595/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 213/1992 Sb., o spotřebních daních

Schválený:
595/1992 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. listopadu 1992,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 213/1992 Sb., o spotřebních daních
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 213/1992 Sb., o spotřebních daních, se mění a doplňuje takto:
1. § 2 písm. f) body 1, 2 a 3 včetně poznámek pod čarou znějí:
"1. fyzické vydání vybraných výrobků plátcem daně (§ 3) za účelem splnění smluvního závazku;6)
2. fyzické vydání vybraných výrobků plátcem daně (§ 3) své organizační složce nebo provozovně,6a) ve kterých se uskutečňuje prodej těchto výrobků;
3. použití vybraných výrobků pro výrobu výrobků, které nejsou předmětem daně;
6) § 409 až 475 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. § 588 až 630 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (úplné znění zákona č. 47/1992 Sb.).
6a) § 7 zákona č. 513/1991 Sb.".
2. V § 2 písm. f) bodu 4 se středník nahrazuje čárkou a doplňuje text:
"dále použití vybraných výrobků uvedených v § 35 pro přímou spotřebu nebo fyzické vydání v prostorách, kde jsou tyto vybrané výrobky uskladněny, s výjimkou vyskladnění podle bodů 1 a 6;".
3. V § 3 odst. 2 se za slova "v § 8 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "a odst. 2".
4. Pod číselné označení § 4 se vkládá nadpis "Předmět daně".
5. V § 5 odst. 1 písm. b) se za slovo "nároku" doplňuje slovo "státu".
6. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slova "v § 8 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "a odst. 2".
7. V § 5 odst. 1 písm. d) se čárka na konci nahrazuje středníkem a doplňuje text:
"ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zůstává nedotčeno,".
8. § 5 odst. 1 písm. e) zní:
"e) dnem zúčtování ztrát na majetku na vrub účtu mank a škod v systému podvojného účetnictví nebo dnem zapsání snížení zásob ve skladové evidenci v systému jednoduchého účetnictví v případě, že škoda vznikla nebo manko vzniklo před vznikem daňové povinnosti podle písmen a) až d).".
9. V § 8 se nadpis "Osvobození od daně" přesouvá nad jeho číselné označení.
10. V § 8 odst. 1 písm. a) bodu 3 se na konci nahrazuje středník čárkou a doplňují body 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou znějí:
"4. vybraných výrobků osvobozených od cla podle zvláštních předpisů,12a)
5. vybraných výrobků, které jsou dovezeny pro potřeby osob a orgánů požívajících výsad a imunit;
12a) Vyhláška č. 572/1990 Sb., o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních organizací od dovozního cla. Vyhláška č. 39/1992 Sb., o osvobození vybraných druhů zboží od dovozního cla.".
11. § 10 zní:
 
"§ 10
Vystavování daňových dokladů
(1) Při tuzemské výrobě jsou plátci povinni nejpozději následující pracovní den po dni vyskladnění vybraných výrobků vystavit daňový doklad, který musí obsahovat:
a) obchodní jméno, sídlo, popřípadě bydliště, a daňové identifikační číslo plátce,
b) obchodní jméno, sídlo, popřípadě bydliště, a daňové identifikační číslo odběratele,
c) množství vybraných výrobků v měrných jednotkách, jejich obchodní označení a číselný kód nomenklatury celního sazebníku,
d) částku daně,
e) datum vyskladnění.
(2) Správce daně uzná pro účely správného zatřídění vybraných výrobků do číselného kódu podle odstavce 1 písm. c) zatřídění vybraných výrobků provedené orgány celní správy.
(3) V případě podle § 5 odst. 1 písm. e) jsou plátci při tuzemské výrobě vybraných výrobků povinni v den vzniku daňové povinnosti vystavit daňový doklad podle odstavce 1; místo údaje o odběrateli uvedou slovo "škoda" a místo data vyskladnění datum vzniku daňové povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. e).
(4) Při vyskladnění vybraných výrobků osvobozených od daně musí být na dokladu vystaveném podle odstavce 1 uvedeno, že se jedná o vyskladnění bez daně provedené v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 2.
(5) Při dovozu vybraných výrobků plní pro účely tohoto zákona návrh na celní řízení nebo jiný doklad potvrzující propuštění vybraných výrobků funkci daňového dokladu podle odstavců 1 a 2 a daňového přiznání podle § 13; při vývozu funkci dokladu prokazujícího nárok na vrácení daně podle § 12 odst. 1 písm. a).
(6) Při vyskladnění vybraných výrobků uvedených v § 35 podle § 2 písm. f) bodu 4 plátce není povinen vystavit daňový doklad podle odstavce 1. Daňovým dokladem je v tomto případě evidence, která musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. c), d) a e).
(7) Kromě uvedených daňových dokladů jsou plátci povinni vést doklady k prokázání nároků na vrácení daně podle § 12 odst. 1 písm. b) až d).
(8) Plátci jsou povinni uchovávat všechny doklady rozhodné pro stanovení daně po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla daňová povinnost.".
12. Poznámky pod čarou č. 16, 17 a 18 se vypouštějí.
13. V § 12 odst. 1 písm. a) se odvolávka na poznámku pod čarou č. 3 nahrazuje odvolávkou na poznámku pod čarou č. 8.
14. § 12 odst. 1 písm. b) zní:
"b) převzetí na sklad zdaněných vybraných výrobků určených pro výrobu nových vybraných výrobků, jež jsou předmětem daně,".
15. § 12 odst. 3 zní:
"(3) Federální ministerstvo financí po dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí upraví vyhláškou podmínky pro vrácení daně při dodávkách vybraných výrobků osobám jiných států, které požívají výsad podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána a které byly zveřejněny ve Sbírce zákonů.19)".
16. Poznámka pod čarou č. 19 se doplňuje takto:
"Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946. Zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucích Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.".
17. Pod číselné označení § 13 se vkládá nadpis "Daňové přiznání".
18. V § 13 odst. 1 se na konci doplňují slova "správci daně".
19. V § 14 odst. 2 písm. b) se slovo "pevnými" vypouští.
20. § 14 odst. 3 zní:
"(3) Jednou částkou za měsíc odvádějí daň plátci, jejichž měsíční daňová povinnost nepřesáhne částku 100 000 Kčs, nejpozději do 15. dne po skončení zdaňovacího období. Měsíční daňovou povinností se rozumí daňová povinnost za předcházející zdaňovací období.".
21. V § 14 odst. 4 se slovo "pevné" vypouští.
22. § 14 odst. 5 zní:
"(5) Zálohové částky odvádí plátce ve výši skutečné daňové povinnosti.".
23. V § 14 odst. 6 se slovo "pevné" vypouští.
24. § 14 odst. 7 zní:
"(7) Plátci, kteří odvádějí zálohové částky dvakrát za měsíc, jsou povinni odvést zálohu podle skutečné daňové povinnosti, která vznikla do 15. dne měsíce, do posledního dne měsíce, ve kterém daňová povinnost vznikla, a vyrovnat daňovou povinnost za tento měsíc do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňová povinnost vznikla.".
25. § 14 odst. 8 zní:
"(8) První měsíc ode dne vzniku první daňové povinnosti odvádějí plátci daň dvakrát za měsíc ve lhůtách podle odstavce 7. Ustanovení § 13 odst. 2 zůstává nedotčeno.".
26. Pod číselné označení § 15 se vkládá nadpis "Registrace a oznamovací povinnost".
27. § 15 odst. 1 zní:
"(1) Plátci, kteří v tuzemsku vybrané výrobky vyrábějí nebo kteří v rámci podnikatelské činnosti8) vybrané výrobky vyvážejí, jsou povinni se registrovat u příslušného finančního orgánu nejpozději do vzniku první daňové povinnosti nebo do vzniku prvního nároku na vrácení daně.".
28. Pod číselné označení § 16 se vkládá nadpis "Penále, pokuty a zvýšení daně".
29. § 16 odst. 1 zní:
"(1) Z rozdílu mezi daňovou povinností plátce uvedenou v daňovém přiznání a skutečnou daňovou povinností plátce stanoví zvýšení daně ve výši 100% z dlužné daně finanční orgán; pokud plátce daňové přiznání nepředloží, ačkoliv byl tak povinen učinit, pohlíží se na tuto skutečnost stejně, jako kdyby byla na daňovém přiznání uvedena nulová daňová povinnost. Pokud tuto skutečnost zjistí plátce sám a uvědomí-li o tom neprodleně finanční orgán způsobem uvedeným v § 13 odst. 4, stanoví finanční orgán zvýšení daně ve výši 20% z dlužné daně.".
30. V § 16 odst. 2 se na druhém řádku za slovo "včas" doplňují slova "a ve správné výši".
31. V § 16 odst. 3 na druhém řádku se slova "ve výši" nahrazují slovy "až do výše".
32. V § 16 se za odstavec 4 vkládá odstavec 5, který zní:
"(5) Zvýšení daně, penále a pokuta jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí finančního orgánu.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
33. V § 16 se v nově označeném odstavci 6 na konci věty slova "zvláštní předpisy" nahrazují slovy "předpisy o správě daní".
34. V § 16 se za nově označený odstavec 6 doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou zní:
"(7) Při dovozu vybraných výrobků výši pokut a penále, způsob jejich ukládání a vymáhání stanoví zvláštní předpisy.20a)
20a) Hlava sedmá až devátá zákona č. 44/1974 Sb.".
35. V § 17 se ve druhé větě slova: "Pro uplatnění daně" nahrazují slovy "pro řízení ve věcech daně".
36. V § 19 odst. 1 se za slova "motorové nafty (s výjimkou bionafty)," doplňuje text "směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota (s výjimkou směsí s benzinem), ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny používané jako pohonná hmota, upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy a používané jako pohonná hmota,".
37. V § 19 odst. 2 se na konci připojují slova "a pokud tato směs není používána jako pohonná hmota".
38. V § 22 v položce 2710 se za slova "motorové nafty (s výjimkou bionafty) a petroleje" na nový řádek vkládá text:
"směsi paliv a maziv používané jako
pohonná hmota (s výjimkou směsí
s benzinem)                  8250,- Kčs/t

ropné destiláty z primární destilace nebo
krakování ropné suroviny používané jako
pohonná hmota                 8250,- Kčs/t

upravené uhlovodíkové produkty získané
jako vedlejší produkt při těžbě zemního
plynu nebo ropy používané jako pohonná
hmota                     8250,- Kčs/t".
39. V § 27 odst. 2 se odvolávka na poznámku pod čarou č. 21 uvedená za slovy "Měrnou jednotkou" přesouvá za slova "při normální teplotě 20 stupňů C".
40. V § 29 písm. d) se slova "finančními orgány" nahrazují slovy "správci daně".
41. V § 34 se částka "300 litrů" nahrazuje částkou "500 litrů".
42. § 35 se doplňuje odstavcem 3, který zní:
"(3) Pro účely tohoto zákona se za desertní a desertní kořeněná vína považují i révová vína, která byla dolihována bez použití přísady rafinovaného cukru a koření.".
43. V § 37 v položce 2205 se za slova "§ 35 odst. 1 písm. d)" doplňují slova "a odst. 3".
44. V § 40 položka 2403 zní:
"2403 cigaretový tabák nařezaný
   pro ruční výrobu cigaret         320,- Kčs/kg

   tabákové vložky z cigaretového
   tabáku pro ruční výrobu
   cigaret                   0,46 Kčs/kus

   lulkové, dýmkové, šňupavé
   a žvýkací tabáky              35,- Kčs/kg".
45. § 41 odst. 1 včetně poznámky pod čarou zní:
"(1) Pokud byly vybrané výrobky vyskladněny do 31. prosince 1992 a řádný doklad (zejména faktura) o prodeji těchto vybraných výrobků, případně doklad o jejich vnitropodnikovém použití,22a) byl vyhotoven po 1. lednu 1993, uvede plátce tuto skutečnost do posledního hlášení o dani z obratu za rok 1992; byla-li faktura nebo jiný doklad o prodeji vyhotoven po lhůtě pro vyhotovení posledního hlášení o dani z obratu za rok 1992, vyhotoví plátce dodatečné hlášení o dani z obratu.
22a) § 4 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 107/1990 Sb.".
46. V § 41 se vypouští odstavec 4.
Odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
47. V § 41 nově označený odstavec 4 zní:
"(4) V lednu 1993 odvádějí daň denně plátci daně z paliv a maziv a dále plátci, kteří byli plátci daně z obratu23) do 31. prosince 1992, pokud jejich daňová povinnost za prosinec 1992 přesáhla částku 100 000 Kčs. Daň odvádějí v tomto období všichni plátci ve lhůtách a se splatností podle § 14 odst. 3 a 6. V tomto období se nepoužije ustanovení § 14 odst. 8.".
48. Za § 41 se vkládá § 41a, který zní:
 
"§ 41a
Platnost dosavadních předpisů
Podle dosavadních předpisů se až do svého ukončení posuzují všechny lhůty, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i lhůty pro uplatnění práv, které se řídí dosavadními předpisy, i když začnou běžet po nabytí účinnosti tohoto zákona.".
Čl.II
Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 213/1992 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Stráský v. r.
Kováč v. r.

Související dokumenty