35/1965 Sb. o literárních, vědeckých a uměleckých dílech (autorský zákon)

Schválený:
35/1965 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. března 1965
o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
Změna: 89/1990 Sb.
Změna: 468/1991 Sb.
Změna: 318/1993 Sb.
Změna: 318/1993 Sb.
Změna: 237/1995 Sb.
Změna: 86/1996 Sb.
Změna: 191/1999 Sb.
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
§ 1
zrušen
 
ČÁST I
Právo autorské
 
§ 2
Dílo
(1) Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména díla slovesná, divadelní, hudební, výtvarná včetně děl umění architektonického a děl umění užitého, díla filmová, fotografická a kartografická. Za předmět ochrany se považují i programy počítačů, pokud splňují pojmové znaky děl podle tohoto zákona; nestanoví-li tento zákon jinak, jsou chráněny jako díla literární.
(2) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na právní předpisy a rozhodnutí, veřejné listiny, úřední spisy, denní zprávy, ani na projevy přednesené při projednávání veřejných záležitostí; k soubornému vydání takových projevů nebo k jejich zařazení do sborníku je však třeba svolení toho, kdo je proslovil.
 
§ 3
Zpracování a překlad díla
(1) Předmětem autorského práva jsou také nová díla původní, která vznikla osobitým tvůrčím zpracováním díla jiného.
(2) Předmětem autorského práva jsou dále i překlady děl do jiných jazyků.
(3) Dílo lze zpracovat nebo přeložit do jiného jazyka jen se svolením jeho autora. Svolení autora není třeba k překladu do jiného jazyka u děl uvedených v § 2 odst. 2.
 
§ 4
Dílo souborné
(1) Předmětem autorského práva jsou i sborníky, časopisy, pásma, výstavy a jiná díla souborná, je-li jejich uspořádání výsledkem tvůrčí činnosti; zařadit dílo do díla souborného lze jen se svolením autora.
(2) Autorské právo k soubornému dílu jako celku přísluší tomu, kdo je uspořádal; tím nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených.
(3) Právo autorské k vydanému sborníku, kartografickému dílu a časopisu vykonává vydavatel.
 
§ 5
Díla spojená
(1) Spojit díla lze jen se svolením jejich autorů. S díly spojenými nakládají všichni autoři společně.
(2) Práva autorů nakládat spojenými díly jiným způsobem zůstávají nedotčena.
(3) K provozování hudebního díla s textem stačí svolení autora části hudební.
 
§ 6
Dílo filmové
Autoři jednotlivých složek filmového díla nebo díla vyjádřeného podobným způsobem a autor díla takto nově vytvořeného, kterým je zpravidla režisér, udílejí výrobci svolení k užití díla smlouvou. Autorské právo k dílu takto vytvořenému jako celku vykonává výrobce.
 
§ 7
Dílo spoluautorů
Autorské právo k dílu, které vzniklo tvůrčí činností několika autorů jako dílo jediné, přísluší