167/2004 Sb. , kterým se mění zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Schválený:
167/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. března 2004,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Změna: 541/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl.I
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb. a zákona č. 119/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 2c) zní:
"e) provádění archeologických výzkumů.2c)
2c) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 2c) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2d), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 3 odst. 2 písm. a) se slovo "středních" nahrazuje slovem "dalších".
3. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova "zařizování a správa kolektivních majetkových účastí13)" nahrazují slovy "činnost osob zabývajících se kolektivním investováním13)".
Poznámka pod čarou č. 13) zní:
"13) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.".
4. V § 3 odst. 3 písmeno d) zní:
"d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,16)".
5. V § 3 odst. 3 písm. f) se slova "přímým spotřebitelům" zrušují.
6. V § 3 odst. 3 se písmena s) a t) včetně poznámky pod čarou č. 23b) zrušují.
Dosavadní písmena u) až ag) se označují jako písmena s) až ae).
7. V § 3 odst. 3 písmeno t) včetně poznámky pod čarou č. 23d) zní:
"t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu,23d)
23d) Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
§ 45 až 47 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.".
8. Poznámka pod čarou č. 1) se zrušuje, a to včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.
9. V § 3 poznámky pod čarou č. 3), 4), 16), 17), 23), 23g) a 23h) znějí:
"3) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
23) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
23g) § 18 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
23h) § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.".
10. V § 5 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 24a) zní:
"(3) Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků,24a) pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.
24a) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 24a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 24b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
11. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle odstavce 3 se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
12. V § 5 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 24b) a 24c) zní:
"(5) Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona24b) povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující povolení k pobytu za účelem podnikání. Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého podniku.24c)
24b) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
24c) § 21 odst. 3 obchodního zákoníku.".
13. V § 5 odst. 6 se slova "bylo přiznáno postavení uprchlíka podle zvláštních předpisů25)" nahrazují slovy "byl udělen azyl podle zvláštních právních předpisů25)".
Poznámka pod čarou č. 25) zní:
"25) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.".
14. V § 6 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad,".
15. V § 6 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které zní:
"e) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.".
16. V § 6 odst. 2 písmeno a) zní:
a) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,".
17. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.
18. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.
19. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku živnostenského oprávnění se nepožaduje prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá živnostenské oprávnění pro provozování dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci odpovědného zástupce pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
20. V § 7 odst. 4 větě první se za slovo "stanoví" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 25a).
Poznámka pod čarou č. 25a) zní:
"25a) Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.".
21. V § 7a odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Na označení předmětu podnikání se nevztahuje § 45 odst. 4 věta druhá a třetí.".
22. V § 7a odst. 2 se za větu druhou vkládá věta "V návrhu je podnikatel povinen rovněž vymezit živnosti, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou dílčími prvky technologického procesu.".
23. V § 10 odst. 1 se slova "odstavci 7" nahrazují slovy "odstavci 8".
24. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova "a v odstavci 6" nahrazují slovy "a v § 47 odst. 6".
25. V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 28a) zní:
"(2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního právního předpisu,28a) které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku, vzniká živnostenské oprávnění podle odstavce 1 písmen a) a b).
28a) Například zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.
26. V § 10 odst. 4 písm. a) se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku", slova "obchodní jméno" se nahrazují slovy "obchodní firmu", za slova "adresu jeho pobytu na území České republiky," se vkládají slova "pokud mu byl pobyt povolen," a za slova "předmět podnikání," se vkládají slova "dobu, na kterou byl průkaz živnostenského oprávnění vydán".
27. V § 10 odst. 4 písm. b) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firmu nebo název", za slova "předmět podnikání," se vkládají slova "dobu, na kterou byl průkaz živnostenského oprávnění vydán,", za slova "organizační složky" se vkládá slovo "podniku" a na konci písmene b) se doplňují slova "pokud mu byl pobyt povolen,".
28. V § 10 odst. 8 se věty první a druhá nahrazují větou "Osobám uvedeným v odstavcích 6 a 7 vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního rejstříku.".
29. V § 11 odst. 1 věta druhá zní: "Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.".
30. V § 11 odstavec 2 zní:
"(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) až c) a § 7.".
31. V § 11 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
32. V § 11 odst. 4 písm. c) se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku".
33. V § 11 se na konci odstavce 5 doplňují věty "Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je povinen oznámit živnostenskému úřadu i odpovědný zástupce, zjistí-li, že podnikatel povinnost oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce nesplnil. Současně musí prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce třicátým dnem po doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, neoznámil-li podnikatel živnostenskému úřadu ustanovení jiného odpovědného zástupce před uplynutím této lhůty. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.".
34. V § 11 se na konci odstavce 7 doplňují věty "Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je povinen oznámit živnostenskému úřadu i odpovědný zástupce, zjistí-li, že podnikatel povinnost oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce nesplnil. Současně musí prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce třicátým dnem po doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, neschválil-li živnostenský úřad jiného odpovědného zástupce před uplynutím této lhůty. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.".
35. V § 11 se odstavec 10 zrušuje.
36. V § 13 odst. 2 větě třetí se slova "bydliště na území České republiky" nahrazují slovy "pobyt na území České republiky, pokud jej tento zákon vyžaduje,".
37. V § 13 odst. 4 větě druhé se slo