121/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Schválený:
121/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. března 1993, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, se mění a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 3 zní:
"(3) Komory jsou sdruženími podnikatelů (právnických i fyzických osob)1) přijatých za jejich členy.".
Poznámka č. 1) pod čarou zní:
"1) § 2 odst. 2 písm. a), b), d) obchodního zákoníku.".
2. V § 3 odst. 5 se odkaz č. 1) na poznámku pod čarou u slova "zákona" označuje číslicí 2). Poznámka pod čarou č. 1) se označuje číslicí 2).
3. V § 4 odst. 1 písm. b) se odkaz č. 2 na poznámku pod čarou u slova "předpisů" označuje číslicí 3). Poznámka pod čarou č. 2 se označuje číslicí 3).
4. V § 5 odst. 1 se za slovem "komory" nahrazuje slovo "jsou" slovy "mohou být". Číslice "3)" v odkazu na poznámku pod čarou u slova "činnost" se nahrazuje číslicí "1)" a poznámka č. 3) pod čarou se vypouští.
5. V § 5 odst. 2 se za slovem "komory" nahrazuje slovo "jsou" slovy "mohou být".
6. § 5 odst. 3 zní:
"(3) Členství podnikatelů v komoře je dobrovolné. Na základě písemné žádosti podnikatele rozhoduje o přijetí za člena představenstvo okresní komory nebo společenstva. Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů.".
7. § 5 odst. 4 zní:
"(4) Členství v komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů komor na základě
a) zániku oprávnění k podnikatelské činnosti,
b) úmrtí,
c) zániku právnické osoby,
d) oznámení o vystoupení z komory,
e) vyloučení z komory.".
8. § 5 odst. 5 až 8 se vypouštějí.
9. V § 8 odst. 3 se za písmeno h) vkládá písmeno i), které zní:
"i) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí za člena komory a o jeho vyloučení,".
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).
10. V § 9 odst. 4 písm. b) se vypouštějí slova "u členů komory podle § 5 odst. 6".
11. § 21 se vypouští.
Čl.II
Přechodné ustanovení
Členství v Hospodářské komoře České republiky, které osobám uvedeným v § 5 odst. 1 zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, vzniklo dnem 1. července 1992, zaniká uplynutím tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tyto osoby k tomuto datu neoznámí představenstvu okresní komory, že zůstávají členy komory.
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1993.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty