20/1996 Sb., zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 10/1993 Sb., zákonem č. 72/1994 Sb., zákonem č. 85/1994 Sb., zákonem č. 273/1994 Sb., zákonem č. 36/1995 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 160/1995 Sb., a zákonem č. 301/1995 Sb.

Schválený:
20/1996 Sb.
PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY
vyhlašuje úplné znění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 10/1993 Sb., zákonem č. 72/1994 Sb., zákonem č. 85/1994 Sb., zákonem č. 273/1994 Sb., zákonem č. 36/1995 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 160/1995 Sb. a zákonem č. 301/1995 Sb.
ZÁKON
České národní rady o správních poplatcích
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") vyměřované a vybírané orgány státní správy České republiky, obcemi při výkonu přenesené působnosti,1) popřípadě právnickými osobami, pokud vykonávají státní správu na základě přenesené působnosti podle zvláštních předpisů,1) Rejstříkem trestů a státními archivy (dále jen "správní orgán").
 
§ 2
Předmět poplatků
Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů (dále jen "úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.
 
§ 3
Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala podnět k úkonu správnímu orgánu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.
(2) Vznikne-li více poplatníkům za týž úkon povinnost zaplatit poplatek, zaplatí jej společně a nerozdílně.
 
§ 4
Sazby poplatků
Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen "procentní poplatek"). Jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.
 
§ 5
Základ procentního poplatku
(1) Základem procentního poplatku je cena předmětu úkonu podle cenových předpisů.2) Nelze-li cenu takto zjistit, je základem procentního poplatku cena obvyklá v místě a čase provedení úkonu.
(2) Jde-li o procentní poplatek, je poplatník povinen uvést cenu předmětu úkonu. Neučiní-li tak nebo uvede-li cenu zřejmě nízkou, zjistí cenu předmětu úkonu správní orgán na náklady poplatníka.
(3) Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky Kč nahoru. Procentní poplatek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.
 
§ 6
Vyměření, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení
(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku, s výjimkou uvedenou v poznámkách k položkám sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů od doručení výzvy, s výjimkou poplatků podle položek 80 a 100 sazebníku.
(2) Procentní poplatky se vyměřují a jsou splatné do 15 dnů od doručení výměru.
(3) Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán úkon neprovede nebo zahájené řízení zastaví s výjimkou případů, kdy poplatník zaplatí poplatek po uvedené lhůtě a správní orgán zaplacení poplatku uzná, a s výjimkou poplatků za úkony podle položek 23 písm. b) a d) a 66 písm. j) sazebníku.
(4) Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v období od zaslání výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení.
(5) Je-li předmětem úkonu u českého zastupitelského úřadu peněžní částka, kterou má tento úřad u sebe, může vybrat správní poplatek srážkou z této částky.
 
§ 7
Placení poplatku
(1) Správní orgány vyměřují a vybírají poplatky v české měně a poplatníci platí poplatky v této měně s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 4.
(2) České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky, které jsou stanoveny procentem, v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Poplatky stanovené pevnou částkou vybírají v měně státu, v němž mají své sídlo, a to po provedeném přepočtu české měny na cizí měnu podle odstavce 3. Český zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, než ve kterém má své sídlo. Tato měna však musí být znamenána v kurzovním lístku České národní banky.
(3) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí český zastupitelský úřad podle příslušného kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřen nebo oznámen. Pro přepočet měn, které nejsou uvedeny v kurzovním lístku České národní banky, se použije kurz USD k místní měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž má zastupitelský úřad sídlo.
(4) Správní orgány na českém hraničním přechodu vyměřují a vybírají poplatky v české měně; zcela výjimečně může devizový cizozemec zaplatit poplatek v cizí měně, nemá-li k dispozici českou měnu.
(5) Přepočet cizí měny na českou měnu se provádí na českém hraničním přechodu podle kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky platném v den vyměření poplatku. Pokud v době přechodu hranic nebude platný kurzovní lístek k dispozici, je možno použít kurz platný v nejbližším předchozím dni. Rozdíl mezi částkou placenou ve valutách a sazbou poplatku se vrátí v české měně.
(6) Poplatky přepočítané na cizí měnu se zaokrouhlují na celé měnové jednotky dolů při částkách do 0,50 Kč a nahoru při částkách od 0,50 Kč včetně.
(7) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány, s výjimkou okresních úřadů, obcí, českých zastupitelských úřadů a na českých hraničních přechodech, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5000 Kč. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí. O způsobu placení poplatků u okresních úřadů a obcí rozhodují tyto orgány. V ostatních případech se poplatky platí na zvláštní účet. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky pro příslušný správní orgán Ministerstvo financí.
 
§ 8
Vrácení poplatku
(1) Správní orgán, který poplatek vybral, jej vrátí:
a) v plné výši, nedošlo-li vůbec k provedení úkonu bez viny poplatníka anebo poplatek byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen, anebo byl-li poplatek na žádost prominut;
b) v částce, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen nebo o kterou byl poplatek na žádost snížen nebo prominut.
(2) Neprovede-li správní orgán úkon vinou poplatníka nebo správní orgán zastaví řízení anebo neuzná zaplacení poplatku po lhůtě uvedené v § 6, rozhodne k žádosti poplatníka o částečném vrácení poplatku. Vrátit lze nejvýše 50 % ze zaplaceného poplatku.
(3) Rozhodnutí o vrácení poplatku vykonává správní orgán, který poplatek vyměřil a vybral, ze zvláštního účtu, na který byl poplatek zaplacen. Rozhodnutí správního orgánu o vrácení poplatků zaplacených kolkovou známkou provede Finanční úřad pro Prahu 1.
(4) Poplatek podle odstavce 2 se nevrátí, nepřevyšuje-li 50 Kč.
(5) Vracení poplatků podle odstavců 1 a 2 může být stanoveno odchylně v sazebníku poplatků.
(6) Záporné vyřízení žádosti nebo jiného podání není důvodem pro vrácení poplatku.
 
§ 9
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatků jsou osvobozeny
a) státní orgány a státní fondy,
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
c) obce, jde-li o úkony prováděné obcemi.
(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony
a) související s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a ve věcech sociální péče,
b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce (města), ulice, popřípadě rodného čísla a obdobných změn, které jsou důsledkem rozhodnutí z úřední moci,
c) pro účely dědického řízení prováděného notářem - soudním komisařem,
d) spojené s převodem bytu, garáže a ateliéru podle zvláštních předpisů,3a)
e) o nichž tak stanoví mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, nebo zvláštní předpisy.4)
(3) Na výsledku úkonu, který je osvobozen od správního poplatku podle odstavce 2, vyznačí správní orgán účel, k němuž byl úkon proveden.
(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další fyzické nebo právnické osoby, popřípadě úkony v rozsahu stanoveném v sazebníku.
(5) V rozsahu uvedeném v jednotlivých položkách sazebníku správní orgán sníží nebo zvýší poplatek nebo upustí od jeho vybrání.
 
§ 10
Řízení
Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního předpisu,5) pokud není tímto zákonem stanoveno jinak.
 
§ 10a
Součinnost územních finančních orgánů se správními orgány
(1) Příslušné územní finanční orgány kontrolují5a) u správních orgánů, zda poplatky jsou vybírány, vyměřovány, placeny, popřípadě vraceny včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního orgánu.
(2) Zjistí-li územní finanční orgán nesprávný postup, upozorní písemně správní orgán na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky5b) a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.
(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek promlčeno,5c) uloží územní finanční orgán správnímu orgánu rozhodnutím podle zvláštního předpisu5d) zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu ze svých rozpočtových prostředků.
Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení
 
§ 11
Poplatky za úkony, kde řízení bylo zahájeno z podnětu poplatníka před účinností tohoto zákona, se vybírají podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 12
Ministerstvo financí České republiky může obecně závazným právním předpisem přiznat úplné nebo částečné osvobození od poplatků skupinám osob nebo stanovit věcné osvobození pro určité úkony.
 
§ 13
Zrušují se:
1. S působností pro Českou republiku zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb.
2. S působností pro Českou republiku vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Opatření Ministerstva financí České republiky ze dne 10. května 1991 o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků (vyhlášeno v částce 47/1991 Sb.).
 
§ 14
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
* * *
Zákon České národní rady č. 10/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993, zákon č. 72/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 1994, zákon č. 85/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. června 1994, zákon č. 273/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1995, zákon č. 36/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1995, zákon č. 118/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. října 1995, zákon č. 160/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996 a zákon č. 301/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996.
1. Čl. VII zákona č. 85/1994 Sb. zní:
Čl. VII
Přechodná ustanovení
1. Poplatky splatné před účinností tohoto zákona se vybírají podle dosavadních předpisů, s výjimkou uvedenou v bodu 2.
2. Poplatek za prvních pět let udržování patentu se platí ve výši stanovené sazebníkem platným v době rozhodnutí o udělení patentu. Rozhodnutí o udělení patentu obsahuje i platební výměr na poplatek. Poplatky za udržování patentu pro další období se platí bez vyměření ve výši stanovené sazebníkem platným v době placení poplatku. Pokud poplatník zaplatil poplatek předem na dobu, kdy začátek lhůty k zaplacení poplatku začíná běžet až za platnosti nového sazebníku, musí poplatek platit ve výši stanovené tímto sazebníkem. Případný nedoplatek bude doměřen a přeplatek vrácen poplatníkovi. Platí-li poplatník poplatek v další lhůtě šesti měsíců podle bodu 3 poznámky k položce 100 sazebníku, použije sazebníku platného v době splatnosti poplatku v předchozí (prošlé) lhůtě splatnosti.
2. Čl. II zákona č. 273/1994 Sb. zní:
Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení
Čl. II
(1) Správní orgán postupuje podle položek 32 až 35 a 134 sazebníku zákona č. 85/1994 Sb. až do nabytí účinnosti zákona o střelných zbraních a střelivu a zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností.
(2) Poplatky splatné před účinností tohoto zákona se vybírají podle dosavadních předpisů.
Uhde v.r.
 
Příl.
Sazebník správních poplatků
Obecná poznámka: Osvobození pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P je uvedeno u položek 18, 25, 26, 27, 28 a 38.
 
ČÁST I
Položka 1
Podání žádosti (návrhu) u správce daně1)
a) o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav   Kč  100,-
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání nebo hlášení Kč  100,-
c) o prominutí daně nebo příslušenství daně anebo vrácení cla  Kč  200,-
d) o přezkoumání daňového rozhodnutí               Kč  200,-
e) o povolení posečkání daně (zálohy na daň) nebo cla anebo
  o povolení jejich zaplacení ve splátkách           Kč  100,-
f) o prominutí daňového nedoplatku nebo celního dluhu      Kč  200,-
g) o povolení jiné úlevy na dani nebo cle            Kč  200,-
h) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně   Kč  200,-
Poznámky:
1. Podle této položky postupují správní orgány uvedené v § 1 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a celní orgány a daněmi se podle této položky rozumí příjmy státního rozpočtu nebo územního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jinou úlevou na dani nebo cle podle písmene g) této položky se rozumí úlevy, popřípadě snížení apod., k nimž je zmocněn správce daně zvláštním daňovým předpisem nebo celním zákonem.
3. Správní orgán vrátí poplatek podle písmene d) této položky v plné výši, je-li rozhodnutí o povolení přezkoumání daňového rozhodnutí vydáno.
------------------------------------------------------------------
1) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
  pozdějších předpisů.
  Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.
Položka 2
a) Za nahlédnutí do matriky                   Kč   20,-
                           za každý svazek matriky
b) Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku           Kč   20,-
c) Za nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů      Kč   50,-
Položka 3
Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin
               Kč   50,--
                        za každou i započatou stránku
Poznámky:
1. První vydání listu rodného, oddacího nebo úmrtního nepodléhá poplatku.
2. Každou započatou stránkou se rozumí stránka vydaná.
Položka 4
Ověření stejnopisu, opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každou i započatou stránku
a) v českém jazyce                        Kč   20,-
b)     v cizím jazyce                        Kč   50,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listin potřebných k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.
Poznámky:
1. Za ověření cizojazyčné listiny pro osoby s místem trvalého pobytu na území České republiky vybere správní orgán poplatek ve výši stanovené pro český jazyk.
2. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.
Položka 5
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím
stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka          Kč  30,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách potřebných pro provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.
Položka 6
Vydání osvědčení o tuzemském právu                Kč 2 000,-
Položka 7
Udělení státního občanství České republiky            Kč 5 000,-
Zmocnění: Správní orgán sníží poplatek na částku 500 Kč ve zvlášť odůvodněných případech.
Položka 8
Propuštění ze státního svazku České republiky          Kč 2 000,-
Poznámka:
Poplatek za propuštění dětí ve věku do 15 let ze státního svazku České republiky vybere správní orgán ve výši 500 Kč. Poplatek se vybere za každou osobu uvedenou na listině.
Položka 9
a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České
  republiky                           Kč  100,-
b) Vydání potvrzení o domovské příslušnosti nebo národnosti anebo
  státním občanství                       Kč  100,-
Položka 10
Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob nebo vydání
písemného sdělení o vozidle nebo jeho držiteli          Kč  20,-
Osvobození:
Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob jsou osvobozeny pošty (inkasní střediska), Český červený kříž a občané za vydání potvrzení o trvalém pobytu, jestliže tento údaj nelze zaznamenat do občanského průkazu.
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán za potvrzení nebo za písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uvedené, popř. o vozidle.
2. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není správním úkonem ve smyslu této položky.
Položka 11
Povolení změny
a) příjmení  hanlivého,  výstředního,  směšného,  zkomoleného,
  cizojazyčného nebo na předešlé příjmení            Kč  100,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech           Kč 1 000,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do 1 měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.
Poznámky:
1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení vybere správní orgán jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče vybere správní orgán jen jeden poplatek.
3. Podle písmene a) této položky vybere správní orgán poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
Položka 12
a) Uzavření manželství jiným než příslušným obecním úřadem mezi
  českými státními občany s trvalým bydlištěm na území ČR,
  cizinci s trvalým pobytem na území ČR nebo českým státním
  občanem s trvalým bydlištěm na území ČR a cizincem s trvalým
  pobytem na území ČR                      Kč  600,-
b) Uzavření manželství mezi cizincem s jiným než trvalým pobytem
  na území ČR a českým státním občanem bez trvalého bydliště na
  území ČR, cizinci s jiným než trvalým pobytem na území ČR nebo
  českými státními občany bez trvalého bydliště na území ČR
                                 Kč 2 000,-
c) Uzavření manželství mezi českým státním občanem s trvalým
  bydlištěm na území ČR a českým státním občanem bez trvalého
  bydliště na území ČR, českým státním občanem bez trvalého
  bydliště na území ČR a cizincem s trvalým pobytem na území ČR,
  českým státním občanem s  trvalým bydlištěm na území ČR
  a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR nebo
  cizincem s trvalým pobytem na území ČR a cizincem s jiným než
  trvalým pobytem na území ČR                  Kč 1 000,-
d) Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo
  úředně určenou místnost                    Kč 1 000,-
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán jen od jednoho ze snoubenců.
2. Poplatek podle této položky vybere správní orgán, před kterým je manželství uzavíráno.
Položka 13
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
v cizině nebo s cizincem                     Kč  500,-
Položka 14
Vydání loveckého lístku nebo prodloužení jeho platnosti
a) pro české státní občany
     - ročního                        Kč  100,-
     - neomezeného                      Kč 1 000,-
b) pro cizince
     - ročního                       Kč 10 000,-
     - na jeden měsíc                    Kč 3 000,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti středních a vysokých škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníci a myslivci z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, myslivečtí hospodáři a osoby stanovené jako myslivecká stráž, po předložení potvrzení školy nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání, členové lesní stráže, pokud tuto funkci vykonávají v souvislosti s plněním pracovních povinností, a členové lesní stráže -- důchodci, pokud tuto funkci v posledních pěti letech vykonávali jako pracovní povinnost.
Poznámka:
Od cizinců, kteří mají na území České republiky povolený trvalý pobyt, vybere správní orgán poplatek podle písmene a) této položky.
Položka 15
Vydání rybářského lístku nebo prodloužení jeho platnosti
a) pro české státní občany
     - ročního                        Kč  30,-
     - tříletého                       Kč  50,-
     - pro mládež do 15 let                 Kč  10,-
b) pro cizince
     - ročního                        Kč 3 000,-
     - na dobu kratší jednoho roku              Kč  500,-
     - na jeden nebo dva dny                 Kč  100,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti středních a vysokých škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství ve své pracovní náplni, rybářští hospodáři a jejich zástupci a osoby ustanovené jako rybářská stráž po předložení potvrzení školy nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání.
Poznámka:
Poznámka k položce 14 platí zde obdobně.
Položka 16
Za žádost o povolení organizace s mezinárodním prvkem3)     Kč  200,-
------------------------------------------------------------------
3) Zákon č. 116/1985 Sb.,  o podmínkách činností organizací
  s mezinárodním  prvkem  v  Československé  socialistické
  republice.
Položka 17
a) Vydání dokladu (průkazu, osvědčení apod.) náhradou za doklad
  (průkaz,  osvědčení apod.)  poškozený, zničený,  ztracený,
  odcizený nebo neupotřebitelný                 Kč  100,-
b) Vydání občanského průkazu
  - náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený,
   neupotřebitelný  nebo za  průkaz obsahující  neoprávněně
   provedené zápisy, změny nebo opravy             Kč  150,-
  - náhradou za platný průkaz na žádost občana v jeho osobním
   zájmu                            Kč  100,-
c) Za  změnu nebo  doplnění jiných  než základních  údajů4)
  v občanském průkazu                      Kč  25,-
------------------------------------------------------------------
4) § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 75/1957 Sb., o občanských
  průkazech.
Zmocnění:
Při opakovaném vydání dokladů (průkazu, osvědčení apod.) zničených nebo ztracených z nedbalosti zvýší správní orgán poplatek až na čtyřnásobek. Správní orgán sníží poplatek podle písmen a) a b) této položky až na 25 Kč, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo sociální poměry poplatníka.
Poznámky:
1. Podle této položky postupuje správní orgán, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) je doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti nebo který nelze doplnit, popř. změnit zápisem správního orgánu. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) není doklad, jehož doba platnosti uplynula.
Položka 18
1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbám obytných domů s nejvýše dvěma byty         Kč  300,-
b) ke stavbám ostatních obytných domů              Kč 1 000,-
c) ke  stavbám pro  individuální rekreaci  (rekreační chaty,
  rekreační domky, zahrádkářské chaty)
  - nepřesahuje-li zastavěná plocha 25 m2            Kč  200,-
  - přesahuje-li zastavěná plocha 25 m2             Kč  500,-
d) ke změnám staveb obytných domů nebo staveb pro individuální
  rekreaci (nástavby, přístavby,  stavební úpravy), k jiným
  stavbám plnícím doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (s výjimkou
  drobných staveb), studnám, k přípojkám na veřejnou rozvodnou
  síť a na kanalizaci pro stavby uvedené pod písmeny a) až
  d) a f)                            Kč  300,-
e) ke stavbám a změnám staveb garáží
  - s jedním nebo dvěma stáními                 Kč  300,-
  - s více než dvěma stáními                  Kč  300,-
                              a 150 Kč za třetí
                             a každé další stání
f) k nebytové výstavbě,     k nástavbám, přístavbám a ke stavebním
  úpravám nebytových objektů a staveb výše neuvedených při
  předpokládaném rozpočtovém nákladu
  - do 3 mil. Kč včetně                     Kč 1 000,-
  - nad 3 mil. Kč do 10 mil. Kč včetně              Kč 2 000,-
  - nad 10 mil. Kč do 100 mil. Kč včetně             Kč 3 000,-
  - nad 100 mil. Kč                       Kč 5 000,-
g) ke stavbám  dočasných objektů zařízení  staveniště, je-li
  vydáváno stavební povolení                   Kč  300,-
2. Vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení - při změně
  v průběhu stavby                        Kč  300,-
Osvobození:
Od poplatku za vydání stavebního povolení ke změně stavby obytného domu jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P anebo osoby, kterým byl poskytnut příspěvek na úpravu bytu.
Poznámky:
1. Zahrnuje-li stavební povolení stavbu více samostatných objektů, vybere se pouze jeden poplatek, a to v nejvyšší sazbě, která je stanovena pro některý z objektů uvedených ve stavebním povolení.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení se posuzují jako nebytová výstavba.
3. Správním orgánem příslušným k úkonu podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Čistírna odpadních vod k obytnému domu nebo ke stavbě pro individuální rekreaci se pro účely stanovení poplatku považuje za jinou stavbu plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.
Položka 19
Vydání dodatečného povolení stavby pětinásobek  sazby  uvedené
                  v příslušném písmenu položky
                  18
Poznámka: Poplatek vybere správní orgán za vydání dodatečného povolení stavby, která byla postavena po 1. říjnu 1976 bez stavebního povolení. Poplatek podle této položky správní orgán vybere i v případech nedodržení podmínek stavebního povolení, pokud byla např. překročena povolená zastavěná plocha nebo obestavěný prostor.
Položka 20
Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití
území                               Kč  200,-
Poznámka:
Poplatek se nevybere, je-li sloučeno územní řízení se stavebním
řízením a vydává se jedno rozhodnutí.
Položka 21
Vydání povolení
a) ke změně užívání stavby obytného domu na objekt k individuální
  rekreaci                            Kč  500,-
b) k jiným změnám užívání stavby                 Kč  200,-
c) k odstranění stavby                      Kč  100,-
d) k umístění informačního, reklamního nebo propagačního zařízení
                                 Kč 1 000,-
Poznámky:
1. Poplatku podle písmene d) této položky nepodléhá označení provozovny podle § 31 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
2. Při řízení o změně užívání stavby současně se stavebním řízením o vydání stavebního povolení, vybere správní orgán poplatek podle položky 18.
3. Poplatek podle písmene d) této položky se vybere za vydávané územní rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu § 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Položka 22
Místní šetření (komisionální řízení), pokud je nařízeno podle zvláštních předpisů nebo se koná z podnětu účastníků řízení
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního orgánu  Kč  100,-
b) za každou započatou hodinu v mimopracovní době v pracovních
  dnech                             Kč  150,-
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního volna a ve dnech
  pracovního klidu                        Kč  300,-
Osvobození:
Od poplatku je osvobozeno místní šetření prováděné při živelních pohromách nebo nehodách a místní šetření podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., a místní šetření podle zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, a místní šetření v přestupkovém řízení.
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetření prováděno za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 18, 21, 23 nebo 59 a za místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní orgán.
2. Za místní šetření při kolaudaci správní orgán poplatek vybere jen v případě, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení.
3. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení ve smyslu této položky se považuje i šetření, které provedl správní orgán na dožádání jiného správního orgánu vyřizujícího podání účastníka řízení.
4. Při vydání dodatečného povolení stavby správní orgán nevybere poplatek za místní šetření při kolaudaci, jsou-li obě řízení sloučena.
5. Poplatek podle této položky vybere správní orgán po ukončení místního šetření.
Položka 23
a) Povolení loterie nebo okamžité loterie anebo tomboly    10 %
                            nejméně Kč 200,-
                            nejvýše Kč 10 mil.
b) Povolení číselné loterie nebo sázkové hry za každý rok   10 %
                            nejméně Kč 1 500,-
                            nejvýše Kč 10 mil.
c) Povolení k provozování výherních hracích přístrojů za každý přístroj
  - nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce            Kč 8 000,-
  - nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce           Kč 12 500,-
  - nejdéle na kalendářní rok                  Kč 25 000,-
d) Povolení provozování ostatních sázkových her (rulety apod.) za
  každý rok                          10 %
                            nejméně Kč 1 500,-
e) Povolení změny stálého umístění hracího přístroje       Kč 1 000,-
f) Za změnu povolení při výměně výherního hracího přístroje za
  stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou
  živelní pohromou                        Kč 2 000,-
Poznámky:
1. Základem poplatku podle písmene a) této položky (peněžní loterie nebo okamžité stírací loterie) je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku pro tomboly je úhrnná cena vydaných losů.
2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.
3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje správní orgán způsobem stanoveným ve vydaném povolení.
Položka 24
Podání oznámení o provozování digitálních a světelných přístrojů
a hracích zařízení a jiných zařízení lidové zábavy (kolotoče,
houpačky, střelnice apod.), za každé zařízení nebo přístroj, a to
za každý i jen započatý měsíc5)                  Kč  200,-
------------------------------------------------------------------
5) Vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 117/1991 Sb.,
  o pořádání veřejných produkcí.
Položka 25
a) Vydání osvědčení o zápisu samostatně hospodařícího rolníka do
  evidence                            Kč  150,-
b) Za změnu nebo zrušení osvědčení podle písmene a)        Kč  20,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.
Položka 26
a) Vydání osvědčení nebo ověření o způsobilosti k provozování
  odborné činnosti  anebo udělení úředního  oprávnění podle
  zvláštních předpisů5a)                     Kč  200,-
b) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí,
  které jsou díly  výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými
  pracemi                            Kč 1 000,-
Osvobození:
Osvobození k položce 25 platí obdobně pro písmeno a) této položky.
Položka 27
a) Vydání živnostenského listu                  Kč 1 000,-
  - pro provozování živnosti průmyslovým způsobem        Kč 10 000,-
b) Vydání koncesní listiny                    Kč 2 000,-
  - pro provozování živnosti průmyslovým způsobem        Kč 20 000,-
c) Vydání rozhodnutí  o registraci k  provozování nestátního
  zdravotnického zařízení                    Kč 1 000,-
d) Za změnu živnostenského listu nebo koncesní listiny anebo
  rozhodnutí o registraci podle písmene c)           Kč  500,-
e) Za  změnu  osobních  údajů  (jméno,  příjmení,  bydliště)
  podnikatele, jeho odpovědného zástupce nebo osoby jednající
  jménem podnikatele v živnostenském listě nebo koncesní listině
  včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v živnostenském
  listě nebo koncesní listině                  Kč  100,-
f) Za zrušení úkonů podle písmen a) až c)             Kč  150,-
g) Vydání osvědčení o průkazu živnostenského oprávnění      Kč  100,-
h) Vydání rozhodnutí o schválení výkonu koncesované živnosti ve
  vedlejší provozovně                      Kč  500,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.
Poznámky:
1. U ohlašovacích živností je poplatek podle písmene a) této položky splatný při ohlášení.
2. Správní orgán vybere poplatek jen podle písmene d) této položky, provádí-li současně změny podle písmen d) a e) této položky.
3. Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li ze svého podnětu změnu podmínek provozování podnikatelské činnosti.
 
ČÁST II
Položka 28
Zápis prvního a dalšího držitele motorového nebo přípojného
vozidla, které je povinně opatřeno státní poznávací značkou
a) u motocyklu do 50 cm3                     Kč  100,-
b) u motocyklu nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo
  postranním vozíkem nebo motorové tříkolky - rikši       Kč  200,-
c) u jiného motorového vozidla                  Kč  300,-
d) u přípojného vozidla                      Kč  100,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P. Obdobně se postupuje podle položky 29, položky 30 písm. b) a položky 31.
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky zahrnuje i poplatek za vydání osvědčení o evidenci vozidla a za zápis změny v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu.
2. Poplatníkem je nabyvatel motorového nebo přípojného vozidla.
3. Poplatek se nevybere v důsledku nabytí a vypořádání dědictví, úředního příkazu nebo rozhodnutí soudu o zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů.
4. Poplatek se nevybere při změně právního postavení subjektu nebo jeho názvu dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Položka 29
Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které se neshoduje se schváleným typem vozidla, jde-li o
a) motocykl včetně motorové tříkolky - rikši           Kč 1 000,-
b) jiné motorové vozidlo                     Kč 2 000,-
c) přípojné vozidlo                        Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán vybere poplatek podle této položky ve výši 25 % sazby v případech, jedná-li se o schvalování technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla po přestavbě, a ve výši 10 % sazby v případech, jedná-li se o schválení technické způsobilosti motorového vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní pohon benzin-zkapalněný plyn nebo propan-butan.
Poznámky:
1. V poplatku je zahrnut i poplatek za vydání technického průkazu motorového nebo přípojného vozidla.
2. Poplatky podle této položky se nevyberou, schvaluje-li správní orgán technickou způsobilost motorového vozidla nebo přípojného vozidla, které bylo po odcizení trvale vyřazeno z provozu.
Položka 30
a) Vydání  registrační  listiny  k  provádění výcviku řidičů
  motorových vozidel                       Kč  700,-
b) Vydání řidičského průkazu nebo vydání osvědčení pro učitele
  řidičů motorových vozidel                   Kč   50,-
c) Zápis změny v řidičském průkazu, osvědčení pro učitele řidičů
  motorových vozidel a v dokladech k motorovému nebo přípojnému
  vozidlu                            Kč   10,-
d) Přidělení tabulky se státní poznávací značkou         Kč   40,-
e) Přidělení tabulky se zvláštní státní poznávací značkou trvalou
  manipulační a tabulky se zvláštní státní poznávací značkou
  trvalou pro zkušební účely Kč 100,-
f) Schválení úprav pro tažení přípojných vozidel         Kč   50,-
Poznámky:
1. Správní orgán nevybere poplatek podle písmene c) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 28 nebo 29, dále nevybere poplatek podle písmene d) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 28.
2. Za vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění nebo za vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel z důvodu rozšíření oprávnění vyučovat předmět v rozsahu dalších skupin řidičského oprávnění, případně vyučovat další předmět, vybere správní orgán poplatek ve výši 20 Kč.
Položka 31
Povolení individuálního výcviku žadatele o řidičské oprávnění
skupin A, B nebo M včetně rozšiřujícího výcviku k získání těchto
skupin řidičského oprávnění  
                  Kč  700,-
Položka 32
a) Vydání zbrojního průkazu fyzické osoby za každou skupinu
  rozsahu oprávnění                       Kč  500,-
b) Vydání zbrojního průkazu právnické osoby            Kč 1 000,-
c) Prodloužení platnosti zbrojního průkazu            Kč  300,-
d) Vydání průkazu zbraně                     Kč  200,-
Zmocnění:
1. Správní orgán sníží poplatek podle písmene d) této položky na částku 50 Kč, jde-li o sportovní zbraně sportovních střelců, biatlonistů nebo moderních pětibojařů - členů sportovních klubů.
2. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky fyzické osobě, která má zbrojní průkaz vydaný podle předchozí právní úpravy, na částku 300 Kč a poplatek podle písmene d) této položky na částku 20 Kč, jde-li o zbraň zapsanou podle předchozí právní úpravy.
3. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) nebo písmene d) této položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.
4. Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) nebo písmene d) této položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.
Položka 33
a) Vydání povolení k provozování střelnice            Kč 1 000,-
b) Vydání povolení ke znehodnocení zbraně             Kč  200,-
Položka 34
Vydání zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo průvoz
- každé zbraně podléhající registraci               Kč  300,-
- střeliva                            Kč   60,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro vývoz, dovoz nebo průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
Položka 35
a) Vydání licence k provozování hlídacích služeb nebo detektivních
  služeb                             Kč 10 000,-
b) Vydání licence k provádění vlastní ochrany           Kč  500,-
c) Udělení akreditace k odborné přípravě osob pro fyzickou ostrahu
  nebo pátrání                          Kč 20 000,-
d) Vydání průkazu odborné způsobilosti k výkonu fyzické ostrahy
  nebo pátrání                          Kč  500,-
e) Provedení změny oprávnění uvedeného v licenci podle písmene a) Kč  500,-
f) Provedení změny oprávnění uvedeného v licenci podle písmene b) Kč  100,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky o částku 2 000 Kč poplatníkovi, který má koncesní listinu vydanou podle živnostenského zákona.
Položka 36
1. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která
  není živností, na dobu nejvýše dvou měsíců           Kč  200,-
2. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která
  není živností, na dobu nejvýše jednoho roku          Kč 1 000,-
3. Povolení k přepravě nebezpečných věcí             Kč 1 000,-
4. Licence (nebo její změny)
  a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné
   pro vnitrookresní linky
   - pro jednu linku                      Kč   100,-
   - dvě až devět linek                    Kč   500,-
   - deset až padesát linek                  Kč  2 500,-
   - více linek                        Kč  5 000,-
  b) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné
   pro meziokresní linky
   - pro jednu linku                      Kč   200,-
   - dvě až devět linek                    Kč  1 000,-
   - deset až padesát linek                  Kč  5 000,-
   - více linek                        Kč 10 000,-
 c) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní
   pro vnitrookresní linky
   - za jednu linku                       Kč   100,-
   - dvě a více linek                      Kč   500,-
 d) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní
   pro meziokresní linky
   - za jednu linku                       Kč   200,-
   - dvě a více linek                      Kč  1 000,-
 e) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné
   - pro zahraničního provozovatele za každou linku       Kč 15 000,-
   - pro tuzemského provozovatele za každou linku        Kč  1 000,-
 f) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní
   - pro zahraničního provozovatele za každou linku       Kč  5 000,-
   - pro tuzemského provozovatele za každou linku        Kč   500,-
5. Povolení k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území ČR
a) k provedení jedné přepravy                   Kč   500,-
b) k provedení dvou až pěti přeprav                Kč  1 000,-
c) k provedení neomezeného počtu přeprav             Kč 10 000,-
6. Povolení zahraničnímu provozovateli k provozování nepravidelné
  (kyvadlové) osobní silniční dopravy              Kč  1 000,-
7. Vstupní povolení k provozování mezinárodní silniční nákladní
  dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy
                                 Kč  5 000,-
8. Náhradní povolení pro zahraničního provozovatele        Kč 10 000,-
Poznámka:
Úkony zpoplatňované podle této položky jsou upraveny zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Zmocnění:
1. Správní orgán může upustit od vybírání poplatku, jde-li o přepravu zemědělských výrobků nebo o přepravu provedenou z humanitárních důvodů.
2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit, popřípadě sazbu poplatku snížit anebo poplatek zvýšit až na trojnásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.
3. Správní orgán upustí od vybrání poplatku za vydání licence, přijme-li dopravce závazek veřejné služby na základě smlouvy nebo rozhodnutí správního orgánu.
4. Správní orgán upustí od vybrání poplatku, popřípadě jeho sazbu sníží, jde-li o kombinovanou dopravu nebo o vstup vozidla zahraničního dopravce do hraničního pásma za účelem přepřahu návěsu.
Položka 37
Vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací při přepravování zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo při přepravě vozidly, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy
A. Při vnitrostátní dopravě:
1. V obvodu jednoho okresu
 a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry        Kč   200,-
  b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně             Kč   600,-
  c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných
   přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení
   nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)       Kč  2 000,-
2. Nad rámec okresu
  a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry        Kč  1 200,-
  b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně             Kč  2 500,-
  c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných
   přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení
   nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)       Kč  6 000,-
B. Při mezinárodní dopravě a v rámci mezinárodní dopravy:
1. Zahraničnímu dopravci
  a) přesahuje-li pouze největší  přípustné rozměry a šířka
   nepřesáhne 3,5 m                       Kč 4 500,-
  b) v ostatních případech

+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+|
| celková (v t) | do 60  |  nad 60 | nad 80 | nad 100 | nad 120 | nad 150  |
| hmotnost    |     |      |     |     |     | a do 200 |
+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+
| I       |     |      |         |     |     |      |
| sazba v Kč   | 6 000  |  12 000 | 20 000 |  30 000 | 40 000 | 60 000  |
+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+


+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+
| překročení max. povoleného tlaku   | 3 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | nad 30  |
| na nápravu (v %)8)          |     |     |     |     |
+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+
| II                  |     |     |     |     |
| sazba v Kč              | 5 000  |  15 000 | 30 000 | 60 000  |
+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------++---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| celková šířka v mm | nad 3 500 | nad 4 000 | nad 4 500 |nad 5 000 | nad 5 500  |
+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| III        |      |      |      |      |       |
| sazba v Kč     |   3 000 |   6 000 |  10 000 |  15 000 |  20 000  |
+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------------+

Celkový poplatek I+II+III
2. Tuzemskému dopravci při dopravě
  a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry        Kč  1 800,-
  b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně             Kč  3 000,-
  c) o celkové hmotnosti nad 60 t                Kč  6 000,-
C. V případě tranzitní dopravy se k částkám uvedeným pod písmenem B přičte 25 000 Kč.
Osvobození:
Od poplatku podle písmene A této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se žňovými pracemi.
Zmocnění:
Správní orgán může poplatek podle písmene B této položky snížit nebo od jeho vybrání upustit na základě vzájemnosti.
Poznámka:
Povolením podle této položky se rozumí povolení podle § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).
------------------------------------------------------------------
8) § 13 odst. 2 vyhlášky č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu
  vozidel  na pozemních  komunikacích, ve  znění pozdějších
  předpisů.
Položka 38
a) Vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací  Kč  1 000,-
b) Vydání povolení připojení obslužného zařízení na dálnici nebo
  silnici I. tř.9)                        Kč  1 000,-
c) Vydání povolení sjezdu ze silnice I. tř.9)           Kč  1 000,-
d) Vydání povolení sjezdu ze silnice II. tř., III. tř. a místní
  komunikace9)       
                   Kč   500,-
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P.
Poznámky:
1. Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení podle § 11 odst. 1 písm. b) až g) vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).
2. Vydává-li správní orgán povolení podle písmene a) této položky na dobu kratší než 6 měsíců, vybere poplatek ve výši 50 %, a na dobu kratší než 10 dní ve výši 100 Kč.
------------------------------------------------------------------
9) § 3b zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční
  zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Položka 39
a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena
  lodní posádky plavidla                     Kč   200,-
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce
  malého plavidla                        Kč   150,-
c) Vydání  nebo  rozšíření  platnosti  mezinárodního  průkazu
  způsobilosti k vedení rekreačního plavidla ve vnitrozemské
  plavbě                             Kč   100,-
d) Vydání  nebo  rozšíření  platnosti  mezinárodního  průkazu
  způsobilosti k vedení rekreačního plavidla pro plavbu na moři
                                 Kč   300,-
Položka 40
a) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla ve vnitrozemské plavbě
  - malá plavidla do délky 5 m včetně bez motoru         Kč   200,-
   s motorem                          Kč   300,-
  - malá plavidla nad délku 5 m bez motoru            Kč   400,-
   s motorem                          Kč   500,-
  - přívozní plavidla                      Kč   400,-
  - ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení do výtlaku do 15 t
  včetně                            Kč   400,-
   o výtlaku nad 15 t                      Kč   600,-
b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro
  rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu          Kč   100,-
c) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro plavbu na moři
 - do délky 5 m včetně                     Kč   300,-
  - nad 5 m délky                        Kč   500,-
d) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu
  - určenému k přepravě nákladů                 Kč  1 000,-
  - neurčenému k přepravě nákladů                Kč   500,-
Zmocnění:
Správní orgán s přihlédnutím k okolnostem případu zvýší poplatek podle písmen a) a c) této položky až na trojnásobek, nebylo-li plavidlo podléhající evidenci přihlášeno ve stanovené lhůtě nebo při opakované prohlídce plavidla z viny žadatele.
Poznámky:
1. Poplatek podle písmene a) této položky zahrnuje i poplatek za zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.
2. Poplatek podle písmene c) této položky zahrnuje i poplatek za zapsání plavidla do evidence a ověření technické způsobilosti plavidla.
3. Za vydání průkazu náhradou za průkaz ztracený, zničený nebo poškozený vybere správní orgán poplatek podle položky 17.
Položka 41
a) Schválení technické dokumentace pro individuální stavbu jednoho
  malého plavidla a povolení ke stavbě tohoto plavidla      Kč  400,-
b) Schválení typové dokumentace určené k opakovanému použití při
  individuálních stavbách malých plavidel            Kč  600,-
c) Povolení k individuální stavbě malého plavidla podle typové
  dokumentace                          Kč  100,-
d) Vydání průkazu způsobilosti typu malého plavidla        Kč  600,-
e) Schválení dokumentace pro stavbu ostatních plavidel nebo plovoucích zařízení
  do výtlaku 15 t včetně                     Kč   400,-
  o výtlaku nad 15 t                       Kč   800,-
f) Vystavení zvláštního povolení k plavbě             Kč   400,-
g) Zápis změny provozovatele plavidla               Kč   200,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vystavení zvláštního povolení pro zkušební plavbu.
Zmocnění:
Za dodatečné vydání dokladů zpoplatňovaných podle této položky správní orgán zvýší s přihlédnutím k okolnostem případu poplatek až na trojnásobek.
Položka 42
a) Vydání námořnické knížky                    Kč   500,-
b) Vydání průkazu způsobilosti
  - námořníka                          Kč  1 500,-
  - důstojníka                          Kč  2 000,-
  - kapitána                           Kč  3 000,-
c) Vydání  dokladu (námořnická  knížka, průkaz  způsobilosti)
  náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený      Kč   400,-
Položka 43
Zápis námořní lodi do námořního rejstříku a vydání rejstříkového listu, jde-li o
- námořní jachty                         Kč 15 000,-
- ostatní námořní lodě                      Kč 30 000,-
Zmocnění:
Správní orgán zvýší s přihlédnutím k okolnostem případu poplatek podle této položky až o 30 %, jde-li o lodě cisternové a lodě určené ke speciálním účelům, a o 50 %, jde-li výhradně o osobní námořní lodě (mimo jachty).
Poznámka:
Námořní jachta je námořní loď určená výhradně ke sportovní a rekreační plavbě na moři.
Položka 44
Výmaz námořní lodě z námořního rejstříku a vydání potvrzení o výmazu, jde-li o
- námořní jachty                         Kč  2 000,-
- ostatní námořní lodě                      Kč 10 000,-
Poznámka:
Poznámka uvedená u položky 43 zde platí obdobně.
Položka 45
a) Vystavení lodního certifikátu nebo osvědčení o způsobilosti k plavbě
  - námořní jachty   Kč   1 000,-
  - ostatní námořní lodě   Kč   2 000,-
b) Vystavení prozatímního průvodního listu nebo výměrného listu  Kč  1 000,-
c) Za změnu lodních listin v důsledku změny registračních údajů, jde-li o
-
 námořní jachty                        Kč  1 000,-
  - ostatní námořní lodě                     Kč  2 500,-
Poznámky:
1. Poplatek podle písmene c) této položky vybere správní orgán za změnu všech listin jen jednou.
2. Poznámka uvedená u položky 43 zde platí obdobně.
Položka 46
Vydání povolení ke zřízení nebo podstatné změně pozemních leteckých zařízení (letišť)10)
a) veřejných mezinárodních                    Kč  3 000,-
b) neveřejných mezinárodních                   Kč  2 000,-
c) veřejných vnitrostátních                    Kč  1 000,-
d) neveřejných vnitrostátních                   Kč   500,-
Položka 47
Vydání souhlasu k nakládání s pozemním leteckým zařízením (letištěm)10)
a) veřejným mezinárodním                     Kč  1 500,-
b) neveřejným mezinárodním                        Kč  1 000,-
c) veřejným vnitrostátním                     Kč   500,-
d) neveřejným vnitrostátním                    Kč   300,-
------------------------------------------------------------------
10) Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve
  znění pozdějších předpisů.
Položka 48
a) Vydání povolení k provozování mezinárodní letecké dopravy   Kč  10 000,-
b) Vydání povolení k provozování vnitrostátní letecké dopravy   Kč  8 000,-
c) Vydání povolení k provozování leteckých prací za úplatu    Kč  5 000,-
d) Prodloužení povolení podle písmen a) až c) této položky    Kč  3 000,-
Zmocnění:
Správní orgán může na základě vzájemnosti poplatek podle písmene a) této položky snížit až o 50 %, popřípadě od jeho vybrání upustit.
Poznámka:
Poplatek podle písmen a) a b) této položky zahrnuje i poplatek za povolení pravidelných jednotlivých linek.
Položka 49
a) Zápis civilního letadla do leteckého rejstříku České republiky včetně vydání palubních dokladů pro
  - letouny, vrtulníky                      Kč  1 000,-
  - kluzáky, balony, vzducholodě, ultralehká letadla       Kč   500,-
b) Výmaz civilního letadla z leteckého rejstříku České republiky pro
  - letouny, vrtulníky                      Kč   200,-
  - kluzáky, balony, vzducholodě, ultralehká letadla       Kč   100,-
c) Vydání potvrzení o výmazu letadla z leteckého rejstříku České
  republiky nebo potvrzení, že letadlo nebylo v rejstříku zapsáno
                                 Kč    50,-
Položka 50
a) Vydání oprávnění k obchodní činnosti na území České republiky
  zahraničnímu  leteckému  dopravci  v  souvislosti  s jeho
  pravidelnou mezinárodní dopravou                Kč  1 000,-
b) Vydání potvrzení pro českého provozovatele letecké dopravy vyžadované zahraničním orgánem státní správy
  - v českém jazyce                       Kč   300,-
  - v cizím jazyce                        Kč   500,-
Položka 51
Vydání rozhodnutí o způsobilosti k leteckému provozu civilního letiště
a) dopravního a továrního pro přiblížení na vzletové a přistávací dráhy
  - nepřístrojové                        Kč  1 000,-
  - přístrojové                         Kč  1 500,-
  - přesné I. kategorie                     Kč  2 500,-
  - přesné II. kategorie                     Kč  4 000,-
  - přesné III. kategorie                    Kč  5 000,-
b) sportovního
  - s nezpevněnou vzletovou a přistávací dráhou         Kč  1 000,-
  - s nezpevněnou  vzletovou a  přistávací dráhou  doplněnou
   o světelné zabezpečovací zařízení nebo se zpevněnou vzletovou
   a přistávací dráhou                     Kč  1 200,-
  - se  zpevněnou vzletovou  a přistávací  dráhou doplněnou
   o světelné zabezpečovací zařízení              Kč  1 400,-
  - se  zpevněnou vzletovou  a přistávací  dráhou doplněnou
   o světelné a radionavigační zařízení Kč 1 600,-
c) zemědělského se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou    Kč  1 200,-
d) vrtulníkového s trvalou vzletovou a dosedací plochou      Kč  1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán může, za provedené změny ve vydaném povolení k provozní způsobilosti civilního letiště nebo jeho obnovy, snížit poplatek podle této položky až na 25 % sazby s přihlédnutím k náročnosti úkonu.
Poznámka:
Omezení vydaného povolení z rozhodnutí správního orgánu nepodléhá poplatku.
Položka 52
Vyhlášení leteckých ochranných pásem u letišť
a) dopravního a továrního
  - s jednou drahou                       Kč  3 000,-
  - s více drahami                        Kč  5 000,-
b) sportovního, zemědělského nebo vrtulníkového          Kč  1 000,-
c) ornitologických                        Kč  1 000,-
d) prostředků zabezpečovací letecké techniky           Kč  1 000,-
Položka 53
a) Vydání rozhodnutí o výškovém nebo překážkovém značení     Kč   200,-
b) Vydání rozhodnutí o schválení letištního řádu pro
  - letiště sloužící výhradně pro lety VFR            Kč   200,-
  - letiště sloužící i pro lety IFR                   Kč   400,-
Zmocnění:
Správní orgán s přihlédnutím k náročnosti úkonu sníží poplatek za rozhodnutí o schválení změny letištního řádu na 25 % sazby.
Poznámka:
Poplatek podle písmene b) se nevybere za změny vyvolané nezávisle na provozovateli letiště.
Položka 54
Vydání Osvědčení letové způsobilosti amatérské stavby
- motorových letadel                       Kč  5 000,-
- kluzáků a balonů                        Kč  3 000,-
- ultralehkých letounů                      Kč  2 500,-
- závěsných kluzáků                        Kč  2 000,-
Poznámka:
Za vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti se vybere poplatek ve stejné výši jako za vydání Osvědčení letové způsobilosti pro příslušný typ letadla.
Položka 55
a) Schválení způsobilosti typu letadla včetně vydání Typového osvědčení způsobilosti k leteckému provozu (sazba poplatku pod písmenem A)
b) Schválení způsobilosti typu letadla po modifikaci jeho podstatné části nebo změně mající vliv na jeho výkony a vlastnosti včetně vydání Schválení modifikace nebo Dodatku k typovému osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)
c) Ověření způsobilosti letadla a uznání dokladu typové způsobilosti vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně vydání Uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)
d) Vydání Povolení k letu letadla na místo, kde bude po odstranění závady opět uvedeno do stavu letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem D)
e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)
              A     B     C    D    E

 Balony a vzducholodě  5 000   1 500   1 500   -    -

 Kluzáky         8 000   2 500   2 500   200   -

 Motorizované kluzáky
 a ultralehké letoun  10 000   3 000   3 000   200   -

 Letouny a vrtulníky
 do 5 700 kg      20 000   5 000   5 000   500   2 000

 Letouny a vrtulníky
 nad 5 700 kg      50 000   15 000   15 000  1 000   5 000
Položka 56
a) Vydání Osvědčení letové způsobilosti nebo uznání platnosti osvědčení letové způsobilosti vydaného leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem F)
b) Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)
               F     G

 Balony a vzducholodě   1 000   100

 Kluzáky          3 000   300

 Motorizované kluzáky
 a ultralehké letouny   3 500   350

 Letouny a vrtulníky
 do 5 700 kg        7 000   700

 Letouny a vrtulníky
 nad 5 700 kg       15 000  1 500
Zmocnění:
1. Správní orgán zvýší poplatek na pětinásobek stanovené sazby, jde-li o dodatečné vydání dokladů nebo rozhodnutí.
2. Za změny v dokladech vybere správní orgán poplatek ve výši 10 % sazby poplatku podle této položky.
Poznámka:
Za obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla, vybere správní orgán poplatek podle písmene b) této položky.
Položka 57
a) Ověření a schválení způsobilosti typu včetně vydání Typového osvědčení způsobilosti k leteckému provozu
- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem H
- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem K
- u pomocné energetické jednotky pod písmenem N
b) Ověření a schválení způsobilosti typu po změně podstatné části nebo změně mající vliv na výkony a vlastnosti včetně vydání Dodatku k typovému osvědčení způsobilosti k leteckému provozu
- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem I
- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem L
- u pomocné energetické jednotky pod písmenem O
c) Ověření způsobilosti a uznání dokladu typové způsobilosti k leteckému provozu, vydaného leteckým úřadem jiného státu
- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem J
- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem M
- u pomocné energetické jednotky pod písmenem P
Pohonné jednotky
                  H     I     J
  - pro zástavbu do kluzáků
   a ultralehkých letounů   3 000   1 500   1 500
  - pístové           6 000   3 000   3 000
  - turbovrtulové,
   turbohřídelové a proudové 10 000   5 000   5 000

Vrtule a vrtulové jednotky
                  K     L     M
  - pevné dřevěné vrtule     1 000    500    500
  - pevné kompozitové
   a kovové vrtule       2 000   1 000   1 000
  - přestavitelné vrtule     3 000   2 000   2 000
  - stavitelné vrtulové jednotky 5 000   3 000   3 000
                  N     O     P
 - pomocná energetická jednotka 6 000   3 000   2 000
Poznámka:
Pohonnou jednotkou se rozumí motor a jeho agregáty a vrtulovou jednotkou se rozumí vrtule a její agregáty.
Položka 58
Schválení způsobilosti
a) součástí výstroje letadel                   Kč  1 000,-
b) palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci typového
  schvalování letadla                      Kč  4 000,-
c) součásti světelného zabezpečovacího zařízení          Kč  1 000,-
d) ovládání a monitorování letištního světelného zabezpečovacího
  zařízení                                Kč  2 000,-
e) pozemního   elektronického   zabezpečovacího   zařízení
  (radiokomunikačního, radionavigačního, radiolokačního)    Kč  4 000,-
f) pozemního zařízení pro měření dráhové dohlednosti       Kč  2 000,-
g) pozemního počítačového zařízení pro řízení letů        Kč  1 000,-
h) systému pozemních počítačových zařízení pro řízení letů    Kč  4 000,-
i) zařízení pro kontrolu a řízení pohybů letadel po zemi     Kč  1 000,-
j) systému pro kontrolu a řízení pohybů letadel po zemi      Kč  4 000,-
k) monitorovací soustavy                     Kč  4 000,-
l) pozemního zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování       Kč  2 000,-
m) pozemního zdroje energie pro letadla              Kč  2 000,-
n) leteckého trenažéru nebo simulátoru              Kč  25 000,-
o) zařízení pro přepravu nákladů na palubě letadla        Kč   500,-
p) modifikace soustavy draku letadla, která nemá vliv na letovou
  způsobilost                          Kč  2 000,-
r) podstatné změny  (modifikace) nebo zástavby  výrobku nebo
  soustavy výstroje letadla                  50 % z poplatku
                                 za   schválení
                                 způsobilosti
s) výrobku, zařízení nebo soustavy na základě dokladu vydaného
  leteckým úřadem jiného státu                80 % z poplatku
                                 za   schválení
                                 způsobilosti
Zmocnění:
Správní orgán s přihlédnutím k náročnosti úkonu sníží poplatek až na 25 % sazby, jde-li o schválení provozní způsobilosti zařízení uvedených pod písmeny d) až k) této položky.
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky za výrobky podléhající státnímu odbornému dozoru Státní letecké inspekce.
2. Poplatek podle této položky zahrnuje i poplatek za vydání dokladu nebo rozhodnutí.
 
ČÁST III
Položka 59
a) Vydání oprávnění k hornické činnosti11) a činnosti prováděné
  hornickým způsobem                       Kč  1 000,-
b) Vydání povolení k hornické činnosti11)  a činnosti prováděné
  hornickým způsobem                       Kč  1 000,-
c) Vydání povolení k odběru výbušnin a rozhodnutí o umístění
  skladu výbušnin pod povrchem při hornické činnosti a na povrchu
  v hranicích dobývacího prostoru                Kč   300,-
d) Vydání povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin      Kč   300,-
e) Vydání povolení k provádění trhacích a ohňostrojných prací   Kč   250,-
f) Vydání povolení důlního díla a důlní stavby, nebylo(a)-li
  povoleno(a) v rámci povolení pod písmenem b) (povolení otvírky,
  přípravy a dobývání)                      Kč   300,-
g) Vydání povolení k projektování a výrobě vybraných technických
  zařízení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných
  zpracovávat odborné posudky  a provádět zkoušky vybraných
  důlních strojů, zařízení a pomůcek               Kč   300,-
h) Vydání povolení k projektování technických zařízení sloužících
  k vykonávání  hornické  činnosti  nebo  činnosti prováděné
  hornickým způsobem                       Kč   300,-
i) Povolení k používání typu důlního stroje, zařízení, přístroje
  nebo pomůcky                          Kč   300,-
j) Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru           Kč  1 000,-
k) Povolení uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu (§ 21 odst. 4
  úplného znění zákona č. 440/1992 Sb.)             Kč   500,-
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatek podle písmen a), b) a k) této položky ve výši 50 %, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění obvodního báňského úřadu, změnu předmětu činnosti nebo změnu dobývacího prostoru anebo změnu podmínek k uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu.
------------------------------------------------------------------
11) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
  (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
  a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Položka 60
a) Povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů        Kč  2 000,-
b) Prodloužení nebo změna povolení vyhledávání a průzkumu ložisek
  nerostů                            Kč   500,-
c) Udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru
                                 Kč  1 000,-
Poznámka:
Správní orgán vydává povolení nebo uděluje předchozí souhlas podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Položka 61
a) Ověření platnosti puncovní značky               Kč   20,-
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky          Kč   200,-
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky      Kč   40,-
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny     do seznamu
  registrovaných slitin                     Kč   400,-
Položka 62
a) Povolení výjimky ze zákazu dohody narušující soutěž      Kč  5 000,-
b) Návrh na  zrušení nebo omezení výjimky  ze zákazu dohod
  narušujících soutěž anebo na stanovení nových podmínek pro
  trvání výjimky                         Kč  5 000,-
c) Schválení nezakázané dohody narušující soutěž         Kč  1 000,-
Poznámky:
1. Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení výjimky ze zákazu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
2. Zrušením nebo omezením výjimky a stanovením nových podmínek podle písmene b) této položky se rozumí postup podle § 6 zákona č. 63/1991 Sb.
3. Schválením nezakázané dohody podle písmene c) této položky se rozumí postup podle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb.
Položka 63
Návrh na povolení spojení podniků soutěžitelů           Kč 10 000,-
Poznámka:
Návrhy podle této položky jsou upraveny v § 8a zákona č. 63/1991 Sb.
Položka 64
Podání rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva pro hospodářskou
soutěž České republiky                      Kč  2 000,-
Položka 65
a) Udělení povolení k emisi dluhopisů         0,2 %
                            z celkové
                            částky
                            emise
                            nejméně
                            Kč 10 000,-
                            nejvýše Kč 1 mil.
b) Udělení povolení k vydávání hypotečních zástavních listů    Kč 20 000,-
c) Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry
                            0,2 %
                            z celkové
                            částky
                            emise
                            nejméně
                            Kč 10 000,-
                            nejvýše Kč 1 mil.
d) Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry pro
  podílové listy otevřených podílových fondů, pro podílové listy
  uzavřených podílových fondů, je-li počet vydávaných podílových
  listů omezen dobou jejich prodeje, pro finanční nástroje,
  s nimiž lze obchodovat na veřejných trzích na základě povolení
  podle zvláštního zákona12)                   Kč 50 000,-
Osvobození:
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky a spořitelny, jde-li o hypoteční zástavní listy určené k financování výstavby, modernizaci a rekonstrukci bytů.
2. Od poplatků podle této položky se osvobozuje Česká exportní banka, a. s.
Zmocnění:
1. Poplatky podle písmene c) této položky sníží správní orgán, jde-li o zrušení dosavadního ISIN a o přidělení nového ISIN, a to v rozsahu:
a) u emisí podílových listů otevřených podílových fondů a u uzavřených podílových fondů, je-li počet vydávaných podílových listů omezen dobou jejich prodeje, se poplatek snižuje na 5 000 Kč,
b) u ostatních cenných papírů se poplatek snižuje na 0,005 % z hodnoty emise. Poplatek činí nejméně 1 000 Kč a nejvýše 50 000 Kč.
2. Poplatky podle písmene c) této položky sníží správní orgán, jde-li o udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry v souvislosti s kuponovou privatizací, a to v rozsahu:
a) u zaknihovaných emisí akcií podniků privatizovaných v kuponové privatizaci se poplatek snižuje na 1 000 Kč,
b) u zaknihovaných emisí akcií investičních fondů vydávaných k navýšení základního jmění o majetek nabytý za investiční kupony13) se poplatek snižuje na 0,0025 % z hodnoty emise. Poplatek činí nejméně 1 000 Kč a nejvýše 25 000 Kč.
Poznámka:
Uděluje-li se současně povolení k emisi dluhopisů a povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry, vybere správní orgán poplatek pouze jednou, a to podle písmene a) této položky.
------------------------------------------------------------------
13) Nařízení vlády ČR č. 222/1993 Sb., o vydávání a použití investičních
kuponů.
Položka 66
a) Podání  žádosti  o  udělení  povolení14)  k  podnikání
  v pojišťovnictví                        Kč 50 000,-
b) Podání  žádosti  o  udělení  povolení14)  k  provozování
  zprostředkovatelské činnosti pro zahraniční pojišťovny, ke
  změně předmětu podnikání, ke schválení všeobecných pojistných
  podmínek  nebo jejich  změny, ke  sloučení nebo splynutí
  pojišťoven                           Kč 20 000,-
c) Podání žádosti  o udělení povolení  ke vzniku investiční
  společnosti nebo investičního fondu              Kč 30 000,-
d) Podání žádosti o udělení povolení k vydávání podílových listů
  za účelem vytvoření podílového fondu (za každý podílový fond)
                                 Kč 10 000,-
e) Podání žádosti o udělení povolení ke vzniku burzy cenných
  papírů                             Kč 100 000,-
f) Podání žádosti o udělení povolení k obchodování s cennými
  papíry                                 Kč 20 000,-
g) Podání žádosti o udělení povolení k vykonávání odborné obchodní
  činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře)       Kč  2 000,-
h) Podání žádosti o udělení povolení k organizování mimoburzovního
  trhu s cennými papíry                     Kč 50 000,-
i) Podání žádosti o udělení povolení tiskárně k tisku veřejně
  obchodovatelných listinných cenných papírů           Kč 50 000,-
j) Za poskytnutí státní záruky za bankovní úvěry nebo obdobné
  formy finanční výpomoci                 0,5 % ze zaručené
                              částky  dle
                              podmínek smlouvy
                              uzavřené mezi
                              dlužníkem
                              a Ministerstvem
                              financí
k) Podání žádosti o rozšíření povolení k obchodování s cennými
  papíry                             Kč  5 000,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene j) této položky se osvobozuje Česká exportní banka, a. s.
Položka 67
Povolení provádět obchod s vojenským materiálem          Kč  5 000,-
Položka 68
a) Vydání rozhodnutí o registraci periodického tisku15)      Kč  2 000,-
b) Změna názvu nebo změna vydavatele periodického tisku      Kč   500,-
------------------------------------------------------------------
15) Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních
  hromadných informačních prostředcích, ve znění zákona č.
  86/1990 Sb.
Položka 69
a) Vydání  rozhodnutí  o  registraci  nebo  udělení  licence
  k televiznímu vysílání                     Kč 50 000,-
b) Vydání  rozhodnutí  o  registraci  nebo  udělení  licence
  k rozhlasovému vysílání                    Kč 15 000,-
c) Za  provedené  změny  registrace  nebo  udělené  licence
  k televiznímu vysílání                     Kč 10 000,-
d) Za  provedené  změny  registrace  nebo  udělené  licence
  k rozhlasovému vysílání                    Kč  3 000,-
 
ČÁST IV
Položka 70
a) Vydání veterinárního osvědčení při dovozu, průvozu nebo vývozu zvířat
  - za 1 kus  Kč   50,-
  - za hromadnou zásilku včetně živočišných produktů a krmiv
   a dalších předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz  Kč   100,-
b) Vydání veterinárního povolení k dovozu, průvozu nebo vývozu zvířat
      - za 1 kus                      Kč   100,-
      - za hromadnou zásilku včetně živočišných produktů
       a krmiv a dalších předmětů, které mohou být nositeli
       původců nákaz                    Kč   200,-
Položka 71
Povolení k  ověřování, výrobě, dovozu  a uvádění do  oběhu
veterinárních léčiv a přípravků                  Kč   500,-
Položka 72
Vydání veterinárního osvědčení k přemísťování zvířat15a)
      - do 3 kusů                      Kč   100,-
      - nad 3 kusy                     Kč   300,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání veterinárního osvědčení k přemísťování včelstev.
------------------------------------------------------------------
15a) § 9 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti
   orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve
   znění pozdějších předpisů.
Položka 73
Vydání osvědčení o splnění podmínek pro výrobu, zpracování,
ošetřování, skladování a přepravu živočišných produktů podle
zákona o veterinární péči                     Kč   500,-
Položka 74
a) Registrace krmiva                       Kč  2 000,-
b) Registrace dodavatele15b) krmiva                Kč 10 000,-
------------------------------------------------------------------
15b) § 1 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 413/1991
   Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů
   a o odborné státní kontrole.
Položka 75
Vydání  oprávnění  ke  šlechtitelské  činnosti, k plemenitbě
hospodářských zvířat a k prodeji a nákupu plemeníků a plemenic
hospodářských zvířat a jejich potomstva určeného k reprodukci
a reprodukčnímu materiálu                     Kč  2 000,-
Položka 76
Vydání pověření k plemenitbě hospodářských zvířat a k prodeji
a nákupu plemeníků a plemenic hospodářských zvířat a jejich
potomstva určeného k reprodukci a reprodukčnímu materiálu   Kč  1 000,-
Položka 77
Vydání rostlinolékařského povolení k dovozu, průvozu a vývozu
- rostlin a rostlinných produktů, které nejsou určeny k dalšímu
 množení                             Kč   100,-
- rozmnožovacího materiálu rostlin                Kč   300,-
Položka 78
Vydání povolení k uvádění přípravku na ochranu rostlin (pesticidů)
do oběhu                             Kč   500,-
Položka 79
Podání přihlášky k ochraně odrůdy rostlin nebo plemen zvířat   Kč   500,-
Položka 80
Šlechtitelské osvědčení
a) za prvních 5 let                        Kč  3 000,-
b) za další 3 roky                        Kč  2 000,-
c) za každý další rok                       Kč   800,-
Poznámky:
1. Poplatek za prvních pět let platnosti šlechtitelského osvědčení vyměří správní orgán.
2. Poplatek za další tři roky je splatný před uplynutím pátého roku platnosti šlechtitelského osvědčení.
3. Poplatky za každý další rok jsou splatné vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti šlechtitelského osvědčení.
4. Poplatky za další léta se platí bez vyměření ve výši stanovené sazebníkem platným v době splatnosti poplatku.
Položka 81
Zápis převodu šlechtitelského osvědčení              Kč   400,-
Položka 82
Návrh na zrušení šlechtitelského osvědčení            Kč   300,-
Položka 83
zrušena
Položka 84
a) Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti
  (vývozní licence), licence  na vývoz vojenského materiálu
  a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu
  územím České republiky                    0,5 % z ceny
                               vyváženého zboží
                                 nebo služby
b) Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti
  (dovozní licence) a licence na dovoz vojenského materiálu  Kč   500,-
c) Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti
  (vývozní licence) v rámci autolimitačních dohod uzavřených na
  mezivládní úrovni                       Kč   500,-
d) Za udělení pracovního povolení české osobě do zahraničí v rámci
  smlouvy o dílo                         0,1 % z hodnoty
                                 kontraktu
e) Za udělení povolení k  dovozu nebo vývozu kontrolovaného
  zboží17)                            Kč   500,-
Zmocnění:
1. V případě podání nejasné nebo neúplné žádosti může správní orgán zvýšit poplatek až do výše dvojnásobku.
2. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky na sazbu 0,1 %, jde-li o vývozy oceli, uhlí a koksu.
------------------------------------------------------------------
17) Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží
  a technologií a o jejich kontrole.
Položka 85
Vydání potvrzení  k dovozu, průvozu  nebo vývozu vysílacích
rádiových stanic                         Kč   600,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo povolujícím orgánem telekomunikací České republiky nebo příslušným zahraničním orgánem vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.
Položka 86
a) Vydání cestovního dokladu nebo cestovního průkazu totožnosti  Kč  200,-
  - osobám do 15 let                       Kč   50,-
b) Vydání cestovního  průkazu nebo průkazu  pro překračování
  státních hranic                         Kč   50,-
c) Vydání pohraniční propustky
  - jednorázové                         Kč   20,-
  - stálé                            Kč   50,-
d) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním dokladu
  (za každý úkon)                         Kč   50,-
Osvobození:
Od poplatku je osvobozeno vydání pohraniční propustky dětem do 15 let.
Zmocnění:
1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky až do výše trojnásobku příslušné sazby, vydává-li urychleně cestovní pas na výslovnou žádost poplatníka.
2. Správní orgán vybere poplatek podle této položky až do výše čtyřnásobku příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený z nedbalosti.
3. Za vydání cestovního dokladu (do 31. 12. 1997) náhradou za cestovní doklad vydaný podle zákona č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, jehož doba platnosti byla omezena na dobu čtyř let, vybere správní orgán poplatek podle této položky ve výši 50 %.
Položka 87
a) Povolení k pobytu cizinci                    Kč 1 000,-
b) Prodloužení platnosti Průkazu povolení k pobytu pro cizince   Kč 1 000,-
c) Vydání náhradního Průkazu povolení k pobytu pro cizince     Kč 1 000,-
Zmocnění:
1. Správní orgán může od vybrání poplatků podle této položky upustit nebo poplatek snížit z humanitárního důvodu, nebo je-li zachována vzájemnost.
2. Správní orgán vybere poplatek podle písmen b) a c) této položky až do výše desetinásobku sazby, je-li správní úkon prováděn po porušení povinnosti uložené žadateli obecně závazným právním předpisem.
3. Správní orgán sníží správní poplatek podle písmene c) této položky o 50 %, vydává-li náhradní Průkaz z důvodu změny bydliště, jména nebo příjmení, stavu, popřípadě čísla cestovního dokladu.
4. Správní orgán sníží o 50 % poplatek podle písmene b) této položky při vydání nového Průkazu povolení k pobytu pro cizince z moci úřední, při kterém se současně prodlouží platnost předchozího Průkazu.
Položka 88
a) Udělení českého víza na hraničním přechodu České republiky   Kč 1 500,-
b) Prodloužení platnosti českého víza na území České republiky   Kč  200,-
c) Udělení českého víza na území České republiky          Kč  200,-
d) Ověření pozvání cizince do České republiky           Kč  200,-
Osvobození:
Od poplatků je podle této položky osvobozeno udělení českého víza a prodloužení jeho platnosti
- do diplomatických a služebních pasů, je-li zachována vzájemnost,
- z důvodů zdravotnické nebo charitativní pomoci a při vyhoštění.
Zmocnění:
1. Požádá-li poplatník o prodloužení českého víza po uplynutí doby jeho platnosti, může správní orgán zvýšit sazbu poplatku až do výše desetinásobku sazby stanovené pod písmenem b) této položky s přihlédnutím k délce doby, která uplynula od skončení platnosti víza.
2. Správní orgán může od poplatku upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost nebo je-li rozhodnuto o zákazu pobytu.
3. Správní orgán může od poplatku upustit, jde-li o udělení českého víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem nebo je-li cizinec vrácen zpět na území České republiky orgány cizího státu.
 
ČÁST V
Položka 89
a) Vydání  výpisu z  katastru nemovitostí  nebo z  bývalého
  pozemkového katastru za každých i jen započatých 20 parcel18)
  katastru  nemovitostí nebo  bývalého pozemkového  katastru
  v katastrálním území                      Kč   100,-
b) Vydání identifikace parcel katastru nemovitostí s parcelami
  v dřívějších  pozemkových  evidencích  nebo  pravomocných
  rozhodnutích státních orgánů za každých i jen započatých 20
  parcel z těchto písemných operátů a rozhodnutí v každém
  katastrálním území                       Kč   100,-
c) Vydání kopie katastrální mapy nebo mapy bývalého pozemkového
  katastru za každý i jen započatý formát A4          Kč   50,-
d) Vydání kopie katastrální mapy doplněné orientačním zákresem
  parcel z grafické části dřívějších pozemkových evidencí za
  každý i jen započatý formát A4                 Kč   100,-
e) Potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji
  katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel
  uvedených  v novém  stavu geometrického  plánu v  každém
  katastrálním území                       Kč   100,-
f) Vydání výpisu, opisu nebo kopie z pozemkové nebo železniční
  knihy nebo ze zemských desek za každých i jen započatých 20
  parcel                             Kč   100,-
g) Vydání druhého a dalších stejnopisů za každou i započatou
  stránku písemné nebo číselné informace formátu A4 nebo vydání
  druhé a další kopie mapového nebo jiného grafického dokladu za
  každý i jen započatý formát A3                 Kč   30,-
h) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin o právních vztazích ze
  sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové
  knihy za každou i započatou stránku              Kč   50,-
i) Vydání srovnávacího sestavení parcel dřívějších pozemkových
  evidencí s parcelami katastru nemovitostí za každých i jen
  započatých 20 parcel v jednom katastrálním území        Kč   300,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy a stavební úřady.
Poznámky:
1. Parcelou podle písmen a) a b) této položky se rozumí také stavba na cizím pozemku.
2. Poplatek za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce se zvyšuje na dvojnásobek.
3. Poplatku podle písmene i) této položky podléhá vydání srovnávacího sestavení obsahující výměry částí parcel, jakož i vydání srovnávacího sestavení bez údaje o výměře částí parcel.
Položka 90
Za vklad práva do katastru nemovitostí              Kč   500,-
Osvobození:
1. Osvobození uvedené k položce 89 platí zde obdobně.
2. Osvobozena jsou rozhodnutí o vkladu a zápisu zástavních smluv do katastru nemovitostí, jimiž se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky, Ministerstva financí Slovenské republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb., vyhlášky č. 73/1991 Sb. a vyhlášky č. 398/1992 Sb.
3. Od poplatku je osvobozen vklad do katastru nemovitostí podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb.
Poznámky:
1. Nemovitostí podle této položky se rozumí také stavba na cizím pozemku.
2. Poplatníkem poplatku podle této položky je nabyvatel práva.
3. Vkladem se rozumí zápis práv k nemovitostem do katastru nemovitostí (§ 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů).
4. Podle této položky vybere správní orgán poplatek za vklad každého jednotlivého práva do katastru nemovitostí.
5. Vklad práva na základě směnné smlouvy, smlouvy o převodu spoluvlastnických podílů k téže nemovitosti, dohody o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů a dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví osob se zpoplatňují podle této položky jednou.
Položka 91
Registrace výrobce nebo opravce měřidel              Kč   200,-
Položka 92
Autorizace k úřednímu měření                   Kč  1 000,-
Položka 93
a) Prodloužení platnosti celního dokladu před uplynutím jeho
  platnosti                           Kč   150,-
b) Ověření obchodních dokladů pro zahraniční orgány současně
  s přestupem zboží přes české státní hranice          Kč   150,-
c) Dodatečné prodloužení platnosti celního dokladu nebo ověření
  obchodních dokladů pro zahraniční orgány po přestupu zboží  Kč   150,-
Položka 94
Vydání osvědčení o původu zboží včetně ověření, že vyvážené zboží
je tuzemského původu                       Kč   50,-
Položka 95
Za vydání závazné informace o sazebním zařazení zboží       Kč   350,-
Zmocnění:
Správní orgán upustí od vybrání poplatků, jde-li o zařazení zdravotnického zboží.
 
ČÁST VI
Osvobození k části VI
Od poplatků vybíraných podle položek 98 písm. b), 102 písm. b), 105 písm. c), 109 písm. b) a 113 jsou osvobozeny žádosti o zápisy převodů práv z průmyslového vlastnictví v příslušných rejstřících prováděné v souvislosti s transformací na nové právní subjekty na základě privatizačních projektů schválených Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci, a to podle ustanovení § 11 odst. 6 a § 16 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámka k části VI
Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položkách 98 písm. d), 100 a položce 103 písm. c).
Položka 96
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů
- za každou i jen započatou stránku                Kč   100,-
Položka 97
a) Žádost
  - o prodloužení lhůty  Kč   200,-
  - o prominutí zmeškání lhůty  Kč   1 000,-
b) Podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví
                                 Kč   500,-
c) Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)     Kč   500,-
Poznámka:
Podmínkou projednávání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle písmene b) této položky i složení kauce19) ve výši 2 500 Kč, která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.
Vynálezy
Položka 98
a) Podání přihlášky vynálezu                   Kč  1 200,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)    Kč   600,-
b) Žádost
  - o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou         Kč   800,-
  - o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo
   převod patentu na jiného majitele              Kč   600,-
  - o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele vynálezu nebo
   majitele patentu                       Kč   300,-
  - o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla
   přihlašovatele nebo původce vynálezu, majitele patentu nebo
   jeho zástupce - za každou přihlášku nebo patent       Kč   100,-
  - o utajení nebo odtajnění vynálezu              Kč   500,-
  - o zápis licence k vynálezu do rejstříku           Kč   200,-
  - o nucenou licenci k vynálezu                 Kč  5 000,-
  - o převedení autorského osvědčení na patent          Kč  2 000,-
  - o zápis dalšího rozhodného     údaje do rejstříku        Kč   100,-
c) Žádost o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu     Kč  3 000,-
  - za 11. a každý další uplatněný patentový nárok        Kč   500,-
d) Vydání patentové listiny do rozsahu
  - 10 stran strojopisu                     Kč  1 600,-
  - za každou další stranu                    Kč   200,-
Poznámka:
Poplatek za utajení nebo odtajnění vynálezu podle písmene b) této položky se nevztahuje na vynálezy utajované z důvodu ochrany státního tajemství.
Položka 99
a) Žádost o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu
                                 Kč  5 000,-
b) Návrh na zrušení patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí
  účinnosti patentu                       Kč  1 000,-
Poznámka:
Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle písmene
b) této položky i složení kauce19) ve výši 2 500 Kč, která se v plné
výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.
Položka 100
Za udržování patentu v platnosti
a) za prvních pět let                       Kč  7 000,-
b) za šestý až osmý rok (za každý rok)              Kč  2 000,-
c) za devátý rok a každý další rok se poplatek uvedený pod
  písmenem b) zvyšuje ročně vždy o                Kč  1 000,-
Poznámky:
1. a) Poplatek za prvních pět let platnosti patentu je splatný nejdéle do třech měsíců od nabytí účinnosti patentu. b) Poplatek za šestý a každý další rok platnosti patentu je splatný vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti patentu.
2. Jestliže lhůta uvedená pod bodem 1 písm. b) prošla před nabytím účinnosti patentu, jsou poplatky v těchto případech splatné ve lhůtě stanovené pod bodem 1 písm. a).
3. Nebyl-li poplatek zaplacen ve lhůtách uvedených pod body 1 a 2, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V těchto případech se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.
4. Za udržování platnosti patentu, k němuž majitel nabídl licenci, se platí poplatky v poloviční výši.
Položka 101
Za úkony  Úřadu průmyslového vlastnictví  spojené s podáním
mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci   Kč  1 500,-
Užitné vzory
Položka 102
a) Podání přihlášky užitného vzoru                Kč  1 000,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)   Kč   500,-
b) Žádost
  - o odklad zápisu užitného vzoru do rejstříku         Kč   500,-
  - o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo
   převodu užitného vzoru na jiného majitele          Kč   600,-
  - o zápis  dalšího původce,  přihlašovatele nebo  majitele
   užitného vzoru                        Kč   300,-
  - o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla
   přihlašovatele nebo  majitele užitného vzoru  nebo jeho
   zástupce za každou přihlášku nebo zápis užitného vzoru  Kč   100,-
  - o zápis licence k užitnému vzoru do rejstříku        Kč   200,-
  - o nucenou licenci k užitnému vzoru              Kč  5 000,-
  - o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku        Kč   100,-
Položka 103
a) Žádost o určení, zda  technické řešení spadá do rozsahu
  zapsaného užitného vzoru                    Kč  5 000,-
b) Návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku           Kč   500,-
c) Za řízení o výmazu užitného vzoru               Kč  2 500,-
Poznámka:
Podle písmene c) této položky se vybere poplatek za řízení o návrhu na výmaz zahájené v důsledku vyjádření majitele užitného vzoru. Poplatek se vybere po provedeném řízení a poplatníkem je ten, kdo neměl v řízení úspěch. Při částečném výmazu určí míru úspěšnosti a rozdělení poplatku mezi účastníky řízení Úřad průmyslového vlastnictví.
Položka 104
Žádost o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru
- poprvé o tři roky                        Kč  3 000,-
- podruhé o tři roky                       Kč  6 000,-
Poznámky:
1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do dvou měsíců od vydání osvědčení.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.
Průmyslové vzory
Položka 105
a) Podání přihlášky průmyslového vzoru              Kč  1 000,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)    Kč   500,-
b) Podání hromadné přihlášky průmyslového vzoru          Kč  1 000,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)    Kč   500,-
  - za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené
   v přihlášce                         Kč   100,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)    Kč   50,-
c) Žádost
  - o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo
   převodu zapsaného průmyslového vzoru na jiného majitele  Kč   600,-
  - o zápis  dalšího původce,  přihlašovatele nebo  majitele
   průmyslového vzoru                      Kč   300,-
  - o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla
   přihlašovatele, majitele nebo původce průmyslového vzoru nebo
   jeho zástupce do rejstříku                  Kč   100,-
  - o zápis licence do rejstříku průmyslových vzorů       Kč   200,-
Položka 106
a) Žádost o určení, zda vyřešení vnější úpravy výrobku spadá do
  rozsahu zapsaného průmyslového vzoru              Kč  3 000,-
b) Návrh na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku         Kč   500,-
  - za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené
   v průmyslovém vzoru                     Kč   100,-
Poznámka:
Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle písmene b) této položky i složení kauce19) ve výši 2 500 Kč, která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.
------------------------------------------------------------------
19) Instrukce předsedy Federálního úřadu pro vynálezy č. 456/B ze
  dne 3. 6. 1992.
Položka 107
Žádost o prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru
- poprvé o pět roků                        Kč  2 000,-
- podruhé o pět roků                       Kč  3 000,-
Poznámka:
Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.
Položka 108
a) Žádost o odklad zápisu průmyslového vzoru do rejstříku     Kč   500,-
Ochranné známky a označení původu
Položka 109
a) Podání přihlášky
  - individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb
                                 Kč  3 000,-
  - kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb  Kč  3 500,-
  - za každou třídu výrobku nebo služeb nad tři třídy      Kč   300,-
b) Žádost
  - o obnovu zápisu individuální ochranné známky         Kč  2 000,-
  - o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky          Kč  2 500,-
  - o obnovu zápisu individuální ochranné známky, podané po
   uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od
   tohoto data                         Kč  3 000,-
 - o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky, podané po uplynutí
  ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data
                                 Kč  3 500,-
 - o zápis převodu přihlášky  na jiného přihlašovatele nebo
  převodu či přechodu práva k ochranné známce na jiného majitele
                                 Kč   600,-
 - o zápis licence k ochranné známce do rejstříku        Kč   500,-
 - o prohlášení ochranné známky za proslulou           Kč 20 000,-
 - o změnu v ochranné známce, o změnu jména, příjmení - názvu,
  bydliště - sídla, zúžení seznamu výrobků a služeb, o zápis
  nebo změnu zástupce, o změnu licenční smlouvy nebo smlouvy
  o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky, je-li žádáno
  jen o tento úkon                       Kč   500,-
c) Vydání osvědčení o zápisu ochranné známky           Kč  1 000,-
d) Návrh na výmaz ochranné známky z rejstříku           Kč   600,-
e) Žádost
  - o mezinárodní zápis ochranné známky             Kč  1 500,-
  - o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky        Kč  1 500,-
  - o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné
   známky Kč 1 000,-
  - o převod mezinárodně zapsané ochranné známky, o změnu jména,
   příjmení - názvu, bydliště - sídla majitele mezinárodně
   zapsané ochranné známky, o zúžení seznamu výrobků nebo služeb
   mezinárodně zapsané ochranné známky, je-li žádáno jen o tento
   úkon                             Kč   500,-
  - o zápis zástavního práva k ochranné známce do rejstříku   Kč   600,-
  - o zápis dalšího uživatele kolektivní ochranné známky     Kč   500,-
Poznámka:
Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle písmene d) této položky i složení kauce19) ve výši 2 500 Kč, která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.
Položka 110
a) Podání přihlášky označení původu                Kč  2 000,-
b) Žádost
  - o zápis dalšího uživatele označení původu          Kč  2 000,-
  - o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla uživatele
   označení původu, je-li žádáno jen o tento úkon        Kč   100,-
  - o převod označení původu                   Kč   500,-
c) Žádost o mezinárodní zápis označení původu           Kč   500,-
Poznámka:
Poplatky podle položky 109 písm. e) a položky 110 písm. c) jsou vybírány za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek, popřípadě podle Lisabonské dohody o ochraně označení původu a jejich mezinárodního zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.
Topografie polovodičových výrobků
Položka 111
Podání přihlášky topografie polovodičových výrobků        Kč  5 000,-
Položka 112
Návrh na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku   Kč  4 000,-
Položka 113
Žádost
- o zápis změny jména, příjmení  - názvu, bydliště - sídla
 přihlašovatele, majitele topografie polovodičových výrobků nebo
 jeho zástupce                          Kč   100,-
- o zápis převodu na jiného majitele               Kč   600,-
- o zápis licence do rejstříku                  Kč   200,-
- o nucenou licenci k topografii polovodičových výrobků      Kč  5 000,-
 
ČÁST VII
Konzulární poplatky
Zmocnění k části VII
1. Ministerstvo zahraničních věcí může zvýšit sazbu poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady v rozsahu devalvace české měny. Obdobně postupují útvary Policie České republiky pověřené Ministerstvem vnitra plněním úkolů státní správy ve věcech cestovních dokladů a pobytu cizinců u položek 34 a 88.
2. Správní orgány vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti nebo ve vztahu k devizovému tuzemci.
3. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.
Poznámka k části VII
Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady.
Položka 114
1. Udělení českého víza
a) vstupního, návratného, jednosměrného průjezdního        Kč   600,-
b) obousměrného průjezdního                    Kč   900,-
c) trvalého návratného nebo průjezdního s platností na 3 měsíce  Kč  1 400,-
d) trvalého návratného nebo průjezdního s platností na 6 měsíců  Kč  2 500,-
2. Prodloužení platnosti víza                   50 % poplatku
                                 za udělení víza
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno udělení českého víza do diplomatických, služebních a zvláštních pasů, je-li zachována vzájemnost, a významným osobám.
Zmocnění:
1. Jde-li o udělení víza mimo úřední hodiny nebo na počkání, zvýší správní orgán poplatek na dvojnásobek příslušné sazby poplatku.
2. Poplatky podle této položky může český zastupitelský úřad upravit na výši obdobných plateb vybíraných státem, v němž je sídlo českého zastupitelského úřadu.
3. Za udělení skupinového návratného víza vybere český zastupitelský úřad jeden poplatek ve výši 50 % ze součinu stanovené sazby poplatku a počtu osob ve skupině.
Položka 115
Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem       Kč  3 000,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni čeští občané zdržující se služebně v zahraničí.
Položka 116
Podání žádosti u českého zastupitelského úřadu          Kč   750,-
Poznámka:
Podle této položky se nepostupuje, je-li žádaný úkon zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.
Položka 117
Vybrání pohledávky, renty apod., s výjimkou požitků ze sociálního
zabezpečení, úkony  v řízení o  dědictví (včetně intervence
u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví) z vybrané
částky (ceny) nebo z hodnoty dědictví 4 %, nejméně        Kč   150,-
Poznámky:
1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vyměří se poplatek za podání žádosti u českého zastupitelského úřadu.
2. Poplatek za úkony v řízení o dědictví podle této položky se vyměřuje z hodnoty dědictví nesnížené o honorář právního zástupce.
Položka 118
Úřední úschova
- peněz, cenných papírů, vkladních  knížek a jiných cenných
 předmětů z částky nebo ceny předmětu za každý rok 1 %, nejméně
                                 Kč   200,-
- listin nebo spisů za každý rok                 Kč   200,-
Poznámka:
Poplatek se nevybere v případě, že předmět je u českého zastupitelského úřadu uložen jen za účelem doručení do České republiky.
Položka 119
a) Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí
  apod.                             Kč   600,-
b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu              Kč   300,-
Položka 120
Vidování listin bez ověřování                   Kč   150,-
Položka 121
a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu za každý
  podpis                             Kč   250,-
b) Ověření  otisků  úředních  razítek  a  úředních  podpisů
  (superlegalizace)                       Kč   600,-
c) Ověření úředních  razítek a úředních  podpisů na českých
  dokladech určených k použití v cizině             Kč   100,-
Poznámka:
Jde-li o ověření dokladů nutných pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně, vybere se poplatek podle písmen a) a b) v poloviční výši.
Položka 122
a) Vyhotovení opisu (fotokopie) včetně ověření          Kč   250,-
b) Ověření správnosti předloženého opisu (fotokopie)       Kč   250,-
c) Ověření správnosti předloženého překladu            Kč   250,-
Poznámky:
1. Poplatek se vybere za každou i započatou stránku.
2. Za úkony podle písmen a) až c) této položky se poplatky vyberou v poloviční výši, jde-li o doklad určený k zápisu matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně.
Položka 123
Vyhotovení překladu spisového materiálu
a) do jazyka českého za každou i započatou stránku        Kč   600,-
b) z jazyka českého za každou i započatou stránku         Kč   650,-
c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou
  stránku                            Kč  1 000,-
d) z jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových
  jazyků za každý slovní znak                  Kč   30,-
e) do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových
  jazyků za každý slovní znak                  Kč   30,-
Položka 124
a) Za vystavený matriční doklad                  Kč   300,-
b) Vyhotovení překladu matričního dokladu a jeho ověření     Kč   700,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene a) této položky se nevybere, jde-li o doručení prvopisu matričního dokladu.
Položka 125
Za změnu
a) příjmení  hanlivého,  výstředního,  směšného,  zkomoleného,
  cizojazyčného nebo na předešlé příjmení            Kč   100,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech           Kč   750,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do 1 měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.
3. Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.
Poznámky:
1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybere jeden poplatek.
2. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek za změnu příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
Položka 126
Vydání opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních záznamů,
rejstříků, evidence, listin nebo spisů              Kč   150,-
Položka 127
Za vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
                                 Kč   300,-
Položka 128
a) Vydání cestovního pasu                     Kč   750,-
  - osobám do 15 let                       Kč   250,-
b) Vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu)
  k cestě do České republiky a zpět               Kč   250,-
c) Provedení změn v cestovním pase                Kč   150,-
d) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním průkazu
  (náhradním cestovním dokladu) k cestě do České republiky a zpět
                                 Kč   50,-
e) Vystavení průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků
  člověka                            Kč   100,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání diplomatických a služebních pasů.
Zmocnění:
Správní orgán vybere poplatky podle písmen a) a b) této položky až do výše dvojnásobku příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený.
Položka 129
Vystavení cestovního průkazu k návratu do České republiky osobám
s trvalým bydlištěm v České republice               Kč   75,-
Položka 130
Vydání potvrzení k dovozu, průvozu nebo vývozu vysílacích rádiových
stanic                              Kč   600,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo povolujícím orgánem telekomunikací České republiky vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.
Položka 131
Potvrzení nebo písemné sdělení o pobytu osob           Kč  150,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.
Položka 132
a) Vydání osvědčení o českém státním občanství          Kč   150,-
b) Vydání potvrzení o českém státním občanství          Kč   300,-
Položka 133
Propuštění ze státního svazku České republiky           Kč  3 000,-
Poznámka:
Poplatek za propuštění dětí ve věku do 15 let ze státního svazku
České republiky se vybere ve výši 50 % sazby.
Položka 134
Vydání zbrojního průvodního listu pro průvoz
a) každé zbraně, speciálního expanzního přístroje nebo jejich
  hlavních částí                         Kč   500,-
b) střeliva                            Kč   100,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
Položka 135
a) Za kontrolu a potvrzení lodních dokladů (deník provozu lodě,
  strojní, rádio, zdravotní, olejů, návštěv českých a cizích
  občanů)                            Kč   200,-
b) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v deníku posádky   Kč   200,-
c) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v námořní knížce   Kč   100,-
d) Za potvrzení námořního protestu                Kč   600,-
e) Za vystavení prozatímního listu na provoz lodě         Kč  2 000,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene b) této položky se vybere jen jednou, a to bez ohledu na počet razítek vyznačených v deníku posádky.
Položka 136
Za podání žádosti o povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu  Kč   200,-
Položka 137
Za podání žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní
matriky v Brně                          Kč   200,-
1) Např. § 21 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona ČNR č. 343/1992 Sb., § 33 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.
2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
3a) § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
4) Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb. Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.
5) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
5a) § 20 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
5b) § 73 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
5c) § 70 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.
5d) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Související dokumenty