127/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
127/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. června 2014,
kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna: 250/2014 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o civilním letectví
Čl. I
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví.
Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství.
Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství.
Směrnice Komise 2008/49/ES ze dne 16. dubna 2008, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o provádění prohlídek na odbavovací ploše u letadel, která používají letiště Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích.
1a) Nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení), v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb), v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru), v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě Evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě), v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 ze dne 29. dubna 2004 o sjednávání a provádění leteckých dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 Směrnice 2004/36/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství.
Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES.
Nařízení Komise (EU) č. 805/2011 ze dne 10. srpna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.“.
2. V § 2 se doplňují odstavce 9 až 15, které znějí:
„(9) Událostí se rozumí přerušení, závada, porucha nebo jiná mimořádná okolnost, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit bezpečnost letu, a která současně nemá za následek leteckou nehodu nebo vážný incident.
(10) Obchodní leteckou dopravou se rozumí doprava osob, zvířat, zavazadel, pošty nebo jiného nákladu letadlem za úplatu.
(11) Leteckým dopravcem se rozumí osoba oprávněná provozovat obchodní leteckou dopravu na základě licence nebo jiného obdobného oprávnění.
(12) Tuzemským leteckým dopravcem se rozumí letecký dopravce, který je držitelem licence k provozování obchodní letecké dopravy vydané příslušným správním orgánem České republiky.
(13) Leteckým dopravcem jiného členského státu se rozumí letecký dopravce, který je držitelem licence k provozování obchodní letecké dopravy vydané příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace.
(14) Leteckým dopravcem ze třetí země se rozumí letecký dopravce, který je držitelem licence k provozování obchodní letecké dopravy nebo obdobného dokladu vydaného příslušným orgánem státu, který není členským státem Evropské unie, státem tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarskou konfederací.
(15) Sérií nepravidelných letů se rozumí uskutečnění více než 3 letů v průběhu 2 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.“.
3. V § 3 odst. 5 až 7 a odst. 8 písm. a) a b), § 11, § 17 odst. 1, § 18 odst. 3, § 22 odst. 3, § 32 odst. 1 až 3 a 5, § 42b odst. 5, § 44 odst. 4 písm. a), § 58 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 58 odst. 1 písm. c), § 65 písm. a), § 88 odst. 1 písm. c) bodě 4, § 88 odst. 1 písm. r), § 89 odst. 1 písm. b) a r), § 89 odst. 2 písm. o), § 91 odst. 3, § 98 odst. 3 a v § 102 odst. 2 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
Poznámka pod čarou č. 1c) zní:
„1c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění.“.
4. V § 4 odst. 2 písmena a) a b) znějí:
„a) údaje o jeho vlastníku, a to
1. jméno, příjmení, bydliště a datum narození, jde-li o fyzickou osobu, nebo
2. obchodní firmu nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu,
b) údaje o jeho provozovateli, a to
1. jméno, příjmení, bydliště a datum narození, jde-li o fyzickou osobu, nebo
2. obchodní firmu nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu,“.
5. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Účastníkem řízení o schválení typu výrobku je pouze žadatel.“.
6. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova „dohodě se žadatelem“ nahrazují slovy „vyjádření žadatele“.
7. V § 7 odstavec 5 zní:
„(5) Úřad vydá rozhodnutí o schválení typu výrobku nejpozději do 3 let od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech do 5 let.“.
8. V § 18 odst. 3 se slovo „bezúhonné,“ zrušuje.
9. V § 19 odst. 2 se slovo „bezúhonnost,“ zrušuje.
10. § 19a se zrušuje.
11. V § 20 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Součástí odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu je v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím udělování průkazu způsobilosti a podmínky výkonu činnosti řídícího letového provozu16) znalost českého jazyka.“.
Poznámka pod čarou č. 16 zní:
„16) Nařízení Komise (EU) č. 805/2011.“.
12. § 21 se včetně nadpisu zrušuje.
13. V § 22a odst. 2 se slovo „Letečtí“ nahrazuje slovy „Tuzemští letečtí“.
14. V § 22a odst. 3 se za slovo „žádost“ vkládá slovo „tuzemského“ a za slova „systém kontroly“ se vkládá slovo „tuzemského“.
15. V § 22a odst. 4 větě první se za slovo „žádosti“ vkládá slovo „tuzemského“ a slova „osvědčení leteckého dopravce“ se nahrazují slovy „osvědčení leteckého provozovatele“.
16. V § 22a odst. 5 se za slovo „žádosti“ vkládá slovo „tuzemského“.
17. V § 22b úvodní části ustanovení se slovo „Letecký“ nahrazuje slovy „Tuzemský letecký“.
18. V § 22c odst. 1 písm. c) se za slovo „předkládat“ vkládá slovo „tuzemskému“.
19. V § 22c odst. 3 se za slovo „letu“ vkládá slovo „tuzemskému“.
20. V části třetí nadpis hlavy III zní: „VOJENSKÝ LETECKÝ PERSONÁL“.
21. § 22d až 22m se včetně nadpisů zrušují.
22. V § 23 se slova „19a,“ a věta druhá zrušují.
23. V § 25 odst. 4 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
24. Nadpis nad § 34a zní: „Provozní způsobilost letiště“.
25. § 34a zní:
 
㤠34a
(1) Veřejné mezinárodní letiště lze provozovat pouze, je-li schválena jeho provozní způsobilost.
(2) Provozní způsobilost veřejného mezinárodního letiště schvaluje Úřad na žádost provozovatele letiště. Přílohou žádosti je stejnopis provozovatelem letiště vypracované letištní příručky, která obsahuje technické a provozní údaje o provozovateli letiště a o jím provozovaném letišti.
(3) Provozovatel letiště průběžně zaznamenává v letištní příručce změny údajů v ní uvedených. Provozovatel letiště oznámí Úřadu změny údajů uvedených v letištní příručce nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; k oznámení přiloží stejnopis záznamu změn v letištní příručce.
(4) Náležitosti letištní příručky stanoví prováděcí právní předpis.“.
26. V § 34b odst. 1 se slovo „osvědčování“ nahrazuje slovy „schvalování provozní způsobilosti“ a slovo „osvědčovaném“ se zrušuje.
27. V § 34b odstavec 2 zní:
„(2) Úřad vydá rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti letiště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 roku od zahájení řízení.“.
28. V § 34b se odstavce 3 a 4 zrušují.
29. § 34c zní:
 
㤠34c
(1) Zjistí-li Úřad, že veřejné mezinárodní letiště nesplňuje během provozu podmínky pro schválení provozní způsobilosti, uloží provozovateli tohoto letiště, aby odstranil zjištěné nedostatky, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, která nesmí být delší než 6 měsíců.
(2) Neodstraní-li provozovatel letiště ve stanovené lhůtě vytčené nedostatky, Úřad schválení provozní způsobilosti letiště zruší. Odvolání proti rozhodnutí o zrušení schválení provozní způsobilosti letiště nemá odkladný účinek.“.
30. Za § 34c se vkládá nový § 34d, který zní:
 
㤠34d
Provozní způsobilost lze schválit i u veřejného vnitrostátního letiště. Ustanovení § 34a odst. 2 až 4, § 34b a 34c se použijí obdobně.“.
31. V § 44 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Je-li létání ve vzdušném prostoru České republiky bezprostředně a vážně ohroženo nebo vyžaduje-li to zvláště významný veřejný zájem, a nelze-li pro nebezpečí z prodlení postupovat jinak, Úřad opatřením obecné povahy podle správního řádu omezí nebo zakáže užívání vzdušného prostoru České republiky nebo jeho části k létání na dobu nezbytně nutnou.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
32. V § 44 odst. 6 se slova „odstavce 4 písm. b)“ nahrazují slovy „odstavce 5 písm. b)“.
33. V § 44 odst. 7 se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 6“.
34. V § 44a odst. 1 až 3 se slova „§ 44 odst. 2, 3 a 5“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 2, 3 a 6“.
35. Za § 44a se vkládá nový § 44b, který zní:
 
㤠44b
(1) Návrh opatření obecné povahy podle § 44 odst. 4 se nezveřejňuje a připomínky ani námitky se k němu nepodávají.
(2) Návrh opatření obecné povahy podle § 44 odst. 4 s odůvodněním Úřad zašle Ministerstvu obrany, osobě pověřené výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení a osobě pověřené poskytováním letových provozních služeb k vyjádření a stanoví jim k tomu přiměřenou lhůtu. Úřad je povinen se vyjádřením zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s ním v jeho odůvodnění. Nevyjádří-li se dotčené orgány podle věty první ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem opatření obecné povahy souhlasí.
(3) Opatření obecné povahy podle § 44 odst. 4 Úřad oznámí veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky.“.
Dosavadní § 44b se označuje jako § 44c.
36. V § 45 odst. 2 se na konci textu písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) služba tvorby letových postupů.“.
37. Nadpis dílu 3 zní:
„Letecká telekomunikační služba, letecká meteorologická služba, letecká informační služba, služba při předletové přípravě a monitorování letu, letecká služba pátrání a záchrany a služba tvorby letových postupů“.
38. V § 49 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Leteckou telekomunikační službu, leteckou meteorologickou službu, leteckou informační službu, službu při předletové přípravě a monitorování letu a službu tvorby letových postupů může poskytovat právnická nebo fyzická osoba po předchozím souhlasu Úřadu.“.
39. § 49a včetně poznámek pod čarou č. 17 a 18 zní:
 
㤠49a
(1) Letové navigační služby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vytvoření jednotného evropského nebe a jeho fungování17) může poskytovat právnická osoba, která je držitelem osvědčení vydaného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18), nestanoví-li tento přímo použitelný předpis jinak. Letové provozní služby a meteorologické služby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vytvoření jednotného evropského nebe a jeho fungování17) může poskytovat právnická osoba podle věty první, která byla k poskytování těchto služeb určena Úřadem. Na poskytování letových navigačních služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vytvoření jednotného evropského nebe a jeho fungování17) se ustanovení § 46 až 49 nepoužijí.
(2) Úřad určení k poskytování letových provozních služeb nebo meteorologických služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18) zruší, jestliže určená osoba
a) pozbyla osvědčení vydané podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18),
b) nedodržuje pravidla pro poskytování letových provozních služeb nebo meteorologických služeb stanovená tímto zákonem, mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18), nebo
c) o zrušení určení požádala.
(3) Osoba poskytující letové navigační služby zpřístupní provozní údaje, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie5c), Ministerstvu dopravy a Úřadu.
(4) Letové provozní služby nebo meteorologické služby je oprávněna poskytovat rovněž právnická osoba, která
a) byla určena orgánem jiného členského státu k poskytování letových provozních služeb nebo meteorologických služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18) a
b) je smluvní stranou smlouvy uzavřené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18) (dále jen „smlouva o využití služeb“) s osobou určenou Úřadem k poskytování letových provozních služeb nebo meteorologických služeb.
(5) Smlouva o využití služeb musí být schválena Úřadem, jinak je neúčinná. Žádost o schválení smlouvy o využití služeb podává ta ze smluvních stran, která je určena Úřadem k poskytování letových provozních služeb nebo meteorologických služeb. Účastníky řízení o schválení smlouvy o využití služeb jsou pouze smluvní strany.
(6) Úřad může smlouvu o využití služeb schválit, má-li písemnou formu, obsahuje-li označení smluvních stran, předmět a účel smlouvy a nedojde-li jejím plněním k ohrožení bezpečnosti letového provozu.
(7) Smlouva o využití služeb uzavřená mezi poskytovateli letových provozních služeb nebo meteorologických služeb může být měněna pouze dohodou smluvních stran, na kterou se ustanovení odstavců 5 a 6 použijí obdobně.
(8) Oprávnění poskytovat letové provozní služby nebo meteorologické služby na základě smlouvy o využití služeb zanikne dnem, kdy osoba poskytující tyto služby přestala splňovat podmínku podle odstavce 4 písm. a). Úřad oprávnění poskytovat letové provozní služby nebo meteorologické služby na základě smlouvy o využití služeb zruší, jestliže osoba poskytující tyto služby
a) přestala splňovat podmínky podle odstavce 4 písm. b), nebo
b) nedodržuje pravidla pro poskytování letových provozních služeb nebo meteorologických služeb stanovená tímto zákonem, mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím vytvoření jednotného evropského nebe a jeho fungování17).
(9) Úřad předkládá Evropské komisi v oblasti poskytování letových navigačních služeb výroční zprávy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5e). Za tímto účelem je Úřad oprávněn požadovat informace od osob poskytujících letové navigační služby.
17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004, v platném znění.
18) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004, v platném znění.“.
40. Za § 49a se vkládá nový § 49aa, který včetně nadpisu zní:
 
㤠49aa
Odepření poskytování letových navigačních služeb
(1) Osoba poskytující letové navigační služby může odepřít jejich poskytování příjemci, který je vůči ní prokazatelně v prodlení s úhradou ceny za dříve poskytnuté letové navigační služby, činí-li
a) souhrnná výše jeho neuhrazených splatných pohledávek nejméně 100 000 Kč a
b) doba prodlení nejméně 3 měsíce.
(2) Poskytování letových navigačních služeb nelze odepřít, byla-li by tím ohrožena bezpečnost nebo plynulost letového provozu, zejména jde-li o letadlo provozované příjemcem těchto služeb v letu.
(3) Nedohodne-li se s příjemcem jinak, zahájí osoba poskytující letové navigační služby jejich poskytování bezodkladně poté, co příjemce uhradil veškeré splatné pohledávky související s dříve poskytnutými letovými navigačními službami.
(4) Osoba poskytující letové navigační služby bezodkladně oznámí odepření jejich poskytování
a) Úřadu,
b) provozovateli letiště, na kterém poskytování těchto služeb odepřela,
c) Organizaci pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL.“.
41. § 49h zní:
 
㤠49h
(1) V opatření obecné povahy, kterým se zavádí opatření k regulaci odbavovacích služeb podle § 49f a 49g, Úřad uvede
a) druh odbavovacích služeb, na které se opatření vztahuje,
b) prostor veřejného letiště, na který se opatření vztahuje,
c) postup směřující k překonání zavedených omezení,
d) den, kterým se opatření zavádí, a
e) dobu, na kterou se opatření zavádí.
(2) Po zahájení řízení Úřad oznámí Evropské komisi navrhované opatření, včetně důvodů pro jeho zavedení a dne, kterým má být opatření zavedeno; musí tak učinit alespoň 4 měsíce přede dnem, kterým má být opatření zavedeno. Dnem oznámení se řízení přerušuje na dobu 3 měsíců.
(3) Vysloví-li Evropská komise s navrhovaným opatřením nesouhlas, Úřad řízení zastaví. Požaduje-li Evropská komise změny navrhovaného opatření, Úřad je jimi při vydání opatření vázán.“.
42. Nadpis § 49i zní: „Výbor leteckých dopravců“.
43. V § 49j odst. 2 se slova „Ministerstvo dopravy a spojů“ nahrazují slovem „Úřad“.
44. V § 49j odst. 3 se za slovo „výborem“ vkládá slovo „leteckých“.
45. V části páté hlava IV včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 19 zní:
 
„HLAVA IV
ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ A HLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ
 
§ 55
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
(1) Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen „Ústav“) je správní úřad se sídlem v Praze, jehož rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy.
(2) V čele Ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy. Ředitelem Ústavu může být jmenován bezúhonný občan České republiky; za bezúhonného se považuje občan, který nebyl odsouzen za trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. Ředitel Ústavu se považuje za služební orgán a je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě. Kromě ředitele Ústavu jsou zaměstnanci Ústavu i inspektoři.
(3) Ředitel Ústavu a inspektoři Ústavu nesmějí po dobu výkonu své funkce vykonávat jakoukoliv činnost související se schvalováním typu výrobku, letové způsobilosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, s udělováním licencí k provozování obchodní letecké dopravy, s řízením letového provozu nebo provozu letiště a nesmějí vykonávat funkci poradce či člena ve statutárních orgánech subjektů, jejichž zájmy by mohly být v rozporu s činností Ústavu.
 
§ 55a
Činnost Ústavu
(1) Ústav
a) zjišťuje příčiny leteckých nehod a incidentů,
b) shromažďuje, zpracovává, vyhodnocuje a uchovává údaje o hlášených událostech.
(2) Inspektoři Ústavu jsou povinni
a) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce, a
b) prokázat se při výkonu své funkce průkazem inspektora Ústavu.
(3) V mimořádných nebo skutkově složitých případech mohou inspektoři Ústavu využít pomoci odborného konzultanta, který má znalost speciálního oboru (dále jen „konzultant“). O přibrání konzultanta provede inspektor Ústavu záznam do spisu. Se souhlasem inspektora Ústavu může konzultant v rozsahu nezbytném pro výkon své funkce nahlížet do spisu o letecké nehodě nebo incidentu a být přítomen výkonu oprávnění inspektorů Ústavu. Do výkonu oprávnění inspektorů Ústavu nesmí konzultant zasahovat. O všech skutečnostech, o nichž se konzultant v souvislosti s výkonem své funkce dozvěděl, je povinen zachovávat mlčenlivost. Této povinnosti jej může zprostit Ústav. Na vyloučení konzultanta se přiměřeně užijí zvláštní předpisy o znalcích a tlumočnících.
(4) Při zjišťování příčin leteckých nehod a odstraňování jejich následků Ústav spolupracuje se stálými orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému. Při provádění záchranných a likvidačních prací na místě letecké nehody spolupracují inspektoři Ústavu s velitelem zásahu zejména za účelem zachování důkazů nezbytných pro odborné zjištění příčiny letecké nehody.
(5) Při zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů, které se týkají civilního a vojenského letectví, spolupracuje Ústav v potřebném rozsahu s Ministerstvem obrany. Při zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů, které se týkají provozu civilních a policejních letadel, spolupracuje Ústav v potřebném rozsahu s Ministerstvem vnitra.
(6) Vzor průkazu inspektora Ústavu stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 55b
Zjišťování příčin jiných než vážných incidentů
(1) Každý jiný než vážný incident, k němuž došlo na území České republiky, je provozovatel nebo pilot letadla, nebo poskytovatel leteckých služeb povinen bez zbytečného odkladu oznámit Ústavu.
(2) Při zjišťování příčin jiných než vážných incidentů jsou inspektoři Ústavu oprávněni zajišťovat části letadla pro účely jejich dalšího zkoumání a vyžadovat
a) volný přístup na místo jiného než vážného incidentu, k letadlu, jeho částem a obsahu,
b) okamžité vypracování seznamu důkazů,
c) volný přístup k letovým zapisovačům a veškerým ostatním záznamům a tyto využívat,
d) volný přístup k výsledkům výslechů leteckého personálu a pilotů sportovních létajících zařízení,
e) volný přístup k výsledkům testů sloužících ke zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky u leteckého personálu a pilotů sportovních létajících zařízení,
f) vysvětlení od osob,
g) volný přístup k veškerým dalším informacím týkajícím se jiného než vážného incidentu.
(3) O každém jiném než vážném incidentu, jehož příčiny byly Ústavem zjišťovány, zpracuje inspektor Ústavu bez zbytečného odkladu zprávu, která, je-li to vhodné, obsahuje bezpečnostní doporučení. Ústav zprávu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup do 12 měsíců ode dne, kdy k jinému než vážnému incidentu došlo; současně ji předá Ministerstvu dopravy, Úřadu, provozovatelům letadel nebo poskytovatelům leteckých služeb zúčastněným na jiném než vážném incidentu a dalším osobám, které by mohly s ohledem na provozní bezpečnost civilního letectví mít prospěch z jejích závěrů.
 
§ 55c
Pověření
(1) Ústav může zjišťováním příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů pověřit na žádost právnickou osobu, která je způsobilá zajistit řádný výkon těchto činností prostřednictvím odborně způsobilých fyzických osob a s pomocí odpovídajícího technického vybavení. Při výkonu činností, jimiž byla pověřena, je právnická osoba podřízena Ústavu.
(2) Právnická osoba pověřená podle odstavce 1 postupuje při zjišťování příčin leteckých nehod a vážných incidentů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího šetření nehod a incidentů v civilním letectví19). Na výkon činností právnickou osobou pověřenou podle odstavce 1 se ustanovení § 55a odst. 2 písm. a), § 55a odst. 3 a 4 a § 55b odst. 2 a 3 použijí obdobně. Fyzická osoba, jejímž prostřednictvím zajišťuje právnická osoba pověřená podle odstavce 1 zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů, je povinna prokázat se při provádění této činnosti průkazem vydaným pověřenou právnickou osobou.
(3) Právnická osoba pověřená podle odstavce 1 je povinna Ústavu bezodkladně oznamovat
a) veškeré výsledky činností, jimiž byla pověřena, a
b) veškeré změny týkající se skutečností rozhodných pro udělení pověření.
(4) Ústav udělené pověření odejme, pokud jeho držitel
a) přestal splňovat podmínky pro udělení pověření,
b) závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo
c) o odejmutí pověření požádal.
(5) Vzor průkazu fyzické osoby podle odstavce 2 stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 55d
Hlášení událostí
(1) Události jsou Ústavu povinny hlásit tyto osoby:
a) provozovatel nebo pilot letadla s turbínovým motorem nebo letadla určeného k provozování obchodní letecké dopravy,
b) osoba provádějící vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,
c) zaměstnanec v Úřadu podepisující osvědčení letové způsobilosti nebo doklad o provedené kontrole letové způsobilosti letadla s turbínovým motorem nebo letadla určeného k provozování obchodní letecké dopravy nebo o schválení způsobilosti letadlové části a zařízení k použití v civilním letectví,
d) osoba pověřená poskytováním služby řízení letového provozu nebo letové informační služby,
e) provozovatel letiště,
f) osoba provádějící instalaci, modifikace, údržbu, opravy, zkoušky a kontroly technického zařízení potřebného k poskytování letových navigačních služeb,
g) osoba zúčastněná na poskytování odbavovacích služeb.
(2) Ústav vede údaje poskytnuté v rámci hlášení událostí v elektronické podobě. Tyto údaje Ústav zpřístupní příslušným orgánům členských států Evropské unie a Evropské komisi. V případě potřeby Ústav oznámí vedené údaje příslušnému orgánu členského státu Evropské unie, na jehož území k události došlo, v jehož leteckém rejstříku je letadlo, kterého se událost týká, zapsáno, na jehož území bylo toto letadlo vyrobeno, nebo kterým byla provozovateli tohoto letadla vydána licence k provozování obchodní letecké dopravy.
(3) Ústav uchovává údaje poskytnuté v rámci hlášení událostí po likvidaci veškerých osobních údajů, které se vztahují k osobě podávající hlášení, a po likvidaci technických údajů, které poukazují nebo mohou poukazovat na totožnost osoby podávající hlášení, nebo třetích stran.
(4) Ústav každoročně zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup souhrnnou bezpečnostní zprávu obsahující údaje o událostech hlášených Ústavu za uplynulý rok.
(5) Kategorie událostí podléhajících hlášení a údaje, které jsou v hlášení obsaženy, stanoví prováděcí právní předpis.
19) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010.“.
46. V § 56 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
47. V § 62 písm. a) se za slovo „označení“ vkládá slovo „tuzemského“ a slovo „osob“ se nahrazuje slovy „právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci“.
48. Nadpis § 67 zní: „Osvědčení leteckého provozovatele“.
49. V § 67 odst. 1 se slova „Osvědčení leteckého dopravce“ nahrazují slovy „Osvědčení leteckého provozovatele“ a za slovo „žádosti“ se vkládá slovo „tuzemského“.
50. V § 67 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Osvědčením leteckého dopravce“ nahrazují slovy „Osvědčením leteckého provozovatele“ a za slovo „že“ se vkládá slovo „tuzemský“.
51. V § 67 odst. 3 se slova „Osvědčení leteckého dopravce“ nahrazují slovy „Osvědčení leteckého provozovatele“ a za slovo „přestane-li“ se vkládá slovo „tuzemský“.
52. Nadpis § 68 zní: „Povinnosti tuzemského leteckého dopravce“.
53. V § 68 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „Letecký“ nahrazuje slovy „Tuzemský letecký“.
54. V § 68 odst. 1 písm. a) se slova „a podmínek provozního oprávnění cizího státu, jedná-li se o mezinárodní obchodní leteckou dopravu“ zrušují.
55. V § 68 odstavec 2 zní:
„(2) Tuzemský letecký dopravce je dále povinen vypracovat plán pomoci obětem leteckých nehod a jejich příbuzným19) a podle tohoto plánu postupovat. Plán pomoci obětem leteckých nehod a jejich příbuzným obsahuje
a) pracovní postupy pro potvrzení účasti cestujícího na letecké nehodě a jejich personální a materiální zabezpečení a
b) pracovní postupy pro poskytnutí péče obětem leteckých nehod a jejich příbuzným, včetně informační, psychologické, právní a finanční pomoci, a jejich personální a materiální zabezpečení.“.
56. V § 68 se odstavce 3 až 7 zrušují.
57. § 69 včetně nadpisu zní:
 
㤠69
Předávání údajů o cestujících
(1) Letecký dopravce je povinen za účelem zdokonalení hraničních kontrol a boje proti nedovolenému přistěhovalectví předávat útvaru Policie České republiky, který je podle zvláštního právního předpisu5j) příslušný k provedení hraniční kontroly na letišti, na jeho žádost elektronicky, a v případě poruchy jiným vhodným způsobem, údaje o cestujících, kteří překročí vnější hranici1n), a to neprodleně po doručení žádosti, nejdříve však po ukončení nástupu všech cestujících do letadla.
(2) Údaji předávanými podle odstavce 1 jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) den, měsíc a rok narození,
c) státní občanství,
d) číslo a typ cestovního dokladu, kterým se cestující prokázal,
e) místo vstupu na území České republiky,
f) číslo letu,
g) datum a čas odletu a příletu,
h) počáteční místo nástupu k dopravě a
i) celkový počet cestujících přepravovaných příslušným letem.
(3) Letecký dopravce je povinen informovat cestující podle zvláštního právního předpisu5k) o shromažďování a zpracování údajů podle odstavce 1.
(4) Letecký dopravce provede likvidaci osobních údajů o cestujících, které byly shromážděny za účelem splnění povinností podle odstavce 1, do 24 hodin po přistání letadla, jímž byli na území České republiky tito cestující přepraveni.
(5) Práva a povinnosti leteckého dopravce a cestujících týkající se ochrany osobních údajů stanovené zvláštním právním předpisem nejsou ustanoveními odstavců 1 až 4 dotčena.
(6) Policie České republiky provede likvidaci osobních údajů předávaných podle odstavce 1 do 24 hodin po jejich obdržení, pokud tyto údaje nevyužije k plnění jí stanoveného úkolu.
(7) Práva a povinnosti Policie České republiky týkající se ochrany osobních údajů stanovené zvláštním právním předpisem5l) nejsou ustanoveními odstavců 1 a 6 dotčena.“.
58. § 70 a 70a včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 20 znějí:
 
㤠70
Mezinárodní obchodní letecká doprava
(1) O záměru provozovat pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu z České republiky do státu, který není členským státem Evropské unie, informuje letecký dopravce Evropské unie20) bez zbytečného odkladu Ministerstvo dopravy.
(2) Letecký dopravce Evropské unie20), který hodlá provozovat pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, a která obsahuje omezení přístupu leteckých dopravců na přepravní trh mezi Českou republikou a druhou smluvní stranou, musí mít k této obchodní letecké dopravě uděleno právo provozovat pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu na určené lince v daném rozsahu (dále jen „přepravní právo“).
 
§ 70a
Udělení přepravního práva
(1) Ministerstvo dopravy rozhoduje o udělení přepravního práva leteckému dopravci Evropské unie20) na základě jeho žádosti.
(2) Žádost o udělení přepravního práva vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahuje
a) název a adresu sídla orgánu, který leteckému dopravci Evropské unie20) vydal licenci k provozování obchodní letecké dopravy a osvědčení leteckého provozovatele, a který nad ním vykonává kontrolu,
b) adresu provozovny leteckého dopravce na území České republiky, jedná-li se o leteckého dopravce jiného členského státu,
c) vymezení nabízených služeb obchodní letecké dopravy včetně období a typu provozu,
d) návrh letového řádu včetně organizačního a zeměpisného vymezení plánovaného provozu a dne předpokládaného zahájení provozu,
e) vymezení způsobu technického zabezpečení provozu včetně typu a vnitřního uspořádání používaných letadel a právního vztahu k nim,
f) vymezení plánované cenové politiky včetně nabízených tarifů a konečných cen za přepravu,
g) vymezení předpokládaného vývoje objemu dopravy a předpokládaného využití kapacity letadla v průběhu 3 let ode dne předpokládaného zahájení provozu,
h) vymezení způsobu nabízení služeb obchodní letecké dopravy včetně distribuce přepravních dokladů,
i) vymezení způsobu a rozsahu zapojení linky odpovídající požadovanému přepravnímu právu do sítě linek leteckého dopravce Evropské unie20) a její návaznosti na sítě ostatních leteckých dopravců a
j) vymezení zamýšlené spolupráce s jinými leteckými dopravci, včetně způsobu a rozsahu této spolupráce, na lince odpovídající požadovanému přepravnímu právu.
20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství.“.
59. V § 70b odst. 1 se slova „a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup1d)“ zrušují, za slovo „dopravci“ se vkládají slova „Evropské unie20)“ a za slovo „dopravců“ se vkládají slova „Evropské unie20)“.
60. § 70c a 70d znějí:
 
㤠70c
(1) Ministerstvo dopravy při rozhodování o udělení přepravního práva přihlédne k
a) typu, úrovni a rozsahu nabízených služeb obchodní letecké dopravy, míře zohlednění potřeb jednotlivých kategorií uživatelů a poměru ceny a úrovně služeb obchodní letecké dopravy,
b) četnosti nabízených služeb obchodní letecké dopravy, nabízené kapacitě a rozložení letů v průběhu kalendářního roku,
c) termínu předpokládaného zahájení provozu a období provozu,
d) dostupnosti nabízených služeb obchodní letecké dopravy uživatelům,
e) cenové politice leteckého dopravce Evropské unie20) včetně nabízených tarifů a konečných cen za přepravu,
f) zajištění dopravní obslužnosti včetně návaznosti a zapojení do stávající sítě linek,
g) technickému zabezpečení provozu včetně využití vlastních letadel, pronajatých letadel bez posádky a pronajatých letadel s posádkou,
h) způsobu a rozsahu spolupráce s jinými leteckými dopravci,
i) podmínkám provozu na určené lince a přiměřenosti nabídky a
j) dosavadnímu využívání přidělených přepravních práv leteckým dopravcem Evropské unie20).
(2) Ministerstvo dopravy může udělit přepravní právo více žadatelům, umožňuje-li to mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.
(3) Ministerstvo dopravy rozhodne o žádosti o udělení přepravního práva ve lhůtě 60 dnů od doručení první žádosti. Rozhodnutí o udělení přepravního práva se vydává na dobu neurčitou.
(4) Ministerstvo dopravy může v rozhodnutí o udělení přepravního práva stanovit podmínky pro jeho výkon. O změně podmínek pro výkon přepravního práva může Ministerstvo dopravy rozhodnout na základě žádosti leteckého dopravce Evropské unie20), kterému bylo uděleno přepravní právo, nebo z moci úřední za podmínky, že došlo ke změně skutečností rozhodných pro udělení přepravního práva.
(5) Ministerstvo dopravy zveřejní rozhodnutí o udělení přepravního práva na své úřední desce.
(6) Letecký dopravce Evropské unie20), kterému bylo uděleno přepravní právo, je povinen oznámit Ministerstvu dopravy
a) změnu skutečností uvedených v žádosti, může-li mít podstatný vliv na výkon uděleného přepravního práva, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, a
b) skutečnost, že mu příslušný orgán nevydal nebo zrušil povolení k poskytování služeb obchodní letecké dopravy na určené lince, a to bez zbytečného odkladu.
(7) Letecký dopravce Evropské unie20) nesmí udělené přepravní právo převést na jinou osobu.
 
§ 70d
(1) Letecký dopravce Evropské unie20) může požádat Ministerstvo dopravy o udělení přepravního práva, které bylo uděleno jinému leteckému dopravci, nejdříve po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení přepravního práva. V řízení o žádosti podle věty první se ustanovení § 70a odst. 2, § 70b a § 70c odst. 1 až 5 použijí obdobně.
(2) Ministerstvo dopravy po obdržení žádosti podle odstavce 1 posoudí dosavadní způsob využívání přepravního práva leteckým dopravcem Evropské unie20), kterému bylo uděleno, a svým rozhodnutím
a) ponechá přepravní právo tomuto leteckému dopravci a žádost zamítne,
b) odebere přepravní právo tomuto leteckému dopravci a udělí je žadateli, nebo
c) ponechá přepravní právo tomuto leteckému dopravci a současně je udělí žadateli.“.
61. Za § 70d se vkládají nové § 70e a 70f, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠70e
Odnětí přepravního práva
(1) Ministerstvo dopravy odejme udělené přepravní právo, pokud letecký dopravce Evropské unie20)
a) nezahájí provoz na určené lince do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení přepravního práva,
b) nevyužívá udělené přepravní právo po dobu delší než 6 po sobě jdoucích měsíců, není-li to v důsledku mimořádných okolností, které nemohl ovlivnit,
c) porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí o udělení přepravního práva,
d) oznámí, že udělené přepravní právo nehodlá nadále využívat, nebo
e) ukončí provozování obchodní letecké dopravy.
(2) Ministerstvo dopravy rovněž odejme udělené přepravní právo, pokud
a) dojde k podstatné změně skutečností uvedených v žádosti leteckého dopravce Evropské unie20), kterému bylo přepravní právo uděleno, přičemž tato změna má nežádoucí vliv na výkon uděleného přepravního práva, nebo
b) leteckému dopravci Evropské unie20) příslušný orgán nevydá nebo zruší povolení k poskytování služeb obchodní letecké dopravy na určené lince.“.
 
§ 70f
Obchodní letecká doprava leteckého dopravce jiného členského státu
(1) Letecký dopravce jiného členského státu je povinen oznámit Ministerstvu dopravy zahájení pravidelné obchodní letecké dopravy do České republiky, z České republiky nebo na území České republiky. Oznámení se podává alespoň 10 dnů před plánovaným dnem zahájení pravidelné obchodní letecké dopravy a vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahuje název a adresu sídla orgánu, který leteckému dopravci jiného členského státu vydal licenci k provozování obchodní letecké dopravy a osvědčení leteckého provozovatele. Hodlá-li letecký dopravce jiného členského státu provozovat pravidelnou obchodní leteckou dopravu z České republiky do státu, který není členským státem Evropské unie, uvede v oznámení rovněž adresu své provozovny na území České republiky.
(2) Letecký dopravce jiného členského státu k oznámení přiloží letový řád, který obsahuje
a) kódové označení leteckého dopravce jiného členského státu přidělené mezinárodní organizací podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,
b) číslo, den, předpokládané časy a směrování letu,
c) typ a poznávací značku letadla,
d) nabízenou kapacitu letadla,
e) organizační a zeměpisné vymezení plánovaného provozu a
f) dobu platnosti letového řádu.
(3) Hodlá-li letecký dopravce jiného členského státu provozovat pravidelnou obchodní leteckou dopravu, ke které se uděluje přepravní právo, z České republiky do státu, který není členským státem Evropské unie, oznámení nepodává.
(4) Bez ohledu na povinnost podat oznámení předkládá letecký dopravce jiného členského státu letový řád Ministerstvu dopravy vždy alespoň 10 dnů před zahájením každého provozního období.
(5) Letecký dopravce jiného členského státu je povinen oznámit Ministerstvu dopravy provedení nepravidelného letu nebo série nepravidelných letů do České republiky, z České republiky nebo na území České republiky letadlem s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 9 nebo s maximální vzletovou hmotností vyšší než 5,7 tuny. Oznámení se podává alespoň 3 dny před plánovaným dnem provedení letu nebo v případě série nepravidelných letů alespoň 7 dnů před plánovaným dnem provedení prvního letu.
(6) Vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu oznámení obsahuje
a) kódové označení leteckého dopravce jiného členského státu přidělené mezinárodní organizací podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,
b) číslo, den, předpokládané časy, směrování a účel letu,
c) typ a poznávací značku letadla a
d) název a adresu sídla orgánu, který leteckému dopravci jiného členského státu vydal licenci k provozování obchodní letecké dopravy a osvědčení leteckého provozovatele.“.
62. § 71 včetně nadpisu zní:
 
㤠71
Pravidelná obchodní letecká doprava leteckého dopravce ze třetí země
(1) Letecký dopravce ze třetí země může provozovat pravidelnou obchodní leteckou dopravu do České republiky, z České republiky, na území České republiky nebo přes území České republiky na základě povolení vydaného Ministerstvem dopravy. Ministerstvo dopravy vydá povolení na žádost leteckého dopravce ze třetí země, je-li to v souladu s mezinárodní smlouvou o letecké dopravě, která je součástí právního řádu, nebo nepředstavuje-li to ekonomické nebo bezpečnostní riziko.
(2) Žádost se podává alespoň 30 dnů před plánovaným dnem zahájení provozu pravidelné obchodní letecké dopravy. Letecký dopravce ze třetí země k žádosti přiloží doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla a dále tyto doklady vydané k tomu příslušným orgánem:
a) licenci k provozování obchodní letecké dopravy, je-li vydávána,
b) osvědčení leteckého provozovatele,
c) osvědčení letové způsobilosti,
d) osvědčení hlukové způsobilosti.
(3) Letecký dopravce ze třetí země k žádosti dále přiloží letový řád, který obsahuje
a) kódové označení leteckého dopravce ze třetí země přidělené mezinárodní organizací podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,
b) číslo, den, předpokládané časy a směrování letu,
c) typ a poznávací značku letadla,
d) nabízenou kapacitu letadla,
e) organizační a zeměpisné vymezení plánovaného provozu,
f) dobu platnosti letového řádu.
(4) Žádá-li letecký dopravce ze třetí země o vydání povolení k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy přes území České republiky, doklady uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) a údaje uvedené v odstavci 3 písm. d) a e) se nevyžadují.
(5) Povolení se vydává na dobu neurčitou. Vyhoví-li Ministerstvo dopravy žádosti o vydání povolení v plném rozsahu, nelze proti takovému rozhodnutí podat rozklad.
(6) Držitel povolení neprodleně informuje Ministerstvo dopravy o změně skutečností uvedených v žádosti o jeho vydání a v dokladech, které jsou k ní přiloženy.“.
63. Za § 71 se vkládají nové § 71a až 71d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 21 a 22 znějí:
 
㤠71a
Ministerstvo dopravy povolení vydané podle § 71 odst. 1 zruší, pokud letecký dopravce ze třetí země
a) nevyužívá vydané povolení po dobu delší než 12 po sobě jdoucích měsíců, není-li to v důsledku mimořádných okolností, které nemohl ovlivnit,
b) oznámí, že vydané povolení nehodlá nadále využívat,
c) závažným způsobem poruší ustanovení tohoto zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,
d) ukončí provozování obchodní letecké dopravy, nebo
e) podléhá zákazu provozu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího seznam leteckých dopravců podléhajících zákazu provozování letecké dopravy v Evropské unii21) nebo rozhodnutí mezinárodní organizace vydaného na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.
 
§ 71b
Oznamovací povinnost leteckého dopravce ze třetí země
(1) Letecký dopravce ze třetí země oznámí Ministerstvu dopravy zahájení přímého nebo zprostředkovaného prodeje služeb pravidelné obchodní letecké dopravy na území České republiky. Oznámení se podává alespoň 20 dnů před plánovaným dnem zahájení prodeje.
(2) Vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu oznámení obsahuje
a) obchodní firmu nebo název a adresu sídla organizační složky leteckého dopravce ze třetí země zřízené na území České republiky,
b) obchodní firmu nebo název a adresu sídla osoby zprostředkující pro leteckého dopravce ze třetí země prodej služeb obchodní letecké dopravy na území České republiky, není-li organizační složka zřízena, a
c) druh nabízených služeb obchodní letecké dopravy na území České republiky.
(3) Letecký dopravce ze třetí země informuje Ministerstvo dopravy o změně skutečností uvedených v oznámení ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.
 
§ 71c
Nepravidelná obchodní letecká doprava leteckého dopravce ze třetí země
(1) Letecký dopravce ze třetí země může provozovat nepravidelnou obchodní leteckou dopravu do České republiky, z České republiky, na území České republiky nebo přes území České republiky na základě povolení vydaného Ministerstvem dopravy. Ministerstvo dopravy vydá povolení na žádost leteckého dopravce ze třetí země, je-li to v souladu s mezinárodní smlouvou o letecké dopravě, která je součástí právního řádu, nebo nepředstavuje-li to ekonomické nebo bezpečnostní riziko.
(2) Žádost se podává alespoň
a) 3 pracovní dny před plánovaným dnem letu, jde-li o žádost o povolení jednotlivého letu,
b) 7 pracovních dnů před plánovaným dnem letu, jde-li o přepravu nebezpečného zboží22), nebo
c) 15 pracovních dnů před plánovaným dnem prvního letu, jde-li o sérii nepravidelných letů.
(3) Žádost vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahuje
a) kódové označení leteckého dopravce ze třetí země přidělené mezinárodní organizací podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,
b) číslo, den, předpokládané časy, směrování a účel letu,
c) typ a poznávací značku letadla,
d) organizační a zeměpisné vymezení plánovaného provozu,
e) počet cestujících nebo druh a množství nákladu,
f) název, klasifikaci, množství a způsob balení nebezpečného zboží22), je-li přepravováno,
g) číselný kód přidělený nebezpečnému zboží22) Organizací spojených národů, je-li přepravováno,
h) jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu nebo obchodní firmu nebo název a adresu sídla objednatele přepravy,
i) jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu nebo obchodní firmu nebo název a adresu sídla odesílatele a příjemce zboží, je-li přepravováno, a
j) obchodní firmu nebo název zvoleného poskytovatele odbavovacích služeb na území České republiky.
(4) Letecký dopravce ze třetí země k žádosti přiloží doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla a dále tyto doklady vydané k tomu příslušným orgánem:
a) licenci k provozování obchodní letecké dopravy, je-li vydávána,
b) licenci nebo jiný obdobný doklad pro přepravu nebezpečného zboží22), je-li přepravováno,
c) osvědčení leteckého provozovatele,
d) osvědčení letové způsobilosti,
e) osvědčení hlukové způsobilosti.
(5) Žádá-li letecký dopravce ze třetí země o vydání povolení k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy přes území České republiky, údaje uvedené v odstavci 3 písm. d), e), h) až j) a doklady uvedené v odstavci 4 písm. d) a e) se nevyžadují.
(6) Vyhoví-li Ministerstvo dopravy žádosti o vydání povolení v plném rozsahu, nelze proti takovému rozhodnutí podat rozklad.
(7) Držitel povolení neprodleně informuje Ministerstvo dopravy o změně skutečností uvedených v žádosti o jeho vydání a v dokladech, které jsou k ní přiloženy.
 
§ 71d
Ministerstvo dopravy povolení vydané podle § 71c odst. 1 zruší, nastane-li některý z důvodů uvedených v § 71a písm. b) až e).
21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, v platném znění.
22 Nařízení Komise (ES) č. 859/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, pokud jde o společné technické požadavky a správní postupy platné pro obchodní leteckou dopravu.“.
64. § 72 včetně nadpisu zní:
 
㤠72
Zvláštní ustanovení o řízeních ve věcech obchodní letecké dopravy
(1) V řízeních podle § 70a až 70e, 71, 71a, 71c a 71d může účastník jednat a písemnosti předkládat i v anglickém jazyce. Písemnosti vyhotovené v originálním znění v jiném než českém nebo anglickém jazyce předkládá účastník řízení v úředně ověřeném překladu do českého nebo anglického jazyka, nesdělí- li Ministerstvo dopravy účastníku řízení, že postačuje úředně neověřený překlad. Takové prohlášení může Ministerstvo dopravy učinit na své úřední desce pro veškerá řízení podle věty první. Ustanovení tohoto odstavce se na podání učiněná podle § 70f a 71b použije obdobně.
(2) V řízeních podle § 71, 71a, 71c a 71d činí Ministerstvo dopravy souběžně úkony v jazyce českém a anglickém. To neplatí, nesouhlasí-li s tím účastník řízení, nebo by tím byl ohrožen průběh řízení, anebo by takový postup byl spojen s nepřiměřenými náklady Ministerstva dopravy; v takovém případě se úkony činí jen v českém jazyce a Ministerstvo dopravy o tom vydá usnesení, které se oznamuje účastníku řízení. V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním úkonu je rozhodující české znění.
(3) V řízeních podle § 71, 71a, 71c a 71d lze podání učinit i v elektronické podobě bez použití uznávaného elektronického podpisu nebo prostřednictvím telegrafu nebo telefaxu. V takovém případě se podání nepotvrzuje ani nedoplňuje. Pokud podání bylo učiněno jinou osobou, než která je v něm uvedena, nemá podání účinky, které s ním zákon spojuje; Ministerstvo dopravy o tom vydá usnesení, které se poznamená do spisu. Ustanovení tohoto odstavce se na podání učiněná podle § 70f a 71b použije obdobně.
(4) V řízeních podle § 71, 71a, 71c a 71d doručuje Ministerstvo dopravy písemnosti prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, kterou mu účastník řízení sdělí, nebo prostřednictvím telefaxu; v těchto případech platí, že písemnost je doručena dnem odeslání, nevrátí-li se zpráva jako nedoručitelná. Potvrzení převzetí doručované písemnosti adresátem prostřednictvím zprávy opatřené jeho uznávaným elektronickým podpisem se nevyžaduje.“.
65. V § 82 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
66. V § 82 odst. 4 se slova „ , jakož i odejmutí tohoto rozhodnutí“ nahrazují slovy „a o odejmutí tohoto pověření“.
67. V § 84c odst. 3 písm. a) se slova „§ 81 odst. 2 písm. a) až f) a i)“ nahrazují slovy „§ 81 odst. 2 písm. a) až e) a i)“ a slova „§ 81 odst. 2 písm. g) až i)“ se nahrazují slovy „§ 81 odst. 2 písm. f) až h)“.
68. V § 84c odst. 3 písm. b) se slova „§ 81 odst. 2 písm. g) a h)“ nahrazují slovy „§ 81 odst. 2 písm. f) až h)“.
69. V § 84c odst. 4 písmeno a) zní:
„a) pro piloty sportovních létajících zařízení podle odstavce 3 písm. a)
1. 60 měsíců u osob do 40 let, nestanoví-li příslušný lékař s ohledem na zdravotní stav posuzované osoby lhůtu kratší,
2. 24 měsíců u osob od 40 do 75 let, nestanoví-li příslušný lékař s ohledem na zdravotní stav posuzované osoby lhůtu kratší,
3. 12 měsíců u osob od 75 let, nestanoví-li příslušný lékař s ohledem na zdravotní stav posuzované osoby lhůtu kratší,“.
70. V § 84c odst. 4 písm. b) bodech 1 a 2 se číslo „60“ nahrazuje číslem „75“.
71. Část osmá včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 23 zní:
 
„ČÁST OSMÁ
OCHRANA CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY
 
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY
 
§ 85
Příslušný orgán
Úkoly příslušného orgánu, včetně informační povinnosti členského státu Evropské unie vůči Evropské komisi, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) a předpisů vydaných na jeho základě plní Úřad.
 
§ 85a
Národní programy
(1) Úřad vydává a aktualizuje národní programy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) nebo podle rozhodnutí mezinárodní organizace vydaného na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu. Národní programy obsahují popis způsobu zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy.
(2) Národní programy Úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) jinak.
 
§ 85b
Obecná povinnost k ochraně civilního letectví před protiprávními činy
Každý, kdo vstupuje do míst sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), je povinen při vstupu do těchto míst, jakož i během pobytu v nich, počínat si s náležitou obezřetností tak, aby svým chováním nevystavil civilní letectví nebezpečí protiprávního činu, nebo aby takové chování jiným neumožnil.
 
§ 85c
Příkazy k zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy
(1) Fyzické a právnické osoby zajišťující ochranu civilního letectví před protiprávními činy jsou za tímto účelem v místech sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) oprávněny vydávat fyzickým osobám, které do těchto míst vstupují nebo se tam zdržují, příkazy; přitom jsou povinny dbát toho, aby příkazy byly přiměřené jejich účelu. Příkazem se rozumí ústní nebo písemný pokyn vyzývající k tomu, aby se osoba, vůči které pokyn směřuje, chovala způsobem stanoveným tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), nebo aby se zdržela jednání, které tento zákon nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) zakazuje, případně aby místo sloužící k ochraně civilního letectví před protiprávními činy neprodleně opustila.
(2) Fyzické osoby, vůči kterým příkaz směřuje, jsou povinny se jím řídit.
 
§ 85d
Obecné ustanovení o detekční kontrole osob
Každý, kdo provádí detekční kontrolu fyzických osob podle tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), je povinen provádět ji takovými způsoby a s použitím takových prostředků, které sledují výhradně účel kontroly a šetří důstojnost každého člověka, který je kontrole podroben. Za tím účelem provádí ruční prohlídku fyzických osob osoba stejného pohlaví.
 
HLAVA II
SPOLEHLIVOST
 
§ 85e
Ověření spolehlivosti
(1) Každý, kdo vstupuje bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), musí být spolehlivý, nestanoví-li tento přímo použitelný předpis jinak. Podmínkou spolehlivosti fyzické osoby je její bezúhonnost a důvěryhodnost.
(2) Ověření spolehlivosti fyzické osoby provádí na její žádost Úřad; spolehlivost fyzické osoby je takto ověřena na dobu 5 let. To neplatí, jde-li o osobu, která vykonává službu u Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace, nebo která je držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací; taková osoba se považuje za spolehlivou podle tohoto zákona. Přestane-li taková osoba splňovat podmínku podle předchozí věty, bezodkladně tuto skutečnost oznámí osobě, která jí umožnila vstup bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru.
(3) Žádost vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahuje
a) místo narození žadatele; narodil-li se žadatel v cizině, rovněž stát, na jehož území se narodil,
b) státní občanství žadatele,
c) název stávajícího žadatelova zaměstnavatele, označení zastávané funkce a popis vykonávané pracovní činnosti,
d) zdůvodnění nezbytnosti vstupovat bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru,
e) další údaje za období 5 let přede dnem podání žádosti, kterými jsou
1. předchozí státní občanství žadatele,
2. názvy předchozích žadatelových zaměstnavatelů s uvedením data vzniku a zániku pracovněprávního vztahu, označení zastávané funkce a popis vykonávané pracovní činnosti; to platí obdobně i pro služební poměr,
3. názvy osob, u kterých žadatel získával vzdělání, obsah a délka tohoto vzdělání s uvedením data a způsobu jeho ukončení,
4. nepřetržitý pobyt žadatele v cizím státě delší než 6 měsíců a jeho důvod, a
f) čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů v žádosti uvedených.
(4) K žádosti se přiloží doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, v němž žadatel v období 5 let přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Je-li žadatel cizincem, přiloží k žádosti též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, přiloží žadatel čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
 
§ 85f
Bezúhonnost a důvěryhodnost
(1) Za bezúhonnou se pro účely ověření spolehlivosti považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin ani nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti leteckého personálu, provozováním letiště, poskytováním leteckých služeb nebo provozováním leteckých činností, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
(2) Za důvěryhodnou se pro účely ověření spolehlivosti považuje fyzická osoba, u které nelze v souvislosti s jejím vstupem bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru spatřovat specifické riziko. Specifickým rizikem je důvodné podezření, že dosavadní chování fyzické osoby, její pracovní nebo společenské styky významně nasvědčují tomu, že by mohla vystavit civilní letectví nebezpečí protiprávního činu.
 
§ 85g
Ověření totožnosti a bezúhonnosti
(1) Účastníkem řízení o ověření spolehlivosti je pouze žadatel. Úřad po zahájení řízení ověří žadatelovu totožnost a bezúhonnost.
(2) Pro účely ověření totožnosti využívá Úřad ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Pro účely ověření totožnosti využívá Úřad z agendového informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu.
(4) Pro účely ověření totožnosti využívá Úřad z agendového informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,
b) datum narození,
c) místo a stát narození, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, místo a okres narození,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa pobytu na území České republiky,
f) datum úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(7) Pro účely ověření bezúhonnosti si Úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro účely ověření bezúhonnosti je Úřad rovněž oprávněn vyžádat si od soudu stejnopis pravomocného rozhodnutí. Neobsahuje-li rozhodnutí skutečnosti rozhodné pro ověření bezúhonnosti, je Úřad oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu, které tyto skutečnosti obsahují.
(8) Uvedl-li žadatel nepravdivé údaje rozhodné pro ověření totožnosti nebo není-li bezúhonný, vydá Úřad rozhodnutí o jeho nespolehlivosti. V opačném případě požádá Úřad Policii České republiky o posouzení jeho důvěryhodnosti.
 
§ 85h
Posouzení důvěryhodnosti
Policie České republiky posoudí důvěryhodnost fyzické osoby nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti Úřadu a vydá o tom závazné stanovisko. Pro účely posouzení důvěryhodnosti si Policie České republiky může vyžádat potřebnou informaci od příslušné zpravodajské služby České republiky. Ve zvlášť složitých případech, při kterých nelze důvěryhodnost posoudit ve lhůtě podle věty první, je lhůta pro vydání závazného stanoviska 20 dnů ode dne doručení žádosti Úřadu. Obsahuje-li závazné stanovisko utajované informace, o nichž Policie České republiky tvrdí, že by v souvislosti s nimi mohla být její činnost nebo činnost zpravodajských služeb České republiky ohrožena nebo vážně narušena, jsou části spisu obsahující takové závazné stanovisko vyloučeny z nahlížení.
 
§ 85i
Není-li žadatel podle závazného stanoviska Policie České republiky důvěryhodný, vydá Úřad rozhodnutí o jeho nespolehlivosti. To platí i tehdy, vyjde-li v řízení najevo, že žadatel úmyslně uvedl nepravdivé údaje rozhodné pro ověření spolehlivosti nebo takové údaje úmyslně zamlčel. V opačném případě vydá Úřad namísto písemného vyhotovení rozhodnutí doklad o spolehlivosti.
 
§ 85j
Doklad o spolehlivosti
(1) Doklad o spolehlivosti je veřejnou listinou a doba jeho platnosti činí 5 let. Odcizení nebo ztrátu dokladu o spolehlivosti jeho držitel bezodkladně ohlásí Úřadu a osobě, která mu umožnila vstup bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru.
(2) Doklad o spolehlivosti obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) den, měsíc a rok narození,
c) státní občanství,
d) datum vydání a dobu platnosti a
e) otisk úředního razítka a podpis oprávněné úřední osoby.
(3) Platnost dokladu o spolehlivosti zaniká
a) uplynutím doby jeho platnosti,
b) dnem nabytí jiných právních účinků rozhodnutí Úřadu o nespolehlivosti jeho držitele vydaného v řízení o přezkumu spolehlivosti,
c) ohlášením jeho odcizení nebo ztráty,
d) takovým poškozením, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
e) změnou některého z údajů v něm obsažených,
f) vrácením dokladu jeho držitelem Úřadu,
g) dnem doručení nového dokladu, nebo
h) úmrtím držitele dokladu, nebo jeho prohlášením za mrtvého.
(4) Držitel dokladu o spolehlivosti odevzdá Úřadu do 5 dnů doklad, jehož platnost zanikla podle odstavce 3 písm. a), b), d), e) a g), a bezodkladně tuto skutečnost oznámí osobě, která mu umožnila vstup bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru. Každý je povinen bezodkladně odevzdat nalezený doklad o spolehlivosti Úřadu nebo Policii České republiky.
(5) Držitel dokladu o spolehlivosti, jehož platnost zanikla podle odstavce 3 písm. c) až e), požádá do 5 dnů ode dne zániku platnosti Úřad o vydání dokladu nového. V takovém případě vydá Úřad do 5 dnů od doručení žádosti nový doklad o spolehlivosti, který nahrazuje doklad původní.
(6) Vzor dokladu o spolehlivosti stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 85k
Přezkum spolehlivosti
(1) Úřad zahájí z moci úřední řízení o přezkumu spolehlivosti, zjistí-li během doby platnosti dokladu o spolehlivosti skutečnosti nasvědčující tomu, že držitel dokladu
a) není bezúhonný,
b) není důvěryhodný, nebo
c) úmyslně uvedl nepravdivé údaje rozhodné pro ověření spolehlivosti nebo takové údaje úmyslně zamlčel.
(2) Účastníkem řízení o přezkumu spolehlivosti je pouze ten, jehož spolehlivost se přezkoumává. Zjistí-li Úřad skutečnosti nasvědčující tomu, že držitel dokladu o spolehlivosti není důvěryhodný, požádá Policii České republiky o posouzení jeho důvěryhodnosti. Na řízení o přezkumu spolehlivosti se ustanovení § 85f, § 85g odst. 7 a § 85h použijí obdobně.
(3) Zjistí-li Úřad, že držitel dokladu o spolehlivosti není bezúhonný nebo důvěryhodný, vydá rozhodnutí o jeho nespolehlivosti. To platí i tehdy, uvedl-li držitel dokladu o spolehlivosti úmyslně nepravdivé údaje rozhodné pro ověření spolehlivosti nebo takové údaje úmyslně zamlčel. V opačném případě Úřad usnesením řízení zastaví. Odvolání proti rozhodnutí o nespolehlivosti nemá odkladný účinek.
 
§ 85l
Soudní přezkum
(1) Dokazování se v soudním řízení provádí tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích obsažených v údajích z evidencí Policie České republiky nebo zpravodajských služeb České republiky nebo ve výsledcích jejich šetření. K těmto okolnostem lze provést důkaz výslechem jen tehdy, byl-li ten, kdo povinnost mlčenlivosti má, této povinnosti příslušným orgánem zproštěn; zprostit mlčenlivosti nelze pouze v případě, kdy by mohlo dojít k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti Policie České republiky nebo zpravodajských služeb České republiky. Provádí-li se důkaz jinak než výslechem, postupuje se přiměřeně podle tohoto odstavce.
(2) Předseda senátu rozhodne, že části spisu obsahující utajované informace, budou odděleny, může-li v souvislosti s těmito informacemi dojít k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti Policie České republiky nebo zpravodajských služeb České republiky; do oddělených částí spisu účastník řízení, jeho zástupce a osoby zúčastněné na řízení nahlížet nemohou.
 
HLAVA III
OCHRANA LETIŠŤ, LETADEL, CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL
 
§ 85m
Bezpečnostní program letiště
(1) Provozovatel letiště nesmí provozovat letiště bez schváleného bezpečnostního programu letiště podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23). Bezpečnostní program letiště schvaluje Úřad na žádost provozovatele letiště, jejíž přílohou je bezpečnostní program letiště; tuto žádost může podat i žadatel o povolení provozovat letiště současně se žádostí o povolení provozovat letiště.
(2) Úřad bezpečnostní program letiště schválí, obsahuje-li opatření zajišťující dostatečnou úroveň ochrany civilního letectví před protiprávními činy na letišti v souladu s tímto zákonem a přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23). Účastníkem řízení o schválení bezpečnostního programu letiště je pouze žadatel. V řízení o schválení bezpečnostního programu letiště je dotčeným orgánem Policie České republiky.
(3) Změnu bezpečnostního programu letiště mající vliv na zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy schvaluje Úřad na žádost provozovatele letiště. Na schválení změny bezpečnostního programu letiště se odstavec 2 použije obdobně. Jiné změny bezpečnostního programu letiště, než které jsou uvedeny ve větě první, provozovatel letiště neprodleně oznámí Úřadu.
(4) Obsahové náležitosti a strukturu bezpečnostního programu letiště stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 85n
Povinnosti provozovatele letiště
(1) Provozovatel letiště v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) rozdělí prostor letiště podle druhu uplatňovaných bezpečnostních opatření na jednotlivé oblasti, viditelně je označí a s použitím vhodných zabezpečovacích prvků zajistí, aby průchod mezi nimi byl možný jen za splnění podmínek stanovených tímto zákonem a přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23).
(2) Provozovatel letiště v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) dále zajistí
a) provádění kontroly osob a vozidel vstupujících a vjíždějících do prostoru letiště,
b) vydávání letištních identifikačních průkazů a povolení k vjezdu,
c) provádění detekční kontroly osob jiných než cestujících a jimi vnášených věcí,
d) ostrahu prostoru letiště.
 
§ 85o
Informace o bezpečnostní prohlídce letadla
Letecký dopravce zajistí, aby informace o bezpečnostní prohlídce letadla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) byla po dobu tímto přímo použitelným předpisem stanovenou uchovávána rovněž na palubě letadla.
 
§ 85p
Detekční kontrola cestujících, kabinových zavazadel a zapsaných zavazadel
(1) Provozovatel letiště a letecký dopravce zajistí provádění detekční kontroly cestujících, kabinových zavazadel a zapsaných zavazadel v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23).
(2) Letecký dopravce může umožnit vnést na palubu letadla věc, jejíž vnášení zakazuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), jen po předchozím souhlasu Úřadu a za podmínek stanovených tímto předpisem Evropské unie. Umožní-li letecký dopravce vnesení takové věci na palubu letadla, neprodleně o tom uvědomí dotčeného provozovatele letiště.
(3) Úřad na žádost fyzické nebo právnické osoby udělí souhlas s vnesením věci, jejíž vnášení na palubu letadla je zakázáno přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), lze-li s ohledem na fyzikální a chemické vlastnosti věci a účel jejího použití mít za to, že její vnesení nepředstavuje ohrožení civilního letectví.
(4) Účastníkem řízení o udělení souhlasu je pouze žadatel. V řízení o udělení souhlasu Úřad provede ohledání věci, o jejíž vnesení na palubu letadla se žádá. V rozhodnutí o udělení souhlasu s vnesením věci Úřad stanoví podmínky pro bezpečné nakládání s věcí po jejím vnesení do prostoru letiště a na palubu letadla a dobu, na kterou se souhlas uděluje.
(5) Udělil-li Úřad souhlas s vnesením věci, oprávněná úřední osoba bezodkladně po vydání rozhodnutí umístí věc do uzavíratelného neprůhledného obalu, který viditelně opatří plombou nebo jiným viditelným zajišťovacím prostředkem s jedinečným číselným identifikátorem, uvedeným v rozhodnutí, a to takovým způsobem, aby z něj nebylo možno věc vyjmout, aniž by došlo k porušení zajišťovacího prostředku. Každý, kdo s věcí nakládá, musí zajistit, že věc bude umístěna v obalu opatřeném zajišťovacím prostředkem během svého vnesení do prostoru letiště a na palubu letadla a po celou dobu svého uložení v prostoru letiště a na palubě letadla. Letecký dopravce zajistí, že věc bude od svého vnesení do prostoru letiště bezpečně doprovázena a bezpečně uložena v prostoru letiště a na palubě letadla.
 
§ 85q
Následná ochrana cestujících, kabinových zavazadel a zapsaných zavazadel
Provozovatel letiště a letecký dopravce zajistí následnou ochranu cestujících, kabinových zavazadel a zapsaných zavazadel po provedení jejich detekční kontroly v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23).
 
§ 85r
Bezpečnostní program poskytovatele letových provozních služeb
(1) Poskytovatel letových provozních služeb vypracuje a dodržuje bezpečnostní program, který obsahuje opatření zajišťující v souladu s tímto zákonem a rozhodnutím mezinárodní organizace vydaným na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, dostatečnou úroveň ochrany civilního letectví před protiprávními činy23) při poskytování letových provozních služeb.
(2) Poskytovatel letových provozních služeb bez zbytečného odkladu zpřístupní Úřadu na jeho žádost svůj bezpečnostní program.
(3) Obsahové náležitosti a strukturu bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb stanoví prováděcí právní předpis.
 
HLAVA IV
OCHRANA NÁKLADU, POŠTOVNÍCH ZÁSILEK A VĚCÍ LETECKÉHO DOPRAVCE
 
§ 85s
Osoba provádějící bezpečnostní kontrolu v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta
(1) Fyzická nebo právnická osoba v postavení schváleného agenta podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) může prováděním bezpečnostní kontroly nákladu a poštovních zásilek mimo svoji provozovnu pověřit jinou fyzickou nebo právnickou osobu, stanoví-li její povinnosti zajišťující dostatečnou úroveň ochrany civilního letectví před protiprávními činy ve svém bezpečnostním programu a zabezpečí jejich řádné plnění.
(2) Fyzická nebo právnická osoba může provádět bezpečnostní kontrolu nákladu a poštovních zásilek namísto schváleného agenta mimo jeho provozovnu se souhlasem Úřadu uděleným na její žádost. Žádost vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahuje vymezení druhu a rozsahu bezpečnostní kontroly, kterou žadatel hodlá provádět.
(3) Úřad souhlas udělí, pokud žadatel
a) splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) pro provádění bezpečnostní kontroly uvedené v žádosti a
b) má pro tuto činnost zavedena opatření zajišťující její řádné provádění.
(4) Osoba provádějící bezpečnostní kontrolu v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta bezodkladně oznamuje Úřadu změnu skutečností majících vliv na udělení souhlasu.
(5) Úřad souhlas odejme, pokud osoba, které byl udělen,
a) přestala splňovat podmínky pro udělení souhlasu,
b) závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), nebo
c) o odejmutí souhlasu požádala.
 
§ 85t
Rejstřík osob oprávněných provádět bezpečnostní kontrolu v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta
(1) Zřizuje se neveřejný rejstřík osob oprávněných provádět bezpečnostní kontrolu v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta (dále jen „rejstřík oprávněných osob“), jehož účelem je v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) zpřístupnit přehled o těchto osobách a jejich službách schváleným agentům.
(2) Správcem rejstříku oprávněných osob je Úřad. Přístup k němu mají pouze schválení agenti, kterým Úřad přístup dálkově zajistí.
(3) Úřad zapíše osobu, které udělil souhlas k provádění bezpečnostní kontroly v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta, do rejstříku oprávněných osob do 3 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení takového souhlasu.
(4) V rejstříku oprávněných osob jsou zpracovávány tyto druhy osobních údajů o fyzických osobách, které nepodnikají:
a) jméno, popřípadě jména,
b) příjmení,
c) datum narození a
d) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě jiného pobytu na území České republiky.
(5) Jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, v rejstříku oprávněných osob jsou zpracovávány tyto druhy osobních údajů:
a) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) adresa sídla a
c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno.
(6) V rejstříku oprávněných osob jsou zpracovávány tyto druhy údajů o právnických osobách:
a) obchodní firma nebo název,
b) adresa sídla a
c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno.
(7) V rejstříku oprávněných osob jsou dále zpracovávány tyto druhy údajů:
a) datum zápisu a
b) datum výmazu.
(8) Osobní údaje jsou v rejstříku oprávněných osob zpracovávány po dobu trvání souhlasu k provádění bezpečnostní kontroly v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta; po odnětí souhlasu Úřad takové údaje bezodkladně zlikviduje.
 
§ 85u
Detekční kontrola a následná ochrana věcí leteckého dopravce
Letecký dopravce zajistí provádění detekční kontroly svých věcí a jejich následnou ochranu po provedení detekční kontroly v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23).
 
HLAVA V
ODBORNÉ POŽADAVKY
 
§ 85v
Přijímání do zaměstnání
Každý, kdo hodlá přijmout do základního pracovněprávního vztahu fyzickou osobu za účelem výkonu pracovních činností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), podrobí uchazeče přijímacímu řízení zahrnujícímu ověření uchazeče před sjednáním základního pracovněprávního vztahu v souladu s tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie. Ověření uchazeče před nástupem do zaměstnání se neprovádí, podléhá-li uchazeč ověření spolehlivosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23).
 
§ 85w
Odborná příprava
Každý, pro něhož osoby plní povinnosti související s ochranou civilního letectví před protiprávními činy, zajistí, aby tyto osoby absolvovaly odbornou přípravu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23).
 
§ 85x
Uskutečňování odborné přípravy
(1) Fyzická osoba může uskutečňovat odbornou přípravu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) na základě povolení vydaného na její žádost Úřadem.
(2) Žádost vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahuje návrh druhu odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), kterou žadatel hodlá uskutečňovat. K žádosti se přiloží
a) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání v originále nebo ověřené kopii,
b) čestné prohlášení o dosavadní praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy obsahující popis veškerých vykonávaných činností souvisejících s ochranou civilního letectví před protiprávními činy, včetně délky jejich trvání, a
c) návrh obsahu, rozsahu a formy odborné přípravy, kterou žadatel hodlá uskutečňovat.
(3) Úřad povolení k uskutečňování odborné přípravy vydá, pokud
a) žadatel
1. dosáhl věku 18 let,
2. má alespoň úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou,
3. po dobu alespoň 1 roku vykonával činnosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy,
4. v rámci správního řízení prokázal odborné znalosti a praktické dovednosti potřebné pro uskutečňování navrhovaného druhu odborné přípravy a
b) návrh obsahu, rozsahu a formy odborné přípravy, kterou žadatel hodlá uskutečňovat, odpovídá podmínkám pro uskutečňování odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23).
(4) Účastníkem řízení o vydání povolení je pouze žadatel. Odborné znalosti a praktické dovednosti žadatele se v řízení prokazují teoretickou a praktickou zkouškou před tříčlennou odbornou komisí složenou ze zaměstnanců Úřadu, jejíž členy jmenuje a odvolává generální ředitel Úřadu.
(5) Úřad v rozhodnutí o vydání povolení uvede druh odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), kterou je žadatel oprávněn uskutečňovat, a dobu platnosti rozhodnutí.
(6) Úřad vydané povolení zruší, pokud fyzická osoba uskutečňující odbornou přípravu (dále jen „školitel“)
a) neplní podmínky pro uskutečňování odborné přípravy stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), nebo
b) o zrušení povolení požádala.
(7) Obsah a formu zkoušky, při níž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy, stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 85y
Absolvování odborné přípravy
(1) Odborná příprava podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) je zakončena zkouškou. Tomu, kdo úspěšně absolvoval odbornou přípravu, vystaví školitel o této skutečnosti písemný doklad. Není-li fyzická osoba držitelem platného dokladu o absolvování odborné přípravy, nesmí vykonávat činnosti, s nimiž odborná příprava přímo souvisí.
(2) Doba platnosti dokladu o absolvování odborné přípravy fyzických osob vykonávajících činnosti přímo související s prováděním detekční kontroly, jimž přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) ukládá úspěšně absolvovat odbornou přípravu alespoň jednou v průběhu 6 měsíců, činí 6 měsíců. V ostatních případech platnost dokladu o absolvování odborné přípravy činí 2 roky.
(3) Vzor dokladu o absolvování odborné přípravy stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 85z
Odborný výcvik psovodů a psů určených k odhalování výbušnin
(1) Fyzická nebo právnická osoba může uskutečňovat odborný výcvik psovodů a psů určených k odhalování výbušnin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) na základě povolení vydaného na její žádost Úřadem.
(2) Žádost vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahuje jméno, popřípadě jména, a příjmení školitele určeného žadatelem k zabezpečování odborného výcviku (dále jen „garant výcviku“). K žádosti se přiloží
a) doklad osvědčující oprávnění žadatele k nakládání s výbušninami na území České republiky,
b) doklad osvědčující oprávnění garanta výcviku k nakládání s výbušninami na území České republiky,
c) čestné prohlášení garanta výcviku o dosavadní praxi v oblasti výcviku psů obsahující popis veškerých vykonávaných činností, včetně délky jejich trvání, a
d) návrh obsahu, rozsahu a formy odborného výcviku, který žadatel hodlá uskutečňovat.
(3) Úřad povolení k uskutečňování odborného výcviku vydá, pokud
a) žadatel provádí detekční kontrolu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23),
b) garant výcviku alespoň po dobu 5 let vykonával činnosti v oblasti výcviku psů a v rámci správního řízení prokázal odborné znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro odhalování výbušnin a řádné zabezpečování odborného výcviku a
c) návrh obsahu, rozsahu a formy odborného výcviku, který žadatel hodlá uskutečňovat, zahrnuje užití prostředků zajišťujících dosažení dostatečné odhalovací schopnosti psů a odpovídá podmínkám pro uskutečňování odborného výcviku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23).
(4) Účastníkem řízení o vydání povolení je pouze žadatel. Odborné znalosti a praktické dovednosti garanta výcviku se v řízení prokazují teoretickou zkouškou a praktickým testem před tříčlennou odbornou komisí, jejíž členy jmenuje a odvolává generální ředitel Úřadu. Většinu členů odborné komise tvoří příslušníci nebo zaměstnanci Policie České republiky nebo Armády České republiky, náplní jejichž činnosti je provádění výcviku psů určených k odhalování výbušnin. Skutečně vynaložené náklady spojené s řízením o vydání povolení hradí žadatel. Povolení je platné po dobu 5 let.
(5) Úřad vydané povolení zruší, pokud fyzická nebo právnická osoba uskutečňující odborný výcvik
a) neplní podmínky pro uskutečňování odborného výcviku stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), nebo
b) o zrušení povolení požádala.
(6) Obsah a formu teoretické zkoušky a praktického testu, při nichž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti garanta výcviku a prostředky zajišťující dosažení dostatečné odhalovací schopnosti psů stanoví prováděcí právní předpis.
 
HLAVA VI
PROSTŘEDKY SLOUŽÍCÍ K OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY
 
§ 86
Užívání prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy
Fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje provádění detekční kontroly podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), zajistí, aby prostředky sloužící k ochraně civilního letectví před protiprávními činy (dále jen „bezpečnostní prostředky“), užívané při provádění detekční kontroly, splňovaly požadavky na odhalovací schopnosti, technické nastavení a provozní zabezpečení stanovené tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie.
 
§ 86a
Psi určení k odhalování výbušnin
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje provádění detekční kontroly, může při plnění této povinnosti umožnit užití psa určeného k odhalování výbušnin jen tehdy, bylo-li osobě plnící úkoly psovoda vydáno Úřadem povolení k výkonu této činnosti. To neplatí, jde-li o psa užívaného k odhalování výbušnin Policií České republiky nebo Armádou České republiky.
(2) Úřad na žádost fyzické osoby plnící úkoly psovoda vydá povolení k užívání psa určeného k odhalování výbušnin, byla-li tato osoba spolu se psem vybaveným elektronickým čipem úspěšně vycvičena podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) a v rámci správního řízení prokázala odborné znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro odhalování výbušnin stanovené tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie.
(3) Žádost vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahuje označení předmětu detekční kontroly, pro niž bude pes určený k odhalování výbušnin žadatelem užíván. Žádost dále obsahuje tyto údaje určující totožnost psa, kterého žadatel hodlá při detekční kontrole užívat:
a) jméno, popřípadě jména,
b) datum narození,
c) plemeno,
d) pohlaví,
e) identifikační údaj uložený na elektronickém čipu, kterým je pes vybaven.
(4) K žádosti se přiloží doklad o úspěšném absolvování odborného výcviku psovodů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23).
(5) Účastníkem řízení o vydání povolení je pouze žadatel. Odborné znalosti a praktické dovednosti osoby plnící úkoly psovoda nezbytné pro odhalování výbušnin se v řízení prokazují teoretickou zkouškou a praktickým testem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23). Teoretická zkouška a praktický test se provádějí před tříčlennou odbornou komisí, jejíž členy jmenuje a odvolává generální ředitel Úřadu. Většinu členů odborné komise tvoří příslušníci nebo zaměstnanci Policie České republiky nebo Armády České republiky, náplní jejichž činnosti je provádění výcviku psů určených k odhalování výbušnin. Součástí praktického testu je rovněž ověření odhalovacích schopností psa, jehož hodlá žadatel užívat. Skutečně vynaložené náklady spojené s řízením o vydání povolení hradí žadatel. Úřad v rozhodnutí o vydání povolení uvede dobu jeho platnosti a údaje určující totožnost psa, kterého žadatel hodlá při detekční kontrole užívat.
(6) Úřad vydané povolení zruší, pokud držitel povolení
a) neplní podmínky pro užívání psa určeného k odhalování výbušnin při detekční kontrole stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), nebo
b) o zrušení povolení požádal.
(7) Odvolání proti rozhodnutí o zrušení povolení nemá odkladný účinek.
 
§ 86b
Odlišný způsob provádění detekční kontroly
(1) Úřad na žádost fyzické nebo právnické osoby, která zajišťuje provádění detekční kontroly, může povolit, aby tato osoba mohla zajistit provádění detekční kontroly odlišným způsobem, než jaký stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) včetně užití bezpečnostního prostředku využívajícího nejnovějších vědeckých poznatků, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie.
(2) Účastníkem řízení o vydání povolení je pouze žadatel. Úřad v rozhodnutí o vydání povolení uvede podmínky povoleného způsobu provádění detekční kontroly a dobu platnosti povolení.
(3) Úřad vydané povolení zruší, pokud držitel povolení
a) neplní podmínky pro povolený způsob provádění detekční kontroly stanovené tímto zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) nebo rozhodnutím o vydání povolení, nebo
b) o zrušení povolení požádal.
(4) Odvolání proti rozhodnutí o zrušení povolení nemá odkladný účinek.
 
HLAVA VII
ZÁKLADNÍ, ZVLÁŠTNÍ A MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
 
§ 86c
Oznamovací povinnost
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat letiště nebo obchodní leteckou dopravu podle tohoto zákona nebo vykonávat činnost schváleného agenta, známého odesílatele, schváleného dodavatele palubních zásob nebo školitele podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), oznámí tuto skutečnost Úřadu alespoň 45 dnů před podáním žádosti o vydání rozhodnutí správního orgánu zakládajícího právo k výkonu této činnosti. Pro fyzickou nebo právnickou osobu, která hodlá uskutečňovat odborný výcvik psovodů a psů určených k odhalování výbušnin, a pro fyzickou nebo právnickou osobu, která hodlá provádět bezpečnostní kontrolu v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta mimo jeho provozovnu, se věta první použije obdobně.
(2) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vykonávat činnost stálého odesílatele, známého dodavatele palubních zásob nebo známého dodavatele letištních zásob podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), oznámí tuto skutečnost Úřadu alespoň 45 dnů přede dnem zahájení výkonu této činnosti. Pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu, která hodlá přepravovat náklad nebo poštovní zásilky podrobené bezpečnostní kontrole podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), se věta první použije obdobně.
(3) Fyzická nebo právnická osoba bezodkladně informuje Úřad o změně skutečností uvedených v jejím oznámení; to neplatí, nabylo-li rozhodnutí zakládající právo k výkonu její činnosti právní moci.
 
§ 86d
Základní opatření
(1) Obdrží-li Úřad oznámení podle § 86c, bez zbytečného odkladu stanoví z moci úřední na základě rozhodnutí Evropské komise upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy a v jeho mezích fyzické nebo právnické osobě, která toto oznámení učinila, základní opatření nezbytná k zajištění dostatečné úrovně ochrany civilního letectví před protiprávními činy při výkonu její činnosti (dále jen „základní opatření“). To neplatí, má-li Úřad důvodné podezření, že oznamovatel by mohl svých znalostí základních opatření zneužít a vystavit civilní letectví nebezpečí protiprávního činu. V takovém případě mu Úřad bez zbytečného odkladu tuto skutečnost sdělí. Postup podle tohoto odstavce se nepoužije na přístup k utajované informaci podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací.
(2) Účastníkem řízení o stanovení základních opatření je pouze ten, jemuž se základní opatření stanovují (dále jen „příjemce základních opatření“). Rozhodnutí, kterým se stanovují základní opatření, je prvním úkonem v řízení. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(3) Je-li to nezbytné ke kontrole plnění základních opatření, může Úřad v rozhodnutí příjemci základních opatření uložit povinnost informovat jej o skutečnostech významných pro posouzení obsahu a rozsahu výkonu jeho činnosti.
(4) Každý je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech obsažených v rozhodnutí, kterým byla stanovena základní opatření; to neplatí, zpřístupní-li tyto skutečnosti fyzické nebo právnické osobě, která je nezbytně potřebuje k plnění svých povinností uložených zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23).
(5) Do dne vykonatelnosti rozhodnutí, kterým byla stanovena základní opatření, nesmí příjemce základních opatření vykonávat činnost, s níž tato opatření přímo souvisejí.
(6) Zjistí-li Úřad skutečnosti, na jejichž základě je nezbytné změnit stanovená základní opatření, zejména dojde-li ke změně rozhodnutí Evropské komise upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy, rozhodnutí, kterým taková opatření byla stanovena, změní. V tomto případě Úřad stanoví rovněž lhůtu pro splnění povinností vyplývajících ze změny základních opatření. Pomine-li důvod stanovení základních opatření, Úřad rozhodnutí, kterým taková opatření byla stanovena, zruší. Na řízení o změně nebo zrušení rozhodnutí se ustanovení odstavce 2 použije obdobně.
 
§ 86e
Zvláštní opatření
(1) Umožňuje-li to přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), může Úřad po posouzení místních podmínek stanovit provozovateli letiště nebo leteckému dopravci na jeho žádost zvláštní opatření obsahující odchylky od ustanovení tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie, bude-li zvláštním opatřením i nadále zajištěna dostatečná úroveň ochrany civilního letectví před protiprávními činy.
(2) Účastníkem řízení o stanovení zvláštního opatření je pouze ten, jemuž se zvláštní opatření stanovuje.
(3) Zjistí-li Úřad skutečnosti, na jejichž základě je nezbytné změnit stanovené zvláštní opatření, rozhodnutí, kterým takové opatření bylo stanoveno, změní. V tomto případě Úřad stanoví rovněž lhůtu pro splnění povinností vyplývajících ze změny zvláštního opatření. Pomine-li důvod stanovení zvláštního opatření, nebo požádá-li o to provozovatel letiště nebo letecký dopravce, jemuž bylo zvláštní opatření stanoveno, Úřad rozhodnutí, kterým takové opatření bylo stanoveno, zruší. Na řízení o změně nebo zrušení rozhodnutí se ustanovení odstavce 2 použije obdobně. Odvolání proti rozhodnutí o změně nebo zrušení rozhodnutí, kterým bylo stanoveno zvláštní opatření, nemá odkladný účinek.
 
§ 86f
Mimořádná opatření
(1) Zjistí-li provozovatel letiště, že civilní letectví je bezprostředně ohroženo zvláště závažným protiprávním činem, bezodkladně přijme na dobu nezbytně nutnou tato mimořádná opatření:
a) přísnější způsob provádění kontrol na letišti,
b) přísnější podmínky pro vstup a vjezd do prostoru letiště,
c) přísnější postup pro zajištění ostrahy letiště, nebo
d) omezení nebo zastavení provozu letiště.
(2) Zjistí-li letecký dopravce, že civilní letectví je bezprostředně ohroženo zvláště závažným protiprávním činem, bezodkladně přijme na dobu nezbytně nutnou přísnější způsob provádění kontrol nebo přísnější postup pro zajištění bezpečnosti provozu obchodní letecké dopravy.
(3) Zjistí-li provozovatel letiště nebo letecký dopravce nové skutečnosti, na jejichž základě je nezbytné změnit přijaté mimořádné opatření, takové opatření změní. Pomine-li důvod přijetí mimořádného opatření, provozovatel letiště nebo letecký dopravce takové opatření zruší.
(4) Přijetí, změnu nebo zrušení mimořádného opatření oznámí provozovatel letiště nebo letecký dopravce bezodkladně Úřadu.
(5) Je-li civilní letectví bezprostředně ohroženo zvláště závažným protiprávním činem a nepřijal-li mimořádné opatření provozovatel letiště nebo letecký dopravce, nebo není-li takové opatření dostatečné, nařídí mimořádné opatření z moci úřední Úřad.
(6) Účastníkem řízení o nařízení mimořádného opatření je pouze ten, jemuž se mimořádné opatření nařizuje. Rozhodnutí, kterým se nařizuje mimořádné opatření, je prvním úkonem v řízení. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. Vydání rozhodnutí Úřad bez zbytečného odkladu oznámí Evropské komisi.
(7) Zjistí-li Úřad nové skutečnosti, na jejichž základě je nezbytné změnit nařízené mimořádné opatření, rozhodnutí, kterým takové opatření bylo nařízeno, změní. Pomine-li důvod nařízení mimořádného opatření, Úřad rozhodnutí, kterým takové opatření bylo nařízeno, zruší. Na řízení o změně nebo zrušení rozhodnutí se ustanovení odstavce 6 použije obdobně.
23) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008.“.
72. Nadpis části deváté zní: „STÁTNÍ SPRÁVA A SPRÁVNÍ DELIKTY V CIVILNÍM LETECTVÍ“.
73. Za nadpis části deváté se vkládají označení a nadpis nové hlavy I, které znějí:
 
„HLAVA I
STÁTNÍ SPRÁVA“.
74. V § 87 odst. 1 se slova „a Úřad“ nahrazují slovy „ , Úřad a Ústav“.
75. V § 88 odst. 1 písm. c) se body 3 až 7 zrušují.
76. V § 88 odst. 1 písm. h) se slova „odebrání přepravních práv“ nahrazují slovy „odnětí přepravního práva“ a na konci textu písmene se doplňují slova „Evropské unie“.
77. V § 88 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
„i) rozhoduje o povolení a o zrušení povolení k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy a nepravidelné obchodní letecké dopravy leteckého dopravce ze třetí země,“.
Dosavadní písmena i) až u) se označují jako písmena j) až v).
78. V § 88 odst. 1 písmeno j) zní:
„j) schvaluje provozní a technické předpisy pro provoz sportovních létajících zařízení a výcvikové osnovy,“.
79. V § 88 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.
Dosavadní písmena n) až v) se označují jako písmena m) až u).
80. V § 88 odst. 1 se písmena n) až q) zrušují.
Dosavadní písmena r) až u) se označují jako písmena n) až q).
81. V § 89 odst. 1 písm. e) se bod 1 zrušuje.
Dosavadní body 2 až 7 se označují jako body 1 až 6.
82. V § 89 odst. 1 se písmeno s) zrušuje.
Dosavadní písmena t) až y) se označují jako písmena s) až x).
83. V § 89 odst. 1 písmeno s) zní:
„s) je příslušným úřadem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro vydávání průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu16),“.
84. V § 89 odst. 1 písmena t) až x) znějí:
„t) projednává správní delikty fyzických a právnických osob na úseku provozu sportovních létajících zařízení,
u) kontroluje plnění povinností tuzemského leteckého dopravce vypracovat plán pomoci obětem leteckých nehod a jejich příbuzným,
v) sleduje provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem vydané bezpečnostní doporučení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího šetření nehod a incidentů v civilním letectví19),
w) projednává správní delikty fyzických a právnických osob na úseku zavedení postupů pro sledování provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem vydané bezpečnostní doporučení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího šetření nehod a incidentů v civilním letectví19) a
x) vede Letecký rejstřík a rozhoduje o
1. zápisu letadla do Leteckého rejstříku a o výmazu letadla z Leteckého rejstříku,
2. zápisu zástavního práva k letadlu do Leteckého rejstříku a o výmazu zástavního práva z Leteckého rejstříku,
3. předběžném přidělení poznávací značky nebo letadlové adresy,
4. přidělení letadlové adresy pozemnímu kódovacímu zařízení a sportovnímu létajícímu zařízení a
5. změně údajů zapisovaných do Leteckého rejstříku.“.
85. V § 89 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) schvaluje a zrušuje provozní způsobilost letiště,“.
86. V § 89 odst. 2 písm. e) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „služby tvorby letových postupů,“.
87. V § 89 odst. 2 písmeno g) zní:
„g) vydává opatření obecné povahy, kterým se omezuje nebo zakazuje užívání vzdušného prostoru České republiky,“.
88. V § 89 odst. 2 písmeno h) zní:
„h) pověřuje právnickou osobu nebo fyzickou osobu poskytováním letištních služeb a odnímá udělené pověření,“.
89. V § 89 odst. 2 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) až l), která znějí:
„i) vydává osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18),
j) určuje právnickou osobu a ruší určení právnické osoby k poskytování letových provozních a meteorologických služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vytvoření jednotného evropského nebe a jeho fungování17),
k) schvaluje smlouvu o využití služeb uzavřenou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18),
l) zrušuje oprávnění právnické osoby poskytovat letové provozní služby nebo meteorologické služby na základě smlouvy o využití služeb uzavřené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18),“.
Dosavadní písmena i) až q) se označují jako písmena m) až u).
90. V § 89 odst. 2 písm. o) bod 1 zní:
„1. opatření obecné povahy, kterým se zavádí opatření k regulaci odbavovacích služeb z důvodu zajištění bezpečnosti nebo provozního přetížení letiště,“.
91. V § 89 odst. 2 písm. o) se v bodu 4 slovo „dopravce“ nahrazuje slovem „provozovatele“.
92. V § 89 odst. 2 písm. o) se bod 8 zrušuje.
93. V § 89 odst. 2 se písmeno u) zrušuje.
94. V § 89 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Úřad na úseku ochrany civilního letectví před protiprávními činy
a) plní úkoly příslušného orgánu, včetně informační povinnosti členského státu Evropské unie vůči Evropské komisi, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) a předpisů vydaných na jeho základě,
b) vydává, aktualizuje a zveřejňuje národní programy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) nebo podle rozhodnutí mezinárodní organizace vydaného na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,
c) provádí ověření a přezkum spolehlivosti osob vstupujících do bezpečnostního vyhrazeného prostoru podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23),
d) schvaluje bezpečnostní program letiště a jeho změny,
e) uděluje souhlas k umožnění vnesení věci, jejíž vnášení do prostoru letiště a na palubu letadla je zakázáno přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23),
f) uděluje a odnímá souhlas k provádění bezpečnostní kontroly v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta mimo jeho provozovnu,
g) je správcem rejstříku osob oprávněných provádět bezpečnostní kontrolu související s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta,
h) vydává a zrušuje povolení k uskutečňování odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23),
i) vydává a zrušuje povolení k uskutečňování odborného výcviku psovodů a psů určených k odhalování výbušnin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23),
j) vydává a zrušuje povolení k užití psa určeného k odhalování výbušnin při provádění detekční kontroly,
k) vydává a zrušuje povolení k zajištění provádění detekční kontroly odlišným způsobem, než jaký stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu civilního letectví před protiprávními činy23),
l) stanovuje, mění a zrušuje základní opatření nezbytná k zajištění dostatečné úrovně ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle § 86d,
m) stanovuje, mění a zrušuje zvláštní opatření obsahující odchylky od ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) podle § 86e a
n) rozhoduje o nařízení, změně a zrušení mimořádného opatření podle § 86f.“.
95. Za § 89 se vkládají označení a nadpis nové hlavy II, které znějí:
 
„HLAVA II
STÁTNÍ DOZOR“.
96. § 90 zní:
 
㤠90
(1) Státní dozor v civilním letectví vykonávají v rozsahu své působnosti Ministerstvo dopravy, Úřad a Ústav.
(2) Pověření k výkonu státního dozoru má formu průkazu.
(3) Při výkonu státního dozoru za letu je kontrolovaná osoba povinna v nezbytném rozsahu a bezplatně přepravit kontrolujícího letadlem.
(4) Náležitosti a vzor průkazu k výkonu státního dozoru stanoví prováděcí právní předpis.“.
97. V § 91 odst. 1 větě první se slova „kontrolní pracovník“ nahrazují slovem „kontrolující“.
98. V § 91 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
99. V § 91 odstavec 2 zní:
„(2) Může-li být bezprostředně ohrožen život nebo zdraví osob nebo bezpečnost leteckého provozu, kontrolující zakáže výkon činnosti, případně zadrží doklady vztahující se k této činnosti. Ministerstvo dopravy nebo Úřad zahájí do 10 dnů od vydání rozhodnutí správní řízení související se zákazem výkonu činnosti nebo zadržením dokladů. Rozhodnutí o zákazu výkonu činnosti pozbývá účinnosti dnem ukončení správního řízení souvisejícího s tímto zákazem pravomocným rozhodnutím.“.
100. V § 91 odst. 3 se slova „Povinná osoba“ nahrazují slovy „Kontrolovaná osoba“.
101. V § 91a odst. 3 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „kontrolující“.
102. V § 91a odstavec 6 zní:
„(6) Rozhodnutí, kterým se při výkonu kontroly letadel na odbavovací ploše letiště ukládá způsob odstranění nedostatků ohrožujících bezpečnost létání a jejich příčin, má do doby odstranění těchto nedostatků účinek zákazu letu. Součástí rozhodnutí je výrok označující odstraňované nedostatky za nedostatky ohrožující bezpečnost létání.“.
103. V § 91a odstavec 7 zní:
„(7) Na žádost kontrolované osoby může Úřad po dohodě s orgánem státu, v jehož leteckém rejstříku je letadlo evidováno, nebo státu vykonávajícího dozor nad technickým stavem letadla, rozhodnutím vyloučit účinek zákazu letu podle odstavce 6; součástí rozhodnutí jsou podmínky letu na letiště, na kterém mohou být odstraněny nedostatky ohrožující bezpečnost létání. Spočívají-li nedostatky ohrožující bezpečnost létání v nesplnění podmínek letové způsobilosti, může Úřad vyloučit účinek zákazu letu pouze, obdrží-li povolení orgánů státu, jehož vzdušného prostoru má být využito k letu na letiště, na kterém mohou být nedostatky odstraněny.“.
104. V § 91a se odstavce 8 a 9 zrušují.
Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 8 až 10.
105. V § 91a se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
„(10) Na žádost kontrolované osoby se při výkonu kontroly letadel na odbavovací ploše letiště jedná v anglickém jazyce; to neplatí, nesouhlasí-li s tím jiná kontrolovaná osoba, u které je kontrola prováděna, nebo byl-li by tím ohrožen účel kontroly anebo byl-li by takový postup pro Úřad spojen s nepřiměřenými náklady. O způsobu vyřízení žádosti podle věty první se pořizuje protokol; jedná-li se při výkonu kontroly v anglickém jazyce, pořizuje se protokol v jazyce českém a anglickém. Jedná-li se při výkonu kontroly v anglickém jazyce, vyhotovuje se rozhodnutí vydané v řízení na místě, které navazuje na provedenou kontrolu, v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním protokolu nebo rozhodnutí je rozhodující české znění.“.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.
106. Za § 91a se vkládají nové § 91b a 91c, které včetně poznámky pod čarou č. 24 znějí:
 
㤠91b
(1) Úřad při výkonu státního dozoru nad poskytováním letových navigačních služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vytvoření jednotného evropského nebe a jeho fungování17) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, spolupracuje s příslušnými orgány ostatních členských států Evropské unie nebo jiného státu, který je smluvní stranou takové mezinárodní smlouvy (dále jen „jiný členský nebo třetí stát“). Za tím účelem může Úřad uzavřít s příslušným orgánem jiného členského nebo třetího státu písemnou smlouvu o spolupráci, která musí obsahovat
a) označení smluvních stran,
b) vymezení předmětu smlouvy,
c) práva a povinnosti smluvních stran a
d) způsob a podmínky odstoupení od smlouvy.
(2) Stanoví-li tak mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, Úřad rovněž vykonává státní dozor nad plněním povinností při poskytování letových navigačních služeb na území jiného členského nebo třetího státu. V takovém případě kontroluje, zda poskytovatel letových navigačních služeb, kterému vydal osvědčení nebo kterého určil podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18) a který poskytuje letové navigační služby na území jiného členského nebo třetího státu, plní povinnosti vyplývající pro něj z právních předpisů a rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského nebo třetího státu.
(3) Při výkonu státního dozoru nad plněním povinností při poskytování letových navigačních služeb na území jiného členského nebo třetího státu Úřad přihlíží jen k těm právním předpisům a rozhodnutím příslušného orgánu jiného členského nebo třetího státu, které mu tento orgán oznámil.
(4) Veškeré výsledky výkonu státního dozoru nad plněním povinností při poskytování letových navigačních služeb na území jiného členského nebo třetího státu Úřad bez zbytečného odkladu oznámí příslušnému orgánu jiného členského nebo třetího státu.
(5) Dožádá-li v souvislosti s výkonem státního dozoru nad plněním povinností při poskytování letových navigačních služeb na území jiného členského nebo třetího státu příslušný orgán jiného členského nebo třetího státu Úřad o provedení úkonů, které by sám mohl provést jen s obtížemi nebo s vynaložením neúčelných nákladů, anebo které by nemohl provést vůbec, Úřad bezodkladně dožádané úkony provede, nebo příslušnému orgánu jiného členského nebo třetího státu sdělí důvody, pro které dožádání vyhovět nemůže. Lze-li účelu dožádání dosáhnout provedením jiných než dožádaných úkonů, Úřad takové úkony bezodkladně provede a jejich výsledky sdělí příslušnému orgánu jiného členského nebo třetího státu.
 
§ 91c
(1) Při provádění inspekce Evropskou komisí v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy Úřad spolupracuje s Evropskou komisí v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím postupy pro provádění takovéto inspekce24) a za tím účelem jí poskytuje veškerou potřebnou součinnost. Úřad rovněž pověří alespoň jednoho svého zaměstnance účastí na inspekcích prováděných Evropskou komisí a sdělí jí jeho jméno, příjmení a kontaktní údaje.
(2) V průběhu inspekce jsou inspektoři Evropské komise oprávněni mít u sebe předměty nezbytné k řádnému provedení inspekce, a to včetně věcí, jejichž vnášení do prostoru letiště a na palubu letadla je zakázáno.
24) Nařízení Komise (EU) č. 72/2010.“.
107. Za § 91c se vkládají označení a nadpisy nové hlavy III a dílu 1, které znějí:
 
„HLAVA III
SPRÁVNÍ DELIKTY
Díl 1
Přestupky“.
108. Nadpis nad § 92 se zrušuje.
109. § 92 včetně poznámek pod čarou č. 25 a 26 zní:
 
㤠92
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 12a odst. 4 nepředá na žádost Úřadu požadované údaje,
b) v rozporu s § 16 odst. 1 používá v civilním letectví výrobky, letadlové části nebo zařízení nebo letecká pozemní zařízení bez platného osvědčení,
c) v rozporu s § 18 odst. 3 vykonává činnost leteckého personálu bez platného průkazu způsobilosti,
d) v rozporu s § 19 odst. 4 vykonává činnost leteckého personálu přesto, že ví o nemoci nebo o takových změnách zdravotního stavu, které omezují nebo vylučují výkon této činnosti,
e) v rozporu s § 40 zřídí zařízení nebo provádí činnost v ochranném pásmu letecké stavby bez souhlasu Úřadu,
f) umístí stavbu nebo zařízení mimo ochranná pásma v rozporu s § 41 odst. 1,
g) v rozporu s § 54 nesplní příkaz velitele letadla,
h) v rozporu s § 78 provozuje letecké veřejné vystoupení bez souhlasu,
i) v rozporu s § 81 odst. 1 užije sportovní létající zařízení za účelem dosažení zisku,
j) v rozporu s § 84c odst. 1 řídí sportovní létající zařízení bez platného pilotního průkazu,
k) nesplní příkaz vydaný Ministerstvem dopravy podle § 88 odst. 5 nebo neuposlechne zákaz vydaný Úřadem podle § 89 odst. 2 písm. o) bodu 7 k zachování bezpečnosti civilního letectví,
l) nesplní příkaz provozovatele letiště, osoby poskytující letecké služby, poskytovatele letových navigačních služeb, leteckého dopravce nebo provozovatele leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu vydaný ke splnění jejich úkolů,
m) provozuje obchodní leteckou dopravu bez licence nebo povolení, provozuje letecké práce nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu bez povolení, nebo provozuje letiště bez povolení, nebo
n) ohrozí bezpečnost letového provozu tím, že poškodí leteckou stavbu nebo jiné zařízení, které je součástí této stavby, nebo naruší činnost leteckého pozemního zařízení.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako provozovatel letadla zapsaného v leteckém rejstříku, vlastník letadla, zástavní věřitel nebo osoba, jíž se zápis v leteckém rejstříku týká, v rozporu s § 6 neprodleně neohlásí nebo nedoloží Úřadu veškeré změny údajů zapisovaných do leteckého rejstříku,
b) jako provozovatel letadla, provozovatel sportovního létajícího zařízení nebo provozovatel kódovaného zařízení užije letadlovou adresu v rozporu s § 17c odst. 1,
c) jako konzultant v rozporu s § 55a odst. 3 nezachová mlčenlivost,
d) jako provozovatel letadla nebo sportovního létajícího zařízení neudržuje letovou způsobilost nebo nepodrobuje letadlo nebo sportovní létající zařízení pravidelným kontrolám letové způsobilosti,
e) jako provozovatel letadla provozuje letadlo bez pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozem,
f) jako provozovatel sportovního létajícího zařízení provozuje sportovní létající zařízení bez pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozem, nebo
g) jako provozovatel letadla poruší povinnost stanovenou rozhodnutím o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla pro přidělování letištních časů25) úmyslně a opakovaně použije koordinované letiště v čase, který se podstatně liší od koordinátorem přiděleného letištního času, nebo užije přidělený letištní čas způsobem podstatně odlišným od způsobu stanoveného koordinátorem, a tím naruší provoz letecké dopravy nebo letištní provoz,
b) provádí lety ve vzdušném prostoru České republiky v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto zákoně nebo přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném prostoru26),
c) ohrozí bezpečnost létání porušením leteckého předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provádění letů ve vzdušném prostoru26),
d) při provozu letadla nebo sportovního létajícího zařízení způsobí v leteckém provozu nehodu porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném prostoru26), nebo
e) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím šetření nehod a incidentů v civilním letectví19)
1. zpřístupní nebo použije záznamy získané v rámci šetření letecké nehody nebo vážného incidentu k jiným účelům než k jejich šetření nebo ke zlepšení letecké provozní bezpečnosti letectví,
2. jako osoba zúčastněná na nehodě nebo vážném incidentu neoznámí neprodleně Ústavu, že došlo k nehodě nebo vážnému incidentu,
3. neuvědomí ve stanovené lhůtě Ústav o opatřeních, jež přijala na základě jeho bezpečnostního doporučení, nebo
4. nezavede příslušné postupy při provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem vydané bezpečnostní doporučení.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a),
b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), j) nebo l), odstavce 2 písm. c), nebo odstavce 3 písm. e) bodu 1, 2 nebo 3,
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e), i) nebo n), odstavce 2 písm. b), f) nebo g), nebo odstavce 3 písm. a),
d) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), f) nebo h), odstavce 2 písm. d) nebo e), nebo odstavce 3 písm. b), c) nebo e) bodu 4, nebo
e) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo m), nebo odstavce 3 písm. d).
(5) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti
a) do 6 měsíců, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2 písm. e) nebo f),
b) do 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), i) nebo j), nebo odstavce 3 písm. c), nebo
c) do 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), nebo odstavce 3 písm. d).
25) Nařízení Rady (EHS) č. 95/93, v platném znění.
26) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010.“.
110. Za § 92 se vkládají nové § 92a a 92b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 27 až 29 znějí:
 
㤠92a
Přestupky na úseku zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 85b si nepočíná při vstupu do míst sloužících k zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy, jakož i během pobytu v nich, s náležitou obezřetností,
b) se v rozporu s § 85c odst. 2 neřídí příkazem fyzické nebo právnické osoby zajišťující ochranu civilního letectví před protiprávními činy,
c) v rozporu s § 85j odst. 4 neodevzdá nalezený doklad o spolehlivosti nebo neodevzdá doklad o spolehlivosti, jehož platnost zanikla,
d) poruší podmínku pro bezpečné nakládání s věcí po jejím vnesení do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště nebo na palubu letadla stanovenou v souhlasu s vnesením věci vydaném podle § 85p odst. 3,
e) v rozporu s § 85y odst. 1 vykonává činnosti v rámci ochrany civilního letectví před protiprávními činy bez platného dokladu o absolvování odborné přípravy,
f) v rozporu s § 86d odst. 4 nezachová mlčenlivost o skutečnosti obsažené v rozhodnutí, kterým byla stanovena základní opatření, nebo
g) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní kontroly27)
1. vstoupí bez doprovodu do neveřejného prostoru nebo do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště bez platného oprávnění ke vstupu nebo povolení k vjezdu,
2. bezodkladně neoznámí provozovateli letiště ztrátu nebo odcizení letištního identifikačního průkazu nebo povolení k vjezdu,
3. bezodkladně nevrátí provozovateli letiště letištní identifikační průkaz nebo povolení k vjezdu, nebo
4. neoprávněně použije letištní identifikační průkaz nebo povolení k vjezdu.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako
a) osoba provádějící detekční nebo bezpečnostní kontrolu provede tuto kontrolu v rozporu s § 85d nebo v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní kontroly27),
b) cestující v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní kontroly27)
1. vnese na palubu letadla věc, jejíž vnesení na palubu letadla je zakázáno,
2. vnese do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště věc, jejíž vnesení je do tohoto prostoru zakázáno, nebo
3. předá k přepravě zapsané zavazadlo obsahující věc, jejíž vnesení v zapsaném zavazadle do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště je zakázáno,
c) osoba, která nakládá s věcí, k jejímuž vnesení na palubu letadla Úřad udělil souhlas, nezajistí, aby věc byla umístěna v obalu opatřeném zajišťovacím prostředkem podle § 85p odst. 5,
d) osoba zajišťující provádění detekční kontroly v rozporu s § 86a odst. 1 umožní užití psa určeného k odhalování výbušnin, aniž bylo osobě plnící úkoly psovoda vydáno povolení k výkonu této činnosti,
e) v rozporu s § 86c odst. 2 neoznámí, že hodlá vykonávat činnost stálého odesílatele, známého dodavatele palubních zásob nebo známého dodavatele letištních zásob nebo v rozporu s § 86c odst. 3 neinformuje Úřad o změně skutečností uvedených v oznámení, nebo
f) psovod psa určeného k odhalování výbušnin vykonává tuto činnost bez povolení, nebo ji vykonává v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní kontroly27).
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo g) bodu 2 nebo 3,
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) nebo g) bodu 1, nebo podle odstavce 2, nebo
c) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo g) bodu 4.
(4) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f).
 
§ 92b
Přestupky na úseku užívání vzdušného prostoru
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím udělování průkazu způsobilosti a podmínky výkonu činnosti řídícího letového provozu28) vykonává činnost
1. řídícího letového provozu, řídícího letového provozu žáka nebo instruktora přesto, že ví o nemoci nebo o takových změnách zdravotního stavu, které omezují nebo vylučují výkon této činnosti, nebo neoznámí poskytovateli letových navigačních služeb svoji zdravotní indispozici,
2. řídícího letového provozu, řídícího letového provozu žáka nebo instruktora bez platného průkazu způsobilosti, nebo
3. zkoušejícího odborné způsobilosti nebo hodnotitele odborné způsobilosti pro místní a průběžný výcvik bez schválení Úřadem nebo bez platného průkazu způsobilosti,
b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uspořádání toku letového provozu29) nezajistí v případě pozastavení platnosti letového plánu jeho aktualizaci nebo zrušení, nebo
c) poskytuje letecké služby bez pověření nebo souhlasu.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2,
c) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 3, nebo
d) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).
(3) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti
a) do 6 měsíců, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1,
b) do 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 2, nebo
c) do 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 3.
27) Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, v platném znění.
28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 805/2011.
29) Nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu.“.
111. Za § 92b se vkládají označení a nadpis nového dílu 2, které znějí:
„Díl 2
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob“.
112. § 93 včetně poznámek pod čarou č. 30 až 32 zní:
 
㤠93
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 12a odst. 4 nepředá na žádost Úřadu požadované údaje,
b) v rozporu s § 16 odst. 1 používá v civilním letectví výrobky, letadlové části nebo zařízení nebo letecká pozemní zařízení bez platného osvědčení,
c) v rozporu s § 40 zřídí zařízení nebo provádí činnost v ochranném pásmu letecké stavby bez souhlasu Úřadu,
d) umístí stavbu nebo zařízení mimo ochranná pásma v rozporu s § 41 odst. 1,
e) v rozporu s § 78 provozuje letecké veřejné vystoupení bez souhlasu,
f) nesplní příkaz vydaný Ministerstvem dopravy podle § 88 odst. 5 nebo neuposlechne zákaz vydaný Úřadem podle § 89 odst. 2 písm. o) bodu 7 k zachování bezpečnosti civilního letectví,
g) nesplní příkaz provozovatele letiště, osoby poskytující letecké služby, leteckého dopravce, poskytovatele letových navigačních služeb nebo provozovatele leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu vydaný ke splnění jejich úkolů,
h) využívá ke své letecké činnosti letecký personál bez platného průkazu způsobilosti,
i) provádí vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace nebo konstrukční změny výrobků, letadlových částí nebo zařízení nebo leteckých pozemních zařízení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o společných pravidlech v oblasti civilního letectví30) bez oprávnění,
j) uvádí na trh výrobky bez platného osvědčení, nebo
k) provozuje letiště bez platného povolení, provozuje obchodní leteckou dopravu bez licence nebo bez povolení nebo provozuje letecké práce nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu bez povolení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako
a) provozovatel letadla zapsaného v leteckém rejstříku, vlastník letadla, zástavní věřitel nebo osoba, jíž se zápis v leteckém rejstříku týká, v rozporu s § 6 neohlásí nebo nedoloží Úřadu veškeré změny údajů zapisovaných do leteckého rejstříku,
b) provozovatel letadla, provozovatel sportovního létajícího zařízení nebo provozovatel kódovaného zařízení užije letadlovou adresu v rozporu s § 17c odst. 1,
c) koordinátor koordinovaného letiště vykonává v rozporu s § 32 odst. 4 svoji činnost bez pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jejím výkonem,
d) provozovatel letiště
1. uvedeného v § 42d odst. 1 neprojedná s leteckými dopravci letištní ceník podle § 42g, nebo
2. způsobilého k přijetí letu podle přístrojů v rozporu s § 51a odst. 7 nepředá údaje o terénu a překážkách nebo tyto údaje předá v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím vlastnosti leteckých dat a leteckých informací31),
e) provozovatel letiště, tuzemský letecký dopravce nebo poskytovatel letových provozních služeb v rozporu s § 98a odst. 1 nepředá stanovené údaje,
f) poskytovatel odbavovacích služeb nepředá v rozporu s § 98a odst. 2 provozovateli letiště údaje o počtu jím odbavených cestujících,
g) provozovatel letadla nebo sportovního létajícího zařízení neudržuje letovou způsobilost nebo nepodrobuje letadlo nebo sportovní létající zařízení pravidelným kontrolám letové způsobilosti,
h) provozovatel letadla nebo letecký dopravce provozuje letadlo bez pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozem,
i) provozovatel sportovního létajícího zařízení provozuje sportovní létající zařízení bez pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozem,
j) provozovatel letadla poruší povinnost stanovenou rozhodnutím o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti, nebo
k) letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací poruší schválenou bezpečnostní letovou normu provozovatele.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla pro přidělování letištních časů25) úmyslně a opakovaně použije koordinované letiště v čase, který se podstatně liší od koordinátorem přiděleného letištního času, nebo užije přidělený letištní čas způsobem podstatně odlišným od způsobu stanoveného koordinátorem, a tím naruší provoz letecké dopravy nebo letištní provoz,
b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení32)
1. provádí činnosti související s řízením zachování letové způsobilosti bez oprávnění,
2. vystaví nebo prodlouží osvědčení kontroly letové způsobilosti letadla, nebo
3. osvědčí uvolnění letadla nebo letadlového celku do provozu,
c) provádí lety ve vzdušném prostoru České republiky v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto zákoně nebo přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném prostoru26),
d) ohrozí bezpečnost létání porušením leteckého předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provádění letů ve vzdušném prostoru26),
e) při provozu letadla nebo sportovního létajícího zařízení způsobí v leteckém provozu nehodu porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném prostoru26), nebo
f) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím šetření nehod a incidentů v civilním letectví19)
1. zpřístupní nebo použije záznamy získané v rámci šetření letecké nehody nebo vážného incidentu k jiným účelům než k jejich šetření nebo ke zlepšení letecké provozní bezpečnosti letectví,
2. jako zúčastněná osoba neoznámí neprodleně Ústavu, že došlo k nehodě nebo vážnému incidentu,
3. neuvědomí ve stanovené lhůtě Ústav o opatřeních, jež přijal na základě jeho bezpečnostního doporučení,
4. nezavede příslušné postupy při provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem vydané bezpečnostní doporučení, 5. jako tuzemský letecký dopravce nezavede postupy umožňující ve stanovené lhůtě od oznámení letecké nehody vypracovat seznam osob a seznam nebezpečného zboží na palubě letadla nebo tyto seznamy nezpřístupní oprávněným subjektům, nebo
6. jako tuzemský letecký dopravce sdělí třetí osobě nebo neoprávněně použije kontaktní údaje určené pro případ nehody nebo neoprávněně zveřejní v souvislosti s leteckou nehodou jména cestujících.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního deliktu tím, že
a) jako letecký dopravce v rozporu s § 69 odst. 1 nepředá stanovené údaje,
b) jako tuzemský letecký dopravce v rozporu s § 68 odst. 2 nevypracuje plán pomoci obětem letecké nehody a jejich příbuzným nebo v souladu s ním nepostupuje,
c) jako letecký dopravce Evropské unie20) provozuje obchodní leteckou dopravu bez uděleného přepravního práva,
d) jako letecký dopravce Evropské unie20), kterému bylo uděleno přepravní právo, neoznámí Ministerstvu dopravy skutečnosti stanovené v § 70c odst. 6 nebo nesplní podmínku stanovenou pro výkon přepravního práva v rozhodnutí podle § 70c odst. 4,
e) jako letecký dopravce jiného členského státu
1. v rozporu s § 70f odst. 1 neoznámí zahájení pravidelné obchodní letecké dopravy nebo nesplní podmínky stanovené pro toto oznámení, nebo
2. v rozporu s § 70f odst. 5 neoznámí zahájení nepravidelné obchodní letecké dopravy nebo nesplní podmínky stanovené pro toto oznámení, nebo
f) jako letecký dopravce ze třetí země
1. provozuje pravidelnou obchodní leteckou dopravu bez povolení nebo nesplní povinnost stanovenou v § 71 odst. 6,
2. neoznámí zahájení přímého nebo zprostředkovaného prodeje služeb pravidelné obchodní letecké dopravy nebo nesplní povinnost stanovenou v § 71b odst. 3, nebo
3. provozuje nepravidelnou obchodní leteckou dopravu bez povolení nebo nesplní povinnost stanovenou v § 71c odst. 7.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) nebo f) nebo odstavce 4 písm. e) bodu 1 nebo 2 nebo písm. f) bodu 2,
b) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g), odstavce 2 písm. e), odstavce 3 písm. f) bodu 2 nebo 3, nebo odstavce 4 písm. d),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. b), d) bodu 2 nebo písm. j), odstavce 3 písm. a), b) bodu 2, f) bodu 1, 5 nebo 6, nebo odstavce 4 písm. a), b) nebo c),
d) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), e) nebo h), odstavce 2 písm. c), d) bodu 1, g) nebo i), odstavce 3 písm. b) bodu 3, c), d) nebo f) bodu 4, nebo odstavce 4 písm. f) bodu 1 nebo 3,
e) od 75 000 Kč do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. k), nebo
f) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), i), j) nebo k), odstavce 2 písm. h), nebo odstavce 3 písm. b) bodu 1 nebo písm. e).
(6) Za správní delikt se uloží zákaz činnosti
a) do 6 měsíců, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. i),
b) do 1 roku, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. h), nebo odstavce 3 písm. d), nebo
c) do 2 let, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), j) nebo k), nebo odstavce 3 písm. e).
30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění.
31) Nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe.
32) Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, v platném znění.“.
113. Za § 93 se vkládají nové § 93a až 93c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 33 a 34 znějí:
 
㤠93a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob na úseku zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 85x odst. 1 uskutečňuje odbornou přípravu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) bez povolení,
b) v rozporu s § 85z odst. 1 provádí odborný výcvik psovodů a psů určených k odhalování výbušnin bez povolení nebo jej provádí v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní kontroly27),
c) v rozporu s § 86c odst. 2 neoznámí, že hodlá vykonávat činnost stálého odesílatele, známého dodavatele palubních zásob nebo známého dodavatele letištních zásob ve stanovené lhůtě nebo v rozporu s § 86c odst. 3 neinformuje Úřad o změně skutečností uvedených v oznámení, nebo
d) v rozporu s § 86d odst. 4 zpřístupní skutečnost obsaženou v rozhodnutí, kterým byla stanovena základní opatření.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako
a) provozovatel letiště
1. v rozporu s § 85m odst. 1 provozuje letiště bez schváleného bezpečnostního programu letiště,
2. v rozporu s § 85m odst. 3 neoznámí Úřadu jiné změny bezpečnostního programu,
3. v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) nezajistí plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu letiště, nebo
4. nesplní některou z povinností podle § 85n odst. 1 nebo 2, nebo takovou povinnost plní v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní kontroly27),
b) provozovatel letiště nebo jako letecký dopravce
1. v rozporu s § 85p odst. 1 nezajistí provádění detekční kontroly cestujících, kabinových a zapsaných zavazadel,
2. v rozporu s § 85q nezajistí následnou ochranu cestujících, kabinových zavazadel a zapsaných zavazadel,
3. v rozporu s § 86f nepřijme mimořádná opatření, změnu mimořádných opatření, neoznámí přijetí, změnu nebo zrušení mimořádných opatření, nebo nesplní povinnost vyplývající z mimořádného opatření nařízeného Úřadem, nebo
4. v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní kontroly27) vydá letištní identifikační průkaz nebo povolení vjezdu, nebo letištní identifikační průkaz nebo povolení vjezdu neodejme,
c) osoba provádějící detekční nebo bezpečnostní kontrolu provede tuto kontrolu v rozporu s § 85d, nebo ji provede v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní kontroly27),
d) letecký dopravce
1. v rozporu s § 85o nezajistí, aby informace o bezpečnostní prohlídce letadla byla uchovávána na palubě letadla, nebo
2. v rozporu s § 85p odst. 5 nezajistí bezpečné doprovázení a uložení věci, k jejímuž vnesení byl udělen souhlas, v prostoru letiště nebo na palubě letadla,
e) poskytovatel letových provozních služeb v rozporu s § 85r nevypracuje nebo nedodržuje bezpečnostní program nebo jej na žádost Úřadu nezpřístupní,
f) schválený agent pověří fyzickou nebo právnickou osobu prováděním bezpečnostní kontroly v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami mimo svou provozovnu v rozporu s § 85s odst. 1,
g) osoba pověřená schváleným agentem prováděním bezpečnostní kontroly v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami
1. provádí tuto bezpečnostní kontrolu v rozporu s § 85s odst. 2 bez souhlasu Úřadu nebo ji provádí v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní kontroly27), nebo
2. v rozporu s § 85s odst. 4 bezodkladně neoznámí změnu skutečností majících vliv na udělení souhlasu,
h) zaměstnavatel fyzické osoby, která má vykonávat pracovní činnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23),
1. v rozporu s § 85v nepodrobí uchazeče o zaměstnání přijímacímu řízení nebo toto přijímací řízení provede v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní kontroly27), nebo
2. v rozporu s § 85w nezajistí, aby tyto pracovní činnosti plnily fyzické osoby, které úspěšně absolvovaly odbornou přípravu,
i) osoba zajišťující provádění detekční kontroly,
1. v rozporu s § 86a umožní užití psa určeného k odhalování výbušnin, aniž bylo osobě plnící úkoly psovoda vydáno povolení k výkonu této činnosti, nebo
2. v rozporu s § 86b odst. 1 zajistí provádění detekční kontroly odlišným způsobem, než jaký stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), bez povolení nebo v rozporu s podmínkami v něm stanovenými,
j) příjemce základních opatření
1. nedodržuje základní opatření stanovená podle § 86d odst. 1,
2. v rozporu s § 86d odst. 3 neinformuje o skutečnostech významných pro posouzení obsahu a rozsahu výkonu jeho činnosti, nebo
3. v rozporu s § 86d odst. 5 vykonává činnost, s níž přímo souvisí stanovená základní opatření, přede dnem vykonatelnosti rozhodnutí o jejich stanovení,
k) osoba, která je povinna používat normy ochrany letectví před protiprávními činy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), nevypracuje nebo neaktualizuje bezpečnostní program, nezajistí plnění opatření a postupů v něm stanovených, nebo bezpečnostní program nepředloží na výzvu Úřadu,
l) schválený agent, známý odesílatel, schválený dodavatel palubních zásob, školitel nebo přepravce nákladu či poštovních zásilek podrobených bezpečnostní kontrole vykonává tuto činnost v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní kontroly27) bez schválení Úřadu,
m) stálý odesílatel, známý dodavatel palubních zásob, známý dodavatel letištních zásob v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní kontroly27)
1. vykonává tyto činnosti, ačkoliv nebyl k provádění této činnosti jmenován, nebo
2. provádí dodávky palubních a letištních zásob nebo manipuluje se zásilkami, nebo
n) schválený agent, letecký dopravce nebo provozovatel letiště v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní kontroly27) neodejme jmenování stálým odesílatelem, známým dodavatelem palubních zásob nebo známým dodavatelem letištních zásob.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. c), d) bodu 1, písm. j) bodu 2 nebo písm. n),
b) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) nebo odstavce 2 písm. a) bodu 2, písm. b) bodu 4, písm. d) bodu 2, písm. g) bodu 2, písm. i), písm. j) bodu 1 nebo 3, písm. k) nebo písm. m) bodu 2,
c) od 75 000 Kč do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 2 písm. a) bodu 3, písm. e), f), písm. g) bodu 1, písm. h), l) nebo písm. m) bodu 1, nebo
d) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) bodu 1 nebo 4 nebo písm. b) bodů 1 až 3.
(4) Za správní delikt se uloží zákaz činnosti do 2 let, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) bodu 4 nebo písm. b) bodu 1 nebo 2.
 
§ 93b
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob na úseku užívání vzdušného prostoru
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uspořádání toku letového provozu29) nezajistí v případě pozastavení platnosti letového plánu jeho aktualizaci nebo zrušení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím udělování průkazu způsobilosti a podmínky výkonu činnosti řídícího letového provozu28)
a) jako poskytovatel letových navigačních služeb nezajistí, aby činnost řídícího letového provozu, řídícího letového provozu žáka nebo instruktora vykonávala osoba s platným průkazem způsobilosti,
b) jako organizace zajišťující výcvik řídících letového provozu, řídících letového provozu žáků nebo výcvik instruktorů,
1. provádí výcvik řídících letového provozu, řídících letového provozu žáků nebo výcvik instruktorů bez osvědčení nebo v rozporu s podmínkami v něm stanovenými,
2. pověří prováděním zkoušek v rámci výcviku řídících letového provozu, řídících letového provozu žáků a instruktorů fyzickou osobu, která nebyla pro tuto činnost schválena Úřadem nebo která není držitelem platného průkazu způsobilosti, nebo
3. nepředložíÚřadu ke schválení změny v osnovách výcvikových kurzů, plánech vstupního a místního výcviku nebo místních systémech odborné způsobilosti.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 46 odst. 1 nebo § 49 odst. 1 poskytuje letecké služby bez pověření nebo souhlasu, nebo
b) v rozporu s § 49a odst. 1 poskytuje
1. letové navigační služby bez osvědčení vydaného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18), nebo
2. letové provozní služby a meteorologické služby bez určení Úřadem nebo v rozporu s § 49 odst. 4.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) bodu 3,
c) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) nebo písm. b) bodu 2, nebo
d) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 nebo podle odstavce 3 písm. a) nebo písm. b) bodu 1 nebo 2.
(5) Za správní delikt se uloží zákaz činnosti do 2 let, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 nebo podle odstavce 3 písm. a) nebo písm. b) bodu 1 nebo 2.
 
§ 93c
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany práv cestujících v rámci provozování obchodní letecké dopravy
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím práva osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě33)
a) jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury
1. nezpřístupní veřejnosti ve formě a jazycích dostupných cestujícím bezpečnostní pravidla vztahující se na přepravu osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně pravidel pro omezení přepravy těchto osob nebo přepravy jejich vybavení pro mobilitu z důvodu velikosti letadla,
2. nevynaloží přiměřené úsilí, aby osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace, které oprávněně odmítne rezervaci, navrhl přijatelnou alternativu přepravy,
3. nepřijme na všech svých prodejních místech, včetně prodeje s využitím prostředků komunikace na dálku, veškerá nezbytná opatření k přijetí oznámení o potřebě pomoci od osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, nebo nezajistí, aby přijaté oznámení bylo předáno řádně a včas,
4. neinformuje ve stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem osobu se zdravotním postižením nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace, které oprávněně odmítl rezervaci nebo kterou odmítl přijmout na palubu, o důvodech, které ho k tomu vedly,
5. bezdůvodně odmítne osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace provedení rezervace pro let, nebo odmítne přijmout tuto osobu na palubu, ačkoliv má tato osoba platnou letenku a rezervaci, nebo
6. nenabídne osobě, které byl odepřen nástup na palubu letadla z důvodu jejího zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace, nebo osobě, která tuto osobu doprovází, proplacení výdajů nebo přesměrování,
b) jako provozovatel letiště
1. nestanoví normy kvality pro pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, neurčí prostředky potřebné pro jejich splnění nebo své normy kvality nezveřejní,
2. neurčí místa příjezdu a odjezdu v areálu letiště, na kterých mohou osoby se zdravotním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace snadno oznámit svůj příjezd, neposkytne na těchto místech základní informace o letišti nebo tato místa jasně neoznačí, nebo
3. nezajistí, aby byla osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace poskytnuta bezúplatně pomoc tak, aby se tato osoba byla schopna zúčastnit se letu, na který má rezervaci,
c) jako letecký dopravce nebo provozovatel letiště
1. nezajistí, aby všechny osoby, které využívají k tomu, aby poskytovaly přímou pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, měly znalosti o tom, jak vyhovět zvláštním potřebám těchto osob, nebo
2. nezajistí, aby všichni jeho zaměstnanci prošli školením o problematice zdravotního postižení, nebo
3. nezajistí školení o rovnoprávnosti zdravotně postižených osob a o problematice zdravotního postižení veškerému personálu letiště, který přichází do přímého styku s cestující veřejností, nebo
d) jako letecký dopravce neposkytne osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace při odletu, příletu nebo tranzitu na letišti, bezúplatně pomoc.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím informování v letecké dopravě34) jako smluvní letecký dopravce
a) při provádění rezervace neinformuje cestujícího o totožnosti provozujícího leteckého dopravce nebo dopravců nebo o jejich změně po provedení rezervace,
b) neposkytne cestujícímu, který se rozhodl neletět s leteckým dopravcem podléhajícím zákazu provozování letecké dopravy, proplacení výdajů nebo přesměrování, nebo
c) nevymezí povinnost informovat cestující o totožnosti provozujícího leteckého dopravce nebo dopravců ve všeobecných prodejních podmínkách vztahujících se ke smlouvě o přepravě.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím náhrady a pomoc cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu1g) jako letecký dopravce
a) nesplní informační povinnost, nezajistí přesměrování letu nebo neproplatí výdaje s tím spojené, nezajistí péči nebo neuhradí škodu vzniklou v souvislosti s odepřením nástupu na palubu letadla, zrušením či zpožděním letu, nebo
b) jako letecký dopravce požaduje doplatit rozdíl v ceně letenky nebo jej nevrátí, umístil-li cestujícího do vyšší nebo nižší třídy, než pro kterou byla letenka zakoupena, v souvislosti s odepřením nástupu na palubu letadla, zrušením nebo zpožděním letu.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 4 nebo písm. c) bodu 2 nebo 3, nebo podle odstavce 2 písm. a) nebo c),
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 nebo 3, písm. b) bodu 1 nebo 2 nebo písm. c) bodu 1 nebo podle odstavce 3 písm. b), nebo
c) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) bodu 5 nebo 6, písm. b) bodu 3 nebo písm. d), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. a).
33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006.
34) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, v platném znění.“.
114. Za § 93c se vkládají označení a nadpis nového dílu 3, které znějí:
„Díl 3
Společná ustanovení ke správním deliktům“.
115. § 94 zní:
 
㤠94
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže správní orgán nezahájil řízení do 2 let od okamžiku, kdy se dozvěděl o jeho spáchání, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Zákaz činnosti lze právnické osobě uložit jen tehdy, byl-li správní delikt spáchán touto činností nebo v souvislosti s ní. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou již právnická osoba nesměla na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným správním deliktem tuto činnost vykonávat.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby8) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni:
a) Ministerstvo dopravy nebo Úřad podle své působnosti uvedené v § 88 a 89, jde-li o
1. přestupky, s výjimkou přestupků podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo § 92 odst. 3 písm. e), nebo
2. správní delikty, s výjimkou správních deliktů podle § 93 odst. 3 písm. f), § 93 odst. 4 písm. a) a správních deliktů podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2, je-li pachatelem tohoto správního deliktu provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,
b) útvar Policie České republiky, který je podle zvláštního právního předpisu5j) příslušný k provádění hraniční kontroly, jde-li o správní delikty podle § 93 odst. 4 písm. a),
c) obecní živnostenský úřad, jde-li o správní delikty podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2, je-li pachatelem tohoto správního deliktu provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, nebo
d) Ústav, jde-li o přestupky podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo § 92 odst. 3 písm. e), nebo o správní delikty podle § 93 odst. 3 písm. f).
(7) O odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky podle odstavce 6 písm. b) rozhoduje Ministerstvo vnitra.
(8) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu, s výjimkou pokut uložených podle odstavce 6 písm. c) obecním živnostenským úřadem, které jsou příjmem rozpočtu příslušné obce s rozšířenou působností.“.
116. § 94a se včetně nadpisu zrušuje.
117. § 95 se zrušuje.
118. V § 98 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
119. Za § 98 se vkládá nový § 98a, který zní:
 
㤠98a
(1) Za účelem statistického zjišťování předává Ministerstvu dopravy
a) provozovatel letiště
1. údaje o počtu pohybů letadel, počtu odbavených cestujících, množství odbaveného nákladu a pošty na letišti za kalendářní rok, a to nejpozději do konce dubna následujícího kalendářního roku,
2. údaje o počtu pohybů letadel, počtu odbavených cestujících, množství odbaveného nákladu a pošty na letišti a o počátečním a konečném místě uskutečněných obchodních letů za uplynulé čtvrtletí, jde-li o mezinárodní letiště, které odbavuje nejméně 90 % z celkově přepravovaných cestujících nebo nákladu v České republice, nebo o letiště odbavující alespoň 1 milion cestujících nebo 100 tisíc tun nákladu ročně, a to vždy nejpozději do konce února, května, srpna a listopadu v příslušném kalendářním roce,
3. údaje o výnosech, nákladech a investicích provozovatele letiště a o počtu a struktuře jeho zaměstnanců, jde-li o mezinárodní letiště, které odbavuje nejméně 90 % z celkově přepravovaných cestujících nebo nákladu v České republice, nebo o letiště odbavující alespoň 1 milion cestujících nebo 100 tisíc tun nákladu ročně, a to nejpozději do konce dubna následujícího kalendářního roku,
b) tuzemský letecký dopravce
1. údaje o počtu jím přepravených cestujících, nákladu a pošty a o využité kapacitě jím provozovaných letadel za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do konce dubna následujícího kalendářního roku,
2. údaje o počtu a typu jím provozovaných letadel, jejich nabízené a využité kapacitě, o počtu a struktuře leteckého personálu a o mzdových nákladech s ním souvisejících, za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do konce března následujícího kalendářního roku,
3. údaje o spotřebě paliva na uskutečněné lety podle typu letadla za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do konce února následujícího kalendářního roku,
c) tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun
1. údaje o počtu jím přepravených cestujících, nákladu a pošty a o využité kapacitě jím provozovaných letadel za kalendářní měsíc, a to vždy nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci rozhodném pro předávání těchto údajů,
2. údaje o počátečním a konečném místě uskutečněných obchodních letů za uplynulé čtvrtletí, a to vždy nejpozději do konce února, května, srpna a listopadu v příslušném kalendářním roce,
3. rozvahu, výkaz zisků a ztrát, prohlášení o nerozděleném zisku a kategorizaci výnosů podle přepravených osob, nákladu a pošty a podle toho, zda jde o provozování pravidelné nebo nepravidelné obchodní letecké dopravy, za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do konce dubna následujícího kalendářního roku,
d) tuzemský letecký dopravce provozující mezinárodní pravidelnou obchodní leteckou dopravu údaje o počtu uskutečněných letů, typu jím provozovaných letadel, organizačním a zeměpisném vymezení provozu letadel, nabízené kapacitě jím provozovaných letadel a počtu přepravených cestujících, nákladu a pošty za kalendářní rok, a to nejpozději do konce února následujícího kalendářního roku,
e) poskytovatel letových provozních služeb
1. údaje o výnosech, nákladech a investicích a údaje o počtu a struktuře jeho zaměstnanců za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do konce května následujícího kalendářního roku,
2. údaje o poskytnutých letových provozních službách za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do konce března následujícího kalendářního roku.
(2) Poskytovatel odbavovacích služeb průběžně předává provozovateli letiště údaje o počtu jím odbavených cestujících.
(3) Jednotlivé údaje předávané za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy, údaje o počtu odbavených cestujících předávané poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště a jejich strukturu stanoví prováděcí právní předpis.“.
120. V § 99 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
121. V § 99 se slova „a spojů“ zrušují.
122. V § 99a odst. 3 se slova „§ 22j odst. 2, § 55a odst. 8 a“ zrušují.
123. V § 102 odstavec 1 zní:
„(1) Ministerstvo dopravy vydá právní předpis k provedení § 4 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 4, § 5 odst. 2, § 5a odst. 2, § 7 odst. 8, § 12 odst. 2 písm. b), § 12a odst. 7, § 16 odst. 1 a 2, § 17 odst. 1 a 3, § 17a odst. 1, § 17b odst. 6, § 17d odst. 4, § 22a odst. 1, § 25 odst. 3, § 32 odst. 1 a 3, § 34a odst. 4, § 35 odst. 1 a 3, § 42b odst. 8, § 44 odst. 7, § 45 odst. 4, § 49c odst. 2, § 49f odst. 2, § 49g odst. 2, § 51a odst. 11, § 55a odst. 6, § 55c odst. 5, § 55d odst. 5, § 58 odst. 2, § 67 odst. 4, § 74 odst. 3, § 76 odst. 3, § 81 odst. 8, § 82 odst. 6, § 84b odst. 3, § 84c odst. 8, § 85j odst. 6, § 85m odst. 4, § 85r odst. 3, § 85x odst. 7, § 85y odst. 3, § 85z odst. 6, § 90 odst. 4, § 91a odst. 11, § 98 odst. 2 a § 98a odst. 3 tohoto zákona.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Osvědčení způsobilosti letiště vydané podle § 34a odst. 2 a 3 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti letiště vydané podle § 34a odst. 2 a § 34d zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pověření poskytováním letových provozních služeb nebo meteorologických služeb vydané podle § 49a odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za rozhodnutí o určení k poskytování letových provozních služeb nebo meteorologických služeb vydané podle § 49a odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod zřízený podle § 55a odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod podle § 55 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Pověření shromažďováním a analyzováním informací o incidentech a leteckých nehodách, při nichž nedošlo k usmrcení osob, určováním jejich příčin a vypracováváním závěrů a bezpečnostních doporučení vydané podle § 55b odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za pověření zjišťováním příčin incidentů a leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, vydané podle § 55c odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Přepravní právo udělené podle § 70a odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti v rozsahu a za podmínek, za kterých bylo uděleno.
6. Na využívání přepravního práva uděleného podle § 70a odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se § 70d zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije.
7. Povolení k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy zahraničním leteckým dopravcem vydané podle § 71 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy leteckým dopravcem ze třetí země vydané podle § 71 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Povolení k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy zahraničním leteckým dopravcem vydané podle § 71 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy leteckým dopravcem ze třetí země vydané podle § 71c odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Národní programy vydané podle § 85 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za národní programy vydané podle § 85a odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Fyzická osoba, která vstupuje bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), je povinna požádat do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o ověření spolehlivosti podle § 85e odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; to neplatí, jde-li o osobu podle § 85e odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby vydání dokladu o spolehlivosti podle § 85i zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zastavení řízení o žádosti podle věty první nebo nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti podle věty první, se žadatel považuje za osobu spolehlivou.
11. Provozovatel letiště je povinen požádat do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o schválení bezpečnostního programu letiště podle § 85m odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti podle věty první nebo zastavení řízení o žádosti podle věty první se bezpečnostní program ochrany civilního letectví před protiprávními činy takového provozovatele letiště schválený podle § 85a odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za bezpečnostní program letiště schválený podle § 85m odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
12. Osvědčení k provádění školení na úseku ochrany civilního letectví před protiprávními činy vydané podle § 85k odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k uskutečňování odborné přípravy vydané podle § 85x odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
13. Fyzická nebo právnická osoba, která vykonává činnost stálého odesílatele, známého dodavatele palubních zásob nebo známého dodavatele letištních zásob podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), nebo která přepravuje náklad nebo poštovní zásilky podrobené bezpečnostní kontrole, je povinna oznámit do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tuto skutečnost podle § 86c odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; neučiní-li tak, nesmí takovou činnost nadále vykonávat.
14. Fyzické nebo právnické osobě, která provozuje letiště nebo obchodní leteckou dopravu, nebo vykonává činnost schváleného agenta, známého odesílatele, schváleného dodavatele palubních zásob nebo školitele podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), stanoví Úřad pro civilní letectví do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona základní opatření podle § 86d odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby vykonatelnosti rozhodnutí, kterým byla stanovena základní opatření, se na osobu podle věty první § 86d odst. 5 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije; to neplatí, sdělil-li takové osobě Úřad pro civilní letectví, že jí základní opatření nestanoví z důvodu podle § 86d odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
15. Správní řízení podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl. III
V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., písmeno v) zní:
„v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací, poskytování leteckých služeb a uskutečňování odborné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy23f),“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV
V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., položky č. 45 až 57 včetně poznámek pod čarou č. 75 až 79 znějí:
„Položka 45
a) Vydání povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu
  - mezinárodní veřejné            Kč  20 000
  - mezinárodní neveřejné           Kč  15 000
  - vnitrostátní veřejné           Kč  10 000
  - vnitrostátní neveřejné          Kč   5 000
b) Změna povolení k provozování letiště    15 % sazby
  nebo ke stanovení jeho druhu        poplatků podle
                        písmene a)
                        této položky
c) Schválení provozní způsobilosti letiště 
  pro letadla s maximální vzletovou hmotností
  - vyšší než 10 tun             Kč  50 000
  - 10 tun a nižší              Kč  15 000
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém.
Položka 46
Vydání rozhodnutí o souhlasu ke 
zřizování zařízení a provádění 
činností, které
nesouvisí s leteckým provozem 
v ochranném pásmu leteckých staveb       Kč   5 000
Položka 47
a) Vydání licence tuzemskému leteckému     Kč  80 000
  dopravci k provozování pravidelné
  obchodní letecké dopravy
b) Vydání licence tuzemskému leteckému 
  dopravci k provozování nepravidelné
  obchodní letecké dopravy letadlem 
  s maximální vzletovou hmotností
  - 10 tun a nižší nebo s celkovým počtem 
  sedadel pro cestující 20 včetně a menším  Kč  30 000
- vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem 
  sedadel pro cestující větším než 20     Kč  80 000
c) Prodloužení platnosti nebo jiná změna 
  osvědčení leteckého provozovatele nebo
  změna licence                Kč   3 000
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení leteckého provozovatele Úřadem pro civilní letectví.
Položka 48
a) Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz 
  z rejstříku letadel anebo změna údajů
  zapisovaných do rejstříku letadel pro 
  letadla s maximální vzletovou hmotností
  - vyšší než 10 tun             Kč   8 000
  - 10 tun a nižší              Kč   3 000
b) Vydání průkazu způsobilosti člena 
  leteckého personálu nebo jeho duplikátu   Kč   1 000
c) Další vydání průkazu způsobilosti člena 
  leteckého personálu z důvodu změny
  údajů nebo z důvodu jeho zaplnění apod.   Kč    100
d) Teoretická zkouška pro vydání průkazu 
  způsobilosti leteckého personálu
  nebo kvalifikace IR             Kč   5 000
e) Ostatní teoretické zkoušky včetně 
  zkoušky z angličtiny            Kč   2 000
f) Ověření odborné způsobilosti praktickou 
  zkouškou                  Kč    500
g) Vydání dokladu letadla (palubní deník, 
  letadlová kniha apod.)           Kč    500
h) Zápis a výmaz zástavního práva k letadlu 
  nebo jeho části               Kč   2 000
i) Přidělení letadlové adresy        Kč    500
Poznámky
1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví35).
2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene g) se vybere v případě vydání druhého a dalších dokladů letadla. První vydání dokladu je zpoplatněno v poplatku za zápis letadla do rejstříku letadel.
Položka 49
a) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám,
  modifikacím a konstrukčním změnám letadel, 
  jejich součástí a výrobků letecké
  techniky35)                 Kč  20 000
b) Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě 
  organizaci35a), k výrobě organizaci35b),
  nebo schvalovacího dopisu k výrobě 
  organizaci75)
  - do 10 zaměstnanců             Kč  15 000
  - 11 - 30 zaměstnanců včetně        Kč  30 000
  - 31 - 50 zaměstnanců včetně        Kč  45 000
  - nad 50 zaměstnanců            Kč  60 000
c) Udělení oprávnění k vývoji, 
  projektování, výrobě, zkoušení, 
  instalacím, údržbě, opravám, modifikacím 
  a konstrukčním změnám leteckých pozemních 
  zařízení                  Kč  20 000
d) Vydání osvědčení o oprávnění 
  organizace k řízení zachování letové 
  způsobilosti35a)
  - bezmotorových letadel a letadel 
  s pístovým motorem/motory          Kč  15 000
  - letadel s turbínovým motorem/motory    Kč  40 000
e) Vydání doporučení pro zahraniční     
  letecký úřad pro vydání oprávnění 
  k údržbě v souladu s přímo použitelným
  předpisem Evropské unie76) nebo
  mezinárodní smlouvou, která je součástí 50 % poplatku
  právního řádu              pod písmenem b)
Poznámky
1. Při žádosti organizace na prodloužení platnosti nebo změnu oprávnění se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby této položky. U písmene b) se vybírá poplatek podle aktuálního počtu zaměstnanců v době podání žádosti a u písmene d) se vybírá poplatek podle nově schvalovaného rozsahu oprávnění.
2. Počtem zaměstnanců organizace uvedených v písmenu b) se rozumí počet zaměstnanců přímo zapojených do provádění, řízení, plánování, technického a materiálního zabezpečení údržby, resp. výroby včetně systému jakosti.
3. U položek b) a d) se vybírá roční udržovací poplatek ve výši 1/3 poplatku za udělení oprávnění.
4. Za udělení výjimky v maximální délce trvání dvou měsíců pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie76) se vybírá poplatek ve výši 10 % sazby za vydané oprávnění.
5. Za udělení výjimky s dobou platnosti delší než 2 měsíce a za udělení opakované výjimky pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie76) se vybírá poplatek ve výši 30 % sazby za vydané oprávnění.
Položka 50
a) Vydání osvědčení pro výcvik leteckého 
  personálu                  Kč  20 000
b) Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti
  - jde-li o občana České republiky nebo 
  občana členského státu Evropské unie,
  jiného státu tvořícího Evropský 
  hospodářský prostor nebo Švýcarské 
  konfederace                 Kč   1 000
  - jde-li o občana státu, který není 
  členským státem Evropské unie, 
  jiného státu tvořícího Evropský 
  hospodářský prostor nebo Švýcarské 
  konfederace                 Kč   3 000
Položka 51
a) Vydání povolení k provádění leteckých 
  prací nebo leteckých činností pro
  vlastní potřebu               Kč  10 000
b) Vydání povolení k létání letadla bez 
  pilota                   Kč   4 000
c) Vydání povolení k létání letadla bez 
  pilota výlučně pro rekreační a sportovní 
  létání                   Kč   2 000
d) Prodloužení platnosti nebo změna 
  povolení k provádění leteckých prací nebo
  leteckých činností pro vlastní potřebu   Kč   1 500
e) Prodloužení platnosti nebo změna 
  povolení k létání letadla bez pilota    Kč    400
f) Prodloužení platnosti nebo změna 
  povolení k létání letadla bez pilota 
  výlučně pro rekreační a sportovní
  létání                   Kč    200
g) Udělení souhlasu k provozování 
  leteckého veřejného vystoupení       Kč   3 000
Poznámka
V případě propagačních parašutistických akcí jako součásti programů jiných společenských nebo kulturních akcí se poplatek pod písmenem g) snižuje na 1 500 Kč.
Osvobození
Od poplatku podle písmene g) této položky jsou osvobozena letecká veřejná vystoupení s výhradní účastí letadel bez pilota.
Položka 52
a) Vydání rozhodnutí o pověření podle 
  přímo použitelného předpisu Evropské 
  unie77) k poskytování
  - letových provozních služeb v rozsahu 
  oblastní služby řízení, přibližovací
  služby řízení a letištní služby řízení   Kč  20 000
  - ostatních letových provozních služeb 
  mimo služby uvedené pod písmenem a)
  a meteorologických služeb          Kč  10 000
b) Vydání osvědčení k poskytování letových 
  navigačních služeb podle přímo
  použitelného předpisu Evropské unie77) pro
  - poskytování letových provozních služeb 
  v rozsahu oblastní služby řízení      Kč  80 000
  - poskytování letových provozních služeb 
  v rozsahu přibližovací služby řízení
  pro letiště s velkou hustotou provozu    Kč  50 000
  - poskytování letových provozních 
  služeb v rozsahu letištní služby 
  řízení pro letiště s velkou hustotou 
  provozu                   Kč  50 000
  - poskytování letových provozních služeb 
  v rozsahu přibližovací služby řízení
  pro letiště s malou a střední hustotou
  provozu                   Kč  30 000
  - poskytování letových provozních služeb 
  v rozsahu letištní služby řízení
  pro letiště s malou a střední hustotou 
  provozu                   Kč  30 000
  - poskytování ostatních letových 
  provozních služeb              Kč  10 000
  - poskytování meteorologické služby, 
  letecké informační služby, navigačních 
  služeb, komunikačních služeb nebo
  přehledových služeb             Kč  20 000
c) Vydání povolení k poskytování služby 
  při předletové přípravě a monitorování 
  letu nebo při odbavovacím procesu 
  na letišti                 Kč  20 000
d) Změna povolení k poskytování služby při
  předletové přípravě a monitorování letu
  nebo při odbavovacím procesu na letišti   Kč   2 000
e) Vyhrazení části vzdušného prostoru 
  opatřením obecné povahy, přesáhne-li 
  doba vyhrazení 24 hodin v průběhu tří 
  dnů po sobě jdoucích            Kč  20 000
Poznámky
1. V případě rozhodnutí o pověření podle písmene a) k poskytování více služeb v rámci jednoho rozhodnutí vybírá se poplatek pouze za jedno pověření s nejvyšší sazbou v rámci vydaného rozhodnutí.
2. V případě vydání osvědčení podle písmene b) k poskytování více letových navigačních služeb v rámci jednoho osvědčení vybírá se poplatek pouze za jedno poskytování služeb s nejvyšší sazbou v rámci vydaného osvědčení.
3. Za změnu osvědčení vydaného podle písmene b) se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby za vydání osvědčení. V případě doplnění další poskytované služby k již vydanému osvědčení podle písmene b) se vybírá poplatek jako při vydání osvědčení pro tuto službu.
Osvobození
Od poplatku podle písmene e) jsou osvobozeny akce sportovního charakteru nebo pro potřeby Armády České republiky.
Položka 53
a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke 
  zkušebnímu létání              Kč  10 000
b) Prodloužení platnosti nebo změna 
  rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu 
  létání                   Kč   2 000
Položka 54
a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)
c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)
d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D)
e) Vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)
     
                         Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč
                           A      B      C      D      E
Balóny a vzducholodě                8 000    1 000    4 000     -      -
Kluzáky                      15 000    3 000    5 000    1 000     -
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla     25 000    5 000    8 000    2 000    2 000
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg
maximální vzletové hmotnosti včetně        40 000    10 000    10 000    5 000    4 000
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg
maximální vzletové hmotnosti            80 000    25 000    35 000    15 000    10 000
f) Rozhodnutí o schválení nevýznamné konstrukční změny/modifikace
                    Sazba v Kč
Balóny a vzducholodě           500
Kluzáky                 1 500
Motorizované kluzáky
a ultralehká letadla          2 500
Letouny a vrtulníky
do 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti včetně        5 000
Letouny a vrtulníky
nad 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti           12 500
Poznámky
1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.
2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.
Položka 55
a) Vydání osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
b) Prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti, zvláštního osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)
c) Vydání zvláštního osvědčení letové způsobilosti
- s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)
- s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)
d) Vydání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (sazba poplatku pod písmenem F)
e) Vydání exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
f) Vydání povolení k letu
- s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)
- s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)
g) Schválení letových podmínek
- pro povolení k letu s platností do 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem G)
- pro povolení k letu s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)
h) Vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti
- vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti na základě předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)
- vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti bez předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba pod písmenem F)
i) Vrácení zadrženého osvědčení letové způsobilosti 50 % poplatku pod písmenem F
j) Schválení Programu údržby pro letadlo 50 % sazby poplatku pod písmenem F
k) Schválení změny Programu údržby pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F
l) Schválení MEL pro letadlo 40 % sazby poplatku pod písmenem F
m) Schválení změny MEL pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F
n) Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností do 5 700 kg
10 % sazby poplatku pod písmenem F
o) Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností nad 5 700 kg
10 % sazby poplatku pod písmenem F
p) Udělení opakované výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) nebo výjimky vztahující se na více letadel nebo výjimky s platností delší než dva měsíce
dle sazby poplatku pod písmenem F
q) Schválení systému technického deníku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie79)
dle sazby poplatku pod písmenem G
 
                        Sazba v Kč  Sazba v Kč
                          F      G
Balóny a vzducholodě               2 000     300
Kluzáky 5 000 300
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla     6 000     500
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti včetně            10 000     700
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti                25 000    3 000
Motory-pro zástavbu do kluzáků
a ultralehkých letadel              2 000
Motory-pístové                  3 000
Motory-turbovrtulové, turbohřídelové a proudové  5 000
Vrtule s pevným úhlem nastavení listu       2 000
Vrtule-přestavitelné na zemi           2 500
Vrtule-stavitelné za letu             3 000
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.
Poznámka
Bude-li vydáváno nové osvědčení letové způsobilosti společně s osvědčením kontroly letové způsobilosti vybírá se poplatek pouze za osvědčení letové způsobilosti.
Položka 56
a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení
- u motoru (sazba poplatku pod písmenem H)
- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem K)
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení
- u motoru (sazba poplatku pod písmenem I)
- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem L)
c) Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu
- u motoru (sazba poplatku pod písmenem J)
- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem M)
 
                            Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč
                              H      I      J
Motory
- pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel     5 000    2 500    2 500
- pístové                        10 000    5 000    5 000
- turbovrtulové, turbohřídelové a proudové        20 000    8 000    10 000

                            Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč
                              K       L      M
Vrtule
- s pevným úhlem nastavení listu - dřevěné         2 000     1 000    1 000
- s pevným úhlem nastavení listu - kovové
  a kompozitové                      3 000     2 000    2 000
- přestavitelné na zemi                  5 000     3 000    3 000
- stavitelné za letu                    8 000     4 000    4 000
Poznámka
Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.
Položka 57
a) Vydání rozhodnutí o schválení typové 
  způsobilosti výrobků letecké techniky 
  k použití v civilním letectví        Kč   2 000
b) Vydání rozhodnutí o schválení 
  způsobilosti leteckých pozemních zařízení
  - světelná zařízení a součásti soustav 
  světelných zařízení             Kč   3 000
  - pozemní elektronická zabezpečovací 
  zařízení                  Kč   5 000
  - pozemní zařízení pro diagnostiku 
  a vyhodnocování způsobilosti letadel    Kč   5 000
  - pozemní zdroje energií pro letadla    Kč   3 000
  - letecké trenažéry             Kč  30 000
  - letecké simulátory            Kč  50 000
  - zařízení pro měření a vyhodnocování 
  brzdných účinků na pohybovaných
  plochách letišť               Kč   3 000
  - zařízení určená pro přepravu nákladů 
  na palubě letadla              Kč   3 000
c) Prodloužení platnosti rozhodnutí o 
  schválení typové způsobilosti výrobků    25 % sazby
  letecké techniky k použití v civilním    poplatku podle
  letectví                  písmene a)
                        této položky.
Předmětem poplatku není
Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.
Poznámky
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.
2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmene b) této položky.
75) Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i certifikaci projekčních a výrobních organizací, v platném znění.
76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění.
77) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb), v platném znění.
78) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví, v platném znění.
79) Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, v platném znění.“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 2015.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty