86/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb., a zákona č. 237/1995 Sb.

Schválený:
86/1996 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 1996,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 1 zní:
"(1) Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména díla slovesná, divadelní, hudební, výtvarná včetně děl umění architektonického a děl umění užitého, díla filmová, fotografická a kartografická. Za předmět ochrany se považují i programy počítačů, pokud splňují pojmové znaky děl podle tohoto zákona; nestanoví-li tento zákon jinak, jsou chráněny jako díla literární.".
2. V § 6 se za slova "vyjádřeného podobným způsobem" vkládají slova "a autor díla takto nově vytvořeného, kterým je zpravidla režisér,".
3. V § 13 odst. 1 se vypouští věta druhá.
4. V § 14 se vypouští odstavec 2.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. V dosavadním odstavci 4, který se označuje jako odstavec 3, se vypouštějí slova "a 16".
5. V § 15 odst. 2 písm. a) se doplňuje první věta před středníkem slovy "anebo o počítačový program".
6. V § 15 odst. 2 písm. d) se slovo "vydaného" nahrazuje slovem "uveřejněného".
7. § 15 odst. 2 písm. h) zní:
"h) veřejně vystavuje díla výtvarná nebo fotografická, která již autor převedl na jinou osobu, vystavuje-li se dílo bezplatně anebo je-li k vystavení bezplatně půjčeno;".
8. § 15 odst. 3 včetně poznámky č. 1a) zní:
"(3) Autorovo svolení nepotřebuje a odměnu za užití díla nejsou také povinny poskytnout
a) organizace při zpravodajství o aktuální události fotografií, filmem, rozhlasem nebo televizí, je-li v odůvodněné míře užito i díla, které je při takovéto události provozováno nebo vystavováno,
b) knihovny, školy, školská zařízení, archivy, muzea a galerie,1a) půjčují-li nevýdělečně originály vydaných děl nebo jejich rozmnoženiny pořízené tiskem nebo jiným způsobem, nejde-li o snímky zvukového, obrazového nebo obojího záznamu s výjimkou nevýdělečného zapůjčení těchto snímků pro potřeby nevidomých.
1a) Zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb., zákona č. 46/1994 Sb. a zákona č. 192/1994 Sb. Zákon č. 232/1992 Sb., o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie, ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb. Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona ČNR č. 343/1992 Sb. Zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.".
9. § 15 odst. 4 zní:
"(4) Oprávněný uživatel počítačového programu není povinen získat autorovo svolení ani poskytnout zvláštní odměnu k pořízení rozmnoženiny, překladu nebo úpravy takového programu, potřebuje-li tuto rozmnoženinu, překlad nebo úpravu
a) pro provoz programu na počítači, pro nějž byl tento program získán;
b) ke zjištění informací nezbytných k dosažení funkčního spojení dvou nebo více počítačových programů, pokud je taková rozmnoženina, překlad nebo úprava pořízena jím samým nebo osobou jím určenou, nejsou-li tyto informace běžně dostupné a je-li jejich získání omezeno na části počítačového programu nezbytné k dosažení uvedeného cíle;
c) k archivním a záložním účelům, popřípadě k nahrazení oprávněně získané rozmnoženiny, která byla ztracena, zničena nebo jinak znehodnocena.".
10. § 15 se doplňuje novými odstavci 5 a 6, které znějí:
"(5) Oprávněný uživatel počítačového programu nemůže být omezen ve svém právu zkoumat počítačový program, studovat jej nebo zkoušet jeho fungování za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoli prvek programu, činí-li tak při jeho obvyklém využívání.
(6) Není-li dohodnuto jinak, oprávněný uživatel počítačového programu může provést bez souhlasu autora úpravy, doplňky a změny počítačového programu nebo jeho doprovodné dokumentace, pokud takové zásahy směřují k opravě zřejmé vady nebo jsou v souladu se zamýšleným účelem při jeho operativním využívání oprávněným uživatelem; tím není dotčeno právo autora na zachování podoby kódu, v níž dílo zpřístupnil veřejnosti.".
11. V ustanoveních § 17 odst. 1 a 2 se slovo "pracovník" nahrazuje slovem "zaměstnanec".
12. V § 17 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Není-li výslovně sjednáno jinak, autorské právo k počítačovému programu vytvořenému zaměstnancem ke splnění povinnosti vyplývající z jeho pracovního poměru vykonává zaměstnavatel.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
13. § 17 odst. 6 zní:
"(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 platí obdobně pro díla vytvořená ke splnění povinností vyplývajících z členského nebo služebního poměru.".
14. V § 18 se slova "do jazyků národů Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "do českého jazyka".
15. § 19 odst. 3 se vypouští.
16. V § 22 se v celém textu vypouští slovo "organizace" a nahrazuje se slovem "uživatel".
17. V § 22 odst. 2 se za slova "provozování díla" vkládají slova "smlouvy o šíření díla půjčováním nebo pronájmem rozmnoženin díla,".
18. V § 23 se v celém textu vypouští slovo "organizace" a nahrazuje se slovem "uživatel".
19. V § 24 a dále v celém textu zákona se vypouští slovo "nakladatelství" a nahrazuje se slovem "nakladatel".
20. V § 26 se slovo "organizace" nahrazuje slovem "provozovatel".
21. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně poznámek č. 2) a 3) zní:
 
"§ 26a
Smlouva o šíření díla půjčováním nebo pronájmem rozmnoženin díla
(1) Smlouvou o šíření díla půjčováním rozmnoženin díla udílí autor půjčiteli svolení přenechat třetím osobám po sjednanou dobu bezplatně rozmnoženiny díla k užívání.2)
(2) Smlouvou o šíření díla pronájmem rozmnoženin díla udílí autor pronajímateli svolení přenechat za úplatu třetím osobám (nájemcům) rozmnoženiny díla, aby je dočasně užívaly.3)
(3) Rozmnoženinami díla se rozumí i snímky zvukového, obrazového nebo obojího záznamu díla.
2) § 659 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 663 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
22. Nadpis nad § 30 zní: "Převod originálu nebo rozmnoženiny díla".
23. V § 32 se v názvu před slovo "porušení" vkládají slova "Ohrožení nebo"; v odstavci 2 se za slovo "autorovi" vkládají slova "ohrožením nebo".
24. V § 32 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Výkon práva autorského jinými osobami nebrání, aby se autor sám domáhal ochrany svého autorského práva před jeho ohrožením nebo porušením.".
25. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který zní:
 
"§ 32a
Stejné nároky jako při ohrožení nebo porušení autorských práv příslušejí autorovi vůči osobám, které vyrábějí, uvádějí do oběhu nebo využívají pro dosažení majetkového prospěchu pomůcky výlučně zamýšlené k odstranění, vyřazení z provozu nebo omezení funkčnosti technických zařízení nebo jiných prostředků, použitých k ochraně jeho díla před neoprávněným užitím.".
26. § 33 odst. 6 se vypouští.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
27. V § 35 odst. 2 se slova "organizace uvedené v § 44" vypouštějí a nahrazují se včetně poznámky č. 4) slovy "právnické osoby, které získaly oprávnění k výkonu hromadné správy pro vymezený obor tvůrčí činnosti v příslušné oblasti podle zvláštního zákona.4)
4) Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv.".
28. V § 36 odst. 2 písm. b) se za slovem "uděleno" vkládají slova "např. k jejich veřejnému přednesu, půjčování nebo pronájmu".
29. V § 37 odst. 1 se vypouští písmeno c).
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
30. V § 37 odst. 2 se slova "v odstavci 1 písm. a) až c)" nahrazují slovy "v odstavci 1 písm. a) a b)".
31. § 39 odst. 1 zní:
"(1) Ustanovení § 5 až 9, § 12, § 13 odst. 2 a 3, § 14 odst. 1, § 15 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 3, § 16, §19, § 21 až 23, § 26 až 30, § 32 odst. 1 a 2, § 32a, § 33 odst. 6, § 34 a § 35 odst. 2 se vztahují obdobně na výkonné umělce a jejich výkony; totéž platí o § 35 odst. 1 s tím, že trvání práva se řídí podle § 38.".
32. V § 45 odst. 2 se připojuje nové písmeno d), které zní:
"d) k půjčování a pronájmu zvukových záznamů nebo snímků.".
33. § 45 odst. 3 zní:
"(3) Za svolení podle odstavce 2 má výrobce právo na odměnu.".
34. V § 46 odst. 2 se vypouští slovo "náhradu" a nahrazuje se slovem "odměnu"; zbytek věty se vypouští.
35. V § 46 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Rozhlasovým a televizním organizacím v případě, že přenášejí vysílání jiných rozhlasových nebo televizních organizací, práva podle odstavců 2 a 3 nepříslušejí.". Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
36. Za § 53 se vkládá nový § 53a, který zní:
 
"§ 53a
(1) Autoři, výkonní umělci a výrobci zvukových záznamů, popř. osoby oprávněné k výkonu jejich práv podle tohoto zákona, mohou požadovat od celních orgánů informace o obsahu a rozsahu dovozu zboží, které má povahu rozmnoženin děl nebo jejich zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů, anebo zboží, které má k pořízení takových záznamů sloužit jako jejich nosič (nenahrané nosiče záznamů), a nahlížet do celních dokumentů za účelem zjištění, zda dovoz takového zboží k šíření na trhu je v souladu s tímto zákonem.
(2) Celnice na písemnou žádost osob oprávněných podle odstavce 1 přeruší na deset pracovních dní řízení o propuštění zboží do volného oběhu, existuje-li zde důvodné podezření, že dovozem tohoto zboží by byla porušena práva podle tohoto zákona. V odůvodněných případech lze dobu přerušení řízení prodloužit o dalších deset pracovních dní.
(3) Neprokáže-li dovozce zboží uvedeného v odstavci 1 ve lhůtě podle odstavce 2, že jeho dovoz je v souladu s ustanovením tohoto zákona, celnice toto zboží do volného oběhu nepropustí.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně i při vývozu zboží uvedeného v odstavci 1.".
Čl.II
1. Slova "Československá socialistická republika" se nahrazují slovy "Česká republika" a slovo "československý" se nahrazuje slovem "český".
2. Na díla vydaná do 31. prosince 1992 současně v České a Slovenské Federativní Republice i jinde (§ 11 odst. 2) se hledí jako na díla vydaná v České republice.
Čl.III
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), jak vyplývá ze změn a doplňků provedených pozdějšími předpisy.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty