebou energie nebo prostřednictvím dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií, ve které byla v předcházejícím kalendářním roce vyrobena více než polovina tepelné energie z obnovitelných zdrojů.“.
26. V § 6a se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) U nových budov a při zásadních změnách dokončených budov v případě technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti instalace obnovitelných zdrojů energie vyplývající z průkazu je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen tyto zdroje instalovat. Tato povinnost může být splněna také výstavbou budov s nulovou spotřebou energie nebo prostřednictvím dodávky tepelné energie ze soustav zásobování tepelnou energií, ve které byla v předcházejícím kalendářním roce vyrobena více než polovina tepelné energie z obnovitelných zdrojů.“.
27. V § 7 se odstavec 4 zrušuje.
28. V § 8 odst. 1 se slova „Evropské unie“ nahrazují slovy „Evropské unie nebo prováděcí právní předpis;“.
29. V § 8 odst. 2 písm. a) a § 8 odst. 4 písm. a) se za slovo „list“ vkládají slova „v českém jazyce“.
30. V § 10 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „v oblasti energetiky nebo stavitelství“.
31. V § 10 odstavec 5 zní:
„(5) Odbornou způsobilost k provádění energetických auditů má ten, kdo prokáže vysokoškolské vzdělání magisterského nebo doktorského studijního programu v oblasti technických věd a technologií a 3 roky praxe v oboru energetiky a stavitelství nebo ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru energetiky a stavitelství nebo ukončené středoškolské vzdělání a odpovídající profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. a 5 let praxe v oboru energetiky a stavitelství, nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti technických věd a technologií a 5 let praxe v oboru energetiky a stavitelství.“.
32. V § 10 odst. 13 se za slova „stanoví-li tak“ vkládají slova „tento nebo“.
33. V § 11 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie“.
34. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednotlivých forem podpory pro úspory energie a pro zařízení využívající energii z obnovitelných a druhotných zdrojů energie.“.
35. V § 12 odst. 1 písm. f) a v § 12a odst. 1 písm. f) se za slova „§ 6a odst. 1,“ vkládají slova „12 nebo 13,“.
36. V § 12a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) jako dodavatel zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů uvedených v § 6 odst. 11 neuvede pravdivé a nezkreslené informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení včetně jejich energetické účinnosti v průvodní technické dokumentaci nebo návodu k použití.“.
37. V § 12a odst. 2 písm. c) se slova „spotřebiče energie“ nahrazují slovy „výrobek spojený se spotřebou energie“.
38. V § 14 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
39. V § 14 odstavec 4 zní:
„(4) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6, 6a, § 8 až 10 a § 13.“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna energetického zákona
 
§ 57
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písm. a) se bod 2 zrušuje.
Dosavadní body 3 až 20 se označují jako body 2 až 19.
2. V § 2 odst. 2 písm. a) se bod 5 zrušuje.
Dosavadní body 6 až 19 se označují jako body 5 až 18.
3. V § 2 odst. 2 písm. c) se za bod 9 vkládá nový bod 10, který zní:
„10. předávací stanicí zařízení pro přeměnu parametrů tepelné energie pro potřeby jednoho nebo více objektů; předávací stanice je samostatnou věcí a není součástí budovy, ve které je umístěna,“.
Dosavadní body 10 až 14 se označují jako body 11 až 15.
4. V § 2 odst. 2 písm. c) v bodě 11 se čárka za slovem „sítěmi“ nahrazuje spojkou „a“ a slova „a domovními předávacími stanicemi“ se zrušují.
5. V § 2 odst. 2 písm. c) se bod 13 zrušuje.
Dosavadní body 14 a 15 se označují jako body 13 a 14.
6. V § 11a se na konci odstavce 2 doplňují věty „Spotřebitel1f) nebo podnikající fyzická osoba, na kterou se podle věty první vztahuje ustanovení § 57 občanského zákoníku, může od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu, uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání držitele licence, písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo odstoupení od smlouvy písemně odesláno před uplynutím této lhůty.“.
Poznámka pod čarou č. 1f) zní:
„1f) § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.“.
7. V § 16 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až x), která znějí:
„q) vypracovává a aktualizuje podle rozhodnutí Komise Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů včetně všech souvisejících informací a ve stanoveném termínu předkládá Komisi,
r) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících informací a předkládá je Komisi,
s) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání Komisi a spolupracujícímu státu,
t) zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny z podporovaných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů, podpory biometanu a podpory decentrální výroby elektřiny,
u) vypracovává zprávy o pokroku při podporování a využívání energie z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla a ve stanovených termínech je předkládá Komisi,
v) eviduje množství elektřiny z podporovaných zdrojů, biometanu a decentrální výroby elektřiny a množství tepla z obnovitelných zdrojů,
w) zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů pro dopravu a jejich výhodách z hlediska ochrany životního prostředí,
x) vydává osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů.“.
8. V § 17 odst. 4 se ve větě druhé za slova „podpora kombinované výroby elektřiny a tepla“ vkládají slova „ , podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny“.
9. V § 18 odst. 4 se za větu první vkládají věty, které včetně poznámky pod čarou č. 23 znějí: „Zaměstnanci Energetického regulačního úřadu vykonávající dozor v energetických odvětvích se prokazují průkazem zaměstnance Energetického regulačního úřadu, který je zároveň dokladem o jejich pověření k provedení kontroly23). Předložením průkazu zaměstnance Energetického regulačního úřadu osobě, u které má být kontrola vykonána, je kontrola zahájena.
23) § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“.
10. V § 19a odst. 4 se za slovo „regulaci“ vkládají slova „cen za činnosti operátora trhu a“.
11. V § 20a odst. 4 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) až bb), která znějí:
„v) zpracovávat a vést evidenci výroben elektřiny, kterým provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy stanovil termín a podmínky připojení, a poskytovat evidované údaje ministerstvu a úřadu,
w) hradit výrobcům elektřiny zelený bonus na elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
x) hradit povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za jeho činnost,
y) hradit výrobcům tepla zelený bonus na teplo,
z) hradit výrobcům biometanu zelený bonus na biometan,
aa) hradit výrobcům elektřiny připojeným k distribuční soustavě bonus na podporu decentrální výroby elektřiny,
bb) vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů.“.
12. V § 24 odst. 7 ve větě druhé se za slova „podle § 26 odst. 5“ vkládají slova „prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze“.
13. V § 24 odst. 10 písmeno a) zní:
„a) každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit podmínky a termín připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy,“.
14. V § 24 odst. 10 se na konci písmene w) čárka nahrazuje tečkou a písmeno x) se zrušuje.
15. V § 25 odst. 4 se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „3“.
16. V § 25 odst. 5 se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „3“.
17. V § 25 odst. 6 se slova „odstavci 4“ nahrazují slovy „odstavci 3“.
18. V § 25 odst. 7 se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „3“ a slova „odstavce 6“ se nahrazují slovy „odstavce 5“.
19. V § 25 odst. 7 ve větě druhé se za slova „podle § 26 odst. 5“ vkládají slova „prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze“.
20. V § 25 odst. 10 písmeno a) zní:
„a) každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě, stanovit podmínky a termín připojení a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,“.
21. V § 25 se odstavec 12 zrušuje.
22. V § 26 odst. 5 se slova „dle zvláštního zákona5a)“ včetně poznámky pod čárou nahrazují slovy „podle zákona o podporovaných zdrojích energie prováděné mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze“.
23. V § 26 odst. 6 se za slova „při dispečerském řízení“ vkládají slova „prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze“.
24. V § 30b odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „včetně termínu a podmínek připojení“.
25. § 32 se zrušuje.
26. V § 50 odst. 3 se ve větě druhé slovo „a“ za slovem „umístění“ nahrazuje čárkou a na konci odstavce 3 se doplňují slova „a podmínky zániku smluvního vztahu a závazků z tohoto vztahu vyplývajících“.
27. V § 67 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) výrobny plynu.“.
28. V § 78 odst. 1 poslední věta zní: „V případě, že předávací stanice slouží pro dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt popřípadě pro soubor objektů jednoho odběratele, lze instalovat měření12) tepelné energie na vstupu nebo na výstupu z této předávací stanice.“.
29. V § 78 odst. 7 se poslední věta zrušuje.
30. § 80 se zrušuje.
31. V § 87 odst. 3 se slovo „výměníkových“ nahrazuje slovem „předávacích“ a slova „určených ke změně parametrů teplonosné látky“ se zrušují.
32. V § 90 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo poruší zákaz stanovený v § 3 odst. 5“.
33. V § 91 odst. 6 písmeno n) zní:
„n) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu podle § 73a odst. 1 nebo nepředá operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu údaje o rozsahu a způsobu zajištění bezpečnostního standardu podle § 73a odst. 2, nebo“.
34. V § 91 odst. 8 písm. g) se slova „nesplňuje podmínky podle § 58d odst. 1“ nahrazují slovy „nesplňuje podmínky podle § 58d odst. 1 až 3“.
35. V § 91 odst. 8 písm. o) se slova „§ 58 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 58h odst. 8“.
36. § 93 odst. 1 včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:
„(1) Státní energetická inspekce kontroluje na návrh ministerstva, Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního podnětu dodržování
a) zákona o hospodaření energií5a),
b) zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
c) zákona o cenách4) v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen13).
5a) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.“.
37. V § 94 odst. 4 se slova „energetických spotřebičů“ nahrazují slovy „spojených se spotřebou energie“.
38. V § 96 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Dozor nad dodržováním tohoto zákona, zákona o hospodaření energií a zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů v objektech důležitých pro obranu státu provádí Ministerstvo obrany, v objektech sloužících k plnění úkolů Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Policejní akademie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služby a v objektech organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra provádí Ministerstvo vnitra, v objektech Ministerstva spravedlnosti provádí Ministerstvo spravedlnosti. Při výkonu dozoru postupuje Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti podle § 18 tohoto zákona a v případě uložení pokuty podle hlavy třetí tohoto zákona nebo podle hlavy páté zákona o hospodaření energií nebo podle hlavy desáté zákona o podporovaných zdrojích energie.“.
39. V § 98 se odstavec 11 zrušuje.
Dosavadní odstavce 12 až 14 se označují jako odstavce 11 až 13.
40. V § 98a odst. 1 písm. a) se slova „a termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností“ zrušují a na konci textu písmene a) se doplňují slova „ , termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností“.
41. V § 98a odst. 1 písm. b) se za slova „podpůrných služeb“ vkládají slova „ , způsob a postup stanovení neodebrané elektřiny a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5“.
42. V § 98a odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).
43. V § 98a odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a postup ministerstva při jejich posuzování“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
 
§ 58
zrušen
 
§ 59
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 402/2010 Sb.
 
§ 60
Zákon č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se mění takto:
1. V části první se § 7d zrušuje.
2. Část první se zrušuje.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 281/2009 Sb.
 
§ 61
V zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, se část sto padesátá druhá zrušuje.
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
 
§ 62
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovení
a) § 1 odst. 3, § 3, § 4 odst. 3, 7 až 9, § 5 odst. 7, § 6 odst. 5, § 7 odst. 1, 2 a 6, § 8 odst. 3 a 5, § 10 odst. 1, § 11 odst. 3, § 12, 17, § 23 odst. 7, § 24 odst. 2, 5, 7 a 8, § 26 odst. 3 až 5 a 7, § 27 odst. 1, 2 a 6, § 30 odst. 2, 4, 6 a 7, § 31 odst. 1 až 3 a 6, § 32 odst. 2, § 35, § 38 odst. 2, § 39 odst. 2 a 4, § 42, § 44 až 47, § 53 a 54, § 56 bodů 1 až 25 a 27 až 39, § 57 bodů 1 až 13, 15 až 20, 22 až 24 a 26 až 43 a § 60 bodu 1, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení, a
b) § 56 bodu 26, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Němcová v. r.
Nečas v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II zákona č. 310/2013 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Držitel autorizace na výstavbu výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii větru, geotermální energii, energii vody nebo energii biomasy, vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který tuto výrobnu elektřiny uvede do provozu do 6 let od udělení autorizace, má nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Věta předchozí platí obdobně pro výrobce elektřiny, který vyrábí elektřinu ve výrobně elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii větru, geotermální energii, energii vody nebo energii biomasy, o jejímž umístění bylo zahájeno územní řízení přede dnem 18. srpna 2011 a který tuto výrobnu uvede do provozu do 6 let od vydání územního rozhodnutí, nejpozději však do 31. prosince 2021.
2. Držitel povolení stavby výrobny elektřiny s výkonem do 100 kW z obnovitelných zdrojů využívající energii větru, geotermální energii, energii vody nebo energii biomasy, vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který do 31. prosince 2015 včetně uvede tuto výrobnu elektřiny do provozu, má nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Pro odvodové povinnosti u odvodu z elektřiny ze slunečního záření, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. XVI zákona č. 131/2015 Sb.
Přechodná ustanovení
1. U výroben elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem nad 100 kW včetně, na které je uplatňováno právo na podporu a které byly uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být splněny povinnosti podle § 11a odst. 1 až 5 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1. ledna 2017.
2. U výroben elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem do 100 kW, na které je uplatňováno právo na podporu a které byly uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být splněny povinnosti podle § 11a odst. 1 až 5 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1. ledna 2018.
3. U výroben tepla, na které je uplatňováno právo na podporu a které byly uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být splněny povinnosti podle § 27 odst. 3 a 8 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1. ledna 2018.
4. Výrobce, který uvedl výrobnu elektřiny do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen do té doby, než podle bodu 1 nebo 2 zajistí povinnosti podle § 11a odst. 1 až 5 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupovat podle ustanovení § 9 odst. 6, § 10 odst. 3, § 11 odst. 6 a 8 a § 13 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Kontroly započaté Státní energetickou inspekcí v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Energetický regulační úřad, které před tímto dnem nebyly dokončeny, dokončí Státní energetická inspekce.
7. Řízení o uložení pokuty zahájená Státní energetickou inspekcí v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Energetický regulační úřad a která před tímto dnem nebyla pravomocně skončena, dokončí Státní energetická inspekce.
8. Výkon rozhodnutí Státní energetické inspekce o uložení pokuty v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Energetický regulační úřad a které jsou vykonatelné do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provede Státní energetická inspekce. Výkon rozhodnutí Státní energetické inspekce o uložení pokuty v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Energetický regulační úřad a které jsou vykonatelné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provede Energetický regulační úřad.
9. Právo na podporu tepla podle § 24 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká dnem účinnosti rozhodnutí Evropské komise o tom, že oznámený systém podpory stanovený tímto zákonem je plně slučitelný s vnitřním trhem podle Smlouvy o fungování Evropské unie.
10. Úřad stanoví složku ceny podle § 28 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na zbývající část roku 2015.
11. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vláda stanoví nařízením pro zbývající část roku 2015 prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, na úhradu provozní podpory tepla a na kompenzaci podle § 28 odst. 3 zákona 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
12. Ustanovení § 7 odst. 7, § 7 odst. 8 a § 27 odst. 7 písm. c) se nevztahují na výrobce, který uvedl výrobnu elektřiny nebo výrobnu tepla do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
13. Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody o instalovaném výkonu do 10 MW se v případě, že u ní byla v době od 2. 10. 2013 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona ukončena rekonstrukce technologické části stávající výrobny elektřiny nebo modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny, považuje za uvedenou do provozu dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 103/2017 Sb.
Přechodná ustanovení
1. V případě splnění podmínek stanovených v § 11 odst. 10 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, operátor trhu výrobci uhradí
a) za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2016 podporu ve výši stanovené Energetickým regulačním úřadem podle roku, ve kterém byla rekonstrukce nebo modernizace ukončena, odpovídající zelenému bonusu na elektřinu v režimu zvoleném výrobcem za množství elektřiny vyrobené v tomto období; pokud výrobce zvolil podporu ve formě výkupní ceny, uhradí operátor trhu výrobci podporu ve výši ročního zeleného bonusu na elektřinu a
b) za období od 1. října 2016 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozdíl mezi výší podpory stanovené Energetickým regulačním úřadem podle roku, ve kterém byla rekonstrukce nebo modernizace ukončena, a výší podpory poskytnuté podle cenového rozhodnutí účinného v tomto období.
2. Operátor trhu uhradí výrobci podporu podle bodu 1 do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebo do 30 dnů ode dne, kdy obdržel hodnoty o vyrobeném množství elektřiny, je-li tento okamžik pozdější.
Čl.II zákona č. 382/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
1. U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u výroben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu do 31. prosince 2012, trvá právo na podporu elektřiny podle dosavadních právních předpisů do 31. prosince 2025. U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u výroben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona trvá právo na podporu elektřiny podle dosavadních právních předpisů po dobu 15 let od uvedení výrobny elektřiny do provozu.
2. U výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu do 31. prosince 2005, trvá právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle dosavadních právních předpisů do 31. prosince 2025, v případě výroben elektřiny využívajících energii vody, u kterých byla od 13. srpna 2002 do 31. prosince 2005 provedena rekonstrukce, trvá právo na podporu podle dosavadních právních předpisů do konce 30. roku od ukončení rekonstrukce.
3. Výrobce nebo výrobce tepla, kteří uvedli výrobnu elektřiny nebo výrobnu tepla do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí splnit povinnosti podle § 39 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. O výsledcích sektorového šetření pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010 informuje ministerstvo vládu do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a výrobu tepla z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny a výrobnách tepla, u kterých byla poprvé registrována forma podpory do 31. prosince 2020. Ustanovení § 38 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2015.
6. Pokud podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniklo právo zvolit formu podpory výkupní cenou a zeleným bonusem, trvá právo na výběr formy podpory i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a to včetně režimu zeleného bonusu; to neplatí v případě podpory elektřiny vyráběné ve výrobně elektřiny využívající energii vody s instalovaným výkonem vyšším než 500 kW uvedené do provozu od 1. ledna 2016, pro kterou trvá právo na podporu zeleným bonusem.
7. Ustanovení § 6 odst. 4 písm. d) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na výrobu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2012.
8. Pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010 je individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle § 33 odst. 1 nebo 2 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provedeno od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž nabyl účinnosti tento zákon.
9. Ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedené do provozu do 31. prosince 2015. U výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předá operátor trhu informaci o výši podpory poskytnuté výrobci a výrobci tepla na elektřinu nebo na teplo z výrobny, která převýší po dobu trvání nároku na podporu 500 000 EUR, do informačního systému Evropské komise nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10.
zrušen
11. V případě, že odběrné místo zákazníka, výrobna elektřiny nebo lokální distribuční soustava mají více míst připojení a smlouva o připojení uzavřená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona neobsahuje sjednanou výši rezervovaného příkonu v předávacím místě nebo sjednanou výši rezervovaného příkonu v jednotlivých místech připojení, je povinen zákazník, výrobce nebo provozovatel lokální distribuční soustavy podat do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona k provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy žádost o doplnění chybějících údajů do smlouvy o připojení. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy ve smlouvě o připojení sjedná s účastníkem trhu s elektřinou rezervovaný příkon nejpozději do tří měsíců ode dne doručení žádosti.
12. Úřad stanoví výši podpory podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé na kalendářní rok 2022.
13. Řízení zahájená podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla do tohoto dne pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
14. Kontroly zahájené Úřadem v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Státní energetickou inspekci (dále jen "Inspekce") a které před tímto dnem nebyly dokončeny, dokončí Úřad.
15. Řízení o přestupku zahájená Úřadem v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Inspekci a která před tímto dnem nebyla pravomocně skončena, dokončí Úřad.
16. Řízení o neoprávněném čerpání podpory zahájená Úřadem podle § 51 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, dokončí Úřad.
17. Pokud došlo k neoprávněnému čerpání podpory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce tepla nebo výrobce biometanu povinen uhradit penále za neoprávněné čerpání podpory ve výši 0,1 % denně pouze v případě, že k tomu byl povinen rovněž podle dosavadních právních předpisů.
18. V období od nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. června 2023 lze doložit splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů dokladem vydaným v souladu s § 47b zákona nebo čestným prohlášením.
19. Požadavek na splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro podporu elektřiny podle § 4 odst. 4 písm. c), podporu tepla podle § 24 odst. 3 písm. c) a podporu biometanu podle § 27a odst. 2 písm. b) se vztahuje na paliva z biomasy vyprodukovaná a biomasu vyprodukovanou po nabytí účinnosti tohoto zákona.
20. Požadavek na plnění úspory emisí skleníkových plynů pro podporu elektřiny podle § 4 odst. 4 písm. c), podporu tepla podle § 24 odst. 3 písm. c) a podporu biometanu podle § 27a odst. 2 písm. b) se vztahuje pouze na výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu uvedené do provozu po nabytí účinnosti tohoto zákona.
21. Začátek období, za které se podle § 3 odst. 4 písm. i) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií, lze nařízením vlády stanovit ode dne 1. ledna 2021.
Čl.V zákona č. 19/2023 Sb.
Přechodná ustanovení
1. U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u výroben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu do 31. prosince 2012 trvá právo na podporu elektřiny podle dosavadních právních předpisů do 31. prosince 2025. U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u výroben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona trvá právo na podporu elektřiny podle dosavadních právních předpisů po dobu 15 let od uvedení výrobny elektřiny do provozu. Ustanovení § 54 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb. není větou první dotčeno.
2. Pro podporu aukčním bonusem, o které ministerstvo rozhodne na základě aukce na podporu elektřiny vyhlášené před účinností tohoto zákona, se použije ustanovení § 11 odst. 9 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.LXXXV zákona č. 349/2023 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Vláda stanoví usnesením do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti čl. LXXXV tohoto zákona prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace postupem podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. LXXXIV tohoto zákona.
2. Liší-li se výše a způsob stanovení prostředků státního rozpočtu podle nařízení vlády vydaného podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. LXXXIV tohoto zákona, a podle usnesení vlády podle bodu 1, Energetický regulační úřad změní cenové rozhodnutí na daný rok nebo jeho zbývající část, a to do 3 měsíců ode dne, kdy vláda přijala usnesení podle bodu 1.
3. Ode dne přijetí usnesení vlády podle bodu 1 se nepřihlíží k částce prostředků státního rozpočtu stanovené v nařízení vlády vydaném podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dne nabytí účinnosti čl. LXXXIV tohoto zákona.
Čl.IX zákona č. 469/2023 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 4 odst. 4 písm. g) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na podporu elektřiny ve výrobnách elektřiny z bioplynu uvedených do provozu do nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Operátor trhu je oprávněn předložit podklady podle § 47c odst. 6 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Výrobce energie má zachováno právo na vydání záruky původu, pokud rozhodnutí o poskytnutí investiční podpory nabylo právní moci do 31. prosince 2022, případně nabyla účinnosti smlouva nebo jiný právní akt o poskytnutí investiční podpory.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013, v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.
2) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb.
3) § 20a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 158/2009 Sb.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999.
5) § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 158/2009 Sb.
8) § 52 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb.
9) § 25 odst. 10 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.
10) Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
11) § 22 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb.
12) Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny.
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 12a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 158/2009 Sb.
15) Rozhodnutí Komise 2007/742/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství tepelným čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům absorbujícím plyn.
16) § 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb.
22) § 118 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
23) § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
24) § 2 odst. 2 písm. b) body 1 a 14 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
25) § 2 odst. 2 písm. b) bod 26 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26) § 74 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27) § 2 odst. 2 písm. b) bod 18 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
28) § 56 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
30) Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška).
31) § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
32) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
33) Čl. 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění.
34) Čl. 1 odst. 4 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, v platném znění.
35) Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů.
36) § 3 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
37) § 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
38) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
39) Vyhláška č. 328/2022 Sb., o zárukách původu energie.
40) ČSN EN 16325 +A1 Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny.

Související dokumenty