500/1992 Sb., o podepsání Dohody o Mezinárodním měnovém fondu, Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, Dohody o Mezinárodní finanční korporaci, Dohody o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky

Schválený:
500/1992 Sb.
SDĚLENÍ
federálního ministerstva zahraničních věcí
Změna: 37/2010 Sb.m.s.
Změna: 72/2013 Sb.m.s.
Změna: 44/2015 Sb.m.s., 73/2013 Sb.m.s.
Změna: 23/2023 Sb.m.s.
Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. září 1990 byly ve Washingtonu podepsány jménem České a Slovenské Federativní Republiky tyto dohody:
Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu (Washington, 22. července 1944),
Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (Washington, 22. července 1944),
Dohoda o Mezinárodní finanční korporaci (Washington, 25. května 1955),
Dohoda o Mezinárodním sdružení pro rozvoj (Washington, 26.ledna 1960) a
Dohoda o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky (Washington, 11. října 1985).
S dohodami vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a listiny o přijetí těchto dohod Českou a Slovenskou Federativní Republikou byly uloženy u depozitáře (vláda Spojených států amerických v případě dohod z 22. července 1944, u ostatních Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj) dne 20. září 1990.
Dohody vstoupily v platnost pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku dne 20. září 1990.
České překlady dohod se vyhlašují současně.
Mezinárodní měnový fond
_________________
*) Pozn. ASPI: Nové znění Dohody o Mezinárodním měnovém fondu bylo uveřejněno v 37/2010 Sb.m.s.
Čl.úvodní
I. Mezinárodní měnový fond je založen a bude působit podle ustanovení této Dohody, jak byla původně přijata a později změněna.
II. Aby se Fondu umožnilo řídit jeho operace a transakce, bude ve Fondu zřízena Všeobecná správa a Správa zvláštních práv čerpání. Členství ve Fondu bude opravňovat k účasti ve Správě zvláštních práv čerpání.
III. Operace a transakce připuštěné podle této Dohody budou řízeny Všeobecnou správou, která podle ustanovení této Dohody pozůstává z Účtu všeobecných zdrojů, Zvláštního výplatního účtu a z Ukládacího účtu, přičemž však operace a transakce zahrnující zvláštní práva čerpání budou řízeny Správou zvláštních práv čerpání.
Čl.I
Cíle
Cíle Mezinárodního měnového fondu jsou:
I. Podporovat mezinárodní měnovou součinnost stálou institucí, která zabezpečí mechanismus konzultací a spolupráce v mezinárodních měnových otázkách.
II. Usnadňovat rozmach a vyrovnaný růst mezinárodního obchodu a přispívat tak k podpoře a udržování vysokého stupně zaměstnanosti a reálného důchodu i k rozvoji výrobních zdrojů všech členů jakožto prvořadých cílů hospodářské politiky.
III. Podporovat kursovou stabilitu, udržovat řádná devizová ujednání mezi členy a čelit konkurenčnímu znehodnocování měny.
IV. Napomáhat při ustanovení mnohostranné soustavy plateb pro běžné transakce mezi členy a při odstraňování devizových omezení, která brání rozvoji světového obchodu.
V. Dodávat členům důvěru tím, že jim budou za přiměřených jistot dočasně přístupné všeobecné zdroje Fondu, a poskytovat jim takto možnost napravit poruchy ve vyrovnanosti jejich platebních bilancí, aniž by se Fond uchyloval k opatřením škodlivým národní či mezinárodní prosperitě.
VI. V souladu s tím, co bylo uvedeno, zkracovat trvání a zmírňovat stupeň nerovnováhy v mezinárodních platebních bilancích členů. Fond se bude řídit při každém svém jednání a při všech rozhodnutích cíli uvedenými v tomto článku.
Čl.II
Členství
    
ČÁST 1.
Původní členové
Původními členy Fondu budou státy zastoupené na Měnové a finanční konferenci Spojených národů, jejich vlády přijmou členství před 31. prosincem 1945.
                       
ČÁST 2.
Ostatní členové
Členství bude přístupno jiným zemím v době a za podmínek, jaké může stanovit Sbor guvernérů. Tyto podmínky, včetně podmínek pro úpisy, budou spočívat na zásadách shodných s podmínkami uplatněnými vůči ostatním zemím, které již jsou členy.
Čl.III
Kvóty a úpisy
                         
ČÁST 1.
Kvóty a placení úpisů
Každému členu bude určena kvóta vyjádřená ve zvláštních právech čerpání. Kvóty členů zastoupených na Měnové a finanční konferenci Spojených národů, kteří přijmou členství před 31. prosincem 1945, budou ve výši podle přílohy A. Kvóty ostatních členů budou stanoveny Sborem guvernérů. Úpis každého člena se bude rovnat jeho kvótě a bude zaplacen v plné výši Fondu u vhodného ukládacího místa.
                       
ČÁST 2.
Úpravy kvót
a) Sbor guvernérů provede v obdobích ne delších než pět let celkové přezkoumání kvót členů, a bude-li to považovat za vhodné, navrhne jejich úpravu. Může také, jestliže to pokládá za účelné, uvažovat v kterékoli jiné podobě o úpravě jednotlivé kvóty na žádost příslušného člena.
b) Fond může kdykoli navrhnout zvýšení kvót těch členů Fondu, kteří byli členy ke dni 31. srpna 1975, v poměru k jejich kvótám k tomuto datu v úhrnné částce nepřevyšující částky převedené podle článku V, části 12f), i) a j) ze Zvláštního výplatního účtu na Účet všeobecných zdrojů.
c) K jakékoli změně kvót je zapotřebí osmdesátipětiprocentní většiny všech hlasů.
d) Kvóta člena se nezmění, dokud člen s tím neprojeví souhlas a dokud nezaplatí, nejde-li o případ, kdy se zaplacení předpokládá podle části 3b) tohoto článku.
                    
ČÁST 3.
Placení při změnách kvót
a) Každý člen, který souhlasí se zvýšením své kvóty podle části 2a) tohoto článku, zaplatí Fondu ve lhůtě jím stanovené dvacet pět procent zvýšení ve zvláštních právech čerpání. Sbor guvernérů však může stanovit, že úhrady mohou být prováděny na stejném základě pro všechny členy vcelku nebo částečně v měnách jiných členů určených Fondem s jejich souhlasem nebo ve vlastní měně člena. Neúčastník zaplatí v měnách jiných členů výslovně stanovených Fondem a s jejich souhlasem část zvýšení odpovídající podílu, který mají platit účastníci ve zvláštních právech čerpání. Zůstatek zvýšení zaplatí člen ve své vlastní měně. Držba měny některého člena Fondem se nezvýší nad úroveň, při níž by podléhala poplatkům podle článku V, části 8b) (II) v důsledku plateb jinými členy podle tohoto ustanovení.
b) U každého člena, který souhlasí se zvýšením své kvóty podle části 2b) tohoto článku, se předpokládá, že zaplatil Fondu částku úpisu, která odpovídá takovému zvýšení.
c) Jestliže člen souhlasí se snížením své kvóty, Fond uhradí členu během šedesáti dnů částku odpovídající snížení. Úhradu Fond provede v měně člena a v takové částce zvláštních práv čerpání nebo měn jiných určených členů s jejich souhlasem, aby se zabránilo snížení držby měny Fondem pod novou kvótou; za výjimečných okolností Fond však může snížit svou držbu měny pod novou kvótu úhradou členovi v jeho vlastní měně.
d) Sedmdesátiprocentní většina všech hlasů se vyžaduje k jakémukoli rozhodnutí podle shora uvedeného odstavce a) s výjimkou stanovení doby a určení měn podle uvedeného ustanovení.
          
ČÁST 4.
Nahrazování měny cennými papíry
Fond přijme na Účet všeobecných zdrojů od kteréhokoli člena místo jakékoli části jeho měny, která podle úsudku Fondu není potřebná pro jeho operace a transakce, poukázky nebo obdobné dluhopisy, vydané členem či jeho ukládacím místem určeným podle článku XIII, části 2; takové ukládací cenné papíry budou neobchodovatelné, bezúročné a splatné v jejich jmenovité hodnotě na požádání připsáním ve prospěch účtu Fondu u určeného ukládacího místa. Tato část se vztahuje nejen na měnu upisovanou členy, nýbrž také na jakoukoli měnu jinak dlužnou Fondu nebo jím získanou a určenou ve prospěch Účtu všeobecných zdrojů.
Čl.IV
Závazky ve vztahu ke kursovým soustavám
                         
ČÁST 1.
Všeobecné závazky členů
Jako uznání toho, že stěžejním posláním mezinárodní měnové soustavy je vytvářet mechanismus, který usnadňuje směnu zboží, služeb a kapitálu mezi zeměmi a který podporuje zdravý hospodářský růst, a že hlavním záměrem je trvalý rozvoj řádných základních podmínek nutných pro finanční a hospodářskou stabilitu, se každý člen zavazuje spolupracovat s Fondem a s ostatními členy k zabezpečování řádných devizových soustav a k podpoře stabilní soustavy devizových kursů. Každý člen zejména:
I. bude s náležitým přihlédnutím ke svým podmínkám usilovat o takové zaměření své hospodářské a finanční politiky, aby byl podporován řádný hospodářský růst za přiměřené cenové stability;
II. bude dbát o podporu stability posilováním náležitých základních hospodářských a finančních podmínek i měnové soustavy, která by nevedla ke vzniku nahodilých poruch;
III. vyvaruje se manipulací s devizovými kursy nebo s mezinárodní měnovou soustavou, kterými by znemožňoval dosažení účinné nápravy platebních bilancí anebo těžil z výhod z nekalé soutěže na úkor ostatních členů; a
IV. bude provádět devizovou politiku v souladu se závazky podle této části.
       
ČÁST 2.
Všeobecné uspořádání devizových kursů
a) Každý člen oznámí Fondu do třiceti dnů ode dne druhé úpravy této Dohody devizovou kursovou soustavu, kterou zamýšlí uplatňovat, aby splnil závazky podle části 1 tohoto článku, a bude neprodleně oznamovat jakékoli změny ve své kursové soustavě.
b) Podle povahy mezinárodní měnové soustavy, jak převládala k 1.lednu 1976, mohou kursové soustavy zahrnovat:
I. udržování hodnoty měny člena a podle jeho volby ve vztahu ke zvláštním právům čerpání nebo k odlišnému všeobecnému jmenovateli jinému než zlato, nebo
II. společnou soustavu, kterou členové udržují hodnotu svých měn ve vztahu k hodnotě měny nebo měn jiných členů, nebo
III. jiné kursové uspořádání podle volby člena.
c) V souladu s vývojem mezinárodní měnové soustavy může Fond většinou osmdesáti pěti procent všech hlasů přijmout opatření o všeobecném kursovém uspořádání, aniž by se omezilo právo členů na kursovou soustavu podle vlastní volby, odpovídající cílům Fondu i závazkům podle části 1 tohoto článku.
                    
ČÁST 3.
Dohled na kursové uspořádání
a) Fond bude dohlížet na mezinárodní měnovou soustavu, aby zajišťoval její účinnost, jakož i na to, jak se každý člen vypořádává se svými závazky podle části 1 tohoto článku.
b) K plnění svých funkcí podle předchozího odstavce a) bude Fond vykonávat pevný dohled nad politikou devizových kursů členů a přijme v tomto směru potřebné zásady jako směrnici pro všechny členy. Každý člen poskytne Fondu nezbytné informace pro takový dohled a na žádost Fondu projedná s ním otázky kursové politiky. Zásady přijaté Fondem budou odpovídat společnému uspořádání, podle něhož členové udržují hodnotu svých měn ve vztahu k hodnotám měny či měn ostatních členů, stejně tak jako jinému kursovému uspořádání podle volby člena, odpovídajícímu cílům Fondu a části 1 tohoto článku. Zásady budou respektovat vnitřní sociální a celkovou politiku členů a při jejich uplatňování bude Fond brát náležitý zřetel na podmínky členů.
       
ČÁST 4.
Parity
Fond může rozhodnout osmdesátipětiprocentní většinou všech hlasů, že mezinárodní hospodářské podmínky dovolují, aby byla zavedena široce uplatňovaná soustava kursového uspořádání, spočívající ve stálých, ale upravovatelných paritách. Fond přijme takové rozhodnutí na základě náležité stability světové ekonomiky a vezme přitom v úvahu cenové pohyby a tempa rozvoje ekonomik členů. Rozhodnutí učiní s přihlédnutím k vývoji mezinárodní měnové soustavy - se zvláštním zřetelem k zdrojům likvidity a v zájmu zajištění účinného působení soustavy parit, jakož i se zřetelem na ujednání, podle něhož členové jak s přebytkovostí, tak i se schodkovitostí platebních bilancí přistoupí k rozhodnému pohotovému, účinnému a souměrnému opatření pro dosažení rovnováhy, jakož i na podkladě ujednání o intervencích a postupu při řešení nerovnováhy. Po přijetí takového rozhodnutí oznámí Fond členům, že se uplatňují ustanovení Přílohy C.
             
ČÁST 5.
Zvláštní měny na územích člena
a) Při opatření člena v otázkách jeho měny podle tohoto článku se bude mít za to, že se vztahuje na jednotlivé měny všech území, vůči nimž člen přijal tuto Dohodu podle článku XXXI, části 2g), pokud člen neprohlásí, že se tato opatření vztahují buď jen ne měnu mateřského území, nebo jen na jednu či více jmenovitě uvedených zvláštních měn, nebo na měnu mateřského území i na jednu či více jmenovitě uvedených zvláštních měn.
b) Při jednání Fondu podle tohoto článku se bude mít za to, že se vztahuje na všechny měny člena podle předchozího odstavce a), pokud Fond neprohlásí jinak.
Čl.V
Operace a transakce Fondu
                         
ČÁST 1.
Instituce jednající s Fondem
Každý člen bude jednat s Fondem jen prostřednictvím svého ministerstva financí, ústřední banky, stabilizačního fondu anebo jiné podobné finanční instituce a Fond bude jednat jen s těmito institucemi nebo jejich prostřednictvím.
                       
ČÁST 2.
Vymezení operací a transakcí Fondu
a) Pokud není v této Dohodě ustanoveno jinak, transakce na účet Fondu budou omezeny jen na ty, jimiž mají být členovi z jeho podnětu opatřena ze všeobecných zdrojů Fondu zvláštní práva čerpání nebo měny jiných členů, vedené na Účtě všeobecných zdrojů směnou za měnu člena, který požaduje odkup.
b) Fond může na požádání rozhodnout o poskytnutí finančních a technických služeb, včetně správy zdrojů, jimiž přispěli členové, pokud je to v souladu s cíli Fondu. Operace zahrnuté do takových poskytovaných finančních služeb nepůjdou na účet Fondu.
Ze služeb podle tohoto odstavce nevznikne členovi žádný závazek, pokud s tím neprojeví souhlas.
                    
ČÁST 3.
Podmínky pro používání všeobecných zdrojů Fondu
a) Fond přijme směrnice o používání svých všeobecných zdrojů včetně směrnic pro ujednání o pohotových zdrojích nebo podobné dohody a může přijmout zvláštní směrnice, které členům pomohou řešit jejich problémy platební bilance způsobem odpovídajícím ustanovení této Dohody a budou skýtat přiměřené jistoty pro dočasné použití všeobecných zdrojů Fondu.
b) Člen bude oprávněn odkoupit měny jiných členů od Fondu za odpovídající částku své vlastní měny za těchto podmínek:
I. použití všeobecných zdrojů Fondu členem bude v souladu s ustanoveními této Dohody a se směrnicemi vydanými na jejich podkladě;
II. člen doloží, že potřebuje provést odkup pro řešení stavu své platební bilance nebo rezerv, popř. jejich vývoje;
III. navrhovaný odkup bude buď odkupem rezervní tranše anebo bude v takovém rozsahu, aby u Fondu držba měny člena, který provádí odkup, nepřesáhla dvě stě procent jeho kvóty;
IV. Fondu nedošla dříve prohlášení podle části 5 tohoto článku, podle článku VI, části 1 nebo článku XXVI, části 2a), že člen, který požaduje odkup, není způsobilý používat všeobecné zdroje Fondu.
c) Fond prozkoumá žádost o odkup, aby rozhodl, zda navrhovaný odkup by byl ve shodě s ustanoveními této Dohody a se směrnicemi přijatými k jejímu provedení s tím, že k žádostem o odkup rezervní tranše nebudou vznášeny výhrady.
d) Fond přijme směrnice se stanovením postupu pro výběr měn určených k prodeji, přičemž po projednání se členy vezme v úvahu stav platební bilance a stav rezerv členů i vývoj na devizových trzích, jakož i žádoucí posilování výhledově vyrovnaných pozic ve Fondu; jestliže některý člen doloží, že navrhuje odkup měny jiného člena, protože kupující člen chce získat za svou měnu odpovídající částku nabízenou tímto dalším členem, bude oprávněn odkoupit měnu tohoto dalšího člena, pokud Fond neprohlásí podle článku VII, část 3, že držba takové měny se stala nedostatkovou.
e)
I. Každý člen zajistí, že zůstatky jeho měny odkupované od Fondu jsou zůstatky volně použitelné měny, nebo že mohou být směněny v době odkupu za volně použitelnou měnu podle jeho volby a při devizovém kursu mezi těmito dvěma měnami, který odpovídá kursu mezi nimi na základě článku XIX, části 7a).
II. Každý člen, jehož měna se od Fondu odkupuje nebo získává směnou za měnu odkoupenou od Fondu, bude spolupracovat s Fondem i s dalšími členy, aby se umožnilo, že takové zůstatky budou směněny v době odkupu za volně použitelné měny ostatních členů.
III. Směna měny která není volně použitelná, bude podle bodu I. provedena členem, jehož měna se odkupuje, pokud se tento člen a kupující člen nedohodnou na jiném postupu.
IV. Člen kupující od Fondu volně použitelnou měnu dalšího člena a požadující směnit ji za další volně použitelnou měnu, provede směnu s jiným členem, jestliže si tak tento člen přeje. Směna se provede za volně použitelnou měnu vybranou druhým členem při kursu podle bodu I. vpředu.
f) Fond může dohodnout podle schválených směrnic a postupů, že místo měn ostatních členů poskytne účastníkovi, který provádí odkup podle této části, zvláštní práva čerpání.
          
ČÁST 4.
Prominutí podmínek
Fond může podle svého uvážení a za podmínek, které zabezpečují jeho zájmy, prominout kteroukoli z podmínek stanovených v části 3b) (III) a (IV) tohoto článku, zejména jde-li o členy, o nichž je známo, že se vystříhali rozsáhlého nebo stálého používání všeobecných zdrojů Fondu. Při promíjení podmínek Fond uváží periodické nebo výjimečné požadavky člena domáhajícího se prominutí. Fond vezme též v úvahu ochotu člena dát v zástavu jako vedlejší zajištění přijatelná aktiva, která mají podle názoru Fondu dostatečnou hodnotu, aby chránila jeho zájmy, a může zástavu takového vedlejšího zajištění požadovat jako podmínku pro prominutí.
             
ČÁST 5.
Nezpůsobilost používat všeobecné zdroje Fondu
Kdykoli má Fond za to, že člen používá všeobecné zdroje Fondu způsobem, který odporuje jeho cílům, předloží členovi zprávu o svých názorech a stanoví přiměřenou lhůtu k odpovědi. Po předložení této zprávy může Fond omezit používání všeobecných zdrojů tímto členem. Nedojde-li do stanovené lhůty od člena odpověď, nebo je-li došlá odpověď neuspokojující, může Fond nadále omezovat členovi používání všeobecných zdrojů Fondu nebo může člena, když jej přiměřeně vyrozuměl, prohlásit za nezpůsobilého používat všeobecné zdroje Fondu.
          
ČÁST 6.
Jiné odkupy a prodeje zvláštních práv čerpání Fondem
a) Fond může přijmout zvláštní práva čerpání nabídnutá účastníkem za odpovídající částku měn jiných členů.
b) Fond může poskytnout účastníkovi na jeho žádost zvláštní práva čerpání za odpovídající částku měn jiných členů. Držba členovy měny Fondem nepřevýší jako důsledek těchto transakcí úroveň, při níž by držba podléhala poplatkům podle části 8b) (II) tohoto článku.
c) Měny poskytnuté nebo přijaté Fondem podle této části budou vybírány podle směrnic, které vezmou v úvahu zásady části 3d) či 7i) tohoto článku. Fond může přistoupit k transakcím podle této části jedině tehdy, jestliže člen, jehož měnu Fond poskytuje nebo přijímá, souhlasí s takovým použitím své měny.
        
ČÁST 7.
Zpětný odkup vlastní měny z držby Fondu
a) Člen bude oprávněn kdykoli odkoupit zpět svou měnu z držby Fondu, která podléhá poplatkům podle části 8b) tohoto článku.
b) Od člena, který provedl odkup podle části 3 tohoto článku, se bude zpravidla očekávat, že přistoupí ke zpětnému odkupu své měny z držby Fondu, která vyplývá z odkupu a podléhá poplatkům podle části 8b) tohoto článku, jakmile se zlepší jeho platební bilance a stav rezerv. Člen přistoupí ke zpětnému odkupu této držby, jestliže podle směrnic o zpětném odkupu, které Fond přijme, a po projednání s ním Fond prohlásí, že má přistoupit ke zpětnému odkupu vzhledem k tomu, že se zlepšila jeho platební bilance a stav rezerv.
c) Člen, který provedl odkup podle části 3 tohoto článku, provede zpětný odkup své měny z držby Fondu, která vyplývá z odkupu a podléhá poplatkům podle části 8b) tohoto článku, a to však nejpozději do pěti let po dni, k němuž byl proveden odkup. Fond může předepsat, aby zpětný odkup člen prováděl ve splátkách ve lhůtě od tří do pěti let po dni odkupu. Fond může osmdesáti pěti procentní většinou všech hlasů pozměnit období pro zpětný odkup podle tohoto odstavce a jakékoli období takto přijaté bude uplatňováno vůči všem členům.
d) Fond může osmdesáti pěti procentní většinou všech hlasů přijmout jiné lhůty, než jak je uvedeno v předchozím odstavci c), které budou platit stejně pro všechny členy ke zpětným odkupům držby měny nabyté Fondem podle zvláštní směrnice o použití jeho všeobecných zdrojů.
e) Člen přistoupí v souladu se směrnicemi, které Fond přijme sedmdesáti procentní většinou všech svých hlasů, ke zpětnému odkupu své měny z držby Fondu, jejíž nabytí nevyplynulo z odkupů a držba podléhá poplatkům podle části 8b) (II) tohoto článku.
f) Rozhodnutí, kterým se stanoví, že podle směrnice o použití všeobecných zdrojů Fondu bude období pro zpětný odkup podle předchozích odstavců c) nebo d) kratší, než jak je stanoveno podle uvedené směrnice, se bude vztahovat jen na držbu, kterou Fond nabyl po dni účinnosti takového rozhodnutí.
g) Na žádost člena může Fond odložit datum splatnosti závazku zpětného odkupu, avšak nikoli nad hranici lhůt podle odstavců c) nebo d) výše či podle směrnic přijatých Fondem podle odstavce e) výše, pokud Fond nerozhodne sedmdesáti procentní většinou všech hlasů, že delší období ke zpětnému odkupu, které odpovídá dočasnému použití všeobecných zdrojů Fondu, je odůvodněné proto, že vyrovnání závazku ke dni splatnosti by členovi vyvolalo mimořádné obtíže.
h) Směrnice Fondu podle části 3d) tohoto článku mohou být doplněny ustanovením, podle něhož může Fond rozhodnout po projednání se členem, že odprodá podle části 3b) tohoto článku svou držbu měny tohoto člena, u kterého nedošlo ke zpětnému odkupu v souladu s touto částí 7, aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná opatření, k nimž může
Fond přistoupit podle kteréhokoli jiného ustanovení této Dohody.
i) Všechny zpětné odkupy podle této části se budou uhrazovat zvláštními právy čerpání nebo měnami jiných členů určených Fondem. Pokud jde o měny, které mají být použity členy při zpětných odkupech, Fond přijme směrnice a pravidla o postupu, v nichž bude přihlédnuto k zásadám v části 3d) tohoto článku. Držba měny některého člena Fondem, které se používá ke zpětnému odkupu, nepřevýší zpětným odkupem úroveň, při níž by podléhala poplatkům podle části 8b) (II) tohoto článku.
j)
I. Jestliže měna některého člena výslovně určená podle předchozího odstavce i) není volně použitelnou měnou, pak takový člen zajistí, že ji může člen provádějící zpětný odkup získat v době tohoto odkupu za volně použitelnou měnu podle výběru člena, jehož měna byla zahrnuta mezi určené měny. Směna měny podle tohoto opatření se uskuteční při devizovém kursu mezi těmito dvěma měnami, který odpovídá kursu mezi nimi na základě článku XIX, části 7a).
k)
II. Každý člen, jehož měna byla určena Fondem pro zpětné odkupy, bude spolupracovat s Fondem i s jinými členy, aby umožnil těm členům, kteří provádějí zpětný odkup, získat v době tohoto odkupu určenou měnu za volně použitelné měny jiných členů.
III. Směna podle odstavce j) (I) výše se provede se členem, jehož měna je k tomu určena, pokud se tento člen spolu s členem provádějícím zpětný odkup nedohodne na odlišném postupu.
IV. Jestliže člen provádějící zpětný odkup si přeje získat v době tohoto odkupu volně použitelnou měnu dalšího člena určeného Fondem podle odstavce i) výše, obdrží ji, požaduje-li tak jiný člen, od tohoto jiného člena za volně použitelnou měnu při kursu, na který se vztahuje odstavec j) (I) vpředu. Fond může stanovit předpisy o volně použitelné měně, která má být opatřována směnou.
      
ČÁST 8.
Poplatky
a)
I. Fond uloží manipulační poplatek členovi při koupi zvláštních práv čerpání nebo měny jiného člena z Účtu všeobecných zdrojů za jeho vlastní měnu, při čemž Fond může stanovit nižší manipulační poplatek na odkupy v rámci rezervní tranše než na ostatní koupě. Správní poplatek na odkupy rezervní tranše nepřevýší půl procenta.
II. Fond může uložit poplatek na ujednání o pohotových zdrojích nebo na podobné dohody. Fond může rozhodnout, že poplatek za ujednání bude vyrovnán správním poplatkem ukládaným podle předchozího odstavce (I) při koupích podle tohoto ujednání.
b) Fond bude ukládat poplatky na své průměrné denní zůstatky členovy měny na Účtě všeobecných zdrojů v těchto případech:
I. byly získány podle směrnic, které se vztahují na případy vylučování podle článku XXX c) nebo
II. převyšují částku členovy kvóty po vyloučení kterýchkoli zůstatků, na něž se vztahuje předchozí odstavec (I).
Sazby poplatku se budou obvykle zvyšovat v časových pásmech za dobu, po kterou držba zůstatků trvá.
c) Jestliže člen neprovede zpětný odkup vyžadovaný podle části 7 tohoto článku, může Fond po jednání s ním o snížení své držby jeho měny uložit takové poplatky na svou držbu členovy měny, u niž mělo dojít ke zpětnému odkupu, jak Fond považuje za přiměřené.
d) K rozhodnutí o sazbách poplatků podle odstavců a) a b) výše, které budou jednotné pro všechny členy, a podle předchozího odstavce c) se vyžaduje sedmdesáti procentní většina všech hlasů.
e) Člen bude platit všechny poplatky ve zvláštních právech čerpání, při čemž Fond může členovi povolit ve výjimečných případech úpravu poplatků v měnách jiných členů, stanovených Fondem po projednání s nimi, nebo v jeho vlastní měně. Držba měny některého člena Fondem přitom nepřevýší z důvodů platů podle tohoto opatření úroveň, při nichž by již podléhala poplatkům podle b) (II) výše.
   
ČÁST 9.
Odměny
a) Fond uhradí odměnu za částku, o kterou procento kvóty předepsané podle dalších odstavců b) a c) převyšuje průměrné denní zůstatky členovy měny v držbě Fondu na Účtě všeobecných zdrojů, nejde-li o zůstatky získané podle směrnic, které vedou k jejich vyloučení podle článku XXX c). Sazba odměny, kterou Fond stanoví většinou sedmdesáti procent všech hlasů, je stejná pro všechny členy a nebude vyšší než úroková sazba podle článku XX, části 3, avšak ani nižší než čtyři pětiny této úrokové sazby. Při stanovení sazby odměny vezme Fond v úvahu sazby poplatků podle části 8b) tohoto článku V.
b) Procento kvóty uplatňované pro účely předchozího odstavce a) se stanoví takto:
I. pro každého člena, který se stal členem před druhou úpravou této Dohody, procento kvóty odpovídající sedmdesáti pěti procentům jeho kvóty ke dni účinnosti druhé změny Dohody, a pro každého člena, který se stal členem po druhé úpravě Dohody, procento kvóty vypočítané jako podíl součtu částek, které odpovídají procentům kvóty, jež se uplatňují vůči ostatním členům ke dni, k němuž se začalo členství takového člena, a součtu kvót ostatních členů k témuž dni; plus
II. částky, které zaplatil Fondu ve měně či ve zvláštních právech čerpání podle článku III, části 3a) vpředu ode dne určeného podle předchozího odstavce b) (I); minus
III. částky, které obdržel od Fondu v měně či ve zvláštních právech čerpání podle článku III, části 3c) ode dne určeného podle b) (I) výše.
c) Fond může na podkladě rozhodnutí sedmdesáti procentní většiny všech hlasů zvýšit každému členovi dosavadní procento kvóty uplatňované pro účely uvedené v odstavci a)
I. až do procentní sazby nepřesahující sto procent, která bude stanovena pro každého člena na základě stejných kritérií pro všechny členy, nebo
II. do výše sta procent pro všechny členy.
d) Odměna se uhradí ve zvláštních právech čerpání, pokud se Fond nebo člen nerozhodnou, že se úhrada členovi provede v jeho vlastní měně.
    
ČÁST 10.
Výpočty
a) Hodnota položek jmění Fondu na účtech Všeobecné správy se vyjadřuje ve zvláštních právech čerpání.
b) Veškeré výpočty, které se týkají měn členů při uplatňování ustanovení této Dohody s výjimkou článku IV a přílohy C, se budou provádět při kursech, za nichž Fond zúčtovává tyto měny podle části 11 tohoto článku.
c) Do výpočtu částek měny týkajících se kvóty při uplatňování této Dohody nebude zahrnována měna, která je na Zvláštním výplatním účtě nebo na Ukládacím účtě.
 
ČÁST 11.
Udržování hodnoty
a) Hodnota měn členů na Účtě všeobecných zdrojů bude udržována ve zvláštních právech čerpání v souladu s devizovými kursy podle článku XIX části 7a).
b) K úpravě výše měny člena v držbě Fondu se ve shodě s touto částí přikročí v případech, kdy se tato měna použije v některé operaci či transakci mezi Fondem a dalším členem, a tehdy, jestliže tak může rozhodnout Fond nebo požádat člen. Úhrady Fondu nebo Fondem podle takové úpravy se provedou během přiměřené doby po dni úpravy podle rozhodnutí Fondu a kdykoli jindy na požádání člena.
  
ČÁST 12.
Ostatní operace a transakce
a) Ve všech svých směrnicích a rozhodnutích podle této části bude Fond veden cíli vytyčenými v článku VIII části 7 a záměrem zabraňovat řízení ceny zlata na trhu či stanovení jeho pevné ceny.
b) Rozhodnutí Fondu o účasti na operacích či transakcích podle dalších odstavců c), d) a e) budou přijímána na základě většiny osmdesáti pěti procent veškerých hlasů.
c) Fond může prodat zlato za měnu kteréhokoli člena po poradě se členem, za jehož měnu se zlato prodává, za předpokladu, že držba členovy měny Fondem na Účtě všeobecných zdrojů nepřevýší tímto prodejem úroveň, při níž by členové podléhali poplatkům podle části 8 b) (II) tohoto článku bez souhlasu člena, a za předpokladu, že Fond na žádost člena smění v době prodeje takovou část získané měny za měnu jiného člena, aby se tím předešlo takovému zvýšení. Směna některé měny za měnu jiného člena se provede po projednání s tímto členem a nesmí vést ke zvýšení držby měny tohoto člena u Fondu nad úroveň, při níž by členové podléhali poplatkům podle části 8 b) (II) tohoto článku. Z hlediska směn stanoví Fond směrnice a postupy, při nichž vezme v úvahu zásady uplatněné v části 7, (I) tohoto článku. Prodeje některému členovi podle tohoto opatření budou realizovány za cenu sjednanou pro každou transakci na základě cen na trhu.
d) Fond může přijmout od člena platy ve zlatě místo zvláštních práv čerpání či měny při kterýchkoli operacích nebo transakcích podle této Dohody. Platy Fondu podle tohoto opatření budou za cenu sjednanou pro každou operaci či transakci na základě cen na trhu.
e) Fond může odprodat zlato, které je v jeho držbě ke dni účinnosti druhé úpravy této Dohody, těm členům, kteří byli členy k 31. srpnu 1975 a kteří souhlasí s jeho odkupem, v poměru k jejich kvótám k tomuto datu. Jestliže Fond zamýšlí odprodat zlato podle c) výše k účelu uvedenému podle f) (II) dále, může prodat každému členovi z rozvojových zemí, který je chce odkoupit, takovou část zlata, jež by v případě koupě podle c) tvořila přebytek, jaký by mu mohl být jinak přidělen podle f) (III). Zlato, jež by mohlo být podle tohoto opatření prodáno členovi, který byl prohlášen za nezpůsobilého používat všeobecné zdroje Fondu podle části 5 tohoto článku, mu bude prodáno až po zrušení takové nezpůsobilosti, pokud Fond nerozhodne učinit takový prodej dříve. Prodej zlata členovi podle tohoto odstavce e) se uskuteční za jeho měnu a za cenu odpovídající v době prodeje 0,888671 gramu ryzího zlata za jednotku zvláštního práva čerpání.
f) Kdykoli Fond prodá podle odstavce c) zlato, které je v jeho držbě ke dni druhé úpravy této Dohody půjde částka výtěžku odpovídající ke dni prodeje 0,888671 gramu ryzího zlata za jednotku zvláštního práva čerpání na Účet všeobecných zdrojů a s výjimkou, kdy Fond rozhodne jinak podle odstavce g) dále, půjde jakýkoli rozdíl na Zvláštní výplatní účet. Tato aktiva na Zvláštním výplatním účtě budou vedena odděleně od ostatních účtů Všeobecné správy a mohou být kdykoli použita:
I. k převodům na Účet všeobecných zdrojů k okamžitému použití pro operace a transakce, k nimž je dáno zmocnění podle jiných opatření této Dohody, než uvádí tato část;
II. k operacím a transakcím, k nimž není dáno zmocnění podle jiných opatření této Dohody, avšak jsou v souladu s cíli Fondu. Podle tohoto odstavce f) (II) může být poskytnuta za zvláštních podmínek pomoc pro potřeby platební bilance členům z rozvojových zemí, kteří jsou v obtížném postavení; pro tento účel vezme Fond v úvahu úroveň důchodu na obyvatele;
III. členům z rozvojových zemí, kteří byli členy 31.8.1975, k přídělu v poměru podle jejich kvót té části aktiv, kterou Fond rozhodne použít pro účely podle předchozího odstavce (II), jak odpovídá poměru kvót těchto členů ke dni přídělu k úhrnu kvót všech členů ke stejnému datu, a to za předpokladu, že příděl podle tohoto opatření členovi, který byl prohlášen za nezpůsobilého používat všeobecné zdroje Fondu podle části 5 tohoto článku, se provede, až nezpůsobilost pomine, pokud Fond nerozhodne přistoupit k přídělu dříve.
K rozhodnutí o použití aktiv podle odstavce (I) výše se vyžaduje sedmdesáti procentní většina všech hlasů a rozhodnutí podle (II) a (III) výše osmdesáti pěti procentní většina všech hlasů.
g) Fond může rozhodnout osmdesátipětiprocentní většinou všech hlasů, že část rozdílu, na který se vztahuje odstavec f) výše, se převede na Ukládací účet v souladu s opatřeními článku XII části 6 f).
h) Až do použití uvedeného v odstavci f) může Fond ukládat měnu některého člena, kterou má na Zvláštním výplatním účtě, do obchodovatelných dluhopisů tohoto člena nebo do obchodovatelných dluhopisů mezinárodních finančních organizací. Příjmy z takové investice i úroky přijaté podle f) (II) výše jdou na Zvláštní výplatní účet. K žádnému ukládání takových prostředků nedojde bez souhlasu člena, jehož měna je použita k zamýšlenému investování. Fond bude investovat jen do dluhopisů ve zvláštních právech čerpání nebo v měně k tomu použité.
i) Na správní výdaje Zvláštního výplatního účtu hrazené z Účtu všeobecných zdrojů bude čas od času Účet všeobecných zdrojů kryt převodem ze Zvláštního výplatního účtu na základě rozumného odhadu takových výdajů.
j) Zvláštní výplatní účet se uzavře v případě likvidace Fondu a může být uzavřen před likvidací Fondu na základě rozhodnutí většinou sedmdesáti procent všech hlasů. Při uzavření účtu z důvodu likvidace Fondu budou jakákoli aktiva na tomto účtě rozdělena podle ustanovení Přílohy K. Při jeho uzavření před likvidací Fondu budou k bezprostřednímu použití pro operace a transakce. Sedmdesátiprocentní většinou všech hlasů může Fond přijmout pravidla a předpisy pro správu Zvláštního výplatního účtu.
Čl.VI
Převody kapitálu
                         
ČÁST 1.
Používání všeobecných zdrojů Fondu ke kapitálovým převodům
a) Člen nesmí používat všeobecné zdroje Fondu ke krytí velkého nebo trvalého úniku kapitálu s výjimkou ustanovení části 2 tohoto článku a Fond může vyzvat člena, aby uplatněním dohledu zabránil takovému používání všeobecných zdrojů Fondu. Opomene-li člen po obdržení takové výzvy uplatnit vhodná kontrolní opatření, může ho Fond prohlásit za nezpůsobilého používat všeobecné zdroje Fondu.
b) Nic v této části nemá vést k výkladu, že se má
I. zabraňovat používání všeobecných zdrojů Fondu ke kapitálovým transakcím přiměřeného rozsahu potřebným k rozvoji vývozu nebo k běžnému průběhu obchodní, bankovní či jiné takové činnosti, nebo že se má
II. působit na kapitálové pohyby, které jsou hrazeny z vlastních zdrojů člena, přičemž se však členové zavazují, že takové kapitálové pohyby budou v souladu s cíli Fondu.
                       
ČÁST 2.
Zvláštní ustanovení pro převody kapitálu
Člen bude oprávněn přistoupit k odkupu rezervní tranše ke krytí kapitálových převodů.
                    
ČÁST 3.
Kontrola kapitálových převodů
Členové mohou vykonávat takovou kontrolu, jaká je nezbytná k úpravám mezinárodních kapitálových pohybů, avšak žádný člen nesmí vykonávat tuto kontrolu způsobem, kterým by se omezovaly platy za běžné transakce nebo jimiž by se nepatřičně zdržovaly převody k vyrovnávání závazků s výjimkou ustanovení článku VII, části 3 b) a článku XIV, části 2.
Čl.VII
Doplňování měn a nedostatkové měny
                         
ČÁST 1.
Opatření k doplňování měn v držbě Fondu
Pokládá-li Fond za účelné doplnit svou držbu měny kteréhokoli člena na Účtě všeobecných zdrojů, může učinit některé nebo obě z těchto opatření:
I. navrhnout členovi, aby zapůjčil svou měnu Fondu za předpokladů a podmínek sjednaných mezi Fondem a členem, nebo aby si Fond se souhlasem člena vypůjčil takovou měnu z jiného zdroje buď na území člena nebo mimo ně, avšak žádný člen není povinen poskytnout takové půjčky Fondu anebo souhlasit, aby si Fond vypůjčil jeho měnu z jakéhokoli jiného zdroje;
II. žádat, aby člen, jde-li o účastníka, prodal svou měnu Fondu za zvláštní práva čerpání z Účtu všeobecných zdrojů ve shodě s článkem XIX, části 4. Při doplňování zdrojů ve zvláštních právech čerpání věnuje Fond patřičnou pozornost zásadám o určování designací podle článku XIX, části 5.
       
ČÁST 2.
Všeobecný nedostatek měny
Zjistí-li Fond, že se vytváří všeobecný nedostatek určité měny, může to oznámit členům a vydat zprávu, uvádějící příčiny tohoto nedostatku a obsahující doporučení, jak jej odstranit. Zástupce člena, o jehož měnu jde, se zúčastní přípravy zprávy.
                    
ČÁST 3.
Nedostatek měnové držby Fondu
a) Bude-li Fondu zřejmé, že poptávka po měně některého člena vážně ohrožuje schopnost Fondu opatřovat tuto měnu, prohlásí Fond oficiálně, ať již vydal či nikoli zprávu podle části 2 tohoto článku, takovou měnu za nedostatkovou a bude napříště přidělovat svou pohotovou a doplňovanou zásobu nedostatkové měny s patřičným zřetelem na poměrné potřeby členů, na všeobecnou mezinárodní hospodářskou situaci a všechny jiné důležité okolnosti. Fond také vydá zprávu o svém postupu.
b) Formální prohlášení podle předchozího odstavce a) bude působit jako zmocnění kteréhokoli člena, aby po poradě s Fondem dočasně omezil volnost devizových operací v nedostatkové měně. Bez újmy ustanovení článku IV a Přílohy C bude mít člen plnou volnost při stanovení druhu takových omezení; tato omezení však nepřesáhnou nezbytnou míru k omezení poptávky po nedostatkové měně na zásobu, kterou příslušný člen má nebo která mu připlývá; omezení se uvolní a zruší, jakmile to podmínky dovolí.
c) Zmocnění podle předchozího odstavce b) zanikne, kdykoli Fond prohlásí oficiálně, že dotyčná měna již není považována za nedostatkovou.
          
ČÁST 4.
Uplatnění omezovacích opatření
Každý člen, který ukládá omezení týkající se měny kteréhokoli jiného člena podle ustanovení části 3 b) tohoto článku, má s pochopením uvážit námitky jiného člena týkající se provádění takových omezení.
             
ČÁST 5.
Účinek jiných mezinárodních dohod na omezení
Členové souhlasí s tím, že se nebudou dovolávat závazků z úmluv uzavřených před touto Dohodou s jiným členem takovým způsobem, který by bránil provádět ustanovení tohoto článku.
Čl.VIII
Všeobecné závazky členů
                         
ČÁST 1.
Úvod
Dodatkem k závazkům převzatým podle ostatních článků této Dohody se každý člen podrobuje závazkům stanoveným v tomto článku.
                       
ČÁST 2.
Upuštění od omezování běžných platů
a) Bez újmy ustanovení článku VII, části 3 b) a článku XIV, části 2 nebude žádný člen bez souhlasu Fondu ukládat omezení platů a převodů v běžných mezinárodních transakcích.
b) Na území žádného z členů nelze vynutit uzavření devizových kontraktů, které se týkají měny kteréhokoli člena a jsou v rozporu s předpisy devizové správy tohoto člena, udržovanými v platnosti nebo zaváděnými v souladu s touto Dohodou. Kromě toho mohou členové ve vzájemné dohodě spolupracovat na opatřeních v zájmu zvýšení účinnosti předpisů devizového řízení kteréhokoli člena za předpokladu, že taková opatření a úpravy jsou v souladu s touto Dohodou.
                    
ČÁST 3.
Upuštění od diskriminačních měnových praktik
Žádný člen se nesmí podílet nebo dovolit svým finančním institucím, na něž se vztahuje článek V, část 1, aby se účastnily jakýchkoli diskriminačních měnových opatření nebo praktik plurality kursů, ať v rámci podle ustanovení článku IV či mimo něj nebo ustanovení předepsaných Přílohou C nebo podle ní - kromě případů, k nimž jej zmocňuje tato Dohoda, nebo které byly schváleny Fondem. Jestliže v době, kdy tato Dohoda vstoupí v platnost, jsou taková opatření a praktiky uplatňovány, je příslušný člen povinen konzultovat s Fondem, jak je postupně odstranit, pokud nejsou udržovány v platnosti nebo zaváděny podle článku XIV, části 2, v kterémžto případě bude použito ustanovení části 3 uvedeného článku.
          
ČÁST 4.
Směnitelnost zůstatků měny v zahraniční držbě
a) Každý člen bude kupovat zůstatky své měny, které jsou v držbě jiného člena, jestliže tento člen žádající odkup doloží,
I. že zůstatky určené k odkupu byly získány nedávno jako výsledek běžných transakcí; nebo
II. že jejich směna je zapotřebí k platům za běžné transakce.
Kupující člen bude mít možnost volby platit buď ve zvláštních právech čerpání - s výhradou ustanovení článku XIX, části 4, nebo v měně člena, který požaduje odkup.
b) Závazek uvedený v odstavci a) výše neplatí, jestliže
I. směnitelnost zůstatků byla omezena podle části 2 tohoto článku nebo článku VI, části 3;
II. zůstatky se nahromadily jako výsledek transakcí uskutečněných dříve, než byla členem odstraněna omezení udržovaná v platnosti nebo zaváděná podle článku XIV, části 2;
III. zůstatky byly získány v rozporu s devizovými předpisy člena, od něhož se požaduje jejich odkup;
IV. měna člena, který požaduje odkup, byla prohlášena za nedostatkovou podle článku VII, části 3 a); nebo
V. člen, který byl požádán o odkup, není z jakéhokoli důvodu oprávněn kupovat od Fondu měny jiných členů za svou vlastní měnu.
  
ČÁST 5.
Dodávání informací
a) Fond může požadovat, aby členové poskytovali takové informace, které považuje za nutné pro svou činnost, a to jako minimum nutné pro účinné plnění povinností Fondu, včetně údajů o národní ekonomice týkajících se těchto otázek:
I. oficiální držba 1. zlata, 2. deviz, a to doma i v zahraničí;
II. držba 1. zlata, 2. deviz doma i v zahraničí u bankovních a finančních institucí jiných než oficiálních;
III. těžba zlata;
IV. vývoz a dovoz zlata podle zemí určení a původu;
V. celkové vývozy a dovozy zboží vyjádřené v hodnotách domácí měny podle zemí určení a původu;
VI. mezinárodní platební bilance zahrnující 1. obchod se zbožím a služby, 2. transakce se zlatem, 3. známé kapitálové transakce a 4. ostatní položky;
VII. stav mezinárodních investic, tj. investic na území člena s vlastnictvím v zahraničí a investic v zahraničí s vlastnictvím osob na jeho území, pokud je možno tyto informace poskytnout;
VIII. národní důchod;
IX. cenové indexy, tj. indexy velkoobchodních i maloobchodních cen zboží a cen vývozních i dovozních;
X. nákupní a prodejní kursy cizích měn;
XI. řízení devizového hospodářství, tj. vyčerpávající popis devizových opatření platných v době přijetí členství ve Fondu a podrobnosti pozdějších změn, jakmile nastanou; a
XII. pokud existují oficiální clearingové dohody, uvést podrobné údaje o částkách určených k zúčtování, které vyplývají z obchodních a finančních transakcí, a o délce doby, po kterou takové nedoplatky nebyly vyrovnány.
b) Při požadování informací Fond uváží měnící se schopnost členů poskytovat žádané údaje. Členové nebudou povinni poskytovat informace do takových podrobností, že by se tím prozrazovaly záležitosti jednotlivců nebo obchodních společností. Členové se však zavazují, že dodají vyžádané informace tak podrobné a přesné, jak to lze provést a vyhnou se pokud možno pouhým odhadům.
c) Na podkladě dohody se členy si může Fond zajistit další informace. Má plnit funkci ústředí pro sběr a výměnu informací o měnových a finančních otázkách a usnadňovat tak přípravu studií, které mají pomoci členům při zpracovávání rozvojových opatření sledujících cíle Fondu.
          
ČÁST 6.
Porady mezi členy o existujících mezinárodních dohodách
Tam, kde je člen podle této Dohody oprávněn, aby za zvláštních a dočasných okolností, které jsou v ní uvedeny, udržoval nebo zaváděl omezení devizových transakcí, a tam, kde jsou mezi členy jiné závazky uzavřené před touto Dohodou, které odporují uplatňováním takových omezení, se strany zúčastněné na takových závazcích společně poradí, aby učinily vzájemně přijatelné úpravy, jak bude nezbytné. Ustanovení tohoto článku nebudou na újmu účinnosti článku VII, části 5.
        
ČÁST 7.
Povinnost spolupracovat v otázkách rezervních hodnot
Každý člen se zavazuje spolupracovat s Fondem i s jinými členy, aby se zajistilo, že směrnice člena týkající se rezervních hodnot budou v souladu se záměry podpořit lepší mezinárodní dohled na mezinárodní likviditu a vytvářet ze zvláštního práva čerpání hlavní složku rezerv v mezinárodní měnové soustavě.
Čl.IX
Status, imunity a přednostní práva
    
ČÁST 1.
Účel článku
Fondu budou přiznány na území každého člena status, imunity a přednostní práva, jak je uvedeno v tomto článku, aby mohl plnit funkce, kterými je pověřen.
                       
ČÁST 2.
Status Fondu
Fond je plnoprávnou právnickou osobou a je oprávněn zejména:
I. uzavírat smlouvy;
II. nabývat nemovitý a movitý majetek a nakládat jím; a
III. vést právní řízení.
                    
ČÁST 3.
Soudní imunita
Fond, jeho majetek a aktiva, kdekoli se nacházejí v držbě kterýchkoli subjektů, požívá imunity proti jakémukoli soudnímu řízení, pokud se výslovně nevzdá své imunity pro případ některého soudního jednání nebo podle podmínek některé smlouvy.
       
ČÁST 4.
Imunita proti jiným opatřením
Majetek a aktiva Fondu, kdekoli se nacházejí a v držbě kterýchkoli subjektů, jsou chráněny před prohlídkou, zabavením, propadnutím, vyvlastněním nebo před jakýmkoli jiným způsobem zajištění správním řízením nebo zákonodárným jednáním.
             
ČÁST 5.
Nedotknutelnost archivů
Archivy Fondu jsou nedotknutelné.
          
ČÁST 6.
Osvobození aktiv od omezení
Všechen majetek a aktiva Fondu, pokud je jich zapotřebí k provádění činnosti podle této Dohody, budou osvobozeny od jakéhokoli druhu omezení, úprav, kontrol nebo moratorií.
 
ČÁST 7.
Přednostní právo pro přepravu zpráv
S oficiálními zprávami Fondu bude členy nakládáno stejně jako s oficiálními zprávami jiných členů.
      
ČÁST 8.
Imunity a výsady funkcionářů a zaměstnanců
Všichni guvernéři, výkonní ředitelé, jejich náměstkové, členové výborů, zástupci ustanovení podle článku XII, části 3 j), poradci kterékoli z předchozích osob, funkcionáři a zaměstnanci Fondu
I. budou požívat imunity v případě soudního procesu vzniklého z jednání, která uskutečnili ve své oficiální funkci s výjimkou případu, kdy se Fond této imunity vzdal;
II. nejsou-li místními státními příslušníky, budou ve stejné míře zproštěni omezení, jaká se uplatňují proti přistěhovalcům; budou vyňati z předpisů o registraci cizinců a z povinnosti vojenské služby a dostane se jim stejných úlev vůči devizovým omezením jako se přiznávají pro obdobné hodnosti zástupcům, úředníkům a zaměstnancům jiných členů;
III. bude jim poskytnuto stejné zacházení, pokud jde o cestovní úlevy, jako se přiznávají pro obdobné hodnosti členskými zeměmi zástupcům, úředníkům a zaměstnancům jiných členů.
   
ČÁST 9.
Osvobození od daní
a) Fond, jeho aktiva, majetek, příjmy, jakož i jeho operace a transakce vyplývající z této Dohody, budou osvobozeny od jakéhokoli zdanění a od veškerých cel. Fond bude také osvobozen od povinnosti vybírat nebo platit jakoukoli daň či clo.
b) Platy a jiné příjmy vyplácené Fondem výkonným ředitelům, jejich náměstkům, úředníkům nebo zaměstnancům Fondu, kteří nejsou státními občany, místními občany, místními poddanými nebo jinými místními státními příslušníky, nepodléhají zdanění.
c) Dluhopisy nebo cenné papíry vydané Fondem a které jsou v držbě kterýchkoli subjektů, a to včetně dividendy nebo úroku z nich, nebudou podléhat žádnému zdanění,
I. které by diskriminovalo takovou obligaci nebo cenný papír jen pro jejich původ, nebo
II. jestliže jediným zákonným důvodem takového zdanění je místo nebo měna, ve které jsou vydány, splatny nebo placeny, nebo umístění kterékoli úřadovny nebo obchodního pracoviště Fondu.
    
ČÁST 10.
Uplatnění tohoto článku
Každý člen provede podle potřeby na svých územích opatření, aby v rámci svého právního řádu uplatnil zásady tohoto článku, a vyrozumí Fond o podrobnostech opatření, která učinil.
Čl.X
Vztahy k jiným mezinárodním organizacím
Fond bude spolupracovat v rámci této Dohody s kteroukoli všeobecnou mezinárodní organizací i s veřejnými mezinárodními organizacemi, které mají specializované funkce v příbuzných oborech. Jakákoli ujednání o takové spolupráci, která by mohla vyvolat jakoukoli změnu některého ustanovení této Dohody, se mohou uskutečnit jen po úpravě této Dohody podle článku XXVIII.
Čl.XI
Vztahy k nečlenským zemím
                         
ČÁST 1.
Závazky týkající se vztahů k nečlenským zemím
Každý člen se zavazuje
I. že se nezúčastní ani nedovolí, aby některá z jeho finančních institucí uvedených v článku V, části 1 se účastnila jakýchkoli transakcí s nečlenem anebo s osobami na územích nečlenů, které by odporovaly ustanovením této Dohody nebo cílům Fondu;
II. že nebude spolupracovat s nečlenem nebo s osobami na území nečlena v činnostech, které by odporovaly ustanovením této Dohody nebo cílům Fondu;
III. že bude spolupracovat s Fondem, aby na jeho územích byla uplatňována vhodná opatření, která by zabránila takovým transakcím s nečleny nebo osobami na jejich územích, jež by odporovaly ustanovením této Dohody nebo cílům Fondu.
       
ČÁST 2.
Omezení při transakcích s nečlenskými zeměmi
Nic v této Dohodě neomezuje právo kteréhokoli člena provádět omezení devizových transakcí s nečleny nebo s osobami na jejich území, pokud Fond neshledá, že taková omezení jsou na újmu zájmů členů a odporují cílům Fondu.
Čl.XII
Organizace a správa
    
ČÁST 1.
Struktura Fondu
Fond bude pozůstávat ze Sboru guvernérů, z Výkonného sboru, z vedoucího ředitele a z aparátu a kromě toho z Rady, jestliže Sbor guvernérů rozhodne většinou osmdesáti pěti procent všech hlasů, že budou uplatněna ustanovení Přílohy D.
                       
ČÁST 2.
Sbor guvernérů
a) Veškerá oprávnění podle této Dohody, která nejsou přímo vyhrazena Sboru guvernérů, Výkonnému sboru nebo vedoucímu řediteli, přísluší Sboru guvernérů. Sbor guvernérů se skládá z guvernérů a jejich náměstků, z nichž vždy po jednom jmenuje každý člen způsobem, jak bude určeno. Každý guvernér a každý náměstek bude působit v těchto funkcích až do doby, dokud nedojde k ustavení nástupce. Náměstek nesmí hlasovat - s výjimkou nepřítomnosti svého guvernéra. Sbor guvernérů zvolí jednoho z guvernérů za svého předsedu.
b) Sbor guvernérů může zmocnit Výkonný sbor k výkonu kteréhokoli svého oprávnění - s výjimkou těch, která jsou touto Dohodou vyhrazena přímo Sboru guvernérů.
c) Sbor guvernérů bude konat schůze, jak sám stanoví, nebo jaké budou svolány Výkonným sborem. Schůze Sboru guvernérů budou svolány, kdykoli o to požádá patnáct členů či členové, kteří mají čtvrtinu všech hlasů.
d) K právoplatnému usnesení kterékoli schůze Sboru guvernérů se vyžaduje přítomnost většiny guvernérů s nejméně dvěma třetinami všech hlasů.
e) Každý guvernér bude oprávněn odevzdat tolik hlasů, kolik jich bylo přiznáno podle části 5 tohoto článku členovi, který jej jmenoval.
f) Sbor guvernérů může stanovit jednací řád, podle něhož Výkonný sbor může dát hlasovat o určité otázce guvernérů, aniž by se svolávala schůze jeho sboru, domnívá-li se, že takový postup je v plném zájmu Fondu.
g) Sbor guvernérů a Výkonný sbor mohou přijmout v rozsahu daného zmocnění taková pravidla a předpisy, jaké budou nutné či vhodné k řízení činnosti Fondu.
h) Guvernéři a jejich náměstci budou vykonávat své funkce bez náhrady ze strany Fondu, který jim však nahradí přiměřené výlohy vzniklé jejich účastí na schůzích.
i) Sbor guvernérů určí odměnu, která má být placena výkonným ředitelům a jejich náměstkům a plat i smluvní pracovní podmínky vedoucího ředitele.
j) Sbor guvernérů i Výkonný sbor mohou ustavit takové výbory, jaké považují za vhodné. Členství ve výborech nemusí být omezeno na guvernéry nebo výkonné ředitele či jejich náměstky.
                    
ČÁST 3.
Výkonný sbor
a) Výkonný sbor bude odpovědný za řízení činnosti Fondu a v souvislosti s tím bude vykonávat všechna oprávnění přenesená na něj Sborem guvernérů.
b) Výkonný sbor bude pozůstávat z výkonných ředitelů s vedoucím ředitelem jako jeho předsedou. Z výkonných ředitelů
I. pět bude jmenováno pěti členy, kteří mají největší kvóty; a
II. patnáct bude voleno ostatními členy.
Pro každou pravidelnou volbu výkonných ředitelů může Sbor guvernérů osmdesáti pěti procentní většinou všech hlasů zvýšit nebo snížit počet výkonných ředitelů podle (II) tohoto odstavce. Počet výkonných ředitelů uvedený v odstavci (II) bude snížen o jednoho nebo o dva v případě, jsou-li jmenováni výkonní ředitelé podle dalšího odstavce c), pokud Sbor guvernérů nerozhodne osmdesáti pěti procentní většinou všech hlasů, že toto snížení by bránilo účinnému plnění funkcí Výkonného sboru nebo výkonných ředitelů anebo ohrožovalo žádoucí rovnováhu ve Výkonném sboru.
c) Jestliže při druhé nebo některé další pravidelné volbě výkonných ředitelů nebudou mezi členy oprávněnými jmenovat výkonné ředitele podle odstavce b) (I) dva takoví, u nichž držba jejich měn u Fondu na účtě všeobecných zdrojů v průběhu předchozích dvou let v průměru klesla pod jejich kvóty o největší úhrnnou částku vyjádřenou ve zvláštním právu čerpání, pak jeden z nich nebo podle okolností oba tito členové budou oprávněni jmenovat výkonného ředitele.
d) Volby volených výkonných ředitelů se budou konat v dvouletých obdobích podle ustanovení Přílohy E, doplněné takovými předpisy, které Fond považuje za vhodné. Ke každé pravidelné volbě výkonných ředitelů může Sbor guvernérů provést úpravu měnící poměr hlasů požadovaných k volbě výkonných ředitelů podle ustanovení Přílohy E.
e) Každý výkonný ředitel jmenuje náměstka s plným oprávněním jednat za něho v jeho nepřítomnosti. Jsou-li výkonní ředitelé, kteří náměstky jmenovali, přítomni, mohou se náměstkové účastnit schůzí avšak nesmějí hlasovat.
f) Výkonní ředitelé budou zastávat funkci do doby, dokud nebudou jmenováni nebo zvoleni jejich nástupci. Uprázdní-li se funkce voleného výkonného ředitele dříve než devadesát dní před koncem období, na něž byl zvolen, bude na zbytek období zvolen jiný výkonný ředitel členy, kteří volili dřívějšího výkonného ředitele. Ke zvolení se vyžaduje většina odevzdaných hlasů. Dokud nebude funkce obsazena, bude ji vykonávat náměstek dřívějšího výkonného ředitele v rozsahu jeho oprávnění - s výjimkou jmenování náměstka.
g) Výkonný sbor bude v činnosti nepřetržitě, bude zasedat v hlavní úřadovně Fondu a bude se scházet tak často, jak to bude činnost Fondu vyžadovat.
h) K platnému usnesení jakékoli schůze Výkonného sboru se vyžaduje většina výkonných ředitelů zastupujících nejméně polovinu všech hlasů.
i)
I. Každý jmenovaný výkonný ředitel bude oprávněn odevzdat tolik hlasů, kolik jich bylo podle části 5 tohoto článku přiznáno členovi, který ho jmenoval.
II. Jestliže hlasy přiznané členovi, který jmenuje výkonného ředitele podle odstavce c) byly odevzdány výkonným ředitelem společně s hlasy přiznanými jiným členům v důsledku poslední pravidelné volby výkonných ředitelů, člen se může dohodnout s každým z ostatních členů, že počet hlasů, které mu byly přiznány, může být odevzdán jmenovaným výkonným ředitelem. Člen, který sjedná takovou dohodu, se neúčastní na volbě výkonných ředitelů.
III. Každý zvolený výkonný ředitel bude oprávněn odevzdávat tolik hlasů, kolika jich byl sám zvolen.
IV. V případech, kdy se uplatní ustanovení části 5 b) tohoto článku, bude počet hlasů, který by byl jinak výkonný ředitel oprávněn odevzdat, přiměřeně zvýšen nebo snížen. Všechny hlasy, které je výkonný ředitel oprávněn odevzdat, budou odevzdány jako jednotka v celku.
j) Sbor guvernérů přijme pravidla, podle nichž člen, který není oprávněn jmenovat výkonného ředitele, podle odstavce b), může vyslat zástupce, aby se účastnil kterékoli schůze Výkonného sboru, v níž se bude projednávat žádost tohoto člena nebo záležitost, která se ho zvlášť týká.
          
ČÁST 4.
Vedoucí ředitel a aparát
a) Výkonný sbor zvolí vedoucího ředitele, který nezastává funkci guvernéra nebo výkonného ředitele. Vedoucí ředitel zastává funkci předsedy Výkonného sboru, avšak nebude mít hlasovací právo s výjimkou rozhodujícího hlasu v případě rovnosti hlasů. Může se účastnit schůzí Sboru guvernérů, ale nebude na takových schůzích hlasovat. Vedoucí ředitel přestane vykonávat svou funkci, jakmile tak rozhodne Výkonný sbor.
b) Vedoucí ředitel bude vedoucím činného aparátu Fondu a bude řídit pod vedením Výkonného sboru běžnou činnost Fondu. Při všeobecné kontrole Výkonného sboru bude však odpovědný za organizaci, přijímání a propouštění zaměstnanců Fondu.
c) Vedoucí ředitel a zaměstnanci Fondu budou při výkonu svých funkcí plně vázáni svými povinnostmi jen vůči Fondu a vůči žádnému jinému orgánu mimo něj. Každý člen Fondu musí respektovat mezinárodní povahu této povinnosti a zdržet se všech pokusů ovlivňovat kohokoli z aparátu při výkonu těchto funkcí.
d) Při jmenování zaměstnanců bude vedoucí ředitel se zřetelem k svrchované důležitosti dbát při výběru pracovníků aparátu o co nejvyšší úroveň jejich výkonnosti a odborné způsobilosti a přihlížet náležitě k tomu, aby tento výběr se uskutečňoval podle možnosti na nejširší zeměpisné základně.
             
ČÁST 5.
Hlasování
a) Každý člen bude mít dvě stě padesát hlasů a jeden další hlas za každou část své kvóty rovnající se sto tisíci zvláštních práv čerpání.
b) Kdykoli bude třeba hlasování podle článku V, části 4 nebo 5 bude mít každý člen počet hlasů, k němuž je oprávněn podle předchozího odstavce a), avšak s těmito úpravami:
I. připočte se jeden hlas za ekvivalent každých čtyři sta tisíc zvláštních práv čerpání čistých prodejů jeho měny ze všeobecných zdrojů až do dne, kdy se hlasuje, nebo
II. odečte se jeden hlas za ekvivalent každých čtyři sta tisíc zvláštních práv čerpání z jeho čistých nákupů podle článku V, části 3 b) a f) až do dne, kdy se hlasuje,
a to za předpokladu, že se ani o čistých nákupech ani o čistých prodejích nebude mít nikdy za to, že přesahují částku rovnající se kvótě příslušného člena.
c) Všechna rozhodnutí Fondu se budou přijímat většinou odevzdaných hlasů, pokud není výslovně stanoveno jinak.
          
ČÁST 6.
Rezervy, rozdělování čistého výnosu a ukládání (investování)
a) Fond ročně rozhodne, jaká část jeho čistého výnosu bude připsána všeobecné rezervě nebo zvláštní rezervě a jaká případná část bude rozdělena.
b) Fond může použít zvláštní rezervu k jakémukoli účelu, pro nějž může použít všeobecnou rezervu - s výjimkou jejího rozdělení.
c) Dojde-li k rozdělení čistého výnosu kteréhokoli roku, půjde ve prospěch všech členů v poměru k jejich kvótám.
d) Fond může kdykoli rozhodnout sedmdesáti procentní většinou všech hlasů o rozdělení jakékoli části všeobecné rezervy. Jakékoli takové rozdělení jde ve prospěch členů v poměru k jejich kvótám.
e) Platy podle předchozích odstavců c) a d) se budou konat ve zvláštních právech čerpání, pokud buď Fond nebo člen by nerozhodl, že plat členovi se má uskutečnit v jeho vlastní měně.
f)
I. Fond může založit Ukládací účet pro účely tohoto oddílu f). Aktiva ukládacího účtu budou vedena odděleně od ostatních účtů Všeobecné správy.
II. Fond může rozhodnout, že bude převádět na Ukládací účet část výtěžků z prodeje zlata podle článku V, části 12 g), a může sedmdesáti procentní většinou všech hlasů rozhodnout o převodu měn v držbě na Účtě všeobecných zdrojů na Ukládací účet pro účely okamžitého ukládání.Částka těchto převodů nepřevýší celkovou částku všeobecné rezervy a zvláštní rezervy v době rozhodování.
III. Fond může ukládat měnu některého člena v držbě na Ukládacím účtě do obchodovatelných dluhopisů tohoto člena nebo do dluhopisů mezinárodních finančních organizací. K žádné takové investici nedojde bez souhlasu člena, jehož měny je k investování použito. Fond bude ukládat prostředky jen do dluhopisů v hodnotách zvláštních práv čerpání nebo v hodnotách měny použité k investování.
IV. Výnosy z ukládání prostředků mohou být investovány v souladu s ustanoveními tohoto oddílu f). Výnosy neinvestované budou ponechány na Ukládacím účtě nebo mohou být použity ke krytí výdajů s vedením činnosti Fondu.
V. Fond může použít měnu některého člena, kterou má na Ukládacím účtě, k získávání měn potřebných ke krytí výdajů s vedením činnosti Fondu.
VI. V případě likvidace Fondu bude Ukládací účet uzavřen a před likvidací Fondu může být uzavřen nebo částka ukládání může být snížena sedmdesáti procentní většinou všech hlasů. Stejnou většinou sedmdesáti procent hlasů může Fond stanovit předpisy a řády ohledně správy Ukládacího účtu, které budou v souladu s oddíly (VII), (VIII) a (IX).
VII. Po uzavření Ukládacího účtu z důvodu likvidace Fondu budou jakákoli aktiva na tomto účtě rozdělena podle ustanovení Přílohy K za předpokladu, že část těchto aktiv, odpovídající poměru aktiv převedených na tento účet podle článku V, části 12 g) k úhrnu aktiv převedených na tento účet, bude považována za aktiva na Zvláštním výplatním účtě a bude rozdělena podle Přílohy K, odstavec 2 a) (II).
VIII. Po uzavření Ukládacího účtu před likvidací Fondu bude část aktiv udržovaných na tomto účtě, odpovídající poměru aktiv převedených na tento účet podle článku V, část 12 g) k úhrnu aktiv na tomto účtě, převedena na Zvláštní výplatní účet, jestliže nebyl ještě uzavřen, a zůstatek aktiv udržovaných na Ukládacím účtě se převede na Účet všeobecných zdrojů pro okamžité použití v operacích a transakcích.
IX. Po snížení částky ukládané Fondem bude část snížení, odpovídající poměru aktiv převedených na Ukládací účet podle článku V, části 12 g) k úhrnu aktiv, na tomto účtě, převedena na Zvláštní výplatní účet, jestliže ještě nebyl uzavřen, a zůstatek snížení se převede na Účet všeobecných zdrojů pro okamžité použití v operacích a transakcích.
        
ČÁST 7.
Uveřejňování zpráv
a) Fond bude uveřejňovat výroční zprávu obsahující jeho přezkoušený závěrečný účet a bude vydávat v tříměsíčních nebo kratších obdobích úhrnný výkaz o svých operacích a transakcích a svých držbách zvláštních práv čerpání, zlata a měn členů.
b) Fond může uveřejňovat jiné takové zprávy, uzná-li to za žádoucí pro plnění svých cílů.
      
ČÁST 8.
Oznamování stanovisek členům
Fond bude mít kdykoli právo oznamovat neformálně kterémukoli členovi svá stanoviska k jakékoli otázce, která se vyskytne v souvislosti s touto Dohodou. Fond může rozhodnout sedmdesáti procentní většinou všech hlasů, že zveřejní zprávu podanou některému členovi ohledně jeho měnových a hospodářských poměrů i vývojových tendencí, které by mohly vyvolat vážnou nerovnováhu v mezinárodní platební bilanci členů. Není-li tento člen oprávněn jmenovat výkonného ředitele, bude oprávněn k zastoupení podle části 3 j) tohoto článku. Fond nebude zveřejňovat zprávu zahrnující změny v základní struktuře hospodářské organizace členů.
Čl.XIII
Úřadovny a ukládací místa
    
ČÁST 1.
Umístění úřadoven
Ústředí Fondu bude umístěno na území člena, který má největší kvótu a jednatelství nebo pobočky mohou být zřízeny na územích ostatních členů.
                       
ČÁST 2.
Ukládací místa
a) Každá členská země určí svou ústřední banku jako ukládací místo pro veškerou držbu Fondu měny této země, anebo nemá-li ústřední banku, určí takový jiný ústav, který bude pro Fond přijatelný.
b) Fond může udržovat jiná aktiva včetně zlata u ukládacích míst, která určí pět členů s největšími kvótami, a u jiných určených ukládacích míst, která si může Fond zvolit. Zpočátku bude alespoň polovina držeb Fondu u ukládacího místa, které určí člen, na jehož území má Fond svou hlavní úřadovnu, a nejméně čtyřicet procent držby bude u ukládacích míst určených zbývajícími čtyřmi výše uvedenými členy. Všechny převody zlata Fondem se však budou provádět s náležitým zřetelem na přepravní náklady a na předpokládané potřeby Fondu. V naléhavém případě může Výkonný sbor převést veškeré zásoby zlata Fondu nebo jakoukoli jejich část na kterékoli místo, kde se jim může dostat dostatečné ochrany.
    
ČÁST 3.
Záruky za aktiva Fondu
Každý člen přejímá záruky za všechna aktiva Fondu proti ztrátám vzniklým z neplnění nebo z prodlení ukládacího místa, které stanovil.
Čl.XIV
Opatření pro přechodné období
                         
ČÁST 1.
Oznámení Fondu (notifikace)
Každý člen oznámí Fondu, zda zamýšlí použít přechodná opatření v části 2 tohoto článku nebo zda je připraven převzít závazky článku VIII, část 2, 3 a 4. Člen, který bude uplatňovat přechodná opatření, oznámí Fondu, jakmile bude připraven převzít tyto závazky.
       
ČÁST 2.
Devizová omezení
Člen, který oznámil Fondu, že zamýšlí uplatňovat přechodná opatření podle tohoto ustanovení, může bez újmy ustanovení kterýchkoli jiných článků této Dohody zachovávat a upravovat podle měnících se poměrů omezení platů a převodů k běžným mezinárodním transakcím, které byly v účinnosti ke dni, kdy se stal členem. Členové však budou brát ve své devizové politice trvalý zřetel na cíle Fondu a jakmile to podmínky dovolí, učiní všechna možná opatření k rozvoji takových obchodních a finančních ujednání s ostatními členy, která usnadní mezinárodní platy a podporu pevné soustavy devizových kursů. Členové zejména zruší omezení zachovávaná podle této části, jakmile se přesvědčí, že budou s to vyrovnávat platební bilanci i bez takových omezení způsobem, který nebude nepřiměřeně ztěžovat jejich přístup k všeobecným zdrojům Fondu.
                    
ČÁST 3.
Činnost Fondu ve vztahu k omezením
Fond bude vydávat roční zprávy o omezeních, která jsou v platnosti podle části 2 tohoto článku. Každý člen, který dosud zachovává omezení neslučitelná s článkem VIII, části 2, 3 nebo 4, se bude ročně radit s Fondem, pokud jde o jejich další platnost. Považuje-li to v mimořádných případech za nutné, Fond může upozornit kteréhokoli člena, že jsou vhodné podmínky pro odvolání určitého omezení nebo pro všeobecné upuštění od omezení, která jsou neslučitelná s kterýmikoli jinými články této Dohody. Členovi bude dána přiměřená lhůta k odpovědi na takové upozornění. Jestliže Fond shledá, že člen trvá na zavedených omezeních, která jsou neslučitelná s cíli Fondu, bude vůči tomuto členovi uplatněn článek XXVI, část 2 a).
Čl.XV
Zvláštní práva čerpání
                         
ČÁST 1.
Oprávnění přidělovat zvláštní práva čerpání
Ke krytí potřeby, jakkoli a kdykoli vznikne, je Fond oprávněn přidělovat jako doplněk k existujícím rezervním hodnotám zvláštní práva čerpání členům, kteří jsou účastníky Správy zvláštních práv čerpání.
                       
ČÁST 2.
Hodnocení zvláštního práva čerpání
Metoda hodnocení zvláštního práva čerpání bude určena Fondem sedmdesáti procentní většinou všech hlasů; pokud by šlo o změnu bude se ke schválení vyžadovat osmdesáti pěti procentní většina všech hlasů.
Čl.XVI
Všeobecná správa a Správa zvláštních práv čerpání
                         
ČÁST 1.
Oddělování operací a transakcí
Všechny operace a transakce zahrnující zvláštní práva čerpání se vedou prostřednictvím Správy zvláštních práv čerpání. Veškeré ostatní operace a transakce na účet Fondu připuštěné touto Dohodou nebo podle ní jsou vedeny prostřednictvím Všeobecné správy. Operace a transakce podle článku XVII, část 2 se vedou jak prostřednictvím Všeobecné správy, tak Správy zvláštních práv čerpání.
                       
ČÁST 2.
Oddělování aktiv a majetku
Veškerá aktiva a majetek Fondu - s výjimkou zdrojů spravovaných podle článku V, část 2 b) - budou ve Všeobecné správě vedena odděleně tak, že aktiva a majetek nabyté podle článku XX, část 2 a článků XXIV a XXV, jakož i podle Příloh H a I budou v držbě Správy zvláštních práv čerpání. Žádná aktiva či majetek v držbě jedné správy nelze použít k úhradě nebo krytí pasív, závazků nebo ztrát Fondu vzniklých při provádění operací a transakcí druhé správy s výjimkou případu, kdy výlohy spojené s činností Správy zvláštních práv čerpání budou hrazeny Fondem ze Všeobecné správy, které budou kryty čas od času ve zvláštních právech čerpání dávkami podle článku XX, části 4 na základě uváženého odhadu takových výloh.
                    
ČÁST 3.
Záznamy a informace
Veškeré změny v držbě zvláštních práv čerpání nabudou platnost až účetním zápisem Fondu ve Správě zvláštních práv čerpání. Účastníci budou oznamovat Fondu, podle jakých ustanovení této Dohody jsou zvláštní práva čerpání používána. Fond může od účastníků požadovat, aby mu poskytli takové další informace, jak považuje za nutné pro plnění svých funkcí.
Čl.XVII
Účastníci a jiní držitelé zvláštních práv čerpání
                         
ČÁST 1.
Účastníci
Každý člen Fondu, který uloží Fondu dokument svědčící o tom, že přejímá všechny závazky účastníka Správy zvláštních práv čerpání v souladu se svými zákony a že učinil všechna opatření nezbytná k tomu, aby mohl plnit všechny tyto závazky, se stane účastníkem Správy zvláštních práv čerpání ke dni, kdy došlo k uložení dokumentu; žádný člen se však nestane účastníkem dříve, než opatření této Dohody vztahující se výlučně na Správu zvláštních práv čerpání nabudou účinnosti a dokumenty byly deponovány podle této části členy, na něž připadá alespoň sedmdesát pět procent celkového úhrnu kvót.
       
ČÁST 2.
Fond jako držitel
Fond může mít v držbě zvláštní práva čerpání na Účtě všeobecných zdrojů a může je přijímat a používat při operacích a transakcích vedených prostřednictvím Účtu všeobecných zdrojů s účastníky podle ustanovení této Dohody nebo s určenými držiteli podle hledisek a podmínek stanovených podle části 3 tohoto článku.
                    
ČÁST 3.
Jiní držitelé
Fond může určit:
I. za držitele nečleny, kteří nejsou účastníky, instituce vykonávající funkce ústřední banky pro více než jednoho člena a jiné oficiální orgány;
II. předpoklady a podmínky, za nichž může být určeným držitelům povoleno, že mohou mít v držbě zvláštní práva čerpání a mohou je přijímat i používat při operacích a transakcích s účastníky a jinými určenými držiteli; a
III. předpoklady a podmínky, za nichž se účastníci a Fond mohou prostřednictvím Účtu všeobecných zdrojů účastnit operací a transakcí ve zvláštních právech čerpání s určenými držiteli.
K rozhodnutí podle (I) této části se vyžaduje většina osmdesáti pěti procent všech hlasů. Předpoklady a podmínky, které Fond určí, musí být v souladu s ustanoveními této Dohody a s účinným působením Správy zvláštních práv čerpání.
Čl.XVIII
Přidělování a rušení zvláštních práv čerpání
                         
ČÁST 1.
Zásady a hlediska upravující přidělování a rušení
a) Ve všech svých rozhodnutích týkajících se přidělování nebo rušení zvláštních práv čerpání bude Fond usilovat, aby kryl celkovou dlouhodobou potřebu v rozsahu, jak a kdy vzniká, doplňováním existujících rezervních hodnot takovým způsobem, aby se podpořilo dosažení jeho cílů a zabraňovalo hospodářské stagnaci a deflaci, stejně tak jako nadměrné poptávce a inflaci ve světě.
b) Při prvním rozhodnutí o přídělu zvláštních práv čerpání bude vzat v úvahu jako zvláštní hledisko společný názor, že je obecně třeba doplnit rezervy a dosáhnout lepší rovnováhy platebních bilancí, jakož i že půjde pravděpodobně o účinnější působení vyrovnávacího procesu v budoucnosti.
       
ČÁST 2.
Přidělování a rušení
a) Rozhodnutí Fondu přidělit nebo zrušit zvláštní práva čerpání se budou vztahovat na základní období, která budou na sebe navazovat a budou pětiletá. První základní období začne dnem prvního rozhodnutí o přídělu zvláštních práv čerpání nebo takovým pozdějším datem, jak bude stanoveno tímto rozhodnutím. Kterékoli příděly nebo rušení se budou konat v ročních intervalech.
b) Sazby, za nichž se mají příděly uskutečňovat, budou vyjadřovány v procentech čistých souhrnných přídělů zvláštních práv čerpání k datu každého rozhodnutí o zrušení. Procenta budou stejná pro všechny účastníky.
c) Ve svých rozhodnutích, týkajících se kteréhokoli základního období, může Fond, bez zřetele k předchozímu odstavci a) a b) stanovit, že
I. trvání základního období bude jiné než pět let; nebo že
II. přidělování či rušení se budou uskutečňovat v jiných než ročních intervalech; nebo že
III. základem pro přidělování či rušení budou kvóty nebo čisté souhrnné příděly k jiným datům než ke dni rozhodnutí o přídělu nebo zrušení.
d) Člen, který se stane účastníkem až po začátku základního období, obdrží příděly od následujícího základního období poté, kdy se stal účastníkem, pokud Fond nerozhodne, že nový účastník obdrží příděly již od nejbližšího přídělu poté, kdy se stal účastníkem. Jestliže Fond rozhodne, že člen, který se stává účastníkem během základního období, obdrží příděly za zbytek tohoto základního období, a účastník nebyl členem k datům stanoveným podle předchozích odstavců b) nebo c), Fond určí základ, podle něhož se budou tyto příděly účastníkovi uskutečňovat.
e) Účastník obdrží příděly zvláštních práv čerpání na základě kteréhokoli rozhodnutí o přídělech, s výjimkou případů,
I. kdy guvernér nehlasoval za účastníka ve prospěch rozhodnutí; a
II. kdy účastník oznámil Fondu písemně před prvním přídělem zvláštních práv čerpání podle tohoto rozhodnutí, že si nepřeje, aby mu byla podle něho přidělována zvláštní práva čerpání. Fond může na žádost účastníka rozhodnout, že se zrušuje platnost oznámení, týkající se přídělů zvláštních práv čerpání, k nimž by došlo po takovém zrušení.
f) Jestliže ke dni účinnosti jakéhokoli zrušení je částka zvláštních práv čerpání, která je v držbě některého účastníka, menší než jeho podíl ze zvláštních práv čerpání, která mají být zrušena, vyrovná účastník svůj záporný zůstatek urychleně, jak mu to stav jeho hrubých rezerv dovoluje, a bude se v souvislosti s tím konzultovat s Fondem. Zvláštní práva čerpání, získaná účastníkem po dni účinnosti zrušení, budou použita na vyrovnání jeho záporného zůstatku a zrušena.
                    
ČÁST 3.
Nepředvídaný závažný vývoj
Fond může změnit sazby nebo období přidělování či rušení během zbytku základního období nebo změnit délku některého základního období, popř. započít nové základní období, kdykoli shledá takový postup za žádoucí z důvodu nepředvídaného závažného vývoje.
       
ČÁST 4.
Rozhodnutí o přídělech a zrušeních
a) Rozhodnutí podle části 2 a), b) a c) nebo části 3 tohoto článku budou přijímána Sborem guvernérů na základě návrhů vedoucího ředitele odsouhlasených ve Výkonném sboru.
b) Před předložením jakéhokoli návrhu a poté, když se ujistil, že bude v souladu s ustanoveními části 1 a) tohoto článku, provede vedoucí ředitel takové konzultace, které mu umožní zjistit, že je ze strany účastníků široká podpora tohoto návrhu. Před předložením návrhu na první příděl se vedoucí ředitel kromě toho ujistí, že byla splněna ustanovení části 1 b) tohoto článku a že je mezi účastníky široká podpora započetí přídělů; návrh na první příděl předloží ihned po zřízení Správy zvláštních práv čerpání, jakmile se přesvědčil o splnění uvedených předpokladů.
c) Vedoucí ředitel předloží návrhy
I. nejpozději šest měsíců před koncem každého základního období;
II. kdykoli se přesvědčí, že jsou splněna ustanovení předchozího odstavce b), jestliže nebylo přijato žádné rozhodnutí o přídělu nebo zrušení pro základní období;
III. považuje-li podle části 3 tohoto článku za žádoucí změnit sazbu nebo intervaly přídělů nebo rušení či změnit délku základního období nebo počátek nového základního období; nebo
IV. během šesti měsíců od požadavku Sboru guvernérů nebo Výkonného sboru;
pokud však vedoucí ředitel zjistí podle předchozích bodů (I), (III) nebo (IV), že nebyl podán žádný návrh, který považuje za odpovídající ustanovením části 1 tohoto článku a který by měl širokou podporu mezi účastníky podle předchozího odstavce b), předloží zprávu Sboru guvernérů a Výkonnému sboru.
d) K rozhodnutím podle části 2 a), b) a c) nebo části 3 tohoto článku s výjimkou rozhodnutí podle článku 3 o snížení sazeb přídělu se vyžaduje osmdesátipětiprocentní většina všech hlasů.
Čl.XIX
Operace a transakce ve zvláštních právech čerpání
                         
ČÁST 1.
Použití zvláštních práv čerpání
Zvláštní práva čerpání se mohou používat při operacích a transakcích, které jsou touto Dohodou nebo na jejím základě povoleny.
                       
ČÁST 2.
Operace a transakce mezi účastníky
a) Účastník bude oprávněn používat svá zvláštní práva čerpání k tomu, aby získal odpovídající částku měny od účastníka určeného podle části 5 tohoto článku.
b) Účastník může svá zvláštní práva čerpání použít v dohodě s jiným účastníkem k tomu, aby od něho získal odpovídající částku měny.
c) Fond může většinou sedmdesáti procent všech hlasů určit operace, které je účastník oprávněn provádět v dohodě s jiným účastníkem za takových předpokladů a podmínek, jaké Fond považuje za vhodné. Tyto předpoklady a podmínky musí být v souladu s účinným působením Správy zvláštních práv čerpání a se správným používáním zvláštních práv čerpání podle této Dohody.
d) Fond může vznést námitky vůči účastníkovi, který se podílí na některé operaci či transakci podle b) nebo c) této části, která by mohla být podle názoru Fondu prejudiciální pro postup při určování podle zásad části 5 tohoto článku nebo která je jinak neslučitelná s článkem XXII. Proti účastníkovi, který setrvá na sjednávání takových operací či transakcí, se uplatní článek XXIII, část 2 b).
                    
ČÁST 3.
Požadavek potřeby
a) Předpokládá se, že účastník bude používat svá zvláštní práva čerpání v transakcích podle části 2 a) tohoto článku s výjimkou případů stanovených v jeho dalším odstavci c) jen tehdy, jestliže u něho jde o potřeby vyplývající z platební bilance nebo stavu či vývoje jeho rezerv a nikoli jen o pouhý záměr změnit skladbu svých rezerv.
b) Používání zvláštních práv čerpání nebude pozastaveno z důvodu pouhého předpokladu podle předchozího odstavce a), Fond však může vznést námitky vůči účastníkovi, který nesplňuje tento předpoklad. Účastník, který bude pokračovat v porušování tohoto předpokladu, bude podléhat ustanovení článku XXIII, část 2 b).
c) Fond může upustit od předpokladu podle odstavce a) shora u jakékoli transakce, při níž účastník použije zvláštního práva čerpání k tomu, aby získal odpovídající částku měny od účastníka určeného podle části 5 tohoto článku, což by přispělo k obnovení držby zvláštních práv čerpání druhého účastníka podle části 6 a) tohoto článku, aby předešel nebo snížil záporný zůstatek druhého účastníka nebo aby vyrovnal důsledky zanedbání druhého účastníka při plnění předpokladu uvedeného v odstavci a) této části.
          
ČÁST 4.
Povinnost zajišťovat měnu
a) Účastník určený Fondem podle části 5 tohoto článku zajistí na požádání účastníkovi, který použije zvláštní práva čerpání podle části 2 a) tohoto článku, volně použitelnou měnu. Povinnost účastníka zabezpečit takto měnu nepřesáhne mez, při níž držba zvláštních práv čerpání by překročila dvojnásobek čistých souhrnných přídělů nebo by přesáhla takovou vyšší hranici, jaká může být sjednána mezi účastníkem a Fondem.
b) Účastník může zajistit měnu nad úroveň závazného limitu nebo jakékoli vyšší sjednané hranice.
  
ČÁST 5.
Určování účastníků k zajišťování měny
a) Fond zajistí, aby byl účastník s to použít svá zvláštní práva čerpání určením účastníkům, kteří budou takto povoláni, aby za stanovené částky zvláštních práv čerpání zajišťovali měnu pro účely podle části 2 a) a 4 tohoto článku. Určování těchto účastníků se bude provádět podle dále uvedených všeobecných zásad, doplňovaných takovými dalšími zásadami, které Fond může čas od času přijmout:
I. Účastník může být určen (dezignován), jestliže stav jeho platební bilance i hrubých rezerv je dostatečně velký, přičemž však není vyloučena možnost, aby u některého účastníka se silnou rezervní pozicí došlo k dezignaci i tehdy, jestliže jeho platební bilance je mírně schodková. Účastníci budou určováni tak, aby se mezi nimi podporovalo čas od času vyrovnané rozdělení držby zvláštních práv čerpání.
II. Účastníci budou určováni v zájmu toho, aby přispívali k obnovování držby zvláštních práv čerpání podle části 6 a) tohoto článku, snižovali záporné zůstatky takové držby nebo aby vyrovnávali důsledky zanedbání plnění předpokladu podle části 3 a) tohoto článku.
III. Při určování účastníků bude Fond dávat obvykle přednost těm, kteří potřebují získat zvláštní práva čerpání, aby se splnily cíle dezignace podle (II) shora.
b) Aby se podle potřeby podpořilo postupně vyrovnané rozdělení držby zvláštních práv čerpání podle předchozího odstavce a) (I), bude Fond uplatňovat pravidla pro určování podle Přílohy F nebo taková pravidla, která mohou být přijata podle dalšího odstavce c).
c) Pravidla pro určování mohou být kdykoli přezkoumána a podle potřeby mohou být přijata i nová pravidla. Pokud nedojde k přijetí nových pravidel, budou nadále uplatňována pravidla platná v době jejich revize.
          
ČÁST 6.
Obnova držby zvláštních práv čerpání
a) Účastníci, kteří používají svá zvláštní práva čerpání, budou obnovovat jejich držbu podle pravidel pro obnovu stanovených v Příloze G nebo podle takových pravidel, která mohou být přijata podle dalšího odstavce b).
b) Pravidla pro obnovu držby mohou být kdykoli přezkoumána a podle potřeby mohou být přijata i nová pravidla. Dokud nedojde k přijetí nových pravidel, nebo jestliže bylo přijato rozhodnutí o zrušení pro obnovu držby, budou nadále uplatňována pravidla platná v době jejich revize. K rozhodování o přijetí, o změnách či o zrušení pravidel se vyžaduje sedmdesátiprocentní většina všech hlasů.
        
ČÁST 7.
Devizové kursy
a) S výjimkou podle následujícího odstavce b) budou devizové kursy pro transakce mezi účastníky podle části 2 a) a b) tohoto článku takové, aby účastníci používající zvláštní práva čerpání obdrželi stejnou hodnotu, ať jde o jakékoli opatřované měny a kterékoli účastníky; Fond vydá předpisy k uplatnění této zásady.
b) Fond může osmdesáti pěti procentní většinou všech hlasů přijmout opatření, podle nichž může za výjimečných okolností většinou sedmdesáti procent všech hlasů pověřit účastníky zúčastněné na transakcích podle části 2 b) tohoto článku, aby se dohodli na jiných kursech, než pro které platí předchozí odstavec a).
c) Fond bude konzultovat s účastníkem postup pro stanovení devizových kursů jeho měny.
d) Při uplatňování tohoto ustanovení se pojem účastník vztahuje i na končícího účastníka.
Čl.XX
Správa zvláštních práv čerpání, úrok a poplatky
                         
ČÁST 1.
Úrok
Fond bude vyplácet každému držiteli z částky jeho držby zvláštních práv čerpání úroky, a to při stejné sazbě pro všechny držitele. Fond uhradí jejich splatnou částku každému držiteli bez ohledu na to, zda poplatky, které Fond obdržel na krytí k zaplacení úroků, jsou postačující, či nikoli.
                       
ČÁST 2.
Poplatky
Fondu budou zaplaceny každým účastníkem poplatky při stejné sazbě pro všechny účastníky z částky jeho čistých souhrnných přídělů zvláštních práv čerpání, zvýšené o jakýkoli záporný zůstatek nebo nezaplacené poplatky.
                    
ČÁST 3.
Sazba úroků a poplatků
Úrokovou sazbu určí Fond většinou sedmdesáti procent všech hlasů. Sazba poplatků bude stejná jako úroková sazba.
          
ČÁST 4.
Ukládání dávek
Bude-li rozhodnuto o úhradách podle článku XVI, část 2, Fond uloží za tím účelem dávky při stejné sazbě pro všechny účastníky z jejich čistých souhrnných přídělů.
             
ČÁST 5.
Placení úroků, poplatků a dávek
Úroky, poplatky a dávky budou placeny ve zvláštních právech čerpání. Účastník, který potřebuje zvláštní práva čerpání k zaplacení jakéhokoli poplatku nebo dávky, bude povinen i oprávněn je získat za měnu přijatelnou pro Fond na základě transakce s Fondem prostřednictvím Účtu všeobecných zdrojů. Nebude-li možno získat dostatečná zvláštní práva čerpání tímto způsobem, bude účastník povinen i oprávněn je získat na základě volně použitelné měny od některého účastníka, kterého Fond určí. Zvláštní práva čerpání, která účastník získá po splatnosti platby, budou použita na úhradu jím nezaplacených poplatků a zrušena.
Čl.XXI
Řízení Všeobecné správy a Správy zvláštních práv čerpání
a) Všeobecná správa a Správa zvláštních práv čerpání budou řízeny v souladu s článkem XII těmito ustanoveními:
I. Při schůzích nebo rozhodnutích Sboru guvernérů o otázkách vztahujících se výlučně na Správu zvláštních práv čerpání budou pro účely svolávání schůzí a určování, zda je k platnému usnesení k dispozici potřebná účast nebo zda některé usnesení je přijato požadovanou většinou, brány v úvahu jen požadavky nebo počty a hlasy přítomných guvernérů jmenovaných členy, kteří jsou účastníky.
II. K rozhodnutím Výkonného sboru o otázkách vztahujících se výlučně na Správu zvláštních práv čerpání budou oprávněni hlasovat jen výkonní ředitelé jmenovaní účastníky nebo výkonní ředitelé volení alespoň jedním členem, který je účastníkem. Každý z těchto výkonných ředitelů bude oprávněn odevzdat počet hlasů přidělených členovi, který je účastníkem a který ho jmenoval, nebo přidělených členů, kteří jsou účastníky a jejichž hlasy byl výkonný ředitel zvolen. Při rozhodování o tom, zda je k platnosti usnesení potřebná účast nebo zda některé usnesení je přijato požadovanou většinou, se budou brát v úvahu jen přítomní výkonní ředitelé, jmenovaní nebo volení členy, kteří jsou účastníky, s hlasy přidělenými členům, kteří jsou účastníky. Pro účely tohoto ustanovení je na základě dohody podle článku XII, části 3 i) (II) sjednané členem, který je účastníkem, oprávněn jmenovaný výkonný ředitel hlasovat za takového člena a odevzdat i počet jemu přidělených hlasů.
III. O otázkách všeobecného řízení a správy Fondu včetně úhrad podle článku XVI, část 2 a o jakýchkoli otázkách, ať se týkají obou správ anebo jen Správy zvláštních práv čerpání, bude rozhodováno tak, jako by se vztahovaly výlučně na Všeobecnou správu. Rozhodnutí o metodách hodnocení zvláštního práva čerpání, přijímání a držbě zvláštních práv čerpání na Účtě všeobecných zdrojů Všeobecné správy i jejich používání a ostatní rozhodnutí týkající se operací a transakcí, vedených prostřednictvím jak Účtu všeobecných zdrojů Všeobecné správy, tak Správy zvláštních práv čerpání, budou přijímána většinami vyžadovanými k rozhodnutí o otázkách vztahujících se výlučně na každou z těchto správ. V rozhodnutí o otázkách týkajících se Správy zvláštních práv čerpání se bude tato skutečnost takto vyznačovat.
b) Kromě výsad a imunit, které jsou přiznávány podle článku IX této Dohody, nebude vybírána žádná daň jakéhokoli druhu na zvláštní práva čerpání nebo na operace či transakce ve zvláštních právech čerpání.
c) O výkladu ustanovení této Dohody v záležitostech týkajících se výlučně Správy zvláštních práv čerpání rozhodne Výkonný sbor ve shodě s článkem XXIX a) jen na požádání účastníka. Jakmile Výkonný sbor učinil rozhodnutí v otázce interpretace týkající se výlučně Správy zvláštních práv čerpání, může jen účastník požadovat, aby taková otázka byla předložena Sboru guvernérů podle článku XXIX b). Sbor guvernérů rozhodne, zda guvernér, jmenovaný členem, který není účastníkem, bude oprávněn hlasovat ve výboru ve věci výkladu ustanovení o otázkách týkajících se výlučně Správy zvláštních práv čerpání.
d) Kdykoli vznikne neshoda mezi Fondem a účastníkem, který ukončil svou účast ve Správě zvláštních práv čerpání, nebo mezi Fondem a kterýmkoli účastníkem během likvidace Správy zvláštních práv čerpání v jakékoli záležitosti vyplývající výlučně z účasti ve Správě zvláštních práv čerpání, bude tento rozpor předložen k rozhodnutí ve shodě s postupem podle článku XXIX c).
Čl.XXII
Všeobecné závazky účastníků
Kromě závazků převzatých ve vztahu ke zvláštním právům čerpání podle ostatních článků této Dohody přejímá každý účastník závazek spolupracovat s Fondem a s ostatními účastníky, aby se usnadnilo účinné působení Správy zvláštních práv čerpání a správné používání zvláštních práv čerpání podle této Dohody a v souladu s cílem učinit zvláštní právo čerpání základní složkou rezerv v mezinárodní měnové soustavě.
Čl.XXIII
Zastavení operací a transakcí ve zvláštních právech čerpání
                         
ČÁST 1.
Opatření pro případ nouze
V případě naléhavé potřeby nebo vzniku nepředvídaných okolností, ohrožujících činnosti Fondu ve věci Správy zvláštních práv čerpání může Výkonný sbor osmdesáti pěti procentní většinou všech hlasů pozastavit na určité období, nejdéle však na jeden rok účinnost kterýchkoli ustanovení, týkajících se operací a transakcí ve zvláštních právech čerpání a uplatní se pak ustanovení článku XXVII, část 1 b), c) a d).
                       
ČÁST 2.
Nesplnění závazků
a) Jestliže Fond shledá, že účastník nesplnil své závazky podle článku XIX, část 4, bude pozastaveno právo účastníka používat zvláštní práva čerpání, pokud Fond nerozhodne jinak.
b) Jestliže Fond shledá, že účastník nesplnil jakýkoli jiný závazek, týkající se zvláštních práv čerpání, může Fond pozastavit právo účastníka používat zvláštní práva čerpání, která získá po rozhodnutí o této suspenci.
c) Budou přijata opatření (předpisy) k zajištění toho, aby postihem kteréhokoli účastníka podle předchozích odstavců a) nebo b) byl takový účastník neprodleně zpraven o stížnosti proti němu, a bude mu dána přiměřená příležitost, aby zaujal stanovisko k tomuto případu ústně i písemně. Kdykoli byl účastník takto zpraven o došlé stížnosti podle odstavce a) této části, nebude používat zvláštní práva čerpání až do vyřízení stížnosti.
d) Pozastavení podle odstavců a) nebo b) shora nebo omezení podle předchozího odstavce c) nezbavuje účastníka povinnosti zajišťovat měnu podle článku XIX, část 4.
e) Fond může kdykoli odvolat pozastavení podle odstavců a) nebo b), přičemž však pozastavení uložená účastníkovi podle odstavce b) pro nesplnění závazků podle článku XIX, část 6 a) skončí až za sto osmdesát dnů po uplynutí prvního kalendářního čtvrtletí, během něhož účastník splnil své závazky o obnovování držby.
f) Právo účastníka používat svá zvláštní práva čerpání nebude pozastaveno z důvodů, že se stal nezpůsobilý používat všeobecné zdroje Fondu podle článku V, část 5, článku VI, část 1, nebo článku XXVI, část 2 a). Ustanovení článku XXVI, část 2 se nepoužije v případě, kdy účastník nesplnil některý závazek týkající se zvláštních práv čerpání.
Čl.XXIV
Ukončení účasti
                         
ČÁST 1.
Právo ukončit účast
a) Kterýkoli účastník může kdykoli ukončit svou účast na Správě zvláštních práv čerpání předáním písemné výpovědi Fondu v jeho ústředí. Ukončení nabude účinnosti dnem, kdy Fond obdržel výpověď.
b) Odvolává-li účastník členství ve Fondu, má se za to, že souběžně s tím skončila jeho účast na Správě zvláštních práv čerpání.
                       
ČÁST 2.
Vypořádání při ukončení účasti
a) Jakmile účastník ukončí svou účast na Správě zvláštních práv čerpání, budou zastaveny všechny operace a transakce tímto účastníkem ve zvláštních právech čerpání, pokud nebudou jinak povoleny na podkladě dohody sjednané podle odstavce c), aby se usnadnilo vypořádání, nebo jak je stanoveno v částech 3, 5 a 6 tohoto článku či v Příloze H. Úroky a poplatky dospělé do dne ukončení, jakož i dávky uložené před tímto dnem, avšak nezaplacené, budou uhrazeny ve zvláštních právech čerpání.
b) Fond je povinen proplatit všechna zvláštní práva čerpání, která jsou v držbě končícího účastníka, a tento účastník je povinen uhradit Fondu částku rovnající se jeho čistému souhrnnému přídělu a jakékoli jiné částky, které jsou splatné a vyplývají z jeho účasti na Správě zvláštních práv čerpání. Tyto závazky se vůči sobě navzájem vyrovnají a částka zvláštních práv čerpání, která je v držbě končícího účastníka a která se použije na vyrovnání jeho uhrazovaného závazku Fondu, bude zrušena.
c) Vypořádání se provede s náležitou operativností na základě ujednání mezi končícím účastníkem a Fondem u všech závazků končícího účastníka nebo Fondu po vyrovnání podle předchozího odstavce b). Jestliže se nedosáhne urychleného ujednání o vypořádání, uplatní se ustanovení Přílohy H.
                    
ČÁST 3.
Úrok a poplatky
Po dni ukončení účasti uhradí Fond úrok z jakéhokoli nevyrovnaného zůstatku zvláštních práv čerpání, které je v držbě účastníka, a končící účastník uhradí poplatky za jakýkoli nevyrovnaný zůstatek, který dluží Fondu, ve lhůtách a za sazby, jak jsou stanoveny v článku XX. Úhrada se provede ve zvláštních právech čerpání. Končící účastník bude oprávněn získat zvláštní práva čerpání k zaplacení poplatků nebo dávek za volně použitelnou měnu v transakci s některým účastníkem určeným Fondem nebo od kteréhokoli jiného držitele na základě dohody, popř. bude oprávněn použít k tomu zvláštní práva čerpání, která získá jako úrok v transakci s kterýmkoli účastníkem určeným podle článku XIX, část 5, nebo s kterýmkoli jiným držitelem na základě dohody.
       
ČÁST 4.
Vypořádání závazku vůči Fondu
Měna, kterou Fond dostane od končícího účastníka, bude Fondem použita k proplacení zvláštních práv čerpání, která jsou v držbě účastníků, v poměru k částce, o kterou držba zvláštních práv čerpání každého účastníka převyšuje jeho čistý souhrnný příděl v době, kdy Fond měnu obdrží. Takto proplacená zvláštní práva čerpání a zvláštní práva čerpání, která obdrží končící účastník podle ustanovení Dohody k úhradě jakékoli platby splatné podle ujednání o vypořádání nebo podle Přílohy H a vyrovnané takovou splátkou, budou zrušena.
             
ČÁST 5.
Vypořádání závazku vůči končícímu účastníkovi
Kdykoli Fond bude požádán o proplacení zvláštních práv čerpání, která jsou v držbě končícího účastníka, učiní tak v měně poskytnuté účastníky, které určí Fond. Tito účastníci budou určeni podle zásad článku XIX, část 5. Každý určený účastník opatří podle své volby měnu končícího účastníka nebo volně použitelnou měnu Fondu a obdrží odpovídající částku zvláštních práv čerpání. Končící účastník však může použít svá zvláštní práva čerpání, aby od kteréhokoli účastníka získal svou vlastní měnu, volně použitelnou měnu nebo jakoukoli jinou hodnotu, jestliže to Fond připustí.
          
ČÁST 6.
Transakce účtu všeobecných zdrojů
Aby se usnadnilo vypořádání s končícím účastníkem, může Fond rozhodnout, že končící účastník:
I. použije jakákoli zvláštní práva čerpání ve své držbě po vyrovnání podle části 2 b) tohoto článku, jestliže mají být proplacena, v transakci s Fondem vedené prostřednictvím Účtu všeobecných zdrojů, aby získal svou vlastní měnu nebo volně použitelnou měnu podle volby Fondu; nebo
II. obdrží zvláštní práva čerpání v transakci s Fondem vedené prostřednictvím Účtu všeobecných zdrojů za měnu přijatelnou Fondu, aby vyrovnal jakékoli poplatky nebo splátku, vyplývající z ujednání nebo z ustanovení Přílohy H.
Čl.XXV
Zrušení Správy zvláštních práv čerpání
a) Správa zvláštních práv čerpání může být zrušena jen na podkladě rozhodnutí Sboru guvernérů. Jestliže v případě naléhavosti Výkonný sbor dojde k závěru, že zrušení Správy zvláštních práv čerpání bude nezbytné, může dočasně pozastavit příděly či zrušení jakož i všechny operace a transakce ve zvláštních právech čerpání až do rozhodnutí Sboru guvernérů. Rozhodnutí Sboru guvernérů zrušit Fond povede ke zrušení jak Všeobecné správy, tak i Správy zvláštních práv čerpání.
b) Jestliže Sbor guvernérů se rozhodne zrušit Správu zvláštních práv čerpání, ustanou veškeré příděly či zrušení i veškeré operace a transakce ve zvláštních právech čerpání a činnosti Fondu týkající se Správy zvláštních práv čerpání - s výjimkou nahodilých případů pořádkové povahy či vyrovnání povinností účastníků i Fondu týkajících se zvláštních práv čerpání; skončí také veškeré závazky Fondu i účastníků podle této Dohody, týkající se zvláštních práv čerpání - s výjimkou těch, které jsou stanoveny v tomto článku, v článku XX, v článku XXI d), v článku XXIV, v článku XXIX c) a v Příloze H, nebo v kterémkoli ujednání uzavřeném podle článku XXIV - s výhradou ustanovení odstavce 4 Přílohy H a ustanovení Přílohy I.
c) Při zrušení Správy zvláštních práv čerpání budou úroky a poplatky, které se nahromadily do dne likvidace, a dávky, které byly uloženy před tímto datem a nebyly zaplaceny, uhrazeny ve zvláštních právech čerpání. Fond bude povinen proplatit všechna zvláštní práva čerpání, pokud jsou u jejich držitelů, a každý účastník bude povinen uhradit Fondu částku odpovídající jeho čistému souhrnnému přídělu zvláštních práv čerpání a takové další částky, pokud jsou dlužné a splatné z titulu jeho účasti na Správě zvláštních práv čerpání.
d) Likvidace Správy zvláštních práv čerpání se provede podle ustanovení Přílohy I.
Čl.XXVI
Vystoupení z Fondu
                         
ČÁST 1.
Právo člena vystoupit
Kterýkoli člen může kdykoli vystoupit z Fondu, jestliže doručí písemnou výpověď Fondu jeho hlavní úřadovně. Vystoupení nabývá účinnosti dnem přijetí výpovědi.
                       
ČÁST 2.
Nucené vystoupení
a) Jestliže člen neplní některé ze svých závazků podle této Dohody, může Fond prohlásit člena za nezpůsobilého používat všeobecné zdroje Fondu. Žádné ustanovení v této části nelze považovat za omezení ustanovení článku V, část 5, nebo článku VI, část 1.
b) Jestliže i po uplynutí přiměřené lhůty setrvává člen v neplnění kteréhokoli ze svých závazků podle této Dohody, může být takový člen vyzván rozhodnutím Sboru guvernérů přijatým většinou guvernérů zastupujících osmdesát pět procent všech hlasů, aby se vzdal členství ve Fondu.
c) Budou přijaty předpisy, které zajistí, aby před přijetím opatření proti kterémukoli členovi podle odstavců a) nebo b) byl člen v přiměřené lhůtě vyrozuměn o stížnosti proti němu a byla mu dána přiměřená příležitost zaujmout své stanovisko jak ústně, tak i písemně.
    
ČÁST 3.
Vypořádání účtů s vystupujícím členem
Vystoupí-li člen z Fondu, skončí běžné operace a transakce Fondu v jeho měně a vypořádání všech účtů mezi ním a Fondem bude provedeno s náležitou operativností na základě dohody mezi ním a Fondem. Nebude-li urychleně dosaženo dohody, uplatní se při vypořádání účtů ustanovení Přílohy J.
Čl.XXVII
Opatření pro případ nouze
                         
ČÁST 1.
Dočasné pozastavení
a) V případě naléhavé potřeby nebo vzniku nepředvídaných okolností ohrožujících činnosti Fondu může Výkonný sbor osmdesáti pěti procentní většinou všech hlasů pozastavit na dobu nejdéle jednoho roku účinnost kteréhokoli z těchto ustanovení:
I. Článek V, část 2, 3, 7, 8 a (I) a e);
II. Článek VI, část 2;
III. Článek XI, část 1;
IV. Příloha C, odstavec 5.
b) Pozastavení účinnosti ustanovení podle předchozího odstavce a) nesmí trvat déle než jeden rok, pokud Sbor guvernérů osmdesáti pěti procentní většinou všech hlasů neprodlouží tuto sistaci o další období, ne však delší než dva roky, jestliže shledá, že podle odstavce a) nadále trvá stav naléhavé potřeby či nepředvídaných okolností.
c) Výkonný sbor může kdykoli většinou všech hlasů takové pozastavení ukončit.
d) Fond může přijmout pravidla týkající se rozhodování o některém ustanovení během období, v němž jeho účinnost byla pozastavena.
                       
ČÁST 2.
Zrušení Fondu
a) Fond může být zrušen jen na podkladě rozhodnutí Sboru guvernérů. Jestliže v případě naléhavosti Výkonný sbor dojde k závěru, že zrušení Fondu se jeví nezbytné, může dočasně pozastavit až do rozhodnutí Sboru guvernérů veškeré operace a transakce.
b) Rozhodne-li Sbor guvernérů, že Fond má být zrušen, přestane Fond ihned vykonávat jakoukoli činnost - s výjimkou nahodilých případů pořádkové povahy k vyinkasování a likvidaci svých aktiv i k vypořádání svých pasív a všechny závazky členů podle této Dohody skončí kromě těch, které jsou uvedeny v tomto článku, v článku XXIX c), v Příloze J, odstavec 7 a v Příloze K.
c) Likvidace se provede podle ustanovení Přílohy K.
Čl.XXVIII
Změny stanov
a) Každý návrh na úpravu této Dohody ať podaný členem, guvernérem nebo Výkonným sborem - bude předán předsedovi Sboru guvernérů, který návrh předloží Sboru guvernérů. Bude-li navržená změna schválena Sborem guvernérů, Fond se dotáže oběžníkem nebo telegramem všech členů, zda navrženou změnu přijímají. Přijmou-li navrženou změnu tři pětiny členů mající osmdesát pět procent všech hlasů, Fond osvědčí tuto skutečnost oficiální zprávou zaslanou všem členům.
b) Bez újmy ustanovení předchozího odstavce a) se vyžaduje souhlas všech členů v případě každé změny, která upravuje:
I. právo vystoupit z Fondu (článek XXVI, část 1);
II. ustanovení, podle něhož změnu v členské kvótě nelze učinit bez členova souhlasu [článek III, část 2 d) ]; a
III. ustanovení, podle něhož není přípustná změna parity členovy měny, pokud by to sám člen nenavrhl (Příloha C, odstavec 6).
c) Změny nabudou účinnosti pro všechny členy tři měsíce po dni oficiálního oznámení, pokud v oběžníku nebo v telegramu nebyla určena kratší lhůta.
Čl.XXIX
Výklad ustanovení Dohody
a) Jakákoli otázka výkladu ustanovení této Dohody, která vyvstane ve vztahu mezi kterýmkoli členem a Fondem nebo mezi kterýmikoli členy Fondu, bude předložena k rozhodnutí Výkonnému sboru. Jestliže se otázka v konkrétním případě týká některého člena, který není oprávněn jmenovat výkonného ředitele, bude takový člen oprávněn jmenovat zástupce podle článku XII, část 3 j).
b) Pokud Výkonný sbor učiní rozhodnutí podle předchozího odstavce a), může kterýkoli člen požadovat ve lhůtě tří měsíců ode dne rozhodnutí, aby byla otázka předložena Sboru guvernérů, jehož rozhodnutí bude konečné. Každá otázka předložená Sboru guvernérů bude posuzována výborem Sboru guvernérů, zřízeným pro výklad Dohody. Každý člen výboru bude mít jeden hlas. Sbor guvernérů stanoví jak skladbu členů, tak i postup a požadovanou většinu při hlasování výboru. Rozhodnutí tohoto výboru bude posuzováno jako rozhodnutí Sboru guvernérů, pokud Sbor guvernérů nerozhodne většinou osmdesáti pěti procent hlasů jinak. Až do rozhodnutí Sboru guvernérů může Fond, pokud to považuje za nutné, jednat na základě rozhodnutí Výkonného sboru.
c) Kdykoli dojde k rozporu mezi Fondem a některým členem, který vystoupil, nebo mezi Fondem a kterýmkoli členem během likvidace Fondu, bude takový rozpor předložen k rozhodnutí rozhodčímu soudu, složenému ze tří rozhodců, z nichž jednoho bude jmenovat Fond, druhého člen nebo vystupující člen, a třetího - jako vrchního rozhodce, pokud se strany nedohodnou jinak - bude jmenovat prezident Mezinárodního soudního dvora nebo jiný takový orgán, který může být určen opatřením Fondu. Vrchní rozhodce bude zmocněn k řešení všech otázek postupu řízení, jestliže v nich dojde mezi stranami k rozporu.
Čl.XXX
Vysvětlení použitých výrazů
Při výkladu ustanovení této Dohody se bude Fond a jeho členové řídit těmito ustanoveními:
a) Držba měny některého člena Fondem na Účtě všeobecných zdrojů bude zahrnovat jakékoli cenné papíry přijaté Fondem podle článku III, část 4.
b) Dohodou o pohotových zdrojích se rozumí rozhodnutí Fondu, kterým je členovi zajištěno, že může uskutečnit podle podmínek takového rozhodnutí odkupy z účtu Všeobecných zdrojů během stanoveného období a do výše stanovené částky.
c) Odkupem v rámci rezervní tranše se rozumí odkup zvláštních práv čerpání nebo měny jiného člena za vlastní měnu, aniž by to mělo za následek, že držba členovy měny Fondem na Účtě všeobecných zdrojů převýší členovu kvótu, přičemž však Fond může pro účely sledované touto definicí vyloučit odkupy a držby
I. podle směrnic o použití jeho všeobecných zdrojů ke kompenzačnímu financování výkyvů ve vývozech;
II. podle směrnic o použití jeho všeobecných zdrojů při financování příspěvků pro mezinárodní nárazníkové zásoby surovin; a
III. podle jiných směrnic o použití všeobecných zdrojů, o nichž Fond rozhodne osmdesáti pěti procentní většinou všech hlasů, že u nich má dojít k vyloučení.
d) Platbami za běžné transakce se rozumějí platby, které neslouží k převodu kapitálu a zahrnují bez jakéhokoli omezení
1. všechny platby splatné v souvislosti se zahraničním obchodem, jinými běžnými obchody, včetně služeb a bankovních operací i obvyklých krátkodobých úvěrů;
2. splatné platby takového druhu jako jsou úroky z půjček a čistý důchod z jiných investic;
3. platby nevelkého rozsahu na umořování půjček a na odpisy přímých investic;
4. nevelké úhrady na výlohy spojené s výživou rodiny.
Fond může stanovit po poradě se členy, jichž se to týká, zda určité zvláštní transakce mají být považovány za běžné nebo za kapitálové transakce.
e) Čistým souhrnným přídělem Zvláštních práv čerpání se rozumí celková částka zvláštních práv čerpání, která byla přidělena účastníkovi po odečtení jeho podílu na zvláštních právech čerpání, zrušených podle článku XVIII, část 2 a).
f) Volně použitelná měna znamená měnu některého člena, která podle rozhodnutí Fondu
I. se skutečně široce používá v platbách při mezinárodních transakcích a
II. je předmětem rozsáhlého obchodování na hlavních devizových trzích.
g) Členství k 31. srpnu 1975 se přizná každému členovi, který je získal i po tomto datu, ale na základě rozhodnutí o přijetí, které bylo schváleno Sborem guvernérů před uvedeným datem.
h) Transakcemi Fondu se rozumějí směny měnových hodnot Fondem za jiné měnové hodnoty. Operacemi Fondu se rozumějí jiná použití nebo přijímání měnových hodnot Fondem.
i) Transakcemi ve zvláštních právech čerpání se rozumějí směny zvláštních práv čerpání za jiné měnové hodnoty. Operacemi ve zvláštních právech čerpání se rozumějí jiná použití zvláštních práv čerpání.
Čl.XXXI
Závěrečná ustanovení
 
ČÁST 1.
Nabytí účinnosti
Tato Dohoda vstoupí v platnost, jakmile bude podepsána jménem států, které mají šedesát pět procent všech kvót uvedených v Příloze A, a jakmile budou jejich jménem uloženy listiny uvedené v části 2 a) tohoto článku; v žádném případě však tato Dohoda nevstoupí v platnost před 1. květnem 1945.
                       
ČÁST 2.
Podpisy
a) Každý stát, jehož jménem je tato Dohoda podepsána, uloží u vlády Spojených států amerických listinu prohlašující, že schválil tuto Dohodu podle svých zákonů a že podnikl všechna potřebná opatření k tomu, aby mohl plnit všechny své závazky podle této Dohody.
b) Každý stát se stane členem Fondu ode dne, kdy bude jeho jménem uložena listina uvedená v předchozím odstavci a), členství však nevznikne, dokud tato Dohoda nevstoupí v platnost podle části 1 tohoto článku.
c) Vláda Spojených států amerických vyrozumí vlády všech států, jejichž jména jsou uvedena v Příloze A, a vlády všech států, jejichž členství bude schváleno podle článku II, část 2, o všech podpisech této Dohody a o uložení všech listin, na něž se vztahuje odstavec a) této části.
d) Každý stát zašle v době, kdy bude tato Dohoda jeho jménem podepsána, vládě Spojených států amerických k úhradě správních výloh Fondu jednu setinu procenta svého celkového úpisu ve zlatě nebo v dolarech Spojených států amerických. Vláda Spojených států amerických povede tyto prostředky na zvláštním vkladovém účtě a převede je Sboru guvernérů Fondu, jakmile bude svolána ustavující schůze. Jestliže tato Dohoda nevstoupí v platnost do 31. prosince 1945, vrátí vláda Spojených států amerických tyto prostředky státům, které jí je zaslaly.
e) Tato Dohoda bude otevřena k podpisu do 31. prosince 1945 ve Washingtonu jménem vlád zemí, jejichž jména jsou uvedena v Příloze A.
f) Po 31. prosinci 1945 může být tato Dohoda podepsána jménem vlád kterýchkoli států, jejichž členství bylo schváleno podle článku II část 2.
g) Podpisem této Dohody ji všechny státy přijímají jak za sebe, tak jménem a ve vztahu ke všem svým koloniím, zámořským územím, ke všem územím pod svou ochranou, svrchovaností, či pod svou mocí i ke všem územím, vůči nimž vykonávají mandát.
h) Odstavec d) nabude účinnosti vůči každému signatářskému státu dnem jeho podpisu.
(Podpisy a doložka o uložení listin jsou uvedeny podle textu článku XX původních článků Dohody):
Dáno ve Washingtonu v jediném vyhotovení, které zůstane uloženo v archivech vlády Spojených států amerických, která zašle ověřené opisy všem státům, jejichž jména jsou uvedena v Příloze A, a všem státům, jejichž členství bylo schváleno podle článku II, část 2.
 
Příl.A
Kvóty
      (v mil. dolarů Spojených států amerických)

Austrálie ............... 200  Jugoslávie .................. 60
Belgie .................. 225  Kanada ..................... 300
Bolívie .................. 10  Kolumbie .................... 50
Brazílie ................ 150  Kostarika .................... 5
Československo .......... 125  Kuba ........................ 50
Čína .................... 550  Libérie ...................... 0,5
Dánsko ................... *)  Lucembursko ................. 10
Dominikánská republika .... 5  Mexiko ...................... 90
Ekvádor ................... 5  Nikaragua .................... 2
Egypt .................... 45  Nizozemí ................... 275
El Salvador ............... 2,5 Norsko ...................... 50
Etiopie ................... 6  Nový Zéland ................. 50
Filipíny ................. 10  Panama ....................... 0,5
Francie ................. 450  Paraguay ..................... 2
Guatemala ................. 5  Peru ........................ 25
Haiti ..................... 5  Polsko ..................... 125
Honduras .................. 2,5 Řecko ....................... 40
Chile .................... 50  Spojené království ........ 1300
Indie ................... 400  Spojené státy americké .... 2750
Irák ...................... 8  Svaz sovětských
                socialistických republik .. 1200
Írán ..................... 25  Uruguay ..................... 15
Island .................... 1  Venezuela ................... 15
Jihoafrická unie ........ 100
-----------------------------------------------------------------
*) Kvóta Dánska bude Fondem stanovena, jakmile dánská vláda
  prohlásí svou ochotu podepsat tuto Dohodu, avšak ještě před
  tím, než dojde k podpisu.
  
Příl.B
Přechodná opatření týkající se zpětného odkupu, úhrady dodatečných úpisů, zlata a některých provozních záležitostí
1. Závazky ke zpětnému odkupu, které vznikly podle článku V, část 7 b) před dnem druhé úpravy této Dohody a které zůstávají neuhrazeny k tomuto datu, musí být uhrazeny nejpozději ke dni nebo ve lhůtách, k nimž musely být vypořádány závazky podle ustanovení této Dohody před její druhou úpravou.
2. Každý závazek, který má být Fondu uhrazen ve zlatě k zpětnému odkupu či jako úpis a který zůstává neuhrazen ke dni druhé úpravy této Dohody, bude vyrovnán zvláštními právy čerpání, Fond však může stanovit, že takové platby mohou být vykonány zcela nebo zčásti v měnách jiných členů určených Fondem. Neúčastník vyrovná závazek, který musí být podle tohoto ustanovení uhrazen ve zvláštních právech čerpání, měnami jiných členů určených Fondem.
3. K účelům předchozího odstavce 2 se bude 0,888671 gramů ryzího zlata rovnat jednomu zvláštnímu právu čerpání a částka měny splatná podle předchozího odstavce 2 bude určena na tomto základě a na základě hodnoty měny vyjádřené zvláštními právy čerpání ke dni vypořádání.
4. Přesahuje-li držba měny některého člena ve Fondu sedmdesát pět procent členovy kvóty ke dni druhé úpravy této Dohody a nepodléhá-li zpětnému odkupu podle odstavce 1 výše, bude odkoupena zpět podle těchto pravidel:
I. Držby, které vyplynuly z odkupu, budou odkoupeny zpět podle směrnice o používání všeobecných zdrojů Fondu, podle níž se odkup uskutečnil.
II. Ostatní držba bude odkoupena zpět nejpozději do čtyř let po dni druhé úpravy této Dohody.
5. Zpětné odkupy podle odstavce 1 výše, které nepodléhají ustanovení odstavce 2, zpětné odkupy podle předchozího odstavce 4 a jakékoli určení měn podle odstavce 2 výše musí být v souladu s článkem V, část 7 i).
6. Veškeré řády a předpisy, sazby, postupy a rozhodnutí, jež platí ke dni druhé úpravy této Dohody, zůstanou v platnosti až do jejich změn podle ustanovení této Dohody.
7. Pokud opatření podle ustanovení dalších odstavců a) a b) nebyla splněna do dne druhé úpravy této Dohody, Fond
a) odprodá z držby ryzího zlata, kterou měl k 31. srpnu 1975 až do 25 miliónů uncí těm členům, kteří byli členy k tomuto dni a kteří souhlasí s jeho koupí, a to v poměru podle jejich kvót k tomuto datu. Prodej členovi podle tohoto odstavce a) se provede za jeho měnu a za cenu odpovídající v době prodeje jednotce zvláštního práva čerpání za 0,888671 gramu ryzího zlata, a
b) odprodá z držby ryzího zlata, kterou měl 31. srpna 1975 až do 25 miliónů uncí ve prospěch členů z rozvojových zemí, kteří byly členy k tomuto dni, a to však za předpokladu, že část jakýchkoli zisků nebo přebytkové hodnoty zlata, která odpovídá podílu kvóty takového člena k 31. 8. 1975 z úhrnu kvót všech členů k tomuto dni, bude převedena přímo každému takovému členovi. Ustanovení článku V, část 12 c) o tom, že Fond bude provádět konzultace se členem, aby získal jeho souhlas nebo aby za určitých okolností směnil měnu některého člena za měny jiných členů, se uplatní ve vztahu ke měně, kterou Fond obdržel na základě prodejů zlata podle tohoto opatření, tudíž na rozdíl od jiných prodejů některému členovi za jeho vlastní měnu a vedených na Účtě všeobecných zdrojů.
Na základě prodejů zlata podle tohoto bodu 7 bude částka výnosů v měnách přijatých protihodnotou v době prodeje při poměru jednotky zvláštního práva čerpání za 0,888671 gramů ryzího zlata připsána na Účet všeobecných zdrojů a ostatní hodnoty v držbě Fondu podle vypořádání ve shodě s předchozím odstavcem b) budou vedeny odděleně od všeobecných zdrojů Fondu. Aktiva, která po ukončeném uspořádání podle předchozího odstavce b) zůstávají k dispozici Fondu, budou převedeny na Zvláštní výplatní účet.
 
Příl.C
Parity
1. Fond vyrozumí členy, že pro účely této Dohody mohou být podle článku IV, část 1, 3, 4 a 5 a podle této přílohy stanoveny parity ve vztahu k zvláštnímu právu čerpání nebo ve vztahu k jinému takovému společnému jmenovateli určenému Fondem. Společným jmenovatelem nebude zlato nebo některá měna.
2. Člen, který zamýšlí stanovit paritu své měny, navrhne paritu Fondu v přiměřené době po oznámení podle předchozího odstavce 1.
3. Každý člen, který nezamýšlí stanovit paritu své měny podle odstavce 1 výše, bude konzultovat s Fondem a zajišťovat, aby jeho kursová uspořádání byla v souladu s cíli Fondu a aby byla přiměřená z hlediska plnění jeho závazků podle článku IV, část 1.
4. V přiměřené době po obdržení návrhu Fond schválí návrh parity nebo vznese proti němu námitky. Navržená parita nenabude účinnosti z hlediska cílů této Dohody, jestliže Fond proti ní vznese námitky, a člen bude podléhat ustanovením předchozího odstavce 3. Fond nevznese námitky z důvodů zaměření vnitřní sociální či celkové politiky člena, který paritu navrhuje.
5. Každý člen, který má paritu pro svou měnu, se zavazuje, že bude uplatňovat vhodná opatření v souladu s touto Dohodou, aby zajistil, že maximální a minimální kursy pohotových devizových transakcí, k nimž dochází na jeho územích, mezi jeho měnou a měnami jiných členů udržujících parity, se nebudou od parity odchylovat o více než čtyři a půl procenta nebo o takové jiné rozpětí nebo jiná rozpětí, jež může Fond stanovit osmdesátipětiprocentní většinou všech hlasů.
6. Člen nebude navrhovat změnu parity své měny s výjimkou případů, kdy jde o nápravu základní nerovnováhy, nebo aby jí předešel. Změna se může uskutečnit jen na návrh člena a jen po konzultaci s Fondem.
7. Jakmile dojde k návrhu změny, Fond odsouhlasí navrženou paritu nebo proti ní vznese námitky v přiměřené době po obdržení návrhu. Fond projeví souhlas, jestliže je ubezpečen, že změna je nutná, aby se napravila základní nerovnováha nebo aby se jí zabránilo. Fond nevznese námitky z důvodu zaměření vnitřní sociální či celkové politiky člena, který změnu navrhuje. Navržená změna nenabude účinnosti z hlediska cílů této Dohody, jestliže Fond vznese námitky. Pokud některý člen změní paritu své měny i přes námitky Fondu, bude takový člen podléhat ustanovení článku XXVI, část 2. Postup Fondu musí odrazovat člena od udržování nerealistické parity.
8. Parita členovy měny stanovená podle této Dohody přestane platit pro účely této Dohody, jestliže člen podá Fondu zprávu, že zamýšlí tuto paritu ukončit. Fond může vznést námitky proti ukončení parity, rozhodne-li tak osmdesáti pěti procentní většina všech hlasů. Ukončí-li některý člen paritu své měny i přes námitku Fondu, bude člen podléhat ustanovení článku XXVI, část 2. Parita stanovená podle této Dohody přestane platit pro účely této Dohody, jestliže člen ukončí paritu i přes námitku Fondu, nebo jestliže Fond shledá, že člen neudržuje kursy u podstatné části devizových transakcí podle odstavce 5 výše; takové zjištění však Fond nemůže učinit dříve, dokud o něm nejednal se členem a pokud by mu nedal šedesát dnů předem upozornění o svém úmyslu.
9. Skončila-li platnost parity měny některého člena podle předchozího odstavce 8, člen přistoupí ke konzultacím s Fondem a bude zajišťovat, aby jeho kursová uspořádání byla v souladu s cíli Fondu a odpovídala plnění jeho závazků podle článku IV, část 1.
10. Člen, u jehož měny skončila platnost parity podle odstavce 8 výše, může kdykoli navrhnout novou paritu své měny.
11. Bez újmy ustanovení odstavce 6 výše může Fond většinou sedmdesáti procenty všech hlasů učinit jednotné poměrné změny všech parit, jestliže je společným jmenovatelem zvláštní právo čerpání a jestliže změny nepostihnou hodnotu zvláštního práva čerpání. Parita měny člena nebude však měněna podle tohoto ustanovení, jestliže člen do sedmi dnů poté, co Fond učinil toto opatření, sdělí Fondu, že si nepřeje, aby parita jeho měny byla takovým opatřením měněna.
 
Příl.D
Rada
1.
a) Každý člen, který jmenuje výkonného ředitele a každá skupina členů, jejichž počet hlasů je vyjádřen hlasy voleného výkonného ředitele, bude jmenovat do Rady jednoho člena rady, který bude ve funkci guvernéra, ministra jako člena vlády, nebo ve funkci srovnatelného postavení a který může jmenovat až sedm svých pomocníků. Sbor guvernérů může osmdesáti pěti procentní většinou všech hlasů změnit počet těchto pomocníků, které je možno ustanovit. Člen rady nebo pomocník bude vykonávat funkci až do nového ustanovení nebo do nejbližší pravidelné volby výkonných ředitelů, jestliže k ní dojde dříve.
b) Výkonní ředitelé - nebo v jejich nepřítomnosti jejich náměstci - a pomocníci členů Rady budou oprávněni účastnit se schůze Rady, pokud Rada nerozhodne, že jde o zasedání omezené na členy Rady. Každý člen a každá skupina členů, která jmenuje člena Rady, bude jmenovat náměstka, který bude oprávněn účastnit se jednání Rady, není-li člen Rady přítomen, a bude oprávněn za člena Rady jednat.
2.
a) Rada bude dohlížet na řízení a úpravu mezinárodní měnové soustavy, včetně pokračujícího procesu rovnovážnosti a vývoje celkové likvidity, a v této souvislosti bude prověřovat a sledovat průběh převodů reálných zdrojů rozvojovým zemím.
b) Rada bude posuzovat návrhy podle článku XXVIII a) na změny článků Dohody.
3. o sboru podle těchto ustanovení: článek XII, část 2 c), f), g), a j); článek XVIII, část 4 a) a část 4 c) (IV); článek XXIII, část 1; a článek XXVII, část 1 a).
b) Při rozhodování Rady o otázkách týkajících se výlučně Správy zvláštních práv čerpání budou oprávněni hlasovat jen členové Rady jmenovaní členem, který je účastníkem, nebo skupinou členů, z nichž je alespoň jeden účastníkem. Každý z těchto členů Rady bude oprávněn odevzdat počet hlasů přidělených členovi, který je účastníkem, jenž ho jmenoval, nebo členům, kteří jsou účastníky ve skupině členů, která ho jmenovala, a může odevzdat hlasy a) Sbor guvernérů může přenést na Radu oprávnění vykonávat jakákoli práva Sboru guvernérů s výjimkou těch práv, která jsou touto Dohodou vyhrazena přímo Sboru guvernérů.
b) Každý člen Rady bude oprávněn odevzdat počet hlasů přidělených podle článku XII, část 5 členovi nebo skupině členů, kterými byl jmenován. Člen Rady jmenovaný skupinou členů může odevzdat odděleně hlasy přidělené každému členu ve skupině. Jestliže počet hlasů přidělených některému členovi nemůže být odevzdán výkonným ředitelem, člen může sjednat se členem Rady, aby odevzdal počet hlasů přidělených tomuto členovi.
c) Rada nebude provádět žádnou činnost vyplývající z oprávnění převáděných na ni Sborem guvernérů, která je neslučitelná s jakýmkoli opatřením přijatým Sborem guvernérů a Výkonný sbor nebude provádět žádnou činnost vyplývající z oprávnění převáděných na něj Sborem guvernérů, která je neslučitelná s jakýmkoli opatřením přijatým buď Sborem guvernérů nebo Radou.
4. Rada určí některého člena Rady jako předsedu,schválí pravidla, která považuje za nutná nebo vhodná pro výkon svých funkcí, a bude rozhodovat o jakémkoli hledisku svého postupu. Rada bude konat schůze, jak bude odpovídat jejím závěrům, či jak budou svolány Výkonným sborem.
5.
a) Rada bude mít oprávnění, která odpovídají oprávněním Výkonnéhpřidělené některému účastníkovi, s nímž byla sjednána úmluva podle poslední věty odstavce 3 b) výše.
c) Rada může stanovit předpisem postup, podle něhož může být Výkonnému sboru uděleno právo členů Rady hlasovat o určité otázce bez schůze Rady, jestliže podle názoru Výkonného sboru musí být přijato Radou nějaké opatření, které nesnese odklad až do příští schůze Rady a které nevyžaduje svolání zvláštní schůze.
d) Článek IX, část 8 se vztahuje na členy Rady, jejich náměstky a pomocníky a na kteroukoli jinou osobu oprávněnou účastnit se schůze Rady.
e) K účelům ustanovení odstavce b) a odstavce 3 b) výše bude dohoda sjednaná některým členem nebo členem, který je účastníkem podle článku XII, část 3 i) (II) opravňovat člena Rady k hlasování a k odevzdání počtu hlasů, které jsou takovému členovi přiděleny.
6. První větě článku XII, část 2 a) je třeba rozumět tak, že se vztahuje také na Radu.
 
Příl.E
Volba výkonných ředitelů
1. Volba volených výkonných ředitelů se bude konat hlasováním guvernérů, kteří jsou k volbě oprávněni.
2. Při hlasování o výkonných ředitelích, kteří mají být zvoleni, odevzdá každý guvernér oprávněný k hlasování pro jednu osobu všechny hlasy, k nimž je oprávněn podle článku XII, část 5 a). Patnáct osob, které dostanou největší počet hlasů, se stane výkonnými řediteli za předpokladu, že žádná osoba, která dostane méně než čtyři procenta všech hlasů, které mohou být odevzdány (způsobilé hlasy), nebude považována za zvolenou.
3. Nebude-li při prvním hlasování zvoleno patnáct osob, přistoupí se k druhému hlasování, při němž budou hlasovat jen
a) ti guvernéři, kteří při prvním hlasování odevzdali hlas pro osobu, která nebyla zvolena, a
b) ti guvernéři, o jejichž hlasech odevzdaných pro zvolenou osobu se má podle dalšího odstavce 4) zato, že o ně byl zvýšen počet hlasů odevzdaných pro tuto osobu nad devět procent způsobilých hlasů.
Jestliže při druhém hlasování je více kandidátů, než počet výkonných ředitelů, kteří mají být zvoleni, osoba, která dostala při prvním hlasování nejmenší počet hlasů, nebude už dále volitelná.
4. Při posuzování toho, zda u hlasů odevzdaných některým guvernérem, se má předpokládat, že o ně byl zvýšen celkový počet hlasů odevzdaných pro některou osobu nad devět procent hlasů, se bude mít u těchto devíti procent hlasů za to, že zahrnují především hlasy guvernéra, který odevzdal největší počet hlasů pro takovou osobu, pak hlasy guvernéra, který odevzdal další největší počet hlasů, a tak dále, až se dosáhne devíti procent.
5. O kterémkoli guvernérovi, z jehož hlasů musí být část započítána, aby se zvýšil celkový počet hlasů pro některou osobu nad čtyři procenta, se bude mít za to, že odevzdal všechny svoje hlasy pro takovou osobu, i když tím celkový počet hlasů pro takovou osobu převýší devět procent.
6. Jestliže po druhém hlasování nebude zvoleno patnáct osob, budou se konat další kola hlasování podle stejných zásad, až dojde ke zvolení patnácti osob; po zvolení čtrnácti osob však může být patnáctá zvolena prostou většinou zbývajících členů, a bude se mít za to, že byla zvolena všemi takovými hlasy.
 
Příl.F
Určování účastníků (dezignace)
Během prvního základního období budou pro určování účastníků platit tato pravidla:
a) Účastníci, kteří jsou způsobilí, aby byli určováni podle článku XIX, část 5 a) (I), budou určováni k takovým částkám, které podpoří v průběhu doby vyrovnání relací mezi držbou zvláštních práv čerpání účastníků nad úrovní jejich čistých úhrnných přídělů a jejich oficiálními rezervami zlata a deviz.
b) Při uplatňování předchozího odstavce a) se bude postupovat tak, aby účastníci, kteří jsou způsobilí k dezignaci, byli určováni
I. v poměru k jejich oficiálním rezervám zlata a deviz, jsou-li relace uvedené v předchozím odstavci a) vyrovnané; a
II. takovým způsobem, aby se postupně snížil rozdíl mezi relacemi uvedenými v předchozím odstavci a), které jsou nízké, a relacemi, které jsou vysoké.
 
Příl.G
Obnovování držby (rekonstituce)
1. Během prvního základního období budou pro obnovování držby platit tato pravidla:
a)
I. Účastník bude užívat a obnovovat svou držbu zvláštních práv čerpání tak, že za pět let po prvním přídělu a poté ke konci každého kalendářního čtvrtletí nebude průměr jeho celkové denní držby zvláštních práv za uplynulé pětileté období menší než třicet procent průměru jeho denního čistého úhrnného přídělu zvláštních práv čerpání za totéž období.
II. Za dva roky po prvním přídělu a poté ke konci každého kalendářního měsíce provede Fond pro každého účastníka propočet k zjištění toho, zda a v jakém rozsahu potřebuje účastník získat zvláštní práva čerpání mezi datem propočtu a koncem pětiletého období, aby se vypořádal s požadavkem stanoveným podle předchozího odstavce a) (I). Fond stanoví předpisem, podle jakých základů se budou tyto propočty provádět a s přihlédnutím k časovému pořadí určování účastníků podle článku XIX, část 5 a) (II), aby se jim umožnilo plnit požadavky podle předchozího odstavce a) (I).
III. Fond dá účastníkovi zvláštní upozornění, jestliže propočty podle předchozího odstavce a) (II) naznačují, že je nepravděpodobné, že účastník bude s to se vypořádat s požadavkem odstavce a) (I), pokud nepřestane používat zvláštní práva čerpání na zbytek období, na něž se propočet podle odstavce a) (II) vztahoval.
IV. Účastník, který potřebuje obstarat zvláštní práva čerpání ke splnění tohoto závazku, bude povinen i oprávněn je získat za měnu přijatelnou pro Fond transakcí s Fondem vedenou na Účtě všeobecných zdrojů. Jestliže tímto způsobem nemohou být získána dostatečná zvláštní práva čerpání ke splnění tohoto závazku, bude účastník povinen i oprávněn získat je za volně použitelnou měnu od účastníka, kterého Fond určí.
b) Účastníci budou náležitě dbát na to, že je žádoucí udržovat v průběhu doby vyrovnaný vztah mezi jejich držbou zvláštních práv čerpání a jejich ostatními rezervami.
2. Zanedbá-li účastník dodržování pravidel o obnovování držby, Fond stanoví, zda okolnosti opravňují či nikoli pozastavení podle článku XXIII, část 2 b).
 
Příl.H
Ukončení účasti
1. Jestliže závazek zbývající po vyrovnání podle článku XXIV, část 2 b) zní ve prospěch končícího účastníka a jestliže mezi Fondem a končícím účastníkem nebude do šesti měsíců ode dne ukončení dosaženo dohody o vypořádání, Fond vypořádá tento zůstatek zvláštních práv čerpání ve stejných pololetních splátkách nejdéle do pěti let ode dne ukončení. Fond uhradí tento zůstatek podle svého rozhodnutí, buď
a) tím, že končícímu účastníku zaplatí částkami poskytnutými Fondu zbývajícími účastníky podle článku XXIV, část 5, nebo
b) povolením, aby končící účastník mohl použít svá zvláštní práva čerpání k získání své vlastní měny nebo některé volně použitelné měny od účastníka určeného Fondem z Účtu všeobecných zdrojů nebo od kteréhokoli jiného držitele.
2. Jestliže zůstatek po vyrovnání podle článku XXIV, část 2 b) zní ve prospěch Fondu a nebude dosaženo dohody o vypořádání do šesti měsíců ode dne ukončení, vyrovná končící účastník tento závazek do tří let ode dne ukončení ve stejných pololetních splátkách nebo během takového delšího období, jak může být stanoveno Fondem. Končící účastník vypořádá tento závazek podle rozhodnutí Fondu, buď
a) zaplacením Fondu ve volně použitelné měně, nebo
b) získáním zvláštních práv čerpání z Účtu všeobecných zdrojů podle článku XXIV, část 6, nebo dohodou s účastníkem určeným Fondem či od jiného držitele a vyrovnáním dlužné splátky těmito zvláštními právy čerpání.
3. Splátky podle předchozího odstavce 1 nebo 2 budou splatné šest měsíců po dni ukončení a poté v šestiměsíčních obdobích.
4. Jestliže by došlo během šesti měsíců ode dne, kdy účastník ukončí svou účast, ke zrušení Správy zvláštních práv čerpání podle článku XXV, bude vypořádání mezi Fondem a vládou končícího účastníka provedeno podle článku XXV a Přílohy I.
 
Příl.I
Postup při likvidaci Správy zvláštních práv čerpání
1. Dojde-li ke zrušení Správy zvláštních práv čerpání, vyrovnají účastníci své závazky vůči Fondu v deseti pololetních splátkách nebo během takového delšího období, jaké je podle rozhodnutí Fondu nutné, a to v některé volně použitelné měně a v měnách účastníků s držbou zvláštních práv čerpání, která mají být uhrazena formou splátek až do výše takového vyrovnání, jak bylo určeno Fondem. První pololetní platba se vykoná šest měsíců po rozhodnutí zrušit Správu zvláštních práv čerpání.
2. Jestliže bylo rozhodnuto zrušit Fond během šesti měsíců ode dne rozhodnutí o zrušení Správy zvláštních práv čerpání, nepřistoupí se k likvidaci Správy zvláštních práv čerpání, pokud nebudou zvláštní práva čerpání na Účtě všeobecných zdrojů rozdělena podle tohoto pravidla:
Po rozdělení provedeném podle 2 a) a 2 b) Přílohy K přidělí Fond svá zvláštní práva čerpání, která má na Účtě všeobecných zdrojů, mezi všechny členy, kteří jsou účastníky, v poměru k částkám dlužným každému účastníkovi po rozdělení podle uvedeného oddílu 2 b). Aby určil částky připadající na každého člena k rozdělení zbytku své držby v každé měně podle oddílu 2 d) Přílohy K, odpočte Fond rozdělení zvláštních práv čerpání účinné podle tohoto pravidla.
3. S částkami, které Fond obdrží podle odstavce 1 této přílohy uhradí Fond zvláštní práva čerpání jejich držitelům tímto způsobem a v tomto pořadí:
a) Zvláštní práva čerpání v držbě členů, kteří ukončili svou účast více než šest měsíců přede dnem, kdy Sbor guvernérů rozhodl o zrušení Správy zvláštních práv čerpání, budou proplacena podle podmínek dohody, uzavřené podle článku XXIV nebo podle Přílohy H.
b) Zvláštní práva čerpání držitelů, kteří nejsou účastníky, budou proplacena před zvláštními právy čerpání v držbě účastníků, a to poměrně k částce držby každým držitelem.
c) Fond stanoví podíl zvláštních práv čerpání, který má v držbě každý účastník, v poměru k jeho čistému souhrnnému přídělu. Fond především vyrovná zvláštní práva čerpání účastníků s největším podílem, a to až do úrovně druhého největšího podílu; Fond pak vyrovná zvláštní práva čerpání v držbě těchto účastníků podle jejich čistých souhrnných přídělů, až jsou podíly sníženy na úroveň třetího největšího podílu; tento postup bude pokračovat, až bude částka, která je pro vyrovnání k dispozici vyčerpána.
4. Každá částka, kterou je účastník oprávněn obdržet při vypořádání podle předchozího odstavce 3, bude použita k vyrovnání jakékoli částky, která má být placena podle odstavce 1.
5. Během likvidace bude Fond platit úrok z částek zvláštních práv čerpání, která jsou u jejich držitelů, a každý účastník bude platit poplatky z čistého souhrnného přídělu zvláštních práv čerpání, sníženého o částku jakýchkoli plateb, konaných podle odstavce 1. Sazba úroku a poplatků, jakož i doba úhrady budou stanoveny Fondem. Úroky a poplatky se budou platit podle možnosti ve zvláštních právech čerpání. Účastník, který nemá postačující držbu zvláštních práv čerpání, bude platit měnou určenou Fondem. Zvláštní práva čerpání, přijatá na poplatky ve výši nezbytné k úhradě správních výloh, se nepoužijí k placení úroků, ale převedou se Fondu a budou proplacena nejdříve, a to měnami používanými Fondem na krytí jeho výloh.
6. Pokud je některý účastník v prodlení s kteroukoliv platbou požadovanou podle odstavce 1 nebo 5 výše, nebudou mu vyplaceny žádné částky podle předchozích odstavců 3 nebo 5.
7. Jestliže po konečných platbách účastníků nemá každý účastník, který není v prodlení, ve své držbě zvláštní práva čerpání ve stejném poměru ke svému čistému souhrnnému přídělu, pak ti účastníci, kteří mají nižší podíl, odkoupí od účastníků s vyšším podílem takové částky podle opatření Fondu učiněného tak, aby podíl jejich držby zvláštních práv čerpání byl stejný. Každý účastník, který je v prodlení, zaplatí Fondu svou vlastní měnou částku odpovídající svému závazku. Fond rozdělí tuto měnu i jakékoli zbývající nároky mezi účastníky v poměru k částce zvláštních práv čerpání v držbě každého z nich a tato zvláštní práva čerpání budou zrušena. Fond pak uzavře účetní knihy Správy zvláštních práv čerpání a veškeré závazky Fondu vyplývající z přídělů zvláštních práv čerpání a činnost Správy zvláštních práv čerpání přestane.
8. Každý účastník, jehož měna je přidělena jiným účastníkům podle této přílohy, ručí za neomezené použití takové měny kdykoli na nákup zboží nebo k zaplacení částek, které jsou splatné jemu nebo osobám na jeho územích. Každý takto zavázaný účastník souhlasí, že nahradí jiným účastníkům jakoukoli ztrátu vyplývající z rozdílu mezi hodnotou, za níž Fond přiděloval jeho měnu podle této přílohy, a hodnotou realizovanou takovým účastníkem při disponování s jeho měnou.
 
Příl.J
Vypořádání účtů s vystupujícími členy
1. Při vypořádání účtů ve vztahu k Účtu všeobecných zdrojů se postupuje podle odstavců 1 až 6 této přílohy. Fond bude povinen vyplatit vystupujícímu členovi částku rovnající se jeho kvótě zvětšenou o jakékoli částky, které mu Fond dluží, a zmenšenou o jakékoli částky, které sám dluží Fondu včetně poplatků vznikajících po dni jeho vystoupení, přičemž však se žádná platba nebude konat do šesti měsíců ode dne vystoupení. Platby se budou konat v měně vystupujícího člena a za tím účelem může Fond převést na Účet všeobecných zdrojů držbu členovy měny na Zvláštním výplatním účtě nebo na Ukládacím účtě za odpovídající částku měn jiných členů na Účtě všeobecných zdrojů vybraných Fondem s jejich souhlasem.
2. Jestliže Fond nemá dostatek měny vystupujícího člena, aby vyplatil čistou částku, kterou členovi dluhuje, uhradí zůstatek ve volně použitelné měně nebo takovým způsobem, jak bude dohodnuto. Nedojde-li mezi Fondem a vystupujícím členem k dohodě do šesti měsíců ode dne vystoupení, bude vystupujícímu členovi částka jeho měny v držbě Fondu vyplacena bez odkladů. Jakýkoli splatný zůstatek bude uhrazen v deseti pololetních splátkách během následujících pěti let. Každá taková splátka bude placena podle volby Fondu buď v měně vystupujícího člena, získané po jeho vystoupení, nebo ve volně použitelné měně.
3. Nedodrží-li Fond některou splátku, kterou dluží podle předchozích odstavců, bude vystupující člen oprávněn požadovat, aby Fond uhradil splátku v jakékoli měně ze své držby s výjimkou kterékoli měny, která byla prohlášena za nedostatkovou podle článku VII části 3.
4. Jestliže Fond má v držbě větší množství měny vystupujícího člena než je mu dlužen, a nedosáhne-li se do šesti měsíců ode dne vystoupení dohody o způsobu vypořádání účtů, bude dřívější člen povinen proplatit takové překročení měny ve volně použitelné měně. Úhrada se provede při kursu, při němž by Fond prodal takové měny v době vystoupení z Fondu. Vystupující člen dokončí splácení během pěti let ode dne vystoupení nebo během takového delšího období, které může stanovit Fond, přičemž však od něho nebude požadováno, aby splácel v kterémkoli půlročním období víc než jednu desetinu nadměrné držby své měny, kterou měl Fond ke dni jeho vystoupení, zvýšenou o další získanou měnu tohoto člena během takového pololetního období. Nesplní-li člen tento závazek, může Fond likvidovat řádným způsobem na kterémkoli trhu částku měny, která měla být splacena.
5. Každý člen, který si přeje získat měnu člena, který vystoupil, nabude ji koupí od Fondu v rozsahu, v jakém má takový člen přístup ke všeobecným zdrojům Fondu a v jakém je taková měna dostupná podle předchozího odstavce 4.
6. Vystupující člen ručí za neomezené použití měny převáděné podle předchozích odstavců 4 a 5, a to kdykoli na nákup zboží nebo k placení částek, které jsou dlužné jemu nebo osobám na jeho územích. Nahradí Fondu jakoukoli ztrátu vyplývající z rozdílu mezi hodnotou své měny vůči zvláštnímu právu čerpání ke dni vystoupení a mezi hodnotou Fondem realizovanou vůči zvláštnímu právu čerpání při disponování podle předchozích odstavců 4 a 5.
7. Má-li vystupující člen vůči Fondu dlužný závazek v důsledku transakcí vedených prostřednictvím Zvláštního výplatního účtu podle článku V, část 12 f) (II), bude tento dluh vyrovnán podle podmínek závazku.
8. Má-li Fond v držbě měnu vystupujícího člena na Zvláštním výplatním účtě nebo na Ukládacím účtě, může Fond směnit řádným způsobem na kterémkoli trhu za měny členů zůstatky měny vystupujícího člena na každém účtě s použitím ustanovení odstavce 1 a výtěžky směny částky na každém účtě budou dále na něm vedeny. Ustanovení odstavce 5 a první věta odstavce 6 se uplatní na měnu vystupujícího člena.
9. Jestliže má Fond na Zvláštním účtě ve shodě s článkem V, část 12 h) nebo na Ukládacím účtě dluhopisy vystupujícího člena, může si je podržet až do dne splatnosti nebo s nimi nakládat dříve. Předchozí odstavec 8 se vztahuje na výnosy z takové realizace.
10. Jestliže by Fond zahájil likvidaci podle článku XXVII, část 2 během šesti měsíců ode dne, k němuž člen vystupuje, budou účty mezi Fondem a příslušným státem vypořádány podle článku XXVII, část 2 a Přílohy K.
 
Příl.K
Likvidační řízení
1. V případě likvidace budou mít přednost při rozdělování aktiv Fondu ostatní jeho pasíva před splácením úpisů. Při vyrovnávání každého takového pasíva použije Fond svá aktiva v tomto pořadí:
a) měna, v níž je závazek splatný;
b) zlato;
c) všechny ostatní měny, pokud je to proveditelné v poměru ke kvótám členů.
2. Po úhradě pasív Fondu podle předchozího odstavce 1 bude zůstatek aktiv Fondu přidělen a rozdělen takto:
a)
I. Fond propočítá hodnotu zlata, které má v držbě k 31. srpnu 1975 a které dále drží ke dni rozhodnutí o likvidaci. Propočet se provede v souladu s odstavcem 9 níže a také na základě jednoho zvláštního práva čerpání za 0,888671 gramu ryzího zlata ke dni likvidace. Ekvivalent zlata odpovídající rozdílu mezi první, dříve uvedenou hodnotou, a druhou, další uvedenou hodnotou bude přidělen těm členům, kteří byli členy k 31. srpnu 1975, a to v poměru k jejich kvótám k tomuto dni.
II. Fond přidělí všechna aktiva, která má na Zvláštním výplatním účtě ke dni rozhodnutí o zrušení, těm členům, kteří byli členy k 31. srpnu 1975, a to v poměru k jejich kvótám k tomuto dni. Každý druh aktiva bude přidělen poměrně hlenům.
b) Fond přidělí svá zbývající aktiva ve zlatě mezi členy, jejichž měny v držbě Fondu dosahují nižších částek než jejich kvóty, a to poměrně k částkám - nikoli však nad ně - jimiž jejich kvóty převyšují držbu Fondu v jejich měnách.
c) Fond přidělí každému členovi polovinu držby Fondu v jeho měně; takový příděl však nesmí přesahovat padesát procent jeho kvóty.
d) Fond rozdělí své držby zlata a každé měny
I. mezi všechny členy v poměru k částkám - ale nikoli nad ně - dlužným každému členovi po přídělech podle odstavce b) a c) za předpokladu, že k přídělu podle odstavce 2 a) se nebude přihlížet pro určení dlužných částek, a
II. jakýkoli nadbytek držby zlata a měny mezi všechny členy v poměru k jejich kvótám.
3. Každý člen vykoupí držby své měny přidělené ostatním členům podle předchozího odstavce 2 d) a dohodne se s Fondem do tří měsíců po rozhodnutí o likvidaci na řádném postupu při takovém výkupu.
4. Nedohodne-li se člen s Fondem během tříměsíční lhůty uvedené v předchozím odstavci 3, použije Fond měn jiných členů, přidělených tomuto členu podle ustanovení odstavce 2 d) výše k výkupu měny takového člena, přidělené jiným členům.
Všechny částky měny přidělené členovi, který se nedohodl, budou použity podle možnosti k výkupu jeho měny přidělené členům, kteří sjednali s Fondem dohodu podle předchozího odstavce 3.
5. Jestliže se člen dohodl s Fondem podle odstavce 3, použije Fond měny jiných členů přidělených tomuto členovi podle odstavce 2 d) k výkupu měny tohoto člena přidělené jiným členům, kteří uzavřeli s Fondem dohody podle odstavce 3 výše. Každá částka takto vykoupená bude placena ve měně člena, jemuž byla přidělena.
6. Po splnění postupu podle předchozích odstavců vyplatí Fond každému členu zbývající měny, které má v držbě, na jeho účet.
7. Každý člen, jehož měna byla přidělena jiným členům podle předchozího odstavce 6, vykoupí takovou měnu ve měně člena požadujícího výkup, nebo takovým jiným způsobem, na jakém se mohou vzájemně dohodnout. Nedohodnou-li se příslušní členové jinak, dokončí výkup člen, který je k tomu zavázán, během pěti let ode dne přídělu, nebude se však na něm požadovat, aby vykoupil v kterémkoli pololetním období více než jednu desetinu částky přidělené každému jinému členu. Nesplní-li člen tento závazek, může být částka měny, která měla být vykoupena, likvidována řádným způsobem na kterémkoli trhu.
8. Každý člen, jehož měna byla přidělena jiným členům podle odstavce 6, ručí za neomezené používání takové měny kdykoli k nákupu zboží nebo úhradám částek dlužných jemu nebo osobám na jeho územích. Každý člen s takovýmto závazkem souhlasí s tím, že nahradí ostatním členům jakoukoli ztrátu, která by vyplynula z rozdílu mezi hodnotou jeho měny vůči zvláštnímu právu čerpání ke dni rozhodnutí o zrušení Fondu a mezi hodnotou vůči zvláštnímu právu čerpání, realizovanou takovými členy při disponování s jeho měnou.
9. Fond určí hodnotu zlata podle této přílohy na základě cen na trhu.
10. U kvót se bude mít pro účely této přílohy za to, že byly zvýšeny v plném rozsahu, do něhož mohly být zvýšeny podle článku III, část 2 b) této Dohody.
DOHODA
o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj
Vlády, jejichž jménem je tato Dohoda podepsána, dohodly se takto:
ÚVODNÍ ČLÁNEK
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj je založena a bude působit podle těchto ustanovení:
Čl.I.
Účel
Účelem banky je:
I. Napomáhat obnově a rozvoji území členů tím, že bude usnadňovat investice kapitálu pro produktivní účely, mezi něž patří znovuvybudování hospodářství zničených nebo rozvrácených válkou, přebudování výrobních prostředků pro potřeby mírové a povzbuzování rozvoje výrobních prostředků a zdrojů v méně vyvinutých zemích.
II. Podporovat soukromou zahraniční investiční činnost zárukami nebo účastmi na půjčkách a jiných investicích soukromých investorů; jestliže pak soukromý kapitál nebude k dispozici za přijatelných podmínek, doplňovat soukromou investiční činnost opatřováním finančních prostředků pro produktivní účely za přiměřených podmínek z vlastního kapitálu, z prostředků, jež získá, a z jiných jejích prostředků.
III. Podporovat rozsáhlý vyrovnaný vzrůst mezinárodního obchodu a udržování rovnováhy platebních bilancí povzbuzováním mezinárodní investiční činnosti pro rozvoj výrobních prostředků členů, a tím napomáhat zvyšování produktivity, životní úrovně a zlepšování pracovních podmínek na členských územích.
IV. Zařizovat poskytování půjček nebo zaručování mezinárodních půjček jinde získaných tak, aby nejprve přišly na řadu projekty užitečnější a naléhavější, ať již velké nebo malé.
V. Provádět své operace s náležitým zřetelem k vlivu mezinárodních investic na hospodářské poměry na území členů a napomáhat v prvních poválečných letech vytvoření hladkého přechodu z válečného hospodářství do mírového.
Banka bude vedena při všem svém rozhodování právě uvedenými účely.
Čl.II.
Členství a kapitál Banky
                         
ČÁST 1.
Členství
a) Původními členy Banky budou ti členové Mezinárodního měnového fondu, kteří přijmou členství v Bance před datem, stanoveným v článku XI, části 2 e).
b) Členství bude přístupné jiným členům Fondu v době a za podmínek, jak budou určeny Bankou.
                       
ČÁST 2.
Schválený kapitál
a) Schválený základní kapitál Banky bude $ 10 000 000 000, vyjádřených v dolarech Spojených států amerických, váhy a ryzosti, jaké měly 1. července 1944. Základní kapitál bude rozdělen na 100 000 akcií 1) o hodnotě al pari po $ 100 000, které budou moci upsat pouze členové.
b) Základní kapitál může být zvýšen, uzná-li to Banka za vhodné tříčtvrtinovou většinou všech oprávněných hlasů.
                    
ČÁST 3.
Upisování akcií
a) Každý člen upíše akcie základního kapitálu Banky. Nejmenší počet akcií, jež mají být upsány původními členy, je uveden v Příloze A. Minimální počet akcií, které mají být upsány jinými členy, bude určen Bankou, která rezervuje dostatečnou část základního kapitálu pro úpisy takových členů.
b) Banka stanoví podmínky, za kterých mohou členové upsat více akcií schváleného základního kapitálu Banky, než činí jejich minimum.
c) Bude-li schválený základní kapitál Banky zvýšen, bude mít každý člen přiměřenou možnost upsat za podmínek, které Banka určí, takový podíl zvýšeného základního kapitálu, který odpovídá podílu jeho původního úpisu na původním celkovém základním kapitálu Banky, avšak žádný člen nebude povinen upsat jakoukoli část zvýšeného kapitálu.
          
ČÁST 4.
Upisovací cena akcií
Akcie zahrnuté do minimálních úpisů původních členů budou vydány al pari. Ostatní akcie budou vydány al pari, pokud Banka většinou všech oprávněných hlasů nerozhodne, aby s ohledem na zvláštní okolnosti byly vydány za jiných podmínek.
             
ČÁST 5.
Rozdělení a splatnost upsaného kapitálu
Úpis každého člena bude rozdělen na dvě části, a to:
I. dvacet procent bude splaceno nebo podrobeno výzvě k splacení za podmínek uvedených v části 7 (I) tohoto článku tak, jak to bude Banka potřebovat pro své operace;
II. zbývajících osmdesát procent bude podrobeno výzvě Banky k splacení jen tehdy, bude-li toho zapotřebí ke splnění závazků Banky, vzniklých podle článku IV, části 1 a) (II) a (III). Výzvy k splácení dosud nesplacených úpisů budou stejné pro všechny akcie.
          
ČÁST 6.
Omezení ručení
Ručení za akcie bude omezeno na nezaplacenou část upisovací ceny akcií.
        
ČÁST 7.
Způsob splácení úpisů za akcie
Splácení upsaných akcií bude konáno ve zlatě nebo v dolarech Spojených států amerických a v měnách členů takto:
I. při splácení podle části 5 (I) tohoto článku budou dvě procenta ceny každé akcie splatna ve zlatě nebo v dolarech Spojených států amerických a zbývajících osmnáct procent na výzvu v měně člena;
II. když bude učiněna výzva podle části 5 (II) tohoto článku, může být platba konána podle volby člena buď ve zlatě, v dolarech Spojených států amerických nebo v měně vyžadované ke splnění závazků Banky pro účel, pro který byla výzva učiněna;
III. když člen koná platby v kterékoli měně podle výše uvedených odstavců (I) a (II), budou takovéto platby vykonány v částkách, rovnajících se hodnotě členova závazku, jehož se výzva týká. Tento závazek bude úměrnou částí upsaného základního kapitálu Banky, jak byl schválen a vymezen v části 2 tohoto článku.
      
ČÁST 8.
Doba splácení úpisů
a) Dvě procenta splatná na každou akcii ve zlatě nebo v dolarech Spojených států amerických podle části 7 (I) tohoto článku budou zaplacena do šedesáti dnů ode dne, kdy Banka započne operace, s výhradou, že (I) každému původnímu členu Banky, jehož mateřské území utrpělo nepřátelským obsazením nebo válečnými akcemi za této války, bude poskytnuto právo odložit placení půl procenta do pěti let po tomto dni; (II) původní člen, který nemůže vykonat takovou platbu, protože znovu nenabyl držby svých zlatých rezerv, které jsou dosud zabaveny nebo imobilizovány v důsledku války, může odložit všechny platby až do tohoto dne, který Banka určí.
b) Zbytek ceny každé akcie, splatný podle části 7 (I) tohoto článku, bude splacen tak a tehdy, jak stanoví Banka ve své výzvě, s výhradou, že
I. Banka během jednoho roku od zahájení své činnosti vyzve k placení ne méně než osmi procent ceny akcie kromě platby dvou procent, uvedené v hořejším odstavci a);
II. během kterékoliv tříměsíční lhůty nebude vyžádáno více než pět procent ceny akcie.
   
ČÁST 9.
Udržení hodnoty určitých měnových držeb Banky
a) Kdykoli se sníží (I) parita členovy měny anebo (II) kdykoli podle mínění Banky poklesne zahraniční hodnota členovy měny na jeho území značnou měrou, zaplatí člen Bance v přiměřené době dodatečnou částku ve vlastní měně, dostačující k udržení počáteční hodnoty úpisu člena, který Banka drží a který pochází z měny původně členem do Banky vyplacené podle článku II, části 7 (I), z měny uvedené v článku IV, části 2 b) anebo z jakékoli měny, která byla odevzdána dodatečně podle ustanovení tohoto odstavce a která nebyla členem odkoupena za zlato nebo za takovou měnu kteréhokoliv člena, která je pro banku přijatelná.
b) Kdykoliv stoupne parita členovy měny, vrátí Banka tomuto členu v přiměřené lhůtě takovou částku členovy měny, která odpovídá vzrůstu hodnoty měny, jak je uvedeno v hořejším odstavci a).
c) Banka může upustit od ustanovení předcházejících odstavců, bude-li Mezinárodním měnovým fondem provedena jednotná rovnoměrná změna v paritách měn všech členů.
  
ČÁST 10.
Omezení dispozice akciemi
Akcie nesmí být dány v zástavu ani žádným způsobem zatíženy a lze je převésti pouze na Banku. ----------------------------------------------------------------- *) Od 27. 4. 1988 byl schválený základní kapitál zvýšen na 1 420 500 akcií.
Čl.III.
Všeobecné předpisy o půjčkách a zárukách
                         
ČÁST 1.
Používání prostředků
a) Prostředků a služeb Banky bude používáno výhradně ve prospěch členů a se spravedlivým zřetelem jak k projektům sloužícím rozvoji, tak k projektům obnovy.
b) Aby usnadnila znovuvybudování a obnovu hospodářství členů, jejichž mateřská území utrpěla velká zpustošení nepřátelským obsazením nebo válečnými akcemi, Banka při stanovení podmínek a předpokladů půjček, poskytnutých takovým členům, bude zvláště přihlížet k tomu, aby ulehčila finanční břímě a urychlila dokončení takového znovuvybudování a obnovy.
                       
ČÁST 2.
Jednání mezi členy a Bankou
Každý člen bude jednat s Bankou pouze prostřednictvím svého ministerstva financí, ústřední banky, stabilizačního fondu anebo jiné podobné fiskální instituce a Banka bude jednat s členy pouze prostřednictvím těchto institucí.
    
ČÁST 3.
Omezení záruk a půjček Banky
Celková výše nesplacených záruk, účastí na půjčkách a přímých půjček poskytnutých Bankou nesmí být nikdy zvýšena, jestliže by takovým zvýšením celková částka přesáhla sto procent nezmenšeného upsaného kapitálu, rezerv a přebytků Banky.
          
ČÁST 4.
Podmínky, za kterých Banka může poskytovat záruky nebo zápůjčky
Banka může poskytovat záruky za půjčky, zúčastnit se půjček nebo je poskytovat kterémukoliv členu nebo kterékoli jeho politické součásti a kterémukoli obchodnímu, průmyslovému nebo zemědělskému podniku na jeho územích, za těchto podmínek:
1. Jestliže člen, na jehož území je projekt uskutečňován, není sám vypůjčovatelem, člen, ústřední banka nebo jiná podobná instituce, která vyhovuje Bance, plně zaručí splacení kapitálu a placení úroků i jiných nákladů půjčky.
2. Banka je přesvědčena, že za daných podmínek na trhu by vypůjčovatel nedostal jinak zápůjčku za takových podmínek, jaké jsou podle mínění banky pro vypůjčovatele přiměřené.
3. Příslušný výbor, jak je stanoven v článku V, části 7, předloží po pečlivém studiu prospěšnosti návrhu písemnou zprávu, doporučující projekt.
4. Úroková sazba a jiné náklady jsou podle mínění Banky přiměřené a tato sazba, náklady a umořovací plán kapitálu se hodí k projektu.
5. Při poskytování nebo zaručování zápůjčky Banka věnuje náležitý zřetel tomu, zda je tu vyhlídka, že vypůjčovatel, a není-li vypůjčovatel, že ručitel bude s to plnit své závazky ze zápůjčky; a Banka bude jednat obezřetně v zájmu jak jednotlivého člena, na jehož území projekt je uskutečňován, tak i všech členů jakožto celku.
6. Při zaručování zápůjčky poskytnuté jinými investory dostane Banka přiměřenou náhradu za svoje riziko.
7. Zápůjčky, poskytnuté nebo zaručené Bankou, budou - s výjimkou zvláštních okolností - určeny pro přesně označené projekty obnovy a rozvoje.
             
ČÁST 5.
Použití zápůjček, za které se Banka zaručila, na kterých se zúčastnila, nebo které poskytla
a) Banka nebude ukládat žádné podmínky, že výtěžky ze zápůjčky mají být použity na území určitého člena nebo členů.
b) Banka učiní opatření, aby zabezpečila, že výtěžky z kterékoliv zápůjčky budou použity pouze pro účely, pro které zápůjčka byla poskytnuta, s náležitým zřetelem k hospodárnosti a výkonnosti, a bez ohledu na politické nebo jiné mimohospodářské vlivy nebo úvahy.
c) V případě zápůjček, poskytnutých Bankou, otevře Banka účet na jméno vypůjčovatele a suma zápůjčky bude připsána ve prospěch tohoto účtu v měně nebo v měnách, ve kterých zápůjčka byla poskytnuta. Banka dovolí vypůjčovateli vybírat z tohoto účtu takové částky, které jsou určeny na náklady, spojené s projektem, jak mu skutečně budou vznikat.
          
ČÁST 6.
Zápůjčky Mezinárodní finanční korporaci*)
a) Banka může poskytovat zápůjčky, účastnit se na zápůjčkách nebo vystavit záruku na zápůjčky Mezinárodní finanční korporaci, přidružené organizaci Banky, která je může využít ve svých zápůjčních operacích. Celkový objem těchto zápůjček, účastí nebo záruk se nesmí zvýšit, pokud celková částka dluhu Korporace (včetně záruky jakéhokoliv druhu) z kteréhokoliv zdroje by v důsledku toho překročila čtyřnásobek jejího nezmenšeného upsaného kapitálu a přebytku.
b) Ustanovení článku III, část 4 a 5 c), a článku IV, části 3 se netýkají zápůjček, účastí a záruk, na něž se vztahuje tento článek.
Čl.IV.
Činnost
                         
ČÁST 1.
Postup při poskytování nebo usnadňování zápůjček
a) Banka může poskytovat nebo usnadňovat zápůjčky, které vyhovují všeobecným podmínkám článku III, některým z těchto způsobů:
I. Poskytuje přímé zápůjčky nebo účastní se na nich, čerpajíc ze svých vlastních prostředků, odpovídajících jejímu nezmenšenému vplacenému kapitálu, přebytku a za podmínek uvedených v části 6 tohoto článku, i jejím rezervám.
II. Poskytuje přímé zápůjčky nebo účastní se na nich, čerpajíc z prostředků, které si získá na trhu člena nebo si jinak vypůjčí.
III. Úplně nebo částečně zaručuje půjčky, poskytované obvyklými cestami od soukromých investorů.
b) Banka si může vypůjčit prostředky uvedené v odstavci a) (II) nebo zaručit zápůjčky uvedené v odstavci a) (III) pouze se souhlasem člena, na jehož trzích se prostředky získávají, a člena, v jehož měně zápůjčka je označena, a pouze tehdy, jestliže tito členové souhlasí s tím, že výtěžky mohou být bez omezení vyměněny za měnu kteréhokoli jiného člena.
                       
ČÁST 2.
Použitelnost a převoditelnost měn
a) Měny vplacené do Banky podle článku II, části 7 (I), budou zapůjčovány vždy jen se schválením toho člena, o jehož měnu jde; avšak s tou výhradou, že bude-li nutno a bude-li kapitál Bance upsaný plně vyžádán, budou takové měny - bez omezování se strany členů, jejichž měny se nabízejí - používány nebo vyměňovány za měny požadované k plnění smluvních úrokových platů, jiných nákladů, k umořování vlastních zápůjček anebo k plnění závazků Banky, týkajících se takových smluvních platů na zápůjčky, zaručené Bankou.
b) Měny, které Banka přijme od vypůjčovatelů nebo ručitelů jakožto úhradu na účet kapitálu přímých zápůjček, poskytnutých v měnách, uvedených v odstavci a), budou vyměňovány za měny jiných členů nebo znovu půjčovány vždy jen se schválením členů, jejichž měn se tato dispozice týká; avšak s tou výhradou, že bude-li nutno a bude-li kapitál Bance upsaný plně vyžádán, budou takové měny - bez omezování ze strany členů, jejichž měny se nabízejí - používány nebo vyměňovány za měny požadované k plnění smluvních úrokových platů, jiných nákladů, u umořování vlastních zápůjček anebo k plnění závazků Banky, týkajících se takových smluvních platů na zápůjčky, zaručené Bankou.
c) Měny, které Banka přijme od vypůjčovatelů nebo ručitelů jakožto úhradu na účet kapitálu přímých zápůjček, poskytnutých Bankou podle části 1 a) (II) tohoto článku, budou drženy a používány bez jakýchkoliv omezení ze strany členů tak, aby jimi mohly být konány umořovací platy anebo platy před splatností nebo odkup části, ev. všech vlastních obligací Banky.
d) Všechny ostatní měny, které má Banka k dispozici, i s těmi, jež získala na trhu, vydlužila jinak podle části 1 a) (II) tohoto článku, kterých nabyla prodejem zlata, i těch, které došly jako platy úroků nebo jiných nákladů za přímé zápůjčky, poskytnuté podle části 1 a) (I) a (II), i těch, které byly přijaty jako úhrady odměn a jiných nákladů podle části 1 a) (III), budou použity nebo vyměněny za jiné měny nebo zlato, potřebné pro operace Banky, bez omezování ze strany členů, jejichž měny se nabízejí.
e) Měn, které vypůjčovatelé získají na trzích členů na zápůjčky, zaručené Bankou podle části 1 a) (III) tohoto článku, bude rovněž použito nebo budou vyměněny za jiné měny bez omezování se strany těchto členů.
                    
ČÁST 3.
Opatřování měn pro přímé zápůjčky
Následující ustanovení bude používáno pro přímé zápůjčky podle části 1 a) (I) a (II) tohoto článku:
a) Banka dodá vypůjčovateli i měny členů jiných než je člen, na jehož území se projekt uskutečňuje, jak jich vypůjčovatel potřebuje pro vydání na území těchto jiných členů, aby dosáhl účelu zápůjčky.
b) Banka může za výjimečných okolností, jestliže vypůjčovatel nemůže za přiměřených podmínek získat místní měnu, potřebnou pro účel zápůjčky, poskytnout vypůjčovateli jako část zápůjčky přiměřenou částku v této měně.
c) Jestliže projekt nepřímo způsobí zvýšení potřeby cizích deviz členem, na jehož území se uskutečňuje, může Banka (za výjimečných okolností) poskytnout vypůjčovateli jako část zápůjčky přiměřenou částku ve zlatě nebo v cizích devizách, nikoli však částku vyšší, než činí místní vydání vypůjčovatele v souvislosti s účelem zápůjčky.
d) Banka může za výjimečných okolností na žádost člena, na jehož území se část zápůjčky spotřebuje, odkoupit za zlato nebo cizí devizy část jeho měny takto použité, avšak v žádném případě nemá část takto vykoupená přesahovat částku, o kterou se při použití zápůjčky na onom území zvýší potřeba cizích deviz.
          
ČÁST 4.
Platební ustanovení pro přímé zápůjčky
Smlouvy o zápůjčkách podle části 1 a) (I) nebo (II) tohoto článku budou sjednávány podle těchto platebních ustanovení:
a) Předpoklady a podmínky pro placení úroků a umořovacích platů, dospělosti a splatnosti každé zápůjčky budou určovány Bankou. Banka rovněž určí úrokovou sazbu a jakékoli jiné předpoklady i podmínky odměny účtované v souvislosti s takovou zápůjčkou.
V případě zápůjček poskytnutých podle části 1 a) (II) tohoto článku během prvních deseti let činnosti Banky, nebude sazba odměny nižší než jedno procento ročně a ne vyšší než jedno a půl procenta ročně a odměna bude účtována za nesplacenou část takovéto zápůjčky. Ke konci tohoto desetiletého období může být sazba odměny Bankou snížena, a to ať pro nesplacené části zápůjček již poskytnutých, ať pro budoucí zápůjčky, jestliže rezervy nashromážděné Bankou podle části 6 tohoto článku, jakož i z jiných výtěžků budou považovány Bankou za dostatečné, aby ospravedlnily takové snížení. U budoucích zápůjček bude Banka mít rovněž na vůli zvýšit sazbu odměny nad výše uvedenou mez, jestliže zkušenost ukáže, že zvýšení je vhodné.
b) Všechny smlouvy o zápůjčkách mají ustanovit měnu nebo měny, ve kterých podle smlouvy mají být platby Bance konány. Podle volby vypůjčovatele mohou však takovéto platby být konány ve zlatě nebo po dohodě s Bankou v jiné členské měně než v té, jež je stanovena ve smlouvě.
(I) U zápůjček, poskytnutých podle části 1 a) (I) tohoto článku, smlouvy o zápůjčkách ustanoví, že platby úroků, jiných nákladů a umořování budou Bance konány v zapůjčené měně, leč by člen, jehož měna je zapůjčena, souhlasil, aby takovéto platby byly konány v některé jiné stanovené měně nebo měnách. Tyto platby s výhradou předpisů článku II, část 9 c), budou rovny hodnotě takových smluvních plateb v době, kdy zápůjčky byly poskytnuty, vyjádřeno v měně ustanovené pro tento účel Bankou, a to tříčtvrtinovou většinou všech oprávněných hlasů.
(II) U zápůjček, poskytnutých podle části 1 a) (II) tohoto článku, celková nesplacená částka, splatná Bance v kterékoli měně, nepřevýší nikdy celkovou částku nesplacených a v téže měně splatných výpůjček Banky podle části 1 a) (II).
c) Jestliže člen trpí akutním nedostatkem deviz, takže služba jakékoli zápůjčky, uzavřené tímto členem nebo zaručené jím nebo některou z jeho institucí, nemůže být plněna stanoveným způsobem, může příslušný člen žádat Banku za zmírnění platebních podmínek. Má-li Banka za to, že jakési zmírnění je v zájmu onoho člena a činnosti Banky i všech členů jako celku, může učinit opatření, týkající se celku nebo části roční služby buď podle jednoho nebo obou následujících odstavců:
(I) Banka se může podle svého uvážení dohodnout s příslušným členem, že přijme platební plnění na zápůjčku v členově měně pro období, jež nepřekročí tři roky, a to za podmínek vhodných pro použití takovéto měny, udržení její devizové hodnoty a pro odkup takové měny za přiměřených podmínek.
(II) Banka může pozměnit podmínky umořování nebo prodloužit trvání půjčky nebo obojí.
             
ČÁST 5.
Záruky
a) Při zaručování zápůjčky, umístěné obvyklými investičními cestami, Banka bude účtovat záruční odměnu splatnou periodicky z nesplacené částky zápůjčky podle sazby ustanovené Bankou. Během prvních deseti let činnosti Banky nebude tato sazba nižší než jedno procento ročně a ne vyšší než jedno a půl procenta ročně. Ke konci tohoto desetiletého období může být sazba odměny Bankou snížena, a to ať pro nesplacené části zápůjček již zaručených, ať pro budoucí zápůjčky, jestliže rezervy nashromážděné Bankou podle části 6 tohoto článku a z jiných výtěžků budou považovány Bankou za dostatečné, aby ospravedlnily takové snížení. U budoucích zápůjček bude Banka mít rovněž na vůli zvýšit sazbu odměny nad výše uvedenou mez, jestliže zkušenost ukáže, že zvýšení je vhodné.
b) Záruční odměny bude vypůjčovatel platit přímo Bance.
c) V podmínkách záruk daných Bankou bude ustanovení, že Banka může omezit svůj závazek, pokud jde o úroky, jestliže v důsledku prodlení vypůjčovatele a případného ručitele Banka nabídne, že koupí dluhopisy nebo jiné zaručené obligace al pari spolu s úroky vzrostlými ke dni v nabídce označeném.
d) Banka se zmocňuje, aby určila jakékoli jiné předpoklady a podmínky záruky.
 
ČÁST 6.
Zvláštní rezerva
Odměny, jež Banka dostane podle části 4 a 5 tohoto článku, budou uloženy stranou jako zvláštní rezerva, jíž bude použito výhradně k plnění závazků Banky ve smyslu části 7 tohoto článku. Zvláštní rezerva má být držena v likvidní formě, podle této Dohody přípustné, jak o ní rozhodnou výkonní ředitelé.
        
ČÁST 7.
Způsoby plnění závazků Banky v případě prodlení
V případech, že závazky ze zápůjček, jež Banka poskytla, na nichž se zúčastnila nebo jež zaručila, nebudou plněny:
a) Banka učiní taková proveditelná opatření, aby přizpůsobila závazky ze zápůjček, při čemž může použít opatření uvedených v části 4 c) tohoto článku nebo opatření obdobných.
b) Platy k úhradě závazků Banky ze zápůjček nebo záruk podle části 1 a) (II) a (III) tohoto článku budou účtovány:
I. nejprve k tíži zvláštní rezervy, uvedené v části 6 tohoto článku,
II. pak v nutném rozsahu a podle volného uvážení Banky k tíži jiných rezerv, přebytku a kapitálu, jež má Banka k dispozici.
c) Kdykoliv bude nutné plnit smluvní platy z titulu úroků, jiných nákladů nebo umořování vlastních výpůjček Banky nebo plnit závazky Banky vzhledem k podobným platům na zápůjčky jí zaručené, může Banka si vyžádat přiměřenou částku nesplacených úpisů členů v souhlase s článkem II, část 5 a 7. Mimo to, má-li Banka za to, že prodlení může trvat déle, může si vyžádat dodatečnou částku nesplacených úpisů členů, která nebude přesahovat v kterémkoli roce jedno procento celých úpisů členů, a to k těmto účelům:
I. aby zcela nebo částečně ještě před dospělostí splatila nesplacenou a jí zaručenou půjčku, se kterou je dlužník v prodlení, nebo se jinak zhostila svého závazku;
II. aby zcela nebo částečně odkoupila své závazky ze svých vlastních nesplacených výpůjček nebo se jich jinak zhostila.
 
ČÁST 8.
Různá jiná činnost
Kromě činnosti vyznačené jinde v této Dohodě bude Banka oprávněna:
I. kupovat a prodávat cenné papíry, které vydala, a kupovat a prodávat cenné papíry, které zaručila, nebo do kterých investovala, s výhradou, že Banka obdrží schválení člena, na jehož území cenné papíry mají být kupovány nebo prodávány;
II. zaručovat cenné papíry, do kterých investovala, aby usnadnila jejich prodej;
III. vypůjčovat si měnu kteréhokoli člena se souhlasem tohoto člena;
IV. kupovat a prodávat jiné takové cenné papíry, jaké ředitelé tříčtvrtinovou většinou všech oprávněných hlasů uznají za vhodné pro investování celé zvláštní rezervy nebo její části podle části 6 tohoto článku.
Při vykonávání oprávnění udělené jí touto částí, může Banka jednat s jakoukoli osobou, obchodní společností nebo společenstvem, korporací nebo jinou právnickou osobou na území kteréhokoliv člena.
   
ČÁST 9.
Upozornění, jež má být umístěno na cenných papírech
Není-li to na cenném papíru již výslovně stanoveno, každý cenný papír, zaručený nebo vydaný Bankou, ponese na přední straně zřetelné prohlášení, že není obligací žádného státu.
    
ČÁST 10.
Zákaz politické činnosti
Banka a její úředníci nesmějí zasahovat do politických záležitostí žádného člena. Nesmějí ve svých rozhodnutích dát na sebe působit politickou povahou člena nebo členů, jichž se věc týče. Pouze hospodářské zřetele budou určovat jejich rozhodnutí a tyto zřetele budou váženy nestranně, aby bylo dosaženo účelů, stanovených v článku I.
Čl.V.
Organizace a správa
                         
ČÁST 1.
Složení Banky
Banka bude mít sbor guvernérů, výkonné ředitele, prezidenta a a takové jiné úředníky a zaměstnance, aby mohli vykonávat povinnosti stanovené Bankou.
       
ČÁST 2.
Sbor guvernérů
a) Všechna oprávnění Banky ponese sbor guvernérů, skládající se z guvernérů a jejich náměstků, z nichž vždy jednoho jmenuje každý člen, a to způsobem, jaký si sám určí. Každý guvernér a každý náměstek bude úřadovat pět let, neodvolá-li jej člen, který jej jmenoval, a může být znovu jmenován. Zástupce smí hlasovat jen za nepřítomnosti svého guvernéra. Sbor zvolí jednoho z guvernérů za předsedu.
b) Sbor guvernérů může přenést na výkonné ředitele zmocnění, aby vykonávali kterákoliv oprávnění sboru kromě těchto:
I. přijímat nové členy a určovat podmínky jejich přijetí;
II. zvyšovat nebo snižovat základní kapitál;
III. suspendovat člena;
IV. rozhodovat o odvoláních proti výkladům této Dohody učiněným výkonnými řediteli;
V. sjednávat dohody o spolupráci s jinými mezinárodními organizacemi (kromě neformálních ujednání dočasného a administrativního rázu);
VI. rozhodovat o trvalém zastavení operací Banky a o rozdělení jejich aktiv;
VII. určovat rozdělení čistého výnosu Banky.
c) Sbor guvernérů bude konat výroční schůzi a takové jiné schůze, jaké stanoví sbor anebo jaké budou svolány výkonnými řediteli. Schůze sboru budou svolávány řediteli, kdykoli o to požádá pět členů anebo členové, kteří mají čtvrtinu všech oprávněných hlasů.
d) K právoplatnému usnesení kterékoli schůze sboru guvernérů je zapotřebí většiny guvernérů s nejméně dvěma třetinami všech oprávněných hlasů.
e) Sbor guvernérů může vydat jednací řád, podle kterého mohou výkonní ředitelé, domnívají-li se, že je to v dobrém zájmu Banky, dát hlasovat o určité otázce guvernérům, aniž by svolávali schůzi sboru.
f) Sbor guvernérů a výkonní ředitelé mohou - pokud jsou k tomu zmocněni - přijmout takové předpisy a řády, jaké budou nutné nebo vhodné k řádnému provozování obchodů Banky.
g) Guvernéři a jejich náměstci budou vykonávat svůj úřad bez náhrady ze strany Banky, avšak Banka jim bude platit přiměřené náklady vzniklé jejich účastí na schůzích.
h) Sbor guvernérů určí odměnu, jež bude placena výkonným ředitelům, a služné, jakož i smluvní služební podmínky prezidenta.
                    
ČÁST 3.
Hlasování
a) Hlasovací síla každého člena bude rovna součtu základních a akciových hlasů.
(i) Základními hlasy každého člena bude počet hlasů vycházející z rovnoměrného rozdělení 5,55 % celkového počtu hlasů všech členů mezi všechny členy tak, aby počet základních hlasů byl vždy celé číslo.
(ii) Akciovými hlasy pro každého člena bude počet hlasů vycházející z alokace jednoho hlasu za každou akcii základního kapitálu, kterou drží.
b) Všechny záležitosti Banky budou rozhodovány většinou odevzdaných hlasů, ledaže by bylo výslovně určeno jinak.
       
ČÁST 4.
Výkonní ředitelé
a) Výkonní ředitelé budou odpovědni za provádění všeobecné činnosti Banky a za tím účelem budou vykonávat všechna oprávnění svěřená jim sborem guvernérů.
b) Výkonných ředitelů bude dvanáct a nemusí být guvernéry. Z nich:
I. bude pět ustanoveno tak, že každý z pěti členů, majících největší počet akcií, jmenuje jednoho výkonného ředitele;
II. sedm bude zvoleno podle Přílohy B všemi guvernéry kromě oněch guvernérů, kteří byli jmenováni pěti členy zmíněnými podle odstavce (I).
"Členy" se v tomto odstavci rozumějí vlády zemí, jejichž jména jsou uvedena v Příloze A, ať jsou to původní členové nebo se stanou členy ve smyslu článku II, části 1 b). Stanou-li se členy vlády jiných zemí, sbor guvernérů může čtyř pětinovou většinou všech oprávněných hlasů zvýšit celkový počet ředitelů tím, že zvýší počet volených ředitelů. Výkonní ředitelé budou jmenováni nebo voleni každé dva roky.
c) Každý výkonný ředitel jmenuje svého náměstka s plnou mocí jednat za něho v jeho nepřítomnosti. Jsou-li výkonní ředitelé, kteří jmenovali náměstky, přítomni, mohou se náměstkové účastnit schůzí, avšak nesmějí hlasovat.
d) Ředitelé budou zastávat úřad, dokud nebudou jmenováni nebo zvoleni jejich nástupci. Uprázdní-li se úřad zvoleného ředitele dříve než devadesát dní před koncem jeho úředního období, bude pro zbytek období zvolen jiný ředitel guvernéry, kteří zvolili dřívějšího ředitele. Pro zvolení se vyžaduje většina odevzdaných hlasů. Pokud úřad nebude obsazen, náměstek dřívějšího ředitele bude vykonávat jeho oprávnění, vyjímaje oprávnění ustanovit náměstka.
e) Výkonní ředitelé budou úřadovat nepřetržitě v hlavní úřadovně Banky a budou se scházet tak často, jak toho budou obchody Banky vyžadovat.
f) K platnému usnesení jakékoli schůze výkonných ředitelů se vyžaduje většina ředitelů, zastupujících nejméně polovinu všech oprávněných hlasů.
g) Každý jmenovaný ředitel bude oprávněn odevzdat tolik hlasů, kolik jich bylo podle části 3 tohoto článku přiznáno členu, který ho jmenoval. Každý zvolený ředitel bude oprávněn odevzdat tolik hlasů, kolika byl sám zvolen. Všechny hlasy, které je ředitel oprávněn odevzdat, budou odevzdány jako jednotka.
h) Sbor guvernérů přijme řády, podle nichž člen, který není oprávněn jmenovat ředitele podle odstavce b), může vyslat zástupce, aby se účastnil kterékoli schůze výkonných ředitelů, v níž se bude projednávat žádost onoho člena nebo věc, která se ho zvláště týká.
i) Výkonní ředitelé mohou ustanovit takové výbory, jaké považují za potřebné. Členství v takových výborech nemusí být omezeno na guvernéry nebo ředitele nebo jejich náměstky.
             
ČÁST 5.
Prezident a zaměstnanci
a) Výkonní ředitelé zvolí prezidenta, který nebude ani guvernérem, ani výkonným ředitelem nebo náměstkem žádného z nich. Prezident bude předsedou výkonných ředitelů, avšak nebude mít hlasovací právo s výjimkou rozhodujícího hlasu v případě rovnosti. Může se účastnit schůzí sboru guvernérů, ale nebude na takových schůzích hlasovat. Prezident přestane vykonávat svůj úřad, rozhodnou-li tak výkonní ředitelé.
b) Prezident bude představeným úřadujících zaměstnanců Banky a povede, za řízení výkonných ředitelů, běžné obchody Banky. Podléhaje všeobecné kontrole výkonných ředitelů, bude odpovědný za organizaci, přijímání a propouštění úředníků a zaměstnanců.
c) Prezident, úředníci a zaměstnanci Banky mají při výkonu svých funkcí služební povinnost jen k Bance a k žádné jiné autoritě. Každý člen Banky musí respektovat mezinárodní povahu této povinnosti a musí se zdržet všech pokusů vykonávat vliv na kohokoli z nich při výkonu jeho povinnosti.
d) Při jmenování úředníků a zaměstnanců prezident, maje na zřeteli svrchovanou důležitost toho, aby zajistil co nejvyšší úroveň výkonnosti a technické způsobilosti, bude přihlížet náležitě k tomu, že je důležité, aby personál byl vybírán na pokud možno nejširší zeměpisné základně.
          
ČÁST 6.
Poradní sbor
a) Bude zřízen poradní sbor, skládající se z neméně než sedmi členů, vybraných sborem guvernérů z představitelů bankovních, obchodních, průmyslových, dělnických a zemědělských zájmů, a to se zastoupením národů, co možná nejširším. V těchto oborech, kde existují specializované mezinárodní organizace, členové sboru zastupující tyto obory, budou vybíráni v dohodě s těmito organizacemi. Poradní sbor bude radit Bance v záležitostech všeobecné politiky Banky. Sbor se bude scházet jednou do roka a na žádost Banky i při jiných příležitostech.
b) Členové poradního sboru budou zastávat svůj úřad po dva roky a mohou být znovu jmenováni. Budou jim nahrazeny přiměřené náklady vzešlé z činnosti pro Banku.
        
ČÁST 7.
Zápůjčkové výbory
Banka jmenuje výbory, jichž je třeba, aby podávaly zprávy o zápůjčkách podle článku III, části 4. Každý takový výbor bude mít ve svém středu odborníka, kterého vybere guvernér, zastupující člena, na jehož území se projekt uskutečňuje, a jednoho nebo více členů technických zaměstnanců Banky.
      
ČÁST 8.
Vztahy k jiným mezinárodním organizacím
a) Banka bude pracovat v mezích této Dohody spolu s kteroukoli všeobecnou mezinárodní organizací a s veřejnými mezinárodními organizacemi, které mají vymezenou odpovědnost v příbuzných oborech. Každé ujednání o takové spolupráci, které by obsahovalo jakoukoliv změnu v ustanoveních této Dohody, smí být provedeno jen po změně této Dohody podle článku VIII.
b) Při rozhodování o žádostech o zápůjčkách nebo o zárukách, které se vztahují na záležitosti náležející přímo do oboru působnosti kterékoli mezinárodní organizace druhů uvedených v předcházejícím odstavci, na níž zejména členové Banky mají podíl, Banka uváží názory a doporučení takovéto organizace.
   
ČÁST 9.
Umístění úřadoven
a) Hlavní úřadovna Banky bude umístěna na území člena, který drží největší podíl akcií.
b) Banka může zřídit jednatelství nebo odbočky na území kteréhokoliv člena Banky.
  
ČÁST 10.
Oblastní úřadovny a sbory
a) Banka může zřídit oblastní úřadovny a rozhodnout o jejich umístění a o oblasti, pro kterou každá oblastní úřadovna bude zřízena.
b) Každé oblastní úřadovně bude radit oblastní poradní sbor, představující celou oblast a vybraný způsobem, jaký Banka určí.
 
ČÁST 11.
Ukládací místa
a) Každý člen určí svoji ústřední banku jako ukládací místo pro všechny částky, jež Banka drží v jeho měně; nemá-li ústřední banku, určí takový jiný ústav, který bude Bance přijatelný.
b) Banka může držet jiná aktiva, a to i zlato, na ukládacích místech určených pěti členy, kteří mají největší počet akcií, a na jiných ukládacích místech, které vybere Banka. Zpočátku bude alespoň polovina zásoby zlata Banky držena na ukládacím místě určeném členem, na jehož území má Banka svoji hlavní úřadovnu, a nejméně 40 % bude drženo na ukládacích místech určených zbývajícími čtyřmi shora uvedenými členy, při čemž každé z těchto ukládacích míst bude zpočátku držet nejméně to množství zlata, které na své akcie splatil člen, který toto místo určuje. Ale všechny převody zlata Bankou budou prováděny s náležitým zřetelem k dopravním nákladům a k předpokládané potřebě Banky. V naléhavém případě mohou výkonní ředitelé převést všechny zásoby zlata Banky nebo jejich část na kterékoli místo, kde mohou být dostatečně chráněny.
  
ČÁST 12.
Způsob držeb měny
Banka přijme od kteréhokoliv člena na místo jakékoli části členovy měny, splacené Bance podle článku II, části 7 (I), nebo k úhradě umořovacích platů na zápůjčky poskytnuté v této měně, jichž Banka nepotřebuje pro svoji činnost, směnky (poukázky) nebo podobné obligace, vydané vládou člena nebo ukládacím místem, určeným takovýmto členem; budou nepřenosné, nezúročitelné a budou splatny svou nominální hodnotou na požádání tak, že budou připsány Bance k dobru na jejím účtě v určeném ukládacím místě.
 
ČÁST 13.
Uveřejňování a opatřování zpráv
a) Banka bude uveřejňovat výroční zprávu, obsahující přezkoušený závěrečný účet a bude rozesílat členům ve lhůtách tříměsíčních nebo kratších úhrnný výkaz svého finančního stavu a výkaz zisku a ztráty, zpravující o výsledcích její činnosti.
b) Banka může uveřejnit i jiné zprávy, uzná-li to za žádoucí k plnění svého účelu.
c) Výtisky všech zpráv, výkazů a publikací, vydaných podle tohoto článku, budou dodávány členům.
 
ČÁST 14.
Přidělení čistého výnosu
a) Sbor guvernérů rozhodne každoročně, jaká část čistého výnosu Banky bude po dotování rezerv přidělena přebytku a jaká případná část bude rozdělena.
b) Bude-li nějaká část rozdělena, vyplatí se nekumulativně každému členu jako první splátka na rozdělení výnosu pro každý rok částka až do dvou procent ze základny dané průměrnou výší zápůjček, poskytnutých podle článku IV, části 1 a) (I), a nesplacených během roku, a to v měně odpovídající jeho úpisu. Jestliže jsou dvě procenta splacena jako první splátka, zbytek, který má být rozdělen, bude vyplacen všem členům v poměru jejich akcií. Platby každému členu budou konány v jeho vlastní měně nebo, nemá-li Banka tuto měnu, v jiné měně členu vyhovující. Jestliže takovéto platby budou konány v měnách jiných, než je členova vlastní měna, převod měny a její použití přijímajícím členem po zaplacení nebude podléhat omezením ze strany členů.
Čl.VI.
Vzdání se a suspenze členství: zastavení činnosti
                         
ČÁST 1.
Právo členů vzdát se členství
Každý člen se může kdykoli vzdát členství v Bance, zašle-li písemné ohlášení Bance do její hlavní úřadovny. Vzdání se stane účinným dnem, kdy takové ohlášení bude přijato.
                       
ČÁST 2.
Suspenze členství
Nesplní-li člen kterýkoli ze svých závazků vůči Bance, Banka může suspendovat jeho členství rozhodnutím většiny guvernérů, majících většinu všech oprávněných hlasů. Člen takto suspendovaný přestane automaticky být členem po roce od svého suspendování, leč by touž většinou bylo rozhodnuto suspenzi zrušit.
Pokud je členství suspendováno, nebude člen oprávněn vykonávat jakákoli práva podle této Dohody, kromě práva vzdát se členství, avšak zůstane vázán všemi závazky.
                    
ČÁST 3.
Pozbytí členství v Mezinárodním měnovém fondu
Každý člen, který přestane být členem Mezinárodního měnového fondu, přestane po třech měsících automaticky být členem Banky, ledaže by Banka tříčtvrtinovou většinou všech oprávněných hlasů projevila souhlas s dalším trváním jeho členství.
       
ČÁST 4.
Vyrovnání účtů se státy, které přestanou být členy
a) Přestane-li stát být členem, zůstane vázán svými přímými závazky k Bance, jakož i nepředvídanými povinnostmi vůči Bance tak dlouho, pokud jakákoliv část zápůjček nebo záruk, uzavřených před pozbytím členství, je nesplacena; avšak nebude vázán novými povinnostmi týkajícími se zápůjček a záruk, ke kterým se Banka zavázala později a nebude se účastnit ani na výnosu, ani na nákladech Banky.
b) V době, kdy některý stát přestane být členem, zařídí Banka výkup jeho akcií jakožto součást vyrovnání účtů s takovýmto státem, a to v souladu s předpisy uvedenými níže pod c) a d). Pro tento účel bude odkupní cenou akcií hodnota, kterou vykazují knihy Banky v den, kdy stát přestává být členem.
c) Platby za akcie odkoupené Bankou podle této části se budou řídit těmito podmínkami:
I. Jakoukoliv částku dlužnou státu za jeho akcie zadrží Banka tak dlouho, pokud stát, jeho ústřední banka nebo kterákoliv z jeho institucí zůstane v závazku jakožto vypůjčovatel nebo ručitel Bance; takové částky může, rozhodne-li tak Banka, být použito ke krytí jakéhokoliv takového závazku, jakmile dospěje. Žádná částka nebude zadržována na účet závazku státu, vyplývajícího podle článku II, části 5 (II) z jeho úpisu akcií. V žádném případě nebude žádná částka dlužná členu za jeho akcie splacena dříve než za šest měsíců po dni, kdy stát přestane být členem.
II. Platby za akcie mohou být konány postupně, jak jsou akcie státem odevzdávány, a to v tom rozsahu, o jaký částka, která tvoří výkupní cenu dle odstavce b), přesahuje úhrn závazků z půjček a záruk, uvedených v odstavci c) (I), a budou konány, dokud bývalý člen neobdrží celou odkupní cenu.
III. Platby budou konány v měně země, přijímající plat, nebo podle volby Banky ve zlatě.
IV. Utrpí-li Banka ztráty na zárukách, účastech na zápůjčkách, nebo na zápůjčkách, které byly nesplaceny v den, kdy stát přestal být členem, a částka těchto ztrát přesahuje částku, jakou mají rezervy určené ke krytí ztrát v den, kdy stát přestal být členem, bude takový stát zavázán splatit na požádání částku, o kterou by odkupní cena akcií byla snížena, kdyby ztráty byly vzaty v úvahu tehdy, když odkupní cena byla určována. Mimo to bývalý členský stát zůstane zavázán vůči každé výzvě k doplatku nesplacených úpisů podle článku II, části 5 (II), v tom rozsahu jaký by byl býval nutný k vyrovnání, kdyby bylo nastalo znehodnocení kapitálu a výzva se stala v dobu, kdy odkupní cena akcií byla určena.
d) Jestliže Banka zastaví trvale svou činnost podle části 5 b) tohoto článku během šesti měsíců ode dne, kdy některý stát přestane být členem, všechna práva takového státu budou určena předpisy části 5 tohoto článku.
             
ČÁST 5.
Zastavení činnosti a splnění závazku
a) V případě naléhavé nutnosti mohou výkonní ředitelé zastavit na čas činnost, pokud jde o nové zápůjčky a záruky, až do vhodné příležitosti pro další úvahu nebo jednání sboru guvernérů.
b) Banka může trvale zastavit svou činnost, pokud jde o nové zápůjčky a záruky, a to usnesením většiny guvernérů, zastupujících většinu všech oprávněných hlasů. Po takovém zastavení ustane Banka v jakékoliv činnosti s výjimkou takové, která směřuje k řádnému provedení, zachování a uchování jejích aktiv a k vyrovnání jejich závazků.
c) Závazek všech členů za nevyžádané úpisy základního kapitálu Banky a závazek vznikající ze znehodnocení jejich vlastních měn bude trvat, pokud nebudou uspokojeny všechny nároky věřitelů i se všemi případnými nároky přímo nepředvídanými.
d) Všichni věřitelé s přímými nároky budou vyplaceni z aktiv Banky a pak z platů konaných Bance na výzvy na nesplacené úpisy. Před vykonáváním jakýchkoli platů věřitelům, majícím přímé nároky, učiní výkonní ředitelé taková opatření, jakých bude podle jejich soudu zapotřebí, aby bylo zajištěno věřitelům majícím případné nároky přímo nepředvídané, že budou splněny ve stejném poměru jako nároky přímé.
e) Členům nebude nic rozděleno na účet jejich úpisů základního kapitálu Banky,
I. dokud všechny závazky vůči věřitelům nebudou splněny nebo nebude o ně postaráno a
II. dokud většina guvernérů, majících většinu oprávněných hlasů, nerozhodne, že takové rozdělení učiní.
f) Jakmile bude učiněno rozhodnutí o provedení rozdělení podle odstavce e), mohou výkonní ředitelé dvoutřetinovou většinou provést postupné rozdělení aktiv Banky členům až do vyčerpání. Toto rozdělení je podmíněno předcházejícím uspokojením neuhrazených nároků Banky proti každému členu.
g) Dříve než dojde k jakémukoli rozdělení aktiv, výkonní ředitelé stanoví poměrný podíl každého člena podle poměru jeho držby akcií k úhrnu akcií Banky, které jsou v oběhu.
h) Výkonní ředitelé ocení ke dni rozdělení aktiva, jež mají být rozdělena, a pak budou postupovat při rozdělování takto:
I. Každému členu bude vyplacena v jeho vlastních obligacích nebo v obligacích jeho oficiálních míst nebo právních osob na jeho území, pokud jich Banka může použít pro rozdělení, částka, která se v hodnotě rovná členovu poměrnému podílu na celkové částce, která má být rozdělena.
II. Zbytek, příslušející členovi po výplatě učiněné podle (I), bude vyplacen v jeho vlastní měně, pokud je Bankou držena, až do částky, rovnající se hodnotou tomuto zbytku.
III. Zbytek, příslušející členovi po výplatě konané podle (I) a (II), bude zaplacen ve zlatě nebo měně, přijatelné členu, pokud je Banka drží, až do částky, rovnající se hodnotou tomuto zbytku.
IV. Jakákoliv zbývající aktiva, držená Bankou po vykonání platů členům podle bodů (I), (II) a (III), budou rozdělena pro rata mezi členy.
Každý člen, který obdrží aktiva, rozdělená Bankou, podle odstavce h) bude k nim mít táž práva, jaká měla Banka před jejich rozdělením.
Čl.VII.
Status, imunity a přednostní práva
                         
ČÁST 1.
Účel článku
Aby Banka mohla plnit funkce, kterými je pověřena, budou jí na území každého člena přiznány status, imunity a přednostní práva uvedené v tomto článku.
                       
ČÁST 2.
Status Banky
Banka má být plnoprávnou právnickou osobou a zejména bude způsobilou:
I. uzavírat smlouvy;
II. nabývat nemovitého a movitého majetku a nakládat jím;
III. zahajovat právní řízení.
    
ČÁST 3.
Postavení Banky vzhledem k soudnímu řízení
Žaloby proti Bance mohou být podávány pouze u soudu příslušné jurisdikce na území člena, na kterém Banka má úřadovnu, ustanovila jednatele k přijímání soudních obsílek nebo žalob, nebo vydala nebo zaručila cenné papíry. Žaloby však nesmějí být podávány členy nebo osobami, které jednají za členy nebo odvozují od nich nároky. Majetek a aktiva Banky budou, ať jsou umístěny kdekoli nebo drženy kýmkoli, prosty všech způsobů zabavení, zatížení nebo exekuce před vydáním konečného rozsudku proti Bance.
       
ČÁST 4.
Nezabavitelnost aktiv
Majetek a aktiva Banky, ať jsou umístěny kdekoli a drženy kýmkoli, budou bezpečny před prohlídkou, rekvizicí, zabavením, vyvlastněním nebo jakýmkoliv jiným způsobem zabrání správním nebo zákonodárným jednáním.
             
ČÁST 5.
Imunita archivů
Archivy Banky jsou nedotknutelné.
          
ČÁST 6.
Osvobození aktiv od omezení
V míře potřebné k vykonávání činnosti Banky podle této Dohody a v mezích ustanovení této Dohody, budou všechen majetek a aktiva banky osvobozeny od omezení, nařízení, kontrol a příročí jakéhokoliv druhu.
        
ČÁST 7.
Přednostní práva pro zprávy
S oficiálními zprávami Banky bude každý člen zacházet stejně jako s oficiálními zprávami jiných členů.
      
ČÁST 8.
Imunity a výsady úředníků a zaměstnanců
Všichni guvernéři, výkonní ředitelé, náměstkové, úředníci a zaměstnanci Banky
I. budou požívat imunity proti sporům vzniklým z jednání, která podnikli ve své úřední hodnosti, leč by se Banka této imunity vzdala;
II. nejsou-li místními státními příslušníky, budou požívat týchž imunit proti přistěhovaleckým omezením, požadavkům cizinecké registrace a závazkům vojenské služby i týchž výhod vzhledem k devizovým omezením, jaké členové přiznávají zástupcům jiných členů, jejich úředníkům a zaměstnancům v obdobných hodnostech;
III. budou jim povoleny tytéž cestovní výhody, jaké členové přiznávají zástupcům jiných členů, jejich úředníkům a zaměstnancům v obdobných hodnostech.
   
ČÁST 9.
Osvobození od daní
a) Banka, její aktiva, majetek, výnos i její operace a transakce, dovolené touto Dohodou budou osvobozeny od jakéhokoliv zdanění a od všech celních povinností. Banka bude také osvobozena od závazku vybírat nebo platit jakoukoliv daň nebo clo.
b) Nebude vybírána daň z platů a jiných příjmů, placených Bankou výkonným ředitelům, jejich náměstkům, nebo zaměstnancům Banky, kteří nejsou místními občany, místními poddanými nebo jinými místními státními příslušníky.
c) Obligace nebo cenné papíry vydané Bankou (a to i jejich úroky a dividendy), kýmkoli držené, nebudou podléhat žádnému zdanění,
I. které diskriminuje takovou obligaci nebo cenný papír jen proto, že je vydán Bankou;
II. jestliže jediným zákonným odůvodněním takového zdanění je místo nebo měna, ve které jsou vydány, splatny nebo placeny, nebo umístění úřadovny nebo obchodního místa Banky;
d) Obligace nebo cenné papíry zaručené Bankou (a to i jejich dividendy a úroky), kýmkoli držené, nebudou podléhat žádnému zdanění,
I. které diskriminuje takovou obligaci nebo cenný papír jen proto, že je vydán Bankou;
II. jestliže jediným zákonným odůvodněním takového zdanění je umístění úřadovny nebo obchodního místa Banky.
    
ČÁST 10.
Použití článku
Každý člen učiní taková opatření, jaká budou nutná na jeho vlastním území, za tím účelem, aby v rámci vlastního právního řádu uplatnil zásady, vyslovené v tomto článku, a bude informovat Banku o podrobnostech opatření, která učinil.
Čl.VIII.
Změny stanov
a) Jakýkoliv návrh na úpravy této Dohody, ať vychází od člena, guvernéra anebo výkonných ředitelů, bude oznámen předsedovi sboru guvernérů; ten pak předloží návrh sboru. Bude-li navržená změna schválena sborem, Banka se otáže všech členů okružním dopisem anebo telegramem, zdali navrženou změnu přijímají. Přijmou-li navrženou změnu tři pětiny členů, mající osmdesát pět procent *) všech oprávněných hlasů, ověří Banka tuto skutečnost formální zprávou řízenou na všechny členy.
b) Nehledě k tomu, co bylo uvedeno pod a), vyžaduje se přijetí všemi členy v případě každé změny, která nově upravuje (I) právo vzdát se členství v Bance stanovené článkem VI, část 1; (II) právo zajištěné článkem II, část 3 c); (III) omezení ručení stanovené článkem II, část 6.
c) Změny nabudou účinnosti pro všechny členy tři měsíce po dni formální zprávy, leč by byla v okružním dopise nebo telegramu určena lhůta kratší.
------------------------------------------------------------------ *) Změna z 16. 2. 1989 byly čtyři pětiny nahrazeny 85 %.
Čl.IX.
Výklad Dohody
a) Jakákoli otázka výkladu ustanovení této Dohody, která vzniká mezi kterýmkoli členem a Bankou anebo mezi kterýmikoli členy Banky, bude předložena k rozhodnutí výkonným ředitelům. Jestliže se otázka týká zvláště člena, který není oprávněn jmenovat výkonného ředitele, bude tento člen oprávněn k zastoupení podle článku V, části 4 h).
b) V každém případě, kdy výkonní ředitelé učiní rozhodnutí podle odstavce a), může každý člen žádat, aby otázka byla předložena sboru guvernérů; jejich rozhodnutí bude konečné. Až do rozhodnutí sboru může Banka, považuje-li to za nutné, jednat na základě rozhodnutí výkonných ředitelů.
c) Kdykoli vznikne neshoda mezi Bankou a zemí, která přestala být členem, anebo mezi Bankou a kterýmkoli členem za trvalého zastavení činnosti Banky, bude taková neshoda předložena k rozhodnutí tribunálu tří arbitrů, a to jednoho jmenovaného Bankou, druhého jmenovaného příslušnou zemí a rozhodčího, kterého má - leč by se strany dohodly jinak - jmenovat prezident Stálého soudu mezinárodní spravedlnosti nebo jiná taková autorita, jak bude předepsáno řádem, který Banka přijme. Rozhodčí má plnou moc vyřizovat všechny otázky řízení, o nichž vznikne mezi stranami neshoda.
Čl.X.
Předpokládaný souhlas
Kdykoli je nutný souhlas člena k tomu, aby Banka podnikla nějaké jednání, souhlas se bude - s výjimkou jednání podle článku VIII - předpokládat, nepředloží-li člen námitky během takové přiměřené doby, jakou Banka stanoví, zpravujíc člena o zamýšleném jednání.
Čl.XI.
Závěrečná ustanovení
                         
ČÁST 1.
Nabytí účinnosti
Tato Dohoda nabude účinnosti, jakmile bude podepsána jménem států, jejichž nejmenší úpisy činí nejméně šedesát pět procent celkových úpisů, uvedených v příloze A, a jakmile budou jejich jménem složeny listiny uvedené v části 2 a) tohoto článku; v žádném případě však tato Dohoda nenabude účinnosti před 1. květnem 1945.
                       
ČÁST 2.
Podpisy
a) Každý stát, jehož jménem je tato Dohoda podepsána, uloží u vlády Spojených států amerických listinu prohlašující, že přijal tuto Dohodu v souhlase se svými zákony a že podnikl všechny potřebné kroky, aby mohl provádět všechny své závazky podle této Dohody.
b) Každý stát se stane členem banky ode dne, kdy bude uložena listina uvedená v odstavci a), avšak žádný stát se nestane členem, dokud tato Dohoda nenabude účinnosti podle části 1 tohoto článku.
c) Vláda Spojených států amerických vyrozumí vlády všech zemí, jejichž jména jsou uvedena v příloze A, a všechny státy, jejichž členství bude schváleno podle článku II, části 1 b), o všech podpisech této Dohody a o složení všech listin uvedených v odstavci a).
d) V době, kdy tato Dohoda bude jeho jménem podepsána, odevzdá každý stát vládě Spojených států amerických k úhradě správních výloh Banky jednu setinu procenta z ceny každé akcie ve zlatě anebo v dolarech Spojených států amerických. Tato platba bude připsána k dobru na účet platby, jež má být učiněna ve smyslu článku II, části 8 a). Vláda Spojených států amerických povede peníze na zvláštním ukládacím účtě a odevzdá je sboru guvernérů Banky, jakmile bude svolána zahajovací schůze podle části 3 tohoto článku. Jestliže tato Dohoda nenabude účinnosti do 31. prosince 1945, vláda Spojených států amerických vrátí tyto peníze státům, které je odevzdaly.
e) Tato Dohoda bude moci být podepsána do 31. prosince 1945 ve Washingtonu jménem vlád zemí, jejichž jména jsou uvedena v příloze A.
f) Po 31. prosinci 1945 bude tato Dohoda moci být podepsána jménem vlády každé země, jejíž členství bylo schváleno podle článku II, části 1 b).
g) Podpisem této Dohody všechny státy ji přijímají jak za sebe, tak i za všechny své kolonie, zámořská území, všechna území pod svou ochranou, suverenitou anebo autoritou a za všechna území, nad nimiž vykonávají mandát.
h) Pokud jde o státy, jejichž mateřská území byla obsazena nepřítelem, může být uložení listiny uvedené v odstavci a) odloženo až do 180 dnů po dni, kdy tato území budou osvobozena. Jestliže však nebude některým takovým státem uložena před uplynutím této lhůty, podpis připojený jménem onoho státu se stane neplatným a část úpisu, zaplacená podle odstavce d), bude mu vrácena.
i) Odstavce d) a h) nabudou účinnosti vůči každému signatárnímu státu ode dne jeho podpisu.
                    
ČÁST 3.
Zahájení činnosti Banky
a) Jakmile tato Dohoda nabude účinnosti podle části 1 tohoto článku, každý člen jmenuje guvernéra a člen, kterému je přidělen v příloze A největší počet akcií, svolá první schůzi sboru guvernérů.
b) Na první schůzi sboru guvernérů budou učiněna opatření pro volbu prozatímních výkonných ředitelů. Vlády pěti zemí, jimž je v příloze A přidělen největší počet akcií, jmenují prozatímní výkonné ředitele. Jestliže se jedna nebo více takových vlád nestanou členy, zůstane výkonné ředitelství, které by byly oprávněny obsadit, uprázdněno, dokud se nestanou členy anebo až do 1. ledna 1946 podle toho, které datum bude dřívější. Sedm prozatímních výkonných ředitelů bude zvoleno podle ustanovení přílohy B a zůstane v úřadě až do dne první řádné volby výkonných ředitelů, která se bude konat co možná nejdříve po 1. lednu 1946.
c) Sbor guvernérů může přenést na prozatímní výkonné ředitele všechna oprávnění mimo ta, která na výkonné ředitele přenesena být nemohou.
d) Banka zpraví členy, jakmile bude připravena započít činnost.
Dáno ve Washingtonu, dne dvacátého sedmého prosince roku tisícího devítistého čtyřicátého pátého, v jediném vyhotovení, které zůstane uloženo v archivech vlády Spojených států amerických. Ta pošle ověřené opisy všem státům, jejichž jména jsou uvedena v příloze A, a všem státům, jejichž členství je schváleno podle článku II, části 1 b).
 
Příl..A
Úpisy
         (v miliónech amerických dolarů)

Austrálie ............... 200  Jihoafrická unie ........... 100
Belgie .................. 225  Jugoslávie .................. 45
Bolívie ................... 7  Kanada ..................... 325
Brazílie ................ 105  Kolumbie .................... 35
Costarika ................. 5  Kuba ........................ 35
Československo .......... 125  Liberie ...................... 0,5
Čína .................... 600  Lucembursko ................. 10
Dánsko ................... *)  Mexiko ...................... 65
Dominikánská republika .... 2  Nicaragua .................... 0,8
Equador ................... 3,2 Nizozemsko.................. 275
Egypt .................... 40  Norsko ...................... 50
El Salvador ............... 1  Nový Zéland ................. 50
Filipíny ................. 15  Panama ....................... 0,2
Francie ................. 450  Paraguay ..................... 0,8
Guatemala ................. 2  Peru ........................ 17,5
Habeš ..................... 3  Polsko ..................... 125
Honduras .................. 1  Řecko ....................... 25
Chile .................... 35  Spojené království ........ 1300
Indie ................... 400  Spojené státy americké .... 3175
Irák ...................... 6  Svaz sovětských
                socialistických republik .. 1200
Írán ..................... 24  Uruguay ..................... 10,5
Island .................... 1  Venezuela ................... 10,5

                Celkem           9100
------------------------------------------------------------------
*) Kvóta Dánska bude stanovena Bankou, jakmile dánská vláda
  prohlásí svoji ochotu podepsat tuto Dohodu, avšak před tím, než
  k podpisu dojde.
  
Příl.B
Volba výkonných ředitelů
1. Volba volených výkonných ředitelů bude se konat hlasováním guvernérů, oprávněných k volbě podle článku V, části 4 b).
2. Při hlasování o volených výkonných ředitelích, každý guvernér, oprávněný k volbě, odevzdá pro jednu osobu všechny hlasy, k nimž je podle části 3, článku V oprávněn člen, který jej jmenoval. Sedm osob, které dostanou největší počet hlasů, stane se výkonnými řediteli s tou výjimkou, že nebude považována za zvolenou žádná osoba, která dostane méně než 14 procent všech způsobilých hlasů.
3. Nebude-li zvoleno sedm osob při prvním hlasování, při kterém osoba, která dostala nejmenší počet hlasů, nebude volitelná, a při němž budou volit pouze
a) ti guvernéři, kteří při prvním hlasování hlasovali pro osobu nezvolenou,
b) oni guvernéři, o jejichž hlasech, odevzdaných pro osobu zvolenou, má se podle odstavce 4 za to, že zvýšily počet hlasů odevzdaných pro onu osobu nad 15 procent způsobilých hlasů.
4. Při rozhodování, zdali o hlasech, odevzdaných některým guvernérům, má se mít za to, že zvýšily celkový počet hlasů odevzdaných pro některou osobu nad patnáct procent způsobilých hlasů, bude se o oněch patnácti procentech mít za to, že zahrnují především hlasy guvernéra, který odevzdal největší počet hlasů pro takovou osobu, pak hlasy guvernéra, který odevzdal nejbližší počet atd., až se dosáhne patnácti procent.
5. O každém guvernéru, z jehož hlasů musí být část započítána, aby zvýšila celkový počet hlasů pro některou osobu nad čtrnáct procent, bude se mít za to, že odevzdal všechny svoje hlasy pro takovou osobu, i když celkový počet hlasů pro tuto osobu tím převýší patnáct procent.
6. Jestliže při druhém hlasování nebude zvoleno sedm osob, budou se konat další hlasování podle týchž zásad, tak dlouho až bude zvoleno sedm osob, za předpokladu, že po zvolení šesti osob může být sedmá zvolena prostou většinou zbývajících hlasů a bude se mít za to, že byla zvolena všemi těmito hlasy.
DOHODA
o Mezinárodní finanční korporaci
(Ve znění dodatku dle usnesení s účinností od 21. září 1961 a 1. září 1965)
Washington, D. C.
Červenec 1986
Dohoda o Mezinárodní finanční korporaci
Vlády, jejichž jménem se tato dohoda podepisuje, se dohodly takto:
Úvodní článek
Ustavuje se Mezinárodní finanční korporace (dále jen "Korporace"), která bude provozovat svou činnost v souladu s těmito ustanoveními:
Čl.I..
Cíl
Cílem Korporace je napomáhat ekonomickému rozvoji podporováním růstu soukromého výrobního podnikání v členských zemích, zvláště pak v méně rozvinutých oblastech, a tak doplňovat činnost Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (dále jen "Banka"). Při uskutečňování tohoto cíle bude Korporace:
(i) ve spojení se soukromými investory pomáhat financovat zakládání, zdokonalování a rozšiřování soukromých výrobních podniků, což přispěje k rozvoji členských zemí prostřednictvím investic, na něž se od příslušných členských vlád nevyžaduje záruka za splacení, a to v těch případech, kdy není k dispozici dostatek soukromého kapitálu za přijatelných podmínek;
(ii) vyhledávat investiční možnosti a zajišťovat pro ně domácí i zahraniční kapitál a zkušené řízení; a
(iii) podněcovat a spoluvytvářet podmínky, které by pomohly přivádět soukromý kapitál domácí i zahraniční do výrobních investic v členských zemích.
Korporace se bude ve všech svých rozhodnutích řídit ustanoveními tohoto článku.
Čl.II..
Členství a kapitál
           
ČÁST 1:
Členství
(a) Zakládajícími členy Korporace jsou ti členové Banky, kteří jsou uvedeni v seznamu A této Dohody a kteří přijmou členství v Korporaci v den nebo přede dnem uvedeným v článku IX, část 2 (c).
(b) Členství mohou získat další členové Banky v době a za podmínek, které určí Korporace.
           
ČÁST 2:
Akciový kapitál
(a) Jmenovitý akciový kapitál Korporace bude $ 100.000.000 v US dolarech.*)
(b) Jmenovitý akciový kapitál bude rozdělen na 100.000 podílů, které mají nominální hodnotu tisíc amerických dolarů. Další takové akcie, které nebyly upsány jako vstupní podíly zakládajícími členy, budou k dispozici dalším upisujícím dle části 3 (d) tohoto článku.
(c) Velikost akciového kapitálu může správní rada kdykoliv zvýšit takto:
(i) většinou odevzdaných hlasů v případech, kdy toto zvýšení je nutné pro vydání akcií na vstupní podíly pro členy, kteří nejsou zakládajícími členy za předpokladu, že celkové zvýšení schválené podle tohoto odstavce nebude činit více než 10.000 akcií;
(ii) ve všech dalších případech osmdesáti pěti procentní většinou všech hlasů.
(d) V případě zvýšení podle shora uvedeného odstavce (c) (ii) bude mít každý člen přiměřenou možnost upsat za podmínek, o kterých rozhodne Korporace, takový poměrný díl zvýšeného kapitálu, který by odpovídal poměru kapitálu, který již upsal, k celkovému akciovému kapitálu Korporace, pro žádného člena však upsání jakékoliv části zvýšeného kapitálu není povinné.
(e) Vydávání akcií mimo těch, jež se upisují jako vstupní podíly nebo dle shora uvedeného odstavce (d), vyžaduje tříčtvrtinovou většinu všech hlasů.
(f) Akcie Korporace budou k dispozici pro upsání pouze členům a pouze jim budou vydávány.
          
ČÁST 3:
Upsané akcie
(a) Každý zakládající člen se upíše na počet akcií, který je uveden vedle jeho jména v seznamu A. O počtu akcií, které upíší další členové, rozhodne Korporace.
(b) Akcie upsané zakládajícími členy se budou vydávat al pari za upsanou hodnotu.
(c) Vstupní podíl každého zakládajícího člena je celkově splatný do 30 dnů buď ode dne, kdy Korporace začne existovat podle článku IX, části 3 (b), nebo ode dne, kdy se takový zakládající člen stane členem, podle toho, která eventualita nastane později, nebo toho následujícího dne, který určí Korporace. Platba se provádí ve zlatě nebo US dolarech na výzvu Korporace, která určí místo nebo místa platby.
(d) Cena a jiné podmínky upisování akcií, jež se upisují jinak než na vstupní podíly zakládajících členů, určí Korporace.
      
ČÁST 4:
Omezení ručení
Z titulu svého členství neodpovídá žádný člen za závazky Korporace.
       
ČÁST 5:
Omezení převodu a zástavy akcií
Akcie nesmějí být žádným způsobem zastaveny nebo zatíženy a smějí být převedeny pouze na Korporaci.
Čl.III..
Operace
           
ČÁST 1:
Finanční operace
Korporace může investovat své fondy v soukromých výrobních podnicích na území svých členů. Existence vládních nebo jiných veřejných zájmů v těchto podnicích nevylučuje nezbytně možnosti Korporace investovat do takového podniku.
           
ČÁST 2:
Způsoby financování*)
(Pozměňovací návrh z 21. září 1961)
Korporace může investovat své fondy takovou formou nebo formami, jaké uzná za vhodné za daných okolností.
1) Původní text:
(a) Korporace nebude své financování provádět formou investic základního kapitálu. Korporace může investovat své fondy takovou formou nebo formami, které bude považovat za vhodné za daných okolností, včetně (ale bez omezení) investic, jejichž držitel má právo podílet se na výtěžku a právo upsat akciový kapitál nebo investici převést na
(b) Korporace sama nemá právo upsat nebo změnit investice na akciový kapitál.
          
ČÁST 3:
Zásady operací
Operace Korporace se budou provádět v souladu s těmito zásadami:
(i) Korporace nebude poskytovat finance tam, kde podle jejího názoru lze získat dostatek soukromého kapitálu za přiměřených podmínek;
(ii) Korporace nebude poskytovat finance podniku na území kteréhokoliv člena, má-li člen námitky proti takovému financování;
(iii) Korporace nebude trvat na tom, aby výtěžek z jejího financování byl použit na území určité země;
(iv) Korporace nebude přebírat odpovědnost za řízení podniku, do kterého investovala, a nebude využívat hlasovacího práva za tímto účelem nebo za jakýmkoliv jiným účelem, který dle jejího názoru spadá oprávněně do oblasti řízení;**)
(v) Korporace bude provádět své financování takovým způsobem a za takových podmínek, jaké považuje za vhodné, přičemž bude brát v úvahu požadavky podniku, rizika podstupovaná Korporací a podmínky a způsoby, které platí za normálních okolností pro soukromé investory při podobném financování;
(vi) Korporace se bude snažit zajistit obrat svého kapitálu prodejem svých investic soukromým investorům, kdykoliv to bude vhodné za uspokojivých podmínek;
(vii) Korporace se při svých investicích bude snažit o přiměřenou diverzifikaci při svých investicích.
    
ČÁST 4:
Ochrana zájmů
Nic v této dohodě nebrání Korporaci v tom, aby v případě skutečné nebo možné hrozby nedodržení platných závazků týkající se kterékoliv její investice, skutečné nebo možné platební neschopnosti podniku, do kterého investovala, nebo v jiné situaci, která podle názoru Korporace ohrožuje tyto investice, podnikla takové kroky a uplatňovala taková práva, které považuje za nutné na ochranu svých zájmů.
       
ČÁST 5:
Aplikovatelnost určitých devizových restrikcí
Částky, které Korporace obdržela nebo které jsou splatné v souvislosti s investicí Korporace v kterékoliv ze členských zemí podle části 1 tohoto článku, se neosvobozují pouze na základě kteréhokoliv ustanovení v této Dohodě od devizových restrikcí, regulací a kontroly, které platí na území tohoto člena.
      
ČÁST 6:
Různé operace
Mimo operací uvedených jinde v této Dohodě, má Korporace právo:
(i) vypůjčovat si peněžní obnosy a v této souvislosti poskytnout paralelní nebo jiné záruky, které sama určí, avšak za předpokladu, že dříve, než provede veřejný prodej svých obligací na trzích člena, získá Korporace souhlas tohoto člena a souhlas člena, v jehož měně mají být obligace prodány; jestliže bude Korporace dlužna za půjčky od Banky nebo za půjčky garantované Bankou, pak se po dobu tohoto zadlužení celková výše nesplaceného dluhu Korporace samotné nebo půjček, za něž Korporace ručí, nesmí zvýšit, jestliže by v té době nebo z toho důvodu souhrnná výše dluhů Korporace (včetně záruk za jakékoliv dluhy), pocházejících z jakéhokoliv zdroje a v té době nesplacených, převýšila částku, která se rovná čtyřnásobku jejího nezatíženého upsaného kapitálu a přebytků;*)
(ii) investovat finanční prostředky, které nepotřebuje pro financování svých operací do obligací, které si sama může určit a investovat finanční prostředky, které má v držení, na penzijní a podobné účely do jakýchkoliv prodejných cenných papírů, přičemž toto investování nebude podléhat žádným omezením uvedeným v jiných částech tohoto článku;
(iii) poskytovat garance na cenné papíry, do kterých investovala, aby usnadnila jejich prodej;
(iv) nakupovat a prodávat cenné papíry, které vydala nebo které garantuje, nebo do kterých investovala;
(v) vykonávat další práva ve spojitosti se svou obchodní činností, bude-li to nutné nebo vhodné k podpoře vlastních cílů.
  
ČÁST 7:
Hodnocení měn
Kdykoliv to bude nutné podle této Dohody hodnotit jakoukoliv měnu v porovnání s jinou měnou, provede toto hodnocení Korporace po konzultacích s Mezinárodním měnovým fondem.
     
ČÁST 8:
Upozornění týkající se cenných papírů
Každý cenný papír, který Korporace vydá nebo za který ručí, bude mít na viditelném místě prohlášení, že se nejedná o obligaci Banky nebo, pokud to nebude na daném papíru výslovně uvedeno, ani o obligaci vlády.
     
ČÁST 9:
Zákaz politické činnosti
Korporace a její činitelé nebudou zasahovat do politických záležitostí kteréhokoliv člena, ani její rozhodnutí nebudou ovlivněna politickou orientací toho kterého člena. Rozhodnutí budou podléhat pouze ekonomickým úvahám, které musí být nestranné v zájmu dosažení cílů uvedených v této Dohodě.
Čl.IV..
Organizace a řízení
           
ČÁST 1:
Struktura Korporace
Korporace má správní radu, radu ředitelů, předsedu rady ředitelů, prezidenta a další činitele a zaměstnance pro výkon povinností určených Korporací.
   
ČÁST 2:
Správní rada
(a) Veškerá pravomoc Korporace patří správní radě.
(b) Každý řádný nebo náhradní člen správní rady Banky, jmenovaný členem Banky, který je zároveň členem Korporace, bude ex officio řádným, resp. náhradním členem správní rady Korporace. Každý náhradní člen správní rady smí hlasovat pouze v nepřítomnosti řádného člena správní rady. Správní rada vybere jednoho ze svých členů jako předsedu správní rady. Kterýkoliv řádný nebo náhradní člen správní rady přestane vykonávat funkci, jestliže člen, který ho jmenoval, přestane být členem Korporace.
(c) Správní rada může předat radě ředitelů právo vykonávat její pravomoci s výjimkou:
(i) přijímání nových členů a určení podmínek jejich přijetí;
(ii) zvýšení nebo snížení akciového kapitálu;
(iii) vyloučení členů;
(iv) rozhodování o odvoláních týkajících se výkladu této smlouvy v interpretaci rady ředitelů;
(v) uzavírání úmluv o spolupráci s jinými mezinárodními organizacemi (mimo neformálních dohod dočasné a administrativní povahy);
(vi) rozhodnutí o trvalém zrušení operací Korporace a rozdělení aktiv;
(vii) vyhlašování dividend;
(viii) pozměňování této Dohody.
(d) Správní rada pořádá výroční schůzi a další schůze, které připravuje správní rada nebo svolává rada ředitelů.
(e) Výroční schůze správní rady se koná spolu s výroční schůzí správní rady Banky.
(f) Kterákoliv schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů rady, kteří reprezentují nejméně dvě třetiny všech hlasů.
(g) Korporace může stanovit postup, při kterém rada ředitelů získá hlasy členů správní rady pro určitou otázku, aniž by se musela svolat schůze správní rady.
(h) Správní rada a rada ředitelů mohou v rozsahu své kompetence přijmout taková pravidla a ustanovení, která jsou nutná pro správný chod práce Korporace.
(i) Členové správní rady a náhradní členové rady vykonávají svůj úřad bez kompenzace ze strany Korporace.
          
ČÁST 3:
Hlasování
a) Hlasovací síla každého člena bude rovna součtu jeho základních hlasů a akciových hlasů.
i) Základními hlasy každého člena bude počet hlasů vycházející z rovnoměrného rozdělení 5,55 % celkového počtu hlasů všech členů mezi všechny členy tak, aby počet základních hlasů byl vždy celé číslo.
ii) Akciovými hlasy pro každého člena bude počet hlasů vycházející z alokace jednoho hlasu za každou akcii základního kapitálu, kterou drží.
(b) Není-li jinak uvedeno, rozhoduje se o všech záležitostech Korporace nadpoloviční většinou odevzdaných hlasů.
      
ČÁST 4:
Rada ředitelů
(a) Rada ředitelů je zodpovědna za provádění všeobecných operací Korporace a za tímto účelem uplatňuje veškerou svou pravomoc podle této Dohody nebo pravomoc, kterou jí předala správní rada.
(b) Rada ředitelů Korporace se skládá ex officio z výkonných ředitelů Banky, z nichž každý je buď (i) jmenován členem Banky, který je zároveň členem Korporace, nebo (ii) zvolen ve volbách, ve kterých se pro jeho zvolení započítávaly hlasy nejméně jednoho člena Banky, který je zároveň členem Korporace. Zástupce každého z takovýchto výkonných ředitelů Banky bude ex officio zástupcem ředitele Korporace. Ředitel přestane být ředitelem, jestliže člen, který ho jmenoval, nebo všichni členové, jejichž hlasy se počítaly pro jeho zvolení, přestanou být členy Korporace.
(c) Každý ředitel, který je jmenovaným výkonným ředitelem Banky, má právo na tolik hlasů, jako má v Korporaci člen, který ho jmenoval.Každý ředitel, který je zvoleným výkonným ředitelem Banky, má nárok na tolik hlasů, kolik jich v Korporaci má člen nebo členové Korporace, jejichž hlasy se započítávaly pro jeho zvolení v Bance. Všechny hlasy, na které má ředitel nárok, musí při hlasování použít jako jeden celek.
(d) Zástupce ředitele má v nepřítomnosti ředitele, který ho jmenoval, plné pravomoci k výkonu funkce tohoto ředitele. Je-li přítomen ředitel, smí se jeho zástupce účastnit schůzí, ale nesmí hlasovat.
(e) Schůze rady ředitelů je usnášeníschopná,je-li přítomna většina ředitelů, kteří představují ne méně než jednu polovinu všech hlasů.
(f) Rada ředitelů se schází tak často, jak to práce Korporace vyžaduje.
(g) Správní rada přijme taková ustanovení, podle kterých člen Korporace, který nemá právo jmenovat výkonného ředitele Banky může poslat svého zástupce na kteroukoliv schůzi rady ředitelů Korporace, jestliže se projednává žádost podaná tímto členem nebo záležitost, která se tohoto člena obzvláště dotýká.
       
ČÁST 5:
Předseda, prezident, aparát
(a) Prezident Banky je ex officio předsedou rady ředitelů Korporace, ale nemá hlasovací právo mimo případů, kdy bude mít rozhodovací hlas při stejném počtu hlasů. Může se zúčastnit schůzí správní rady, ale nebude na těchto schůzích hlasovat.
(b) Prezident Korporace bude jmenován radou ředitelů na doporučení předsedy. Prezident je vedoucím provozního aparátu Korporace. Pod vedením rady ředitelů a pod dohledem předsedy bude provádět běžné úkony Korporace a pod jejich všeobecnou kontrolou bude zodpovědný za organizaci, přijímání a propouštění funkcionářů a pracovníků aparátu. Prezident se může zúčastnit schůzí rady ředitelů, ale nebude na těchto schůzích hlasovat. Prezident může být odvolán rozhodnutím rady ředitelů se souhlasem předsedy.
(c) Prezident, funkcionáři a aparát Korporace jsou povinni službou pouze Korporaci a žádným jiným orgánům. Každý člen Korporace bude ctít mezinárodní charakter této služby a nebude se snažit ovlivňovat kohokoliv ve výkonu jeho služby.
(d) S ohledem na prvořadý význam zajištění maximální úrovně výkonnosti a technické způsobilosti se při výběru funkcionářů a pracovníků aparátu Korporace musí mít na zřeteli, že je nutno získat pracovníky z co nejširší zeměpisné základny.
      
ČÁST 6:
Vztah k Bance
(Dodatek 1. září 1965)
(a) Korporace je samostatná jednotka, oddělená a odlišná od Banky a finanční prostředky Korporace budou vedeny odděleně od fondů, které patří Bance.*) Ustanovení této části nebrání Korporaci, aby se dohodla s Bankou o místnostech, personálu a službách a o úhradě administrativních výdajů, které v prvé řadě jedna organizace zaplatila ve prospěch druhé.
(b) Podle této Dohody není Korporace zodpovědna za činy a závazky Banky ani Banka není zodpovědna za závazky Korporace.
   
ČÁST 7:
Vztahy k jiným mezinárodním organizacím
Korporace prostřednictvím Banky uzavře oficiální dohody se Spojenými Národy a může uzavřít podobné dohody s jinými veřejnými mezinárodními organizacemi se specializací v příbuzných oblastech.
     
ČÁST 8:
Kanceláře
Hlavní kancelář Korporace bude ve stejném místě jako hlavní kancelář Banky. Korporace může mít kanceláře na území kteréhokoliv člena.
     
ČÁST 9:
Depozitní místa
Každý člen ustanoví svou centrální banku jako depozitní místo, kde Korporace může uschovat měnu člena nebo jiná aktiva Korporace, nebo nemá-li člen centrální banku, ustanoví pro tento účel takovou instituci, která by Korporaci vyhovovala.
   
ČÁST 10:
Komunikační kanál
Každý člen určí příslušný orgán, se kterým by Korporace komunikovala v záležitostech vyplývajících z této Dohody.
   
ČÁST 11:
Vydávání zpráv a ustanovení týkajících se informací
(a) Korporace bude vydávat výroční zprávu, která bude obsahovat účetní výkaz, a bude rozesílat členům v odpovídajících intervalech souhrnné výkazy o stavu financí, zisku a ztrát a celkového výsledku operací.
(b) Korporace může vydávat další zprávy, pokládá-li to za žádoucí pro plnění svých cílů.
(c) Kopie všech zpráv, prohlášení a publikací uvedených v této části se rozešlou členům.
  
ČÁST 12:
Dividendy
(a) Správní rada rozhodne čas od času, která část čistého příjmu a přebytku Korporace po náležitém zajištění rezerv se rozdělí ve formě dividend.
(b) Dividendy se rozdělí pro rata v poměru k akciím, jichž jsou členové držiteli.
(c) Dividendy se budou vyplácet takovým způsobem a v takové měně nebo měnách, jaké určí Korporace.
Čl.V..
Odstoupení, přerušení členství, pozastavení operací
           
ČÁST 1:
Odstoupení členů
Kterýkoliv člen může z Korporace kdykoliv vystoupit na základě písemného oznámení, odevzdaného v hlavní kanceláři Korporace. Odstoupení nabývá platnost v den, kdy Korporace toto písemné oznámení obdrží.
           
ČÁST 2:
Přerušení členství
(a) Když člen nesplní kterýkoliv ze svých závazků vůči Korporaci, může Korporace přerušit jeho členství rozhodnutím většiny správní rady, která představuje většinu celkových hlasů. Člen, který má přerušené členství, automaticky přestane být členem rok po datu zrušení členství, pokud stejná většina se nerozhodne navrátit mu členství.
(b) V době, kdy má člen přerušené členství, nemá právo uplatňovat práva vyplývající z této Dohody mimo práva na odstoupení, ale bude i nadále podléhat všem závazkům.
          
ČÁST 3:
Přerušení nebo ukončení členství v Bance
Kterýkoliv člen, kterému bylo přerušeno členství v Bance nebo přestává být členem Banky, bude mít automaticky přerušené členství v Korporaci, popř. přestane být jejím členem.
    
ČÁST 4:
Práva a povinnosti vlád, které přestávají být členy
(a) Když vláda přestane být členem, zodpovídá nadále za všechny částky, které má splatit Korporaci. Korporace zařídí odkoupení akcií takovéto vlády jako součást splátky podle ustanovení této části, ale vláda podle této Dohody nebude mít jiná práva než ta, která jsou uvedena v této části a článku VIII (c).
(b) Korporace a vláda se mohou dohodnout na nákupu akcií od vlády za podmínek vhodných v dané situaci, bez ohledu na ustanovení následujícího odstavce (c). Takovéto dohody mohou mimo jiné mít ustanovení o konečném vyrovnání všech závazků vlády vůči Korporaci.
(c) Nedojde-li k takové dohodě během šesti měsíců po tom, co vláda přestane být členem, nebo do doby, na které se vláda a Korporace dohodnou, bude kupní cena odkupovaných akcií takové vlády stanovena jako hodnota těchto akcií uvedená v účetních knihách Korporace v den, kdy vláda přestala být členem. Nákup akcií podléhá následujícím podmínkám:
(i) platby za akcie se poté, co se jich vláda vzdala, mohou provádět čas od času v takových splátkách, v takové době a v takové dostupné měně nebo měnách, jaké Korporace přiměřeným způsobem určí, přičemž bere v úvahu finanční postavení Korporace;
(ii) jakákoliv částka plynoucí vládě z jejího kapitálového vkladu bude zadržena, pokud vláda nebo některá z jejích agencií má nadále závazky vůči Korporaci v souvislosti se splácením jakékoliv dlužné částky nebo částek, a takovéto dlužné částky mohou být podle uvážení Korporace v době splatnosti uhrazeny z částky zadržené Korporací;
(iii) utrpí-li Korporace čistou ztrátu z investic vynaložených podle článku III, části 1, a je-li v držení této investice k tomu dni, kdy vláda přestává být členem a přesahuje-li taková ztráta objem rezerv existujících pro krytí takové ztráty k témuž dni, pak taková vláda zaplatí na požádání tu částku, o kterou by se cena akcií od ní odkupovaných byla snížila, kdyby se bývaly takové ztráty braly v úvahu při stanovení ceny těchto odkupovaných akcií.
(d) V žádném případě nebude vyplacen obnos náležející vládě za kapitál podle této části před uplynutím šesti měsíců po tom, co vláda přestala být členem. Jestliže během šesti měsíců po tom, co vláda přestane být členem, Korporace zastaví operace podle části 5 tohoto článku, všechna práva takovéto vlády se určí podle ustanovení části 5 a taková vláda bude nadále považována za člena Korporace pro účely uvedené v části 5, až na to, že nebude mít hlasovací právo.
   
ČÁST 5:
Zastavení operací a vyrovnání závazků
(a) Korporace může trvale zastavit své operace na základě hlasování většiny členů správní rady, představující většinu všech hlasů. Po takovém zastavení operací Korporace ukončí veškerou další činnost, až na tu, která je nezbytná pro realizaci, uchování a zachování vlastních aktiv a vyrovnání závazků. Do konečného vyrovnání takových závazků a rozdělení aktiv bude korporace nadále existovat a všechna vzájemná práva a závazky Korporace a jejích členů vyplývající z této Dohody zůstanou neporušena až na to, že žádnému členu nemůže být přerušeno členství, ani se žádný nemůže vzdát členství a že se nic nerozdělí mezi členy mimo rozdělení uvedené v této části.
(b) Mezi členy se nic nerozdělí na základě jejich vkladů do jmění Korporace do té doby, než se zaplatí všem věřitelům, nebo do té doby, než správní rada většinou svých členů představující většinu všech hlasů rozhodne provést takovéto rozdělení.
(c) Dle předešlého rozdělí Korporace aktiva Korporace členům poměrným propočtem (pro rata) v poměru k akciovému kapitálu v jejich držení, každý člen však musí nejdříve zaplatit pohledávky, které Korporace vůči němu má. Toto rozdělení se provede v té době a v takové měně buď v hotovosti nebo v jiných aktivech, jaké bude Korporace považovat za správné a přijatelné. Podíly rozdělované mezi několik členů nemusí nutně být stejné co do druhu aktiv nebo měny, v nichž jsou vyjádřeny.
(d) Kterýkoliv člen, který dostane aktiva rozdělovaná Korporací podle této části bude mít stejná práva, co se týče těchto aktiv, jako před tím měla Korporace.
Čl.VI..
Statut, imunity a výsady
           
ČÁST 1:
Účel článků
Aby Korporace mohla plnit funkce, kterými byla pověřena, je podle tohoto článku vybavena statutem, imunitou a výsadami, které bude mít na území každého člena.
           
ČÁST 2:
Statut Korporace
Korporace je právní subjekt a má zvláště oprávnění:
(i) uzavírat kontrakty;
(ii) získávat a prodávat nemovitosti a movitosti;
(iii) zahajovat soudní řízení.
          
ČÁST 3:
Postavení Korporace ve vztahu k právnímu řízení
Korporaci lze žalovat pouze u příslušného soudu na území člena, ve kterém Korporace má kancelář, nebo kde má svého zmocněnce, nebo kde vydala cenné papíry nebo se za takové papíry zaručila. Žalobu však nesmí podat člen nebo osoba, která působí při vymáhání pohledávek od členů. Majetek a aktiva Korporace, ať už jsou kdekoliv a v držení kohokoliv, jsou imunní vůči všem druhům zabavení, převedení nebo exekucí před předáním konečného rozsudku proti Korporaci.
      
ČÁST 4:
Imunita aktiv proti zabavení
Majetek a aktiva Korporace, ať jsou kdekoliv a v držení kohokoliv, budou imunní proti prohlídkám, rekvizici, konfiskaci, vyvlastnění nebo jakékoliv jiné formě zabavení exekutivním nebo legislativním způsobem.
   
ČÁST 5:
Imunita archivů
Archivy Korporace jsou nedotknutelné.
      
ČÁST 6:
Aktiva nepodléhají restrikcím
V míře nutné pro vykonání operací podle této Dohody a podle článku III, části 5 a jiných ustanovení této Dohody jsou veškerý majetek a aktiva Korporace osvobozeny od restrikcí, regulace, kontroly a moratorií jakéhokoliv druhu.
  
ČÁST 7:
Výsady komunikace
K oficiálním komunikačním médiím Korporace se každý člen bude chovat stejně jako k oficiálním komunikačním médiím jiných členů.
     
ČÁST 8:
Imunity a výsady funkcionářů a zaměstnanců
Všichni řádní i náhradní členové správní rady, ředitelé, zástupci ředitelů, funkcionáři a zaměstnanci Korporace:
(i) jsou imunní vůči soudnímu řízení v případě činů vykonaných v jejich oficiální funkci;
(ii) nemají-li místní občanství, mají právo na stejné imunity týkající se imigračních omezení, požadavků na registraci cizinců a povinností vojenské služby a stejné možnosti, co se týče valutových restrikcí jaké poskytují členové zástupcům, funkcionářům a zaměstnancům jiných členů v podobném postavení;
(iii) budou mít stejné možnosti, co se týče cestování jaké poskytují členové zástupcům, funkcionářům a zaměstnancům jiných členů v podobném postavení.
     
ČÁST 9:
Imunita proti zdanění
(a) Korporace, její aktiva, majetek, příjmy a operace a transakce autorizované touto Dohodou jsou imunní proti veškerému zdanění a všem členům. Korporace je také imunní proti povinnostem v souvislosti s vybíráním nebo placením daní nebo cel.
(b) Nebude se ukládat daň z platů a požitků, které Korporace poskytuje ředitelům, zástupcům ředitelů, funkcionářům a dalším pracovníkům Korporace, kteří nejsou místními občany, nemají místní národnost ani státní příslušnost.
(c) Z obligací ani cenných papírů vydaných Korporací (včetně dividend nebo úroků z nich), ať jsou v držení kohokoliv, se nevyměří daň,
(i) která by znamenala diskriminaci takových obligací nebo cenných papírů pouze z toho důvodu, že byly vydány Korporací; nebo
(ii) kdyby jediný právní podklad pro tyto daně bylo místo nebo měna, ve které byly vydány, kde jsou splatné nebo splacené, nebo umístění kanceláře nebo obchodního zastoupení provozovaného Korporací.
(d) Nebude se vymáhat daň z obligací nebo cenných papírů, zaručených Korporací (včetně dividend a úroků z nich), ať jsou v držení kohokoliv, se nevyměřuje žádná daň,
(i) která by znamenala diskriminaci takových obligací nebo cenných papírů zaručených Korporací; nebo
(ii) kdyby jediný právní podklad pro tyto daně bylo místo kanceláře nebo obchodní zastoupení, které Korporace provozuje.
   
ČÁST 10:
Aplikace článku
Každý člen učiní takové kroky, které jsou nutné na jeho území k tomu, aby ve smyslu vlastního zákonodárství členů byly zásady tohoto článku uplatněny a bude informovat Korporaci o podrobnostech kroků, které uskutečnil.
   
ČÁST 11:
Zřeknutí se výsad a imunit
Korporace se může dle vlastního uvážení zříci výsad a imunit vyplývajících z tohoto článku do té míry a za takových podmínek, jaké sama určí.
Čl.VII..
Pozměňovací návrhy
(a) Tuto Dohodu lze měnit dvoupětinovou většinou členů správní rady představujících čtyři pětiny všech hlasů.
(b) Bez ohledu na shora uvedený odstavec (a) je zapotřebí kladný hlas všech členů správní rady v případech pozměňovacích návrhů týkajících se:
(i) práva vystoupit z Korporace podle článku V, část 1;
(ii) předkupního práva podle článku II, část 2 (d);
(iii) omezení odpovědnosti podle článku II, část 4.
(c) Jakýkoliv pozměňující návrh této Dohody, ať už pochází od člena správní rady nebo rady ředitelů, se musí předat předsedovi správní rady, který návrh předloží správní radě. Když byl pozměňovací návrh přijat, oznámí to Korporace oficiálním sdělením všem členům. Pozměňovací návrhy nabudou platnosti pro všechny členy za tři měsíce po předání oficiální zprávy, pokud správní rada neurčí kratší období.
Čl.VIII..
Výklad a arbitráž
(a) Jakékoliv otázky týkající se výkladu ustanovení této Dohody, které vzniknou mezi členy Korporace nebo mezi členem a Korporací, se předloží radě ředitelů, která učiní rozhodnutí. Týká-li se otázka především člena Korporace, který nemá právo jmenovat výkonného ředitele Banky, bude mít tento člen právo na zastoupení podle článku IV, část 4 (g).
(b) V případě, kdy rada ředitelů učinila rozhodnutí podle (a), může člen žádat, aby otázka byla předložena správní radě, jejíž rozhodnutí pak bude konečné. Do doby, než učiní správní rada své rozhodnutí, Korporace může, pokud to pokládá za nutné, jednat podle rozhodnutí rady ředitelů.
(c) Kdykoliv dojde k neshodě mezi Korporací a zemí, která přestala být členem, nebo mezi Korporací a kterýmkoliv členem během trvalého přerušení práce Korporace, předloží se takový spor k rozhodčímu řízení tribunálu tří arbitrů, z nichž jeden je jmenován Korporací, další je jmenován zainteresovanou zemí, a dále z rozhodčího, který, pokud se strany nedohodnou jinak, je jmenován prezidentem mezinárodního soudu nebo jinou institucí, kterou ve svých ustanoveních může určit Korporace. Rozhodčí bude mít právo rozhodovat o postupu v případech, kde se o postupu strany nedohodly.
Čl.IX..
Závěrečná ustanovení
           
ČÁST 1:
Nabytí platnosti
Tato Dohoda je platná, jestliže byla podepsána jménem nejméně 30 vlád, jejichž upsaný podíl představuje nejméně 75 procent celkových upsaných podílů podle seznamu A, a jestliže dokumenty uvedené v části 2 (a) tohoto článku, byly jejich jménem uloženy, ale v žádném případě nenabude tato Dohoda platnosti před 1. říjnem 1955.
           
ČÁST 2:
Podpis
(a) Každá vláda, jejímž jménem se tato Dohoda podepisuje, uloží u Banky právní dokument, ve kterém uvede, že vláda přijímá tuto Dohodu bez výhrad podle svých zákonů a že podnikla veškeré kroky nutné k tomu, aby vyhověla všem povinnostem vyplývajícím z této Dohody.
(b) Každá vláda se stane členem Korporace datem uložení právního dokumentu uvedeného v předchozím odstavci (a), až na to, že žádná vláda se nestane členem dříve, než Dohoda nabude platnosti podle části 1 tohoto článku.
(c) Tuto Dohodu lze podepsat do 31. prosince 1956 do konce úředních hodin v sídle Banky jménem vlád zemí uvedených v seznamu A.
(d) Poté, co tato Dohoda nabude platnosti, ji může podepsat vláda kterékoliv země, jejíž členství bylo schváleno podle článku II, část 1 (b).
          
ČÁST 3:
Oficiální zahájení činnosti
(a) Jakmile vstoupí tato Dohoda v platnost podle části 1 tohoto článku, předseda rady ředitelů svolá schůzi rady ředitelů.
(b) Korporace zahájí svou činnost v den, kdy se tato schůze koná.
(c) Před první schůzí správní rady má rada ředitelů veškerá práva správní rady, až na ta, která patří podle této Dohody výlučně správní radě.
Dáno ve Washingtonu v jednom vyhotovení, které se uloží v archivu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj, která svým podpisem stvrdila svůj souhlas s tím, že bude uschovatelem této Dohody a že všechny vlády, jejichž jména jsou uvedena v seznamu A, uvědomí o datu, kdy tato Dohoda nabude platnosti podle článku IX, část 1 této Dohody.
SEZNAM A
Upsání akciového kapitálu Mezinárodní finanční korporace
Země           Počet        Částka
             akcií        (v US dolarech)
--------------------------------------------------------------

Austrálie         2,215        2,215,000
Rakousko          554         554,000
Belgie          2,492        2,492,000
Bolívie           78          78,000
Brazílie         1,163        1,163,000
Barma            166         166,000
Kanada          3,600        3,600,000
Ceylon           166         166,000
Chile            388         388,000
Čína           6,646        6,646,000
Kolumbie          388         388,000
Kostarica          22          22,000
Kuba            388         388,000
Dánsko           753         753,000
Dominikánská republika    22          22,000
Ekvádor           35          35,000
Egypt            590         590,000
Salvádor           11          11,000
Ethiopie           33          33,000
Finsko           421         421,000
Francie          5,815        5,815,000
Německo          3,655        3,655,000
Řecko            277         277,000
Guatemala          22          22,000
Haiti            22          22,000
Honduras           11          11,000
Island            11          11,000
Indie           4,431        4,431,000
Indonézie         1,218        1,218,000
Írán            372         372,000
Irák             67          67,000
Izrael            50          50,000
Itálie          1,994        1,994,000
Japonsko         2,769        2,769,000
Jordánsko          33          33,000
Libanon           50          50,000
Lucembursko         111         111,000
Mexiko           720         720,000
Nizozemí         3,046        3,046,000
Nikaragua           9          9,000
Norsko           554         554,000
Pákistán         1,108        1,108,000
Panama            2          2,000
Paraguay           16          16,000
Peru            194         194,000
Filipíny          166         166,000
Švédsko          1,108        1,108,000
Sýrie            72          72,000
Thajsko           139         139,000
Turecko           476         476,000
Jižní Afrika       1,108        1,108,000
Velká Británie      14,400        14,400,000
Spojené státy      35,168        35,168,000
Uruguay           116         116,000
Venezuela          116         116,000
Jugoslávie         443         443,000
            -------      -------------
   CELKEM       100,000      $ 100,000,000
DOHODA
o Mezinárodním Sdružení pro rozvoj
Vlády, jejichž jménem se tato Dohoda podepisuje, vědomy si,
že vzájemná spolupráce sledující konstruktivní hospodářské cíle, zdravý rozvoj světové ekonomiky a rovnoměrný růst mezinárodního obchodu příznivě ovlivňuje mezinárodní vztahy, které přispívají k uchování míru a blahobytu ve světě;
že urychlení hospodářského rozvoje, které by přispělo ke zvýšení životní úrovně a k hospodářskému a sociálnímu pokroku v méně vyvinutých zemích, je žádoucí nejen pro tyto země samotné, ale je v zájmu celého mezinárodního společenství;
že dosažení těchto cílů by usnadnil zvýšený mezinárodní tok kapitálu, a to jak veřejného, tak i soukromého, jenž by napomohl rozvoji zdrojů v méně vyvinutých zemích;
se dohodly takto:
Úvodní článek
Ustanovuje se Mezinárodní sdružení pro rozvoj (dále jen "Sdružení") a bude pracovat podle následujících ustanovení:
Čl.I,
Cíle
Cílem Sdružení je podpořit ekonomický rozvoj, zvýšit produktivitu a tím pozvednout životní úroveň v méně rozvinutých oblastech světa územně pokrytých členskými státy Sdružení, zvláště tím, že poskytne finance na krytí požadavků pro rozvoj za podmínek, které jsou pružnější a mají menší dopad na platební bilanci než konvenční půjčky, a tím podpoří rozvojové cíle Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (dále jen "Banka") a doplní její činnost.
Sdružení se bude řídit ve všech svých rozhodnutích ustanoveními tohoto článku.
Čl.II,
Členství; původní vklady
   
ČÁST 1:
Členství
(a) Původními členy Sdružení budou členové Banky uvedení v seznamu A, kteří nejpozději ke dni uvedenému v článku XI, části 2 (c) přijmou členství v asociaci.
(b) Členství je otevřeno i dalším členům Banky ve lhůtách a za podmínek, které určí asociace.
   
ČÁST 2:
Původní vklady
(a) Při přijetí členství upíše každý člen obnos, který mu bude předepsán. Tyto obnosy se v této Dohodě dále uvádějí jako původní vklad.
(b) Původní vklad stanovený pro každého člena je uveden vedle jeho jména v seznamu A v US dolarech, a to v hodnotě, kterou měl US dolar ke dni 1. ledna 1960.
(c) Deset procent původního vkladu každého člena se platí ve zlatě nebo volně směnitelné měně takto: padesát procent během třiceti dnů ode dne, kdy začne Sdružení pracovat podle článku XI, část 4, nebo v den kdy se původní člen stane členem, podle toho, která z těchto možností nastane později; dvanáct a půl procenta rok po zahájení operací Sdružení; a dvanáct a půl procenta každý následující rok v ročních intervalech do té doby, než se desetiprocentní díl původního vkladu splatí.
(d) Zbývajících devadesát procent původního vkladu každého původního člena je splatných ve zlatě nebo volně směnitelné měně v případě členů uvedených v části I seznamu A; v případě členů uvedených v části II seznamu A se platí v národní měně člena. Těchto 90 procent původních vkladů původních členů je splatno v pěti stejných ročních splátkách takto: první splátka během třiceti dnů ode dne, kdy Sdružení zahájí své operace podle článku IX, část 4, nebo v den, kdy se původní člen stane členem, podle toho, která z těchto možností nastane později; druhá splátka rok po zahájení operací Sdružení a další splátky každý následující rok v ročních intervalech do té doby, než bude těchto 90 procent původního vkladu zcela splaceno.
(e) Místo jakékoliv části plateb kteréhokoliv člena v jeho národní měně, která je splacena nebo splatná členem podle předcházejícího bodu (d) nebo podle části 2 článku IV, ale kterou Sdružení nepotřebuje pro svou činnost, přijme Sdružení úpisy nebo podobné obligace vydané vládou členské země nebo depozitní institucí, kterou tato členská země určí; takové obligace budou nepřenosné a bezúročné a budou na vyžádání splatné v paritní hodnotě na účet Sdružení u určené depozitní instituce.
(f) Pro účely této Dohody pokládá Sdružení za "volně směnitelnou měnu":
(i) měnu člena, kterou Sdružení po konzultacích s Mezinárodním měnovým fondem uzná za dostatečně konvertibilní na měny jiných členů pro účely činnosti Sdružení; nebo
(ii) měnu člena, u níž tento člen souhlasí za podmínek vyhovujících Sdružení s výměnou za měny jiných členů pro účely činnosti Sdružení.
(g) Pokud se Sdružení nedohodne jinak, každý člen uvedený v části I seznamu A si zachová ve vztahu ke své měně, kterou použil jako volně směnitelnou měnu k platbě podle bodu (d) této části, stejnou směnitelnost, jaká existovala v době platby.
(h) Podmínky, za nichž mohou původní vklady upisovat další členové, kteří nejsou původními členy a dále částky: podmínky splácení těchto vkladů určí Sdružení podle části 1 (b) tohoto článku.
          
ČÁST 3:
Omezení odpovědnosti
Z titulu členství nevyplývá pro žádného člena odpovědnost za závazky Sdružení.
Čl.III,
Další zdroje
   
ČÁST 1:
Dodatečné vklady
(a) V době, kterou samo uzná za vhodnou s přihlédnutím k harmonogramu plateb původních vkladů původních členů a v intervalech přibližně pěti let, zreviduje Sdružení adekvátnost svých zdrojů a bude-li to pokládat za nutné, požádá o celkové zvýšení vkladů. Bez ohledu na předešlé lze kdykoliv schválit zvýšení buď všech vkladů nebo jednotlivých vkladů, přičemž se o zvýšení jednotlivého vkladu uvažuje pouze tehdy, požádá-li o ně sám příslušný člen. Vklady podle této části jsou nadále považovány za dodatečné vklady.
(b) Podle ustanovení bodu (c) tohoto článku se v případě schválení dodatečných vkladů bude velikost těchto vkladů a příslušné termíny a podmínky určovat podle rozhodnutí Sdružení.
(c) Když dojde ke schválení dalších vkladů, bude mít každý člen možnost za podmínek, jež Sdružení uzná za vhodné, upsat částku, která mu nadále zaručí jeho poměrný díl na hlasování, ale žádný člen nebude mít povinnost upsat další vklad.
(d) Všechna rozhodnutí podle této části podléhají schválení dvoutřetinovou většinou všech hlasů.
           
ČÁST 2:
Dodatečné zdroje poskytované členem v měně jiného člena
(a) Sdružení může za podmínek, které jsou v souladu s ustanoveními této Dohody, vstoupit v ujednání, podle něhož může od kteréhokoliv člena, mimo obnosů, které člen musí zaplatit z titulu svého původního nebo dodatečného vkladu, obdržet další zdroje v měně jiného člena; Sdružení však k takovému ujednání nepřistoupí, pokud nebude přesvědčeno, že člen, jehož měny se to týká, souhlasí s využitím své měny jako dodatečného zdroje a s podmínkami takového použití. Ujednání, podle nichž se takovéto zdroje přijímají, zahrnují ustanovení týkající se nakládání s výnosy ze zdrojů a nakládání se zdroji samotnými v případě, že člen, který je poskytl, přestane být členem Sdružení nebo v případě, že Sdružení zastaví svou činnost.
(b) Asociace vydá přispívajícímu členu Zvláštní rozvojový certifikát, ve kterém se uvádí obnos a měna zdrojů, jimiž člen přispěl, a dále termíny a podmínky ujednání týkajícího se těchto zdrojů. Zvláštní rozvojový certifikát neopravňuje k hlasování a lze jej převést pouze na Sdružení.
(c) Podle této části nic nebrání Sdružení přijímat zdroje od člena v jeho vlastní měně za podmínek, které se dohodnou.
Čl.IV,
Měny
           
ČÁST 1:
Použití měn
(a) Měna kteréhokoliv člena uvedená v části I seznamu A, ať volně směnitelná či nikoliv, kterou Sdružení obdrželo podle článku II, části 2 (d), jako splátku při úhradě 90 % podílu vkladu, jenž je splatný ve měně člena, může Sdružení použít na své administrativní výdaje na území tohoto člena a dále, pokud to odpovídá rozumné peněžní politice, na platby za zboží a služby produkované či poskytované na takovémto území, jichž může být zapotřebí pro projekty financované Sdružením a prováděné na tomto území; mimo to v těch případech a v tom rozsahu, jaké odpovídají ekonomické a finanční situaci příslušného člena na základě dohody mezi členem a asociací, lze tuto měnu volně směnit nebo jinak použít pro projekty financované Sdružením a prováděné i mimo území člena.
(b) Využívání měn, které Sdružení obdrží jako platby jiných vkladů, než jsou původní vklady původních členů, a dále měn z nich následně získaných jako jistiny, úroky nebo jiné poplatky, se bude řídit podle podmínek a termínů, za kterých byly takové vklady schváleny.
(c) Využívání měn, které Sdružení obdrží jako dodatečné zdroje jiné než vklady, a dále měn z nich následně získaných ve formě jistin, úroků nebo z jiných poplatků, se bude řídit podle podmínek ujednání, na jejichž základě jsou tyto měny získány.
(d) Všechny jiné měny, které Sdružení obdrží, může Sdružení volně použít a vyměňovat bez jakéhokoliv omezení ze strany člena, jehož měna se využívá nebo vyměňuje; to však za předpokladu, že uvedené ustanovení Sdružení nebrání uzavřít se členem, na jehož území se nalézá projekt financovaný Sdružením, jakékoliv ujednání, jež bude Sdružení omezovat ve využívání měny příslušného člena, kterou Sdružení obdrželo ve formě jistiny, úroků nebo jiných poplatků ve spojitosti s financováním takového projektu.
(e) Sdružení podnikne odpovídající kroky, aby mohlo ve vhodných časových intervalech příslušné díly vkladu placené podle článku II, část 2 (d) členy uvedenými v části I seznamu A využít přibližně na základě poměrného propočtu (pro rata), avšak za předpokladu, že ty díly vkladů, které jsou placeny ve zlatě nebo v měnách jiných než platícího člena, mohou být využity dříve.
           
ČÁST 2:
Udržení hodnoty oběživa
(a) Kdykoliv se paritní hodnota měny některého člena sníží, nebo došlo podle názoru Sdružení ke značnému poklesu směnného kursu měny některého člena na jeho území, zaplatí člen Sdružení v přiměřené době další obnos ve své vlastní měně, dostačující k tomu, aby se udržela hodnota, již měl v době upsání vklad, který člen zaplatil ve své měně Sdružení podle článku II, část 2 (d), a hodnota měny poskytnuté podle ustanovení tohoto odstavce, ať už tato měna je či není v držení ve formě úpisů přijatých podle článku II, části 2 (e), to však za předpokladu, že výše uvedené ustanovení bude platné pouze tak dlouho a do té míry, pokud tato měna nebyla již vynaložena nebo vyměněna za měnu jiného člena.
(b) Kdykoliv se paritní hodnota měny člena zvýší, nebo se podle názoru Sdružení výměnný kurs měny člena na jeho území značně zvýší, Sdružení vrátí takovému členovi v přiměřené době obnos v jeho měně, který se rovná zvýšení hodnoty obnosu v dané měně, pro který platí ustanovení odstavce (a) této části.
(c) K ustanovením předchozích odstavců nemusí Sdružení přihlížet v tom případě, že Mezinárodní měnový fond provede poměrné změny v paritní hodnotě měn všech členů Sdružení.
(d) Obnosy poskytované podle ustanovení odstavce (a) této části na udržení hodnoty jakékoliv měny jsou konvertibilní a použitelné ve stejném rozsahu jako tato měna.
Čl.V
Operace
   
ČÁST 1:
Používání zdrojů a podmínky financování
(a) Sdružení poskytne finance na podporu rozvoje v méně vyvinutých částech světa, které územně spadají do rámce členstva Sdružení.
(b) Financování poskytované Sdružením bude sloužit takovým účelům, které Sdružení pokládá za rozvojově prioritní vzhledem k potřebám dané oblasti nebo oblastí, a až na případy, kdy nastanou výjimečné okolnosti, je určeno pro specifické projekty.
(c) Sdružení financování neposkytne, když podle jeho názoru je takové financování možné ze soukromých zdrojů za podmínek, které jsou pro příjemce přiměřené, nebo tehdy, kdy by mohlo být zajištěno ve formě půjčky takového typu, jaké poskytuje Banka.*)
(d) Sdružení neposkytne financování nebude-li mít od kompetentního výboru doporučení, připravené po důkladné studii výhod daného návrhu. Každý takový výbor bude jmenován Sdružením a bude zahrnovat osobu, již jmenuje jeden nebo více členů správní rady, kterážto osoba bude zastupovat člena nebo členy Sdružení, na jejichž území se uvažovaný projekt nalézá, a dále bude takový výbor zahrnovat jednoho nebo více členů technického personálu Sdružení. Požadavek, aby ve výboru byl člen jmenovaný členem nebo členy správní rady, se nebude vztahovat na případy, kdy jde o financování zajišťované pro veřejnou mezinárodní nebo regionální organizaci.
(e) Sdružení nebude financovat žádný projekt, jestliže člen, na jehož území se projekt nalézá, má námitky proti takovému financování, nebude však nutné, aby se Sdružení ujistilo, zda jsou ze strany členů námitky v těch případech, kdy jde o financování pro veřejnou mezinárodní nebo regionální organizaci.
(f) Sdružení nebude trvat na tom, aby výtěžek z tohoto financování byl využit na území kteréhokoliv člena nebo členů. Toto však neznamená, že Sdružení nebude brát v úvahu restrikce týkající se využívání fondů, budou-li tyto restrikce v souladu s ustanoveními této Dohody, včetně restrikcí týkajících se dodatečných zdrojů, jež mohou být uvedeny v dohodě mezi Sdružením a vkladatelem.
(g) Sdružení podnikne kroky, aby zajistilo využití výtěžku tohoto financování pouze na účely, pro které bylo financování poskytnuto; bude brát v úvahu hospodárnost, účinnost a konkurenční schopnost v mezinárodním obchodě a nebude brát v úvahu politické a jiné mimoekonomické vlivy nebo úvahy.
(h) Fondy poskytované pro finanční operace se poskytnou příjemci pouze na výdaje spojené s projektem tak, jak skutečně vzniknou.
           
ČÁST 2:
Formy a podmínky financování
(a) Financování poskytované Sdružením má formu půjček. Sdružení však může poskytnout i jiné financování buď
(i) z fondů vložených podle článku III, část 1, a fondů z nich plynoucích ve formě jistin, úroků nebo jiných poplatků, v případě, že se ve schválení těchto vkladů takovéto financování výslovně uvádí; nebo
(ii) za zvláštních okolností z dodatečných zdrojů poskytovaných Sdružením a z fondů získaných z nich jako jistiny, úroky nebo jiné poplatky v případě, že se ve schválení těchto vkladů takovéto financování výslovně uvádí.
(b) Podle předchozího odstavce může Sdružení poskytnout financování v takových formách a za takových podmínek, jaké považuje za vhodné, přičemž musí brát v úvahu ekonomické postavení a vyhlídky oblasti nebo oblastí, kterých se to týká, a povahu a požadavky projektu.
(c) Sdružení může poskytnout financování členu, vládě území, na které se vztahuje členství v Sdružení, jejich správním jednotkám soukromé nebo veřejné organizaci nebo instituci na území člena nebo členů, nebo veřejné mezinárodní nebo regionální organizaci.
(d) V případě půjčky poskytnuté jiné instituci než členům Sdružení může Sdružení žádat dle svého dobrozdání vhodnou vládní nebo jinou záruku nebo záruky.
(e) Ve zvláštních případech může Sdružení poskytnout cizí měnu pro místní výdaje.
          
ČÁST 3:
Modifikace podmínek financování
V těch případech a v tom rozsahu, jaké samo považuje za vhodné s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně ekonomické a finanční situace a vyhlídek příslušného člena a za takových podmínek, jaké samo určí, může Sdružení souhlasit s uvolněním nebo jinou úpravou podmínek, za kterých financování poskytlo.
      
ČÁST 4:
Spolupráce s jinými mezinárodními organizacemi a členy poskytujícími rozvojovou pomoc
Sdružení bude spolupracovat s těmi mezinárodními organizacemi a členy, kteří poskytují finanční a technickou pomoc méně vyvinutým oblastem světa.
   
ČÁST 5:
Různé operace
Mimo operací uvedených jinde v této Dohodě, může Sdružení:
(i) vypůjčit si fondy se souhlasem člena, v jehož měně se půjčka uskuteční;
(ii) ručit za obligace, do kterých investovalo, aby usnadnilo jejich prodej;
(iii) nakupovat a prodávat obligace, které vydalo, nebo za které ručí, nebo do kterých investovalo;
(iv) ve zvláštních případech, ručit za půjčky z jiných zdrojů na účely, které nejsou v rozporu s ustanoveními této Dohody;
(v) poskytovat technickou pomoc a poradní služby na žádost člena; a
(vi) vykonávat takové další pravomoci, jež budou nutné nebo žádoucí pro uskutečnění jeho cílů.
      
ČÁST 6:
Zákaz politické činnosti
Sdružení a jeho funkcionáři nebudou zasahovat do politických záležitostí žádného člena; jejich rozhodování nesmí být ovlivněno politickou orientací příslušného člena nebo členů. Pouze ekonomické úvahy mohou být brány v potaz při jejich rozhodování a tyto úvahy budou nestranné a sloužit pouze dosažení cílů uvedených v této Dohodě.
Čl.VI
Organizace a řízení
           
ČÁST 1:
Struktura Sdružení
Sdružení bude mít správní radu, výkonné ředitele, prezidenta a další funkcionáře a personál, jichž bude zapotřebí k výkonu úkolů, které Sdružení určí.
   
ČÁST 2:
Správní rada
(a) Veškerou pravomoc Sdružení vykonává Správní rada.
(b) Každý řádný i náhradní člen Správní rady Banky, kterého jmenuje člen Banky, jenž je zároveň členem Sdružení bude ex officio řádným, resp. náhradním členem Správní rady Sdružení. Žádný náhradní člen Správní rady nesmí hlasovat, hlasuje pouze v nepřítomnosti řádného člena Správní rady. Předseda Správní rady Banky bude ex officio předsedou Správní rady Sdružení s výjimkou případu, kdy předseda Správní rady Banky bude zastupovat stát, který není členem Sdružení; v tom případě Správní rada vybere jednoho člena Správní rady jako předsedu Správní rady. Kterýkoliv řádný nebo náhradní člen Správní rady svou funkci ukončí, jestliže člen, který ho jmenoval, přestane být členem Sdružení.
(c) Správní rada může předat své pravomoci výkonným ředitelům s výjimkou pravomoci:
(i) přijímat nové členy a určovat podmínky pro jejich přijetí;
(ii) schvalovat dodatečné vklady a určovat jejich podmínky;
(iii) vyloučit člena;
(iv) rozhodovat o odvolání týkající se výkladů této Dohody tak, jak ji interpretují výkonní ředitelé;
(v) podniknout kroky podle části 7 tohoto článku v zájmu spolupráce s jinými mezinárodními organizacemi (mimo neformálních ujednání dočasné a administrativní povahy);
(vi) rozhodnout o trvalém zastavení operací Sdružení a rozdělení aktiv;
(vii) rozhodovat o rozdělení čistého důchodu Sdružení podle části 12 tohoto článku; a
(viii) schvalovat podané pozměňovací návrhy této Dohody.
(d) Správní rada pořádá výroční schůzi a další schůze, které sama může připravit, nebo které svolají výkonní ředitelé.
(e) Výroční schůze Správní rady se koná spolu s výroční schůzí Správní rady Banky.
(f) Kterákoliv schůze Správní rady bude usnášeníschopná, bude-li přítomna většina členů Správní rady představující ne méně než dvě třetiny všech hlasů.
(g) Sdružení může ustanovit postup, podle kterého výkonní ředitelé mohou obdržet hlas členů Správní rady týkající se specifické otázky, aniž by svolalo schůzi Správní rady.
(h) Správní rada a výkonní ředitelé mohou ve schváleném rozsahu přijmout taková pravidla a ustanovení, která mohou být nutná a vhodná pro práci Sdružení.
(i) Řádní a náhradní členové Správní rady vykonávají svůj úřad bez kompenzace ze strany Sdružení.
          
ČÁST 3:
Hlasování
(a) Každý původní člen podle svého původního vkladu bude mít 500 hlasů plus jeden další hlas na každých $ 5000 svého původního vkladu. Jiné vklady než původní vklady původních členů budou představovat taková hlasovací práva, jaká určí Správní rada podle ustanovení článku II, část 1 (b) resp. článku III, části 1 (b) a (c). Jiné přibyvší zdroje než vklady podle článku II, část 1 (b) a než dodatečné vklady podle článku III část 1, nebudou nositeli hlasovacích práv.
(b) Neurčí-li se ve specifických případech jinak, rozhoduje o všech záležitostech Sdružení většina odevzdaných hlasů.
      
ČÁST 4:
Výkonní ředitelé
(a) Výkonní ředitelé jsou zodpovědni za provádění všeobecných operací Sdružení a za tímto účelem vykonávají veškerou pravomoc určenou podle této Dohody nebo pravomoc, kterou jim předá Správní rada.
(b) Výkonným ředitelem Sdružení bude ex officio každý výkonný ředitel Banky, který byl (i) jmenován členem Banky, jenž je též členem Sdružení, nebo (ii) byl zvolen ve volbách, ve kterých se pro jeho zvolení počítaly hlasy nejméně jednoho člena Banky, který je zároveň členem Sdružení. Náhradník každého výkonného ředitele Banky bude ex officio náhradním ředitelem Sdružení. Každý ředitel přestane vykonávat svůj úřad, jestliže člen, který ho jmenoval, nebo všichni členové, jejichž hlasy se započítávaly ve prospěch jeho zvolení, přestanou být členy Sdružení.
(c) Každý ředitel, který je jmenovaným výkonným ředitelem Banky, má právo na tolik hlasů, kolik má v Sdružení člen, který ho jmenoval. Každý ředitel, který je voleným výkonným ředitelem Banky, má právo na tolik hlasů, na kolik má v Sdružení právo člen nebo členové Sdružení, jejichž hlasy se započítávaly pro jeho zvolení v Bance. Všechny hlasy, které ředitel má, musí při hlasování použít jako jeden celek.
(d) Náhradní ředitel má v nepřítomnosti řádného ředitele, který ho jmenoval, plné pravomoci k výkonu funkce tohoto ředitele. Když je ředitel přítomen, může se náhradník účastnit schůzí, ale nebude hlasovat.
(e) Kterákoliv schůze výkonných ředitelů je usnášeníschopná, je-li přítomna většina ředitelů, kteří představují ne méně než jednu polovinu hlasů.
(f) Výkonní ředitelé se scházejí tak často, jak to vyžaduje chod Sdružení.
(g) Správní rada přijme ustanovení, podle kterých ten člen Sdružení, který nemá právo jmenovat výkonného ředitele Banky, může poslat svého zástupce na kteroukoliv schůzi výkonných ředitelů Sdružení, projednává-li se žádost podaná tímto členem nebo záležitost, která se jej obzvláště dotýká.
       
ČÁST 5:
Prezident a aparát
(a) Prezident Banky je ex officio prezidentem Sdružení. Prezident předsedá výkonným ředitelům Sdružení, ale nebude mít možnost hlasovat; hlasuje pouze v tom případě, kdy je hlasování nerozhodné. Může se zúčastnit schůzí Správní rady, ale nebude na těchto schůzích hlasovat.
(b) Prezident je vedoucím výkonného aparátu Sdružení. Pod vedením výkonných ředitelů zajišťuje běžnou provozní činnost Sdružení a pod jejich kontrolou zodpovídá za organizaci a za jmenování a odvolávání funkcionářů a personálu. Pokud to bude možné, jsou jmenovaní funkcionáři a personál Banky současně funkcionáři a personálem Sdružení.
(c) Prezident, funkcionáři a personál Sdružení jsou povinováni službou pouze Sdružení a žádným jiným orgánům. Každý člen Sdružení bude ctít mezinárodní charakter této služby a zdrží se veškerých pokusů ovlivnit tyto funkcionáře a personál při výkonu jejich služby.
(d) Při jmenování funkcionářů a personálu bude prezident s ohledem na prvořadý význam zajištění maximální úrovně výkonnosti a technické způsobilosti dbát na získávání personálu z co nejširší zeměpisné základny.
      
ČÁST 6:
Vztah k Bance
(a) Sdružení je samostatná jednotka oddělená a odlišná od Banky a fondy Sdružení budou vedeny zvlášť odděleně od fondů Banky. Sdružení si nebude vypůjčovat od Banky ani Bance půjčovat, což nevylučuje, aby Sdružení investovalo fondy, které nepotřebuje pro své finanční operace jako obligace Banky.
(b) Sdružení může s Bankou vstoupit v ujednání, co se týče vybavení, personálu a služeb a dále úhrady administrativních výloh, které v prvé řadě jedna organizace zaplatila ve prospěch druhé.
(c) Podle této Dohody není Sdružení zodpovědno za činy nebo závazky Banky, ani Banka není zodpovědna za činy nebo závazky Sdružení.
   
ČÁST 7:
Vztah k jiným mezinárodním organizacím
Sdružení uzavře oficiální dohody se Spojenými národy a může navázat takovéto kontakty také s jinými mezinárodními organizacemi se specializací v příbuzných oborech.
     
ČÁST 8:
Kanceláře
Hlavní kanceláří Sdružení bude hlavní kancelář Banky. Sdružení může otevřít další kanceláře na území kteréhokoliv člena.
     
ČÁST 9:
Depozitní místa
Každý člen určí svou centrální banku jako depozitní místo, ve kterém Sdružení může uložit fondy v měně příslušného člena nebo jiná aktiva Sdružení nebo, nemá-li tento člen centrální banku, určí pro tyto účely takovou instituci, která je pro Sdružení přijatelná. Není-li určeno jiné depozitní místo, bude depozitní místo Banky také depozitním místem pro Sdružení.
 
ČÁST 10:
Komunikační kanál
Každý člen určí odpovídající orgán, se kterým Sdružení může komunikovat v jakékoliv záležitosti, která může nastat ve spojitosti s touto smlouvou. Pokud se neurčí jinak, bude komunikační kanál určený pro Banku sloužit také jako komunikační kanál pro Sdružení.
   
ČÁST 11:
Vydávání zpráv a zajištění informací
(a) Sdružení vydává výroční zprávu, která obsahuje bilanci účtů a rozesílá členům v odpovídajících intervalech souhrnný výkaz o finanční situaci a výsledcích svých operací.
(b) Sdružení může vydávat další zprávy, které považuje za vhodné pro své účely.
(c) Kopie všech zpráv, výkazů a publikací podle této části se rozešlou všem členům.
  
ČÁST 12:
Nakládání s čistým příjmem
Správní rada rozhodne čas od času o tom, jak naložit s čistým příjmem Sdružení a bude přitom brát v úvahu rezervy a nepředvídané skutečnosti.
Čl.VII
Vystoupení, pozastavení členství, zastavení operací
           
ČÁST 1:
Vystoupení členů
Každý člen může kdykoliv vystoupit ze Sdružení tím, že oznámení o vystoupení předá Sdružení písemnou formou v jeho hlavní kanceláři. Vystoupení nabude platnosti v den, kdy bylo takové oznámení převzato.
           
ČÁST 2:
Pozastavení členství
(a) Nesplní-li člen své povinnosti vůči Sdružení, může Sdružení pozastavit jeho členství většinou hlasů správní rady, představující většinu veškerých hlasů. Člen s takto pozastaveným členstvím automaticky přestane být členem rok ode dne, kdy jeho členství bylo pozastaveno, ledaže stejná většina rozhodne navrátit členu jeho členství.
(b) Když má člen pozastavené členství, nemá nárok uplatňovat práva vyplývající z této Dohody mimo práva odstoupení, ale musí splnit veškeré povinnosti.
  
ČÁST 3:
Pozastavení nebo ukončení členství v Bance
Kterýkoliv člen, který má pozastavené členství nebo přestane být členem Banky, má automaticky pozastavené členství, resp. přestane být členem Sdružení.
    
ČÁST 4:
Práva a povinnosti členů Správní rady, kteří přestanou být členy
(a) Když vláda přestane být členem, nebude mít žádná práva podle této Dohody mimo těch, jež jsou uvedena v této části a v článku X (c), ale zůstane, pokud není v této části uvedeno jinak, zodpovědná za veškeré finanční závazky, kterých se vůči Sdružení podjala, ať už jako člen, vypůjčitel, ručitel nebo jinak.
(b) Když vláda přestane být členem, provede vláda a Sdružení vyúčtování. Jako součást tohoto vyúčtování se mohou Sdružení a vláda dohodnout o obnosu, který se vládě vyplatí na základě jeho vkladu a na době a měně této platby. Výraz "vklad", použije-li se ve vztahu ke kterékoliv členské vládě, bude za účelem tohoto článku obsahovat jak původní vklad, tak i všechny další vklady této členské vlády.
(c) Nedojde-li k takové dohodě během šesti měsíců ode dne, kdy vláda přestala být členem, nebo v den, na kterém se Sdružení a vláda dohodly, budou platit následující ustanovení:
(i) Vláda bude osvobozena od další zodpovědnosti vůči Sdružení na základě svých vkladů, až na to, že vláda musí zaplatit Sdružení částky, které jsou splatné a nebyly zaplaceny v den, kdy vláda přestala být členem, a které podle názoru Sdružení jsou nutné, aby Sdružení dostálo k danému dni svým závazkům v souvislosti se svými finančními operacemi.
(ii) Sdružení vrátí vládě fondy zaplacené vládou na základě vkladů nebo fondy z nich získané jako vyrovnání jistin, kteréžto fondy jsou v držení Sdružení v den, kdy vláda přestala být členem, avšak s výjimkou fondů v tom rozsahu, v němž Sdružení pokládá tyto fondy za nutné, aby dostálo k danému dni svým závazkům v souvislosti se svými finančními operacemi.
(iii) Sdružení zaplatí vládě poměrně spočítaný podíl všech splátek jistin, které Sdružení obdrželo po dni, kdy vláda přestala být členem, při umořování půjček uzavřených před tímto dnem, až na ty, které byly poskytnuty ze zdrojů, jež Sdružení obdrželo na základě ujednání s uvedením zvláštních likvidačních práv.Tento podíl bude k celkové jistině těchto půjček v takovém poměru, v jakém je celková částka zaplacená vládou ve formě jejího vkladu, jež jí nebyla vrácena podle shora uvedeného bodu (ii), vůči celkové částce placené všemi členy na základě jejich vkladů, které byly využity nebo jsou podle názoru Sdružení zapotřebí na krytí jeho závazků v rámci jeho finančních operací ke dni, kdy vláda přestává být členem. Tyto platby provede Sdružení ve splátkách tak a v těch termínech, jak jsou Sdružení spláceny zmíněné půjčky, ne však častěji než jednou za rok. Tyto splátky se platí ve měnách, které Sdružení obdrží až na to, že Sdružení může podle svého uvážení zaplatit splátky ve měně vlády, které se to týká.
(iv) Částku, která náleží vládě na základě jejích vkladů, je možno pozdržet, pokud vláda, příp. vládní orgán území spadajícího do rámce členství, nebo jakákoliv jejich správní jednotka nebo instituce má vůči Sdružení nadále závazky jako vypůjčitel nebo ručitel a pokud zadržená částka může podle názoru Sdružení být využita pro splnění zmíněných závazků, až nadejde termín takovéhoto plnění.
(v) V žádném případě neobdrží vláda podle tohoto odstavce (c) obnos, který celkově přesahuje menší z dvou následujících možností: (a) částku zaplacenou vládou ve formě vkladů, nebo (b) částku, která je k čistým aktivům Sdružení vykazovaným v účetních knihách Sdružení v den, kdy vláda přestala být členem, v takovém poměru, v jakém je vklad dané vlády vůči celkové částce vkladů všech členů.
(vi) Veškeré zde uvedené výpočty se provedou na takovém základě, který přiměřeným způsobem určí Sdružení.
(d) V žádném případě se částka náležející vládě podle této části nevyplatí dříve, než šest měsíců po datu, kdy vláda přestane být členem. Jestliže do šesti měsíců po datu, kdy vláda přestane být členem Sdružení, pozastaví své operace podle části 5 tohoto článku, stanoví se veškerá práva takovéto vlády podle ustanovení části 5 a takováto vláda bude považována za člena Sdružení za účelem části 5 až na to, že nebude mít hlasovací právo.
       
ČÁST 5:
Zastavení operací a vyrovnání závazků
(a) Sdružení může trvale zastavit své operace, jestliže pro toto zastavení hlasuje většina členů Správní rady mající většinu veškerých hlasů. Po zastavení operací zastaví Sdružení nadále veškerou činnost, až na tu, která je nutná pro řádnou realizaci, zachování a uchování jeho aktiv a vyrovnání jeho závazků. Do konečného vyrovnání těchto závazků a rozdělení aktiv Sdružení nadále existuje a veškerá společná práva a závazky Sdružení a jeho členů podle této Dohody zůstanou nedotčeny, až na to, že žádnému členu nelze pozastavit členství, žádný člen nemůže vystoupit a mezi členy se nesmí nic rozdělit jinak než uvedeno v této části.
(b) Mezi členy se nesmí nic rozdělit na základě jejich vkladů do té doby, než se vyrovnají všechny závazky vůči věřitelům nebo než je toto vyrovnání zajištěno a než správní rada hlasováním většiny svých členů představujících většinu všech hlasů rozhodne o takovém rozdělení.
(c) Na základě výše uvedeného a na základě případných zvláštních ujednání týkajících se nakládání s dodatečnými zdroji dohodnutých ve spojitosti s poskytnutím těchto zdrojů Sdružení, rozdělí Sdružení svá aktiva mezi členy poměrným propočtem (pro rata) v poměru k částkám jimi placeným na základě vkladů. Jakékoliv rozdělení podle předchozího ustanovení v tomto odstavci (c) bude v případě kteréhokoliv člena moci být provedeno až po vyrovnání všech nezaplacených pohledávek, které Sdružení má vůči takovému členu. Rozdělení se provede v takové době a v takové měně, buď v hotovosti nebo v jiných aktivech, jaké Sdružení považuje za správné a přijatelné. Rozdělení mezi jednotlivými členy nemusí být stejné co do druhu rozdělených aktiv nebo měny.
(d) Kterýkoliv člen, který obdrží aktiva rozdělovaná Sdružením podle této části nebo části 4, bude mít stejná práva ve vztahu k těmto aktivům, jako mělo Sdružení před rozdělením.
Čl.VIII,
Statut, imunity a výsady
           
ČÁST 1:
Cíle článku
Aby Sdružení mohlo plnit funkci, která mu byla svěřena, bude mu na území každého člena podle tohoto článku udělen příslušný statut, imunita a výsady.
           
ČÁST 2:
Statut Sdružení
Sdružení bude mít postavení právnické osoby a zvláště bude vybaveno oprávněním:
(i) uzavírat smlouvy;
(ii) získávat movitosti a nemovitosti a disponovat jimi;
(iii) zahajovat právní řízení.
  
ČÁST 3:
Postavení Sdružení ve vztahu k soudnímu řízení
Žalovat je možno Sdružení pouze u soudu s odpovídající kompetencí na území člena, na kterém má Sdružení kancelář, nebo kde má svého zmocněnce, nebo kde vydalo cenné papíry, nebo se za takové papíry zaručilo. Žalobu však nesmí podat členové nebo osoby, které působí při získávání pohledávek od členů. Majetek a aktiva Sdružení, ať jsou kdekoliv a v držení kohokoliv, budou imunní proti všem formám zabavení, převedení nebo exekucí před odevzdáním konečného rozsudku proti Sdružení.
      
ČÁST 4:
Imunita aktiv proti zabavení
Majetek a aktiva Sdružení, ať jsou kdekoliv a v držení kohokoliv, budou imunní proti vyšetřování, vymáhání, konfiskaci, vyvlastnění nebo jakémukoliv jinému druhu zabavení exekutivním nebo legislativním postupem.
       
ČÁST 5:
Imunita archivů
Archivy Sdružení jsou nedotknutelné.
      
ČÁST 6:
Aktiva nepodléhají restrikcím
Do té míry, jak je to nutné pro vykonávání operací podle této Dohody a operací podléhajících ustanovením této Dohody, jsou veškerý majetek a aktiva Sdružení osvobozeny od restrikcí, regulací, kontroly a moratorií jakéhokoliv druhu.
   
ČÁST 7:
Výsady komunikací
K oficiálním komunikačním médiím Sdružení se každý člen bude chovat stejně jako k oficiálním komunikačním médiím jiných členů.
     
ČÁST 8:
Imunity a výsady funkcionářů a zaměstnanců
Všichni členové Správní rady, náhradní členové rady, funkcionáři a zaměstnanci Sdružení
(i) jsou imunní proti soudnímu řízení ve vztahu k činům vykonaným v jejich oficiální funkci s výjimkou případů, kdy Sdružení zruší tuto imunitu;
(ii) nejsou-li místní národnosti, mají stejnou imunitu vůči imigračním restrikcím, požadavkům registrace cizinců a vojenské služby a poskytují se jim stejné možnosti, týkající se valutových restrikcí, jaké poskytují členové zástupcům, funkcionářům a zaměstnancům podobného postavení jiných členů;
(iii) poskytne se jim stejné zacházení při cestování, jaké členové poskytují zástupcům, funkcionářům a zaměstnancům podobného postavení jiných členů.
     
ČÁST 9:
Imunita vůči daním
(a) Sdružení, jeho aktiva, majetek, příjmy a operace a transakce, autorizované touto Dohodou, jsou imunní vůči všem druhům daní a clu. Sdružení je také imunní vůči povinnostem v souvislosti s vybíráním a placením daní nebo cel.
(b) V souvislosti s platy a služebními požitky vyplácenými Sdružením výkonným ředitelům, zástupcům, funkcionářům nebo zaměstnancům Sdružení, kteří nejsou místními občany, ani nemají místní národnost nebo státní příslušnost, se nevyměřuje žádná daň.
(c) Z obligací nebo cenných papírů vydaných Sdružením (včetně dividend nebo úroků z nich), ať jsou v držení kohokoliv, se nevyměří žádná daň,
(i) která by diskriminovala takovéto obligace nebo cenné papíry pouze z toho důvodu, že byly vydány Sdružením, nebo
(ii) když jediný právní základ pro takové zdanění je místo nebo měna, ve které jsou vydány, mají se platit nebo se zaplatily, nebo místo, v němž sídlí některá kancelář nebo obchodní zastoupení, které Sdružení udržuje.
(d) Z obligací nebo cenných papírů, za které ručí Sdružení (včetně dividend a úroků z nich), ať jsou v držení kohokoliv, se nevyměřuje žádná daň,
(i) která by diskriminovala takovéto obligace nebo cenné papíry pouze z toho důvodu, že jsou garantovány Sdružením nebo
(ii) když jediný právní základ pro takové zdanění je místo, v němž sídlí některá kancelář nebo obchodní zastoupení, které Sdružení udržuje.
   
ČÁST 10:
Aplikace článku
Každý člen podnikne takové kroky, které jsou nutné na jeho území k tomu, aby ve smyslu vlastního zákonodárství členů byly zásady tohoto článku uvedeny do praxe, a podá Sdružení informace o detailních krocích, které podnikl.
Čl.IX,
Pozměňující návrhy
(a) Jakýkoliv návrh modifikace této Dohody, ať pochází od člena, člena správní rady nebo výkonného ředitele, se musí předat předsedovi Správní rady, který návrh předloží radě. Když rada změnu schválí, učiní Sdružení oběžníkem nebo telegramem dotaz u všech členů, zda přijímají předkládaný pozměňující návrh. Jestliže tři pětiny všech členů se čtyřmi pětinami všech hlasů přijmou daný návrh, Sdružení potvrdí tento fakt oficiálním sdělením adresovaným všem členům.
(b) Bez ohledu na shora uvedené ustanovení (a) je zapotřebí souhlas všech členů, jedná-li se o modifikaci
(i) práva vystoupit ze Sdružení podle článku VII, část 1;
(ii) práva zajištěného v článku III, část 1 (c);
(iii) omezení zodpovědnosti uvedené v článku II, část 3.
(c) Pozměňovací návrhy nabudou platnost pro všechny členy tři měsíce po datu oficiálního sdělení, ledaže se v oběžníku nebo telegramu uvede kratší lhůta.
Čl.X,
Výklad a arbitráž
(a) Jakákoliv sporná otázka, která se v souvislosti s interpretací ustanovení této Dohody objeví mezi kterýmkoliv členem a Sdružením nebo mezi kterýmikoliv členy Sdružení, se předkládá k rozhodnutí výkonným ředitelům. Jestliže se sporná otázka týká hlavní měrou člena Sdružení, který nemá právo jmenovat výkonného ředitele Banky, má takový člen právo na zastoupení v souladu s článkem VI, část 4 (g).
(b) V kterémkoliv případě, kdy rozhodli výkonní ředitelé podle předchozího ustanovení (a), může kterýkoliv člen požádat, aby otázka byla předána Správní radě, jejíž rozhodnutí bude konečné. Do doby, než Správní rada rozhodne, může Sdružení, pokud to bude považovat za nutné, jednat na základě rozhodnutí výkonných ředitelů.
(c) Když dojde ke sporu mezi Sdružením a zemí, která přestala být členem, nebo Sdružením a členem během trvalého zastavení činnosti Sdružení, předá se tento spor arbitrážnímu tribunálu skládajícímu se ze tří arbitrů, z nichž je jeden jmenován Sdružením, druhý zemí, které se to týká, a třetím členem je rozhodčí, který, nedohodnou-li se strany jinak, bude jmenován prezidentem mezinárodního soudu nebo úřadem, který je určen v ustanovení přijatém Sdružením. Rozhodčí bude mít plné oprávnění rozhodnout o všech otázkách postupu ve všech případech, ve kterých se strany nedohodly.
Čl.XI,
Konečná ustanovení
           
ČÁST 1:
Nabytí platnosti
Tato Dohoda vstupuje v platnost po podpisu jménem vlád, jejichž vklad představuje ne méně než šedesát pět procent celkových vkladů podle seznamu A, a poté, co dokumenty uvedené v části 2 (a) tohoto článku byly jejich jménem uloženy, ale v žádném případě nenabude tato Dohoda platnosti před 15. zářím 1960.
           
ČÁST 2:
Podpis
(a) Každá vláda, jejímž jménem byla tato Dohoda podepsána, uloží u Banky dokument uvádějící, že přijala tuto Dohodu v souladu se svými zákony a že podnikla všechny nutné kroky, aby mohla splnit všechny závazky vyplývající z této Dohody.
(b) Každá vláda se stane členem Sdružení dnem, kdy byl uložen jejím jménem dokument uvedený v předchozím odstavci (a) až na to, že žádná vláda se nestane členem dříve, než tato Dohoda nabude platnosti podle části 1 tohoto článku.
(c) Tuto Dohodu lze podepsat do konce pracovního dne 31. prosince 1960 v hlavní kanceláři Banky jménem vlád států uvedených v seznamu A za předpokladu, že nenabude-li tato Dohoda platnosti do toho dne, výkonní ředitelé Banky mohou prodloužit termín, do kterého se Dohoda může podepsat, ale ne déle než o šest měsíců.
(d) Poté, co tato Dohoda nabude platnosti, zůstane otevřená pro podpisy vlád kteréhokoliv státu, jehož členství bylo schváleno podle článku II, část 1 (b).
          
ČÁST 3:
Teritoriální přihlášky
Podpisem této Dohody přijímá vláda jak svým jménem, tak i ve vztahu ke všem teritoriím, za která je tato vláda zodpovědna ve svých mezinárodních vztazích až na ty, které jsou touto vládou vyjmuty, což písemně oznámí Sdružení.
    
ČÁST 4:
Oficiální zahájení činnosti Sdružení
(a) Jakmile nabude tato Dohoda platnosti podle části 1 tohoto článku, svolá prezident schůzi výkonných ředitelů.
(b) Sdružení zahájí operace v den, kdy se tato schůze koná.
(c) Do doby první schůze Správní rady mají výkonní ředitelé veškerou pravomoc Správní rady, až na tu, která je vyhrazena pouze Správní radě podle této Dohody.
       
ČÁST 5:
Registrace
Banka je oprávněna registrovat tuto Dohodu u Sekretariátu Spojených národů podle článku 102 Charty Spojených národů a podle předpisů přijatých Valným shromážděním.
Dáno ve Washingtonu v jednom vyhotovení, které zůstane uloženo v archivech Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj, která svým podpisem dala souhlas k tomu, že bude uschovatelem této Dohody, že provede registraci této Dohody u Sekretariátu Spojených národů a že oznámí všem vládám, jejichž jména jsou uvedena v seznamu A, datum, kdy tato Dohoda nabude platnosti podle článku XI, část 1 této Dohody.
Dohoda
Seznam A
Tabulka A - původní vklady (US $ milionů)*)

               Část I

Austrálie   20.18 Francie    52.96 Norsko       6.72
Rakousko    5.04 Německo    52.96 Švédsko      10.09
Belgie    22.70 Itálie    18.16 Jižní Afrika    10.09
Kanada    37.83 Japonsko   33.59 Spojené království 131.14
Dánsko     8.74 Lucembursko  1.01 Spojené státy   320.29
Finsko     3.83 Nizozemí   27.74          ------
                              763.07

               Část II

Afghanistán  1.01 Haiti     0.76 Panama       0.02
Argentina   18.83 Honduras    0.30 Paraguay      0.30
Bolívie    1.06 Island     0.10 Peru        1.77
Brazílie   18.83 Indie     40.35 Filipíny      5.04
Barma     2.02 Indonézie   11.10 Saudská Arábie   3.70
Ceylon     3.03 Írán      4.54 Španělsko     10.09
Chile     3.53 Irák      0.76 Súdán        1.01
Čína     30.26 Izrael     1.68 Thajsko       3.03
Kolumbie    3.53 Jordánsko   0.30 Tunisko       1.51
Kostarica   0.20 Korea     1.26 Turecko       5.80
Kuba      4.71 Libanon    0.45 Sjednocená ar. rep. 6.03
Dominik. rep. 0.40 Libye     1.01 Uruguay       1.06
Ekvádor    0.65 Malajsko    2.52 Venezuela      7.06
Salvádor    0.30 Mexiko     8.74 Vietnam       1.51
Etiopie    0.50 Maroko     3.53 Jugoslávie     4.04
Ghana     2.36 Nikaragua   0.30          ------
Řecko     2.52 Pákistán   10.09          263.93
Guatemala   0.40 Irsko     3.03          -------
                     CELKEM      1000.00
------------------------------------------------------------------
*) V US dolarech  v hodnotě, kterou měl US  dolar ke dni
  1. ledna 1960.
MNOHOSTRANNÁ AGENTURA PRO INVESTIČNÍ ZÁRUKY
DOHODA ZŘIZUJÍCÍ MNOHOSTRANNOU AGENTURU PRO INVESTIČNÍ ZÁRUKY A KOMENTÁŘ K DOHODĚ
Vládám předloženo
Správní radou
MEZINÁRODNÍ BANKY PRO OBNOVU A ROZVOJ
11. října 1985
DOHODA ZŘIZUJÍCÍ MNOHOSTRANNOU AGENTURU PRO INVESTIČNÍ ZÁRUKY
ÚVOD
Smluvní státy
vědomy si potřeby posílit mezinárodní spolupráci v oblasti ekonomického rozvoje a podpořit podíl zahraničních investic a zejména soukromých zahraničních investic na tomto rozvoji,
jsouce si vědomy toho, že tok zahraničních investic do rozvojových zemí by byl usnadněn a ještě více podpořen snížením obav plynoucích z rizik neobchodní povahy,
toužíce zvýšit příliv kapitálu a technologie pro výrobní účely do rozvojových zemí za podmínek odpovídajících potřebám jejich rozvoje, cílům a politice a na základě spravedlivých a stabilních norem pro zacházení se zahraničními investicemi,
přesvědčeny o tom, že Mnohostranná agentura pro investiční záruky může hrát významnou roli v posílení zahraničních investic při doplnění státními a regionálními programy ochrany investic a soukromými pojišťovateli neobchodních rizik,
uvědomujíce si, že takováto agentura by měla v maximální možné míře plnit své povinnosti bez toho, aby využívala svého disponibilního kapitálu, a že takovéhoto cíle lze dosáhnout neustálým zlepšováním investičních podmínek, se dohodly následovně:
KAPITOLA 1
Zřízení, statut, účely a definice Agentury
Čl.1
Zřízení a statut Agentury
(a) Touto Dohodou se zřizuje Mnohostranná agentura pro investiční záruky (dále jen "Agentura").
(b) Agentura bude vystupovat jako plnohodnotná právnická osoba a bude mít zejména tyto pravomoci:
(i) uzavírat smlouvy,
(ii) získávat movitý i nemovitý majetek a disponovat s ním,
(iii) zavádět zákonná jednání.
Čl.2
Cíle a účely
Cílem Agentury bude podporovat příliv investic pro výrobní účely do členských zemí a zejména do rozvojových členských zemí, čímž bude doplňovat Mezinárodní banku pro obnovu a rozvoj (dále jen "Banka"), Mezinárodní finanční korporaci a další mezinárodní finanční instituce pro rozvoj.
K tomuto účelu bude Agentura:
(a) vydávat záruky, včetně pojistné spoluúčasti a kaucí, proti rizikům neobchodní povahy v zemích, kam proudí investice z jiných členských zemí,
(b) provádět příslušné doplňující činnosti podporující příliv investic do členských zemí a pohyb investic mezi členskými rozvojovými zeměmi,
(c) uplatňovat takové příležitostné pravomoci, které budou pro prosazování uvedeného cíle potřebné nebo žádoucí.
Při všech svých rozhodnutích se Agentura bude řídit ustanoveními tohoto článku.
Čl.3
Definice
Pro potřeby předkládané Dohody se zavádějí následující definice:
(a) "Člen" označuje stát, vzhledem k němuž tato Dohoda vstoupila v platnost v souladu se Článkem 61.
(b) "Hostitelská země" nebo "hostitelská vláda" označuje člena, jeho vládu, nebo veřejný orgán člena, na jehož území v souladu s Článkem 66 má být situována investice, která má být zajištěna nebo za niž má ručit Agentura, nebo o jejímž zajištění či zaručení Agenturou se uvažuje.
(c) "Rozvojová členská země" je země, která je jako taková zanesena do Materiálu A. Tento materiál může být čas od času doplňován Radou správců, o které se zmiňuje Článek 30.
(d) "Zvláštní většina" označuje schvalující hlasování nejméně dvou třetin celkového počtu voličů, kteří reprezentují nejméně 55 % upsaného akciového kapitálu Agentury.
(e) "Volně použitelná měna" označuje (i) jakoukoliv měnu, kterou takovýmto způsobem čas od času označuje Mezinárodní měnový fond, (ii) jakoukoliv volně dostupnou a účinně použitelnou měnu, kterou může Ředitelská rada zmiňovaná v Článku 30 po konzultaci s Mezinárodním měnovým fondem a se souhlasem země, kde tato měna platí, určit pro účely předložené Dohody.
KAPITOLA 2
Členství a kapitál
Čl.4
Členství
(a) Členství v Agentuře bude otevřeno pro všechny členy Banky a pro Švýcarsko.
(b) Původními členy budou státy uvedené v přiloženém Materiálu A, které se staly členy Dohody ke dni 30. 10. 87 včetně.
Čl.5
Kapitál
(a) Akciový kapitál Agentury bude tvořit 1 miliarda zvláštních výběrových jednotek (SDR) (1,000,000,000). Akciový kapitál bude rozdělen do 100,000 akcií o nominální hodnotě 10,000 SDR, které budou moci členové odkoupit. Všechny platební povinnosti členů vzhledem k akciovému kapitálu budou vyrovnány na základě průměrné hodnoty SDR vyjádřené v amerických dolarech za období 1. 1. 1981 až 30. 6. 1985, která je 1,082 USD = 1 SDR.
(b) Akciový kapitál se zvýší při přijetí nového člena proto, že stávající akcie již nebudou dostačovat k tomu, aby si nový člen mohl v souladu s Článkem 6 akcii zakoupit.
(c) Rada správců může prostřednictvím zvláštní většiny kdykoliv akciový kapitál Agentury zvýšit.
Čl.6
Nákup akcií
Každý původní člen Agentury upíše kapitál v nominální hodnotě odpovídající počtu akcií uvedenému u jeho názvu v přiloženém Materiálu A. Všichni další členové zakoupí takový počet akcií a za takových podmínek, jaké určí Rada správců, ale v žádném případě za nižší než nominální hodnotu. Každý člen zakoupí nejméně 50 akcií. Rada správců může předepsat pravidla, podle kterých budou moci členové kupovat další akcie.
Čl.7
Rozdělení akciového kapitálu a výzvy k jeho uhrazení
Počáteční podíl každého člena bude uhrazen následovně:
(i) Do 90 dnů ode dne, kdy pro příslušného člena tato Dohoda vstoupila v platnost, uhradí tento člen 10 % ceny každé akcie v hotovosti podle odstavce (a) Článku 8 a dalších 10 % formou nepřevoditelných bezúročných směnek či podobných obligací, které budou inkasovány na základě rozhodnutí Ředitelské rady za účelem splnění závazků Agentury.
(ii) Zbývající částka bude podléhat výzvě k uhrazení ze strany Agentury v případě, že tato bude potřebovat uhradit své závazky.
Čl.8
Platba za zakoupené akcie
(a) Úhrada zakoupených akcií bude probíhat ve volně použitelných měnách, s výjimkou úhrad členských rozvojových zemí, jejichž platby mohou být uhrazeny jejich vlastními měnami až do výše 25 % v hotovosti placeného podílu hodnoty zakoupených akcií podle Článku 7 (a).
(b) Výzva k úhradě jakékoliv části nezaplaceného podílu hodnoty zakoupených akcií bude u všech akcií stejná.
(c) Pokud na výzvu obdrží Agentura sumu, která nebude postačovat k úhradě závazků, které výzvu způsobily, může vyzývat tak dlouho, dokud celková suma nebude na úhradu jejích závazků postačovat.
(d) Finanční závazky vzhledem k akciím budou omezeny na neuhrazenou část jejich emisní hodnoty.
Čl.9
Vyjádření hodnoty měn
Pokud bude pro účely předkládané Dohody nutno stanovit hodnotu jedné měny pomocí měny další, provádí toto stanovení Agentura po konzultacích s Mezinárodním měnovým fondem.
Čl.10
Náhrady
(a) Agentura vrátí v nejkratší možné době členským státům částky vyplacené na výzvu za následujících podmínek a v následujícím rozsahu:
(i) výzva bude vyplývat z nutnosti uhradit závazek vyplývající ze smlouvy poskytující záruku nebo zajištění a Agentura poté získá splacenou částku zpět, úplně, nebo částečně, ve volně použitelné měně,
(ii) výzva byla vyvolána nedodržením závazku platby některého člena a tento člen poté své závazky úplně, nebo částečně vyrovná, nebo
(iii) Rada správců prostřednictvím zvláštní většiny rozhodne, že finanční postavení Agentury umožňuje tyto částky úplně, nebo částečně vrátit z příjmů Agentury.
(b) Veškeré náhrady spadající pod tento článek budou členu vyplaceny ve volně použitelné měně a v poměru úhrady daného člena k celkové částce vyplacené na výzvy uskutečněné před provedením náhrady.
(c) Ekvivalent částek vyplacených jako náhrada podle ustanovení tohoto článku bude součástí kapitálových závazků splatných na výzvu podle Článku 7 (ii) daného člena.
KAPITOLA 3
Operace
Čl.11
Krytá rizika
(a) S ohledem na ustanovení Odstavců (b) a (c) tohoto článku může Agentura poskytovat záruku investicím, které si vybere, a to proti ztrátám plynoucím z následujících rizik nebo jejich kombinací:
(i) Převod měny
jakékoliv omezení, jehož zavedení se dá připsat hostitelské vládě a jenž spočívá v restrikci převodu měny hostitelské země mimo její hranice na měnu volně použitelnou, nebo měnu přijatelnou pro ručitele, včetně situace, kdy na žádost ručitele o převod nedokáže hostitelská vláda v rozumné době reagovat.
(ii) Vyvlastnění a podobná opatření
jakékoliv legislativní nebo administrativní opatření, případně zrušení zákona, jehož zavedení lze připsat hostitelské vládě a jímž je ručitel zbaven vlastnictví, kontroly, případně značné části zisku z investice, s výjimkou všeobecně platných opatření nediskriminačního charakteru, která vlády běžně přijímají za účelem regulace ekonomických aktivit na území svých států.
(iii) Porušení smlouvy
vypovězení nebo porušení smlouvy ze strany hostitelské vlády vzhledem k ručiteli, kdy
(a) ručitel se nemůže uchýlit k soudnímu nebo arbitrážnímu fóru, aby zde stanovil odškodné za vypovězení nebo porušení smlouvy,
(b) rozhodnutí tohoto fóra není provedeno v rozumné době stanovené v záručních smlouvách uzavřených podle opatření Agentury,
(c) rozhodnutí není možno splnit.
(iv) Válka a nepokoje
jakékoliv vojenské akce nebo nepokoje na jakémkoliv území hostitelské země, pro kterou tato Dohoda platí ve smyslu ustanovení Článku 66.
(b) Ředitelská rada může navíc zvláštní většinou rozšířit oblast krytí uvedenou v tomto článku i na další konkrétní nekomerční rizika neuvedená v odstavci (a), ale v žádném případě se toto krytí nebude vztahovat na riziko devalvace nebo znehodnocení měny.
(c) Krytí se nevztahuje na ztráty způsobené následujícími důvody:
(i) jakékoliv opatření, případně zrušení nařízení ze strany hostitelské země, s nímž ručitel souhlasil, nebo za které nese odpovědnost,
(ii) jakékoliv opatření, případně zrušení nařízení ze strany hostitelské země, nebo jakákoliv další událost, ke kterým došlo před uzavřením záruční dohody.
Čl.12
Investice, na které se Dohoda vztahuje
(a) K investicím, na které se Dohoda vztahuje, patří podíly na akciích, včetně střednědobých nebo dlouhodobých půjček, které jsou uzavřeny držiteli akcií v příslušném podniku, nebo za něž tito majitelé ručí, a všechny ostatní formy přímých investic, které stanoví Ředitelská rada.
(b) Půjčky neuvedené v odstavci (a) mohou být předmětem krytí,
(i) pokud jsou poskytnuty za účelem financování konkrétní investice nebo projektu, jejichž součástí je jiná forma přímé investice, bez ohledu na to, zda jsou předmětem záruky poskytnuté ze strany Agentury, a bez ohledu na to, kdy byla taková jiná investice učiněna, nebo pokud jinak s takovou konkrétní investicí či pojektem souvisejí, nebo
(ii) pokud takové krytí schválí Ředitelská rada zvláštní většinou.
(c) Ředitelská rada může prostřednictvím zvláštní většiny rozšířit působnost i na další střednědobé či dlouhodobé formy investic.
(d) Záruky budou obecně omezeny na investice, jejichž realizace začíná po registraci žádosti o záruku Agenturou nebo poté, co bude Agentuře jinak uspokojivě prokázán záměr investora získat záruky od Agentury. Tyto investice mohou zahrnovat:
(i) jakýkoliv převod zahraniční měny, jehož cílem je modernizace, rozšíření či rozvoj investice stávající, kdy mohou být předmětem krytí jak původní investice, tak další investice;
(ii) použití zisků ze stávajících investic, které by jinak byly převedeny mimo hostitelskou zemi;
(iii) nabytí stávající investice novým investorem, na kterého se Dohoda vztahuje;
(iv) stávající investice, kde investor, na kterého se Dohoda vztahuje, má v úmyslu pojistit soubor stávajících a nových investic;
(v) stávající investice v držení investora, na kterého se Dohoda vztahuje, pokud dochází k vylepšení nebo zkvalitnění výchozího projektu nebo pokud takový investor jinak prokáže střednědobý či dlouhodobý závazek k realizaci projektu a Agentura má za to, že projekt má i nadále značný dopad na rozvoj v hostitelské zemi; a
(vi) jiné investice, které případně schválí Ředitelská rada zvláštní většinou.
(e) Při přebírání záruky za investice Agentura bude kontrolovat:
(i) zda je investice ekonomicky podložená a přispěje k rozvoji hostitelské země,
(ii) zda investice odpovídá nařízením a zákonům hostitelské země,
(iii) zda je investice v souladu s vyhlášenými rozvojovými cíli a prioritami hostitelské země,
(iv) investiční podmínky v hostitelské zemi, včetně zákonné ochrany a spravedlivého a rovného přístupu k investicím.
Čl.13
Investoři, na které se vztahuje Dohoda
(a) Záruku ze strany Agentury může obdržet jakákoliv právnická osoba nebo jednotlivec, pokud:
(i) takovýto jednotlivec je občanem členské, ale nikoliv hostitelské země,
(ii) takováto právnická osoba je zapsána do rejstříku a má své hlavní působiště v členské zemi, nebo většinu jejího kapitálu vlastní členská země nebo členské země, případně jejich občané; v žádném z uvedených případů se však nesmí jednat o zemi hostitelskou,
(iii) takováto právnická osoba je provozována na komerčním základě, bez ohledu na to, zda je v soukromém vlastnictví, či nikoliv.
(b) V případě, že je investor multinacionálního charakteru, považuje se pro účely odstavce (a) za právnickou osobu členské země i v případě, že spadá částečně do zemí nečlenských, a za hostitelskou zemi i v případě, kdy spadá částečně do zemí nehostitelských.
(c) Na základě společné žádosti investora a hostitelské země může Ředitelská rada zvláštní většinou rozšířit působnost na jednotlivce, který je občanem hostitelské země, nebo na právnickou osobu zapsanou v rejstříku hostitelské země, nebo jejíž většinu vlastní státní příslušníci hostitelské země, pokud investice budou převedeny do hostitelské země ze zahraničí.
Čl.14
Hostitelské země, na něž se vztahuje Dohoda
Ve smyslu ustanovení tohoto článku a kapitoly se bude ručit pouze za investice realizované na území rozvojové členské země.
Čl.15
Schválení hostitelské země
Agentura nebude uzavírat záruční smlouvy dříve, než hostitelská země schválí vydání záruky Agenturou, která se bude týkat krytých rizik.
Čl.16
Podmínky
Podmínky každé záruční smlouvy stanoví Agentura. Tyto podmínky budou podléhat všem ustanovením a nařízením vydaným Ředitelskou radou, pokud Agentura nebude krýt úplnou ztrátu investice, za kterou ručí. Záruční smlouvy bude schvalovat předseda pod vedením Ředitelské rady.
Čl.17
Výplata nároků
Pod vedením Ředitelské rady rozhodne předseda o výplatě nároků držiteli záruky, a to v souladu se záruční smlouvou a nařízeními přijatými Ředitelskou radou. Před vyplacením příslušné částky Agenturou jsou držitelé záruky podle podmínek záruční smlouvy povinni snažit se o uplatnění svých nároků takovými administrativními kroky, které jsou za daných okolností správné a které jsou v podmínkách zákona hostitelské země okamžitě uskutečnitelné. Smlouvy mohou stanovit určitou rozumnou lhůtu mezi událostí dávající podnět k nárokování výplaty a vlastní výplatou nároku.
Čl.18
Převzetí práv věřitele zaplacením pohledávky
(a) Po zaplacení odškodného, nebo souhlasu se zaplacením odškodného držiteli záruky převezme Agentura všechna práva související s investicí, za niž převzala záruku, a všechny související nároky, které měl držitel záruky ve vztahu k hostitelské zemi a jiným povinovaným stranám. Záruční smlouva stanoví podmínky takovéhoto převzetí práv.
(b) Všichni členové budou uznávat práva Agentury vyplývající z odstavce (a).
(c) Částky v měně hostitelské země získané Agenturou v rámci převzetí práv věřitele podle ustanovení odstavce (a) se budou z hlediska použití a konverze těšit ze strany hostitelské země stejnému zacházení, jako kdyby byly v rukou držitele záruky.V každém případě mohou tyto částky být Agenturou použity k úhradě administrativních výdajů a dalších nákladů. Agentura se rovněž bude snažit dohodnout s hostitelskými zeměmi další způsoby využití měn, které nejsou volně použitelné.
Čl.19
Vztah ke státním a regionálním orgánům
Agentura bude spolupracovat a snažit se doplňovat činnost státních orgánů členských zemí a regionálních orgánů, u nichž většinu kapitálu vlastní členské země, které vyvíjejí činnost podobnou jako Agentura. Cílem je maximalizovat efektivnost služeb Agentury i těchto orgánů a jejich příspěvek ke zvýšenému přílivu zahraničních investic. Za tímto účelem může Agentura uzavírat s těmito orgány dohody o podrobnostech této spolupráce, zejména s ohledem na spolupojištění a zajištění.
Čl.20
Zajištění státních a regionálních orgánů
(a) Agentura může pro konkrétní projekt poskytnout zajištění proti ztrátám v důsledku jednoho či více rizik neobchodní povahy, které bude podepsáno členskou zemí, nebo její organizací, případně regionální agenturou pro investiční záruky, u níž většinu kapitálu vlastní členské země. Rada prostřednictvím zvláštní většiny čas od času určí maximální výši případných závazků, které na sebe může Agentura vzhledem k zajišťovacím smlouvám převzít. U konkrétních projektů dokončených více než 12 měsíců předtím, než Agentura obdrží žádost o zajištění, bude maximální výše zpočátku stanovena na 10 % celkových závazků Agentury ve smyslu ustanovení této kapitoly. Podmínky působnosti uvedené v Článcích 11 a 14 se budou týkat i zajišťovacích operací s tou výjimkou, že k realizaci takovýchto investic nemusí dojít až následně po žádosti o zajištění.
(b) Vzájemná práva a povinnosti Agentury a zajištěného člena či organizace budou stanoveny v příslušné zajišťovací smlouvě a podléhat ustanovením a nařízením vydaným Ředitelskou radou. Ředitelská rada bude schvalovat každou zajišťovací smlouvu týkající se investice realizované předtím, než Agentura obdrží žádost o zajištění. Cílem schvalovacího řízení je snížit na minimum příslušná rizika, zajistit, aby Agentura stanovila pojistné prémie úměrné rizikům projektu a aby zajištěná organizace byla odpovídajícím způsobem zavázána k podpoře a prosazování nových investic v rozvojových členských zemích.
(c) Agentura se bude v maximální možné míře snažit o to, aby zajištěná organizace měla taková práva převzetí pohledávek a arbitráže, jaké by měla Agentura v případě, že by byla prvotním ručitelem. Podmínky zajištění vyžadují, aby před vyplacením zajištění Agenturou zajištěná organizace usilovala o vyřešení příslušných problémů administrativní cestou v souladu s Článkem 17. Vzhledem k hostitelské zemi bude převzetí práv věřitele platné pouze tehdy, jestliže hostitelská země schválí, aby investici zajišťovala Agentura. V zajišťovacích smlouvách Agentura zahrne ustanovení žádající zajištěnou stranu, aby s odpovídající pílí usilovala o práva a nároky vztahující se k zajištěné investici.
Čl.21
Spolupráce se soukromými pojišťovateli a zajišťovateli
(a) Agentura může navazovat vztahy se soukromými pojišťovateli v členských zemích s cílem zlepšit svoji vlastní činnost a podpořit takovéto pojišťovatele v tom, aby poskytovali krytí rizik neobchodní povahy v rozvojových členských zemích za obdobných podmínek, jako je poskytuje Agentura. Takovéto smlouvy mohou zahrnovat i ustanovení o zajištění ze strany Agentury za podmínek a postupů uvedených v Článku 20.
(b) Agentura může objednat částečné nebo úplné zajištění u jakékoliv řádné zajišťovací firmy na jakoukoliv záruku či jakékoliv záruky, které poskytuje.
(c) Agentura se bude zejména snažit o poskytování záruk na investice, u nichž soukromí pojišťovatelé a zajišťovatelé neposkytují srovnatelné krytí za rozumných podmínek.
Čl.22
Limity záruky
(a) Pokud Rada správců zvláštní většinou nerozhodne jinak, celková výše závazků, které může ve smyslu ustanovení této kapitoly Agentura převzít, nepřesáhne 150 % nezmenšeného upsaného kapitálu a jeho rezerv plus takovou část zajišťovacího krytí, kterou určí Ředitelská rada. Ředitelská rada bude čas od času revidovat složení rizik, které Agentura kryje, a to ve světle získaných zkušeností s uplatňováním nároků, stupně diverzifikace rizik, zajišťovacího krytí a ostatních relevantních okolností, aby ověřila, zda by neměly být doporučeny změny v celkové výši přejímaných závazků. Maximální výše stanovená Radou správců v žádném případě nepřesáhne pětinásobek výše neztenčeného upsaného kapitálu Agentury, jejích rezerv a takovou část zajišťovacího krytí, která bude považována za odpovídající.
(b) Bez ohledu na celkový záruční limit stanovený v odstavci (a) může Ředitelská rada stanovit:
(i) maximální výši závazků, které na základě ustanovení této kapitoly může Agentura převzít vzhledem ke všem investicím v každé jednotlivé členské zemi. Při určování těchto maximálních částek zohlední Ředitelská rada odpovídajícím způsobem podíl příslušné členské země na kapitálu Agentury a potřebu stanovovat pro investice realizované v rozvojových členských zemích mírnější limity.
(ii) maximální výši závazků, které může Agentura převzít s ohledem na konkrétní projekt, konkrétní hostitelskou zemi a typ investice či rizika.
Čl.23
Podpora investic
(a) Agentura bude provádět průzkum a činnosti zaměřené na podporu přílivu investic, jakož i distribuovat informace o investičních možnostech v rozvojových členských zemích, s cílem zlepšit situaci pro příliv zahraničních investic do těchto zemí. Agentura může na žádost členské země poskytnout technické konzultace a pomoc při zlepšování investičních podmínek na území příslušné členské země. Při provádění této činnosti bude Agentura:
(i) vedena příslušnými investičními dohodami mezi členskými zeměmi,
(ii) usilovat o odstranění překážek v rozvinutých i rozvojových zemích, které brání přílivu investic do rozvojových členských zemí,
(iii) koordinovat svoji činnost s ostatními organizacemi zabývajícími se podporou zahraničních investic, a to zejména s mezinárodní finanční korporací.
(b) Agentura rovněž bude:
(i) podporovat smírná řešení sporů mezi investory a hostitelskými zeměmi,
(ii) usilovat o uzavírání smluv s rozvojovými členskými zeměmi a zejména perspektivními hostitelskými zeměmi, které zajistí, aby Agentura s ohledem na investice, pro něž poskytuje záruku, dostala přinejmenším stejné podmínky, jako nejprotěžovanější záruční agentura v dané zemi, nebo stát. Tyto smlouvy schvaluje Ředitelská rada prostřednictvím zvláštní většiny,
(iii) podporovat a usnadňovat uzavírání smluv mezi jejími členskými zeměmi v otázkách týkajících se podpory a ochrany investic.
(c) Ve své činnosti bude Agentura věnovat obzvláštní pozornost podpoře zvýšení pohybu investic mezi rozvojovými členskými zeměmi.
Čl.24
Záruky na investice s finanční podporou
Kromě záručních operací prováděných Agenturou podle ustanovení této kapitoly může Agentura rovněž poskytovat záruky na investice realizované s finanční podporou, která je specifikována v Dodatku I této Dohody.
KAPITOLA 4
Finanční ustanovení
Čl.25
Řízení finančních operací
Agentura bude provádět svoji činnost v souladu se zdravými, rozumnými a zdrženlivými praktikami tak, aby své finanční závazky mohla dodržet za jakýchkoliv okolností.
Čl.26
Pojistné prémie a poplatky
Agentura stanoví a bude periodicky revidovat sazby pojistných prémií, poplatků, případně ostatních plateb pro každý typ rizika.
Čl.27
Rozdělení čistého příjmu
(a) Bez ohledu na ustanovení odstavce (a) (iii) Článku 10 bude Agentura převádět čistý příjem do rezerv až do té doby, dokud tyto rezervy nedosáhnou pětinásobku upsaného kapitálu Agentury.
(b) Po dosažení výše uvedené v odstavci (a) rozhodne Rada správců o tom, zda a v jaké míře bude čistý příjem Agentury převáděn do rezerv, rozdělován mezi členské země Agentury, nebo zda s ním bude naloženo jiným způsobem. Při rozdělování čistého příjmu mezi členské země se bude postupovat proporcionálně podle podílu každé členské země na kapitálu Agentury a v souladu se zvláštní většinou Rady správců.
Čl.28
Rozpočet
Předseda bude připravovat každoročně rozpočet příjmu a vydání Agentury, který bude schvalovat Ředitelská rada.
Čl.29
Účetnictví
Agentura bude vydávat Výroční zprávu, která bude obsahovat stav jejích účtů a rovněž účtů Nadace pro finanční podporu, o níž se hovoří v Dodatku I, podle výsledků kontroly provedené nezávislými účetními kontrolory. Agentura bude v odpovídajících intervalech rozesílat svým členům souhrnnou zprávu informující o finančním postavení, ziscích a ztrátách, a tedy výsledcích činnosti Agentury.
KAPITOLA 5
Organizace a řízení
Čl.30
Struktura Agentury
Agentura bude mít Radu správců, Ředitelskou radu, předsedu a personál, kteří budou plnit povinnosti stanovené Agenturou.
Čl.31
Rada správců
(a) Všechny pravomoci Agentury budou svěřeny Radě správců, s výjimkou případů, které jsou touto konvencí výslovně svěřeny jinému orgánu Agentury. Rada správců může přenést své pravomoci na Ředitelskou radu, avšak s výjimkou následujících případů:
(i) přijímání nových členů a stanovení podmínek jejich přijetí,
(ii) dočasné vyloučení člena,
(iii) rozhodování o zvýšení nebo snížení kapitálu,
(iv) zvýšení limitu celkové výše závazků podle odstavce (a) Článku 22,
(v) označení členské země za rozvojovou v souladu s odstavcem (c) Článku 3,
(vi) zařazení nového člena do hlasovací kategorie 1 nebo 2 podle ustanovení odstavce (a) Článku 39, nebo přeřazení stávajícího člena podle stejných ustanovení,
(vii) stanovení náhrad pro ředitele a jejich náměstky,
(viii) likvidace Agentury a ukončení její činnosti,
(ix) rozdělení aktiv mezi členské země při likvidaci,
(x) úprava a doplňování této Dohody, jejích dodatků a materiálů.
(b) Radu správců bude tvořit jeden správce a jeden zástupce pro každou členskou zemi, která je jmenuje takovým způsobem, jakým uzná za vhodné. Zástupce smí volit pouze v případě, že není přítomen jeho nadřízený. Rada správců zvolí jednoho ze správců jako předsedu.
(c) Rada správců bude pořádat výroční schůzi a případně další schůze, které uzná za vhodné, nebo které budou svolány Ředitelskou radou. Ředitelská rada svolá schůzi Rady správců vždy, když to bude vyžadovat 5 členů, nebo členové reprezentující 25 % celkového počtu hlasů.
Čl.32
Ředitelská rada
(a) Ředitelská rada bude odpovědná za obecné působení Agentury a bude uplatňovat, při plnění této odpovědnosti, jakékoliv postupy vyžadované nebo povolené podle této Dohody.
(b) Ředitelskou radu bude tvořit nejméně 12 ředitelů. Rada správců může počet ředitelů upravit tak, aby se v něm odrážely změny členské základny. Každý ředitel může jmenovat svého náměstka s plnými pravomocemi, který ho bude zastupovat v případě absence nebo neschopnosti jednat. Prezident Banky bude z titulu svého úřadu předsedou Ředitelské rady, ale nebude mít hlasovací právo, s výjimkou případů, kdy jeho hlas bude rozhodovat při rovnosti.
(c) Rada správců určí délku funkčního období ředitelů. První Radu ředitelů zřídí Rada správců na svém zahajovacím jednání.
(d) Rada ředitelů se bude scházet na výzvu předsedy jednajícího z vlastní iniciativy, nebo na žádost tří ředitelů.
(e) Až do doby, kdy se Rada správců případně rozhodne mít stálou Ředitelskou radu na plný úvazek, budou ředitelé a jejich náměstci dostávat odškodné pouze za náklady spojené s účastí na schůzích Ředitelské rady a výkon dalších oficiálních funkcí ve prospěch Agentury. Po zřízení stálé Ředitelské rady budou ředitelé a jejich náměstci pobírat takový příjem, jaký stanoví Rada správců.
Čl.33
Prezident a personál
(a) Prezident bude pod všeobecným dohledem Ředitelské rady vykonávat běžnou agendu Agentury. Bude odpovědný za organizaci, jmenování a propouštění personálu.
(b) Prezident bude jmenován Ředitelskou radou při jmenování jejího předsedy. Rada správců stanoví prezidentovi plat a další podmínky jeho smlouvy.
(c) Při výkonu funkce budou prezident a personál pracovat výlučně pro Agenturu a žádnou jinou instituci. Každý člen Agentury bude respektovat mezinárodní charakter těchto povinností a zdrží se všech pokusů ovlivnit při vykonávání jejich povinností prezidenta a personál.
(d) Při přijímání personálu bude prezident dbát na to, aby byli pracovníci přijímáni na co nejširším geografickém základě, při čemž je samozřejmě třeba na první místo klást nejvyšší efektivnost a technické znalosti.
(e) Prezident a personál budou vždy zachovávat důvěrný charakter informací, které při práci pro Agenturu získají.
Čl.34
Zákaz politické činnosti
Agentura, její prezident a personál nebudou zasahovat do politických záležitostí žádné členské země. Agentura má sice právo uvážit všechny okolnosti týkající se investice, ale její pracovníci se při rozhodování nedají ovlivnit politickým charakterem zúčastněné členské země. Úvahy mající význam pro jejich rozhodnutí budou nestranné a zaměřené na cíle formulované v Článku 2.
Čl.35
Vztahy k mezinárodním organizacím
V rámci podmínek stanovených v této Konvenci bude Agentura spolupracovat s OSN a ostatními mezivládními organizacemi s vymezenými okruhy činnosti v příbuzných oblastech, zejména Bankou a Mezinárodní finanční korporací.
Čl.36
Sídlo hlavní kanceláře
(a) Hlavním sídlem Agentury bude Washington, D. C., pokud Rada prostřednictvím zvláštní většiny nerozhodne sídlo umístit jinam.
(b) Agentura může zřizovat další kanceláře, které budou potřebné pro její činnost.
Čl.37
Místo uložení aktiv
Každý člen označí svoji ústřední banku jako místo, kde bude Agentura moci ukládat částky v měně příslušné členské země, případně další svá aktiva. Pokud takovou banku nemá, označí tak takovou instituci, která bude pro Agenturu přijatelná.
Čl.38
Způsob komunikace
(a) Každý člen označí příslušný orgán, se kterým bude moci Agentura komunikovat v otázkách souvisejících s touto Dohodou. Agentura bude brát prohlášení takovéhoto orgánu tak, jako by se jednalo o prohlášení příslušného člena. Na základě žádosti člena prokonzultuje Agentura s příslušným členem záležitosti související s Články 19 až 21, které se týkají institucí a pojišťovatelů příslušného člena.
(b) Pokud je pro jakýkoliv akt Agentury vyžadován předběžný souhlas jakékoliv členské země, má se za to, že souhlas byl udělen, pokud příslušná země nepředloží ve lhůtě stanovené Agenturou námitky.
KAPITOLA 6
Hlasování, prodej akcií a reprezentace
Čl.39
Hlasování a podíly akcií
(a) Aby bylo zaručeno hlasovací schéma, které odráží stejný zájem Agentury o obě kategorie států uvedených v Materiálu A k této Dohodě, i finanční účast jednotlivých členských států, každý člen bude mít 177 členských hlasů plus 1 hlas za každou akcii, kterou má v držení.
(b) Pokud kdykoli během tří let od okamžiku, kdy tato Konvence vstoupí v platnost, dojde k tomu, že celkový součet členských a akciových hlasů členů náležejících do některé ze dvou kategorií uvedených v Materiálu A bude menší než 40 % celkového počtu hlasů v obou kategoriích, členské země z této kategorie dostanou tolik doplňkových hlasů, aby se celkový součet hlasů v této kategorii dostal na požadované procento celkového počtu všech hlasů. Doplňkové hlasy budou mezi členské země v dané kategorii rozděleny v poměru akciových hlasů jednotlivých členů k celkovému součtu akciových hlasů v dané kategorii. Tyto doplňkové hlasy budou podléhat automatickému snížení nebo zvýšení tak, aby bylo požadované procento zachováno, a na konci uvedeného tříletého období budou zrušeny.
(c) Ve třetím roce od okamžiku, kdy tato Dohoda vstoupí v platnost, provede Rada správců kontrolu distribuce akcií a ve svém rozhodování se bude řídit těmito principy:
(i) hlasy členských zemí budou odrážet skutečnou hodnotu jejich úpisů do kapitálu Agentury a členské hlasy ve smyslu odstavce (a) tohoto článku,
(ii) akcie přidělené zemím, které Dohodu nepodepíší, budou dány k dispozici pro přerozdělení mezi ty členy a takovým způsobem, aby byla umožněna hlasovací parita obou uvedených kategorií,
(iii) Rada správců přijme opatření, která usnadní členským zemím nákup přidělených akcií.
(d) Během tříletého období uvedeného v odstavci (b) tohoto článku budou všechna rozhodnutí Rady správců a Ředitelské rady přijímána prostřednictvím zvláštní většiny. Výjimku tvoří rozhodnutí, která podle této Dohody vyžadují většinu vyšší.
(e) V případě, že akciový kapitál Agentury bude na základě odstavce (c) Článku 5 zvýšen, každý člen, který o to požádá, bude oprávněn k nákupu části podílu, o který se akciový kapitál zvýšil. Tato část bude úměrná podílu příslušného člena na celkovém akciovém kapitálu Agentury před zvýšením. Žádný z členů však nebude vázán povinností nakoupit akcie, o které se kapitál Agentury zvýšil.
(f) Rada správců vydá nařízení týkající se nákupu doplňujících akcií podle odstavce (e) tohoto článku. Tato opatření budou také stanovovat vhodnou časovou lhůtu, ve které člen předloží žádost o zakoupení dodatečných akcií.
Čl.40
Hlasování v Radě správců
(a) Každý správce bude oprávněn hlasovat za člena, kterého reprezentuje. Mimo případy, které jsou v předložené Konvenci uvedeny, budou rozhodnutí Rady správců podléhat schválení většiny.
(b) Usnášeníschopnou Radu správců tvoří shromáždění většiny správců, kteří dohromady představují nejméně 2/3 hlasů.
(c) Rada správců může vydat nařízení, podle něhož může Ředitelská rada, bude-li takový krok považovat z hlediska zájmů Agentury za nejlepší, požádat o rozhodnutí Rady správců v konkrétní záležitosti, aniž by tato Rada správců byla svolávána.
Čl.41
Volba ředitelů
(a) Ředitelé budou voleni v souladu s Materiálem B.
(b) Ředitelé budou působit v úřadu do té doby, dokud nebudou zvoleni jejich nástupci. Pokud se uvolní úřad ředitele dříve než 90 dnů před vypršením jeho funkčního období, zvolí správci, kteří volili i předchozího ředitele, na zbývající část funkčního období nástupce. Pro zvolení bude zapotřebí většiny hlasů. Pokud není místo ředitele obsazeno, vykonává povinnosti ředitele, s výjimkou jmenování náměstka, jeho náměstek.
Čl.42
Hlasování v Ředitelské radě
(a) Každý ředitel bude mít právo disponovat s počtem hlasů všech členů, kteří pro něj hlasovali při volbě. Všechny hlasy, s nimiž je ředitel oprávněn disponovat, musí být odevzdávány nedělitelně. Kromě případů výslovně uvedených v této Konvenci budou rozhodnutí Ředitelské rady podléhat schválení většiny.
(b) Usnášeníschopnou Ředitelskou radu tvoří většina ředitelů, kteří dohromady reprezentují nejméně polovinu celkového počtu hlasů.
(c) Ředitelská rada může vydat nařízení, podle něhož může její předseda v případě, že to bude z hlediska zájmů Agentury považovat za nejlepší, požádat o rozhodnutí Ředitelské rady v konkrétní záležitosti, aniž by tato Ředitelská rada byla svolávána.
KAPITOLA 7
Privilegia a imunity
Čl.43
Účel kapitoly
Aby mohla Agentura plnit svoji funkci, bude se na území každého členského státu těšit následujícím privilegiím a imunitám.
Čl.44
Soudní řízení
Akty mimo kroků uvedených v Článcích 57 a 58 mohou být uskutečněny proti Agentuře pouze před kompetentním soudem na území členského státu, kde má Agentura kancelář, nebo kde jmenovala pro účely doručení zprávy o soudním řízení zástupce. Žádný takovýto krok nebude proti Agentuře podniknut (i) členy, nebo osobami jednajícími ve prospěch členů či majícím vůči členům nároky, (ii) v osobních záležitostech. Majetek a aktiva Agentury bez ohledu na to, kde se nacházejí a komu náležejí, nebudou podléhat žádnému obstavení, zabavení či exekuci před doručením konečného verdiktu nebo rozhodnutí poroty.
Čl.45
Aktiva
(a) Majetek a aktiva Agentury bez ohledu na to, kde se nacházejí a v čím jsou držení, nebudou podléhat prohlídkám, rekvizicím, konfiskaci, vyvlastnění či jiné formě zabavení exekutivním či zákonným krokem.
(b) V rozsahu potřebném pro činnost Agentury v rámci této Konvence bude veškerý majetek a aktiva Agentury osvobozen od omezení, nařízení, regulačních opatření a moratorií jakéhokoliv druhu; pokud Agentura získá majetek a aktiva v rámci převzetí věřitelských práv nebo jako nástupce držitele záruky, zajištěná právnická osoba, případně investor pojištěný zajištěnou právní osobou bude osvobozen od příslušných omezení týkajících se převodu měny, nařízení a opatření platících na území příslušné členské země, ale pouze tehdy, jestliže držitel záruky, právnická osoba či investor, jejichž práva Agentura přejala, měli na takovéto zacházení nárok.
(c) Pro účely této kapitoly termín "aktiva" zahrnuje aktiva Podpůrného finančního fondu (nadace), který je uveden v Dodatku 1 k této Konvenci, a další aktiva, která Agentura při usilování o své cíle spravuje.
Čl.46
Archiv a komunikace
(a) Archiv Agentury bude nedotknutelný, bez ohledu na to, kde bude umístěn.
(b) Oficiální komunikaci Agentury se dostane od každého člena takového zacházení, jako oficiální komunikaci Banky.
Čl.47
Daně
(a) Agentura, její aktiva, majetek a příjem, a rovněž tak její operace a transakce, k nimž je na základě této Konvence oprávněna, budou osvobozeny od veškerých daní a celních poplatků. Agentura bude rovněž osvobozena od povinnosti vybírat či platit daně a cla.
(b) Kromě místních státních příslušníků nebudou na částky vyplácené na výdaje Agenturou správcům a jejich náměstkům a na platy, částky na výdaje a další požitky vyplácené Agenturou předsedovi Ředitelské rady, ředitelům, jejich náměstkům, prezidentovi a personálu Agentury žádné daně.
(c) Na žádnou investici, za kterou Agentura ručí, nebo kterou zajišťuje (včetně případného zisku), ani na žádnou pojistku, kterou Agentura zajišťuje (včetně pojistných prémií a dalších příjmů z ní plynoucích), nebudou uvalovány daně jakéhokoliv druhu, bez ohledu na to, v čím držení se nacházejí, pokud: (i) toto zdanění diskriminuje investici či pojistku pouze proto, že za ni ručí, nebo ji zajišťuje Agentura, (ii) jediným zákonným zdůvodněním pro tento krok je umístění kanceláře či pracoviště udržovaného Agenturou.
Čl.48
Pracovníci Agentury
Všichni správci, ředitelé, náměstci, prezident a personál Agentury:
(i) budou mít imunitu ve vztahu k jakýmkoliv zákonným opatřením týkajícím se skutků vykonaných v rámci své funkce,
(ii) v případě, že nebudou místními státními příslušníky, nebudou se na ně vztahovat přistěhovalecká omezení, požadavky na registraci cizinců a vojenská povinnost; obdobné úlevy poskytují členské země co se týče omezení směny představitelům, úředníkům a zaměstnancům srovnatelného postavení z jiných členských zemí,
(iii) budou mít nárok na stejné zacházení v otázkách cestování, jako se dostává od členských zemí představitelům, úředníkům a zaměstnancům srovnatelného postavení z jiných členských zemí.
Čl.49
Uplatnění této kapitoly
Každá členská země přijme na svém území taková opatření, jaká budou v rámci její legislativy potřebná pro uplatnění principů formulovaných v této kapitole, a bude Agenturu o těchto opatřeních podrobně informovat.
Čl.50
Vzdání se práv
Imunity, výjimky a privilegia formulované v této kapitole se udělují v zájmu Agentury a ta se jich může v rozsahu a za podmínek, které si stanoví, vzdát. To platí pouze pro případy, kdy nedojde vzdáním se práv k dotčení zájmů Agentury. Agentura zruší imunitu jakéhokoliv svého zaměstnance v případech, kdy podle jejího názoru by imunita bránila uplatnění zákona a kdy ji lze zrušit, aniž by přitom došlo k poškození zájmů Agentury.
KAPITOLA 8
Vystoupení, pozastavení členství a ukončení činnosti
Čl.51
Vystoupení
Po uplynutí tří let od okamžiku, kdy tato Konvence vstoupila pro příslušného člena v platnost, může každý člen z Agentury vystoupit tak, že svůj úmysl písemně oznámí hlavní kanceláři Agentury. Agentura bude informovat banku jako depozitáře této Dohody o tom, že toto upozornění obdržela. Vystoupení vstoupí v platnost do 90 dnů ode dne doručení upozornění Agentuře. Členská země od svého úmyslu může ustoupit, pokud však vystoupení ještě nenabylo platnost.
Čl.52
Pozastavení členství
(a) Pokud člen nesplní závazky vyplývající z této Dohody, může Rada ředitelů pozastavit jeho členství, pokud to odhlasuje většina jejích členů reprezentujících většinu hlasů.
(b) Pokud má člen pozastavené členství, nemá žádná práva stanovená touto Dohodou, s výjimkou práva vystoupit a ostatních práv stanovených v této kapitole a kapitole 9, ale podléhá nadále všem svým závazkům a povinnostem.
(c) Pro účely stanovení nároku či vhodnosti pro záruku či zajištění podle Kapitoly 3 či Dodatku I k této Dohodě nebude se členem, jehož členství bylo pozastaveno, zacházeno jako s členem Agentury.
(d) Člen, jehož členství je pozastaveno, ztratí automaticky členství do roka ode dne pozastavení. Výjimku tvoří případy, kdy se Rada správců rozhodne prodloužit období pozastavení členství, nebo naopak obnovit plnoprávné členství člena v Agentuře.
Čl.53
Práva a povinnosti států, jejichž členství končí
(a) Pokud členství státu končí, zůstávají státu nadále veškeré povinnosti (včetně povinnosti finanční účasti), které ve smyslu této Dohody vstoupily v platnost před ukončením jeho členství.
(b) Aniž by porušila ustanovení odstavce (a), vstoupí Agentura se státem v jednání o uspořádání a vyřízení vzájemných nároků a závazků. Každé takovéto uspořádání bude podléhat schválení Ředitelskou radou.
Čl.54
Pozastavení činnosti Agentury
(a) Ředitelská rada může vždy, kdy to bude považovat za odůvodněné, pozastavit vydávání záruk, a to na dobu určitou.
(b) V případě nouze může Ředitelská rada pozastavit veškerou činnost Agentury na dobu nepřevyšující trvání zmíněné nouzové situace, ale zároveň musí přijmout opatření zabraňující poškození zájmů Agentury a třetích stran.
(c) Rozhodnutí pozastavit činnost nebude mít vliv na povinnosti členů ve smyslu této Dohody, na závazky Agentury vůči držitelům záruk, případně zajištění, ani na třetí strany.
Čl.55
Likvidace
(a) Rada správců může prostřednictvím zvláštní většiny rozhodnout o ukončení činnosti a likvidaci Agentury. Od této chvíle ukončí Agentura až na další veškerou svoji činnost, s výjimkou zpeněžení, uchování a zachování všech aktiv a vyrovnání závazků. Až do konečného vyrovnání a rozdělení aktiv bude Agentura existovat a všechna práva a povinnosti jejích členů budou pokračovat a trvat v nezkrácené podobě.
(b) K rozdělení aktiv nedojde před tím, než Agentura vyrovná nebo zajistí veškeré své závazky k držitelům záruk a ostatním věřitelům a než o takovémto rozdělení rozhodne Rada správců.
(c) Po splnění ustanovení předchozích odstavců Agentura rozdělí zbývající aktiva mezi členy proporcionálně k podílu každého člena na upsaném kapitálu. Agentura rovněž rozdělí jakákoliv zbývající aktiva Podpůrné finanční nadace zmiňované v Dodatku I k této Dohodě mezi jeho členy proporcionálně k podílu každého člena na podpoře investic. Žádný člen nebude mít nárok na svůj podíl na aktivech Agentury či Nadace, pokud nevyrovnal případné nároky Agentury. Rozdělení aktiv bude provedeno v době určené Radou správců a takovým způsobem, jaký bude Rada správců považovat za rovný a spravedlivý.
KAPITOLA 9
Řešení sporů
Čl.56
Interpretace a použití Konvence
(a) Jakýkoliv problém související s interpretací nebo použitím ustanovení této Dohody, který vznikne mezi členem a Agenturou, nebo mezi členy Agentury, bude předán k rozhodnutí Ředitelské radě. Každý člen, jehož se projednávaná záležitost bezprostředně dotýká a který zároveň nemá v Ředitelské radě vlastního zástupce, může vyslat na jakékoliv jednání, kde bude příslušná otázka projednávána, svého zástupce.
(b) Ve všech případech, kdy Ředitelská rada vydá rozhodnutí ve smyslu předchozího odstavce (a), může jakýkoliv člen požádat o to, aby se věcí zabývala Rada správců, jejíž rozhodnutí je pak konečné. Agentura je vázána rozhodnutím odvolání k Radě správců, ale mezitím může v nutných otázkách jednat podle rozhodnutí Ředitelské rady.
Čl.57
Spory mezi Agenturou a členy
(a) Aniž by tím byla narušena platnost ustanovení Článku 56 a odstavce (b) tohoto článku, každý spor mezi Agenturou na straně jedné a členskou zemí nebo jejím orgánem, či státem, který přestal být členem, nebo jeho orgánem na straně druhé bude vyřešen v souladu s postupem uvedeným v Dodatku II k této Dohodě.
(b) Spory týkající se nároků Agentury, na kterou byla převedena věřitelská práva investora, budou vyřešeny buďto v souladu s (i) postupem uvedeným v Dodatku II této Dohody, nebo (ii) dohodou uzavřenou mezi Agenturou a příslušným členem a týkající se alternativního způsobu nebo způsobů vyřešení takovýchto sporů. Ve druhém případě poslouží Dodatek II k této Dohodě jako základ dohody, kterou v každém jednotlivém případě musí před tím, než Agentura na území příslušného člena zahájí příslušné kroky, potvrdit zvláštní většinou Ředitelská rada.
Čl.58
Spory s účastí držitelů záruk nebo zajištění
Každý spor související se záruční nebo zajišťovací smlouvou mezi jejími účastníky bude předložen k arbitráži a konečnému rozhodnutí v souladu s takovými podmínkami, které jsou uvedeny, nebo na něž je odkaz v záruční či zajišťovací smlouvě.
KAPITOLA 10
Doplňky
Čl.59
Doplňky Radou správců
(a) Doplňky k této Dohodě a jejím Dodatkům může schválit třípětinová většina správců reprezentujících čtyři pětiny celkového množství hlasů, s tím, že:
(i) jakýkoliv doplněk upravující právo na vystoupení z Agentury podle Článku 51 a omezení pasív podle odstavce (d) Článku 8 bude vyžadovat souhlas všech správců,
(ii) jakýkoliv doplněk upravující schéma společného krytí ztrát podle Článku 1 a 3 Dodatku I k této Dohodě a mající za následek zvýšení závazků jakéhokoliv člena v souvislosti s touto úpravou bude vyžadovat souhlas správců všech členů, kterých se to týká.
(b) Materiály A a B k této Dohodě mohou být doplněny Radou správců prostřednictvím zvláštní většiny.
(c) Pokud jakýkoliv doplněk ovlivní jakékoliv ustanovení Dodatku I k této Dohodě, bude celkové množství hlasů zahrnovat i dodatečné hlasy přidělené na základě Článku 7 tohoto Dodatku členům poskytujícím podporu a zemím, kde se realizují investice s podporou.
Čl.60
Postup
Jakýkoliv návrh k doplnění této Dohody podaný členskou zemí, ředitelem nebo správcem bude předložen předsedovi Ředitelské rady, který jej předloží Ředitelské radě. Pokud navržený doplněk Ředitelská rada schválí, bude dále předložen ke schválení Radě správců, v souladu s Článkem 59. Až bude doplněk formálně schválen Radou správců, Agentura to formálně oznámí všem svým členům. Doplňky vstoupí v platnost do 90 dnů ode dne doručení formálního oznámení, s výjimkou případů, kdy Rada správců rozhodne jinak.
KAPITOLA 11
Závěrečná ustanovení
Čl.61
Nabytí platnosti
(a) Tuto Dohodu mohou podepsat všichni členové Banky a Švýcarsko. Dohoda podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení členskými státy v souladu s jejich ústavními postupy.
(b) Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy bude deponováno nejméně 5 listin ratifikujících, přijímajících, či schvalujících Dohodu od signatářských zemí spadajících do Kategorie 1 a nejméně 15 těchto listin od států spadajících do Kategorie 2; přitom musí upsaný kapitál tvořit nejméně jednu třetinu celkového kapitálu Agentury uvedeného v Článku 5.
(c) Pokud stát deponuje listinu, ve které Dohodu ratifikuje, přijímá či schvaluje, poté, co Dohoda již vstoupila v platnost, je pro něj Dohoda platná ode dne, kdy takovouto listinu deponoval.
(d) Pokud tato Dohoda nevstoupí v platnost do dvou let, kdy byla dána k dispozici pro podepsání, svolá prezident Banky konferenci zainteresovaných zemí, která rozhodne o dalším postupu.
Čl.62
Úvodní zasedání
Jakmile tato Dohoda vstoupí v platnost, svolá prezident Banky její úvodní zasedání. Tato schůzka se bude konat v hlavním sídle Agentury co nejdříve ode dne, kdy Dohoda nabyla platnost, ale nejpozději do 60 dnů.
Čl.63
Depozitář
Listiny týkající se ratifikace, přijetí nebo schválení této Dohody a jejích doplňků budou ukládány v Bance, která bude sloužit jako depozitář této Dohody. Depozitář předá ověřené kopie této Dohody členským státům Banky a Švýcarsku.
Čl.64
Registrace
Depozitář zaregistruje tuto Dohodu u Sekretariátu OSN v souladu s Článkem 102 Charty OSN a nařízeními, které v souladu s ní přijalo Valné shromáždění OSN.
Čl.65
Oznamování
Depozitář bude informovat všechny signatářské státy a při nabytí platnosti Dohody i Agenturu o následujících věcech:
(a) podpisech na Dohodě,
(b) uložení ratifikačních, přijímacích nebo schvalovacích listin podle Článku 63,
(c) datu, kdy v souladu s Článkem 61 Dohoda vstoupí v platnost,
(d) výjimkách z územní platnosti podle Článku 66,
(e) vystoupení člena z Agentury podle Článku 51.
Čl.66
Územní platnost
Tato Dohoda platí na všech územích pod jurisdikcí člena, včetně území, za jejichž mezinárodní vztahy člen odpovídá, s výjimkou území, jejichž seznam člen písemně předá při deponování ratifikačních, přijímacích nebo schvalovacích listin, nebo kdykoliv poté.
Čl.67
Periodické kontroly
(a) Rada správců bude podnikat periodické souhrnné kontroly činnosti Agentury a jejích výsledků, jejichž cílem bude zavedení případných změn sloužících k posílení schopnosti Agentury plnit určené cíle.
(b) K první této kontrole dojde po pěti letech od data vstupu Dohody v platnost. Doby konání dalších kontrol stanoví Rada správců.
Sepsáno v Soulu, v jediném vyhotovení, které bude uloženo v archivu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj, která svým podpisem níže stvrdila svůj souhlas s plněním funkcí, kterými je v rámci této Konvence pověřena.
DODATEK I
Záruky za investice s finanční podporou podle Článku 24
Čl.1.
Finanční podpora
(a) Jakýkoliv člen může podpořit záruky na investici realizovanou investory jakékoliv státní příslušnosti nebo dokonce příslušníky několika států.
(b) Podle ustanovení odstavců (b) a (c) Článku 3 tohoto Dodatku se bude každý podporující člen spolu s ostatními podporujícími členy podílet na ztrátách vznikajících ze záruk na podporované investice, pokud tyto ztráty nedokáže vyrovnat Finanční podpůrná nadace, o které se hovoří v Článku 2, a to proporcionálně k tomu, jaký je podíl finančních závazků plynoucích z jím podporovaných investic na celkovém množství finančních závazků plynoucích z investic podporovaných všemi podporujícími členy.
(c) Při rozhodování o zárukách poskytovaných v rámci tohoto Dodatku bude Agentura brát v úvahu to, zda je podporující člen v postavení, které mu umožňuje plnit závazky v rámci tohoto Dodatku, a bude upřednostňovat investice, které zároveň podporuje i zúčastněná hostitelská země.
(d) Agentura bude periodicky konzultovat s podporujícími členy otázky spojené s její činností v rámci tohoto Dodatku.
Čl.2.
Finanční podpůrná nadace
(a) Pojistné prémie a další příjmy plynoucí z poskytování záruk na podporované investice, i z investování pojistných prémií a příjmů, budou ukládány na zvláštní účet, který ponese název Finanční podpůrná nadace.
(b) Všechny administrativní výdaje a platby plynoucí z nároků uplatňovaných na základě záruk poskytovaných v rámci tohoto Dodatku budou hrazeny z Finanční podpůrné nadace.
(c) Aktiva Finanční podpůrné nadace budou udržována a spravována na společném účtu podporujících členů a budou oddělena od aktiv Agentury.
Čl.3.
Vybídnutí podporujících členů k úhradě
(a) V případě, že Agentura je povinna splatit na základě ztráty utrpěné v rámci podporované záruky určitou částku, a pokud tuto částku nemohou aktiva Finanční podpůrné nadace pokrýt, vyzve Agentura každého podporujícího člena k zaplacení příslušného podílu do nadace, jehož výše bude určena v souladu s odstavcem (b) Článku 1 tohoto Dodatku.
(b) Žádný člen nebude muset na základě výzvy podle předchozího článku nic platit, pokud by v důsledku jeho platby celkový součet všech plateb tohoto člena převýšil celkovou částku záruk kryjících investice podporované tímto členem.
(c) Po vypršení jakékoliv záruky kryjící investici podporovanou členem budou pasiva tohoto člena snížena o částku ekvivalentní výši této záruky. Takováto pasiva budou rovněž snížena na základě poměrnosti v případech, že Agentura uskuteční platbu ve prospěch podporované investice. Jinak budou nadále pokračovat až do vypršení všech záruk na podporované investice, které běží v době takovéto platby.
(d) Pokud člen nebude na základě ustanovení odstavců (b) a (c) povinen na výzvu uhradit příslušnou částku, nebo pokud některý podporující člen včas neuhradí nebo vůbec neuhradí částku, k jejímuž zaplacení byl vyzván, o tyto částky se úměrně podělí ostatní podporující členové. Povinnost členů k úhradě na výzvu ve smyslu tohoto článku podléhá omezením stanoveným v odstavcích (b) a (c).
(e) Každá platba, která bude uhrazena na výzvu podporujícím členem v souladu s tímto článkem, bude provedena co nejdříve a ve volně použitelné měně.
Čl.4.
Ohodnocování měn a náhrad
Ustanovení týkající se ohodnocování měn a náhrad obsažená v této Dohodě s ohledem na kapitálové úpisy budou mutatis mutandis použita i na částky zaplacené členy za účelem podporování investic.
Čl.5.
Zajištění
(a) Agentura může za podmínek uvedených v Článku 1 tohoto Dodatku poskytnout zajištění svému členu, jeho instituci, regionální agentuře definované v odstavci (a) Článku 20 této Dohody, nebo soukromému pojišťovateli v některé z členských zemí. Na zajištění poskytované v rámci tohoto Dodatku se budou mutatis mutandis vztahovat ustanovení tohoto Dodatku týkající se záruk a Článků 20 a 21 této Dohody.
(b) Agentura může získat zajištění pro investice, za které ručí, v rámci tohoto Dodatku a náklady na takovéto zajištění bude krýt z Finančního podpůrného fondu.Ředitelská rada může rozhodnout, zda a v jakém rozsahu lze na konto získaného zajištění snížit závazek týkající se společného krytí ztrát u podporujících členů, o kterém se hovoří v odstavci (b) Článku 1 tohoto Dodatku.
Čl.6.
Principy činnosti
Aniž by tím byla narušena ustanovení tohoto Dodatku, platí pro záruky na podporované investice mutatis mutandis tatáž ustanovení, která jsou vzhledem k poskytování záruk uvedena v Kapitole 3 a Kapitole 4 této Dohody, s tou výjimkou, že (i) takovéto investice mají nárok na podporu, pokud se realizují na území jakéhokoliv, ale zejména rozvojového, člena a účastní se jich investor nebo investoři, kteří splňují podmínky uvedené v odstavci (a) Článku 1 tohoto Dodatku, nebo (ii) Agentura vzhledem ke svým aktivům neponese žádné závazky za záruky či zajištění poskytnuté v rámci tohoto Dodatku a každá záruční či zajišťovací smlouva tuto skutečnost výslovně uvede.
Čl.7.
Hlasování
U rozhodnutí týkajících se podporovaných investic bude mít každý podporující člen jeden hlas navíc za každých 10 000 jednotek SDR záruky nebo zajištění, které podporuje, a každá země, ve které se podporovaná investice bude realizovat, bude mít jeden hlas navíc za každých 10 000 jednotek SDR záruky či zajištění jakékoliv podporované investice, které je hostitelem. Tyto hlasy navíc budou platit pouze při hlasování týkajících se podporovaných investic a při stanovení počtu hlasů u jednotlivých členů na ně jinak nebude brán zřetel.
DODATEK II
Řešení sporů mezi členem a Agenturou podle Článku 57
Čl.1..
Platnost Dodatku
Veškeré spory v rámci Článku 57 této Dohody budou řešeny v souladu s postupem uvedeným v tomto Dodatku, s výjimkou případů, kdy Agentura uzavřela smlouvy s členem podle odstavce (b) (ii) Článku 57.
Čl.2..
Vyjednávání
Strany ve sporu v rámci tohoto Dodatku se pokusí tento spor vyřešit jednáním, než se uchýlí ke smírčímu či arbitrážnímu řešení. Pokud strany nedosáhnou dohody do 120 dnů ode dne žádosti o zahájení jednání, bude se jednání považovat za neúčinné a jeho prostředky za vyčerpané.
Čl.3..
Smír
(a) Pokud nedojde k vyřešení sporu jednáním, může každá strana předložit takovýto spor k arbitráži v souladu s ustanoveními Článku 4 tohoto Dodatku, ale obě strany rovněž mají možnost uchýlit se ke smírčímu řízení, o kterém se hovoří v tomto článku.
(b) Dohoda o volbě smírčího postupu uvede sporný problém, požadavky obou stran na jeho vyřešení a jméno smírčího úředníka, pokud je k dispozici. Pokud se strany nedohodnou na usmiřovateli, mohou společně požádat o jeho jmenování buďto generálního tajemníka Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů (ICSID), nebo předsedu Mezinárodního soudního dvora. Smírčí řešení končí, pokud nebyl usmiřovatel jmenován do 90 dnů od uzavření dohody o volbě smírčího postupu.
(c) Pokud se v tomto Dodatku výslovně nestanoví jinak, nebo pokud se obě strany nedohodnou, usmiřovatel stanoví pravidla pro smírčí řízení a v tomto ohledu se bude řídit pravidly přijatými Dohodou o řešení investičních sporů mezi státy a příslušníky jiných států.
(d) Obě strany budou v dobré víře spolupracovat s usmiřovatelem a zejména mu poskytnou všechnu dokumentaci a veškeré informace, které mu pomohou při výkonu jeho funkce. Budou o jeho doporučeních velice vážně uvažovat.
(e) Pokud se strany nedohodnou jinak, předloží usmiřovatel v době nepřesahující 180 dnů ode dne svého jmenování stranám zprávu shrnující výsledky jeho snah, vymezující předměty sporu stran a předkládající návrhy na jejich řešení.
(f) Každá strana do 60 dnů od obdržení zprávy vyjádří písemně svá stanoviska k této zprávě a zašle je druhé straně.
(g) Žádná strana účastnící se smiřovacího řízení nebude mít právo uchýlit se k arbitráži, pokud:
(i) usmiřovatel předloží svojí zprávu ve lhůtě stanovené v odstavci (e),
(ii) strany přijmou všechny návrhy obsažené ve zprávě do 60 dnů od jejího obdržení,
(iii) strany po výměně názorů na zprávu se dohodnou na řešení všech předmětů sporu do 60 dnů od obdržení usmiřovatelovy zprávy,
(iv) strana vyjádří svoje názory na zprávu podle ustanovení obsaženém v odstavci (f).
(h) Pokud se strany nedohodnou jinak, honorář usmiřovatele bude určen na základě sazeb platných pro smírčí řízení ICSID. Honorář a další náklady na smírčí řízení ponesou stejným dílem obě strany. Každá strana si bude hradit své vlastní náklady.
Čl.4..
Arbitráž
(a) Arbitrážní řízení bude zahájeno upozorněním strany žádající o arbitráž (žalobcem) adresovaným další straně nebo dalším stranám ve sporu (žalovaný). Upozornění bude charakterizovat povahu sporu, návrh řešení a jméno arbitra jmenovaného žalobcem. Žalovaná strana do 30 dnů ode dne doručení upozornění oznámí žalobci jméno arbitra, kterého zvolila. Do 30 dnů ode dne jmenování druhého arbitra obě strany vyberou třetího arbitra, který bude fungovat jako předseda arbitrážního tribunálu (dále tribunál).
(b) Pokud nebude tribunál ustaven do 60 dnů ode dne upozornění, bude neurčený arbitr nebo předseda jmenován na společnou žádost stran generálním tajemníkem ICSID. Pokud strany společnou žádost nepodají, nebo pokud generální tajemník nejmenuje příslušnou osobu do 30 dnů od podání žádosti, každá strana se může obrátit s žádostí o jmenování na předsedu Mezinárodního soudního dvora.
(c) Žádná strana nebude mít právo změnit arbitra, kterého jmenovala, jakmile začne slyšení ve věci sporu. Pokud jakýkoliv arbitr (včetně předsedy tribunálu) předloží svoji rezignaci, zemře, nebo nebude schopen výkonu funkce, bude jeho následník jmenován stejným způsobem jako jeho předchůdce a takovýto následník bude mít stejná práva a povinnosti, jako osoba, na jejíž místo nastoupil.
(d) Tribunál se sejde poprvé v době a na místě určeném předsedou. Následné schůzky určuje tribunál dohodou všech členů.
(e) Pokud tento Dodatek nestanoví jinak, nebo pokud se strany nedohodnou jinak, tribunál stanoví svůj postup a bude v tomto ohledu veden arbitrážními pravidly přijatými podle Dohody o řešení investičních sporů mezi státy a příslušníky jiných států.
(f) Tribunál bude posuzovat svoji vlastní kompetenci s výjimkou případů, kdy je před tribunálem vznesena námitka v tom smyslu, že spor spadá do pravomoci a jurisdikce Ředitelské rady nebo Rady správců, podle Článku 56, nebo do pravomoci soudního či arbitrážního orgánu určeného dohodou ve smyslu Článku 1 tohoto Dodatku. Pokud má tribunál za to, že je námitka oprávněná, předloží ji Ředitelské radě, Radě správců, nebo příslušnému orgánu, a arbitrážní řízení bude pozastaveno až do té doby, kdy bude ve věci dosaženo pro tribunál závazného rozhodnutí.
(g) Tribunál bude v jakémkoliv sporu v rámci tohoto Dodatku uplatňovat ustanovení této Konvence, jakéhokoliv relevantního dokumentu formulujícího dohodu obou stran, podzákonů a nařízení Agentury, příslušných nařízení mezinárodního práva, místního práva zúčastněného člena, a rovněž příslušných ustanovení investičního kontraktu, pokud se v něm tato nacházejí. Aniž by tím byla narušena ustanovení této Dohody, může tribunál vydat ve věci sporu rozhodnutí ex aequo et bono, jestliže s tím Agentura a zúčastněný člen souhlasí. Tribunál nesmí vydat rozhodnutí non liquet s tím, že zákon je nejasný, nebo o daném problému nehovoří.
(h) Tribunál poskytne spravedlivé slyšení všem stranám. Veškerá usnesení tribunálu budou založena na schválení většinou jeho členů a budou uvádět důvody, které k nim vedly. Vyjádření tribunálu bude písemné, podepsané nejméně dvěma arbitry a každá strana dostane jeho kopii. Vyjádření bude konečné, pro strany závazné a nebude se na něj vztahovat možnost odvolání, anulování nebo revize.
(i) Pokud mezi stranami vznikne spor v otázce významu nebo rozsahu rozhodnutí tribunálu, může každá strana písemnou žádostí adresovanou předsedovi tribunálu, který rozhodnutí vydal, do 60 dnů od vydání rozhodnutí požádat o jeho vysvětlení a interpretaci. Pokud to bude možné, předá předseda žádost tribunálu, který rozhodnutí vydal, a do 60 dnů od obdržení žádosti tribunál svolá. Pokud tento postup nebude možný, sestaví se v souladu s ustanoveními odstavců (a) až (d) tribunál nový. Tribunál může výkon rozhodnutí pozastavit až do svého rozhodnutí v otázce požadovaného vysvětlení.
(j) Každý člen bude požadovat rozhodnutí vydané v souladu s tímto článkem za závazné a na jeho území uplatnitelné tak, jako by se jednalo o výrok soudu tohoto člena. Výkon rozhodnutí se bude řídit zákony platnými pro výkon soudních verdiktů ve státě, na jehož území má být rozhodnutí vykonáno, a nebude porušovat platný zákon vztahující se k imunitě před výkonem rozhodnutí.
(k) Pokud se strany nedohodnou jinak, budou honoráře a požitky vyplacené arbitrům stanoveny na základě sazeb platných pro arbitráže ICSID. Každá strana bude hradit své vlastní náklady spojené s arbitrážním řízením. Náklady tribunálu ponesou stejným dílem obě strany, s výjimkou případů, kdy tribunál rozhodne jinak. Jakákoliv otázka týkající se rozdělení nákladů tribunálu, případně postupu při úhradě takovýchto nákladů bude rozhodnuta tribunálem.
Čl.5..
Doručování
Oznámení související s jakýmikoliv kroky v rámci tohoto Dodatku budou písemná. Oznámení bude podávat Agentura orgánu jmenovanému zúčastněným členem podle Článku 38 této Konvence, zatímco zúčastněný člen bude oznámení podávat Agentuře na adresu její hlavní kanceláře.
 
MATERIÁL A
Členství a upsaný kapitál
              Kategorie 1

Stát             Počet akcií    Upsaný kapitál
                         (mil. SDR)
-------------------------------------------------------------
Austrálie           1,713         17.13
Rakousko            775          7.75
Belgie            2,030         20.30
Kanada            2,965         29.65
Dánsko             718          7.18
Finsko             600          6.00
Francie            4,860         48.60
SRN              5,071         50.71
Island              90          0.90
Irsko              369          3.69
Itálie            2,820         28.20
Japonsko           5,095         50.95
Lucembursko           116          1.16
Nizozemí           2,169         21.69
Nový Zéland           513          5.13
Norsko             699          6.99
Jihoafrická republika      943          9.43
Švédsko            1,049         10.49
Švýcarsko           1,500         15,00
Velká Británie        4,860         48.60
USA             20,519         205.19
               ------         ------
               59,473         594.73


              Kategorie 2

     (Pro účely této Konvence jsou do Kategorie 2
          zařazeny rozvojové země)

Stát             Počet akcií    Upsaný kapitál
                         (mil. SDR)
-------------------------------------------------------------
Afghanistán           118          1.18
Alžírsko            649          6.49
Antigua a Barbuda        50          0.50
Argentina           1,254         12.54
Bahamy             100          1.00
Bahrajn             77          0.77
Bangladéš            340          3.40
Barbados             68          0.68
Belize              50          0.50
Benin              61          0.61
Bhután              50          0.50
Bolívie             125          1.25
Botswana             50          0.50
Brazílie           1,479         14.79
Burkina Faso           61          0.61
Barma              178          1.78
Burundi             74          0.74
Kamerun             107          1.07
Ostrovy Zeleného mysu      50          0.50
Středoafrická republika     60          0.60
Čad               60          0.60
Chile              485          4.85
Čína             3,138         31.38
Kolumbie            437          4.37
Komory              50          0.50
Konžská lidová republika     65          0.65
Kostarika            117          1.17
Kypr              104          1.04
Džibuti             50          0.50
Dominika             50          0.50
Dominikánská republika     147          1.47
Ekvádor             182          1.82
Egyptská arabská republika   459          4.59
Salvador            122          1.22
Rovníková Guinea         50          0.50
Etiopie             70          0.70
Fidži              71          0.71
Gabun              96          0.96
Gambie              50          0.50
Ghana              245          2.45
Řecko              280          2.80
Grenada             50          0.50
Guatemala            140          1.40
Guinea              91          0.91
Guinea - Bissau         50          0.50
Guayana             84          0.84
Haiti              75          0.75
Honduras            101          1.01
Maďarsko            564          5.64
Indie             3,048         30.48
Indonésie           1,049         10.49
Íránská islámská republika  1,659         16.59
Irák              350          3.50
Izrael             474          4.74
Pobřeží slonoviny        176          1.76
Jamajka             181          1.81
Jordánsko            97          0.97
Demokratická Kampučie      93          0.93
Keňa              172          1.72
Jižní Korea           449          4.49
Kuvajt             930          9.30
Laoská lid. dem. rep.      60          0.60
Libanon             142          1.42
Lesotho             50          0.50
Libérie             84          0.84
Libyjská arab. džamah.     549          5.49
Madagaskar           100          1.00
Malawi              77          0.77
Malajsie            579          5.79
Maledivy             50          0.50
Malta              75          0.75
Mali               81          0.81
Mauretánie            63          0.63
Mauritius            87          0.87
Mexiko            1,192         11.92
Maroko                 348          3.48
Mozambik             97          0.97
Nepál              69          0.69
Nikaragua            102          1.02
Niger              62          0.62
Nigérie             844          8.44
Omán               94          0.94
Pákistán            660          6.60
Panama             131          1.31
Papua - Nová Guinea       96          0.96
Paraguay             80          0.80
Peru              373          3.73
Filipíny            484          4.84
Portugalsko           382          3.82
Katar              137          1.37
Rumunsko            555          5.55
Rwanda              75          0.75
St. Christopher a Nevis     50          0.50
St. Lucia            50          0.50
St. Vincent           50          0.50
Sv. Tomáš a Principův ostrov   50          0.50
Saúdská Arábie        3,137         31.37
Senegal             145          1.45
Seychely             50          0.50
Sierra Leone           75          0.75
Singapur            154          1.54
Šalamounovy ostrovy       50          0.50
Somálsko             78          0.78
Španělsko           1,285         12.85
Srí Lanka            271          2.71
Súdán              206          2.06
Surinam             82          0.82
Syrská arabská republika    168          1.68
Svazijsko            58          0.58
Tanzánie            141          1.41
Thajsko             421          4.21
Togo               77          0.77
Trinidad a Tobago        203          2.03
Tunisko             156          1.56
Turecko             462          4.62
Spojené arabské emiráty     372          3.72
Uganda             132          1.32
Uruguay             202          2.02
Vanuatu             50          0.50
Venezuela           1,427         14.27
Vietnam             220          2.20
Západní Samoa          50          0.50
Jemenská arabská republika    67          0.67
Jemenská lid. dem. rep.     115          1.15
Jugoslávie           635          6.35
Zaire              338          3.38
Zambie             318          3.18
Zimbabwe            236          2.36
               ------         ------
               40,527         405.27
Celkem           100,000        1.000.00
              -------        --------
MATERIÁL B
Volby ředitelů
1. Kandidáti na úřad ředitele budou jmenováni správci. Každý správce může navrhnout pouze jednoho kandidáta.
2. Volbu ředitelů provedou tajným hlasováním správci.
3. Při hlasování odevzdá správce pro svého kandidáta všechny hlasy, které má jeho členská země na základě odstavce (a) Článku 40 přiděleny.
4. Čtvrtina celkového počtu ředitelů bude volena zvlášť, po jednom pro každého správce reprezentujícího členské státy s nejvyšším počtem akcií. Pokud není celkový počet ředitelů dělitelný čtyřmi, počet takto zvolených ředitelů bude roven jedné čtvrtině nejbližšího nižšího čísla dělitelného čtyřmi.
5. Zbývající ředitelé budou zvoleni ostatními správci v souladu s ustanoveními odstavců 6 až 11 tohoto materiálu.
6. Pokud počet kandidátů se rovná počtu ředitelů, kteří ještě mají být zvoleni, všichni kandidáti budou zvoleni v prvním kole; výjimku tvoří kandidáti, kteří nedostanou minimální procento z celkového počtu hlasů, které stanoví Rada správců, pokud zároveň kterýkoliv z kandidátů dostane více, než je maximální procento celkového počtu hlasů, které stanoví Rada.
7. Pokud počet kandidátů převyšuje počet volených ředitelských míst, budou zvoleni kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů, s výjimkou případů, kdy kandidát nezíská minimální procento celkového počtu hlasů stanovené Radou správců.
8. Pokud nejsou všichni tito zbývající ředitelé zvoleni v prvním kole, bude se konat kolo druhé. Kandidát nebo kandidáti nezvolení v prvním kole se mohou opět účastnit kola druhého.
9. Ve druhém kole bude hlasování omezeno na (i) správce, kteří v prvním kole hlasovali pro nezvoleného kandidáta (ii) správce, kteří v prvním kole hlasovali pro kandidáta, který již obdržel maximální procento celkového počtu hlasů stanovené Radou správců již předtím, než byly započítány jejich hlasy.
10. Při určování, kdy daný kandidát obdržel více než maximální procento hlasů, se nejprve počítá hlasování správce reprezentujícího nejvyšší počet hlasů. Po něm následuje správce reprezentující druhý nejvyšší počet hlasů, třetí atd., dokud není dosaženo požadovaného procenta.
11. Pokud nejsou ve druhém kole zvoleni všichni zbývající ředitelé, budou se na tomtéž principu pořádat další kola, dokud nejsou zvoleni všichni ředitelé. Výjimku tvoří případ, kdy zbývá zvolit pouze jednoho ředitele. Ten může být zvolen prostou většinou zbývajících hlasů a má se za to, že pro něj byly odevzdány všechny tyto zbývající hlasy.
*) Část 6 doplněna po změně Dohody, která vstoupila v platnost 17. prosince 1965.
*) 3. září byl jmenovitý kapitál zvýšen na $ 110.000.000 rozdělených na 110.000 akcií po $ 1.000. 2. listopadu 1977 byl jmenovitý kapitál dále zvýšen na $ 650.000.000, rozdělených na 650.000 akcií po $ 1.000. 26. prosince 1985 byl autorizovaný kapitál zvýšen na $ 1.300.000.000 rozdělených na 1.300.000 akcií po $ 1.000.
*) Původní text: (a) Korporace nebude své financování provádět formou investic základního kapitálu. Korporace může investovat své fondy takovou formou nebo formami, které bude považovat za vhodné za daných okolností, včetně (ale bez omezení) investic, jejichž držitel má právo podílet se na výtěžku a právo upsat akciový kapitál nebo investici převést na (b) Korporace sama nemá právo upsat nebo změnit investice na akciový kapitál.
**) Původní text: (iv) Korporace nebude přebírat odpovědnost za řízení kteréhokoliv podniku, do kterého investovala.
*) Poslední klauzule doplněna v novele platné od 1. září 1965.
*) Původní text obsahoval toto: Korporace si nebude půjčovat od Banky a nebude Bance půjčovat.
*) Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj.

Související dokumenty