256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

Schválený:
256/1992 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. dubna 1992
o ochraně osobních údajů v informačních systémech
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
Část první
Rozsah působnosti
 
§ 1
Zákon upravuje ochranu osobních údajů, zejména povinnosti související s ochranou informací při provozování informačního systému, který nakládá s osobními údaji a odpovědnost provozovatele informačního systému a dalších fyzických a právnických osob, které se účastní provádění činností souvisejících s provozováním takového informačního systému.
 
§ 2
Tento zákon se vztahuje i na informační systémy založené zvláštním zákonem1).
 
Část druhá
Vymezení některých pojmů pro účely tohoto zákona
 
§ 3
Informace
Informace, které se vztahují k určité osobě, jsou osobními údaji.
 
§ 4
Informační systém
Informačním systémem se rozumí funkční celek zabezpečující cílevědomé a systematické shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování informací. Každý informační