190/1998 Sb., zákona o dani silniční ze dne 21. prosince 1992, č. 16 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 1. prosince 1993 č. 302 Sb., zákonem ze dne 7. prosince 1994 č. 243 Sb., zákonem ze dne 26. dubna 1996, č. 143 Sb., a zákonem č. 61/1998 Sb.

Schválený:
190/1998 Sb.
PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY
vyhlašuje
úplné znění zákona o dani silniční ze dne 21. prosince 1992 č. 16 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 1. prosince 1993 č. 302 Sb., zákonem ze dne 7. prosince 1994 č. 243 Sb., zákonem ze dne 26. dubna 1996 č. 143 Sb. a zákonem č. 61/1998 Sb.
ZÁKON
o dani silniční
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
§ 1
Účel zákona
Účelem zákona je upravit daň silniční (dále jen "daň"), kterou se zdaňuje užívání pozemních komunikací v České republice silničními vozidly1) 1 odst. 1 zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. (dále jen "vozidla").
 
§ 2
Předmět daně
(1) Předmětem daně jsou vozidla, kterým je přidělena státní poznávací značka v České republice nebo jsou evidována v zahraničí a jsou používána nebo určena k podnikání1a) nebo jiné samostatné výdělečné činnosti1a) (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů podle zvláštních předpisů1b) nebo obdobných daní v zahraničí.
(2) Předmětem daně nejsou:
a) ostatní vozidla,1c) traktory a jejich přípojná vozidla a speciální automobily pásové,
b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní státní poznávací značka.3)
 
§ 3
Osvobození od daně
(1) Od daně jsou osvobozena:
a) vozidla jednostopá a vozidla se třemi koly a jejich přípojná vozidla,
b) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,
c) osobní automobily, nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t a jejich přípojná vozidla evidované v zahraničí, nejde-li o vozidla provozovaná na území České republiky osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky nebo osobami, které se zde obvykle zdržují,3a) anebo osobami se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, které mají na území České republiky stálou provozovnu nebo jinou organizační složku,3b)
d) vozidla, která se nacházejí v zahraničí ve zdaňovacím období nepřetržitě alespoň 183 dní, jsou-li provozována osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky nebo osobami, které se zde obvykle zdržují,3a) anebo osobami se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, které mají na území České republiky stálou provozovnu nebo jinou organizační složku;3b) osvobozují se na tu část zdaňovacího období, po kterou se tato vozidla nepřetržitě nacházejí v zahraničí; do této doby se započítává každý celý kalendářní měsíc, po který je vozidlo mimo území České republiky,
e) vozidla zabezpečující zpravidla linkovou osobní vnitrostátní dopravu,
f) vozidla požární ochrany, vozidla zdravotnické, důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním výstražným světlem3c) § 52 odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. zapsaným v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla zdravotnická nevybavená výstražným světlem je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (např. sanitní, ambulantní apod.),
g) vozidla zabezpečující zpravidla nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
h) vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla - značkovače silnic a vozidla správců komunikací3d) nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací,3d) s výjimkou osobních automobilů,
ch)zrušeno,
i) zrušeno,
j) vozidla, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity stanovené předpisy EHK OSN 49-02 B (direktiva EU/EHS 91/542 B, EU/EHS 96/1) a EHK OSN 83-03 B,C (direktiva EU/EHS 94/12, EU/EHS 96/44, EU/EHS 96/69); osvobozují se do 31. prosince 1998,
k) vozidla na elektrický pohon; osvobozují se do 31. prosince 1998.
(2) Podmínka pro osvobození vozidla od daně vyjádřená pojmem "zpravidla" je splněna, ujede-li vozidlo:
a) pro účel stanovený v odstavci 1 písm. e) více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů ujetých vozidlem ve zdaňovacím období,
b) pro účel stanovený v odstavci 1 písm. g) více než 50 % kilometrů z celkového počtu kilometrů ujetých vozidlem ve zdaňovacím období.
(3) Nárok na osvobození vozidel uvedených v odstavci 1 písm. j) evidovaných v zahraničí prokáže poplatník potvrzením nebo jiným dokladem vydaným výrobcem vozidla.
(4) Nárok na osvobození podle odstavce 1 písm. j) se u jednoho poplatníka vztahuje na počet návěsů odpovídající počtu tahačů splňujících stanovené podmínky.
 
§ 4
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která
a) je zapsána v technickém průkazu vozidla vydaném v České republice jako držitel vozidla,
b) užívá vozidlo evidované v zahraničí na území České republiky nebo vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako držitel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozi-dlo, jehož držitel je odhlášen z evidence dopravního inspektorátu.
(2) Poplatníkem daně je rovněž
a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci4a) za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již držiteli vozidla,
b) osoba, která užívá vozidlo evidované a určené jako státní mobilizační rezerva4b) ("Program 222"),
c) stálá provozovna nebo jiná organizační složka3b) osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
(3) Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
 
§ 5
Základ daně
Základem daně je
a) zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,
b) součet povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav u návěsů,
c) celková hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.
Sazby daně
 
§ 6
(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru
do 800 cm3                 1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3          1 800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3          2 400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3          3 000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3          3 600 Kč
nad 3000 cm3                4 200 Kč.
(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí
při počtu náprav   hmotnosti
1 náprava
           do 1 tuny       1 800 Kč
           nad 1 t do 2 t     2 700 Kč
           nad 2 t do 3,5 t    3 900 Kč
           nad 3,5 t do 5 t    5 400 Kč
           nad 5 t do 6,5 t    6 900 Kč
           nad 6,5 t do 8 t    8 400 Kč
           nad 8 t        9 600 Kč
2 nápravy
           do 1 tuny       1 800 Kč
           nad 1 t do 2 t     2 400 Kč
           nad 2 t do 3,5 t    3 600 Kč
           nad 3,5 t do 5 t    4 800 Kč
           nad 5 t do 6,5 t    6 000 Kč
           nad 6,5 t do 8 t    7 200 Kč
           nad 8 t do 9,5 t    8 400 Kč
           nad 9,5 t do 11 t   9 600 Kč
           nad 11 t do 12 t   10 800 Kč
           nad 12 t do 13 t   12 600 Kč
           nad 13 t do 14 t   14 700 Kč
           nad 14 t do 15 t   16 500 Kč
           nad 15 t do 18 t   23 700 Kč
           nad 18 t do 21 t   29 100 Kč
           nad 21 t do 24 t   35 100 Kč
           nad 24 t do 27 t   40 500 Kč
           nad 27 t       46 200 Kč
3 nápravy
           do 1 tuny       1 800 Kč
           nad 1 t do 3,5 t    2 400 Kč
           nad 3,5 t do 6 t    3 600 Kč
           nad 6 t do 8,5 t    6 000 Kč
           nad 8,5 t do 11 t   7 200 Kč
           nad 11 t do 13 t    8 400 Kč
           nad 13 t do 15 t   10 500 Kč
           nad 15 t do 17 t   13 200 Kč
           nad 17 t do 19 t   15 900 Kč
           nad 19 t do 21 t   17 400 Kč
           nad 21 t do 23 t   21 300 Kč
           nad 23 t do 26 t   27 300 Kč
           nad 26 t do 31 t   36 600 Kč
           nad 31 t do 36 t   43 500 Kč
           nad 36 t       50 400 Kč
4 nápravy
a více náprav
           do 18 tun       8 400 Kč
           nad 18 t do 21 t   10 500 Kč
           nad 21 t do 23 t   14 100 Kč
           nad 23 t do 25 t   17 700 Kč
           nad 25 t do 27 t   22 200 Kč
           nad 27 t do 29 t   28 200 Kč
           nad 29 t do 32 t   33 300 Kč
           nad 32 t do 36 t   39 300 Kč
           nad 36 t       44 100 Kč.
(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.
(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.
(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11. Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.
 
§ 7
(1) Na hraničních přechodech při vstupu nebo výstupu vozidla evidovaného v zahraničí (§ 8 odst. 3), které splňuje rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1, činí daň podle předpokládané délky pobytu na území České republiky
a) na jeden den 1/50 roční sazby daně podle § 6 odst. 2, nejméně však 500 Kč,
b) na sedm dní 1/20 roční sazby daně podle § 6 odst. 2, nejméně však 1 000 Kč,
c) na 30 dní 1/5 roční sazby daně podle § 6 odst. 2, nejméně však 3 000 Kč.
(2) Při výstupu z území České republiky zaplatí poplatník doplatek na daň, pokud se předpokládaná délka pobytu, na níž byla daň zaplacena při vstupu na území České republiky, prodlouží. Je-li délka pobytu kratší, než byla při vstupu na území České republiky předpokládána, daň se nevrací.
(3) Daň vypočtená podle odstavce 1 se pro dosažení jiných než uvedených dob pobytu na území České republiky sčítá. Do doby pobytu se započítává každý i započatý den.
(4) Při pravidelně se opakujících vstupech vozidla na území České republiky a výstupech téhož vozidla z území České republiky (§ 8 odst. 3) může poplatník zaplatit daň podle odstavce 1 jednorázově na delší časové období, nejdéle však na 30 dní.
Vznik a zánik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně a záloh na daň
 
§ 8
(1) U vozidel, kterým je na území České republiky přidělena státní poznávací značka, a u vozidel evidovaných v zahraničí, která jsou na území České republiky provozována osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky nebo osobami, které se zde obvykle zdržují,3a) anebo osobami se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, které mají na území České republiky stálou provozovnu nebo jinou organizační složku,3b) vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1. Poplatníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání podle § 15 u místně příslušného správce daně.4c)
(2) U vozidel uvedených v odstavci 1 zaniká daňová povinnost v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1. Dojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.
(3) U vozidel evidovaných v zahraničí, která ne-jsou uvedena v odstavci 1, vzniká daňová povinnost dnem vstupu na území České republiky a zaniká dnem výstupu z území České republiky; správcem daně je orgán uvedený ve zvláštním předpise.5)
 
§ 9
(1) U vozidel, u nichž v průběhu zdaňovacího období vznikne nebo zanikne daňová povinnost, činí daň poměrnou výši daňové sazby odpovídající součinu jedné dvanáctiny roční daňové sazby a počtu kalendářních měsíců počínaje počátkem zdaňovacího období nebo kalendářním měsícem, v němž vznikla daňová povinnost, do konce zdaňovacího období nebo do konce kalendářního měsíce, v němž zanikla daňová povinnost.
(2) Stejně jako vznik daňové povinnosti se posuzuje zánik nároku na osvobození od daně a stejně jako zánik daňové povinnosti se posuzuje vznik nároku na osvobození.
 
§ 10
(1) Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince.
(2) Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.
(3) V případech podle § 4 odst. 2 písm. a) se záloha vypočte obdobně podle odstavce 2 anebo ve výši podle § 6 odst. 4; přitom postup při placení záloh nelze u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla v průběhu zdaňovacího období měnit.
(4) Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.
(5) Zálohy na daň se neplatí, jde-li o vozidla uvedená v § 3 odst. 1 písm. a) až c) a e) až k), pokud splní podmínky pro nárok na osvobození.
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nevztahují na vozidla evidovaná v zahraničí, kterým vzniká daňová povinnost podle § 8 odst. 3. Nezaplatí-li poplatník daň vyměřenou správcem daně5) při vstupu na území České republiky v hotovosti, bude vrácen zpět do zahraničí. Nezaplatí-li poplatník doplatek daně při výstupu z území České republiky v hotovosti, uplatní správce daně zástavní právo podle zvláštních předpisů.6) Nemůže-li správce daně5) z objektivních důvodů využít zástavního práva, může od vyměření doplatku daně upustit. Důvody, které vedou správce daně k tomuto postupu, uvede v potvrzení o vyměření a zaplacení daně nebo doplatku daně.
(7) Poplatník je povinen vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle jednotlivých vozidel uvedených v § 8 odst. 1.
 
§ 11
Daň, záloha na daň a sleva na dani se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 
§ 12
Sleva na dani
(1) Sleva na dani u vozidla používaného v kombinované dopravě činí při uskutečnění
více než 120 jízd ve zdaňovacím období        100 % daně,
od 91 do 120 jízd ve zdaňovacím období         75 % daně,
od 61 do 90 jízd ve zdaňovacím období         50 % daně,
od 31 do 60 jízd ve zdaňovacím období         25 % daně.
(2) Jízdou v kombinované dopravě se pro účely tohoto zákona rozumí
a) přeprava vozidla z místa nakládky do nejbližší vhodné železniční stanice nebo přístavu a dále po železnici nebo vodní komunikaci do železniční stanice nebo přístavu nejbližšího vhodného k místu určení a dále po pozemní komunikaci do místa určení, pokud jízda po pozemní komunikaci z nebo do místa překládky k železniční nebo vodní dopravě není delší než 100 km,
b) svoz a rozvoz nákladových jednotek kombinované dopravy (kontejnery ISO, výměnné nástavby ISO) do překladišť kombinované dopravy, železničních stanic nebo přístavů, kde je zásilka překládána na železnici nebo vodní komunikaci a naopak, pokud svozová a rozvozová vzdálenost nákladových jednotek není delší než 100 km od místa překládky.
(3) Nárok na slevu na dani prokazuje poplatník přepravními doklady (nákladovými listy zásilek kombinované dopravy) s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy, případně nakládací a vykládací železniční stanice nebo přístavu.
(4) Slevu na dani uplatní poplatník u místně příslušného správce daně v daňovém přiznání. Do 31. ledna následujícího kalendářního roku lze uplatnit u správce daně5) nárok na slevu, jde-li o vozidla uvedená v § 8 odst. 3. Správce daně slevu započte na daň splatnou ve zdaňovacích obdobích následujícího kalendářního roku nebo částku odpovídající slevě složí u banky na území České republiky na účet znějící na českou měnu.
 
§ 13
Zdaňovací období
(1) Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
(2) U vozidel evidovaných v zahraničí (§ 8 odst. 3) je zdaňovacím obdobím doba začínající dnem vstupu na území České republiky a končící dnem výstupu z území České republiky.
Ustanovení zmocňovací, závěrečná a zrušovací
 
§ 14
Provedená přestavba vozidla, která má za následek změnu základu daně a roční sazby daně, nemění daňovou povinnost v průběhu zdaňovacího období.
 
§ 15
Daňové přiznání
(1) Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost podle § 8 odst. 1, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce. V přiznání se uvádějí i vozidla od daně osvobozená, kromě vozidel uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a b). Je-li daňové přiznání podáno na technickém nosiči dat ve tvaru stanoveném pro tento účel Ministerstvem financí, vyplňuje poplatník pouze část tiskopisu daňového přiznání stanovenou Ministerstvem financí.
(2) Poplatník uvedený v odstavci 1 je povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat a zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro podání přiznání. Při výpočtu daně v daňovém přiznání může poplatník uvedený v § 4 odst. 2 písm. a) změnit postup zvolený při placení záloh, přitom u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla nelze kombinovat sazbu daně podle § 6 odst. 1 a podle § 6 odst. 4.
(3) Poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost podle § 8 odst. 3, nepodává daňové přiznání. Poplatník se účastní vyměření daně nebo doplatku na daň prováděného správcem daně.5) Daň je splatná na českém hraničním přechodu při vstupu na území nebo výstupu z území České republiky v okamžiku zahájení celního řízení. O takto vyměřené a zaplacené dani nebo doplatku daně vydá správce daně5) poplatníkovi potvrzení, kterým poplatník prokazuje výši zaplacené daně. Tiskopis potvrzení o vyměření a zaplacení daně nebo doplatku daně vydá Ministerstvo financí.
 
§ 16
(1) Správa a řízení ve věcech daně a sankce za nesplnění daňových povinností se řídí zvláštním předpisem,7) nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, neobsahuje odlišnou úpravu.
(3) Správce daně v platebním výměru (dodatečném platebním výměru)7) na daň silniční neuvádí základ daně.
 
§ 17
(1) Ministerstvo financí může ve vztahu k zahraničí činit opatření k zajištění vzájemnosti nebo odvetná opatření za účelem vyrovnání zdanění.
(2) Správce daně může v odůvodněných případech stanovit zálohy na daň jinak, než jak je uvedeno v § 10. Proti rozhodnutí o stanovení záloh jinak lze podat odvolání.
 
§ 17a
(1) Zaplacené částky na dani v průběhu zdaňovacího období roku 1993, jde-li o vozidla uvedená v § 8 odst. 1, které převyšují daňovou povinnost podle platné právní úpravy v roce 1993, jsou přeplatkem na dani podle zvláštního předpisu.7) Obdobně postupuje správce daně,4c) podá-li poplatník do 31. ledna roku 1994 žádost, v níž uplatní nárok na osvobození podle § 3 odst. 2 nebo nárok na slevu na dani podle § 12 odst. 3 za zdaňovací období roku 1993.
(2) Vznikla-li daňová povinnost u vozidel uvedených v § 8 odst. 1 v listopadu nebo prosinci roku 1993, zaplatí poplatník poměrnou výši daně připadající na tato vozidla nejpozději do 31. ledna 1994.
(3) Nový poplatník má vůči správci daně4c) registrační povinnost7) ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1.
 
§ 18
Zrušuje se zákon č. 339/1992 Sb., o dani silniční.
 
§ 19
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
* * *
Zákon č. 302/1993 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 1994, zákon č. 243/1994 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 1995, zákon č. 143/1996 Sb. nabyl účinnosti dne 30. května 1996, zákon č. 61/1998 Sb. nabyl účinnosti dne 30. března 1998.
Čl. II zákona č. 243/1994 Sb. zní:
Čl. II
Pro daňové povinnosti za roky 1993 a 1994 se použijí dosavadní předpisy. Ustanovení tohoto zákona se použijí poprvé ve zdaňovacím období roku 1995.
Čl. II zákona č. 143/1996 Sb. zní:
Čl. II
Zákon o dani silniční ve znění tohoto zákona se použije poprvé za zdaňovací období roku 1996.
Čl. II zákona č. 61/1998 Sb. zní:
Čl. II
1. Ustanovení čl. I bodů 1, 3, 5, 6, 7, 8 a 9 se použijí poprvé ve zdaňovacím období roku 1998 a lze je použít již při placení záloh na silniční daň v průběhu roku 1998.
2. Ustanovení čl. I bodů 2 a 4 se použijí poprvé ve zdaňovacím období roku 1999.
3. Pro daňovou povinnost do roku 1997 se použijí dosavadní předpisy.
Klaus v. r.
1a) § 2 a 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
1b) § 18 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1c) § 10 odst. 12 vyhlášky č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
3) § 94 vyhlášky č. 145/1956 Ú.l., o provozu na silnicích, ve znění vyhlášky č. 34/1984 Sb.
3a) § 2 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3b) § 22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 21 zákona č. 513/1991 Sb.
3d) § 3d a 9 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb.
4a) § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4b) § 1 nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace.
4c) § 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.
5) § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.
6) § 72 zákona č. 337/1992 Sb.
7) Zákon č. 337/1992 Sb.

Související dokumenty