319/2006 Sb. o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
319/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. května 2006
o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 104/2017 Sb., 183/2017 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
NĚKTERÁ OPATŘENÍ KE ZPRŮHLEDNĚNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY
 
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje některá práva a povinnosti osob ovládaných subjekty veřejné správy a osob účtujících odděleně pro zajištění průhlednosti finančních vztahů mezi nimi a subjekty veřejné správy v oblasti veřejné podpory a dále postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže2) (dále jen "Úřad") v těchto věcech.
 
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) subjektem veřejné správy stát, územní samosprávný celek, jakož i fyzická nebo právnická osoba, pokud vykonává působnost v oblasti veřejné správy,
b) osobou ovládanou subjektem veřejné správy právnická osoba, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji může svou činností ovlivňovat a na jejíž činnost mohou subjekty veřejné správy vykonávat přímo nebo prostřednictvím jiné osoby či osob rozhodující vliv; má se za to, že rozhodujícím vlivem je vztah, kdy subjekt veřejné správy může ovlivňovat činnost této osoby prostřednictvím pravidel, jimiž se tato osoba řídí, nebo vztah, kdy subjekt veřejné správy je většinovým společníkem, disponuje většinou hlasovacích práv nebo může prosadit jmenování, volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby,
c) osobou ovládanou subjektem veřejné správy působící ve zpracovatelském průmyslu osoba ovládaná subjektem veřejné správy, jejíž činnost, představující minimálně 50 % ročního úhrnu čistého obratu3), spadá do zpracovatelského průmyslu4),
d) osobou účtující odděleně fyzická nebo právnická osoba, pokud se účastní hospodá