585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor

Schválený:
585/1990 Sb.
Vyhláška
federálního ministerstva financí,
ministerstva financí České republiky
a ministerstva financí Slovenské republiky
ze dne 22. prosince 1990
o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor
Změna: 168/1994 Sb.
Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví podle § 20 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách:
 
§ 1
(1) Nájemné z nebytových prostor (bez připočtení cen služeb) se sjednává v rámci maximální výše vypočtené z ročních sazeb za 1 m čtvereční podlahové plochy pro nebytové prostory:
 a) obchodní, restaurační, reprezentační,
  školské, zdravotnické, kancelářské a
  další prostory podobných užitných
  vlastností                      190,- Kčs
 b) výrobní, dílenské, skladové a pro
  účely garáží a další prostory podobných
  užitných vlastností                 165,- Kčs
 c) společenské, kulturní a další
  prostory podobných užitných
  vlastností, jakož i prostory pro
  pracovny (ateliéry) umělců 1)             130,- Kč
 d) ostatní, především provizoria             96,- Kčs
(2) Regulace nájemného podle této vyhlášky platí pro všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou nájmů, kdy je nájemcem zahraniční zastupitelský úřad nebo diplomatická mise nebo fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, zahraniční osoba 2) a právnická osoba, jejímž společníkem, nebo v případě akciové společnosti nebo zájmového sdružení právnických osob 3) zakladatelem, je zahraniční osoba.
(3) Ceny služeb spojených s užíváním nebytového prostoru se sjednávají bez omezení, pokud pro příslušný výkon nejsou zvláštním rozhodnutím 4) stanoveny ceny maximální.
(4) Obec, s přihlédnutím k atraktivitě prostředí nebo výhodnosti polohy nebytového prostoru, může určit objekty, popřípadě lokality v rámci obce, kde stanoví diferencovaně sazby vyšší než uvedené v odstavci 1, popř. kde umožní sjednat nájemné bez omezení.
 
§ 2
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.
1) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb.
2) § 21 odst. 2 obchodního zákoníku.
3) § 20f občanského zákoníku.
4) Výměr MF ČR č. 01/94, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uveřejněný v Cenovém věstníku částka 33/1993, ve znění pozdějších úprav.

Související dokumenty