286/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

Schválený:
286/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. listopadu 1995,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 3 včetně poznámek č. 1), 2), 2a), 2b), 3) až 5), 5a), 6), 8), 8a), 8b), 9), 10), 11), 12), 12a), 12b), 13) až 22), 22a), 22b), 23), 23a), 23b), 23c) a 23d) zní:
 
"§ 3
(1) Živností není:
a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,1)
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,2)
c) výkon hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných podle zvláštního předpisu.2a)
(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
a) lékařů, lékárníků, stomatologů, psychoterapeutů, klinických logopedů, klinických psychologů a středních zdravotnických pracovníků, s výjimkou očních optiků a protetiků,2b)
b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární sanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,3)
c) advokátů,4) komerčních právníků,5) notářů5a) a patentových zástupců,6)
d) znalců a tlumočníků,7)
e) auditorů8) a daňových poradců,8a)
f) burzovních dohodců a makléřů,8b)
g) zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů,9)
h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.10)
(3) Živností dále není:
a) činnost bank,11) pojišťoven,12) penzijních fondů,12a) spořitelních a úvěrních družstev,12b) burz, organizátorů mimoburzovních trhů, obchodníků s cennými papíry8b) a zařizování a správa kolektivních majetkových účastí,13)
b) pořádání loterií a jiných podobných her,14)
c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15)
d) výroba elektřiny, plynu nebo tepla a rozvod elektřiny, plynu nebo tepla fyzickým či právnickým osobám, zajišťované ve veřejném zájmu,16)
e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje,
f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti a lesních plodin přímým spotřebitelům fyzickými osobami,
g) námořní doprava a mořský rybolov,17)
h) provozování dráhy a drážní dopravy,18)
i) zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě,19)
j) výroba humánních a veterinárních léčiv a prostředků zdravotnické techniky k jejich výrobě,20)
k) výroba, dovoz, vývoz a odbyt psychotropních a omamných látek,21)
l) státní zkušebnictví,22)
m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,22a)
n) státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení,22b)
o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,23)
p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb,
r) zprostředkování zaměstnání,23a)
s) činnost, při níž se navrhují, projektují, expertně posuzují, vyrábějí, staví, uvádějí do provozu, provozují, opravují, udržují, rekonstruují a vyřazují z provozu jaderná zařízení,
t) příprava vybraných pracovníků jaderných zařízení,23b)
u) provozování stanic technické kontroly,23c)
v) výchova a vzdělávání na základních školách, středních školách, speciálních školách a vysokých školách.23d)
1) § 1 a 2 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), ve znění zákona č. 86/1950 Sb. a zákona č. 88/1950 Sb. § 3 a 6 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů.
2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků. Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.
2a)Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.
2b)Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona ČNR č. 160/1992 Sb.
3) § 25 odst. 1 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii.
5) Zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované.
5a)Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.
6) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb.
8) Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky.
8a)Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.
8b)Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění zákona č. 216/1994 Sb.
9) § 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
10)Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
11)Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
12)Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
12a)Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
12b)Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
13) Např. § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.
15) § 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
17) Zákon č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 42/1980 Sb. Nařízení ministra dopravy č. 75/1953 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě.
18) § 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
19) Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 62 odst. 3 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky. Zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 86/1989 Sb., o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků.
21) § 34 a 35 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
22) Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
22a)Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
22b)Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
23) Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
23a)Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
23b)Zákon č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení.
23c)Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
23d)Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 4 odst. 1 v první větě se slovo "bytových" nahrazuje slovem "bytů", za slova "pokud vedle pronájmu jsou" se vkládá slovo "pronajímatelem" a slova "spojené s pronájmem" se nahrazují slovy "zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor".
3. V § 4 se vypouští odstavec 2 a zároveň se zrušuje číslování odstavců.
4. § 5 odst. 2, 3 a 4 včetně poznámek č. 24) a 25) znějí:
"(2) Fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (dále jen "zahraniční osoba") může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro účely tohoto zákona se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území.24)
(3) Pokud ze zákona vyplývá pro zahraniční osobu povinnost předložit doklady potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladů včetně jejich ověřeného českého překladu, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pravost podpisů a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena.
(4) Fyzická osoba, jíž bylo přiznáno postavení uprchlíka podle zvláštních předpisů,25) může provozovat živnost za stejných podmínek jako občan České republiky s bydlištěm na území České republiky.
24) § 7 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky. Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.
25) Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.".
5. V § 5 se vypouští odstavec 5.
6. § 6 odst. 3 zní:
"(3) U právnické osoby musí všeobecné podmínky podle odstavce 1 splňovat fyzická osoba, která plní funkci odpovědného zástupce (§ 11 odst. 5), a odpovědný zástupce, je-li ustanoven.".
7. § 6 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
"(4) Bezúhonnost dokládá zahraniční fyzická osoba živnostenskému úřadu i odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i státy, ve kterých se dlouhodobě (více než tři měsíce nepřetržitě) zdržovala v posledních třech letech.".
8. § 7 odst. 2 zní:
"(2) Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným jedné fyzické osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli příslušným odborným orgánem v souladu se zvláštními předpisy.22b)".
9. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:
 
"§ 7a
Provozování živnosti průmyslovým způsobem
(1) Živnost je provozována průmyslovým způsobem, jde-li o činnost
a) zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti,
b) využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů, zejména od řídicích a obchodních prací, a členění těchto prací, postupů nebo úkonů podle jednotlivých profesí.
(2) O provozování živnosti průmyslovým způsobem rozhodne na návrh podnikatele a po předložení potřebných dokladů živnostenský úřad oprávněný k vydání průkazu živnostenského oprávnění pro živnosti provozované průmyslovým způsobem. V návrhu musí být předmět podnikání vymezen s dostatečnou určitostí a jednoznačností, přičemž navrhovatel není vázán názvy živností podle příloh č. 1 a 2 tohoto zákona. Zamítnutí návrhu podnikatele na provozování ohlašovací živnosti průmyslovým způsobem nemá vliv na vznik práva provozovat živnost. Po právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu podnikatele na provozování ohlašovací živnosti postupuje živnostenský úřad podle § 47 a násl. tohoto zákona.
(3) Oprávnění k provozování živnosti průmyslovým způsobem zahrnuje oprávnění k provozování všech činností, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou pouze dílčím prvkem technologického procesu.
(4) U ohlašovacích živností provozovaných průmyslovým způsobem se pro získání živnostenského oprávnění nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti. Podnikatel odpovídá za odbornost provozování živnosti a je povinen zajistit provozování živnosti osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti podle § 21 a 22 a přílohy č. 2, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Podnikatel vede o osobách splňujících požadavky odborné způsobilosti evidenci a minimálně tři roky uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost.
(5) Případné změny znaků (odstavec 1) charakterizujících provozování živnosti průmyslovým způsobem je podnikatel povinen nejpozději do jednoho měsíce od jejich vzniku oznámit živnostenskému úřadu. Současně s tímto oznámením je podnikatel povinen předložit i doklady prokazující splnění zvláštních podmínek, jsou-li tímto zákonem vyžadovány.
(6) Na základě předložených dokladů rozhodne živnostenský úřad o změně živnostenského listu nebo pozastavení provozování živnosti anebo o zrušení živnostenského oprávnění. V případě, že změnou znaků charakterizujících provozování živnosti průmyslovým způsobem dojde ke změně příslušnosti živnostenského úřadu, věc neprodleně postoupí k rozhodnutí příslušnému živnostenskému úřadu.".
10. V § 8 odst. 4 se vypouštějí slova "národní rady" a druhá věta.
11. V § 8 odst. 5 se za slovo "živnosti" vkládají tato slova: "v oboru nebo příbuzném oboru (§ 22 odst. 3)".
12. Poznámky č. 26), 27) a 28) znějí:
"26) Část druhá zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
27) § 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
28) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.".
13. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slovy "tímto dnem" čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "to však neplatí v případech uvedených v § 47 odst. 5 poslední větě a v odstavci 6,".
14. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova "doručení koncesní listiny" nahrazují slovy "nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese".
15. V § 10 odst. 2 písm. a) se na konci za slovem "doručením" vypouští čárka a připojují se tato slova: "příslušnému živnostenskému úřadu,".
16. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Průkaz živnostenského oprávnění lze nahradit i osvědčením, které podnikateli vydá na jeho žádost živnostenský úřad. Osvědčení musí obsahovat tyto údaje:
a) u fyzické osoby její jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, obchodní jméno, místo podnikání, předmět podnikání a identifikační číslo,
b) u právnické osoby obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, identifikační číslo, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby,
c) evidenční číslo živnostenského listu nebo koncesní listiny.". Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
17. V § 10 v nově označeném odstavci 6 se slova "v odstavcích 3 a 4" nahrazují slovy "v odstavcích 4 a 5" a na konci odstavce se připojuje tato věta: "Platnost živnostenského listu nebo koncesní listiny zaniká nesplněním podmínek stanovených v tomto odstavci.".
18. § 11 odst. 1 a 2 znějí:
"(1) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů.
(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 6 a 7) a musí prokázat pohovorem před živnostenským úřadem znalost českého jazyka, nejde-li o občana České republiky. Znalost českého jazyka prokáže, jestliže
a) je schopen plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života,
b) umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku.
Povinnost prokázat znalost českého jazyka se nevztahuje na občana Slovenské republiky.".
19. V § 11 odst. 3 se slovo "bydliště" nahrazuje slovem "pobyt".
20. § 11 odst. 4, 5, 6 a 7 znějí:
"(4) Je-li podnikatel právnickou osobou, je povinen ustanovit odpovědného zástupce, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(5) Právnická osoba odpovědného zástupce neustanovuje, pokud jej statutární orgán nebo některý z členů statutárního orgánu nebo u zahraniční právnické osoby vedoucí organizační složky umístěné v České republice splňuje zvláštní podmínky provozování živnosti; tuto skutečnost oznámí a doloží živnostenskému úřadu. Fyzická osoba v postavení statutárního orgánu nebo jeho člena anebo vedoucí organizační složky zahraniční osoby v těchto případech plní funkci odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady ani člen jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.
(6) Je-li podnikatelem fyzická osoba, může ustanovit odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím bude živnost provozovat. Nesplňuje-li podnikatel zvláštní podmínky pro provozování živnosti (§ 7) nebo nemá-li pobyt na území České republiky, je povinen odpovědného zástupce ustanovit, nestanoví-li tento zákon jinak. Zahraniční fyzická osoba odpovědného zástupce neustanovuje, pokud vedoucí její organizační složky umístěné v České republice splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti; tuto skutečnost oznámí a doloží živnostenskému úřadu. Vedoucí organizační složky umístěné v České republice v tomto případě plní funkci odpovědného zástupce podle tohoto zákona.
(7) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací, jakož i ukončení výkonu jeho funkce, podnikatel oznamuje bezodkladně, nejpozději však do pěti dnů ode dne ustanovení odpovědného zástupce nebo ode dne ukončení výkonu jeho funkce živnostenskému úřadu. Odpovědný zástupce může vykonávat svou funkci již ode dne ustanovení podnikatelem za předpokladu, že splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování ohlašovací živnosti.".
21. V § 11 odst. 8 ve druhé větě se slova "bylo rozhodnutí o schválení doručeno" nahrazují slovy "rozhodnutí nabylo právní moci".
22. § 11 se doplňuje odstavcem 12, který zní:
"(12) Fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti podle § 8 tohoto zákona, nemůže být odpovědným zástupcem. Odpovědným zástupcem nemůže být ani fyzická osoba, jíž bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. a), b) nebo podle § 58 odst. 2, 3 a 4 tohoto zákona, a to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.".
23. V § 13 odst. 1 písm. d) se slova "opatrovník ke správě podniku" a v odstavci 3 slovo "opatrovník" nahrazují slovy "správce dědictví29)".
24. Poznámka č. 29) zní:
"29) § 175e občanského soudního řádu.".
25. V § 13 odst. 4 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "pokud nesplňuje sám zvláštní podmínky provozování živnosti, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.".
26. § 14 včetně nadpisu zní:
 
"§ 14
Pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva
(1) Při přeměně obchodní společnosti nebo družstva v jinou formu obchodní společnosti nebo v družstvo může nová společnost, popřípadě družstvo pokračovat na základě živnostenského oprávnění svého právního předchůdce v provozování živnosti zaniklé společnosti nebo družstva po dobu nezbytně nutnou k získání vlastního živnostenského oprávnění, splňuje-li všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Pokračování v živnosti musí do 15 dnů ode dne vzniku změny písemně oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit ohlašovací živnost nebo podat žádost o koncesi.
(2) Při sloučení, splynutí nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva platí ustanovení odstavce 1 obdobně.".
27. § 15 se vypouští.
28. § 17 zní:
 
"§ 17
(1) Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se pro účely tohoto zákona považuje i stánek a obdobné zařízení, zejména prodejní.
(2) Na základě průkazu živnostenského oprávnění může být živnost provozována ve více provozovnách. Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně podnikatel oznámí písemně ve lhůtě 15 dnů živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu se provozovna nachází. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla pro provozování živnosti způsobilá podle zvláštních předpisů, byla řádně označena (§ 31 odst. 1 a 2) a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny [§ 31 odst. 2 písm. a)].
(3) Podnikatel v oznámení podle odstavce 2 uvede:
a) obchodní jméno,
b) identifikační číslo,
c) sídlo (místo podnikání),
d) adresu provozovny,
e) předmět podnikání v této provozovně.
(4) Evidenci provozoven podnikatelů vede živnostenský úřad, v jehož územním obvodu se provozovna nachází, a živnostenský rejstřík.".
29. § 18 se vypouští.
30. § 21 včetně poznámek č. 30), 30a) a 31) zní:
 
"§ 21
Odborná způsobilost pro živnosti řemeslné se prokazuje
a) výučním listem v oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příslušného učebního poměru v oboru,30)
b) výučním listem v oboru vydaným institucí akreditovanou příslušnými státními orgány k pořádání rekvalifikačních kurzů a k vydávání dokladů o kvalifikaci podle zvláštních předpisů,30a)
c) vysvědčením o ukončeném středním odborném vzdělání v oboru,31)
d) vysvědčením o maturitní zkoušce na střední odborné škole v oboru nebo na středním odborném učilišti v oboru nebo na gymnáziu s předměty odborné výchovy v oboru nebo na nástavbovém studiu v oboru,31) nebo
e) diplomem nebo jiným dokladem o absolvování vysoké školy v oboru.
30) Např. § 14 a 14a zákona č. 227/1859 ř. z., živnostenský řád, ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 1 až 5 zákona č. 259/1924 Sb., živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 186/1949 Sb., o zatímní úpravě výcviku učňů, § 2 odst. 1 vládního nařízení č. 22/1952 Sb., o nové úpravě učňovských zkoušek, § 19 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 5/1981 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech, vyhláška Ministerstva školství SSR č. 16/1981 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, vyhláška Ministerstva školství SSR č. 38/1987 Sb., o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, §25 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a sportu SR č. 102/1991 Sb., o ukončování studia na středních školách a ukončování přípravy v odborných učilištích a učilištích, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
30a)Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 324/1992 Sb.
31) § 9 odst. 1 a 2 a § 25 odst. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
31. § 22 včetně poznámky č. 31a) zní:
 
"§ 22
(1) Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 mohou být nahrazeny
a) výučním listem nebo jiným dokladem o řádném ukončení učebního poměru nebo studia v příbuzném oboru a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru nebo dokladem o vykonání tříleté praxe v příbuzném oboru,
b) dokladem o úspěšném vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno, nebo
c) dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru.
(2) Praxí v oboru se rozumí také základní nebo náhradní služba v ozbrojených silách nebo civilní služba, pokud během ní byly pravidelně vykonávány práce, které jsou předmětem příslušné živnosti. Dokladem o výkonu praxe je písemné potvrzení vydané příslušným orgánem ozbrojených sil nebo právnickou či fyzickou osobou, u níž občan konal náhradní nebo civilní službu.
(3) Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo obdobných pracovních postupů a odborných znalostí.
(4) Obsahovou náplň a způsob provádění zkoušek podle odstavce 1 písm. b) stanoví vyhláška vydaná společně Ministerstvem hospodářství a ministerstvy, do jejichž působnosti patří odvětví, v nichž jsou živnosti provozovány.31a)
31a) Vyhláška Ministerstva hospodářství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zemědělství ČR č. 525/1992 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností.".
32. § 25 zní:
 
"§ 25
Živnosti volné jsou živnosti, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnosti volné musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).".
33. V § 27 odst. 2 se slovo "Zvláštní" nahrazuje slovem "Všeobecnou". Na konci odstavce 2 se připojuje tato věta:
"Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují podmínku spolehlivosti, pokud tento nebo zvláštní zákon podmínku spolehlivosti zaměstnanců vyžaduje.".
34. § 27 odst. 3 zní:
"(3) Živnostenský úřad uloží nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě stanoviska orgánu státní správy uvedeného v § 52 odst. 1 tohoto zákona anebo na základě zvláštních předpisů.".
35. Nadpis nad § 29 zní:
"Povinnosti podnikatele a některých dalších osob".
36. Poznámka č. 32) zní:
"32) Např. zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 575/1990 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
37. § 29 se doplňuje odstavcem 5, který zní:
"(5) Pracovníkům živnostenského úřadu je podnikatel - fyzická osoba, jakož i všechny fyzické osoby provozující činnost naplňující pojmové znaky živnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce podnikatele, povinni prokázat totožnost. Jde-li o podnikatele - právnickou osobu, povinnost prokázat totožnost mají fyzické osoby, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, osoby jednající jménem podnikatele a odpovědný zástupce.".
38. § 30 se vypouští.
39. § 31 odst. 1 a 2 znějí:
"(1) Provozovna musí být zvenčí trvale a viditelně označena obchodním jménem a identifikačním číslem.
(2) U provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být na dveřích vchodu do provozovny nebo na jiném vhodném a trvale viditelném místě uvedeno:
a) jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny,
b) prodejní nebo provozní doba určená pro styk se zákazníky, nejedná-li se o stánek nebo obdobné zařízení (§ 17 odst. 1).".
40. V § 31 odst. 3 se za slova "uzavření provozovny" vkládají slova "uvedené v odstavci 2".
41. Poznámky č. 35) a 36) znějí:
"35) Např. zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, zákon ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
36) § 11 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb.".
42. V § 33 se za slova "Obchodními živnostmi jsou" vkládá slovo "zejména".
43. V § 35 odst. 1 se za slova "prodávat i mimo" vkládá slovo "ohlášenou".
44. § 38 až 40 se vypouštějí.
45. V § 44 se vypouští odstavec 3.
46. V § 45 odst. 1 se na konci připojuje tato věta:
"Jedná-li se o zahraniční osobu a nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu určit podle sídla nebo místa podnikání v České republice, řídí se místní příslušnost živnostenského úřadu umístěním organizační složky zahraniční osoby v České republice.".
47. § 45 odst. 2, 3 a 4 včetně poznámky č. 36a) znějí:
"(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede:
a) jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození (dále jen "rodné číslo") a údaj, zda jí soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda u ní trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti,
b) provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvede údaje uvedené pod písmenem a) týkající se jeho osoby,
c) zahraniční fyzická osoba bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen), umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené pod písmenem a) týkající se vedoucího organizační složky.36a) Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice,
d) obchodní jméno,
e) předmět a místo podnikání,
f) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
g) provozovnu nebo provozovny, pokud jsou zřízeny,
h) datum zahájení provozování živnosti,
i) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,
j) údaj o tom, že hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem.
(3) Právnická osoba v ohlášení uvede:
a) obchodní jméno, sídlo a jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo a bydliště osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, údaj, zda jim soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda u nich trvá jiná překážka provozování živnosti, a údaj, zda jejich pracovněprávní vztahy nebo služební či jiné poměry nevylučují nebo neomezují jejich činnost ve statutárním orgánu právnické osoby, a způsob, jakým za právnickou osobu jednají,
b) údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající se odpovědného zástupce, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
c) umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající se vedoucího organizační složky,36a) jde-li o zahraniční právnickou osobu. Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice,
d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
e) předmět podnikání,
f) provozovnu nebo provozovny, jsou-li zřízeny,
g) datum zahájení provozování živnosti,
h) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,
i) údaj o tom, že hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem.
(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2, a to v úplném nebo částečném rozsahu.
36a) § 28 odst. 3 obchodního zákoníku.".
48. V § 46 odst. 1 písm. a) se za slovy "odpovědného zástupce" čárka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "zahraniční fyzická osoba doklady podle § 6 odst. 4,".
49. § 46 odst. 1 písm. b) zní:
"b) u ohlašovací řemeslné nebo vázané živnosti doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce nebo vedoucího organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice,".
50. § 46 odst. 1 se doplňuje písmeny c), d), e) a f), která včetně poznámky č. 36b) znějí:
"c) doklad o zaplacení správního poplatku,36b)
d) výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsána,
e) doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem,
f) čestné prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanoven, o tom, že souhlasí s ustanovením do funkce a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
36b) Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".
51. § 46 odst. 2 zní:
"(2) Právnická osoba připojí k ohlášení
a) výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce nebo osoby plnící jeho funkci, ne starší šesti měsíců, zahraniční osoba doklady prokazující splnění podmínek u vedoucího organizační složky v České republice a odpovědného zástupce,
b) u řemeslné nebo vázané živnosti též doklad prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby v postavení statutárního orgánu nebo jeho člena nebo odpovědného zástupce, anebo vedoucího organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice,
c) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku, pokud již byl zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka na území České republiky byla zapsána v obchodním rejstříku, pokud byl již zápis proveden,
d) doklad o zaplacení správního poplatku,36b)
e) doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem,
f) čestné prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanoven, o tom, že souhlasí s ustanovením do funkce a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem.".
52. V § 46 se vypouští odstavec 3 a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
53. § 47 odst. 2 písm. a) zní:
"a) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození podnikatele a jeho bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen) a umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) jejího vedoucího,".
54. § 47 odst. 2 písm. d) zní:
"d) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována,".
55. § 47 odst. 3 se vypouští.
56. § 47 odst. 4 písm. a) zní:
"a) obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby též umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) jejího vedoucího,".
57. § 47 odst. 4 písm. c) zní:
"c) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je- -li živnost tímto způsobem provozována,".
58. V § 47 odst. 5 se na konci připojuje tato věta:
"Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání živnostenského listu.".
59. V § 47 odst. 6 ve druhé větě se slova "řízení zastaví" nahrazují slovy "rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo".
60. V § 47 se odstavce 4 až 7 označují jako odstavce 3 až 6.
61. § 48 odst. 1 zní:
"(1) Živnostenský úřad zašle opis živnostenského listu nebo výpis z něj, případně jiným způsobem sdělí údaje o živnosti a podnikateli (dále jen "opis živnostenského listu") příslušnému orgánu vykonávajícímu správu daně a Českému statistickému úřadu; jde-li o podnikatele -- fyzickou osobu, též úřadu práce, v jehož územní působnosti má podnikatel trvalý pobyt. Tato povinnost živnostenského úřadu se vztahuje i na změny nebo zrušení živnostenského listu a na rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti.".
62. § 48 se doplňuje odstavcem 5, který zní:
"(5) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 4 ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí.".
63. V § 49 odst. 2 se vypouští druhá věta.
64. § 49 se doplňuje odstavci 3, 4 a 5, které znějí:
"(3) Změna se ohlašuje věcně a místně příslušnému živnostenskému úřadu. Jedná-li se o změnu sídla nebo místa podnikání, rozhoduje o změně živnostenského listu živnostenský úřad místně příslušný podle nového sídla nebo místa podnikání.
(4) Jedná-li se o změnu údajů o provozovně, provede živnostenský úřad změnu v evidenci provozoven a v živnostenském rejstříku a o takto provedené změně podnikatele vyrozumí.
(5) Jedná-li se o změnu údajů o odpovědném zástupci, podnikatel je povinen doložit k oznámení čestné prohlášení podle § 46 tohoto zákona a živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis změny do živnostenského rejstříku a současně o tom informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti.".
65. V § 50 odst. 1 se na konci připojuje tato věta:
"Jedná-li se o zahraniční osobu a nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu určit podle sídla nebo místa podnikání v České republice, řídí se místní příslušnost živnostenského úřadu umístěním organizační složky zahraniční osoby v České republice.".
66. V § 50 odst. 2 se slova "§ 45 odst. 2 až 4 a § 46 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 3 a 4" nahrazují slovy "§ 45 odst. 2 a 3 a § 46 odst. 1, 2 a 3" a na konci odstavce se připojuje tato věta: "Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3.".
67. § 50 odst. 3 zní:
"(3) Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží:
a) fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce anebo vedoucího organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice,
b) právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost fyzické osoby v postavení statutárního orgánu nebo jeho člena anebo odpovědného zástupce anebo vedoucího organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice.".
68. § 50 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
"(4) Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 tohoto zákona.".
69. V § 52 odst. 1 se za slovo "oprávnění" vkládají slova "nebo souhlas" a na konci odstavce se připojuje tato věta: "Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání koncesní listiny.".
70. V § 52 odst. 2 se za slova "povaha živnosti" vkládají slova "nebo v pochybnostech".
71. § 52 odst. 3 se vypouští.
72. V § 53 odst. 1 se vypouští druhá věta.
73. V § 53 odst. 2 se vypouští slova "nebo obec".
74. V § 53 odst. 4 se za slovo "předpisů" vkládají tato slova: "v rozsahu souhlasu příslušného orgánu státní správy"
75. § 54 odst. 1 písm. a) zní:
"a) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození podnikatele a jeho bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen) a umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) vedoucího organizační složky v České republice,".
76. § 54 odst. 1 písm. d) zní:
"d) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je- -li živnost tímto způsobem provozována,".
77. § 54 odst. 2 písm. a) zní:
"a) obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby též umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) jejího vedoucího,".
78. § 54 odst. 2 písm. c) zní:
"c) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je- -li živnost tímto způsobem provozována,".
79. Dosavadní text § 55 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:
"(2) Živnostenský úřad zašle opis koncesní listiny nebo výpis z ní, rozhodnutí o její změně nebo o jejím zrušení, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli též orgánu, který k udělení koncese vydával stanovisko podle § 52 odst. 1 tohoto zákona.".
80. V § 56 odst. 2 druhá věta zní: "Pro rozesílání opisů rozhodnutí platí ustanovení § 48 obdobně.".
81. § 56 se doplňuje odstavcem 3, který zní:
"(3) Na řízení o změně koncesní listiny se vztahuje přiměřeně ustanovení § 53. Řízení o změně podmínek uložených v koncesní listině podle § 27 odst. 3 zahajuje živnostenský úřad z vlastního nebo jiného podnětu. Změny údajů o odpovědném zástupci se schvalují v samostatném řízení. Změny údajů o provozovně se provádějí přiměřeně podle § 49 odst. 4.".
82. V § 57 odst. 1 písm. a) se slova "opatrovník ustanovený ke správě podniku" nahrazují slovy "správce dědictví".
83. V § 57 odst. 1 písm. b) se vypouští slova "a 15".
84. V § 57 odst. 1 písm. d) se na konci připojují tato slova: "o zrušení živnostenského oprávnění".
85. § 57 odst. 3 zní:
"(3) Zanikne-li živnostenské oprávnění, je tuto skutečnost živnostenský úřad povinen oznámit orgánům uvedeným v § 48 a v § 52 odst. 1.".
86. § 58 včetně poznámky č. 38) zní:
 
"§ 58
(1) Živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání zruší živnostenské oprávnění, jestliže
a) podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. b) a c), ledaže v případě § 6 odst. 1 písm. b) byl ustanoven odpovědný zástupce,
b) nastanou překážky podle § 8,
c) podnikatel o to požádá.
(2) Živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52 odst. 1 z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené koncesní listinou, tímto zákonem nebo zvláštními předpisy.
(3) Živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené koncesní listinou, tímto zákonem nebo zvláštními předpisy.
(4) V případě, že bylo zastaveno užívání nebo provoz zařízení nebo části zařízení38) a podnikateli bylo uloženo odstranit závady, může živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání v odpovídajícím rozsahu zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti, jestliže podnikatel neodstraní závady do jednoho roku od uplynutí stanovené lhůty, a nebyla-li lhůta stanovena, do jednoho roku od rozhodnutí.
(5) Živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání pozastaví na určitou dobu provozování živnosti na žádost podnikatele doloženou dokladem o tom, že o úmyslu pozastavit provozování živnosti podnikatel vyrozuměl správce daně.
(6) Bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodů uvedených v odstavcích 2 až 4, může podnikatel ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o vydání koncese nejdříve po uplynutí jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
38) Např. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
87. § 60 odst. 2 písm. a) zní:
"a) u fyzické osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště, rodné a identifikační číslo podnikatele, obchodní jméno, osobní údaje týkající se odpovědného zástupce, je-li ustanoven, a u zahraniční osoby též údaje týkající se organizační složky umístěné v České republice a osobní údaje týkající se jejího vedoucího; u právnické osoby obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo a osobní údaje týkající se osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, odpovědného zástupce, je-li ustanoven, a u zahraniční osoby též údaje týkající se organizační složky umístěné v České republice a osobní údaje týkající se jejího vedoucího,".
88. § 60 odst. 2 písm. e) zní:
"e) provozovna nebo provozovny, pokud jsou zřízeny,".
89. § 60 odst. 2 písm. h) zní:
"h) pozastavení provozování živnosti a zánik živnostenského oprávnění,".
90. § 60 odst. 2 se doplňuje písmeny i), j), k), l) a m), která znějí:
"i) datum zahájení provozování živnosti,
j) provozování živnosti průmyslovým způsobem,
k) údaj, zda se jedná o zahraniční osobu,
l) prohlášení konkurzu,
m) rozhodnutí o zákazu činnosti.".
91. § 60 odst. 3 zní:
"(3) Rejstřík je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje obchodní jméno, místo podnikání, předmět podnikání, identifikační číslo, provozovny, pozastavení provozování živnosti, zánik živnostenského oprávnění a prohlášení konkurzu, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, předmět podnikání, provozovny, pozastavení provozování živnosti, zánik živnostenského oprávnění a prohlášení konkurzu.".
92. § 60 se doplňuje odstavci 4, 5 a 6, které včetně poznámky č. 38a) znějí:
"(4) Do rejstříku v části, v níž je veřejným seznamem podle odstavce 3, má právo nahlížet každý a pořizovat si z něj výpisy či opisy.
(5) Na požádání lze z veřejné části rejstříku vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části rejstříku lze tak učinit, osvědčí-li žadatel právní zájem.
(6) Údaje vedené v rejstříku a jejich aktualizaci předávají živnostenské úřady do ústřední evidence podnikatelů.38a) Do ústřední evidence podnikatelů se dále zapisují údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tímto účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.
38a) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.".
93. Název části páté zní:
"ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A POKUTY".
94. V části páté se vkládá nová hlava I, která včetně poznámky č. 38b) zní:
 
"HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA
 
§ 60a
Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních zákonů vztahujícími se na živnostenské podnikání a podmínky provozování živnosti uložené v koncesní listině. Při kontrole plnění povinností, které vyplývají podnikateli pro provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad vyžadovat od podnikatele doklady o splnění těchto povinností.
 
§ 60b
Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly vykonávají pracovníci živnostenských úřadů. Ke kontrole mohou být přizváni zástupci dalších orgánů. Výkon živnostenské kontroly se řídí zvláštním zákonem.38b)
 
§ 60c
Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu. Nepřítomnost třetí osoby není důvodem k přerušení kontroly.
38b) § 8 až 26 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.".
95. V části páté se dosavadní hlavy I až III označují jako hlavy II až IV.
96. Za § 63 se vkládá nový § 63a, který zní:
 
"§ 63a
(1) Fyzické osobě provozující bez živnostenského oprávnění činnost, která je předmětem živnosti volné, může živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
(2) Fyzické osobě provozující bez živnostenského oprávnění činnost, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, může živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
(3) Fyzické osobě provozující bez živnostenského oprávnění činnost, která je předmětem živnosti koncesované, může živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.
(4) Tímto ustanovením není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob. Pro řízení platí lhůty uvedené v § 66 odst. 1.
(5) Při určení výše pokuty se přihlíží k závažnosti, způsobu, době trvání, následkům protiprávního jednání a k výši získaného majetkového prospěchu.".
97. § 64 odst. 2 zní:
"(2) Ustanovení trestního zákona40) týkající se stíhání fyzických osob pro neoprávněné podnikání zůstávají ustanoveními § 61 až 63a nedotčena.".
98. Poznámka č. 39) zní:
"39) Nařízení vlády ČSFR č. 464/1991 Sb., o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona.".
99. V § 65 odst. 1 se písmena b) a e) vypouštějí.
Písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
100. § 65 odst. 2 písm. b) zní:
"b) neoznámí zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu (§ 17 odst. 2).".
101. § 65 odst. 4 a 5 znějí:
"(4) Živnostenský úřad může uložit odpovědnému zástupci za porušení povinností, vyplývajících pro něj z tohoto zákona, pokutu až do výše 50 000 Kč.
(5) Živnostenský úřad může uložit osobě, která nesplní povinnost uloženou tímto zákonem, nejde-li o podnikatele, pokutu až do výše 10 000 Kč.".
102. § 65 se doplňuje odstavcem 6, který zní:
"(6) Živnostenský úřad uloží za souběžné porušení zákona touž osobou projednané ve společném řízení sankci podle ustanovení vztahujícího se na porušení nejpřísněji postižitelné.".
103. V § 66 odst. 1 se slova "§ 61 až 63" nahrazují slovy "§ 61 až 63a" a slova "právnické osoby" se vypouštějí.
104. § 66 odst. 3 zní:
"(3) Pokuty uložené podle § 61 až 63a, § 65 a 71 jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Živnostenský úřad, který pokutu uložil, je oprávněn ji vybírat a vymáhat, přičemž postupuje podle části šesté zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
105. § 66 se doplňuje odstavcem 4, který včetně poznámky č. 41) zní:
"(4) Pokutu podle § 65 zákona až do výše 5000 Kč lze uložit též na místě v blokovém řízení, je-li porušení povinnosti podle tohoto zákona spolehlivě zjištěno, nestačí-li domluva a osoba uvedená v § 65 ji na místě zaplatí. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. Pracovník živnostenského úřadu, který provádí kontrolu, je oprávněn uloženou pokutu vybrat. K jejímu uložení a vybrání použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení o přestupcích.41)
41) § 85 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění zákona č. 67/1993 Sb.".
106. § 68 včetně nadpisu a poznámky č. 42) zní:
 
"§ 68
Součinnost orgánů státní správy
(1) Orgány, provádějící kontrolu podle zvláštních předpisů, zasílají opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o závažném porušení zvláštních předpisů podnikatelem, příslušnému živnostenskému úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V téže lhůtě příslušnému živnostenskému úřadu oznamují i případy neoprávněného podnikání zjištěné při výkonu jejich činnosti. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštním zákonem.42)
(2) Živnostenské úřady ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění informují jednotlivé specializované orgány, zejména orgány dozírající na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgány České obchodní inspekce, o porušování příslušných zvláštních předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti.
42) Např. zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
107. Poznámka č. 43) zní:
"43) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".
108. § 71 zní:
 
"§ 71
(1) Řízení ve věcech upravených tímto zákonem se řídí zákonem o správním řízení,45) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu živnostenského úřadu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání, může živnostenský úřad uložit pořádkovou pokutu do výše 10 000 Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li splněna povinnost ani ve lhůtě stanovené živnostenským úřadem.
(3) Příjemcům zdržujícím se v cizině, jejichž pobyt nebo sídlo je známo a kteří nemají na území České republiky organizační složku nebo odpovědného zástupce, doručují se úřední písemnosti přímo. Je-li třeba doručit úřední písemnost do vlastních rukou příjemce, zašle se písemnost na mezinárodní návratku.
(4) Před živnostenským úřadem se jedná v jazyce českém. Veškerá písemná podání se předkládají v češtině a listinné důkazy, pokud nejsou v češtině, musí být opatřeny úředním překladem. Občané České republiky příslušející k národnostním a etnickým menšinám mohou jednat před živnostenským úřadem ve svém jazyce, musí si však na náklady živnostenského úřadu obstarat tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků.".
109. § 72 se vypouští.
110. Za § 73 se vkládá nový § 73a, který zní:
 
"§ 73a
Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností.".
111. Pojem "Česká a Slovenská Federativní Republika" se nahrazuje pojmem "Česká republika", pojem "československý" se nahrazuje pojmem "český" a zkratka "Kčs" se nahrazuje zkratkou "Kč".
112. Příloha č. 1 zní:
 
"Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb.
ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI
SKUPINA 101: Kovy a kovové výrobky
Kovářství
Zámečnictví
Nástrojářství
Kovoobráběčství
Galvanizérství
Smaltérství
Slévárenství
SKUPINA 103: Motorové a ostatní dopravní prostředky
Opravy motorových vozidel
Opravy karoserií
Opravy ostatních dopravních prostředků
SKUPINA 104: Zdravotnické výrobky a výrobky jemné mechaniky
Hodinářství
SKUPINA 106: Zpracování kameniva a zemin, keramika
Broušení a leptání skla
Zpracování kamene
SKUPINA 107: Chemická výroba
Výroba kosmetických přípravků
SKUPINA 108: Potraviny a nápoje
Řeznictví a uzenářství
Mlynářství
Pivovarnictví a sladovnictví
Mlékárenství
SKUPINA 109: Textilie a oděvy
Barvení a chemická úprava textilií
SKUPINA 110: Kůže, kožené výrobky, pryžové výrobky a výrobky z plastických hmot
Zpracování kůží
Zpracování kožešin
Zpracování gumárenských směsí
SKUPINA 111: Dřevařská výroba, výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků
Truhlářství
Zlatnictví a stříbrnictví, klenotnictví a kovotepectví
SKUPINA 112: Papírenská a polygrafická výroba
Polygrafická výroba
SKUPINA 113: Stavebnictví
Zednictví
Tesařství
Obkladačství
Pokrývačství
Klempířství
Štukatérství
Podlahářství
Vodoinstalatérství
Izolatérství
Kominictví
Topenářství
SKUPINA 114: Ostatní
Čistění textilu
Holičství, kadeřnictví
Hostinská činnost
Kosmetické služby
Pedikura, manikura
Prodej drogistického zboží".
113. Příloha č. 2 zní:
 
"Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.
             VÁZANÉ ŽIVNOSTI

       Obor                 Průkaz způsobilosti               Poznámka

        1                      2                     3

SKUPINA 201: Kovy a kovové výrobky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výroba slitin drahých kovů pro klenotnické   Osvědčení o splnění dalších podmínek
a dentální účely                podle § 48 zákona č. 539/1992 Sb.,
                        o puncovnictví a zkoušení drahých kovů

SKUPINA 202: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví

        1                      2                     3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce,  Oprávnění (§ 4 vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou  *) § 6a odst. 1 písm. c) zákona č.
revize a zkoušky vyhrazených tlakových se určují vyhrazená tlaková zařízení a      174/1968 Sb.,o státním dozoru nad
zařízení,*) kotlů a tlakových nádob,  stanoví některé podmínky k zajištění jejich    bezpečností práce, ve znění zákona
periodické zkoušky nádob na plyny    bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 551/1990 Sb.)  ČNR č. 159/1992 Sb. a zákona č.
                    specifikující rozsah               47/1994 Sb., § 2 vyhlášky č.
                                             18/1979 Sb.,kterou se určují
                                             vyhrazená tlaková zařízení a stanoví
                                             některé podmínky k zajištění jejich
                                             bezpečnosti

Výroba, montáž, generální opravy,    Oprávnění (§ 3 vyhlášky č.19/1979 Sb.,      *) § 6a odst. 1 písm. c) zákona č.
rekonstrukce, revize a revizní     zkoušky                          174/1968 Sb.,o státním dozoru nad
provozní                kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení   bezpečností práce, ve znění zákona
způsobilosti vyhrazených zdvihacích   a stanoví některé podmínky k zajištění jejich   ČNR č. 159/1992 Sb. a zákona č.
zařízení*)               bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.)  47/1994 Sb., § 2 vyhlášky č.
                    specifikující rozsah               19/1979 Sb.,kterou se určují
                                            vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví
                                             některé podmínky k zajištění jejich
                                             bezpečnosti


Montáž, opravy, revize a zkoušky    Oprávnění (§ 3 vyhlášky č. 21/1979 Sb.,      *) § 6a odst. 1 písm. c) zákona č.
vyhrazených plynových zařízení,*)                             174/1968 Sb.,o státním dozoru nad
plnění tlakových            kterou se určují vyhrazená plynová zařízení    bezpečností práce, ve znění zákona
nádob plyny               a stanoví některé podmínky k zajištění jejich   ČNR č. 159/1992 Sb. a zákona č.
                    bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.)  47/1994 Sb., § 2 vyhlášky č.
                    specifikující rozsah               21/1979 Sb.,kterou se určují
                                             vyhrazená plynová zařízení a stanoví
                                             některé podmínky k zajištění jejich
                                             bezpečnosti

SKUPINA 203: Motorové a ostatní dopravní prostředky

      1                       2                    3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revize, prohlídky a zkoušky určených   Osvědčení (§ 48 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.,
technických zařízení v provozu      o dráhách)
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky,  Souhlas vydaný Státní leteckou inspekcí     Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním
údržba, opravy, modifikace a konstrukční specifikující rozsah               letectví, ve znění pozdějších
změny letecké techniky                                  předpisů, zákon č. 203/1964 Sb.,
                                             o úpravě některých úkolů státní
                                             správy v civilním letectví

SKUPINA 204: Zdravotnické výrobky, přesné a optické přístroje

      1                       2                   3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provozování středisek kalibrační služby Akreditace Úřadu pro technickou normalizaci,   § 20 zákona č. 505/1990 Sb.,
                     metrologii a státní zkušebnictví         o metrologii

Výroba, opravy a montáž měřidel     Registrace Úřadu pro technickou normalizaci,   § 13 zákona č. 505/1990 Sb.,
                     metrologii a státní zkušebnictví         o metrologii

SKUPINA 205: Elektrické stroje a přístroje

      1                        2                   3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montáž, opravy, údržba a revize     Oprávnění (§ 3 vyhlášky č.20/1979 Sb.,     *) § 6a odst. 1 písm. c) zákona č.
vyhrazených elektrických zařízení*)                            174/1968 Sb., o státním odborném
a výroba rozvaděčů            kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení  dozoru nad bezpečností práce, ve
nízkého napětí              a stanoví některé podmínky k zajištění jejich  znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb.
                     bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.) a zákona č. 47/1994 Sb., a § 2 a 3
                     specifikující rozsah               vyhlášky č. 20/1979 Sb., kterou se
                                             určují vyhrazená elektrická zařízení
                                             a stanoví některé podmínky
                                             k zajištění jejich bezpečnosti, ve
                                             znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.

Projektování elektrických zařízení*)   Odborná způsobilost (§ 10 vyhlášky č. 50/1978 *) vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné
                     o odborné způsobilosti v elektrotechnice)    způsobilosti v elektrotechnice),
                                              ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.
Výroba, instalace a opravy elektrických Odborná způsobilost (§ 8 vyhlášky č. 50/1978
strojů a přístrojů            Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice)


Výroba, instalace a opravy elektronických Odborná způsobilost (§ 8 vyhlášky č. 50/1978
zařízení                 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice)


SKUPINA 207: Chemická výroba

        1                      2                     3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výroba jedů*) a žíravin**) s výjimkou   Odborná způsobilost              *) Nařízení vlády ČSR č. 192/1988
jedů zvláště nebezpečných        *) podle § 15 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., Sb., o jedech a některých jiných
                      ve znění nařízení vlády ČR č. 33/1992 Sb.,    látkách škodlivých zdraví
                    **) pro žíraviny
                      a) vysokoškolské vzdělání v oboru chemie   **) vymezení žíravin vyhláškou č.
                       a 4 roky praxe v oboru nebo          64/1987 Sb., o Evropské dohodě
                      b) středoškolské vzdělání v oboru chemie     o mezinárodní silniční
                                               přepravě nebezpečných věcí (ADR)
                       a 5 let praxe v oboru


Prodej jedů, žíravin*) a pesticidů   § 15 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o   Nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb.,
                    jedech a některých jiných látkách škodlivých  o jedech a některých jiných látkách
                    zdraví, ve znění nařízení vlády ČR č. 33/1992 škodlivých zdraví
                    Sb.                           *) vymezení žíravin vyhláškou č.
                                              64/1987 Sb., o Evropské dohodě
                                              o mezinárodní silniční
                                              přepravě nebezpečných věcí (ADR)

SKUPINA 213: Stavebnictví

        1                      2                     3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektová činnost ve výstavbě     Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb.,    § 4, 5, 17, 18, 19 zákona č. 360/1992
                    o výkonu povolání autorizovaných architektů  Sb., o výkonu povolání autorizovaných
                    a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  architektů a o výkonu povolání
                    a techniků činných ve výstavbě, v platném   autorizovaných inženýrů a techniků
                    znění                     činných ve výstavbě

Provádění staveb včetně jejich změn,  Autorizace v příslušném oboru dle zákona   § 5, 18, 19 zákona č. 360/1992 Sb.,
udržovacích prací na nich a jejich   č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání      o výkonu povolání autorizovaných
odstraňování              autorizovaných architektů a o výkonu povolání architektů a o výkonu povolání
                    autorizovaných inženýrů a techniků činných  autorizovaných inženýrů a techniků
                    ve výstavbě                  činných ve výstavbě
                    v platném znění

SKUPINA 214: Ostatní

         1                      2                    3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyučování řízení motorových vozidel   Osvědčení (§ 12, 13 vyhlášky č. 55/1991 Sb.,
                     o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti
                     řidičů silničních motorových vozidel)

Oční optika               Odborná způsobilost § 8 odst. 2 vyhlášky č.
                     77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných
                     odborných pracovnících ve zdravotnictví

Měření emisí a imisí, kromě měření emisí Oprávnění podle § 3 odst. 2 písm. i) zákona ČNR
motorových vozidel            č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší
                     a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění
                     pozdějších předpisů

Výkon zeměměřických činností       a) středoškolské vzdělání zeměměřického směru Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
                      a 5 let odborné praxe nebo         a o změně a doplnění některých
                     b) vysokoškolské vzdělání zeměměřického    zákonů souvisejících s jeho zavedením
                      směru a 3 roky odborné praxe


Posuzování vlivů na životní prostředí   Vysokoškolské vzdělání příslušného směru   Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování
                     a 6 let praxe v oboru a osvědčení podle § 6  vlivu na životní prostředí, a § 2 a
                     a 9 zákona č. 244/1992 Sb.          3 vyhlášky č. 499/1992 Sb.

Technicko-organizační činnost v oblasti  Vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru   § 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o
požární ochrany              požární ochrana nebo střední škola požární   požární ochraně, ve znění zákona č.
                     ochrany nebo osvědčení o odborné způsobilosti 203/1994 Sb.
                     vydané Ministerstvem vnitra

Horský průvodce              Osvědčení o odborné způsobilosti vydané    Platí v rozsahu osvědčení
                     Horskou službou příslušné oblasti

Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí  Středoškolské vzdělání zakončené maturitní   Zákon č. 174/1950 Sb., o dražbách
                     zkouškou a 5 let praxe v obchodní činnosti   mimo exekuci, ve znění zákona
                                             č. 513/1991 Sb.

Psychologické poradenství a diagnostika  a) řádně ukončené jednooborové studium psychologie
                       na české vysoké škole univerzitního
                       typu, popř. na zahraniční vysoké škole, které
                       bylo státem uznáno za rovnocenné, a 3 roky
                       odborné praxe v příslušné specializaci nebo
                     b) řádně ukončené studium psychologie v kombinaci
                       s jiným oborem na české vysoké škole
                       univerzitního typu a 5 let praxe v příslušné
                       specializaci".
114. Příloha č. 3 zní:
 
"Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.
                       KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI

Obor          Požadovaná odborná      Podmínky, jejichž   Orgán státní správy,   Poznámka
            a jiná zvláštní způsobilost splnění se vyžaduje  který se vyjadřuje
            podle § 27 odst. 1 a 2    podle § 27 odst. 3   k žádosti o koncesi
            živnostenského zákona    živnostenského zákona

 1               2             3           4            5

SKUPINA 302: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vývoj, výroba, opravy,  a) vyučení v oboru nástrojař           Příslušné ústřední orgány § 63 zákona č. 288/1995
úpravy, přeprava, nákup,   -puškař nebo zbrojíř a 3 roky         státní správy republiky  Sb., o střelných
prodej, půjčování,      praxe v oboru nebo v příbuzném        a Ministerstvo      zbraních a střelivu
uschovávání                                vnitra*)         (zákon o střelných
a znehodnocování       oboru nebo                                zbraních),
zbraní podléhajících   b) středoškolské vzdělání a 3 roky                     *) § 1 odst. 5 zákona č.
registraci podle zákona   praxe v oboru nebo v příbuzném                      451/1991 Sb., kterým
               oboru nebo                                se stanoví některé
             c) vysokoškolské vzdělání a 3 roky                      další předpoklady pro
               praxe v oboru                               výkon některých funkcí
                                                    ve státních orgánech a
             Pro nákup, prodej, půjčování                         organizacích České a
             a úschovu zbraní:                              Slovenské Federativní
             a) vyučení v oboru prodavač zbraní                      Republiky, České
               a střeliva nebo v příbuzném oboru                     republiky a Slovenské
               a 3 roky praxe     v obchodní činnosti                    republiky
               se zbraněmi a střelivem nebo
             b) vyučení v oboru puškař nebo
               zbrojíř a 3 roky praxe v oboru
               a 1 rok praxe v obchodní činnosti
               se zbraněmi a střelivem nebo
             c) středoškolské vzdělání ekonomického
               směru a 2 roky praxe
               v obchodní činnosti se zbraněmi
               a střelivem nebo středoškolské
               vzdělání v odbornosti výzbrojní
               a výstrojní a 2 roky praxe
               v obchodní činnosti nebo
             d) vysokoškolské vzdělání ekonomického
               směru a 1 rok praxe v obchodní
               činnosti se zbraněmi a střelivem
               nebo vysokoškolské vzdělání
               vojenského směru v odbornosti
               výzbrojní a výstrojní
               a 1 rok praxe v obchodní
               činnosti se zbraněmi a střelivem

Vývoj, výroba, opravy,   Odborná způsobilost stanovená         Příslušné ústřední orgány  § 63 zákona č. 288/1995
úpravy, nákup, prodej,   pro obor vývoj, výroba, opravy,        státní správy republiky a  Sb., o střelných
půjčování, uschovávání,  úpravy, přeprava, nákup, prodej,       *) Ministerstvo vnitra    zbraních a střelivu
přeprava a znehodnocování půjčování, uschovávání a                         (zákon o střelných
střeliva do zbraní     znehodnocování zbraní podléhajících                    zbraních), pro vývoj a
podléhajících registraci  registraci, podle skupiny 302                      výrobu střeliva § 23 odst.
podle zákona        přílohy č. 3 živnostenského zákona                   1 zákona ČNR č. 61/1988
                                                  Sb., o hornické činnosti,
                                                  výbušninách a o státní
                                                  báňské správě, ve znění
                                                  zákona ČNR č. 542/1991
                                                  Sb.,
                                                  *) § 1 odst. 5 zákona č.
                                                   451/1991 Sb., kterým se
                                                   stanoví některé další
                                                   předpoklady pro výkon
                                                   některých funkcí ve
                                                   státních orgánech a
                                                   organizacích České a
                                                   Slovenské Federativní
                                                   Republiky, České
                                                   republiky a Slovenské
                                                   republiky

Vývoj, výroba, opravy,   Odborná způsobilost stanovená         Příslušné ústřední orgány  § 63 zákona č. 288/1995
úpravy, nákup, prodej,   pro obor vývoj, výroba, opravy,        státní správy republiky a  Sb., o střelných
půjčování, uschovávání,  úpravy, přeprava, nákup, prodej,       *) Ministerstvo vnitra    zbraních a střelivu
a znehodnocování      půjčování, uschovávání a                          (zákon o střelných
vojenských zbraní     znehodnocování zbraní podléhajících                    zbraních)
              registraci, podle skupiny 302                      *) § 1 odst. 5 zákona č.
              přílohy č. 3 živnostenského zákona                     451/1991 Sb., kterým se
                                                    stanoví některé další
                                                    předpoklady pro výkon
                                                    některých funkcí ve
                                                    státních orgánech a
                                                    organizacích České a
                                                    Slovenské Federativní
                                                    Republiky, České
                                                    republiky a Slovenské
                                                    republiky

Vývoj, výroba, opravy,   Odborná způsobilost stanovená                       § 63 zákona č. 288/1995
úpravy, nákup, prodej,   pro obor vývoj, výroba, opravy,                      Sb., o střelných
půjčování, uschovávání,  úpravy, přeprava, nákup, prodej,                     zbraních a střelivu
a znehodnocování      půjčování, uschovávání a                         (zákon o střelných
vojenského střeliva0.   znehodnocování zbraní podléhajících                    zbraních)
              registraci, podle skupiny 302                       § 23 odst. 1
              přílohy č. 3 živnostenského zákona                    zákona ČNR č. 61/1988
                                                Sb., o hornické činnosti,
                                                   výbušninách a o státní
                                                   báňské správě, ve znění
                                                   zákona ČNR č. 542/1991
                                                   Sb.,
                                                 *) § 1 odst. 5 zákona č.
                                                   451/1991 Sb., kterým se
                                                   stanoví některé další
                                                   předpoklady pro výkon
                                                   některých funkcí ve
                                                   státních orgánech a
                                                   organizacích České a
                                                   Slovenské Federativní
                                                   Republiky, České
                                                   republiky a Slovenské
                                                   republiky

Provozování střelnic   a) středoškolské vzdělání na      Příslušné ústřední orgány   § 63 zákona č. 288/1995 Sb.,
               vojenské nebo policejní škole    státní správy republiky a   o střelných zbraních a
               a 2 roky praxe v řízení střeleb   *) Ministerstvo vnitra     střelivu (zákon o střelných
               nebo                                zbraních),
             b) vysokoškolské     vzdělání                       *) § 1 odst. 5 zákona č.
               vojenského nebo policejního                      451/1991 Sb., kterým se
               směru nebo fakulta tělesné                       stanoví některé další
               výchovy a sportu a 2 roky                       předpoklady pro výkon
               praxe v řízení střeleb nebo                      některých funkcí ve
                                                  státních orgánech a
                                                  organizacích České a
                                                  Slovenské Federativní
                                                  Republiky, České
                                                  republiky a Slovenské
                                                  republiky
             c) průkaz rozhodčího nebo
               trenéra střeleb a 3 roky praxe
               v řízení střeleb nebo
               provozování střelnic


SKUPINA 304: Výroba zdravotnických výrobků, přesných a optických přístrojů a hodin

     1            2          3          4                5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hubení škodlivých živočichů,  Odborná způsobilost podle § 15      Příslušný orgán státní   Nařízení vlády ČSR č.
rostlin a mikroorganizmů    nařízení vlády ČSR č. 192/1988      hygienické služby*)     192/1988 Sb., o jedech a
a potlačování dalších     Sb., ve znění nařízení vlády ČR                   některých jiných látkách
škodlivých činitelů      č. 33/1992 Sb.                            škodlivých zdraví, ve
jedy, včetně ochranné                                        znění pozdějších předpisů
desinfekce, desinsekce a                                       *) zákon č. 20/1966 Sb.,
deratizace                                               o péči o zdraví lidu,
                                                    ve znění pozdějších
                                                    předpisů

Úřední měření         Autorizace udělená Úřadem         Úřad pro technickou    *) § 21 zákona č. 505/1990
                pro technickou normalizaci,        normalizaci, metrologii   Sb., o metrologii
                metrologii a státní zkušebnictví*)    a státní zkušebnictví


SKUPINA 305: Elektrické přístroje

     1              2         3           4              5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zřizování, montáž, údržba   Povolení (§ 4 zákona č. 110/1964     Ministerstvo hospodářství
a servis telekomunikačních   Sb., o telekomunikacích,
zařízení            ve znění zákona č. 150/1992 Sb.)


Poskytování           Povolení (§ 4 zákona č. 110/1964    Ministerstvo hospodářství
telekomunikačních služeb    Sb., o telekomunikacích,
                ve znění zákona č. 150/1992 Sb.)


SKUPINA 307: Výroba chemických výrobků

     1               2         3           4              5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výroba zvlášť        Odborná způsobilost podle § 15      Příslušný orgán hygienické  § 5, 15 nařízení vlády
nebezpečných jedů      nařízení vlády ČSR č. 192/1988      služby, Ministerstvo     ČSR č. 192/1988 Sb., o
               Sb., o jedech a některých jiných     vnitra*)           jedech a některých jiných
               látkách škodlivých zdraví, ve                     látkách škodlivých zdraví,
               znění nařízení vlády ČR č.                       ve znění nařízení vlády
               33/1992 Sb.                              ČR č. 33/1992 Sb.,
                                                 *) § 1 odst. 5 zákona č.
                                                   451/1991 Sb., kterým se
                                                   stanoví některé další
                                                   předpoklady pro výkon
                                                   některých funkcí ve
                                                   státních orgánech a
                                                   organizacích České a
                                                   Slovenské Federativní
                                                   Republiky, České
                                                   republiky a Slovenské
                                                   republiky


Výzkum, vývoj, výroba,   a) pro výzkum, vývoj, výrobu      Ministerstvo průmyslu     § 23, 35, 36 zákona ČNR
ničení, zneškodňování,     vysokoškolské vzdělání pří-     a obchodu a Ministerstvo    č.61/1988 Sb., o hornické
zpracování, nákup a      slušného technického směru      vnitra*)            činnosti, výbušninách a o
prodej výbušnin       b) pro ničení a zneškodňování                     státní báňské správě,
                průkaz pyrotechnika vydaný                     *) § 1 odst. 5 zákona č.
                orgánem státní báňské správy,                     451/1991 Sb., kterým se
                věk 21 let                              stanoví některé další
              c) pro nákup a prodej průkaz                       předpoklady pro výkon
                pyrotechnika nebo střelmistra                     některých funkcí ve
                nebo technického vedoucího                      státních orgánech a
                odstřelů nebo odpalovače o                      organizacích České a
                ohňostrojů nebo osvědčení o odborné                  Slovenské Federativní
                způsobilosti vydané obvodním                     Republiky, České
                báňským úřadem                            republiky a Slovenské
                                                   republiky

Výroba a zpracování     a) vysokoškolské vzdělání v oboru     Ministerstvo průmyslu   Zákon č. 136/1994 Sb., o
paliv a maziv         chemie a 4 roky praxe v oboru nebo   a obchodu         barvení a značkování
              b) středoškolské vzdělání v oboru                   některých uhlovodíkových
                chemie zakončené maturitní                    paliv a maziv a o opatřeních
                zkouškou a 5 let praxe v oboru                   s tím souvisejících


SKUPINA 314: Ostatní

      1                    2       3           4               5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provádění trhacích a   a) střelmistrovský průkaz           Ministerstvo vnitra*)    § 27, 35 a 36 zákona ČNR
ohňostrojných prací     vydaný orgánem státní báňské                     č. 61/1988 Sb., o hornické
               správy, věk 21 let nebo                        činnosti, výbušninách a o
             b) střelmistrovský průkaz s                       státní báňské správě,
               odbornou způsobilostí                         *) § 1 odst. 5 zákona č.
               technického vedoucího odstřelů                     451/1991 Sb., kterým se
               vydaný orgánem státní báňské                      stanoví některé další
               správy, věk 24 let nebo                        předpoklady pro výkon
             c) průkaz odpalovače ohňostrojů                      některých funkcí ve
               vydaný orgánem státní                         státních orgánech a
               báňské správy                              organizacích České a
                                                   Slovenské Federativní
                                                   Republiky, České
                                                   republiky a Slovenské
                                                   republiky

Směnárenská činnost   Středoškolské vzdělání Schválení provozovny  Česká národní banka     Zákon č. 219/1995 Sb.,
             zakončené maturitní                            devizový zákon
             zkouškou

Silniční motorová    § 6 zákona č. 111/1994 Sb.,          Dopravní úřad v místě
doprava osobní      o silniční dopravě               sídla nebo trvalého
                                    pobytu žadatele

Silniční motorová    § 6 zákona č. 111/1994 Sb.,          Dopravní úřad v místě
doprava nákladní     o silniční dopravě, s výjimkou         sídla nebo trvalého
             vozidel do 3,5 t užitečné nebo         pobytu žadatele
             6 t celkové hmotnosti

Taxislužba        Územní rozsah                 Dopravní úřad, v jehož   Zákon č. 111/1994 Sb.,
             oprávnění                   obvodu má být doprava    o silniční dopravě
                                    provozována

Vnitrozemská vodní   a) vysokoškolské vzdělání            Příslušný orgán státní   Zákon č. 114/1995 Sb.,
doprava          v oborech ekonomického            správy v oblasti dopravy  vnitrozemské plavbě
              nebo právního nebo
              technického nebo dopravního
              zaměření nebo
            b) úplné střední odborné
              vzdělání v oborech
              ekonomického nebo právního nebo
              technického nebo dopravního
              zaměření

Letecká doprava a     Pro obor letecká doprava:          Příslušný orgán státní   § 53 zákona č. 47/1956
letecké práce      a) vysokoškolské vzdělání            správy v oblasti dopravy  Sb. o civilním letectví
              v oborech ekonomického,                         (letecký zákon), ve znění
                                                  zákona č. 43/1976 Sb.
              právního, technického nebo                        a zákona č. 305/1993 Sb.,
              dopravního zaměření a 3 roky                       vyhláška č. 209/1964 Sb.,
              praxe v provozu letecké                         o zřízení Státní letecké
              dopravy nebo                               inspekce a Správy
            b) úplné střední odborné vzdělání                      dopravních letišť,
              v oborech ekonomického,                         ve znění vyhlášky č.
              právního, technického nebo                        104/1977 Sb.
              dopravního zaměření a 5 roků
              praxe v provozu letecké dopravy

              Pro obor letecké práce:
            a) vyučení v oboru a 3 roky
              praxe v oboru nebo v příbuzném
              oboru nebo
            b) středoškolské vzdělání a 2 roky
              praxe v oboru nebo v příbuzném
              oboru nebo
            c) vysokoškolské vzdělání a 1 rok
              praxe v oboru nebo v příbuzném
              oboru

Výuka a výcvik ve střelbě a) středoškolské vzdělání na      Příslušné ústřední orgány  § 63 zákona č. 288/1995 Sb.,
se zbraní           vojenské nebo policejní škole    státní správy republiky a  o střelných zbraních a střelivu
               a 2 roky praxe v řízení střeleb   *) Ministerstvo vnitra   (zákon o střelných zbraních),
               nebo                              *) § 1 odst. 5 zákona č.
              b) vysokoškolské vzdělání                       451/1991 Sb., kterým se
               vojenského nebo policejního                    stanoví některé další
               směru nebo fakulta tělesné                     předpoklady pro výkon
               výchovy a sportu a 2 roky praxe                  některých funkcí ve
                v řízení střeleb nebo                       státních orgánech a
              c) průkaz rozhodčího nebo trenéra                   organizacích České a
               střeleb a 3 roky praxe                       Slovenské Federativní
               v řízení střeleb nebo                       Republiky, České
               provozování střelnic                        republiky a Slovenské
                                                 republiky

Obnova kulturních památek   Povolení dle § 14 odst. 8 zákona    Ministerstvo kultury   § 14 odst. 8 zákona ČNR
nebo jejich částí, které   ČNR č. 20/1987 Sb., o státní                   č.20/1987 Sb., o státní
jsou díly výtvarných umění  památkové péči, a odborná způsobilost              památkové péči, ve znění
nebo uměleckořemeslnými    podle § 10 odst. 5 vyhlášky č. 66/1988 Sb.            zákona ČNR č. 242/1992 Sb.
pracemi

Provozování vodovodů*)   a) vyučení v oboru nebo v      Ministerstvo zemědělství**) *) § 30 zákona č. 138/1973
a kanalizací          příbuzném oboru a 3 roky praxe                  Sb., o vodách (vodní zákon),
                v oboru nebo                         **) § 29 zákona č. 130/1974 Sb.,
              b) středoškolské vzdělání v                     o státní správě ve vodním
                oboru a 2 roky praxe v oboru                   hospodářství, ve znění
                nebo v příbuzném oboru nebo                    zákona ČNR č. 23/1992 Sb.
              c) vysokoškolské vzdělání v oboru
                1 rok praxe v oboru nebo
                    v příbuzném oboru

Zpracování tabáku a výroba a) vysokoškolské vzdělání v oboru  Ministerstvo zemědělství  Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení
tabákových výrobků       potravinářské chemie nebo                   státního tabákového monopolu
                zemědělství a 3 roky praxe                  a o opatřeních s tím
                nebo                             souvisejících, ve znění zákona
              b) středoškolské vzdělání v oboru                č. 45/1994 Sb.
                potravinářské chemie nebo
                zemědělství zakončené maturitní
                zkouškou a 6 let praxe

Podnikání v oblasti      Způsobilost podle § 6 a 7      Příslušný orgán státní   *) § 6 zákona č. 28/1984 Sb.,
související s využíváním   vyhlášky č. 59/1972 Sb., o ochraně správy pro jadernou      o státním dozoru nad
ionizujícího záření nebo   zdraví před ionizujícím zářením,  bezpečnost,*) státní orgán   jadernou bezpečností
jaderné energie        a § 8 zákona č. 28/1984 Sb.,    hygienické služby**)      jaderných zařízení,
                                               zákon č. 287/1993
               o státním dozoru nad jadernou                  Sb., o působnosti Státního
               bezpečností jaderných zařízení                 úřadu pro jadernou bezpečnost,
                                               vyhláška č. 59/1972 Sb.,
                                               o ochraně zdraví před
                                               ionizujícím zářením
                                               **) § 70 a 71 zákona č.
                                                20/1966 Sb., o péči o zdraví
                                                lidu, ve znění pozdějších
                                                předpisů

Nákup, prodej a skladování                    Ministerstvo průmyslu    Zákon č. 136/1994 Sb., o
paliv a maziv včetně                       a obchodu          barvení a značkování některých
jejich dovozu s výjimkou                                   uhlovodíkových paliv a maziv
výhradního nákupu, prodeje                                  a o opatřeních s tím
a skladování paliv                                      souvisejících
a maziv ve spotřebitelském
balení do 50 kg na jeden
kus balení

Provozování čerpacích                       Ministerstvo průmyslu   Zákon č. 136/1994 Sb., o
stanic s palivy a mazivy                      a obchodu         barvení a značkování některých
                                               uhlovodíkových paliv a maziv
                                               a o opatřeních s tím
                                               souvisejících

Podnikání v oblasti    a) středoškolské vzdělání Územní rozsah Příslušný orgán státní  § 2 a 4 zákona č. 238/1991
nakládání s nebezpečnými   v oboru a 5 let praxe v  oprávnění  správy v oblasti     Sb., o odpadech
odpady            oboru nebo v příbuzném         životního prostředí
               oboru nebo
             b) vysokoškolské vzdělání
               a 4 roky praxe v oboru
               nebo v příbuzném oboru

Poskytování technických  a) vyučení v oboru nebo  Spolehlivost a  Ministerstvo vnitra
služeb k ochraně majetku   v příbuzném oboru a 3  bezúhonnost
a osob            roky praxe v oboru nebo  všech
               v příbuzném oboru nebo zaměstnanců
             b) středoškolské vzdělání
               v oboru nebo v příbuzném
               oboru a 2 roky praxe v oboru
               nebo v příbuzném oboru nebo
             c) vysokoškolské vzdělání
               v oboru nebo v příbuzném
               oboru a 1 rok praxe v oboru
               nebo v příbuzném oboru

Pohřební služba                            Příslušný orgán státní
                                   hygienické služby

Provozování pohřebišť                         Příslušný orgán státní
a krematorií                             hygienické služby a souhlas
                                   obce

Služby soukromých   Středoškolské vzdělání    Spolehlivost   Ministerstvo vnitra*)    *) § 1 odst. 5 zákona č.
detektivů       zakončené maturitní     všech                      451/1991 Sb., kterým se
            zkouškou           zaměstnanců                   stanoví některé další
                          podle § 27                    předpoklady pro výkon
                          odst. 2                     některých funkcí ve
                          živnostenského                  státních orgánech a
                          zákona                      organizacích České a
                                                   Slovenské Federativní
                                                   Republiky, České
                                                   republiky a Slovenské
                                                   republiky

Podniky zajišťující Středoškolské vzdělání     Spolehlivost   Ministerstvo vnitra*)    *) § 1 odst. 5 zákona č.
ostrahu a osob    zakončené maturitní      všech                      451/1991 Sb., kterým se
           zkouškou            zaměstnanců                   stanoví některé další
                          podle § 27                    předpoklady pro výkon
                          odst. 2                     některých funkcí ve
                          živnostenského                  státních orgánech a
                          zákona                      organizacích České a
                                                   Slovenské Federativní
                                                   Republiky, České
                                                   republiky a Slovenské
                                               republiky
Čl.II
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slovem "řemeslných" spojka "a" nahrazuje čárkou a za slovem "vázaných" se doplňují tato slova: "a živností provozovaných průmyslovým způsobem".
2. V § 2 odst. 1 se vypouštějí písmena b) a c) a písmena d), e) a f) se označují jako písmena b), c) a d).
3. V § 2 odst. 1 nově označené písmeno c) zní:
"c) ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona v oblasti živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích vázaných, živností koncesovaných a živností provozovaných průmyslovým způsobem,".
4. V § 2 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle ustanovení § 61, 63a a § 65 odst. 1 živnostenského zákona v oblasti živností ohlašovacích volných.".
5. V § 3 písm. a) se na konci připojují tato slova: "kromě živností provozovaných průmyslovým způsobem,".
6. § 3 písm. d) zní:
"d) ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona v oblasti živností ohlašovacích volných s výjimkou živností provozovaných průmyslovým způsobem a pokut podle ustanovení § 61, 63a a § 65 odst. 1 živnostenského zákona,".
7. V § 3 se vypouštějí písmena b) a c) a písmena d) a e) se označují jako písmena b) a c).
8. V § 4 odst. 1 se slova "§ 2 odst. 1 písm. f) a odst. 2" nahrazují slovy "§ 2 odst. 1 písm. d)" a vypouští se druhá věta.
9. V § 5 odst. 1 písm. b) se vypouští část věty za středníkem a středník se nahrazuje čárkou.
10. V § 5 odst. 2 se slova "odstavce 1 písm. b) a d)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. d)".
11. V § 5 odst. 3 se slova "odstavce 1 písm. b) až d)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. c) a d)".
12. § 6 odst. 1 písm. a) se vypouští a označení písmene b) se ruší.
13. § 6 odst. 2 písm. b) se vypouští, označení písmene a) se ruší a na konci věty se čárka nahrazuje tečkou.
Čl.III
Přechodná ustanovení
1. Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění, o jehož vzniku bylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, a jeho zánik se řídí tímto zákonem.
2. Podnikatel provozující živnost na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona je povinen, pokud tento zákon vyžaduje pro získání živnostenského oprávnění a provozování živnosti splnění podmínek odlišných od podmínek stanovených dosavadní právní úpravou, s výjimkou povinností stanovených v bodu 7, doložit jejich splnění na výzvu živnostenského úřadu, příslušného podle sídla nebo místa podnikání, a to do devíti měsíců od doručení výzvy. To neplatí v případě, že splnění odlišných podmínek vyplývá již z dokladů, které podnikatel předložil v řízení podle dosavadních předpisů, anebo jedná-li se o živnost řemeslnou ve smyslu bodu 6. Živnostenský úřad vyzve podnikatele k doložení splnění podmínek provozování živnosti do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
3. Zjistí-li živnostenský úřad, že podmínky provozování živnosti jsou splněny, rozhodne o změně živnostenského listu nebo koncesní listiny. Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací živnosti na živnost koncesovanou, místo rozhodnutí o změně vydá koncesní listinu. Došlo-li ze zákona ke změně koncesované živnosti na živnost ohlašovací, místo rozhodnutí o změně vydá živnostenský list. Pokud podnikatel na výzvu živnostenského úřadu nedoloží splnění podmínek provozování živnosti, jedná se o závažné porušení tohoto zákona. Vyplývá-li splnění podmínek z dokladů předložených podnikatelem živnostenskému úřadu v předcházejících řízeních, vydá živnostenský úřad rozhodnutí o změně, živnostenský list nebo koncesní listinu nejpozději do devíti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
4. Živnostenské oprávnění pro činnost, která podle tohoto zákona není živností, zaniká uplynutím lhůty jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; v téže lhůtě pozbývá platnosti i průkaz živnostenského oprávnění. V podnikatelské činnosti, která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na základě oprávnění k podnikatelské činnosti, které získaly před jeho účinností. Uplynutím této lhůty tato oprávnění zanikají a po této lhůtě lze živnost provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění.
5. Ohlášení živnosti a žádosti o koncesi podané přede dnem účinnosti tohoto zákona, o kterých nebylo ke dni účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se projednají podle nové právní úpravy. Řízení o uložení pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění, o pozastavení provozování živnosti a o postihu za neoprávněné podnikání, o kterých nebylo přede dnem účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se dokončí podle dosavadní právní úpravy, pokud není pro účastníka řízení právní úprava tohoto zákona příznivější.
6. Pro provozování živnosti řemeslné, která podle dosavadní úpravy byla živností volnou a která byla provozována na základě živnostenského listu, o jehož vydání bylo rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se nepožaduje šest let splnění zvláštních podmínek pro provozování živnosti podle tohoto zákona.
7. Fyzická osoba s dlouhodobým pobytem na území České republiky, která provozuje ode dne účinnosti tohoto zákona živnost v režimu zahraniční osoby, může v podnikatelské činnosti, která je živností, pokračovat po dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na základě oprávnění, které získala před jeho účinností. Pokud v této lhůtě nedoloží živnostenskému úřadu doklady o tom, že splnila podmínky stanovené tímto zákonem, oprávnění provozovat živnost uplynutím této lhůty zaniká.
8. Odpovědný zástupce musí splnit znalost českého jazyka podle § 11 odst. 2 nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona.
9. Úkony provedené podle přechodných ustanovení tohoto zákona jsou osvobozeny od správních poplatků.
Čl.IV
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška Ministerstva chemického průmyslu č. 58/1961 Sb., o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné hmoty.
Čl.V
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších zákonů.
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty