303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících

Schválený:
303/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 2.prosince 1993
o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících
Změna: 45/1994 Sb.
Změna: 40/1995 Sb.
Změna: 106/1995 Sb.
Změna: 303/1997 Sb.
Změna: 141/2001 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
 
§ 1
Podmínky zpracování tabáku, výroby, skladování a prodeje tabákových výrobků
Tento zákon upravuje některé podmínky zpracování tabáku, výroby, skladování a prodeje tabákových výrobků, včetně ukládání sankcí za porušení stanovených povinností.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zpracováním tabáku technologické postupy a pracovní operace, kterými se získává surovina vhodná pro výrobu tabákových výrobků,
b) tabákovými výrobky cigarety, cigarilos, doutníky, lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupavé a žvýkací tabáky,
c) výrobou tabákových výrobků technologické postupy a pracovní operace, při kterých se ze zpracovaného tabáku vyrábějí finální výrobky určené ke kouření, žvýkání nebo šňupání.
 
§ 3
Zpracovávat tabák a vyrábět tabákové výrobky lze jen na základě koncese udělené pro tuto činnost podle zvláštního zákona.1)
 
§ 4
Značení tabákových výrobků
(1) Na území České republiky lze vyrábět, dovážet,2) skladovat nebo prodávat3) jen značené cigarety, doutníky a cigarillos.4) To neplatí pro cigarety, doutníky a cigarillos osvobozené od spotřební daně5) a pro cigarety, doutníky a cigarillos prodávané v prodejnách typu DUTY/TAX FREE, v prodejnách, které jsou na základě písemného souhlasu ministerstva financí oprávněny k prodeji za ceny bez spotřební daně osobám jiných států, požívajícím výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,6) a na palubách letadel zahraničních linek.
(2) V prostorách, kde se prodávají cigarety, doutníky a cigarillos, na které se podle odstavce 1 nevztahuje povinnost značení, se smějí prodávat pouze cigarety, doutníky a cigarillos neznačené.
(3) Fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí nebo dováží2) cigarety, doutníky nebo cigarillos, je povinna je značit.
(4) Způsob značení cigaret, doutníků a cigarillos stanoví zvláštní předpis.4)
(5) Tabákové výrobky vyrobené na území České republiky určené pro vývoz7) nepodléhají povinnosti značení podle odstavce 1.
(6) Kusový prodej cigaret z otevřeného jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu nebo bez tohoto balení je zakázán.
 
§ 5
Dovoz a vývoz tabákových výrobků
Povolení k dovozu a vývozu tabákových výrobků uděluje ministerstvo průmyslu a obchodu.
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
Pokuty
(1) Česká zemědělská a potravinářská inspekce uloží fyzické nebo právnické osobě, která
a) poruší povinnost stanovenou v § 4 odst. 3, pokutu až do výše 50 mil. Kč,
b) poruší povinnost stanovenou v § 4 odst. 3 opětovně, pokutu až do výše 100 mil. Kč.
(2) Orgány uvedené v § 8 odst. 1 a 5 uloží fyzické nebo právnické osobě, která skladuje nebo prodává cigarety, doutníky nebo cigarillos neznačené podle § 4 odst. 1, pokutu až do výše
a) 100 000 Kč při prvním zjištění skladování nebo prodeje,
b) 500 000 Kč při opětovném zjištění skladování nebo prodeje.
(3) Orgány uvedené v § 8 odst. 1 a 5 uloží fyzické nebo právnické osobě, která poruší zákaz uvedený v § 4 odst. 6, pokutu
a) ve výši 10 000 Kč při prvním zjištění porušení tohoto zákazu,
b) ve výši 50 000 Kč při opětovném zjištění porušení tohoto zákazu.
(4) Opětovným porušením povinnosti se rozumí porušení povinnosti, jehož se fyzická nebo právnická osoba dopustila do jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za předchozí porušení povinnosti uvedené v § 4 odst. 1 a 3.
(5) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.
(6) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy orgány uvedené v § 8 odst. 1 a 5 zjistily porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(7) Pokuta je příjmem státního rozpočtu.
 
§ 8
Zvláštní opatření
(1) Zjistí-li Česká zemědělská a potravinářská inspekce nebo Česká obchodní inspekce (dále jen "inspekce") při své kontrolní činnosti,8) že jsou skladovány nebo prodávány cigarety, doutníky nebo cigarillos, které nejsou značeny podle § 4 odst. 1 (dále jen "neznačené cigarety, doutníky nebo cigarillos"), uloží kromě pokuty uvedené v § 7 odst. 2 také propadnutí těchto neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos nebo rozhodne o jejich zabrání při každém zjištění tohoto skladování nebo prodeje. Zároveň své zjištění sdělí příslušnému živnostenskému úřadu.
(2) Inspekce uloží zajištění neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos a zapečetění skladu těchto výrobků.
(3) Vlastníkem propadlých nebo zabraných neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos se stává stát.
(4) Skladování neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos propadlých či zabraných podle odstavce 1 nebo zajištěných podle odstavce 2 se provádí na náklad fyzické nebo právnické osoby, které bylo uloženo zajištění nebo propadnutí neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos nebo rozhodnuto o jejich zabrání.
(5) K postupu podle odstavců 1 až 4 jsou rovněž oprávněny obecní živnostenské úřady,9) územní finanční orgány,10) celní orgány 11) a Policie České republiky.12) O zabrání a o propadnutí neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos jsou orgány uvedené v tomto odstavci povinny neprodleně informovat ředitele krajského inspektorátu České zemědělské a potravinářské inspekce nebo ředitele inspektorátu České obchodní inspekce.
(6) Postup podle odstavců 1 až 4 provede ten z orgánů uvedených v odstavcích 1 a 5, který zjistí skladování nebo prodej neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos jako první.
(7) O zabrání a o propadnutí neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos jsou orgány uvedené v odstavcích 1 a 5 povinny neprodleně informovat celní orgány.
(8) Ředitel krajského inspektorátu České zemědělské a potravinářské inspekce nebo ředitel inspektorátu České obchodní inspekce rozhodne o způsobu zničení propadlých nebo zabraných neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos. Zároveň jmenuje tříčlennou komisi, která bude na zničení uvedených neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos dohlížet.
(9) Inspekce propadlé nebo zabrané neznačené cigarety, doutníky nebo cigarillos pod dohledem tříčlenné komise zničí, a to na náklad fyzické nebo právnické osoby, která tyto neznačené cigarety, doutníky nebo cigarillos prodávala3) nebo skladovala. O zničení neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos sepíše komise protokol, jehož stejnopis zašle do 15 dnů ministerstvu financí.
(10) Skladováním neznačených cigaret, doutníků a cigarillos se pro účely tohoto zákona rozumí jejich skladování v prostorách k tomu určených (skladech), v dopravních prostředcích, a to i při přepravě, v kancelářích nebo jiných nebytových prostorách a v prodejních místech včetně stánkového a obdobného prodeje.
 
§ 9
Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na ukládání pokut podle § 7 tohoto zákona a zvláštních opatření podle § 8 tohoto zákona obecné předpisy o správním řízení.14)
 
ČÁST DRUHÁ
Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 
§ 10
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1) se na začátku druhého řádku vypouští text „§ 1 odst. 1 a“.
2. V § 58 odst. 1 se doplňuje nové písmeno d), které zní:
„d) podnikatel prodává neznačené cigarety.“.
3. V příloze č. 3 se na konci doplňuje text:
1	            2	                3	  4	        5
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zpracování tabáku  a) vysokoškolské vzdělání v oboru     ministerstvo  zákon o zrušení 
a výroba tabákových  potravinářské chemie nebo        zemědělství   tabákového
výrobků	       zemědělství a 3 roky praxe nebo             monopolu a 
          b) středoškolské vzdělání v oboru             o opatřeních s 
						   potravinářské chemie nebo zemědělství          tím 
							 zakončené maturitní zkouškou              souvisejících
							 a 6 roků praxe			 
 
ČÁST TŘETÍ
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 11
(1) Fyzické a právnické osoby, které prodávají a skladují cigarety, jsou povinny provést ke dni účinnosti tohoto zákona inventuru zásob a oznámit výsledky této inventury místně příslušnému finančnímu úřadu 15) do 15 dnů ode dne provedení inventury.
(2) Fyzické a právnické osoby uvedené v odstavci 1 smějí prodávat neznačené cigarety ze zásob inventarizovaných podle odstavce 1 nejdéle do 28. února 1994.
(3) Smlouvy o tabákových reklamách, které by porušovaly tento zákon a byly uzavřeny před účinností tohoto zákona, musí být uvedeny do souladu s tímto zákonem nejpozději do 31. prosince 1994, jinak pozbývají platnosti.
 
§ 12
Zrušují se § 1, 2 a 9 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů.
 
§ 13
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.
1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 2 písm. d) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb.
3) Část osmá, hlava druhá zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Část třetí, hlava druhá, díl I a II zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Část druhá, hlava druhá zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon ČNR č. 587/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5) § 8 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 199/1993 Sb.
6) Např. vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
7) § 2 písm. c) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 199/1993 Sb.
8) § 2 a 3 zákona ČNR č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci.
§ 2 a 3 zákona ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona ČNR č. 240/1992 Sb.
9) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.
10) § 1 a 6 zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
15) § 1 a 2 zákona ČNR č. 531/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty