44/1998 Sb., o sjednání Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998 (obnovení systému dvojí kontroly)

Schválený:
44/1998 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Změna: 40/1999 Sb.
Změna: 39/2000 Sb.m.s.
Změna: 26/2001 Sb.m.s.
Změna: 77/2002 Sb.m.s.
Změna: 41/2003 Sb.m.s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. prosince 1997 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1997 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998*),**),***),****),*****) (obnovení systému dvojité kontroly).1)
Rozhodnutí č. 3/97 vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 datem jeho přijetí a uplatňuje se s účinností od 1. ledna 1998.
České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.
ROZHODNUTÍ Č. 3/97
Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1997 o vývozu některých ESUO a ES ocelářských výrobků z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998*),**),***),****),*****)
(obnovení systému dvojité kontroly)
Rada přidružení,
jelikož Kontaktní skupina uvedená v článku 10 protokolu 2 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, která vstoupila v platnost 1. února 1995, se sešla 31. října 1997 a dohodla se doporučit Radě přidružení zřízené podle článku 104 Dohody, aby systém dvojité kontroly zavedený v roce 1997 Rozhodnutím č. 4/96 Rady přidružení
byl obnoven na období od 1. ledna do 31. prosince 1998,*),**),***),****),*****)
jelikož Rada přidružení poté, co jí byly poskytnuty veškeré příslušné informace, souhlasila s tímto doporučením, rozhodla takto:
Čl.1
1. V období od 1. ledna do 31. prosince 1998*),**),***),****),*****) budou dovozy výrobků do Společenství uvedených v příloze I, majících původ v České republice, podléhat předložení kontrolního dokumentu vydaného úřady ve Společenství podle vzoru uvedeného v příloze II.
2. Klasifikace výrobků zahrnutých v tomto Rozhodnutí se zakládá na celní a statistické nomenklatuře Společenství (dále "Kombinovaná nomenklatura" nebo ve zkratce "KN"). Původ výrobků zahrnutých v tomto Rozhodnutí bude stanoven podle pravidel platných ve Společenství.
3. Kromě toho budou pro období od 1. ledna do 31. prosince 1998*),**),***),****),*****) dovozy výrobků ze železa a oceli do Společenství uvedených v příloze I, majících původ v České republice, podléhat vydání vývozního dokumentu kompetentními českými úřady. Předložení originálu vývozního dokumentu dovozcem se musí uskutečnit nejpozději do 31. března roku následujícího po roce, ve kterém bylo zboží uvedené v dokumentu odesláno. Odesláním se rozumí datum naložení na exportující dopravní prostředek.
4. Vývozní dokument bude odpovídat vzoru uvedenému v příloze III. Dokument bude platit pro vývozy do celého celního území Společenství.
5. Česká republika oznámí Komisi Evropských společenství názvy a adresy příslušných českých vládních úřadů, které jsou oprávněny vydávat a ověřovat vývozní dokumenty, zašle otisky razítek a podpisových vzorů, které používají. Česká republika také Komisi oznámí jakékoli změny v těchto náležitostech.
6. Určitá technická ustanovení týkající se provádění systému dvojité kontroly jsou uvedena v příloze IV.
Čl.2
1. Česká republika se zavazuje poskytovat Společenství přesné statistické informace o vývozních dokumentech vydaných českými úřady podle článku 1. Tyto informace budou Společenství předány do konce měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se statistiky vztahují.
2. Společenství se zavazuje poskytovat českým úřadům přesné statistické informace o kontrolních dokumentech vydaných členskými státy k vývozním dokumentům vydaným českými úřady podle článku 1. Tyto informace budou českým úřadům předány do konce měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se statistiky vztahují.
Čl.3
Pokud to bude nutné, na žádost kterékoli strany se uskuteční konzultace k jakémukoli problému vznikajícímu z provádění tohoto Rozhodnutí. Tyto konzultace se uskuteční ihned. K jakýmkoli konzultacím konaným na základě tohoto článku budou obě strany přistupovat v duchu spolupráce a s přáním urovnat neshody mezi sebou.
Čl.4
Jakékoli zprávy podávané podle této dohody budou předány:
- pokud jde o Společenství, Komisi Evropských společenství (GŘ I.D.2. a GŘ III.C.1),
- pokud jde o Českou republiku, Misi České republiky při Evropských společenstvích a Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky.
Čl.5
Toto Rozhodnutí bude závazné pro Společenství a pro Českou republiku, které přijmou nezbytná opatření pro jeho realizaci.
Čl.6
Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost datem jeho přijetí.
Bude se uplatňovat s účinkem od 1. ledna 1998.
Dáno v Bruselu dne 22. prosince 1997
G. Testa v. r.
J. Konečný v. r.
tajemníci
Za Radu přidružení:
J. Poos v. r.
předseda
 
Příl.1
ČESKÁ REPUBLIKA Seznam výrobků podléhajících dvojité kontrole
     

Plechy válcované za studena
7209 15 00
7209 16 90
7209 17 90
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 90
7209 27 90
7209 28 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
Svařované trubky
Kompletní nomenklatura čísla 7306
 
Příl.2
 
Příl.3


 
Příl.4
ČESKÁ REPUBLIKA Technická příloha k systému dvojité kontroly
1. Vývozní dokument musí mít rozměr 210 x 297 mm. Použitý papír musí být bílý psací papír klížený, nesmí obsahovat dřevovinu a vážit méně než 25 g/m
2
. Dokumenty musí být vyhotoveny v angličtině. Jestliže budou vyplňovány ručně, záznamy musí být provedeny inkoustem a tiskacím písmem. Uvedené dokumenty mohou obsahovat další kopie, jako takové náležitě označené. Jestliže doklady zahrnují několik kopií, originálem je pouze vrchní kopie. Tato kopie musí být jasně označena jako "originál" a ostatní kopie jako "kopie". Pouze originál bude přijat kompetentními úřady Společenství jako platný ke kontrole vývozu do Společenství podle ustanovení systému dvojité kontroly.
2.
Každý dokument musí obsahovat standardizované sériové číslo tištěné či netištěné, podle kterého lze doklad identifikovat. Toto číslo musí být složeno z následujících prvků:
- dvě písmena identifikující vývozní zemi takto: CZ;
- dvě písmena identifikující členský stát, u kterého se počítá s celním projednáním, takto:
BE   =   Belgie
DK   =   Dánsko
DE   =   Německo
EL   =   Řecko
ES   =   Španělsko
FR   =   Francie
IE   =   Irsko
IT   =   Itálie
LU   =   Lucembursko
NL   =   Nizozemí
AT   =   Rakousko
PT   =   Portugalsko
FI   =   Finsko
SE   =   Švédsko
GB   =   Spojené království;
- jednociferné číslo identifikující rok, odpovídající poslední číslici příslušného roku, např. 8 pro rok 1998;
- dvouciferné číslo od 01 do 99 identifikující konkrétní úřad ve vývozní zemi vydávající doklady;
- pěticiferné číslo, postupně od 00001 do 99999, přidělené členskému státu, u kterého se počítá s celním projednáním.
3. Vývozní dokumenty budou platné šest měsíců od data jejich vydání, ale ne po 31. prosinci roku uvedeného v kolonce č. 3 vývozního dokumentu.
4. Protože dovozce musí předložit originál vývozního dokumentu při podávání žádosti o kontrolní dokument, měly by být vývozní dokumenty vydávány, pokud je to možné, na jednotlivé obchodní případy, a ne na celkové kontrakty.
5. Česká republika nemusí na vývozním dokumentu vyplnit informaci o ceně, jestliže existuje skutečná potřeba ochránit obchodní tajemství. V takových případech musí být v kolonce 9 vývozního dokumentu zapsán důvod neuvedení informace o ceně a prohlášení, že cenová informace bude na požádání kompetentním úřadům Společenství sdělena.
6. Vývozní dokumenty mohou být vydány po odeslání zboží, na které se vztahují. V takových případech na nich musí být vyznačeno "vydáno se zpětnou účinností".
7. V případě krádeže, ztráty nebo poškození vývozního dokumentu může vývozce požádat kompetentní vládní úřad, který dokument vydal, o duplikát zhotovený na základě vývozních dokumentů, které vlastní. Na duplikátu jakéhokoli dokumentu takto vydaného musí být označení "duplikát". Na duplikátu musí být uvedeno datum původního vývozního dokumentu.
8. Kompetentní úřady Společenství musí být okamžitě informovány o stažení nebo úpravě jakýchkoli již vydaných vývozních dokumentů a tam, kde je to důležité, o důvodu takového postupu.
1) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.
*) Rozhodnutím č. 7/98 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1998 vyhlášeným pod č. 40/1999 Sb. bylo prodlouženo období uvedené v názvu, preambuli a článku 1 odst. 1 a 3 na 1. leden až 31. prosinec 1999.
**) Rozhodnutím č. 1/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika ze dne 17. února 2000 vyhlášeným pod č. 39/2000 Sb.m.s. bylo prodlouženo období uvedené v preambuli a článku 1 odst. 1 a 3 na 1. leden až 31. prosinec 2000.
***) Rozhodnutím č. 1/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika ze dne 17. února 2000 vyhlášeným pod č. 39/2000 Sb.m.s. bylo prodlouženo období uvedené v preambuli a článku 1 odst. 1 a 3 na 1. leden až 31. prosinec 2001.
****) Rozhodnutím č. 1/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika ze dne 17. února 2000 vyhlášeným pod č. 39/2000 Sb.m.s. bylo prodlouženo období uvedené v preambuli a článku 1 odst. 1 a 3 na 1. leden až 31. prosinec 2002.
*****) Rozhodnutím č. 1/2003 Rady přidružení EU-Česká republika ze dne 4. února 2003 vyhlášeným pod č. 41/2003 Sb.m.s. bylo prodlouženo období uvedené v preambuli a článku 1 odst. 1 a 3 na období od 7. dubna 2003 do data vstupu České republiky do Evropské unie.

Související dokumenty