255/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
255/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. dubna 2004,
kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č. 260/2002 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části první zní: "ÚVODNÍ USTANOVENÍ".
2. Označení hlavy první včetně nadpisu se zrušuje.
3. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
 
"§ 1
(1) Tento zákon stanoví podmínky, za kterých se provádí zásah celního úřadu proti osobám, které vlastní, drží, skladují nebo prodávají zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví na celním území Evropských společenství (dále jen "Společenství") podle bezprostředně závazného právního předpisu Společenství.1)
(2) Tento zákon rovněž stanoví podmínky, za kterých je celní úřad oprávněn
a) zajistit zboží, o němž má důvodné podezření, že jeho výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví,
b) zajistit zničení zboží,
c) vyřadit zboží z obchodování a jiného nakládání se zbožím, které bylo soudem uznáno za zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, nebo
d) projednávat přestupky a správní delikty při porušení tohoto zákona.
1)
Nařízení Rady (ES) č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla, publikované v Úředním věstníku ES L 341 ze dne 30. 12. 1994, str. 8 - 13, ve znění nařízení Rady (ES) č. 241/1999, publikovaného v Úředním věstníku ES L 027 2. 2. 1999, str. 1 - 5.
Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 týkající se celního zásahu proti zboží podezřelému z porušování určitých práv duševního vlastnictví a opatření, jež mají být přijata proti zboží, které prokazatelně taková práva porušilo, publikované v Úředním věstníku ES L 196, str. 7 - 14.".
4. § 2 včetně nadpisu zní:
 
"§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zásahem celního úřadu úkony prováděné celním úřadem podle tohoto zákona,
b) humanitárními účely činnosti prováděné s cílem zajistit základní potřeby obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo postiženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno využití mimořádných materiálních zdrojů.".
5. § 3 se zrušuje.
6. Slova "HLAVA II" se nahrazují slovy "ČÁST DRUHÁ".
7. Nadpis části druhé zní: "PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O ZÁSAH CELNÍHO ÚŘADU".
8. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2) až 6) zní:
 
"§ 4
Podání žádosti o zásah celního úřadu a náhrada nákladů
(1) Majitel práva2) podává žádost o zásah celního úřadu (dále jen "žádost") Celnímu ředitelství Hradec Králové (dále jen "celní ředitelství"), které rozhoduje o schválení nebo zamítnutí žádosti. Celní ředitelství neprodleně informuje při schválení žádosti příslušný celní úřad, který má zásah provést, a toto rozhodnutí, stejně jako rozhodnutí, kterým žádost zamítne, zašle majiteli práva.
(2) Žádost se podává na předepsaném formuláři.3)
(3) V případě, že řízení zahájené podle § 11 bude přerušeno kvůli konání nebo opomenutí ze strany majitele práva, nebo v případě, že o předmětném zboží bude následně ověřeno, že není zbožím, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, anebo pokud majitel práva použije údaje uvedené v § 11 odst. 1 k jiným účelům než k podání určovací žaloby podle občanského zákoníku nebo k uplatnění § 14 odst. 1, přejímá majitel práva odpovědnost vůči osobám podílejícím se na zásahu4) a uhradí všechny náklady spojené s udržováním zboží pod celním dohledem. Bylo-li zjištěno podle věty prvé, že předmětné zboží je zbožím, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, uhradí tyto náklady při dovozu dovozce, při vývozu nebo zpětném vývozu vývozce, v ostatních případech vlastník nebo držitel zboží. Celní ředitelství zašle majiteli práva písemně, nebo pokud o to majitel práva požádá, elektronicky sdělení podepsané podle zvláštního zákona,5) (dále jen "elektronicky") s uvedením částky, kterou je povinen uhradit na základě prohlášení6) učiněného písemně nebo elektronicky, s uvedením čísla účtu, na který má být částka uhrazena.
2) Čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
3) Čl. 5 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
4) Čl. 6 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
5) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
6) Článek 6 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.".
9. § 5 až 8 se včetně nadpisů zrušují.
10. Slova "HLAVA III" se nahrazují slovy "ČÁST TŘETÍ".
11. Nadpis části třetí zní: "ODHALENÍ ZBOŽÍ, JEHOŽ VÝROBOU NEBO ÚPRAVOU BYLA PORUŠENA PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ, PŘI PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU".
12. V § 9 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 7) a 8) zní:
"(1) Celní úřad, který zajistil zboží při provádění celního dohledu7) v době, kdy ještě nebyla podána žádost, sdělí bezodkladně majiteli práva, pokud je mu znám, písemně nebo elektronicky, zjištěnou skutečnost o možném porušení jeho práva, aby mohl podat žádost podle § 4, a údaje pouze o skutečném nebo předpokládaném množství zboží a jeho povaze. Obdobně postupuje v případě, kdy je celnímu úřadu předáno zboží jiným orgánem podle zvláštního právního předpisu.8)
7) Čl. 4 bod 13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
8) Například § 23 odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.".
13. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.
14. V § 9 odst. 2 se slovo "odstavců" nahrazuje slovem "odstavce", slova "a 2" se nahrazují slovy "osobě, u které bylo zjištěno," a slova "15 dnů" se nahrazují slovy "uvedené v rozhodnutí, na kterou bylo zajištěno,".
15. V § 9 odst. 3 se věta první zrušuje.
16. V § 9 odst. 3 se slova "Zboží, které lze zajistit," nahrazují slovy "Zajištěné zboží", za slova "ponechat osobě" se vkládají slova " , které bylo zboží rozhodnutím zajištěno" a na konci odstavce se doplňuje věta, která zní: "Úkony, kterými byl tento zákaz porušen, jsou neplatné.".
17. V § 9 odst. 4 věty třetí a čtvrtá zní: "O vydání, popřípadě odnětí zboží se vyhotoví úřední záznam podepsaný dvěma celníky a osobou, která zboží vydala, popřípadě které bylo zboží odňato, a uvede se v něm též množství a popis zboží. Osobě, která zboží vydala, popřípadě které bylo zboží odňato, předá celní úřad druhopis úředního záznamu.".
18. V § 9 odstavec 5 zní:
"(5) Nelze-li u zajištěného zboží uložit sankci propadnutí nebo ochranné opatření zabráním zboží v řízení o přestupku nebo v řízení o správním deliktu, nebo rozhodnout o jeho zničení podle § 14, vrátí se osobě, které bylo zajištěno. Uplatní-li na toto zajištěné zboží právo jiná osoba a celní úřad má pochybnosti o tom, zda tato osoba nebo osoba, které bylo zboží zajištěno, je vlastníkem zboží, navrhne těmto osobám, aby svůj nárok uplatnily u soudu ve lhůtě, kterou jim k tomu poskytne.".
19. V § 9 se odstavec 6 zrušuje.
20. § 10 se zrušuje.
21. Slova "HLAVA IV" se nahrazují slovy "ČÁST ČTVRTÁ".
22. Nadpis části čtvrté zní: "PODMÍNKY PRO ZÁSAH CELNÍHO ÚŘADU".
23. § 11 včetně poznámek pod čarou č. 9) až 11) zní:
 
"§ 11
(1) Celní úřad, kterému celní ředitelství doručilo rozhodnutí o schválení žádosti, a který zajistil zboží, zašle majiteli práva na jeho žádost písemně nebo elektronicky sdělení obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo název nebo obchodní firmu a sídlo, jméno, popřípadě jména podnikající fyzické osoby a adresu místa trvalého pobytu, deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží, a pokud jsou mu známa, i jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo název nebo obchodní firmu a sídlo příjemce a odesílatele, jakož i údaje o původu a místě odeslání zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, aby mohl uplatnit ochranu svého práva.9)
(2) Celní úřad může odebrané vzorky předat nebo zaslat majiteli práva na jeho výslovnou žádost pouze za účelem analýzy a usnadnění dalšího řízení.10)
(3) Majitel práva je povinen neprodleně písemně nebo elektronicky informovat celní úřad, že bylo zahájeno řízení o určení, zda jde o zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví.11)
9) Čl. 9 odst. 3, články 10, 11 a čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
10) Čl. 9 odst. 3 druhý pododstavec nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
11) Čl. 10 druhý pododstavec nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.".
24. § 12 se zrušuje.
25. § 13 včetně poznámek pod čarou č. 12) až 15) zní:
 
"§ 13
(1) Má-li být uskladněno zajištěné zboží do jeho propuštění do navrženého celního režimu,12) uplatní se obdobně podmínky pro dočasné uskladnění zboží.13)
(2) Má-li být složena jistota,14) lze jistotu složit v hotovosti na účet celního úřadu nebo nahradit bankovní zárukou.15) Předložení šeku, jehož proplacení je zaručeno bankou, se považuje za složení hotovosti na účet celního úřadu.
12) Čl. 14 odst. 1 a článek 15 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
13) Články 50 až 53 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
14) Čl. 14 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
15) § 313 až 322 obchodního zákoníku.".
26. § 14 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16) až 28) zní:
 
"§ 14
Nakládání se zbožím, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví
(1) Jestliže bylo zajištěno zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva majitele k duševnímu vlastnictví, celní úřad na jeho žádost rozhodne o zničení zboží a zajistí zničení pod dohledem tří celníků. O zničení se vyhotoví úřední záznam, který podepíší všichni tři celníci a v němž se uvede též množství a popis zboží, aniž by bylo třeba dále ověřovat, zda bylo právo k duševnímu vlastnictví porušeno,16) za předpokladu, že
a) majitel práva do deseti pracovních dnů nebo do tří pracovních dnů, jde-li o zboží podléhající rychlé zkáze, od sdělení, že bylo zajištěno zboží, informuje písemně nebo elektronicky celní úřad, že jde o zboží, jehož výrobou nebo úpravou je porušeno jeho právo k duševnímu vlastnictví, a předá celnímu úřadu souhlas deklaranta,17) vlastníka nebo držitele zboží učiněný písemně nebo elektronicky se zničením zboží; se souhlasem celního úřadu může deklarant, vlastník nebo držitel zboží předat tuto informaci písemně nebo elektronicky přímo celnímu úřadu. Nepodá-li deklarant, vlastník nebo držitel zboží v předepsané lhůtě námitky proti zničení, považuje se tento souhlas za přijatý. Pokud to okolnosti vyžadují, může být tato lhůta prodloužena o dalších deset pracovních dnů,
b) před zničením se odeberou vzorky, které celní úřad uchová tak, aby mohly sloužit jako důkaz přípustný v případném soudním řízení, a
c) zničení se provede na náklady a odpovědnost deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží.
(2) Rozhodne-li pravomocně soud, že se jedná o zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví,18) nebo jde-li o zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, a které bylo přenecháno ve prospěch státu, a deklarant, vlastník nebo držitel je sám nezničil,19) a nebylo-li rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání tohoto zboží, celní úřad zajistí zničení tohoto zboží na náklady deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží. Není-li celnímu úřadu vlastník nebo držitel zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, znám, nebo není-li zjištěn, zajistí celní úřad jejich zničení na náklady majitele práva.
(3) Rozhodne-li pravomocně soud, že před dalším nakládáním s padělky20) postačí z nich odstranit ochranné známky,21) celní úřad zajistí jejich odstranění a zničení na náklady deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží. Bylo-li v takovém případě vysloveno propadnutí nebo zabrání padělku, celní úřad zajistí odstranění ochranných známek za podmínek uvedených v odstavci 4 písm. a) a jejich zničení podle odstavce 4 písm. c).
(4) Celní úřad na náklady pachatele přestupku nebo správního deliktu zajistí
a) se souhlasem majitele práva učiněným písemně nebo elektronicky odstranění ochranných známek z propadlých nebo zabraných padělků podle rozhodnutí soudu, a to tak, aby s nimi bylo možno nakládat jiným způsobem než jejich prodejem,
b) se souhlasem majitele práva učiněným písemně nebo elektronicky5) provedení jiných úprav na propadlých nebo zabraných padělcích, pokud se tím nezmění povaha zboží, a to tak, aby s ním bylo možno nakládat jiným způsobem než jejich prodejem, nebo
c) zničení propadlého nebo zabraného zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, ochranných známek odstraněných podle písmene a), odpadu a zbytků vzniklých při jiných úpravách podle písmene b).
(5) Není-li známa osoba, která porušila zákon některým ze způsobů uvedených v § 15 a 23, nebo se ji nepodařilo postihnout, celní úřad zajistí zničení zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví a u něhož bylo v řízení o přestupku, popřípadě v řízení o správním deliktu vysloveno zabrání, na náklady majitele práva.
(6) Celní ředitelství podle údajů celního úřadu, na základě pravomocného rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání padělků a za předpokladu, že majitel práva vysloví souhlas s využitím padělků upravených podle odstavce 4 pro humanitární účely písemně nebo elektronicky, rozhodne, které pravomocně propadlé nebo zabrané padělky jsou vhodné pro zajištění humanitárních potřeb, a které lze za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštními předpisy bezúplatně převést22) k humanitárním účelům na přejímající organizaci uvedenou v odstavci 7. K humanitárním účelům nelze bezúplatně převést padělky, které jsou zjevně zdravotně závadné. Padělky se bezúplatně převádějí podle účelu i využití nebo naléhavosti potřeb, s přihlédnutím k pořadí došlých žádostí.
(7) Přejímajícími organizacemi mohou být
a) organizační složky a příspěvkové organizace státu nebo územních samosprávných celků, zřízené za účelem poskytování sociální péče nebo působící v oblasti zdravotnictví nebo školství,23) nebo
b) jiné právnické osoby,24) pokud splňují tyto podmínky:
1. nebyly zřízeny za účelem podnikání,
2. předmětem jejich činnosti je pouze činnost v oblastech uvedených v písmenu a),
3. poskytují humanitární pomoc nejméně 2 roky a
4. doloží potvrzením příslušného orgánu ne starším než 3 měsíce, že nemají nedoplatky na daních, splatné nedoplatky na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, splatné nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, včetně penále.25) Splatným nedoplatkem na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se pro účely tohoto zákona rozumí též nedoplatek na pojistném včetně penále, k jehož úhradě bylo povoleno podle zvláštního právního předpisu26) jeho splácení ve splátkách.
(8) Přejímající organizace je povinna
a) přijmout opatření k zabránění zneužití padělků a jejich opětovnému uvedení do obchodního styku,
b) za podmínek stanovených celním ředitelstvím a na své náklady zajistit odstranění ochranných známek podle odstavce 4 písm. a) nebo provedení jiných úprav způsobem uvedeným v odstavci 4 písm. b) a zničení odstraněných ochranných známek, odpadu a zbytků po těchto úpravách podle odstavce 4 písm. c),
c) zajistit označení všech upravených padělků nápisem "humanita" neodstranitelnou barvou takovým způsobem, aby nápis nebyl přímo patrný a tím nebyla snižována důstojnost osob, které tyto padělky používají,
d) evidovat a archivovat doklady o příjmu padělků a způsobu, jak s nimi bylo naloženo, a to po dobu 3 let od okamžiku bezúplatného převodu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů upravující evidenci a archivaci stanovených dokladů.27)
(9) O bezúplatném převodu padělků k humanitárním účelům uzavře Generální ředitelství cel a přejímající organizace podle odstavce 7 písemnou smlouvu, která musí kromě obvyklých podstatných náležitostí obsahovat vždy druh a množství bezúplatně převedených padělků, podmínky celního ředitelství podle odstavce 8 písm. b) a dále ustanovení o smluvní pokutě28) pro případ porušení závazku o bezúplatném převodu padělků výhradně pro humanitární účely a konkrétní účel, k jakému přejímající organizace padělky použije.
(10) Celní úřad je oprávněn kontrolovat u přejímající organizace plnění povinností, k nimž se přejímající organizace smluvně zavázala. O výsledku kontroly informuje celní ředitelství.
16) Článek 11 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
17) Čl. 4 bod 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, ve znění pozdějších předpisů.
18) Článek 17 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
19) Článek 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
20) Čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
21) Článek 17 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
22) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
23) Například zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
24) Například zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění zákona č. 210/2002 Sb., zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb., zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
25) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
26) § 20a zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
28) § 544 a 545 občanského zákoníku.".
27. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně poznámek pod čarou č. 29) až 31) zní:
 
"§ 14a
(1) Stát neodpovídá za škodu,29) která vznikla
a) majiteli práva tím, že celním úřadem nebylo odhaleno zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví nebo toto zboží bylo propuštěno, anebo nebylo přijato opatření za účelem jeho zajištění,30) nejde-li o škodu, u níž se odpovědnost státu řídí zvláštním právním předpisem,31)
b) osobám, jichž se úkony při zásahu celního úřadu týkají, jestliže při kontrole prováděné celním úřadem při celním řízení a před podáním nebo po přijetí žádosti došlo ke ztrátě nebo škodě, nejde-li o škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem celního úřadu.
(2) Občanskoprávní odpovědnost majitele práva se řídí občanským zákoníkem.
29) Článek 19 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
30) Článek 19 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
31) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.".
28. Slova "HLAVA V" se nahrazují slovy "ČÁST PÁTÁ".
29. Pod nadpis části páté se vkládají slova "HLAVA I", jejíž nadpis zní: "Přestupky".
30. § 15 včetně poznámek pod čarou č. 32) až 36) zní:
 
"§ 15
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) podá celní prohlášení na propuštění zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, do volného oběhu32) nebo režimu vývozu,33)
b) podá žádost na propuštění zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, ke zpětnému vývozu nebo požádá o jeho umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,34)
c) dosáhne porušením celních předpisů propuštění zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, do volného oběhu, do režimu vývozu nebo ke zpětnému vývozu35) nebo do některého z režimů s podmíněným osvobozením od cla,36) nebo jeho umístění ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu,
d) přepraví na celní území Společenství, vlastní, drží, skladuje nebo prodává na území České republiky zboží, které uniklo celnímu dohledu a jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, nebo
e) nedodrží podmínky pro nakládání se zbožím zajištěným podle tohoto zákona.
(2) Za přestupek lze uložit tyto sankce:
a) pokutu,
b) propadnutí zboží.
(3) K řízení o přestupku je v prvním stupni příslušný celní úřad, v jehož územním obvodu byl přestupek zjištěn.
32) Články 79 až 83 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
33) Články 161 a 162 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
34) Články 166 až 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
35) Čl. 182 odst. 1 první odrážka nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
36) Čl. 84 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.".
31. V části čtvrté se označení dílu prvního včetně nadpisu nad § 16 zrušuje.
32. § 16 včetně poznámky pod čarou č. 37) zní:
 
"§ 16
Přestupky
(1) Za přestupek podle § 15 odst. 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 100 000 Kč. Za přestupek podle § 15 odst. 1 písm. e) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(2) Za přestupek podle § 15 odst. 1 písm. c) a d) lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč,
b) do 5 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve větším rozsahu,
c) do 20 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve značném rozsahu.
(3) O porušení povinnosti ve větším rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 1 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota zboží uplatněná podle zvláštního právního předpisu37) částku 1 000 000 Kč. O porušení povinnosti ve značném rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 5 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle zvláštního právního předpisu37) částku 5 000 000 Kč.
(4) Pokutu za přestupek podle § 15 odst. 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se celní úřad příslušný k projednání přestupku dozvěděl o porušení tohoto zákona, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.
(5) Sankci propadnutí zboží lze uložit samostatně nebo společně se sankcí pokuty.
37) Body 16 až 21 v části I přílohy k vyhlášce č. 200/2004 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství.".
33. § 17 a 18 se zrušují.
34. V § 19 odst. 2 se slovo "nelze" nahrazuje slovem "lze" a slova "je-li jeho" se nahrazují slovy "i když je jeho".
35. V § 19 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
36. V § 19 odst. 3 se slova "lze uložit" nahrazují slovy "se uloží" a slova "§ 17" se nahrazují slovy "§ 16 odst. 4".
37. V § 20 odst. 1 se na konci písmene b) poslední slovo "nebo" zrušuje a současně se zrušuje písmeno c).
38. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Celní úřad rozhodne, že se zboží zabírá, není-li známa osoba, která porušila zákon některým ze způsobů uvedených v § 15 odst. 1.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
39. § 21 a 22 se včetně poznámky pod čarou č. 24) zrušují.
40. Dosavadní "Díl 2" se označuje jako "HLAVA II".
41. § 23 včetně nadpisu zní:
 
"§ 23
Správní delikty
(1) Právnická osoba a fyzická osoba, která je podnikatelem, se při své podnikatelské činnosti dopustí správního deliktu tím, že
a) podá celní prohlášení na propuštění zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, do režimu volného oběhu nebo režimu vývozu,
b) podá žádost o propuštění zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, ke zpětnému vývozu nebo požádá o jeho umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,
c) dosáhne porušením celních předpisů propuštění zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, do volného oběhu, do režimu vývozu nebo ke zpětnému vývozu nebo do některého z režimů s podmíněným osvobozením od cla, nebo jeho umístění ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu,
d) přepraví na celní území Společenství, vlastní, drží, skladuje nebo prodává na území České republiky zboží, které uniklo celnímu dohledu a jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, nebo
e) nedodrží podmínky pro nakládání se zbožím zajištěným podle tohoto zákona, popřípadě nedodrží podmínky pro nakládání se zbožím bezúplatně převedeným k humanitárním účelům.
(2) Za správní delikt lze uložit tyto sankce:
a) pokutu,
b) propadnutí zboží.
(3) K řízení o správním deliktu je v prvním stupni příslušný celní úřad, v jehož územním obvodu byl správní delikt zjištěn.".
42. Nadpis § 24 se zrušuje.
43. V § 24 odst. 1 se za slovo "delikt" vkládají slova "podle § 23 odst. 1 písm. a) a b)" a slova "tyto sankce:" se nahrazují slovy "pokutu do 100 000 Kč."; za větu první se vkládá věta "Za správní delikt podle § 23 odst. 1 písm. e) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.".
44. V § 24 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.
45. V § 24 odst. 2 se slovo "Pokutu" nahrazuje slovy "Za správní delikt podle § 23 odst. 1 písm. c) a d)" a slova "až do výše" se nahrazují slovem "pokutu".
46. V § 24 odst. 2 písm. a) se slova "10 000 000 Kč" nahrazují slovy "do 1 000 000 Kč" a slova "za porušení povinností uvedených v § 15 písm. a) až e)" se zrušují.
47. V § 24 odst. 2 písm. b) se slova "15 000 000 Kč" nahrazují slovy "do 5 000 000 Kč" a slova "za porušení povinností uvedených v § 15 písm. a) až e) opakovaně nebo" se nahrazují slovy "porušil-li pachatel povinnosti".
48. V § 24 odst. 2 písm. c) se slova "20 000 000 Kč" nahrazují slovy "do 20 000 000 Kč" a slova "za porušení povinností uvedených v § 15 písm. a) až e) opakovaně a ve větším" se nahrazují slovy "porušil-li pachatel povinnosti ve značném".
49. V § 24 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 3 až 6.
50. V § 24 odstavec 3 zní:
"(3) O porušení povinností ve větším rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 1 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle zvláštního právního předpisu35) částku 1 000 000 Kč.".
51. V § 24 odstavec 4 zní:
"(4) O porušení povinnosti ve značném rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 5 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle zvláštního právního předpisu částku 5 000 000 Kč.".
52. V § 24 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Pokutu za správní delikt podle § 23 odst. 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se celní úřad příslušný k projednání přestupku dozvěděl o skutečnostech porušujících tento zákon, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.".
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
53. V § 24 se odstavec 7 zrušuje.
54. § 25 a 26 se zrušují.
55. § 27 včetně nadpisu zní:
 
"§ 27
Propadnutí zboží
(1) Propadnutí zboží, které náleží pachateli, lze uložit, pokud
a) bylo ke spáchání správního deliktu užito nebo určeno, nebo
b) bylo správním deliktem získáno nebo bylo nabyto za zboží správním deliktem získané.
(2) Propadnutí zboží lze uložit, i když je jeho hodnota v nápadném nepoměru k povaze a závažnosti správního deliktu.
(3) Propadnutí zboží se uloží jen ve lhůtách uvedených v § 24 odst. 5.".
56. V § 28 odstavec 1 zní:
"(1) Nebyla-li za správní delikt uložena sankce propadnutí zboží, rozhodne celní úřad, že se takové zboží zabírá, jestliže
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela
a vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obecný zájem.".
57. V § 28 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Celní úřad rozhodne, že se zboží zabírá, není-li známa osoba, která porušila zákon některým ze způsobů uvedených v § 23 odst. 1.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
58. V § 28 se odstavec 4 zrušuje.
59. V části páté se za HLAVU II doplňuje HLAVA III, která včetně nadpisu zní:
 
"HLAVA III
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 28a
(1) Vlastníkem propadlého a zabraného zboží se stává stát.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad, který je uložil. Příjem z pokut a z prodeje propadlého a zabraného zboží je příjmem státního rozpočtu.
(3) Pokuta uložená za přestupek nebo správní delikt podle tohoto zákona je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.".
60. § 29 a 29a se zrušují.
61. V části páté se hlava šestá zrušuje.
62. Slova "HLAVA VII" se nahrazují slovy "ČÁST ŠESTÁ".
63. V nadpisu části šesté se slova "a přechodná" zrušují.
64. § 31 včetně poznámky pod čarou č. 38) zní:
 
"§ 31
(1) Náklady podle § 4 odst. 3 jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení sdělení celního ředitelství o jejich výši. Není-li ve lhůtě předepsaná částka sdělená podle § 4 odst. 3 uhrazena, celní ředitelství ji majiteli práva předepíše rozhodnutím k úhradě.38)
(2) Náklady podle § 14 odst. 1 až 5 jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
(3) Náklady lze předepsat ve vztahu ke zboží a osobám uvedeným v ustanoveních, na něž odkazují odstavce 1 a 2, rozhodnutím pouze do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém se celní ředitelství nebo celní úřad dozvěděl o
a) pravomocném rozhodnutí soudu, že výrobou nebo úpravou zboží byla porušena práva k duševnímu vlastnictví,
b) přijetí předběžného opatření soudu ke zničení zboží,
c) posledních nákladech, vzniklých celnímu úřadu s udržováním zboží pod celním dohledem a se zničením zboží a jiným nakládáním se zbožím, které vznikly ve vztahu k danému zboží.
38) Čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.".
65. Za § 31 se vkládají nové § 31a až 31c, které včetně poznámek pod čarou č. 39) až 41) znějí:
 
"§ 31a
(1) Odvolání proti rozhodnutí celních orgánů podle tohoto zákona nemá odkladný účinek. To neplatí pro odvolání podané proti rozhodnutí o přestupcích a o správních deliktech.
(2) Odvolací orgán v rozhodnutí, kterým se zamítá odvolání proti rozhodnutí podle tohoto zákona, uvede v poučení rovněž lhůtu, ve které je možno podat soudu žalobu o přezkoumání tohoto rozhodnutí.39)
 
§ 31b
(1) Smluvní pokuty podle § 14 odst. 9 jsou příjmem státního rozpočtu.
(2) Ve věcech vybírání a vymáhání náhrad nákladů účelně vynaložených celními úřady, vyplývajících z povinnosti mít zboží pod celním dohledem, a nákladů na odnětí a zničení zboží postupují celní úřady obdobně podle zvláštního právního předpisu o správě daní a poplatků.40)
 
§ 31c
Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení před celními orgány správní řád.41)
39) Občanský soudní řád, soudní řád správní.
40) § 59, 73 a 73a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
41) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.".
66. § 32 až 36 se zrušují.
67. Dosavadní část třetí až část šestá se označují jako část sedmá až část desátá.
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ukončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou nakládání se zbožím, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví podle ustanovení § 14 zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 260/2002 Sb., které se dokončí podle tohoto zákona.
2. Pokud došlo k porušení právních předpisů z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v řízení o přestupku a v řízení o správním deliktu se postupuje podle právních předpisů platných v době, kdy byly porušeny.
3. Při uplatňování ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění čl. I bodu 8 tohoto zákona, se za prohlášení majitele práva považuje do 31. prosince 2004 jistota složená v hotovosti podle dosavadních právních předpisů.
4. Při uplatňování ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění čl. I bodu 25 tohoto zákona, se jistota složená v hotovosti na ochranu práv majitele práva podle dosavadních právních předpisů považuje za jistotu složenou v hotovosti podle tohoto zákona.
5. V období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 1. července 2004 se ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění čl. I bodu 26 tohoto zákona, nepoužije.
6. V období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 1. července 2004 se žádost podle § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění čl. I bodu 8 tohoto zákona, podává na formuláři stanoveném v nařízení Komise (ES) č. 1367/95. Náležitosti stanoví čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 3295/94 a články 2, 2a a 3 nařízení Komise (ES) č. 1367/95.
Čl.III
Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
Čl.IV
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty