298/1993 Sb., o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní

Schválený:
298/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí ze dne 1. prosince 1993 o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní
Ministerstvo financí podle § 30 odst. 4 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., stanoví:
 
§ 1
(1) Svědkovi nebo osobě přezvědné, kteří mají příjem pouze ze závislé činnosti a funkčních požitků,1) pokud se na výzvu správce daně2) zúčastní daňového řízení, náleží náhrada ušlého výdělku za dobu strávenou při daňovém řízení ve výši průměrného výdělku vypočteného podle zvláštního zákona3) pro pracovněprávní účely.
(2) Výši průměrného výdělku prokáže svědek nebo osoba přezvědná potvrzením plátce příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, v němž se uvede, jakou částku činí ušlý výdělek za dobu nepřítomnosti svědka nebo osoby přezvědné. Správce daně poukáže náhradu ušlého výdělku plátci daně4) ze závislé činnosti a funkčních požitků, který jej zahrne do příjmu svědka nebo osoby přezvědné.
 
§ 2
(1) Svědkovi nebo osobě přezvědné, kteří mají příjmy pouze z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti 5) včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), a nevztahuje se na ně ustanovení § 1, pokud se na výzvu správce daně zúčastní daňového řízení, náleží náhrada ušlého výdělku za dobu strávenou při daňovém řízení. Tato náhrada se vypočte za započatou hodinu jako podíl základu daně z příjmu fyzických osob6) a počtu pracovních hodin, stanovených zvláštním předpisem,7) připadajících na kalendářní rok. Výše základu daně z příjmu je částka, podle které je určena poslední známá daňová povinnost,8) nejvýše však 486 000 Kč. Pokud nelze zjistit podklady pro výše uvedený postup stanovení náhrady ušlého výdělku, náleží svědkovi nebo osobě přezvědné náhrada ušlého výdělku v částce 17 Kč za hodinu, nejvýše však 136 Kč za jeden den.
(2) Svědkovi nebo osobě přezvědné, kteří mají příjmy ze závislé činnosti a zároveň též z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti5) včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), náleží náhrada ušlého výdělku za dobu strávenou při daňovém řízení podle odstavce 1.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v.r.
1) § 6 odst. 1 a 9 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.
2) § 1 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
3) § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.
4) § 6 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.
5) § 7 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.
6) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb.
7) § 83 odst. 1 zákoníku práce.
8) § 77 odst. 7 a § 102a zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

Související dokumenty