100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení

Schválený:
100/1988 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. června 1988
o sociálním zabezpečení
Změna: 110/1990 Sb.
Změna: 180/1990 Sb.
Změna: 231/1990 Sb.
Změna: 1/1991 Sb.
Změna: 46/1991 Sb.
Změna: 246/1991 Sb.
Změna: 306/1991 Sb.
Změna: 482/1991 Sb.
Změna: 578/1991 Sb., 582/1991 Sb.
Změna: 116/1992 Sb., 235/1992 Sb.
Změna: 589/1992 Sb., 37/1993 Sb.
Změna: 547/1992 Sb., 37/1993 Sb., 84/1993 Sb.
Změna: 160/1993 Sb.
Změna: 255/1993 Sb., 266/1993 Sb.
Změna: 307/1993 Sb.
Změna: 41/1994 Sb.
Změna: 182/1994 Sb.
Změna: 183/1994 Sb.
Změna: 241/1994 Sb.
Změna: 76/1995 Sb.
Změna: 118/1995 Sb.
Změna: 118/1995 Sb., 155/1995 Sb., 160/1995 Sb.
Změna: 133/1997 Sb.
Změna: 91/1998 Sb.
Změna: 155/1998 Sb.
Změna: 350/1999 Sb., 360/1999 Sb.
Změna: 360/1999 Sb. (část), 29/2000 Sb.
Změna: 258/2000 Sb.
Změna: 213/2002 Sb.
Změna: 320/2002 Sb. (část)
Změna: 426/2002 Sb.
Změna: 151/2002 Sb., 320/2002 Sb.
Změna: 320/2002 Sb. (část)
Změna: 281/2004 Sb.
Změna: 436/2004 Sb.
Změna: 168/2005 Sb.
Změna: 218/2005 Sb.
Změna: 47/2006 Sb.
Změna: 109/2006 Sb.
Změna: 165/2006 Sb.
Změna: 109/2006 Sb. (část), 135/2006 Sb.
Změna: 29/2007 Sb.
Změna: 189/2006 Sb.
Změna: 427/2010 Sb.
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Základní zásady
(1) Právo na sociální zabezpečení podle tohoto zákona se zaručuje všem občanům. Dávky sociálního zabezpečení poskytuje stát. Dávky sociálního zabezpečení nepodléhají dani.
(2) Právo na dávky sociálního zabezpečení nezaniká uplynutím času.
 
§ 2
Rozsah sociálního zabezpečení
(1) Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:
a) sociální péči,
b) nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných.
(2) zrušen
(3) zrušen
(4) zrušen
 
§ 3
Účastníci právních vztahů sociálního zabezpečení
Účastníky právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona a podle dalších předpisů sociálního zabezpečení jsou občané, organizace a orgány sociálního zabezpečení.
 
§ 4
Občané
(1) Způsobilost občana mít v právních vztazích sociálního zabezpečení práva a povinnosti vzniká narozením a zaniká smrtí, popřípadě prohlášením za mrtvého.
(2) Způsobilost občana vlastními právními úkony nabývat v právních vztazích sociálního zabezpečení práv a brát na sebe povinnosti vzniká dovršením šestnáctého roku věku. Občan mladší šestnácti let musí být zastoupen zákonným zástupcem; kdo je zákonným zástupcem občana mladšího šestnácti let, stanoví zákon o rodině.
(3) O omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákonném zástupci občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena nebo který byl této způsobilosti zbaven, a o prohlášení občana za mrtvého platí ustanovení občanského zákoníku.
 
§ 5
Organizace
Organizacemi se pro účely předpisů sociálního zabezpečení rozumějí právnické osoby a občané, kteří zaměstnávají jiné občany.
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
      
HLAVA PRVNÍ
zrušena
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
zrušen
      
HLAVA DRUHÁ
zrušena
Díl první
zrušen
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
zrušen
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
Díl druhý
zrušen