199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Schválený:
199/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. září 1994 o zadávání veřejných zakázek
Změna: 148/1996 Sb.
Změna: 93/1998 Sb.
Změna: 28/2000 Sb.
Změna: 256/2000 Sb.
Změna: 39/2001 Sb.
Změna: 142/2001 Sb.
Změna: 278/2002 Sb.
Změna: 130/2002 Sb., 211/2002 Sb.
Změna: 424/2002 Sb.
Změna: 320/2002 Sb., 517/2002 Sb.
Změna: 41/2004 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Zákon upravuje
a) závazný postup zadavatelů veřejných zakázek směřující k uzavření smluv k jejich provedení (dále jen "zadávání"),
b) obchodní veřejnou soutěž1) pro veřejné zakázky a způsob uzavírání smluv k jejich provedení na podkladě výsledků této soutěže,
c) způsob dohledu nad dodržováním tohoto zákona.
(2) Tento zákon se nevztahuje na
a) poskytování účelové podpory výzkumu a vývoje podle zvláštního právního předpisu2) s výjimkou případů, kdy jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje je Česká republika nebo územní samosprávný celek,
b) koupi, skladování a prodej zemědělských výrobků a potravin organizované Státním zemědělským intervenčním fondem,4)
c) nákup uměleckých, historických nebo sbírkových předmětů uskutečňovaný na veřejných dražbách podle zvláštního předpisu a nákup knihovních fondů jako celku,4b)
d) plnění veřejné zakázky, které poskytuje v celém rozsahu právnická osoba zřízená za tím účelem zadávajícím ministerstvem, jiným správním úřadem nebo územním samosprávným celkem,
e) závazky veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílejí veřejné finanční prostředky,4c)
f) nástroje aktivní politiky zaměstnanosti upravené zvláštními předpisy,4d)
g) nákup, údržbu a obnovu majetku České republiky v zahraničí,
h) zakázky zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí,
i) zakázky související s návštěvami oficiálních představitelů jiných států a vlád v České republice,
j) nákupy Správy státních hmotných rezerv konaných na komoditních burzách,
k) nákupy majetku a služeb strategického charakteru schválené vládou České republiky, které souvisí s integrací a členstvím České republiky v Severoatlantické alianci,
l) zakázky související s poskytováním zahraniční rozvojové a humanitární pomoci vládou České republiky v případech nebezpečí z prodlení,
m) zakázky na výrobky a služby, jejichž odběratelem je stát a dodavatelem Vězeňská služba České republiky,
n) nákup cenin, u nichž nelze uplatnit výběr v jejich hodnotě dané zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím cenového orgánu,
o) přibrání znalce, popř. státního ústavu pro účely soudního řízení nebo správního řízení,4e)
p) zakázky, jejichž předmětem je vypořádání pohledávek vůči zahraničí, které jsou evidovány ve státních finančních aktivech České republiky a které vznikly z rozhodnutí orgánů státní správy v souvislosti s poskytnutými úvěry, půjčkami, finančními vklady nebo při realizaci vzájemných zúčtovacích vztahů, pokud vláda nerozhodne jinak,
r) zakázky pro nákup vody, jsou-li zadavateli výrobci, přepravci nebo distributoři pitné vody,
s) zakázky pro nákup energie nebo paliv pro výrobu energie, jsou-li zadavateli výrobci, přepravci nebo distributoři elektřiny nebo tepla, přepravci nebo distributoři plynu anebo obchodní společnosti provádějící průzkum nebo těžbu ropy, plynu, uhlí nebo jiných paliv,
t) zakázky upravené jinými procesními pravidly a zadávané na základě zvláštních postupů mezinárodních organizací,
u) smlouvy na poskytování finančních služeb spojených s vydáváním, prodejem, koupí nebo jiným převodem cenných papírů a jiných finančních nástrojů České republiky a služby ústřední banky,
v) zakázky zadávané podle akreditovaných postupů jednotlivých programů pomoci Evropských společenství v České republice.
 
§ 2
Pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) veřejnou zakázkou úplatná smlouva uzavřená mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, jejímž předmětem jsou dodávky, provedení prací nebo poskytování služeb,
b) zadavatelem
1. ministerstvo, jiný správní úřad, územní samosprávný celek, v případě statutárních měst a hlavního města Prahy též městský obvod a městská část,4c) a jimi zřízené rozpočtové a příspěvkové organizace, Úřad vlády České republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, soudy, státní zastupitelství, státní fondy, Fond národního majetku České republiky, Pozemkový fond České republiky, České dráhy, Česká televize, Český rozhlas, jakož i právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, které v souladu s rozpočtovými pravidly hospodaří s prostředky státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků mezinárodních organizací nebo rozpočtů územních samosprávných celků,
2. výrobce, přepravce nebo distributor pitné vody, elektrické energie, plynu nebo tepla, který je dodavatelem do veřejných sítí, provozovatel veřejných dopravních sítí a poskytovatel služeb veřejnosti v oblasti železniční, tramvajové, trolejbusové nebo autobusové dopravy a lanových drah, provozovatel kanalizačních sítí a čističek odpadních vod, pokud poskytuje služby veřejnosti,
3. obchodní společnost provádějící průzkum ropy, plynu, uhlí nebo jiných paliv,
4. provozovatel letišť a přístavů,
5. zdravotní pojišťovna,4f) nebo
6. právnická nebo fyzická osoba, která k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou podle písmene a), použije prostředky státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků mezinárodních organizací nebo rozpočtů územních samosprávných celků,
c) zájemcem o veřejnou zakázku tuzemská nebo zahraniční osoba, popřípadě více těchto osob společně, která
1. si vyžádá zadávací nebo kvalifikační dokumentaci, nebo
2. se účastní předkvalifikačního řízení (§ 21), nebo
3. se zúčastní jednání v prvním stupni dvoustupňové obchodní veřejné soutěže, nebo
4. je vyzvána zadavatelem k předložení nabídky při jiných způsobech zadání veřejné zakázky, než je obchodní veřejná soutěž, nebo
5. přichází v úvahu k plnění veřejné zakázky,
d) uchazečem o veřejnou zakázku (dále jen "uchazeč") tuzemská nebo zahraniční osoba, popřípadě více těchto osob společně, která předložila
1. nabídku podle podmínek soutěže vyhlášených zadavatelem pro obchodní veřejnou soutěž, nebo
2. předběžnou nabídku v dvoustupňové obchodní veřejné soutěži, nebo
3. nabídku na podkladě výzvy zadavatele při jiných způsobech zadání veřejné zakázky,
e) tuzemskou osobou
1. právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s bydlištěm v České republice,
2. právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s bydlištěm mimo území České republiky, oprávněná podnikat na území České republiky v souladu se zvláštními předpisy,5)
f) zahraniční osobou právnická osoba se sídlem a fyzická osoba s bydlištěm mimo území České republiky,
g) nabídkou návrh na uzavření smlouvy, doložený doklady požadovanými v zadání veřejné zakázky,
h) nabídkovou cenou cena, kterou uchazeč navrhuje zadavateli za splnění veřejné zakázky ve své nabídce,
i) dvoustupňovou obchodní veřejnou soutěží soutěž, kdy zadavatel
1. vyhlášením podmínek soutěže pro první stupeň vyzývá k podání předběžných nabídek neurčité zájemce o veřejnou zakázku a
2. ve druhém stupni vyzývá k podání nabídek pouze uchazeče, kteří splnili podmínky prvního stupně,
j) předběžnou nabídkou návrh na způsob plnění veřejné zakázky doložený doklady požadovanými zadavatelem v podmínkách soutěže prvního stupně či v zadávací dokumentaci; součástí předběžné nabídky nejsou návrh smlouvy a nabídková cena,
k) dokumentací o zadání veřejné zakázky soubor dokladů, jejichž pořízení vyžaduje tento zákon, a nabídky všech uchazečů,
l) souborem strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek takový soubor věcí movitých, který plní ucelenou technicko-ekonomickou funkci určenou zadavatelem nebo projektovou dokumentací a vyžaduje montáž,
m) specializovanou zakázkou taková veřejná zakázka, kterou může pro zadavatele provést pouze omezený okruh zájemců majících k tomu příslušné oprávnění k podnikání, nejvýše však sedm,
n) centrální adresou místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace určené tímto zákonem,
o) správcem centrální adresy osoba organizující za úplatu uveřejnění informací určených tímto zákonem nebo informací dobrovolně poskytnutých zadavateli.
 
§ 2a
Kvalifikace uchazečů o veřejnou zakázku
(1) Uchazeči jsou povinni v nabídkách prokázat kvalifikační předpoklady (§ 2b) k plnění veřejné zakázky. V zadání může zadavatel požadovat splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky (§ 2f).
(2) Zadavatel zjišťuje kvalifikaci uchazečů
a) při předkvalifikačním řízení (§ 21),
b) při posuzování nabídek (§ 29, 34 a 49),
c) při hodnocení nabídek (§ 35),
d) před uzavřením smlouvy (§ 38 odst. 4 a § 49).
(3) Požadavky na prokazování dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky vymezí zadavatel v zadání nebo v kvalifikační dokumentaci včetně požadovaného způsobu jejich splnění. Uchazeči mohou požadovat na zadavateli upřesňující informace k prokazování dalších předpokladů nejpozději do sedmi dnů před uplynutím soutěžní lhůty; tyto informace musí být poskytnuty všem uchazečům.
(4) Při stanovení požadavků na prokazování kvalifikace uchazečů musí zadavatel v podmínkách zadání uvést, jakým způsobem požaduje prokazování kvalifikace, předkládá-li nabídku více osob společně.
(5) U nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč, který nabídku podává, pokud se jeho oprávnění k podnikání vztahuje na celý rozsah veřejné zakázky. Jinak prokazují splnění kvalifikačního předpokladu podle § 2b odst. 1 písm. a) i tyto jiné osoby.
 
§ 2b
Kvalifikační předpoklady
(1) Kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky splňuje uchazeč,
a) který má příslušné oprávnění k podnikání,5a) je-li zvláštními předpisy stanoveno,
b) na jehož majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti kterému nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo není v likvidaci,
c) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,5b)
d) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský5c) nebo trestný čin proti majetku,5d)
e) který nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti,5e) pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky,
f) který nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění5f) nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,5g)
g) který není vyloučen z účasti na zadávání veřejných zakázek podle § 63.
(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 písm. d) se vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu nebo všechny členy statutárního orgánu. U organizačních složek podniku5h) zapsaných v obchodním rejstříku se splnění uvedené podmínky vztahuje rovněž na vedoucího organizační složky podniku,5i) která podává nabídku.
(3) Podmínky uvedené v odstavci 1 písm. d) a e) se vztahují též na odpovědného zástupce uchazeče, ustanoveného podle zvláštního právního předpisu.5j)
 
§ 2c
Prokazování kvalifikačních předpokladů
(1) Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, a čestným prohlášením o splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. b), c), d), e) a f).
(2) Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady takto:
a) podle § 2b odst. 1 písm. a) výpisem z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů,
b) podle § 2b odst. 1 písm. d) výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než šest měsíců,
c) podle § 2b odst. 1 písm. f) potvrzením příslušného orgánu ne starším než šest měsíců.
(3) Doklady opravňující k podnikání a doklady uvedené v odstavci 2 mohou být předloženy též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti.
 
§ 2d
Změny v kvalifikaci
Uchazeč je povinen ohlásit do 14 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání jeho nabídky a které se dotýkají údajů požadovaných zadavatelem při prokazování kvalifikace.
 
§ 2e
Důsledky nesplnění kvalifikačních předpokladů
Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, popřípadě nesplní povinnost podle § 2d, musí ho zadavatel vyloučit z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce. Rozhodnutí o vyloučení zadavatel bezodkladně sdělí vyloučenému uchazeči.
 
§ 2f
Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky
(1) Dalšími předpoklady pro plnění veřejné zakázky jsou například:
a) technické a materiální vybavení k plnění veřejné zakázky,
b) počet zaměstnanců odborných profesí rozhodných pro plnění veřejné zakázky,
c) přehled významných zakázek uskutečněných uchazečem v posledních letech s uvedením objednatele, popřípadě kupujícího, místa a doby plnění.
(2) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 jsou důvěrné a zadavatel je může použít pouze pro účely vyhodnocení výsledků zadání veřejné zakázky, pro kterou byly doloženy.
(3) Zadavatel může požadovat na uchazeči čestné prohlášení o tom, že jím navržené řešení veřejné zakázky obsažené v nabídce nepožívá ochranu podle zvláštních předpisů3) nebo že nositelem těchto práv je on.
 
§ 2g
Variantní řešení
Variantní řešení v nabídce je přípustné, pokud není zadavatelem stanoveno jinak.
 
§ 2h
Zadávací dokumentace
(1) Zadávací dokumentace je souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Zadavatel ji poskytuje na vyžádání zájemcům o veřejnou zakázku. Součástí zadávací dokumentace musí být technické podmínky veřejné zakázky určující požadavky na jakost a technické vlastnosti předmětu veřejné zakázky. Součástí zadávací dokumentace musí být i jednoznačné vymezení množství a druhu požadovaných prací, dodávek nebo služeb. Za úplnost a správnost údajů obsažených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel.
(2) Pokud požadované technické podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, musí zadavatel umožnit použití i obdobných řešení.
(3) Zadávací dokumentace pro veřejné stavební zakázky se stanoví v rozsahu projektové dokumentace nutné ke stavebnímu řízení, rozšířené o výkaz výměr, soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky.
 
§ 3
Způsoby zadání veřejných zakázek
(1) K uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vyhlašuje zadavatel obchodní veřejnou soutěž o nejvýhodnější nabídku, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Při obchodní veřejné soutěži postupuje zadavatel podle obchodního zákoníku, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Zadavatel je povinen vyhlásit obchodní veřejnou soutěž, jestliže výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty, jde-li o nemovitost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, přesáhne 30 mil. Kč a v ostatních případech 7,5 mil. Kč.
(3) Zadavatelé uvedení v § 2 písm. b) bodech 2, 3 a 4 jsou povinni vyhlásit obchodní veřejnou soutěž, jestliže výše budoucího závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty, jde-li o nemovitost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořící samostatný funkční celek, přesáhne 50 mil. Kč a v ostatních případech 12 mil. Kč.
(4) Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku jiným způsobem než na základě obchodní veřejné soutěže podle odstavce 1 je přípustné pouze při splnění podmínek stanovených v části třetí tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
OBCHODNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
   
HLAVA I
NĚKTERÁ USTANOVENÍ O PODMÍNKÁCH SOUTĚŽE
 
§ 4
Vyhlášení obchodní veřejné soutěže
(1) Obchodní veřejnou soutěž, její podmínky, popřípadě změny a zrušení veřejné obchodní soutěže vyhlašuje zadavatel uveřejněním v Obchodním věstníku6) a na centrální adrese.
(2) Před vyhlášením obchodní veřejné soutěže podle odstavce 1 nesmí být podmínky soutěže uveřejněny jiným způsobem a žádným osobám nesmí být sdělen jejich obsah.
 
§ 5
Obsah podmínek soutěže
(1) Podmínky soutěže musí obsahovat
a) vymezení plnění veřejné zakázky,
b) dobu a místo plnění veřejné zakázky,
c) požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů (§ 2b),
d) způsob hodnocení nabídek (§ 6),
e) požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek,
f) soutěžní lhůtu (§ 7) a místo otevírání obálek s nabídkami,
g) zadávací lhůtu (§ 8),
h) místo pro podávání nabídek a dobu, v níž lze nabídky podat osobně (§ 9),
i) název, sídlo, telefon, popřípadě dálnopis nebo fax zadavatele,
j) oznámení o době konání prohlídky místa plnění veřejné zakázky nebo o době, kdy lze nahlédnout do dokumentace, pokud se předpokládá konání prohlídky, nebo pokud tato dokumentace není součástí zadávací dokumentace,
k) požadavek na poskytnutí jistoty včetně její výše (§ 23),
l) podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny.
(2) Zadavatel může vymezit další podmínky soutěže, které vyhlásí současně s podmínkami podle odstavce 1, a to zejména
a) zvláštní podmínky provedení veřejné zakázky (§ 10),
b) zvýhodnění tuzemských osob (§ 11),
c) omezení soutěže na tuzemské osoby,
d) adresu a lhůtu, v níž je možno vyžádat zadávací dokumentaci, je-li tato dokumentace pro zpracování nabídky nutná (§ 2h), popřípadě výši úhrady za její poskytnutí, je-li úhrada zadavatelem vyžadována (§ 64c),
e) požadavky na prokazování dalších předpokladů (§ 2f), popřípadě na předkvalifikační řízení (§ 21),
f) adresu a lhůtu pro získání kvalifikační dokumentace (§ 2a),
g) požadavky na rozdělení veřejné zakázky na dílčí plnění,
h) minimální požadavky na případná variantní řešení nebo vyloučení možnosti variantního řešení,
i) podmínky provedení zakázky vázané na kompenzující transakce, jde-li o zakázky pro branné a bezpečnostní účely.
(3) Rozhodne-li se zadavatel pro hodnocení podle ekonomické vhodnosti nabídek (§ 6), uvede jednotlivá kritéria v podmínkách soutěže. Učiní tak v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim přisuzuje.
 
§ 6
Způsob hodnocení nabídek
(1) Hodnocení nabídek se provádí podle výše nabídkové ceny nebo ekonomické vhodnosti nabídek v souladu s kritérii uvedenými v podmínkách soutěže.
(2) Při hodnocení podle ekonomické vhodnosti nabídky zadavatel přihlédne podle charakteru veřejné zakázky zejména
a) k době plnění veřejné zakázky,
b) k technické, jakostní, estetické a funkční charakteristice veřejné zakázky,
c) k provozním nákladům a požadavkům na údržbu,
d) k ekologickým parametrům, zejména k volbě nejlepší dostupné technologie a opatřením k postupnému snižování emisí,7) míře únosného zatížení území,8) předcházení znečišťování nebo poškozování životního prostředí,9)
e) k výši nabídkové ceny,
f) k hodnotě kompenzující transakce u zakázek, u kterých taková podmínka byla stanovena [§ 5 odst. 2 písm. i)].
(3) Zadavatel je povinen vzít v úvahu všechny varianty, které uchazeč předložil, pokud zadavatel nevyloučil možnost variantního řešení.
 
§ 7
Soutěžní lhůta
(1) Soutěžní lhůtou se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat. Při stanovení soutěžní lhůty se přihlédne k potřebě, kdy pro zpracování nabídky je nezbytné prohlédnutí místa provedení veřejné zakázky či nahlédnutí do dalších podkladů. Soutěžní lhůta nesmí být kratší než 36 kalendářních dní.
(2) Soutěžní lhůta počíná běžet dnem vyhlášení obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku a končí dnem a hodinou otevírání obálek s nabídkami. V podmínkách soutěže se vymezuje stanovením příslušného data a hodiny otevírání obálek s nabídkami.
(3) Doba mezi prohlídkou místa nebo možností nahlédnout do dokumentace podle § 5 odst. 1 písm. j) a dnem otevírání obálek nesmí být kratší než 21 dnů.
 
§ 8
Zadávací lhůta
(1) Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadavatel ji stanoví v podmínkách soutěže počtem kalendářních dní.
(2) Zadávací lhůta stanovená v podmínkách soutěže jednotně pro všechny uchazeče se prodlužuje uchazečům umístěným na prvním až třetím pořadí až do doby uzavření smlouvy (§ 40). Zadávací lhůta bez prodloužení činí nejvíce 90 kalendářních dní; její běh počíná dnem otevírání obálek s nabídkami a končí dnem rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, pokud nejsou podány námitky nebo návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Zadávací lhůta se u veřejných zakázek, na kterých se finančně podílejí programy zahraniční pomoci podle platných mezinárodních smluv, prodlužuje o 90 dní.
 
§ 9
Způsob podávání nabídek
(1) Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.
(2) Nabídky musí být do skončení soutěžní lhůty doručeny zadavateli. Opožděně podané nabídky zadavatel neotvírá a vrátí je neprodleně uchazeči. Každý zájemce o veřejnou zakázku může podat pouze jednu nabídku; při porušení těchto povinností je zadavatel povinen vyloučit příslušného uchazeče ze soutěže. Žádná osoba se nesmí zúčastnit téže soutěže jako uchazeč více než jednou.
(3) Při hodnocení nabídek podle ekonomické vhodnosti nabídky může zadavatel stanovit, že v nabídce se oddělí do samostatné obálky nabídková cena. Tato obálka musí být označena nápisem "Nabídková cena", uzavřena a na uzavření opatřena razítkem uchazeče.
(4) Vzorky a ukázky nabízeného zboží musí být označeny jako součást nabídky.
 
§ 10
Zvláštní podmínky provedení veřejné zakázky
Zvláštními podmínkami provedení veřejné zakázky se rozumějí zejména požadavky na řešení ekologických problémů, zaměstnanosti a na využití místních zdrojů a surovin v určitém regionu.
 
§ 11
Zvýhodnění některých uchazečů v obchodní veřejné soutěži
(1) Žádný z uchazečů nesmí být v obchodní veřejné soutěži zvýhodněn proti ostatním účastníkům soutěže s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 3.
(2) V případě obchodní veřejné soutěže se zahraniční účastí (§ 65) může zadavatel v podmínkách soutěže stanovit zvýhodnění nabídkových cen tuzemských osob nejvýše do 10 % od nejnižší nabídkové ceny zahraniční osoby. Předkládá-li nabídku společně tuzemská a zahraniční osoba, považuje se jejich nabídka za nabídku zahraniční osoby.
(3) Účastní-li se obchodní veřejné soutěže tuzemská osoba zaměstnávající nad 50 % občanů se změněnou pracovní schopností, musí být při hodnocení její nabídky jí předložená nabídková cena hodnocena jako nejnižší, jestliže nepřekročí nejnižší nabídkovou cenu tuzemské osoby o více než 20 %.
(4) Uchazeč zaměstnávající více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností musí tuto skutečnost doložit ve své nabídce potvrzením místně příslušného úřadu práce.
(5) Zvýhodnění podle odstavců 2 a 3 se nesčítají.
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
Předkvalifikační řízení
(1) Zadavatel může při vyhlášení obchodní veřejné soutěže požadovat prokazování kvalifikace zájemců na základě konání předkvalifikačního řízení. V předkvalifikačním řízení vybere zadavatel zájemce, kteří splněním kvalifikačních předpokladů prokáží svou způsobilost k plnění veřejné zakázky.
(2) V kvalifikační dokumentaci musí zadavatel požadovat zejména příslušné oprávnění k podnikání a stanovit konkrétně určený způsob prokázání dalších předpokladů (§ 2f). Mimo to musí zadavatel uvést též lhůtu a místo pro předložení dokladů o kvalifikaci a lhůtu pro oznámení výsledku hodnocení. Lhůta pro oznámení výsledku předkvalifikačního řízení musí skončit nejpozději 25 dnů před uplynutím soutěžní lhůty s výjimkou dvoustupňové soutěže, kdy výsledky předkvalifikačního řízení se sdělují zájemcům souběžně s výsledky posouzení předběžných nabídek.
(3) Na základě konání předkvalifikačního řízení zadavatel vyloučí zájemce nesplňujícího kvalifikaci z další účasti v obchodní veřejné soutěži. K předkládání nabídek jsou oprávněni pouze zájemci splňující požadavky na kvalifikaci.
(4) Výsledky předkvalifikačního řízení oznámí zadavatel ve lhůtě uvedené v odstavci 2 všem zájemcům, kteří předložili doklady, jimiž prokazovali svou kvalifikaci.
(5) Doklady předložené v předkvalifikačním řízení se při podávání nabídky již nepředkládají.
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
Poskytnutí jistoty
(1) Zadavatel je povinen vyžádat v podmínkách obchodní veřejné soutěže, aby uchazeči k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v obchodní veřejné soutěži poskytli jistotu.
(2) Požadavek na poskytnutí jistoty musí zadavatel uplatnit shodně vůči všem uchazečům. Výši jistoty v absolutní částce stanoví zadavatel v rozmezí 0,5 % až 3 % budoucího peněžitého závazku.
 
§ 24
Formy jistoty
(1) Jistota může být uchazečem poskytnuta pouze jednou z těchto forem:
a) bankovní zárukou,13)
b) složením peněžní částky na účet zadavatele.
(2) Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek. Bankovní záruka musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce soutěžní lhůty.
 
§ 25
Uvolnění jistoty
(1) Jistoty uchazečů, kteří se umístili při hodnocení nabídek ve čtvrtém a dalším pořadí, uvolní zadavatel do sedmi dnů po oznámení nejvhodnější nabídky s výjimkou podle odstavce 5.
(2) Jistotu uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena a vybrána jako nejvýhodnější, zadavatel uvolní do sedmi dnů po uzavření smlouvy. Současně uvolní zadavatel i jistoty uchazečů, kteří se umístili při hodnocení nabídek ve druhém a třetím pořadí.
(3) Pokud nedojde k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a zadavatel vyzve k uzavření smlouvy uchazeče umístěného ve druhém pořadí, uvolní jistotu tomuto uchazeči po uzavření smlouvy s ním a současně uvolní jistotu uchazeči umístěnému ve třetím pořadí.
(4) Není-li uzavřena smlouva s uchazečem umístěným ve druhém pořadí, zadavatel uvolní jistotu uchazeči umístěnému ve třetím pořadí po uzavření smlouvy s ním.
(5) Jistotu uchazeče, který podal návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele, zadavatel uvolní po nabytí právní moci rozhodnutí o tomto návrhu.
(6) Zadavatel uvolní bezodkladně jistoty uchazečům,
a) kteří byli ze soutěže vyloučeni,
b) jejichž nabídky byly odmítnuty podle § 38 odst. 1,
c) byla-li soutěž zrušena.
(7) Zadavatel je povinen uvolnit jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.
(8) Uchazeč, jehož námitce zadavatel vyhoví (§ 56 odst. 1), je povinen do sedmi dnů od doručení oznámení požadovanou jistotu opětovně složit. Uchazeč, který podá návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách (§ 57), musí uvolněnou jistotu složit a k návrhu připojit doklad o složení této jistoty.
 
§ 26
Výkon práva z poskytnuté jistoty
(1) Poskytnutá jistota, včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, připadá zadavateli v případech, kdy uchazeč, v rozporu s tímto zákonem nebo s podmínkami soutěže, zrušil nebo změnil nabídku nebo nesplnil povinnost uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku v zadávací lhůtě, popřípadě prodloužené zadávací lhůtě.
(2) Pokud jistota nepřipadne zadavateli podle odstavce 1, nesmí zadavatel s jistotou disponovat.
   
HLAVA II
PRŮBĚH SOUTĚŽE
 
§ 27
Postup při přijímání nabídek
(1) Zadavatel je povinen zabezpečit, aby doručené nabídky byly na obálce označeny pořadovým číslem, datem a hodinou doručení a zapsány s těmito údaji do seznamu nabídek. Při osobním doručení nabídky musí být jejímu doručiteli zadavatelem vystaveno potvrzení o jejím přijetí s uvedením údajů podle první věty.
(2) Nabídky, které budou doručeny v rozporu s ustanovením § 9 odst. 1, nesmí zadavatel přijmout. Otevře-li zadavatel obálku s nabídkou, která nebyla předepsaným způsobem označena, nesmí tuto nabídku zahrnout do soutěže a musí ji vrátit příslušnému uchazeči.
 
§ 28
Účastníci otevírání obálek s nabídkami
(1) Otevírání obálek s nabídkami se mají právo zúčastnit kromě zadavatele
a) uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny v soutěžní lhůtě,
b) zástupci orgánu dohledu,
c) zástupci Ministerstva financí,
d) zástupci orgánu, z jehož rozpočtu se provádí zcela nebo zčásti úhrada veřejné zakázky, není-li totožný se zadavatelem.
(2) Účastníci přítomní otevírání obálek s nabídkami (dále jen "účastníci") potvrdí svou účast podpisem v listině účastníků, kterou komise přiloží k protokolu o otevírání obálek s nabídkami (§ 30).
 
§ 29
Otevírání obálek s nabídkami
(1) Pro otevírání obálek s nabídkami jmenuje zadavatel nejméně tříčlennou komisi. Před otevíráním obálek s nabídkami předá zadavatel komisi obálky s nabídkami včetně seznamu nabídek.
(2) Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky z hlediska požadavků uplatněných zadavatelem ve vyhlášených podmínkách soutěže. Účastníkům sdělí jméno a sídlo uchazeče včetně nabídkové ceny, pokud se nepostupuje podle odstavce 4, a zda byla složena jistota. Další obsah nabídky nesmí komise účastníkům sdělit.
(3) Pokud zadavatel v podmínkách soutěže požadoval oddělení nabídkové ceny, obálka s nabídkovou cenou se neotevírá a účastníkům se sdělují údaje podle odstavce 2 s výjimkou nabídkové ceny.
(4) Jestliže komise po otevření obálky zjistí, že nabídka není z hlediska podmínek soutěže úplná nebo že uchazeč nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 2, nabídku vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení; vyřazení nabídky oznámí účastníkům. Zadavatel vyloučí bezodkladně příslušného uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži. Rozhodnutí o vyloučení je zadavatel povinen bezodkladně oznámit příslušnému uchazeči.
 
§ 30
Protokol o otevírání obálek s nabídkami
(1) O otevírání obálek s nabídkami komise sepisuje protokol, v němž u každé nabídky komise uvede údaje oznámené účastníkům podle § 29 odst. 2 a zda nabídka vyhověla či nevyhověla kontrole úplnosti podle § 29 odst. 4. Příslušná část protokolu se účastníkům přečte před otevřením další obálky s nabídkou.
(2) V závěru protokolu komise uvede počet nabídek, které byly zadavateli doručeny po uplynutí soutěžní lhůty, a časové údaje o jejich doručení.
(3) Protokol podepisují členové komise. Uchazeči jsou též oprávněni k podpisu protokolu. Protokol se nezveřejňuje; po připojení listiny účastníků se přikládá k seznamu nabídek.
(4) Uchazeči jsou oprávněni do protokolu nahlížet. Kopii protokolu musí zadavatel na vyžádání předat orgánům, jejichž zástupci jsou oprávněni účastnit se otevírání obálek podle § 28 odst. 1 písm. b) až d) tohoto zákona.
 
§ 31
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek
(1) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 písm. b) bodu 1, u kterých výše budoucího peněžního závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 20 mil. Kč, budou jmenovány členy komise nejméně tři osoby s příslušnou odbornou způsobilostí. V případě vyššího počtu členů komise bude činit počet odborně způsobilých osob nejméně 60 % z celkového počtu členů komise.
(2) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 písm. b) bodu 1, u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 200 mil. Kč, ustavuje komisi podle odstavce 1 věcně příslušný ministr nebo předseda jiného správního úřadu nebo osoba, která je statutárním orgánem nebo má postavení statutárního orgánu zadavatele. Jejím členem musí být zástupce Ministerstva financí a zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev.
(3) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 písm. b) bodu 1, u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 300 mil. Kč, ustavuje komisi podle odstavce 1 vláda České republiky na návrh věcně příslušného ministra nebo předsedy jiného správního úřadu nebo osoby, která je statutárním orgánem nebo má postavení statutárního orgánu zadavatele. Jejím členem musí být zástupce Ministerstva financí a zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev.
(4) Členem komise je oprávněn být zástupce příslušného ústředního orgánu zadavatele, pokud není zadavatelem sám tento orgán, nebo územní samosprávný celek.
(5) Zástupci uvedení v odstavci 4 jsou oprávněni být členy komise, pokud příslušný orgán uplatní požadavek na účast svého zástupce u zadavatele nejpozději do deseti dnů před uplynutím soutěžní lhůty.
(6) Členové komise podle odstavců 2 až 4 se účastní její činnosti bezúplatně. Veškeré výdaje spojené s činností komise hradí zadavatel.
 
§ 32
Podjatost
(1) Členové komise a jejich náhradníci nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjatí; zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí mít osobní zájem na zadání příslušné veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen komise i náhradník písemně čestné prohlášení zadavateli na počátku prvního jednání komise.
(2) Vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů komise v průběhu její činnosti, popřípadě náhradníkovi, je povinen to bezodkladně oznámit zadavateli. Zadavatel po zvážení důvodů podjatosti člena komise, popřípadě náhradníka, rozhodne o jeho dalším setrvání v komisi; vznikne-li zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého z členů komise, popřípadě náhradníka, postupuje obdobně. Člen komise, popřípadě náhradník, kterému vznikl důvod podjatosti, se nesmí zúčastnit jednání komise od okamžiku, kdy se o tomto důvodu dozvěděl. Předseda komise vyzve k činnosti v komisi za podjatého člena jeho náhradníka.
 
§ 33
Jednání komise
(1) Komise si zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu na svém prvním jednání. Jednání komise svolává a řídí její předseda, není-li přítomen, místopředseda.
(2) Komise je schopná usnášení, je-li řádně písemně a včas pozván každý její člen a jsou-li přítomny dvě třetiny členů včetně náhradníků za nepřítomné členy. Nemůže-li se jednání zúčastnit člen komise, je povinen včas oznámit tuto skutečnost předsedovi komise, který zajistí účast náhradníka.
(3) Komise posuzuje a hodnotí nabídky podle postupů stanovených v § 34 a 35. Členové komise odůvodní svůj odchylný názor proti názoru většiny v zápisu o jednání.
(4) Členové komise a náhradníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o záležitostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce.
 
§ 34
Postup komise při posuzování nabídek
(1) Komise zahájí svou činnost tím, že od zadavatele převezme nabídky, které splnily podmínky soutěže z hlediska úplnosti, kontrolované při otevírání obálek s nabídkami.
(2) Pokud komise při posuzování a hodnocení nabídek využije přizvaných odborníků, nesmí být tyto osoby podjaty (§ 32) a jsou povinny zachovávat mlčenlivost o záležitostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s výkonem své funkce.
(3) Komise může při posuzování a hodnocení nabídek opravit zjevné početní chyby v nabídce, které nemají vliv na nabídkovou cenu.
(4) Na základě posouzení nabídek z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže a ověření souladu postupu uchazeče se zásadami ochrany hospodářské soutěže, komise navrhne zadavateli vyřazení nabídek, které uvedeným požadavkům nevyhoví. Rozhodnutí o vyloučení příslušného uchazeče ze soutěže přísluší zadavateli. Toto rozhodnutí je zadavatel povinen bezodkladně příslušnému uchazeči sdělit.
(5) Uchazeč, který byl ze soutěže vyloučen, může požádat zadavatele o sdělení důvodu jeho rozhodnutí. Zadavatel je povinen bezodkladně důvod vyloučení uchazeči sdělit.
(6) Jsou-li po posouzení všechny nabídky vyřazeny, zadavatel soutěž zruší.
 
§ 35
Postup komise při hodnocení nabídek
(1) Po posouzení, popřípadě vyřazení nabídek podle § 34 zákona přistoupí komise k hodnocení zbývajících nabídek podle zveřejněného způsobu hodnocení. Na základě hodnocení sestaví komise pořadí nabídek.
(2) Požadoval-li zadavatel v podmínkách soutěže oddělit v nabídce nabídkovou cenu, hodnotí komise nabídku nejprve z hlediska ostatních kritérií s výjimkou nabídkové ceny. Po tomto vyhodnocení otevře komise obálku s nabídkovou cenou a pořadí nabídek upraví podle výsledku hodnocení pomocí nabídkové ceny.
 
§ 36
Mimořádně nízká nabídková cena
(1) Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, odchylující se výrazně od ostatních nabídkových cen, musí si zadavatel vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění. Zdůvodnění je uchazeč povinen předložit zadavateli ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než sedm dnů od doručení výzvy.
(2) Komise může vzít zdůvodnění mimořádně malé nabídkové ceny v úvahu pouze tehdy, jestliže shledá příčiny mimořádně nízké nabídkové ceny jako objektivní, např. z důvodu výjimečné hospodárnosti realizace nebo výrobní metody, originality, popřípadě objevnosti technického řešení, postupů nebo příznivých podmínek u uchazeče.
(3) Jestliže uchazeč nepředloží zdůvodnění ve lhůtě podle odstavce 1 nebo komise neshledá důvody mimořádně nízké nabídkové ceny za objektivně prokázané, zadavatel musí vyloučit tohoto uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži; toto rozhodnutí mu bezodkladně oznámí.
 
§ 37
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
(1) Komise pořídí o posouzení a hodnocení nabídek zprávu, která obsahuje
a) údaje o složení komise,
b) přehled nabídek s uvedením příslušného uchazeče, které komise převzala od zadavatele k posouzení,
c) výsledek posouzení jednotlivých nabídek,
d) při využití osob uvedených v § 34 odst. 2 závěry jejich posouzení,
e) seznam nabídek, které komise po posouzení navrhla zadavateli k vyřazení ze soutěže,
f) seznam nabídek, které komise hodnotila,
g) stručný popis způsobu hodnocení nabídek,
h) výsledek hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky,
i) pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení.
(2) Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podepisují všichni členové komise a předají ji s veškerou předchozí dokumentací o zadání veřejné zakázky zadavateli. Komise tím končí svou činnost. Po předání zprávy zadavateli musí zadavatel na požádání umožnit všem uchazečům, jejichž nabídky byly posuzovány a hodnoceny, do zprávy nahlédnout.
 
§ 38
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
(1) Zadavatel je povinen na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky, pokud si v podmínkách soutěže nevyhradil právo odmítnout všechny předložené nabídky. Nejvhodnější nabídkou se rozumí nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže.
(2) Jestliže rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky neodpovídá pořadí nabídek podle hodnocení komise, je zadavatel povinen své rozhodnutí písemně zdůvodnit.
(3) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, včetně zdůvodnění v případě odchylného stanoviska od hodnocení komise, zadavatel přiloží ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Kopii rozhodnutí včetně zdůvodnění přikládá zadavatel k evidenčnímu listu veřejné zakázky.
(4) Vybraného uchazeče je zadavatel povinen vyzvat k předložení dokladů podle § 2c. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro uzavření smlouvy, musí ho zadavatel vyloučit ze soutěže a vyzvat dalšího v pořadí, nejvýše však třetího.
 
§ 39
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
(1) Zadavatel je povinen v zadávací lhůtě oznámit všem uchazečům, pokud nebyli ze soutěže vyloučeni, své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky včetně údajů o vybraném uchazeči a nabídce podle odstavce 2. Uchazeč, jemuž bylo sděleno v době, kdy byl svou nabídkou vázán, že jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, je povinen uzavřít smlouvu podle § 40.
(2) V oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel uvede též uchazeče (obchodní jméno, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání), jejichž nabídky se umístily ve druhém a třetím pořadí včetně nabídkových cen. Součástí oznámení o výběru nejvhodnější nabídky je též poučení o možnosti podat námitky.
(3) Pokud při otevírání obálek nebyli účastníci seznámeni s nabídkovými cenami (§ 29 odst. 4), je zadavatel povinen v oznámení uvést seznam všech uchazečů, jejichž nabídky byly přijaty do soutěže, s uvedením nabídkových cen.
 
§ 39a
(1) Zadavatel je povinen po uplynutí zadávací lhůty na žádost uchazeče vrátit vzorky a ukázky nebo jejich části, které byly součástí nabídky, nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti zadavateli.
(2) Žádost o vrácení vzorků musí být zadavateli doručena nejpozději do 2 měsíců po uplynutí zadávací lhůty, jinak právo na jejich vrácení zaniká.
 
§ 40
Uzavření smlouvy s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku
(1) S uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, je zadavatel povinen uzavřít příslušnou smlouvu do 30 dnů od uplynutí zadávací lhůty vyhlášené v podmínkách soutěže. O tuto dobu se prodlužuje lhůta, po kterou je vybraný uchazeč svou nabídkou vázán. Současně se prodlužuje zadávací lhůta uchazečům umístěným ve druhém a třetím pořadí, a to až do doby vyplývající z § 41.
(2) Uzavřená smlouva musí obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených zadavatelem při vyhlášení soutěže.
(3) Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu před uplynutím lhůty stanovené pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
 
§ 41
Uzavření smlouvy s uchazeči umístěnými ve druhém a třetím pořadí
(1) Odmítne-li vybraný uchazeč uzavření smlouvy nebo nedojde-li k jejímu uzavření z důvodů na straně uchazeče v době stanovené v § 40, je zadavatel povinen neprodleně vyzvat k uzavření smlouvy uchazeče umístěného ve druhém pořadí. Tomuto uchazeči se zadávací lhůta prodlužuje tak, že skončí 30 dnů od vyzvání zadavatelem. O této skutečnosti vyrozumí zadavatel i uchazeče umístěného ve třetím pořadí, který je v tomto případě nabídkou vázán po dobu jako uchazeč umístěný ve druhém pořadí, popřípadě po dobu uvedenou v odstavci 2.
(2) Odmítne-li uchazeč umístěný ve druhém pořadí uzavřít smlouvu nebo nedojde-li k uzavření smlouvy s tímto uchazečem z důvodů na jeho straně, je zadavatel povinen bezodkladně vyzvat k uzavření smlouvy uchazeče umístěného ve třetím pořadí. Tomuto uchazeči se prodlužuje zadávací lhůta tak, že skončí 30 dnů od vyzvání zadavatelem.
(3) Uplynutím doby, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, zaniká povinnost zadavatele uzavřít s ním smlouvu.
 
§ 42
zrušen
  
HLAVA III
DVOUSTUPŇOVÁ OBCHODNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
 
§ 43
Základní ustanovení
Zadavatel může zadat veřejnou zakázku na základě konání dvoustupňové obchodní veřejné soutěže, zejména v případě
a) rozsáhlé, složité a technicky náročné veřejné zakázky,
b) nezbytnosti postupného technického a technologického vyjasňování plnění veřejné zakázky,
c) variantního řešení veřejné zakázky.
 
§ 44
Vyhlášení dvoustupňové obchodní veřejné soutěže
(1) Ve vyhlášení soutěže musí být uvedeno, že se jedná o dvoustupňovou obchodní veřejnou soutěž.
(2) Vyhlášení dvoustupňové obchodní veřejné soutěže obsahuje kromě podmínek uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až c), h) až k) též
a) soutěžní lhůtu pro první stupeň soutěže, která činí nejméně 52 dnů,
b) požadavky na zpracování předběžných nabídek,
c) způsob posouzení předběžných nabídek,
d) lhůtu pro posouzení předběžných nabídek včetně oznámení výsledku posouzení uchazečům,
e) předpokládané časové údaje o konání druhého stupně soutěže.
(3) Kromě podmínek soutěže uvedených v odstavci 2 může zadavatel vymezit další podmínky soutěže podle § 5 odst. 2 s výjimkou požadavků na variantní řešení.
 
§ 45
Jednání se zájemci v prvním stupni soutěže
(1) K upřesnění zadání veřejné zakázky zadavatel může při vyhlášení dvoustupňové obchodní veřejné soutěže učinit výzvu k účasti na jednání zadavatele se zájemci o veřejnou zakázku.
(2) Jednání podle odstavce 1 se koná v rámci soutěžní lhůty prvního stupně, nejpozději 30 dnů před uplynutím soutěžní lhůty pro první stupeň. Při tomto jednání musí zadavatel poskytovat všem zájemcům o veřejnou zakázku stejné informace. Jednání s těmito zájemci může zadavatel uskutečnit společně nebo jednotlivě. Jednotlivá jednání jsou důvěrná pro zadavatele i pro zúčastněného zájemce. O výsledku jednání pořídí zadavatel protokol.
(3) Podle výsledků jednání zadavatel bezodkladně zpřesní podmínky prvního stupně dvoustupňové obchodní veřejné soutěže, popřípadě zpracuje, doplní nebo jinak upraví zadávací dokumentaci. Zpřesněné podmínky soutěže, popřípadě zadávací dokumentaci zadavatel odešle zájemcům, kteří odpověděli na jeho výzvu podle odstavce 1, nejpozději do 25 dnů před uplynutím soutěžní lhůty.
 
§ 46
Předběžné nabídky
(1) Zájemci o veřejnou zakázku vypracují na základě vyhlášených podmínek soutěže pro první stupeň, popřípadě podle zadávací dokumentace předběžnou nabídku, kterou předloží nejpozději do konce soutěžní lhůty zadavateli.
(2) Předběžné nabídky obsahují zejména údaje o jakosti, včetně termínů a podmínek provedení veřejné zakázky, které jsou nezbytné pro zpřesnění podmínek pro druhý stupeň soutěže. Součástí předběžné nabídky jsou doklady, jimiž uchazeč prokazuje základní kvalifikační předpoklady, popřípadě další kvalifikační předpoklady. Předběžná nabídka nesmí obsahovat návrh smlouvy a cenové údaje.
(3) Při přijímání předběžných nabídek a otevírání obálek s předběžnými nabídkami a při jejich posuzování zadavatel postupuje podle ustanovení § 27 až 34 a § 37, s výjimkou ustanovení o hodnocení nabídek.
 
§ 47
Výběr uchazečů pro druhý stupeň soutěže
(1) Pokud po vyřazení předběžných nabídek na základě jejich posouzení zůstali v soutěži alespoň tři uchazeči, zadavatel stanoví podmínky pro druhý stupeň soutěže; vychází z podmínek prvního stupně zpřesněných podle předběžných nabídek a doplněných o další nezbytné podmínky podle § 5 odst. 1 písm. d) až h), popřípadě podle odstavce 2. Zadavatel rovněž podle potřeby upraví zadávací dokumentaci.
(2) Zadavatel vyzve uchazeče, kteří předložili předběžné nabídky a nebyli z obchodní veřejné soutěže vyloučeni, aby na základě zpřesněných podmínek soutěže a zadávací dokumentace vypracovali a předložili nabídku. Výzva k předložení nabídky musí být odeslána všem uchazečům ve stejné lhůtě stanovené zadavatelem pro první stupeň soutěže [§ 44 odst. 2 písm. a)]. Součástí výzvy jsou podmínky soutěže pro druhý stupeň, popřípadě upravená a doplněná zadávací dokumentace.
(3) Uchazeč potvrdí zadavateli do sedmi dnů od doručení výzvy svou účast ve druhém stupni obchodní veřejné soutěže; pokud uchazeč v této lhůtě svoji účast ve druhém stupni nepotvrdí, má se za to, že v dalším stupni soutěže nepokračuje.
 
§ 48
Pokračování, popřípadě zrušení soutěže ve druhém stupni
(1) Soutěž ve druhém stupni pokračuje, pokud postoupili do druhého stupně alespoň tři uchazeči, kteří zadavateli potvrdili svou účast. Není-li splněna podmínka pro pokračování soutěže, zadavatel soutěž zruší a rozhodnutí o tom oznámí příslušným uchazečům.
(2) Při přijímání nabídek a otevírání obálek s nabídkami, posuzování, hodnocení a výběru nabídek a uzavírání smluv se postupuje podle § 27 až 41.
 
ČÁST TŘETÍ
JINÉ ZPŮSOBY ZADÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
 
§ 49
Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky
(1) U veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty přesáhne 5 000 000 Kč, jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, a 2 500 000 Kč v ostatních případech a nepřesahuje částky stanovené v § 3 odst. 2 a 3, může zadavatel uzavřít smlouvu na podkladě písemné výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům.
(2) Uzavření smlouvy na podkladě písemné výzvy zaslané zadavatelem zájemcům o veřejnou zakázku, přesáhne-li výše budoucího peněžitého závazku částku stanovenou v § 49 odst. 1, se připouští dále v případě
a) naléhavé potřeby, rozhodla-li tak vláda České republiky,
b) jde-li o specializovanou veřejnou zakázku,
c) kdy na tutéž veřejnou zakázku byla již vyhlášena obchodní veřejná soutěž a byla zrušena z důvodů uvedených v § 34 odst. 6, § 48 odst. 1 a § 66 odst. 1 písm. a) a c), pokud od zrušení soutěže neuplynulo více než 6 měsíců,
d) kdy zveřejnění podmínek soutěže by mohlo ohrozit ochranu utajovaných skutečností, obranu, bezpečnost státu nebo majetek zadavatele.
(3) Zadavatel zasílá výzvu k podání nabídek v případech
a) podle odstavce 2 písm. a), c) a d) nejméně třem zájemcům o veřejnou zakázku,
b) podle odstavce 2 písm. b) všem zájemcům poskytujícím plnění specializované veřejné zakázky v České republice.
(4) Výzva k podání nabídky podle odstavce 1 nebo 2 musí shodně pro všechny zájemce obsahovat
a) plnění veřejné zakázky,
b) požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů (§ 2b),
c) způsob hodnocení nabídek (§ 6),
d) lhůtu, po kterou jsou vymezení uchazeči svými nabídkami vázáni.
(5) Zadavatel může ve výzvě podle odstavce 1 nebo 2 stanovit další požadavky, které musí být shodné pro všechny zájemce; může rovněž stanovit, že vylučuje možnost variantního řešení.
(6) Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 14 dnů. Prvním dnem této lhůty je den následující po dni doručení výzvy zájemci. V případě zadání veřejné zakázky podle odstavce 2 písm. a) může vláda určit zkrácenou lhůtu. Pro podání nabídek platí § 9 obdobně.
(7) Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ve které zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, činí nejvíce 30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.
(8) Při zadání veřejné zakázky výzvou podle odstavce 1 nebo 2 platí obdobně ustanovení § 11 a 36.
(9) Nabídku uchazeče zadavatel posoudí podle § 2c a podle dalších požadavků stanovených v zadání nebo v zadávací dokumentaci. Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní-li další požadavky stanovené zadavatelem, zadavatel ho z další účasti na veřejné zakázce vyloučí. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce je zadavatel povinen bezodkladně oznámit příslušnému uchazeči.
(10) Hodnocení nabídek zadavatel provede podle kritérií stanovených v zadání způsobem uvedeným v § 6. Zadavatel je povinen pořídit o posouzení a hodnocení nabídek záznam, ve kterém uvede popis hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel oznámí všem uchazečům ve lhůtě stanovené v odstavci 7 a zároveň uchazeče poučí o možnosti podat námitky.
(11) Zadavatel je povinen uzavřít smlouvu s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to v době, kdy je uchazeč svou nabídkou vázán, pokud si ve výzvě nevyhradil možnost neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.
(12) Po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 7 je zadavatel povinen na žádost uchazeče vrátit vzorky a ukázky nebo jejich části, které byly součástí jeho nabídky, nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti zadavateli.
(13) Zadavatel nesmí vyzývat k podání nabídek opakující se okruh zájemců, jestliže takový postup není odůvodněn charakterem zakázky.
(14) Požaduje-li zadavatel při zadání veřejné zakázky výzvou podle odstavce 1 nebo 2 poskytnutí jistoty, § 23 až 26 se použijí obdobně.
(15) Zadavatel zveřejní na centrální adrese text výzvy k podání nabídky u veřejných zakázek realizovaných podle finančních limitů uvedených v § 49 odst. 1 a na veřejné zakázky realizované podle § 49 odst. 2 písm. a), b) a c).
 
§ 49a
Zjednodušené zadání
(1) U veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy činí více než 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, ale nepřesáhne limity uvedené v § 49 odst. 1, je zadavatel povinen vyžádat si před zadáním veřejné zakázky nabídky nejméně od tří zájemců, pokud je již nemá k dispozici.
(2) Ve výzvě musí zadavatel stanovit požadavek na
a) zpracování nabídkové ceny podle místa plnění veřejné zakázky,
b) dobu plnění a další podmínky plnění veřejné zakázky.
(3) Výzvu učiněnou podle odstavce 1 musí zadavatel doložit písemným záznamem.
(4) Zadavatel zveřejní na centrální adrese text výzvy k podání nabídky u veřejných zakázek realizovaných podle § 49a odst. 1 i v případě, že má již k dispozici nabídku od tří zájemců.
 
§ 49b
Veřejné zakázky malého rozsahu
U veřejných zakázek do výše budoucího peněžitého závazku 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty může zadavatel rozhodnout o přímém zadání veřejné zakázky za cenu obvyklou v místě plnění. Při rozhodnutí o tomto způsobu zadání veřejné zakázky je povinen vycházet z informací o trhu a svých zkušeností.
 
§ 49c
Při zadání veřejné zakázky postupem podle § 49a a 49b se nepoužijí ustanovení § 2a až 2h, § 64a a 67.
 
§ 50
Výzva jednomu zájemci k podání nabídky
(1) Uzavření smlouvy na podkladě písemné výzvy zadavatele jednomu zájemci o veřejnou zakázku k podání nabídky se připouští v případě
a) naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárii, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu,
b) odstraňování následků živelní nebo jiné pohromy a bezprostředně navazující obnovy jí zničeného majetku, a to v případě, že tato živelní nebo jiná pohroma je mimořádnou událostí, na základě níž byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, a to po dobu trvání vyhlášeného stavu do uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy vyhlášený stav nebezpečí nebo vyhlášený nouzový stav skončil. Plnění veřejné zakázky bude zahájeno do 6 měsíců od ukončení zadání veřejné zakázky,
c) specializované veřejné zakázky v případech, kdy plnění veřejné zakázky může poskytnout jediný zájemce o veřejnou zakázku,
d) dodatečné nebo opakované veřejné zakázky (především z důvodu standardizace nebo slučitelnosti předmětu veřejné zakázky), pokud svým rozsahem nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky a výzva bude zadavatelem učiněna do 12 měsíců od splnění veřejné zakázky,
e) částečné obnovy, rozšíření nebo úpravy předmětu původní zakázky (zboží nebo zařízení), pokud by změna uchazeče vedla k tomu, že by zadavatel musel pořizovat plnění veřejné zakázky s odlišnými technickými znaky, které by s sebou přinášelo technickou neslučitelnost nebo potíže při provozu a údržbě,
f) kdy zveřejnění podmínek soutěže by mohlo ohrozit ochranu utajovaných skutečností, obranu a bezpečnost státu,
g) plnění do státních hmotných rezerv a nákup ze státních hmotných rezerv, s výjimkou nákupů podle § 1 odst. 2 písm. k).
(2) Před uzavřením smlouvy musí uchazeč doložit pouze oprávnění k podnikání.
 
ČÁST ČTVRTÁ
DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA
   
HLAVA I
PRAVOMOC K VÝKONU DOHLEDU A ZÁSADY ČINNOSTI ORGÁNU DOHLEDU
 
§ 51
Dohled nad dodržováním tohoto zákona při zadávání veřejných zakázek vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu").
 
§ 52
(1) Dohled nad dodržováním zákona při zadávání veřejných zakázek spočívá zejména
a) v přezkoumávání úkonů zadavatele,
b) v kontrole postupů zadavatelů při zadávání veřejných zakázek stanovených tímto zákonem,
c) v účasti zástupců orgánu dohledu při otevírání obálek s nabídkami,
d) v zabezpečování statistických údajů o zadávání veřejných zakázek a jejich zveřejňování,
e) v ukládání sankcí podle hlavy IV.
(2) Postup při výkonu kontroly, vztahy mezi orgánem dohledu a kontrolovanými zadavateli se řídí zvláštním předpisem16) s výjimkou ustanovení o pořádkových pokutách.
   
HLAVA II
NÁMITKY PROTI ÚKONŮM ZADAVATELE
Podání, přípustnost a náležitosti námitek
 
§ 53
(1) Uchazeč, popřípadě účastník předkvalifikačního řízení může vznést, pokud to zákon nevylučuje, proti jednotlivým úkonům zadavatele učiněným v průběhu obchodní veřejné soutěže a proti úkonům zadavatele při zadání veřejné zakázky postupy uvedenými v § 49 námitky z důvodu, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona.
(2) Námitky nemůže podat uchazeč, který byl z účasti na veřejné zakázce vyloučen, s výjimkou námitek proti rozhodnutí o jeho vyloučení.
 
§ 54
Námitky nejsou přípustné proti
a) rozhodnutí zadavatele o konání dvoustupňové obchodní veřejné soutěže,
b) rozhodnutí zadavatele o konání předkvalifikačního řízení,
c) rozhodnutí zadavatele o odmítnutí všech nabídek, popřípadě proti rozhodnutí o zrušení zadání veřejné zakázky, pokud si to vyhradil v podmínkách zadání veřejné zakázky,
d) rozhodnutí zadavatele o omezení zadání veřejné zakázky jen na tuzemské osoby,
e) požadavku zadavatele na poskytnutí jistoty,
f) opravě zjevných početních chyb provedené zadavatelem (§ 34 odst. 3).
 
§ 55
Námitky se podávají písemně a musí být zadavateli doručeny nejpozději do 10 kalendářních dnů po tom, co bylo uchazeči doručeno oznámení o úkonech zadavatele, a do 10 kalendářních dnů od doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. V námitkách musí být uvedeno, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá.
 
§ 56
Přezkoumávání námitek u zadavatele
(1) Statutární orgán zadavatele, popřípadě u obcí starosta přezkoumá oprávněnost podaných námitek do deseti dnů od doručení zadavateli. V této lhůtě rozhodne též o nápravě, zjistí-li, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, a uvědomí o tom neprodleně uchazeče, který námitky podal.
(2) Pokud statutární orgán zadavatele, popřípadě u obcí starosta námitkám nevyhoví, uvědomí o tom uchazeče s poučením o možnosti podat do 10 kalendářních dnů návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele u orgánu dohledu.
(3) O námitkách došlých po uplynutí lhůty stanovené v § 55 statutární orgán zadavatele a u obcí starosta nerozhodne a vrátí je zpět uchazeči.
(4) Vezme-li uchazeč námitky zpět, zadavatel o nich nerozhoduje.
(5) Před uplynutím lhůty pro podání námitek, a jsou-li námitky podány včas, nesmí zadavatel činit žádné úkony směřující k dokončení zadání veřejné zakázky ani uzavřít smlouvu, ani zadání veřejné zakázky zrušit. Podání námitek je povinen oznámit všem uchazečům. Uchazečům se prodlužuje zadávací lhůta nebo lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni (§ 49 odst. 7), až do vyřízení námitek podle odstavců 1 a 2.
  
HLAVA III
PŘEZKOUMÁVÁNÍ ÚKONŮ ZADAVATELE ORGÁNEM DOHLEDU
 
§ 57
Přezkoumání rozhodnutí zadavatele
(1) Řízení u orgánu dohledu je zahájeno dnem, kdy obdrží od uchazeče návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele (dále jen "návrh"), pokud řízení orgán dohledu nezahájí z vlastního podnětu. Řízení z vlastního podnětu může orgán dohledu zahájit do čtyř let ode dne, kdy došlo k porušení zákona. Návrh lze podat u orgánu dohledu poté, co bylo rozhodnuto o námitkách zadavatelem.
(2) Návrh se podává ve dvojím vyhotovení do 10 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele; jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli. V návrhu musí být uvedeno, kdo jej podává, proti kterému úkonu zadavatele směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá. Součástí návrhu je i přesné označení a adresa zadavatele a doklad o složení uvolněné jistoty (§ 25 odst. 7). Návrh, který nemá tyto náležitosti nebo u něhož uchazeč tyto náležitosti nedoložil ve lhůtě stanovené orgánem dohledu, jakož i návrh došlý po uplynutí stanovené lhůty orgán dohledu zamítne.
(3) Zadavatel je povinen do sedmi dnů od obdržení návrhu zaslat orgánu dohledu dokumentaci o zadání veřejné zakázky, včetně nabídek účastníků řízení (§ 58), a své stanovisko k návrhu.
(4) Je-li podán návrh včas, neběží zadávací lhůta, včetně prodloužení podle § 40 odst. 1 a § 41 odst. 1 a 2, po dobu od podání návrhu do doby nabytí právní moci rozhodnutí o návrhu. Před uplynutím lhůty pro podání návrhu, a je-li podán návrh včas, nesmí zadavatel činit žádné úkony směřující k dokončení zadání veřejné zakázky ani uzavřít smlouvu nebo zadání veřejné zakázky zrušit. O této skutečnosti je zadavatel povinen ostatní uchazeče informovat současně se zasláním dokumentace o zadání zakázky orgánu dohledu. Uchazeči mohou do sedmi dnů po obdržení tohoto oznámení od soutěže odstoupit. V takovém případě je zadavatel povinen jim uvolnit jistotu do sedmi dnů od obdržení jejich oznámení. To se netýká uchazeče, který námitku podal.
(5) Orgán dohledu je oprávněn přezkoumat napadené rozhodnutí v celém rozsahu a není přitom vázán návrhem uchazeče.
 
§ 58
nadpis vypuštěn
Účastníky řízení jsou zadavatel a v řízení zahájeném z podnětu uchazeče též uchazeč, který jej podal; v řízení proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky jsou účastníky řízení též uchazeči, kteří se umístili na prvním až třetím pořadí.
 
§ 59
Přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky
Je-li podán návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, orgán dohledu po jeho přezkoumání
a) rozhodnutí zadavatele zruší, shledá-li porušení tohoto zákona, a zadavateli uloží provést nový výběr, popřípadě zadání veřejné zakázky zruší, nebo
b) návrh zamítne a rozhodnutí zadavatele potvrdí, neshledá-li porušení zákona.
 
§ 60
Přezkoumání ostatních úkonů zadavatele
Je-li podán návrh v ostatních případech, než je uvedeno v § 59, orgán dohledu po jeho přezkoumání rozhodne, že
a) nedošlo k porušení tohoto zákona, a návrh zamítne, nebo
b) byl porušen tento zákon, a uloží zadavateli provést nápravu, popřípadě zadání veřejné zakázky zruší.
 
§ 60a
Zahájí-li orgán dohledu řízení z vlastního podnětu, platí ustanovení § 59 a 60 obdobně.
 
§ 61
Na přezkoumávání úkonů zadavatele u orgánu dohledu se používají ustanovení správního řádu,17) není-li stanoveno jinak tímto zákonem.
 
§ 61a
Zveřejňování rozhodnutí
Orgán dohledu zveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí vydaná v uplynulém kalendářním roce ve Sbírce rozhodnutí orgánu dohledu v oblasti zadávání veřejných zakázek a na internetových stránkách orgánu dohledu.
 
HLAVA IV
SANKCE
 
§ 62
Pokuty
(1) Zjistí-li orgán dohledu, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona, může mu uložit pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení.
(2) Orgán dohledu může uložit osobám, které mu ve stanovené lhůtě neposkytnou požadované podklady nebo pravdivé informace, popřípadě se bez vážných důvodů nedostaví k nařízenému ústnímu jednání, pořádkovou pokutu až do výše 10 000 Kč. Pokuta může být uložena opakovaně.
(3) Za nesplnění vykonatelného rozhodnutí orgánu dohledu může tento orgán uložit pokutu do výše 50 000 Kč.
(4) Pokuty podle odstavců 2 a 3 lze uložit nejpozději do čtyř měsíců od zjištění nesplnění povinnosti. Pokuty lze uložit i opakovaně, nejpozději však do jednoho roku od uplynutí doby určené ke splnění. Při ukládání pokut přihlíží orgán dohledu zejména k závažnosti porušení zákonné povinnosti a ke škodlivosti následků, které tímto porušením byly nebo mohly být způsobeny.
(5) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. Ke správě pokut je příslušný orgán dohledu.
 
§ 63
Vyloučení uchazečů z účasti při zadávání veřejných zakázek
(1) Je-li zaměstnanec uchazeče pravomocně odsouzen pro trestný čin související se zadáváním veřejné zakázky nebo pro jiný úmyslný trestný čin a vzhledem k povaze veřejné zakázky hrozí obava, že se takový zaměstnanec dopustí stejného nebo obdobného trestného činu, vyloučí orgán dohledu příslušného uchazeče z účasti při zadávání veřejných zakázek po dobu, kterou stanoví ve svém rozhodnutí, nejdéle však na dobu pěti let.
(2) Ustanovení odstavce 1 se použije též na uchazeče, dopustí-li se trestného činu uvedeného v odstavci 1 podnikatel jako fyzická osoba, společník obchodní společnosti nebo člen statutárního, kontrolního či dozorčího orgánu uchazeče.
 
ČÁST PÁTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
   
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 64
Vztah zákona k mezinárodním smlouvám
(1) Ustanovení tohoto zákona se použijí, jestliže mezinárodní smlouva, která je pro Českou republiku závazná a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů, neobsahuje odlišnou úpravu.
(2) V případech zadávání veřejných zakázek hrazených jednak z prostředků státního rozpočtu, státních fondů, mezinárodních organizací a rozpočtů územních samosprávných celků, jednak z prostředků, jejichž použití upravuje mezinárodní smlouva podle odstavce 1, se postupuje podle odlišné úpravy obsažené v této smlouvě.
 
§ 64a
Evidence o zadání veřejné zakázky a zveřejňování výsledků obchodních veřejných soutěží
(1) Při zadání veřejné zakázky podle části druhé a § 49 a 50 vyplní zadavatel "Evidenční list veřejné zakázky", jehož vzor je uveden v příloze tohoto zákona, a zašle jej do 15 dnů od uzavření smlouvy orgánu dohledu.
(2) Zadavatel je povinen do 30 dnů po uzavření smlouvy podle části druhé uveřejnit v Obchodním věstníku a na centrální adrese uchazeče, s nímž byla smlouva uzavřena, včetně nabídkové ceny. Zadavatel je rovněž povinen do 30 dnů od zrušení soutěže uveřejnit v Obchodním věstníku a na centrální adrese oznámení o zrušení soutěže.
(3) Liší-li se cenové údaje podle odstavce 1 od skutečného stavu o více než 10 %, je zadavatel do 15 dnů od splnění veřejné zakázky povinen odeslat orgánu dohledu "Evidenční list veřejné zakázky" s údaji vyplněnými podle skutečnosti a uveřejnit v Obchodním věstníku a na centrální adrese skutečnou cenu zakázky.
 
§ 64b
Archivace dokumentace o zadání
Zadavatel je povinen dokumentaci o zadání, včetně podaných nabídek všech uchazečů, uchovávat po dobu pěti let od uzavření smlouvy nebo od zrušení zadání veřejné zakázky s výjimkou vzorků nebo ukázek (§ 39a).
 
§ 64c
Náklady účasti
(1) Zadavatel nebo pověřená osoba může požadovat od uchazečů a zájemců pouze úhradu skutečných nákladů za použití reprodukční techniky při poskytnutí zadávací dokumentace, popř. předkvalifikační dokumentace.
(2) V podmínkách zadání nesmí zadavatel přiznávat uchazečům právo na náhradu nákladů spojených s účastí v obchodní veřejné soutěži nebo jiných způsobech zadání veřejné zakázky. Rovněž po uchazečích nesmí požadovat poplatky za to, že se mohou o zakázku ucházet.
 
§ 64d
Správce centrální adresy
(1) Správcem centrální adresy může být pouze vybraná osoba, jejíž provozní řád s ohledem na potřeby uveřejnění informací podle tohoto zákona schválilo na dobu určitou Ministerstvo informatiky.
(2) Ministerstvo informatiky může zrušit schválení provozního řádu, jestliže se správce centrální adresy dopustil závažných pochybení, která ohrozila uveřejnění informací podle tohoto zákona.
 
§ 65
Veřejná zakázka se zahraniční účastí
(1) Jestliže zadavatel neomezí zadání veřejné zakázky pouze na tuzemské osoby, jedná se o zadání veřejné zakázky se zahraniční účastí.
(2) Při zadávání veřejné zakázky se zahraniční účastí může zadavatel v podmínkách zadání stanovit vedle českého jazyka další jazyk, kterým mohou být zpracovány nabídky a v němž budou uchazečem uplatňovány upřesňující informace od zadavatele k prokazování dalších kvalifikačních předpokladů.
(3) Při zadávání veřejné zakázky se zahraniční účastí musí zadavatel požadovat v podmínkách zadání určení nabídkové ceny, poskytnutí jistoty a úhrady za použití reprodukční techniky při poskytnutí zadávací dokumentace v české měně.
(4) Kvalifikaci prokazují zahraniční osoby doklady podle právního řádu platného v zemi jejich sídla, popřípadě bydliště.
(5) Zahraniční osoby, které se účastní veřejné zakázky podle odstavce 1, podávají své námitky a návrhy v českém jazyce.
 
§ 66
Zrušení zadání veřejné zakázky
(1) Zadavatel je povinen zadání veřejné zakázky zrušit, aniž by si toto právo vyhradil v podmínkách zadání veřejné zakázky, kromě důvodů stanovených v § 34 odst. 6 a v § 48 odst. 1, jestliže
a) odmítne smlouvu uzavřít uchazeč umístěný ve třetím pořadí nebo neuzavře smlouvu v době, po kterou je svou nabídkou vázán,
b) v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla veřejná zakázka zadána, které nemohl zadavatel předvídat ani je nezpůsobil, pominuly důvody pro pokračování veřejné zakázky,
c) v soutěžní lhůtě není podána žádná nabídka.
(2) Právo zadavatele na zrušení zadání veřejné zakázky, které si vyhradil v podmínkách zadání veřejné zakázky, lze uplatnit pouze do doby rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
(3) Zadavatel je povinen oznámit zrušení zadání veřejné zakázky všem zájemcům a uchazečům a nesmí zadat veřejnou zakázku znovu před zrušením původního zadání.
 
§ 67
Stanovení výše peněžitého závazku
(1) Při použití tohoto zákona je rozhodující celková výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, který vznikne zadavateli ze zadání veřejné zakázky, spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu. Spočívá-li zadání veřejné zakázky v uzavření několika samostatných smluv, je rozhodující součet všech peněžitých závazků, které zadavateli vzniknou ze zadání veřejné zakázky v jednom rozpočtovém roce.
(2) U smluv uzavíraných na dobu neurčitou je rozhodující výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, která vznikne zadavateli za čtyři roky trvání smlouvy.
(3) U smluv uzavřených na dobu určitou je pro stanovení výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty rozhodující výše peněžitého závazku, která vznikne zadavateli za dobu trvání smlouvy, včetně zbytkové hodnoty.
(4) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije u zakázek zadávaných jménem Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Českých drah jejich jednotlivými organizačními jednotkami a útvary, které jsou jimi k tomu zmocněny.
 
§ 68
Vzájemný styk mezi zadavatelem a uchazeči
(1) Veškeré úkony zadavatelů a uchazečů učiněné podle tohoto zákona, s výjimkou postupu podle § 49a a 49b, musí mít písemnou formu.
(2) Rozhodnutí zadavatele, u nichž zákon stanoví povinnost oznámit je příslušnému uchazeči, musí být odeslány doporučeně s doručenkou nebo osobně proti podpisu doručeny uchazeči.
(3) Pokud je úkon učiněn zadavatelem nebo uchazečem telefonicky, popřípadě faxem nebo dálnopisem, musí být do tří dnů potvrzen písemně.
 
§ 69
Pověření jiných osob výkonem zadavatelských činností
Zadavatel může pověřit činností, k níž je povinen podle tohoto zákona, pouze osobu, která splňuje požadavek nepodjatosti podle § 32 a která se veřejné zakázky nezúčastní. Pověřená osoba musí mít oprávnění k podnikání k poskytování uvedených služeb, jehož úředně ověřená kopie musí být součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky. Na tuto osobu však zadavatel nemůže převést rozhodovací oprávnění stanovená tímto zákonem.
 
§ 69a
Podrobnější podmínky pro zadávání veřejných zakázek v oblasti staveb, v oblasti regenerace (oprav) bytových domů a v oblasti financování úspor energií třetí stranou stanoví vláda nařízením.
 
§ 70
Neplatnost smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku
Smlouva na veřejnou zakázku uzavřená v rozporu s tímto zákonem je neplatná. Změny ve smlouvě v rozporu s podmínkami obchodní veřejné soutěže jsou neplatné.
   
HLAVA II
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 71
Zadávání veřejných zakázek zahájené před účinností tohoto zákona podle dosud platných předpisů a opatření se dokončí v souladu s těmito předpisy a opatřeními.
 
§ 72
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
 
Příl.
EVIDENČNÍ LIST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
I. Údaje o průběhu zadání veřejné zakázky
  1. Zadavatel - telefon ...............název ..................
    adresa ....................................................
  2. Způsob zadání veřejné zakázky
    A veřejná soutěž B výzva více zájemcům C výzva jednomu
                           zájemci
    Při způsobu zadání A nebo B:
  3. Nejvyšší hodnocená nabídková cena (tis. Kč) ...............
  4. Nejnižší hodnocená nabídková cena (tis. Kč) ...............
II. Údaje o veřejné zakázce
  5. Vybraný uchazeč - IČO ............název ...................
    adresa ....................................................
  6. Název a předmět zakázky ...................................
    - měrná jednotka ..........................................
    - množství měrné jednotky .................................
  7. Místo a okres plnění - název ..............................
    kód .......................................................
  8. Cena (tis. Kč) ............................................
  9. Datum uzavření smlouvy o zakázce ..........................
    Název, podpis a razítko zadavatele:

Poznámka: Byla-li veřejná zakázka zadána jiným způsobem než podle
     písmene A, uveďte důvody zvoleného způsobu zadání.
Vybraná ustanovení novel
Článek II zákona č. 424/2002 Sb.
Přechodné ustanovení
Uplyne-li lhůta uvedená v § 50 odst. 1 písm. b) před dnem 31. 12. 2002, je posledním dnem této lhůty 31. 12. 2002.
1) § 281 až 288 obchodního zákoníku.
2) § 8 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).
3) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu).
4b) Zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven, ve znění zákona ČNR č. 459/1990 Sb.
4c) Například § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., § 47 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb., § 5 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, § 5 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb., § 10 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
4d) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
4e) Například § 105 a 110 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 127 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 36 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
4f) Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 21 odst. 3 obchodního zákoníku.
5a) Např. § 2 až 9 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb., zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
5b) § 62 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
5c) Část druhá hlava druhá trestního zákona.
5d) Část druhá hlava devátá trestního zákona.
5e) Např. zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
5f) Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
5g) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
5h) § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
5i) § 13 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb.
5j) § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
6) Nařízení vlády ČSFR č. 63/1992 Sb., o Obchodním věstníku.
7) § 6 odst. 5 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
8) § 11 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.
9) § 17 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb.
13) § 313 až 322 obchodního zákoníku.
16) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Související dokumenty