523/1990 Sb., ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Schválený:
523/1990 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. novembra 1990,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave sa mení takto:
1. § 2 ods. 2 znie:
"(2) Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom alebo štatútom hlavného mesta (ďalej len "štatút") hospodária so zvereným majetkom a so zverenými finančnými zdrojmi a vlastnými finančnými zdrojmi i vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou.".
2. § 15 ods. 2 písm. b) znie:
"b) rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a zásad hospodárenia so zvereným majetkom a so zverenými finančnými zdrojmi a vlastnými finančnými zdrojmi i vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a finančných zdrojov a kontroluje hospodárenie s ním,".
Čl.II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v.r.
V. Mečiar v.r.

Související dokumenty