308/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci

Schválený:
308/1995 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. prosince 1995,
kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku:
Čl.I
Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, se mění takto:
1. § 2 odst. 1 zní:
"(1) Výše minimálních mzdových tarifů při stanovené týdenní pracovní době 42 1/2 hodiny činí pro 1. tarifní stupeň 13,60 Kč za hodinu nebo 2 500 Kč za měsíc, pro 2. tarifní stupeň 16,80 Kč za hodinu nebo 3 100 Kč za měsíc a pro 3. tarifní stupeň 23,30 Kč za hodinu nebo 4 300 Kč za měsíc.".
2. V § 4 větě první se částka "2,80" nahrazuje částkou "3,20".
3. V § 5 se částka "2,80" nahrazuje částkou "3,20".
4. Příloha č. 1 zní:
"Charakteristiky tarifních stupňů
1. tarifní stupeň
Výkon pomocných prací podle přesných postupů a pokynů s běžnou fyzickou a malou smyslovou zátěží a bez vazeb na další činnosti, například manipulace s jednotlivými předměty menší hmotnosti a velikosti.
2. tarifní stupeň
Výkon rutinních různorodých odborných prací s případnou vysokou hmotnou odpovědností za zdraví a bezpečnost druhých osob nebo smyslovou zátěží s pevně stanovenými přesnými a četnými návaznostmi na další procesy a děje. Řízení, organizace nebo operativní zajišťování chodu dílčích úseků provozních procesů nebo složitých zařízení s malými možnostmi volby postupu, spojené zpravidla s vysokou smyslovou zátěží a odpovědností za zdraví a životy dalších osob. Samostatný výkon individuálních řemeslných prací.
3. tarifní stupeň
Výkon systémových prací spojených s komplexním zajišťováním nejsložitějších úseků a agend, složitých koncepčních a metodických prací a tvůrčích činností, spojených zpravidla s odpovědností za neodstranitelné škody, s vysokou duševní námahou vyplývající z potřeby práce na značném stupni zobecnění s širokými vazbami nad rámec oboru činnosti, prováděné zpravidla předem blíže nespecifikovaným způsobem. Řízení, organizace a koordinace velmi složitých procesů a systémů, včetně volby a optimalizace postupů a způsobů řešení, spojené zpravidla s všestranně velmi obtížnými podmínkami.".
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.

Související dokumenty