83/1992 Sb., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.

Schválený:
83/1992 Zb.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. decembra 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 82 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu, sa mení a dopĺňa takto:
1. Príloha č. 1 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. "Zoznam zvlášť nebezpečných jedov" časť A. sa na konci dopĺňa takto:
  "amid kyseliny monojodoctovej
  2-Chlórbenzylidénmalononitril
  tetrakyanoetylén".
2. Príloha č. 2 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. "Zoznam ostatných jedov" časť A. sa na konci dopĺňa takto:
  "amid kyseliny tiooctovej
  cyklohexantiol
  alfa-D-Glukochloralóza
  chlorid meďný
  kyselina jodoctová
  toluyléndiizokyanáty
  2,3,5-trifenyltetrazóliumchlorid".
3. Časť B. sa na konci dopĺňa takto:
  "lambda-cyhalotrín".
4. V prílohe č. 3 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. "Zoznam omamných látok" v skupine I. sa za látku "trimeperidín (Trimeperidinum) 4-fenyl-4-propionyloxy-1,2,5-trimetylpiperidín" vkladajú látky:
"alfa-metyltiofentanyl (Alfa-methylthiofentanylum)
N-/1-/1-metyl-2(2-tienyl)etyl-/4-piperidyl/propiónanilid

parafluórfentanyl (Parafluorofentanylum)
4-fluór-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propiónanilid

beta-hydroxyfentanyl (Beta-hydroxyfentanylum)
N-/1-(beta-hydroxyfenetyl)-4-piperidyl/propiónanilid

beta-hydroxy-3-metyl-fentanyl (Beta-hydroxy-methyl-fentanylum)

N-/1-(beta-hydroxyfenetyl)-3-metyl-4-piperidyl/propiónanilid

tiofentanyl (Thiofentanylum)
N-/1-/2-(2-tienyl)etyl-/4-piperidyl/propióanilid

3-metyltiofentanyl (3-Methylthiofentanylum)
N-/3-metyl-1-/2-(2-tienyl)etyl-/4-piperidyl/propiónanilid".
5. Príloha č. 4 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. "Zoznam psychotropných látok" sa mení a dopĺňa takto:
a) Zo  skupiny  I.  sa   z  látok  označených  "THC
  Tetrahydrokannabinoly, všetky izoméry:" vypúšťa text " 9".
 b) skupina I. sa na konci dopĺňa takto:
  "N hydroxy MDA (+)-N/alfa-metyl-3,4-(methyléndioxy)
          fenetyl-/-hydroxylamín
  N-etyl MDA   (+)-N-etyl-alfa-metyl-3,4-(metyléndioxy)
          fenetylamín

4-metylaminorex  (+)-cis-2-amino-5-fenyl-4-metyl-2-oxazolín".

 c) v skupine II. sa za látku
  "sekobarbital (Secobarbitalum) kyselina
  5-allyl-5-(1-metylbutyl) barbiturová"
  vkladá látka:
  "Delta-9-Tetrahydrokannabinol".
 d) Zo  skupiny  IV.  sa  vypúšťa  látka  "propylhexedrín
  (Propylhexedrinum) DL-1-cyklohexyl-2-metylaminopropán".
 e) V skupine IV. sa za látku "vinylbital (Vinylbitalum) kyselina
  5-(1-metylbutyl)-5-vinylbarbiturová" vkladá látka:
  "midazolam (Midazolamum)
        8-chlór 6-(o-fluórfenyl)-1-metyl-4H-imidazo (1,5-a)
        (1,4)benzodiazepín".
Čl.II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
J. Čarnogurský v.r.

Související dokumenty