266/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.

Schválený:
266/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. října 2014,
kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelůmna území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se věta třetí zrušuje.
2. V § 5 odst. 3 písm. b) se slova „kdo byl v posledních 3 letech pravomocně uznán vinným z přestupku“ nahrazují slovy „kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku“.
3. V § 6 se odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
4. V § 7 odst. 1 se část věty druhé před středníkem včetně středníku a poznámky pod čarou č. 8 zrušuje a slova „hodlá-li“ se nahrazují slovy „Hodlá-li“.
5. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
6. § 10 včetně nadpisu zní:
 
㤠10
Zabezpečení bezpečnostního materiálu
(1) Osoba nakládající s bezpečnostním materiálem jej vhodným způsobem zabezpečí proti odcizení nebo zneužití.
(2) Způsob zabezpečení podle odstavce 1 a jeho technické provedení musí odpovídat povaze, množství a rizikům spojeným se zabezpečovaným bezpečnostním materiálem. Účelem zabezpečení bezpečnostního materiálu je především zajistit, aby bezpečnostní materiál nebyl neoprávněnou osobou zneužit k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí.“.
7. V § 15 odst. 2 písm. a) se slova „odst. 1“ zrušují.
8. V § 15 odst. 2 písm. c) se slova „a platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti nebo platného osvědčení fyzické osoby“ zrušují.
9. V § 16 odst. 2 se slova „odst. 1“ zrušují.
10. V § 17 odst. 1 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).
11. V § 17 odst. 2 se slova „odst. 1“ zrušují.
12. V § 17 odst. 3 písm. a) se slova „písm. b)“ zrušují.
13. V § 17 odst. 3 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. a) nebo“ zrušují.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, ve znění tohoto zákona.
2. Potvrzení o registraci vydané podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za potvrzení o registraci podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, ve znění tohoto zákona.
Čl. III
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 376/2013 Sb., o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu, se zrušuje.
Čl. IV
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty