149/1992 Sb., ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách

Schválený:
149/1992 Zb.
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu,
ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
vydalo podľa § 77 ods. 6 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona SNR č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva, výnos zo 16. marca 1992 č. 1034/1992-D/2-H, ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách.
Výnos upravuje podrobnosti o zriaďovaní a činnosti znaleckých komisií, ktoré posudzujú prípady, v ktorých vznikli pochybnosti, či sa pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti dodržal správny postup.
Týmto výnosom sa zrušujú
1. smernice Ministerstva zdravotníctva z 1. novembra 1967 č. 08-200-24.10.67 o znaleckých komisiách, registrované v čiastke 41/1967 Zb.,
2. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 1. októbra 1979 č.: Z-3541/1979-C/23-723 pre stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení, registrovaná v čiastke 21/1980 Zb.,
3. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 9. septembra 1984 č.: Z-7697/1984-B-2-10 o očkovaní proti prenosným chorobám, registrovaná v čiastke 22/1984 Zb.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Uverejnený bude vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, nazrieť doň možno na okresných a obvodných úradoch v Slovenskej republike a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Související dokumenty