42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

Schválený:
42/1992 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1991
o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
Změna: 297/1992 Sb.
Změna: 496/1992 Sb.
Změna: 72/1994 Sb.
Změna: 144/1999 Sb.
Změna: 3/2000 Sb.
Změna: 310/2002 Sb.
Změna: 436/2004 Sb.
Změna: 179/2005 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
 
§ 1
Tento zákon stanoví
a) způsob úpravy majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech,
b) způsob přizpůsobení vnitřních právních poměrů družstva obchodnímu zákoníku,1)
c) způsob přeměny družstev na jiné podnikatelské formy podle obchodního zákoníku,2)
d) vydání majetku Komunistické strany Československa a Socialistického svazu mládeže, získaného družstvy od 1. ledna 1990.3)
 
§ 2
(1) Vypořádání majetkových účastí členů a jiných oprávněných osob na majetku družstev, přizpůsobení vnitřních právních poměrů obchodnímu zákoníku,1) popřípadě přeměnu na jinou podnikatelskou formu (dále jen "transformace") provedou všechna družstva vzniklá před účinností tohoto zákona podle transformačního projektu, vypracovaného a schváleného podle tohoto zákona.
(2) Schválený transformační projekt je pro oprávněné osoby a orgány družstva závazný.
(3) Transformaci neprovádějí družstva vzniklá po 1. lednu 1992 podle obchodního zákoníku.
 
ČÁST DRUHÁ
Postup transformace družstev
 
§ 3
Vypořádání se státem
(1) Stát a družstvo mají právo na vzájemné vypořádání finančních náhrad za nemovitosti, popřípadě jejich zhodnocení nebo znehodnocení, za živý a mrtvý inventář v případech, kdy došlo k úplatnému převodu ze státu na družstvo nebo opačně a nemovitost nebo živý a mrtvý inventář byly předány oprávněné osobě podle zvláštních předpisů.4)
(2) O rozsahu práv a povinností podle odstavce 1, o jejich vyčíslení a o způsobu a lhůtách vzájemného majetkového vypořádání těchto nároků uzavře, před vypracováním transformačního projektu, družstvo dohodu s orgánem republiky, příslušným podle zvláštních předpisů.5) Nedojde-li k dohodě do tří měsíců od účinnosti tohoto zákona, popřípadě do tří měsíců od vydání nemovitosti oprávněným osobám v případech, kdy dojde k vydání nemovitosti po účinnosti tohoto zákona, rozhodne na návrh jednoho z účastníků soud.
(3) Družstvo vyčíslí majetek Komunistické strany Československa a Socialistického svazu mládeže, převedený na družstvo od 1. ledna 1990 bez povolení federálního ministerstva financí3) a vydá jej na základě dohody o vydání věci příslušnému orgánu státní správy republiky. Návrh dohody vypracuje družstvo do tří měsíců od účinnosti tohoto zákona.
(4) Majetek, který připadne družstvu podle odstavců 1 a 2, se zahrne do čistého jmění družstva, určeného k transformaci.
 
§ 4
Oprávněné osoby
Oprávněnými osobami podle tohoto zákona jsou fyzické osoby, vymezené podle jednotlivých druhů družstev v § 14, 19 a 23 tohoto zákona.