167/2004 Sb., kterým se mění zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Schválený:
167/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. března 2004,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Změna: 541/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl.I
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb. a zákona č. 119/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 2c) zní:
"e) provádění archeologických výzkumů.2c)
2c) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 2c) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2d), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 3 odst. 2 písm. a) se slovo "středních" nahrazuje slovem "dalších".
3. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova "zařizování a správa kolektivních majetkových účastí13)" nahrazují slovy "činnost osob zabývajících se kolektivním investováním13)".
Poznámka pod čarou č. 13) zní:
"13) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.".
4. V § 3 odst. 3 písmeno d) zní:
"d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,16)".
5. V § 3 odst. 3 písm. f) se slova "přímým spotřebitelům" zrušují.
6. V § 3 odst. 3 se písmena s) a t) včetně poznámky pod čarou č. 23b) zrušují.
Dosavadní písmena u) až ag) se označují jako písmena s) až ae).
7. V § 3 odst. 3 písmeno t) včetně poznámky pod čarou č. 23d) zní:
"t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu,23d)
23d) Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
§ 45 až 47 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.".
8. Poznámka pod čarou č. 1) se zrušuje, a to včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.
9. V § 3 poznámky pod čarou č. 3), 4), 16), 17), 23), 23g) a 23h) znějí:
"3) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
23) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
23g) § 18 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
23h) § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.".
10. V § 5 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 24a) zní:
"(3) Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků,24a) pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.
24a) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 24a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 24b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
11. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle odstavce 3 se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
12. V § 5 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 24b) a 24c) zní:
"(5) Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona24b) povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující povolení k pobytu za účelem podnikání. Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého podniku.24c)
24b) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
24c) § 21 odst. 3 obchodního zákoníku.".
13. V § 5 odst. 6 se slova "bylo přiznáno postavení uprchlíka podle zvláštních předpisů25)" nahrazují slovy "byl udělen azyl podle zvláštních právních předpisů25)".
Poznámka pod čarou č. 25) zní:
"25) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.".
14. V § 6 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad,".
15. V § 6 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které zní:
"e) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.".
16. V § 6 odst. 2 písmeno a) zní:
a) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,".
17. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.
18. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.
19. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku živnostenského oprávnění se nepožaduje prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá živnostenské oprávnění pro provozování dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci odpovědného zástupce pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
20. V § 7 odst. 4 větě první se za slovo "stanoví" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 25a).
Poznámka pod čarou č. 25a) zní:
"25a) Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.".
21. V § 7a odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Na označení předmětu podnikání se nevztahuje § 45 odst. 4 věta druhá a třetí.".
22. V § 7a odst. 2 se za větu druhou vkládá věta "V návrhu je podnikatel povinen rovněž vymezit živnosti, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou dílčími prvky technologického procesu.".
23. V § 10 odst. 1 se slova "odstavci 7" nahrazují slovy "odstavci 8".
24. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova "a v odstavci 6" nahrazují slovy "a v § 47 odst. 6".
25. V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 28a) zní:
"(2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního právního předpisu,28a) které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku, vzniká živnostenské oprávnění podle odstavce 1 písmen a) a b).
28a) Například zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.
26. V § 10 odst. 4 písm. a) se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku", slova "obchodní jméno" se nahrazují slovy "obchodní firmu", za slova "adresu jeho pobytu na území České republiky," se vkládají slova "pokud mu byl pobyt povolen," a za slova "předmět podnikání," se vkládají slova "dobu, na kterou byl průkaz živnostenského oprávnění vydán".
27. V § 10 odst. 4 písm. b) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firmu nebo název", za slova "předmět podnikání," se vkládají slova "dobu, na kterou byl průkaz živnostenského oprávnění vydán,", za slova "organizační složky" se vkládá slovo "podniku" a na konci písmene b) se doplňují slova "pokud mu byl pobyt povolen,".
28. V § 10 odst. 8 se věty první a druhá nahrazují větou "Osobám uvedeným v odstavcích 6 a 7 vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního rejstříku.".
29. V § 11 odst. 1 věta druhá zní: "Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.".
30. V § 11 odstavec 2 zní:
"(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) až c) a § 7.".
31. V § 11 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
32. V § 11 odst. 4 písm. c) se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku".
33. V § 11 se na konci odstavce 5 doplňují věty "Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je povinen oznámit živnostenskému úřadu i odpovědný zástupce, zjistí-li, že podnikatel povinnost oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce nesplnil. Současně musí prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce třicátým dnem po doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, neoznámil-li podnikatel živnostenskému úřadu ustanovení jiného odpovědného zástupce před uplynutím této lhůty. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.".
34. V § 11 se na konci odstavce 7 doplňují věty "Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je povinen oznámit živnostenskému úřadu i odpovědný zástupce, zjistí-li, že podnikatel povinnost oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce nesplnil. Současně musí prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce třicátým dnem po doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, neschválil-li živnostenský úřad jiného odpovědného zástupce před uplynutím této lhůty. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.".
35. V § 11 se odstavec 10 zrušuje.
36. V § 13 odst. 2 větě třetí se slova "bydliště na území České republiky" nahrazují slovy "pobyt na území České republiky, pokud jej tento zákon vyžaduje,".
37. V § 13 odst. 4 větě druhé se slova "není-li dále stanoveno jinak" a věta třetí zrušují.
38. § 14 včetně poznámky pod čarou č. 29a) zní:
 
"§ 14
Dojde-li při přeměně společnosti nebo družstva podle zvláštního právního předpisu k zániku společnosti nebo družstva anebo k převodu jmění společnosti na jednoho společníka podle zvláštního právního předpisu,29a) může právní nástupce pokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění svého právního předchůdce za předpokladu, že do 15 dnů ode dne zániku svého právního předchůdce písemně oznámí pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a současně ohlásí ohlašovací živnost nebo podá žádost o koncesi podle tohoto zákona. Právo pokračovat v provozování živnosti podle věty první zaniká dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění právnímu nástupci nebo právní mocí rozhodnutí živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5, § 47 odst. 6, § 51 odst. 2 nebo § 53 odst. 2.
29a) § 69 a násl. obchodního zákoníku.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 29a) až 29e) se označují jako poznámky pod čarou č. 29b) až 29f), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
39. V § 17 odst. 2 se věta pátá nahrazuje větou "To neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50.".
40. V § 17 odst. 4 písmeno a) zní:
"a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,".
41. V § 17 odst. 4 písmeno c) zní:
"c) sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,".
42. V § 17 odst. 7 se věta první nahrazuje větou "Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno.".
43. V § 17 odst. 7 věta druhá zní: "Stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb musí být dále označen údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.".
44. V § 17 odst. 10 větě druhé se slova "svým obchodním jménem" nahrazují slovy "svou obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením".
45. V § 18 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Obec může v přenesené působnosti29e) vydat tržní řád formou nařízení obce.".
Poznámka pod čarou č. 29e) zní:
"29e) § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.".
46. V § 18 odst. 3 se slova "v obecně závazné vyhlášce vydané" nahrazují slovy "nařízením obce vydaným" a slova "tato vyhláška" se nahrazují slovy "toto nařízení obce".
47. V § 21 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 31e) zní:
"(2) Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost
a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona o uznávání odborné kvalifikace,31e)
b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona o uznávání odborné kvalifikace,31e)
c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 písm. c) zákona o uznávání odborné kvalifikace.31e)
Při posuzování odborné způsobilosti podle tohoto odstavce se použije § 19 zákona o uznávání odborné kvalifikace.31e)
31e) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).".
48. V § 21 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 31a) zní:
"d) diplomem, vysvědčením nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příslušné oblasti studijních oborů31a) a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
31a) § 45, 46 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 31a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 31c), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
49. V § 21 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) dokladem o uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.31b)".
50. V § 22 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) diplomem, vysvědčením nebo obdobným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příbuzné oblasti studijních oborů31a) a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,".
51. V § 22 odst. 5 se slova "písm. b)" nahrazují slovy "písm. f)".
52. V § 24 odstavec 2 zní:
"(2) Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Tyto osoby mohou prokázat odbornou způsobilost též doklady o odborné kvalifikaci ve smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace, které prokazují odbornou kvalifikaci stanovenou u jednotlivých živností v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při posuzování odborné způsobilosti podle tohoto odstavce se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace.".
53. V § 24 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Odborná způsobilost spočívající v délce praxe se nevyžaduje u fyzické osoby, která příslušnou živnost již provozovala nebo pro ni byla ustanovena jako odpovědný zástupce alespoň po dobu poloviny délky praxe uvedené v příloze č. 2 tohoto zákona.".
54. V § 27 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Tyto osoby mohou prokázat odbornou způsobilost též doklady o odborné kvalifikaci ve smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace, které prokazují odbornou kvalifikaci stanovenou u jednotlivých živností v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Při posuzování odborné způsobilosti podle tohoto odstavce se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
55. V § 28 odstavec 3 zní:
"(3) V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost podnikatele živnostenský úřad.".
56. V části třetí se označení hlav I, II, III a IV včetně jejich nadpisů zrušuje.
57. V § 31 odstavec 2 zní:
"(2) Podnikatel je povinen pro účely doručování písemností podle odstavce 16 viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku podniku, pokud ji zřizuje. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku podniku.".
58. V § 31 odst. 3 se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku".
59. V § 31 odst. 9 se věta druhá nahrazuje větou "Pokud má živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat splnění této podmínky pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku.".
60. V § 31 odst. 16 se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku".
61. V § 31 odst. 17 větě první se slova " , není-li dále stanoveno jinak" zrušují, ve větě druhé se slova "obchodním jménem" nahrazují slovy "obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením," a věta třetí a čtvrtá se zrušují.
62. § 32 se zrušuje.
63. V § 33 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
64. V § 34 odst. 1 se slova "Podnikatel provozující obchodní živnost uvedenou v § 33 písm. a) je oprávněn, zůstane-li zachována povaha živnosti, také:" nahrazují slovy "Podnikatel provozující živnost, která spočívá v maloobchodě nebo velkoobchodě, je oprávněn, zůstane-li zachována povaha živnosti, také".
65. Nadpis § 42 se zrušuje.
66. V § 42 odst. 1 se za slovo "podnikatel" vkládají slova "provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti".
67. § 43 zní:
 
"§ 43
Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 se vztahuje přiměřeně na podnikatele, který provozuje živnost, při níž poskytuje opravy nebo údržbu věcí, přepravu osob nebo věcí, ubytování, hostinskou činnost, zastavárenskou činnost a jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb, zůstane-li zachována povaha živnosti.".
68. V § 44 se nadpis "Rozsah oprávnění" a odstavec 1 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
69. V § 45 odst. 1 se za slova "organizační složku" a za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku".
70. V § 45 odst. 2 písm. a) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "popřípadě obchodní firmu" a slovo "údaj" se nahrazuje slovem "prohlásí".
71. V § 45 odst. 2 písm. c) se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku" a na konci písmene c) se doplňují slova "pokud mu byl pobyt povolen,".
72. V § 45 odst. 2 písm. e) se za slovo "podnikání" vkládají slova "s vymezením podle odstavce 4,".
73. V § 45 odst. 2 písmeno i) zní:
"i) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou; osoba, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt za účelem podnikání podle § 5 odst. 5, může ohlásit provozování živnosti nejdéle na dobu povoleného pobytu,".
74. V § 45 odst. 2 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.
75. V § 45 odst. 3 písmeno a) zní:
"a) obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo a bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, a prohlásí, zda jim soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda u nich trvá jiná překážka provozování živnosti, a způsob, jakým za právnickou osobu jednají, zda bylo této právnické osobě v posledních třech letech zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 a zda u ní trvá jiná překážka provozování živnosti,".
76. V § 45 odst. 3 písm. c) se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku" a na konci písmene c) se doplňují slova "pokud mu byl pobyt povolen,".
77. V § 45 odst. 3 písm. e) se za slovo "podnikání" doplňují slova "s vymezením podle odstavce 4".
78. V § 45 odst. 3 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.
79. § 46 včetně poznámky pod čarou č. 36d) zní:
 
"§ 46
(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení
a) v případě, že je
1. občanem České republiky, výpis z evidence Rejstříku trestů,36c) ne starší než 3 měsíce (dále jen "výpis z Rejstříku trestů"),
2. státním příslušníkem členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c), učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto bodu může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
3. občanem jiného státu než států uvedených pod body 1 a 2, výpis z Rejstříku trestů a odpovídající doklady vydané státem, jehož je fyzická osoba občanem, a státy, ve kterých se dlouhodobě (více než 3 měsíce nepřetržitě) zdržoval v posledních 3 letech. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
b) výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce; je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle písmene a) bodu 2; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
c) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
d) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie,
e) doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektům nebo prostorám na území České republiky, v nichž je místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo k objektu nebo prostorám, v němž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby,
f) výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce, je-li v něm zapsána,
g) doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem, včetně vymezení činností podle § 7a odst. 3,
h) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
i) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu,36d)
j) doklad o tom, že nemá daňové nedoplatky, pokud na území České republiky podnikala nebo podniká. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad; doklad nesmí být starší než 3 měsíce,
k) doklad o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud na území České republiky podnikala nebo podniká; doklad nesmí být starší než 3 měsíce.
(2) Právnická osoba připojí k ohlášení
a) výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce; je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle odstavce 1 písm. a) bodu 2; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
b) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
c) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka podniku na území České republiky byla zapsána v obchodním rejstříku, pokud byl již zápis proveden, a doklad o provozování podniku v zahraničí; doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
d) doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo,
e) doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby,
f) doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem včetně vymezení činností podle § 7a odst. 3,
g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.36d)
(3) Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, doloží též souhlas příslušného soudu (§ 12).
(4) Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu,31d) v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu.31e)
(5) Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání podle odstavce 4 se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu.
36d) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".
31e) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).".
80. V § 47 odst. 2 písm. a) se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku".
81. V § 47 odst. 2 písm. b) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku".
82. V § 47 odst. 3 písm. a) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firma nebo název" a za slova "organizační složky" se vkládá slovo "podniku".
83. V § 47 odst. 5 se slova "§ 10 odst. 5 a 6" nahrazují slovy "§ 10 odst. 6 a 7".
84. V § 47 odst. 6 se slova "§ 10 odst. 5 a 6" nahrazují slovy "§ 10 odst. 6 a 7".
85. V § 47 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5 a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, vydá živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě pro účely řízení o povolení k pobytu potvrzení o tom, že k datu vydání tohoto potvrzení splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Toto potvrzení neopravňuje k provozování živnosti.
(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu24b) do 6 měsíců ode dne vydání potvrzení podle odstavce 7, vydá živnostenský úřad do 15 dnů živnostenský list; nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, zahájí živnostenský úřad řízení o tom, že ohlášením oprávnění nevzniklo. V řízení postupuje přiměřeně podle odstavce 5.".
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 9 až 11.
86. V § 48 odst. 1 se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku".
87. V § 48 odst. 1 větě třetí se slova "podle § 47 odst. 8 a 9" nahrazují slovy "podle § 47 odst. 10 a 11".
88. V § 48 odst. 3 se slova "podle § 47 odst. 9" nahrazují slovy "podle § 47 odst. 11".
89. V § 49 odst. 1 se za slova "ohlášení živnosti" vkládají slova "a údajů vymezujících živnosti (§ 7a odst. 2 věta třetí)".
90. V § 49 odst. 2 větě první se za slova "pozastavení provozování živnosti" vkládají slova "nebo provede změnu přílohy průkazu živnostenského oprávnění pro živnost provozovanou průmyslovým způsobem".
91. V § 49 odst. 3 větě první se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku" a věta třetí zní: "Osoba zapsaná v obchodním rejstříku k ohlášení změny obchodní firmy a zahraniční osoba též k ohlášení změny umístění organizační složky podniku připojuje doklad o jejím provedení v obchodním rejstříku.".
92. V § 50 odst. 1 se za slova "organizační složku" a za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku".
93. V § 50 odst. 2 se slova "odst. 1, 2 a 3" zrušují.
94. V § 52 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Podala-li žádost o koncesi zahraniční fyzická osoba, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5, postupuje živnostenský úřad podle § 47 odst. 7 a 8 přiměřeně.".
95. V § 54 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen) a umístění organizační složky podniku v České republice, pokud ji zřizuje, a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice, pokud byl povolen) vedoucího organizační složky podniku v České republice,".
96. V § 54 odst. 2 písm. b) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku,".
97. V § 54 odst. 2 písmeno e) zní:
"e) doba, na kterou se koncese uděluje,".
98. V § 54 odst. 3 písm. a) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firma nebo název" a za slova "organizační složky" se vkládá slovo "podniku".
99. V § 54 odst. 3 písmeno d) zní:
"d) doba, na kterou se koncese uděluje,".
100. V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení koncesní listiny živnostenský úřad kdykoli opraví vydáním opravené koncesní listiny a doručí ji podnikateli.".
101. V § 56 odst. 1 věta druhá zní: "Pro oznámení změny obchodní firmy a u zahraniční osoby též pro oznámení změny umístění organizační složky podniku platí § 49 odst. 3.".
102. V § 56 odstavec 3 zní:
"(3) Změny týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti provede živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného podnětu. Následně vydá koncesní listinu se změněnými údaji ve lhůtě podle § 54 odst. 1.".
103. V § 57 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,".
104. V § 58 odst. 6 se za slova "v odstavcích 2 až 4" vkládají slova "nejedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 3 poslední věta".
105. V § 58 odst. 7 větě druhé se slova "obchodní jméno právnické nebo fyzické osoby" nahrazují slovy "obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo obchodní firmu nebo jméno a příjmení fyzické osoby" a za slova "organizační složky" se vkládá slovo "podniku".
106. V § 60 odst. 1 se za slova "organizační složku" vkládá slovo "podniku".
107. V § 60 odst. 2 písm. a) se slova "obchodní jméno" uvedená za slovy "identifikační číslo" nahrazují slovy "popřípadě obchodní firma", za slova "organizační složky" se vkládá slovo "podniku" a slova "obchodní jméno" uvedená za slovy "právnické osoby" se nahrazují slovy "obchodní firma nebo název".
108. V § 60 odst. 2 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) až p) se označují jako písmena k) až o).
109. V § 60 odst. 2 se na konci písmene n) doplňují slova "s výjimkou blokových pokut,".
110. V § 60 odst. 2 písmeno o) zní:
"o) další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění (§ 7a odst. 8, § 28 odst. 2 a § 45 odst. 4).".
111. V § 60 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 39) zní:
"(3) Rejstřík je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo podnikání, u zahraniční fyzické osoby též umístění organizační složky podniku v České republice, předmět podnikání, identifikační číslo, provozovny, provozování živnosti průmyslovým způsobem včetně rozsahu živnostenského oprávnění, pozastavení a přerušení provozování živnosti, datum zániku živnostenského oprávnění, prohlášení a zrušení konkursu, překážky provozování živnosti, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky podniku v České republice, identifikační číslo, předmět podnikání, provozovny, provozování živnosti průmyslovým způsobem včetně rozsahu živnostenského oprávnění, pozastavení a přerušení provozování živnosti, datum zániku živnostenského oprávnění, prohlášení a zrušení konkursu, vstup do likvidace, překážky provozování živnosti. Toto ustanovení platí obdobně pro ústřední evidenci podnikatelů.39)
39) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.".
112. V § 60 odstavce 6 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 38c) zní:
"(6) Údaje živnostenských rejstříků jsou vedeny v informačním systému ústřední evidence podnikatelů,39) jehož správcem38c) je Živnostenský úřad České republiky39) a provozovateli38c) v působnosti svých správních obvodů jsou obecní živnostenské úřady39) v rozsahu stanoveném odstavci 1 až 5 a krajské živnostenské úřady39) v rozsahu stanoveném odstavci 4 a 5. Živnostenský úřad České republiky39) do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.
(7) Údaje vedené v části ústřední evidence podnikatelů,39) která je veřejným seznamem, Živnostenský úřad České republiky39) zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům.
38c) § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.".
113. V § 60 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 38d) zní:
"(8) Ministerstvo vnitra poskytuje Živnostenskému úřadu České republiky39) pro potřeby vedení ústřední evidence podnikatelů39) z informačního systému evidence obyvatel38d)
a) u občanů České republiky, kteří jsou podnikateli, odpovědnými zástupci, vedoucími organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice, statutárními orgány nebo jejich členy, údaje:
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. státní občanství,
5. adresa místa trvalého pobytu,
6. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
7. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;
b) u cizinců vedených v informačním systému evidence obyvatel, kteří jsou subjekty oprávněnými provozovat živnost podle § 5, nebo kteří jsou odpovědnými zástupci, vedoucími organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice, statutárními orgány nebo jejich členy, údaje:
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. státní občanství,
5. druh a adresa místa pobytu,
6. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
7. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen jako den úmrtí.
Tyto údaje jsou poskytovány v elektronické podobě umožňující dálkový přístup a jsou využívány v informačním systému ústřední evidence podnikatelů pro kontrolní účely a k provádění jejich přímého zápisu do informačního systému ústřední evidence podnikatelů.
38d) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.".
114. V § 60a se slova "vztahujícími se na živnostenské podnikání a" nahrazují slovy "vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na".
115. V § 60b větě první se slovo "pracovníci" nahrazuje slovem "zaměstnanci" a za větu první se vkládá věta "Při kontrolní činnosti mohou zaměstnanci provádějící kontrolu pořizovat též zvukové a obrazové záznamy.".
116. V § 65 odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní:
"d) předloží nepravdivé prohlášení.".
117. V § 65 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
118. V § 66 odst. 5 větě první se slova "na místě" zrušují.
119. § 69 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 43) zrušuje.
120. Za § 69 se vkládá nový § 69a, který zní:
 
"§ 69a
(1) Státní příslušník členského státu Evropské unie, který je na území členského státu Evropské unie oprávněn provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 a následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství.
(2) Právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie, která je na území členského státu Evropské unie oprávněna provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 a následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství.
(3) Státní příslušníci dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, občané Švýcarské konfederace a právnické osoby se sídlem na území těchto států se považují pro účely tohoto ustanovení za osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2.
(4) Na poskytování služeb podle tohoto ustanovení se další ustanovení tohoto zákona nevztahují, s výjimkou povinnosti prokázat při kontrole podle § 60a oprávněnost poskytování služeb.".
121. § 70 zní:
 
"§ 70
Evropský hospodářský prostor
(1) Pro účely tohoto zákona se považuje za státního příslušníka členského státu Evropské unie i státní příslušník jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace. Za právnickou osobu se sídlem na území členského státu Evropské unie se pro účely tohoto zákona považuje i právnická osoba se sídlem v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru a právnická osoba se sídlem na území Švýcarské konfederace.
(2) Pokud tento zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo výkon podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, rozumí se tím i doklady vydané příslušným orgánem smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a doklady vydané příslušným orgánem Švýcarské konfederace a výkon činnosti na území těchto států.".
122. V § 71 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
123. V § 73a odst. 2 se slova "(§ 7 odst. 3)" nahrazují slovy "(§ 7 odst. 4)".
124. Příloha č. 1 zní:
 
"Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb.
ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI
------------------------------------------------------------------
Část A
------------------------------------------------------------------
SKUPINA 101: Kovy a kovové výrobky
Kovářství
Zámečnictví
Nástrojářství
Kovoobráběčství
Galvanizérství
Smaltérství
Slévárenství
Modelářství
------------------------------------------------------------------
SKUPINA 103: Motorové a ostatní dopravní prostředky
Opravy silničních vozidel
Opravy karoserií
Opravy ostatních dopravních prostředků
Opravy pracovních strojů
------------------------------------------------------------------
SKUPINA 104: Zdravotnické výrobky a výrobky jemné mechaniky
Hodinářství
------------------------------------------------------------------
SKUPINA 105: Elektrické stroje a přístroje
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných
čerpadel
------------------------------------------------------------------
SKUPINA 106: Zpracování kameniva a zemin, keramika
Broušení a leptání skla
Zpracování kamene
------------------------------------------------------------------
SKUPINA 107: Chemická výroba
Výroba kosmetických prostředků
------------------------------------------------------------------
SKUPINA 108: Potraviny a nápoje
Řeznictví a uzenářství
Mlynářství
Pivovarnictví a sladovnictví
Mlékárenství
Pekařství, cukrářství
------------------------------------------------------------------
SKUPINA 109: Textilie a oděvy
Barvení a chemická úprava textilií
------------------------------------------------------------------
SKUPINA 110: Kůže, kožené výrobky, pryžové výrobky a výrobky
       z plastických hmot
Zpracování gumárenských směsí
Zpracování kůží a kožešin
------------------------------------------------------------------
SKUPINA 111: Dřevařská výroba, výroba nábytku,
hudebních nástrojů a ostatních výrobků
Truhlářství
Zlatnictví a klenotnictví
Opravy hudebních nástrojů
------------------------------------------------------------------
SKUPINA 112: Papírenská a polygrafická výroba
Polygrafická výroba
------------------------------------------------------------------
SKUPINA 113: Stavebnictví
Zednictví
Tesařství
Pokrývačství
Klempířství
Štukatérství
Podlahářství
Izolatérství
Kominictví
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž suchých staveb
Kamnářství
------------------------------------------------------------------
SKUPINA 114: Ostatní
Čištění textilu a oděvů
Fotografické služby
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
------------------------------------------------------------------
Část B
------------------------------------------------------------------
SKUPINA 114: Ostatní
Hostinská činnost
Kosmetické služby
Pedikúra, manikúra
------------------------------------------------------------------
Část C
------------------------------------------------------------------
SKUPINA 114: Ostatní
Holičství, kadeřnictví".
------------------------------------------------------------------
 
125. Příloha č. 2 zní:
 
"Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.
VÁZANÉ ŽIVNOSTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Obor             Průkaz způsobilosti          Poznámka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1                  2                3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPINA 201: Kovy a kovové výrobky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1                  2                3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výroba slitin drahých kovů osvědčení o splnění dalších podmínek podle
pro klenotnické a dentální § 48 zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví
účely            a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona
              č. 127/2003 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPINA 202: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1                  2                3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montáž, opravy,       oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona
rekonstrukce, revize    č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru
a zkoušky vyhrazených    nad bezpečností práce, ve znění zákona
tlakových zařízení a    č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a)
periodické zkoušky nádob  zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
na plyny          výbušninách a o státní báňské správě, ve
              znění zákona č. 124/2000 Sb.];

              pro montáž, opravy a rekonstrukce
              vyhrazených tlakových zařízení:
              a) oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona
                č. 174/1968 Sb., ve znění zákona č.
                č. 124/2000 Sb. nebo § 8a odst. 6 písm. a)
                zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona
                č. 124/2000 Sb.], nebo
              b) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a)
                zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
                kvalifikace a jiné způsobilosti státních
                příslušníků členských států Evropské unie
                a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
                odborné kvalifikace)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montáž, opravy, revize   oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona
a zkoušky vyhrazených    č. 174/1968 Sb., ve znění zákona č. 124/2000
zdvihacích zařízení     Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona
              č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.];
              pro montáž a opravy vyhrazených zdvihacích
              zařízení:
              a) oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona
                č. 174/1968 Sb., ve znění zákona
                č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a)
                zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona
                č. 124/2000 Sb.], nebo
              b) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a)
                zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
                kvalifikace a
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montáž, opravy, revize a  oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona
zkoušky vyhrazených     č. 174/1968 Sb., ve znění zákona č. 124/2000
plynových zařízení a plnění Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona
nádob plyny         č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.];

              pro montáž a opravy vyhrazených plynových
              zařízení a plnění nádob plyny:
              a) oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona
                č. 174/ 1968 Sb., ve znění zákona
                č. 124/2000     Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a)
                zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona
                č. 124/2000 Sb.], nebo
              b) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a)
                zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
                kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPINA 203: Motorové a ostatní dopravní prostředky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1                  2                3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revize, prohlídky a zkoušky osvědčení (§ 48 odst. 1 zákona č. 266/1994   § 47 zákona
určených technických    Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000   č. 266/1994 Sb., ve
zařízení v provozu     Sb.)                      znění zákona č.
                                      č. 23/2000 Sb. a
                                      zákona č. 71/2000 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vývoj, projektování,    oprávnění vydané Úřadem pro civilní       § 17 odst. 1 zákona
výroba, zkoušky, údržba,  letectví specifikující rozsah, nebo       č. 49/1997 Sb., o
opravy, modifikace a    doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona   civilním letectví a
konstrukční změny letadel, č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné       o změně
jejich součástí       kvalifikace                   a doplnění zákona
a výrobků letecké techniky                         č. 455/1991 Sb.,
                                      o živnostenském
                                      podnikání
                                      (živnostenský
                                      zákon), ve znění
                                      pozdějších předpisů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPINA 204: Zdravotnické výrobky, přesné a optické přístroje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1                  2                3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výroba, opravy a montáž   registrace Českého metrologického        § 19 zákona č.
měřidel           institutu, nebo                 505/1990 Sb., o
              doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona   metrologii, ve znění
              č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné       zákona č. 119/2000 Sb.
              kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední měření        autorizace udělená Úřadem pro technickou    § 13 odst. 1 písm. c)
              normalizaci, metrologii a státní        a § 21 zákona
              zkušebnictví                  č. 505/1990 Sb., ve
                                      znění zákona
                                      č. 119/2000 Sb. a
                                      zákona č. 137/2002 Sb.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPINA 205: Elektrické stroje a přístroje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1                  2                3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montáž, opravy, revize a  oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona
zkoušky vyhrazených     č. 174/1968 Sb., ve znění zákona č. 124/2000
elektrických zařízení    Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona č.
              č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.];


              pro montáž a opravy vyhrazených
              elektrických zařízení:
              a) oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona
                č. 174/1968 Sb., ve znění zákona
                č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a)
                zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona
                č. 124/2000 Sb.], nebo
              b) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a)
                zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
                kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montáž, údržba a servis   odborná způsobilost (§ 8 vyhl. č. 50/1978 Sb.,
telekomunikačních zařízení o odborné způsobilosti
              v elektrotechnice, nebo
              doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona
              č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
              kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poskytování         osvědčení o registraci nebo individuální
telekomunikačních služeb  oprávnění (§ 51 a 54 zákona č. 151/2000
              Sb., o telekomunikacích a o změně dalších
              zákonů)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPINA 207: Chemická výroba
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1                  2                3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výroba a dovoz chemických a) vysokoškolské vzdělání v příslušné       *) § 2 odst. 5 zákona
látek a chemických       oblasti studijních oborů a 3 roky praxe v  č. 356/2003 Sb.,
přípravků klasifikovaných   oboru, nebo                 chemických látkách
jako            b) vyšší odborné vzdělání v oboru a 5 let    a chemických
- výbušné,*)          praxe v oboru, nebo             přípravcích a o změně
- oxidující,*)       c) úplné střední odborné vzdělání       některých zákonů; pro výrobu
- extremně hořlavé,*)     v oboru a 5 let praxe v oboru, nebo     a dovoz chemické
- vysoce hořlavé,*)     d) doklad podle § 41 odst. 4 zákona       látky a chemického
- hořlavé,*)          č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a   přípravku se
- vysoce toxické,*)      chemických přípravcích a o změně některých  nepožaduje
- toxické,*)          zákonů, nebo                 živnostenské
- karcinogenní,*)      e) doklady podle §     19 odst. 1 písm. a)     oprávnění pro tuto
- mutagenní,*)         zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné  živnost, pokud
- toxické pro reprodukci,*)  kvalifikace pro dovoz nebezpečných*)     výroba, popřípadě
- nebezpečné pro životní    chemických látek a chemických přípravků lze dovoz, chemické
 prostředí,*)         odbornou způsobilost prokázat též dokladem  látky a chemického
- zdraví škodlivé,*)      o nejméně tříleté praxi v oboru;       přípravku je
- žíravé,*)          pro prodej chemických látek a chemických   současně předmětem
- dráždivé,*)         přípravků klasifikovaných jako vysoce    další živnosti
- senzibilizující*)      toxické a toxické lze odbornou způsobilost  uvedené v této
a prodej chemických látek   prokázat též                 příloze nebo
a chemických přípravků     1. dokladem o nejméně pětileté nepřetržité  v příloze č. 3 zákona
klasifikovaných jako vysoce    praxi v oboru v postavení podnikatele   č. 455/1991 Sb., ve
toxické*) a toxické*)       nebo vedoucího zaměstnance, nebo     znění zákona
                2. dokladem o nejméně dvouleté nepřetržité  č. 167/2004 Sb.
                 praxi v oboru v postavení podnikatele
                 nebo vedoucího zaměstnance
                 a dokladem o ukončeném vzdělání v oboru,
                 nebo
                3. dokladem o nejméně tříleté nepřetržité
                 praxi v oboru v postavení podnikatele nebo
                 vedoucího zaměstnance
                 a dokladem o rekvalifikaci nebo jiným
                 dokladem o kvalifikaci vydaným příslušným
                 orgánem státu, nebo
                4. dokladem o nejméně tříleté nepřetržité
                 praxi v oboru v postavení zaměstnance
                 a dokladem o ukončeném vzdělání v oboru,
                 nebo
                5. dokladem o čtyřleté nepřetržité praxi
                 v oboru v postavení zaměstnance a dokladem
                 o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o
                 kvalifikaci vydaným příslušným orgánem
                 státu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výroba a zpracování paliv  a) vysokoškolské vzdělání v oblasti chemie
a maziv            a 3 roky praxe v oboru, nebo
              b) úplné střední odborné vzdělání v
                chemickém studijním oboru a 6 let praxe
                v oboru, nebo
              c) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a)
                zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
                kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nákup, prodej a skladování a) vysokoškolské vzdělání v oblasti
paliv a maziv včetně jejich  technických věd a technologií a 2 roky
dovozu s výjimkou       praxe v oboru, nebo
provozování čerpacích    b) úplné střední odborné vzdělání
stanic a výhradního nákupu,  v technickém studijním oboru a 5 let praxe
prodeje a skladování paliv   v oboru, nebo
a maziv ve spotřebitelském c) 6 let praxe v oboru
balení do 50 kg na jeden
kus balení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nákup, prodej a skladování pro činnost a) a b):              *) vyhláška
zkapalněných uhlovodíkových a) vysokoškolské vzdělání v oblasti        č. 18/1979 Sb., kterou
plynů v tlakových       technických věd a technologií a 2 roky     se určují vyhrazená
nádobách*)           praxe v oboru, nebo               tlaková zařízení
a) nad 1000 kg skladovací  b) vyšší odborné vzdělání v technickém       a stanoví některé
  kapacity,          studijním oboru a 3 rok praxe v oboru, nebo   podmínky
b) nad 40 kg náplně tlakové c) úplné střední odborné vzdělání v        k zajištění jejich
  nádoby,           technickém studijním oboru a 5 let praxe v   bezpečnosti, ve
c) do 40 kg náplně tlakové   oboru, nebo                   znění pozdějších
  nádoby a do 1000 kg   d) doklady podle § 19 odst. 1           předpisů
  skladovací kapacity     písm. f) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání
  včetně           odborné kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPINA 213: Stavebnictví
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1                  2                3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektová činnost ve    autorizace v příslušném oboru podle zákona   § 46a zákona
výstavbě          č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání       č. 50/1976 Sb.,
              autorizovaných architektů a o výkonu      o územním plánování
              povolání autorizovaných inženýrů a techniků   a stavebním řádu
              činných ve výstavbě, ve znění pozdějších    (stavební zákon),
              předpisů, nebo do 1.1.2005 splnění podmínek   ve znění zákona
              stanovených v § 34 téhož zákona         č. 83/1998 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provádění staveb, jejich  a) vysokoškolské vzdělání v oblasti       § 44 zákona
změn a odstraňování      stavebnictví a 5 let praxe v provádění    č. 50/1976 Sb., ve
                staveb, nebo                 znění zákona
              b) úplné střední odborné vzdělání ve      č. 83/1998 Sb. a
                stavebním studijním oboru a 8 let praxe v  zákona č. 59/2001 Sb.
                provádění staveb, nebo
              c) autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb.,
                nebo
              d) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a)
                zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
                kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provádění jednoduchých a  a) vysokoškolské vzdělání v oblasti       § 44 a 139b zákona
drobných staveb, jejich    stavebnictví nebo architektury a 3 roky   č. 50/1976 Sb., ve
změn a odstraňování      praxe v provádění staveb, nebo        znění zákona č.
              b) úplné střední odborné vzdělání ve      83/1998 Sb.
                stavebním studijním oboru a 5 let praxe v  a zákona
                provádění staveb, nebo            č. 59/2001 Sb.
              c) autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb.,
                nebo
              d) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a)
                zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
                kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektování jednoduchých  a) vysokoškolské vzdělání v oblasti       § 46a a 139b zákona
a drobných staveb, jejich   stavebnictví nebo architektury a 3 roky   č. 50/1976 Sb., ve
změn a odstraňování      praxe                    znění zákona
                v projektování staveb, nebo         č. 83/1998 Sb.
              b) úplné
                střední odborné vzdělání ve stavebním
                studijním oboru a 5 let praxe
                    v projektování staveb, nebo
              c) autorizace
                podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění
                pozdějších předpisů, nebo do 1.1.2005
                splnění podmínek stanovených v § 34 téhož
                zákona
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPINA 214: Ostatní

      1              2                  3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provozování autoškoly    odborná způsobilost podle § 21 odst. 1
              zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a
              zdokonalování odborné způsobilosti
              k řízení motorových vozidel a o změnách
              některých zákonů, ve znění zákona
              č. 478/2001 Sb., a 3 roky praxe v oboru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oční optika         odborná způsobilost podle § 8 odst. 2
              vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických
              pracovnících a jiných odborných
              pracovnících ve zdravotnictví,
              - obor oční optik,
              nebo
              vysokoškolské vzdělání získané
              studiem v bakalářském studijním programu
              ve studijním oboru oční optik-optometrista
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výkon zeměměřických     a) vysokoškolské vzdělání v oblasti       zákon č. 200/1994
činností            zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo  Sb., o zeměměřictví
              b) úplné střední odborné vzdělání v       a o změně a
                zeměměřickém studijním oboru a 5 let praxe  doplnění některých
                v oboru, nebo                zákonů
              c) oprávnění podle § 14 zákona č. 200/1994   souvisejících
                Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.     s jeho zavedením, ve
                                      znění pozdějších
                                      předpisů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posuzování vlivů na     autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001
životní prostředí      Sb., o posuzování vlivů na životní
              prostředí a o změně některých
              souvisejících zákonů (zákon o posuzování
              vlivů na životní prostředí)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technicko - organizační   a) vysokoškolské vzdělání ve studijním     § 11 zákona
činnost v oblasti požární   oboru požární ochrana, nebo         č. 133/1985 Sb., o
ochrany           b) úplné střední odborné vzdělání ve      požární ochraně, ve
                studijním oboru zaměřeném na požární     znění zákona
                ochranu, nebo                č. 203/1994 Sb. a
              c) osvědčení o odborné způsobilosti vydané   zákona č. 237/2000
                Ministerstvem vnitra             Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Průvodcovská činnost    pro horskou průvodcovskou činnost: § 22     platí v rozsahu
a) horská,         odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb.,    osvědčení
b) tělovýchovná a      ve znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona
  sportovní,        č. 356/1999 Sb.; pro tělovýchovnou
c) v oblasti cestovního   sportovní a průvodcovskou činnost:
  ruchu          a) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší
                odborné vzdělání v oblasti tělesné
                kultury, tělovýchovy a sportu a
                v příslušném studijním oboru, nebo
              b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                doklad o odborné způsobilosti vydaný
                institucí akreditovanou Ministerstvem
                školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným
                ministerstvem, do jehož působnosti patří
                odvětví, v němž je živnost provozována,
                nebo
              c) doklady podle § 19 odst. 1 písm. f)
                zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
                kvalifikace

                pro průvodcovskou činnost
                v oblasti cestovního ruchu:
              a) vysokoškolské
                vzdělání v oblasti cestovního ruchu, nebo
              b) vyšší odborné vzdělání ve studijním
                oboru cestovního ruchu, nebo
              c) úplné střední vzdělání nebo úplné
                střední odborné vzdělání a 3 roky praxe
                v průvodcovské činnosti, nebo
              d) úplné střední odborné vzdělání
                v oblasti cestovního ruchu, nebo
              e) úplné střední vzdělání nebo úplné
                střední odborné vzdělání a doklad
                o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané
                ministerstvem, do jehož působnosti patří
                odvětví, v němž je živnost provozována
                (§ 73a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb.,
                ve znění zákona č. 356/1999 Sb.), nebo
              f) úplné střední vzdělání nebo úplné
                střední odborné vzdělání a osvědčení
                o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné
                způsobilosti vydaný institucí
                akreditovanou Ministerstvem školství,
                mládeže a tělovýchovy, nebo příslušným
                ministerstvem, do jehož působnosti patří
                odvětví, v němž je živnost provozována,
                a doklad o vykonání nejméně dvouleté praxe
                v průvodcovské činnosti v oblasti cestovního
                ruchu, nebo
              g) úplné střední vzdělání nebo úplné
                střední odborné vzdělání a osvědčení
                vydané pro výkon průvodcovské činnosti
                Ministerstvem obchodu a cestovního ruchu,
                případně Ministerstvem hospodářství od 1.1.1992
                do 31.12.1995
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provádění dobrovolných   úplné střední vzdělání nebo úplné střední    zákon č. 26/2000
dražeb movitých věcí podle odborné vzdělání a 3 roky praxe v obchodní   Sb., o veřejných
zákona o veřejných dražbách činnosti, nebo doklady podle § 19 odst. 1    dražbách, ve znění
              písm. e) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání   zákona č. 120/2001 Sb.
              odborné kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychologické poradenství a vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru
diagnostika         psychologie a v případě jednooborového
              studia 3 roky praxe v oboru a v případě
              víceoborového studia 5 let praxe v oboru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnostická, zkušební a  odborná způsobilost podle § 5 a 6 zákona
poradenská činnost v    č. 147/1996     Sb., o rostlinolékařské péči
ochraně rostlin       a změnách některých souvisejících zákonů,
              ve znění zákona č. 314/2001 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ošetřování rostlin,     odborná způsobilost podle § 5 a 6
rostlinných         zákona č. 147/1996 Sb., ve znění zákona
produktů, objektů a půdy  č. 314/2001 Sb., nebo doklady podle § 19
proti škodlivým organismům odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2004 Sb.,
přípravky na ochranu    o uznávání odborné kvalifikace
rostlin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provozování cestovní    a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe
agentury            v oboru, nebo
              b) úplné střední vzdělání nebo úplné
                střední odborné vzdělání a 3 roky praxe
                v oboru, nebo
              c) doklady podle § 19 odst. 1 písm. b)
                zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
                kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geologické práce      osvědčení o odborné způsobilosti podle § 3   s výjimkou
v oblasti....        odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.,         geologických prací,
              o geologických pracích, ve znění zákona     které jsou
              č. 366/2000 Sb.                 hornickou činností
                                      nebo činností
                                      prováděnou
                                      hornickým způsobem
                                      podle § 2 a § 3
                                      zákona č. 61/1988 Sb.,
                                      o hornické
                                      činnosti,
                                      výbušninách a o
                                      státní báňské
                                      správě, ve znění
                                      zákona č. 542/1991 Sb.
                                      a zákona č. 128/1999 Sb.;
                                      ohlašovatel vymezí
                                      předmět podnikání
                                      podle § 45 odst. 4
                                      věty první zákona
                                      č. 455/1991 Sb., ve
                                      znění zákona
                                      č. 286/1995 Sb.,
                                      v souladu
                                      s předloženými
                                      doklady o odborné
                                      způsobilosti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poskytování tělovýchovných vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné    ohlašovatel vymezí
a sportovních služeb v   vzdělání v oblasti tělesné kultury,       předmět podnikání
oblasti...         tělovýchovy a sportu, nebo osvědčení o     podle § 45 odst. 4
              rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné    věty první zákona
              způsobilosti vydaný institucí          č. 455/1991 Sb., ve
              akreditovanou Ministerstvem školství,      znění zákona
              mládeže a tělovýchovy nebo jiným        č. 286/1995 Sb.,
              ministerstvem, do jehož působnosti patří    v souladu s
              odvětví, v němž je živnost provozována     předloženými
                                      doklady o odborné
                                      způsobilosti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provozování tělovýchovných a) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší
a sportovních zařízení     odborné vzdělání v oblasti tělesné
a zařízení sloužících     kultury, tělovýchovy a sportu, nebo
regeneraci a rekondici   b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                doklad o odborné způsobilosti vydaný
                institucí akreditovanou Ministerstvem
                školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným
                ministerstvem, do jehož působnosti patří
                odvětví, v němž je živnost
                provozována, nebo
              c) doklady podle § 19 odst. 1 písm. f)
                zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
                kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vodní záchranářská služba  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad
              o odborné způsobilosti vydaný institucí
              akreditovanou Ministerstvem školství,
              mládeže a tělovýchovy nebo jiným
              ministerstvem, do jehož působnosti patří
              odvětví, v němž je živnost provozována
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Činnost účetních poradců,  a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe
vedení účetnictví, vedení   v oboru, nebo
daňové evidence       b) úplné střední vzdělání nebo úplné
                střední odborné vzdělání a 5 let praxe
                v oboru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastupování v celním řízení a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe
                v obchodování se zahraničím, nebo
              b) úplné střední vzdělání nebo úplné
                střední odborné vzdělání a 3 roky praxe
                v obchodování se zahraničím, nebo
              c) doklad o vykonání odborné celní zkoušky
                [§ 6 odst. 3 písm. b), c), d) vyhlášky
                č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé
                podrobnosti služebního poměru celníků]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Činnosti, při kterých je  a) odborná způsobilost podle § 8 odst. 2
porušována integrita lidské  nebo § 3 odst. 1 vyhlášky č. 77/1981 Sb.,
kůže              o zdravotnických pracovnících a jiných
                odborných pracovnících ve zdravotnictví,
                obor: všeobecná (zdravotní) sestra nebo
                   dětská sestra nebo
                   porodní asistentka (ženská sestra) nebo
                   lékař, nebo
              b) vyučení v oboru kosmetička a osvědčení
                o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné
                způsobilosti pro tyto činnosti vydaný
                institucí akreditovanou Ministerstvem
                školství, mládeže a tělovýchovy nebo
                    Ministerstvem zdravotnictví
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Péče o dítě do tří let věku a) vysokoškolské vzdělání v oblasti
v denním režimu        ošetřovatelství, nebo
              b) vyšší odborné vzdělání ve studijním
                oboru dětská sestra nebo všeobecná sestra
                se specializací na pediatrii, nebo
              c) úplné střední odborné vzdělání
                ve studijním oboru dětská sestra nebo
                všeobecná sestra se specializací
                na pediatrii
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masérské, rekondiční    a) vysokoškolské vzdělání v oblasti
a regenerační služby      lékařství a dosažení odborné způsobilosti
                v oborech fyzioterapie, fyziatrie,
                balneologie a léčebná rehabilitace, nebo
                vysokoškolské vzdělání v ostatních
                studijních rehabilitačních oborech, nebo
                studijním oboru tělovýchovné lékařství,
                nebo
              b) vyšší odborné vzdělání ve studijním
                oboru Diplomovaný fyzioterapeut, nebo
              c) úplné střední odborné vzdělání
                ve studijním oboru Rehabilitační pracovník
                či Fyzioterapeut, nebo
              d) kvalifikační kurz, zakončený závěrečnou
                zkouškou, pořádaný zdravotnickým zařízením
                pověřeným Ministerstvem zdravotnictví
                k přípravě masérů v kategorii nižších
                zdravotnických pracovníků, nebo
              e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                doklad o odborné způsobilosti vydaný
                institucí akreditovanou Ministerstvem
                školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným
                ministerstvem, do jehož působnosti patří
                odvětví, v němž je živnost provozována
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provozování solárií     osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad
              o odborné způsobilosti vydaný institucí
              akreditovanou Ministerstvem školství,
              mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem
              zdravotnictví pro provozování solárií a
              a) vysokoškolské vzdělání v oblasti
                lékařství nebo v oblasti tělesné kultury,
                tělovýchovy a sportu, nebo
              b) vyšší odborné vzdělání ve zdravotnickém
                studijním oboru, nebo
              c) úplné střední odborné vzdělání ve
                zdravotnickém studijním oboru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplikace, výroba a opravy  úplné střední odborné vzdělání
a) protéz,         v příslušném studijním oboru a 3 roky praxe
b) trupových ortéz,     v oboru;
c) končetinových ortéz,   pro výrobu protéz, trupových ortéz,
d) měkkých bandáží     končetinových ortéz a měkkých bandáží:
              a) úplné střední odborné vzdělání v
                příslušném studijním oboru a 3 roky praxe
                v oboru, nebo
              b) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a)
                zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
                kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restaurování děl z oboru  a) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší      *) zákon č. 122/2000
výtvarných umění, která    odborné vzdělání v oblasti restaurátorství   Sb., o ochraně
nejsou kulturními       nebo výtvarného umění, nebo           sbírek muzejní
památkami, ale jsou uložena b) středoškolské vzdělání             povahy a o změně
ve sbírkách muzeí a      v restaurátorském nebo výtvarném oboru     některých dalších
galerií*) nebo se jedná    a 5 let praxe v restaurátorství         zákonů
o předměty kulturní                             **) zákon
hodnoty**)                                   č. 71/1994 Sb.,
                                        o prodeji a vývozu
                                        předmětů kulturní
                                        hodnoty, ve znění
                                        zákona č. 122/2000 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nákup a prodej kulturních  vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti   *) zákon č. 20/1987
památek*) nebo předmětů   nebo specializované                Sb., o státní
kulturní hodnoty**)     středoškolské vzdělání a 3 roky praxe       památkové péči,
              v oboru                      ve znění pozdějších
                                        předpisů
                                      **) zákon
                                        č. 71/1994 Sb.,
                                        ve znění zákona
                                        č. 122/2000 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poskytování služeb v    středoškolské vzdělání a 3 roky praxe
oblasti bezpečnosti a    v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany
ochrany zdraví při práci  zdraví při práci
Obchod se zvířaty určenými a) vysokoškolské vzdělání v oblasti
pro zájmové chovy       chovatelství zvířat nebo zootechniky nebo
                veterinárního lékařství a 1 rok praxe
                v oboru, nebo
              b) vysokoškolské vzdělání v příbuzné
                oblasti zootechniky nebo veterinárního
                lékařství a 2 roky praxe v oboru, nebo
              c) vyšší odborné vzdělání nebo úplné
                střední odborné vzdělání ve studijních
                oborech zaměřených na chovatelství zvířat,
                zootechniku nebo veterinářství a 4 roky
                praxe v oboru, nebo
              d) vyučení v učebním oboru zaměřeném na
                chovatelství zvířat nebo zootechniku
                a 6 let praxe v oboru, nebo
              e) doklady podle § 19 odst. 1 písm. f)
                zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
                kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drezúra zvířat       a) vysokoškolské vzdělání v oblasti
                chovatelství zvířat nebo zootechniky nebo
                veterinárního lékařství a 1 rok praxe
                v oboru, nebo
              b) vyšší odborné vzdělání nebo úplné
                střední odborné vzdělání ve studijních
                oborech zaměřených na chovatelství zvířat
                nebo zootechniku nebo veterinářství
                a 3 roky praxe v oboru, nebo
              c) vyučení v učebním oboru zaměřeném na
                chovatelství zvířat nebo zootechniku
                a 4 roky praxe v oboru, nebo
              d) doklady podle § 19 odst. 1 písm. f)
                zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
                kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provozování poštovních   souhlas podle § 17 zákona č. 29/2000 Sb.,
služeb           o poštovních službách a o změně některých
              zákonů (zákon o poštovních službách)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Speciální ochranná     a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 1    *) zákon
dezinfekce, dezinsekce a    zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně       č. 147/1996 Sb.,
deratizace     bez použití     veřejného zdraví a o změně některých      ve znění pozdějších
toxických nebo vysoce     souvisejících zákonů, ve znění zákona     předpisů
toxických chemických látek   č. 274/2001 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.
a chemických přípravků s    a zákona č. 167/2004 Sb., nebo
výjimkou speciální ochranné b) po dobu 5 let od účinnosti zákona
dezinfekce prováděné      č. 258/2000 Sb., odborná způsobilost podle
zdravotnickým zařízením v   § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb.,
jeho objektech, speciální   o chemických látkách a chemických
ochranné dezinfekce,      přípravcích a o změně některých dalších
dezinsekce a deratizace v   zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb.
potravinářských a       a zákona č. 258/2000 Sb., nebo
zemědělských provozech a  c) doklady podle § 19 odst. 1 písm. f)
odborných činností na úseku  zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
rostlinolékařské péče*)    kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Speciální ochranná     a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 2    *) zákon
dezinfekce, dezinsekce a    zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona     č. 147/1996 Sb.
deratizace v          č. 274/2001 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.,
potravinářských nebo      nebo
zemědělských provozech, s  b) po dobu 5 let od účinnosti zákona
výjimkou odborných činností  č. 258/2000 Sb., odborná způsobilost získaná
na úseku rostlinolékařské   podle § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb.,
péče*)             ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona
                č. 258/2000 Sb., nebo
              c) doklady podle § 19 odst. 1 písm. f)
                zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
                kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Speciální ochranná     a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 3    *) zákon
dezinfekce, dezinsekce a    zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona     č. 147/1996 Sb.
deratizace toxickými nebo   č. 274/2001 Sb., a zákona č. 167/2004 Sb.,
vysoce             nebo
toxickými chemickými    b) po dobu 5 let od účinnosti zákona
látkami nebo chemickými    č. 258/2000 Sb., odborná způsobilost získaná
přípravky, s výjimkou     podle § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb.,
speciální ochranné       ve znění zákona č. 352/1999 Sb., a zákona
dezinsekce a deratizace v   č. 258/2000 Sb., nebo
potravinářských nebo    c) po dobu 3 let od 1. ledna 2002 odborná
zemědělských provozech a    způsobilost získaná podle § 58 odst. 5
odborných činností na úseku  písm. a) nebo b) zákona č. 258/2000 Sb.,
rostlinolékařské péče*)    ve znění platném do 1. ledna 2002, nebo d)
                doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona
                č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
                kvalifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zpracování návrhu      a) vysokoškolské vzdělání v příslušné      zákon č. 309/2000
katalogizačních dat      oblasti zaměřené na zpracování návrhu    Sb., o obranné
                katalogizačních dat, nebo          standardizaci,
              b) vyšší odborné vzdělání, nebo úplné      katalogizaci
                střední odborné vzdělání, nebo úplné     a státním ověřování
                střední vzdělání ve studijním oboru     jakosti výrobků
                příslušného zaměření a 3 roky praxe     a služeb určených
                v oboru                   k zajištění obrany
                                      státu a o změně
                                      živnostenského zákona
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborný dohled nad     osvědčení o odborné způsobilosti vydané     § 19 zákona
využíváním a ochranou    Ministerstvem zdravotnictví           č. 164/2001 Sb.,
přírodních léčivých zdrojů                         o přírodních léčivých
a zdrojů přírodních                             zdrojích, zdrojích
minerálních vod -                              přírodních
balneotechnik                                minerálních vod,
                                      přírodních
                                      léčebných lázních
                                      a lázeňských místech
                                      a o změně některých
                                      souvisejících
                                      zákonů (lázeňský zákon)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provozování vodovodů    a) vysokoškolské vzdělání v příslušné      zákon č. 274/2001
a kanalizací pro veřejnou   oblasti zaměřené na vodovody a kanalizace  Sb., o vodovodech
potřebu            nebo v příbuzné oblasti a nejméně 1 rok   a kanalizacích pro
                praxe v oboru vodovody nebo kanalizace,   veřejnou potřebu
                nebo                     a o změně některých
              b) úplné střední odborné vzdělání ve      zákonů (zákon
                studijním oboru zaměřeném na vodovody    o vodovodech
                a kanalizace nebo v příbuzném oboru     a kanalizacích),
                a nejméně 2 roky praxe v oboru vodovody nebo ve znění zákona
                kanalizace, nebo               č. 320/2002 Sb.
              c) vyučení v tříletém učebním oboru
                zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo
                v příbuzném oboru a nejméně 3 roky praxe
                v oboru vodovody nebo kanalizace, nebo
              d) nejméně osmiletá nepřetržitá odborná
                praxe v zajišťování dodávky pitné vody
                nebo odvádění a čištění odpadních vod
                dosažená v posledních 10 letech v některém
                z členských států Evropské unie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zpracování tabáku a výroba a) vysokoškolské vzdělání v oblasti       zákon č. 353/2003 Sb.,
tabákových výrobků       potravinářské chemie nebo zemědělství    o spotřebních daních
                a 3 roky praxe v oboru, nebo
              b) úplné střední odborné vzdělání ve
                studijním oboru potravinářské chemie nebo
                zemědělství a 6 let praxe v oboru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podnikání v oblasti     vysokoškolské vzdělání a 4 roky praxe      § 4 písm. a) zákona
nakládání          v oboru, nebo                  č. 185/2001 Sb.,
s nebezpečnými odpady    úplné střední odborné vzdělání         o odpadech a o změně
              v příslušném studijním oboru a 5 let praxe   některých
              v oboru                     dalších     zákonů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nákup, skladování a prodej a) vysokoškolské vzdělání, nebo vyšší      § 18 odst. 1 zákona
zdravotnických         odborné vzdělání, nebo úplné střední     č. 123/2000 Sb.,
prostředků,*) které mohou   vzdělání, nebo úplné střední odborné     o zdravotnických
být prodávány prodejci     vzdělání, nebo 2 roky praxe v prodeji    prostředcích a o
zdravotnických prostředků   zdravotnických prostředků a         změně některých
              b) doklad o proškolení výrobcem         souvisejících
                v činnostech uvedených ve sloupci 1     zákonů, ve znění
                                      zákona č. 130/2003 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Měření znečišťujících a   a) vysokoškolské vzdělání v oblasti       zákon č. 86/2002
pachových látek, zpracování  přírodních věd, technických věd       Sb., o ochraně
rozptylových studií      a technologií, nebo             ovzduší a o změně
              b) vyšší odborné vzdělání, úplné střední    některých dalších
                vzdělání nebo úplné střední odborné     zákonů (zákon
                vzdělání v oborech matematických       o ochraně ovzduší)
                přírodních věd a nauk nebo v oborech
                technických věd a nauk a 3 roky odborné
                praxe vykonané v posledních 10 letech
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Měření účinnosti      vyučení v tříletém učebním oboru a 3 roky    zákon č. 86/2002
spalovacího zdroje, měření praxe v oboru kominictví            Sb., o ochraně
množství vypouštěných látek                         ovzduší a o změně
a kontrola stavu                              některých dalších
spalinových cest                              zákonů (zákon
                                      o ochraně ovzduší)."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
126. Příloha č. 3 zní:
 
"Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Obor     Požadovaná odborná a  Podmínky, jejichž  Orgán státní    Poznámka
           jiná zvláštní      splnění se     správy, který
           způsobilost podle    vyžaduje podle   se vyjadřuje
           § 27 odst. 1 a 2 zákona § 27 odst. 3 zákona k žádosti o koncesi
           č. 455/1991 Sb.,    č. 455/1991 Sb.,
           o živnostenském     ve znění zákona
           podnikání        č. 356/1999 Sb.
           (živnostenský zákon)  a zákona č.
           ve znění zákona č.   167/2004 Sb.
           356/1999 Sb. a zákona
           č. 167/2004 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1           2          3          4            5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPINA 302: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vývoj, výroba,    a) vysokoškolské              Ministerstvo   *) § 1 odst. 5 zákona
opravy, úpravy,     vzdělání v oblasti            vnitra*)      č. 451/1991 Sb., kterým se
přeprava, nákup,    technických věd a                      stanoví některé další
prodej, půjčování,   technologií a 3 roky                     předpoklady pro výkon
uschovávání,      praxe v oboru, nebo                     některých funkcí ve státních
znehodnocování a   b) úplné střední                        orgánech a organizacích České
ničení zbraní      odborné vzdělání ve                     a Slovenské Federativní
            studijním oboru                       Republiky, České republiky
            technického zaměření                     a Slovenské republiky
            a 3 roky praxe
            v oboru, nebo
           c) vyučení v tříletém
            učebním oboru puškař
            nebo nástrojař se
            specializací na
            zbraně a 3 roky praxe
            v oboru, nebo
           d) odborná
            způsobilost podle
            § 21 a 22 zákona
            č. 455/1991 Sb., ve
            znění zákona
            č. 286/1995 Sb., zákona
            č. 356/1999 Sb.
            a zákona č. 167/2004 Sb.

           pro nákup, prodej,
           přepravu, půjčování
           a úschovu zbraní:
           a) vysokoškolské
            vzdělání v oblasti
            ekonomie nebo
            v oblasti vojenství a
            1 rok praxe v obchodní
            činnosti se zbraněmi
            a střelivem, nebo
           b) úplné střední
            odborné vzdělání ve
            studijním oboru
            ekonomického zaměření
            a 2 roky praxe
            v obchodní činnosti se
            zbraněmi a střelivem,
            nebo
           c) úplné střední
            odborné vzdělání ve
            studijním oboru
            výzbrojního
            a výstrojního zaměření
            a 2 roky praxe
            v obchodní činnosti,
            nebo
           d) vyučení v tříletém
            učebním oboru
            prodavač se
            specializací na
            zbraně
            a střelivo nebo
            v příbuzném oboru a
            3 roky praxe v obchodní
            činnosti se zbraněmi
            a střelivem, nebo
           e) vyučení v tříletém
            učebním oboru puškař
            nebo nástrojař se
            specializací na
            zbraně a 3 roky praxe
            v oboru a nebo 1 rok
            praxe v obchodní
            činnosti se zbraněmi
            a střelivem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vývoj, výroba,    odborná způsobilost             příslušné ústřední pro vývoj a výrobu střeliva
opravy, úpravy,   stanovená pro obor             orgány státní    § 23 odst. 1 a pro ničení a
nákup, prodej,    vývoj, výroba,               správy republiky  zneškodňování střeliva § 35
půjčování,      opravy, úpravy,               a Ministerstvo   a 36 zákona č. 61/1988 Sb., o
uschovávání,     přeprava, nákup,              vnitra*)      hornické činnosti, výbušninách
přeprava,      prodej, půjčování,                       a o státní báňské správě, ve
znehodnocování a   uschovávání,                              znění zákona č. 542/1991 Sb.;
ničení střeliva   znehodnocování                         *) § 1 odst. 5 zákona
           a ničení zbraní a                         č. 451/1991 Sb.
           a) pro výrobu,
            opravy, úpravy,
            znehodnocování a
            ničení střeliva:
            průkaz pyrotechnika
            a věk nejméně 21 let;
           b) pro vývoj střeliva:
            vysokoškolské
            vzdělání v oblasti
            technických věd a
            technologií, studijní
            obor teorie a
            technologie výbušnin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provozování střelnic a) vysokoškolské              Ministerstvo    *) § 1 odst. 5 zákona
            vzdělání v oblasti            vnitra*)        č. 451/1991 Sb.
            vojenství, v oblasti
            policie nebo
            v oblasti tělesné
            kultury, tělovýchovy
            a sportu
            a 2 roky praxe
            v řízení střeleb, nebo
           b) středoškolské
            vzdělání na vojenské
            nebo policejní škole
            zakončené maturitní
            zkouškou a 2 roky
            praxe v řízení
            střeleb, nebo
           c) průkaz rozhodčího
            nebo trenéra střeleb
            a 3 roky praxe
            v řízení střeleb nebo
            provozování střelnic
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provádění      a) pyrotechnický              Ministerstvo    *) § 1 odst. 5 zákona
pyrotechnického     průkaz bez rozlišení           vnitra*)        č. 451/1991 Sb., zákon č.
průzkumu        druhu pyrotechnického                      119/2002 Sb., o střelných
            oprávnění,                           zbraních a střelivu a o změně
           b) věk nejméně 21 let                       zákona č. 156/2000 Sb., o
                                            ověřování střelných zbraní,
                                            střeliva a pyrotechnických
                                            předmětů a o změně zákona
                                            č. 288/1995 Sb., o střelných
                                            zbraních a střelivu (zákon
                                            o střelných zbraních), ve znění
                                            zákona č. 13/1998 Sb. a zákona
                                            č. 368/1992 Sb., o správních
                                            poplatcích, ve znění
                                            pozdějších předpisů, a zákona
                                            č. 455/1991 Sb.,
                                            o živnostenském podnikání
                                            (živnostenský zákon), ve znění
                                            pozdějších předpisů, (zákon
                                            o zbraních), ve znění pozdějších
                                            předpisů

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPINA 307: Výroba chemických výrobků
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výzkum, vývoj,    pro výzkum, vývoj,             Ministerstvo    § 23, 35, 36 zákona č. 61/1988 Sb.,
výroba, ničení,   výrobu a zpracování:            průmyslu a obchodu ve znění zákona
zneškodňování,    vysokoškolské                a Ministerstvo   č. 542/1991 Sb. a zákona
zpracování, nákup  vzdělání v oblasti             vnitra*)      č. 226/2003 Sb.
a prodej výbušnin  technických věd                         *) § 1 odst. 5 zákona
           a technologií;                           č. 451/1991 Sb.

           pro ničení a
           zneškodňování:
           průkaz pyrotechnika
           vydaný orgánem
           státní báňské správy
           a věk nejméně 21
           let;

           pro nákup a prodej:
           průkaz pyrotechnika
           nebo střelmistra
           nebo technického
           vedoucího odstřelů
           nebo odpalovače
           ohňostrojů nebo
           osvědčení o odborné
           způsobilosti vydané
           obvodním báňským
           úřadem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nákup, skladování a a) vysokoškolské              Ministerstvo    § 5a odst. 4 a § 7 písm. j)
prodej hromadně     vzdělání v oblasti            zdravotnictví a   zákona č. 79/1997 Sb., ve
vyráběných léčivých   farmacie, nebo              Ministerstvo    znění zákona č. 149/2000 Sb. a
přípravků, které se b) vyšší odborné              zemědělství v    zákona č. 129/2003 Sb.
mohou podle       vzdělání v oboru             rozsahu jejich
rozhodnutí       diplomovaný               působnosti
o registraci prodávat  farmaceutický
bez lékařského     asistent, nebo
předpisu i mimo   c) úplné střední
lékárny         odborné vzdělání
            v oboru farmaceutický
            laborant, nebo
           d) odborný kurz
            podle § 75 zákona
            č. 79/1997 Sb.,
            o léčivech a o změnách
            a doplnění některých
            souvisejících
            zákonů, ve znění
            pozdějších předpisů,
            pořádaný osobou
            uvedenou ve vyhlášce
            Ministerstva
            zdravotnictví
            a Ministerstva
            zemědělství
            č. 52/1998 Sb., kterou
            se stanoví obsah,
            rozsah a provádění
            odborného kurzu
            prodejců hrazených
            léčiv
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPINA 314: Ostatní
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provádění trhacích  a) střelmistrovský             Ministerstvo    § 27, 35 a 36 zákona
a ohňostrojných prací  průkaz vydaný              vnitra*)      č. 61/1988 Sb., ve znění zákona
            orgánem státní                        č. 542/1991 Sb.
            báňské správy     a věk                     *) § 1 odst. 5 zákona
            nejméně 21 let, nebo                      č. 451/1991 Sb.
           b) střelmistrovský
            průkaz s odbornou
            způsobilostí
            technického
            vedoucího odstřelů
            vydaný orgánem
            státní báňské správy
            a věk nejméně 24
            let, nebo
           c) průkaz odpalovače
            ohňostrojů vydaný
            orgánem státní
            báňské správy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Směnárenská činnost úplné střední     schválení      Česká národní    zákon č. 219/1995 Sb.,
           vzdělání, nebo úplné  provozovny      banka        devizový zákon, ve znění
           střední odborné                         pozdějších předpisů
           vzdělání, nebo
           doklady podle § 19
           odst. 1 písm. f)
           zákona č. 18/2004 Sb.,
           o uznávání
           odborné kvalifikace
           a jiné způsobilosti
           státních příslušníků
           členských států
           Evropské unie a
           o změně některých
           zákonů (zákon
           o uznávání odborné
           kvalifikace)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silniční motorová  § 6 zákona                 a) dopravní úřad,
doprava osobní    č. 111/1994 Sb., o               v jehož obvodu má
           silniční dopravě, ve              sídlo právnická
           znění zákona                  osoba nebo trvalý
           č. 304/1997 Sb. a               pobyt fyzická
           zákona č. 150/2000 Sb.             osoba,
                                 b) u zahraniční
                                  osoby dopravní
                                  úřad, jehož
                                  příslušnost se
                                  určí podle
                                  kritérií
                                  stanovených v § 50
                                  odst. 1 zákona
                                  č. 455/1991 Sb., ve
                                  znění zákona č.
                                  286/1995 Sb.,
                                  zákona č. 356/1999
                                  Sb. a zákona
                                  č. 167/2004 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silniční motorová  § 6 zákona                 a) dopravní úřad,
doprava nákladní   č. 111/1994 Sb., ve              v jehož obvodu má
           znění zákona                  sídlo právnická
           č. 304/1997 Sb. a               osoba nebo trvalý
           zákona č. 150/2000 Sb.             pobyt fyzická
                                  osoba,
                                 b) u zahraniční
                                  osoby
                                  dopravní úřad,
                                  jehož příslušnost
                                  se určí podle
                                  kritérií
                                  stanovených v § 50
                                  odst. 1 zákona
                                  č. 455/1991 Sb., ve
                                  znění zákona
                                  č. 286/1995 Sb.,
                                  zákona č. 356/1999
                                  Sb. a zákona
                                  č. 167/2004 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxislužba      § 6 zákona      bezúhonnost a     dopravní úřad v    zákon č. 111/1994 Sb.,
           č. 111/1994 Sb., o  spolehlivost      místě sídla nebo    o silniční dopravě, ve znění
           silniční dopravě,  řidičů taxislužby   trvalého pobytu    pozdějších předpisů
           ve znění zákona č.  a jejich odborná    žadatele; u
           304/1997 Sb. a    způsobilost podle   zahraniční osoby
           zákona č. 150/2000  zákona č. 111/1994   dopravní úřad,
           Sb.         Sb., ve znění     jehož příslušnost
                     pozdějších       se určí podle
                     předpisů        kritérií
                                 stanovených v
                                 § 50 odst. 1
                                 zákona č. 455/1991
                                 Sb., ve znění
                                 zákona č. 286/1995
                                 Sb., zákona č.
                                 356/1999 Sb. a
                                 zákona č. 167/2004 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vnitrozemská vodní  § 33a zákona                příslušný orgán    zákon č. 114/1995 Sb.,
doprava       č. 114/1995 Sb., o             státní správy v    o vnitrozemské plavbě, ve znění
           vnitrozemské plavbě,            oblasti dopravy    pozdějších předpisů
           ve znění
           zákona č. 358/1999 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výuka a výcvik ve  a) vysokoškolské              Ministerstvo      *) § 1 odst. 5 zákona
střelbě se zbraní    vzdělání v oblasti            vnitra*)         č. 451/1991 Sb.
            vojenství, v oblasti
            policie nebo v
            oblasti     tělesné
            kultury, tělovýchovy
            a sportu a 2 roky
            praxe v řízení
            střeleb, nebo
           b) středoškolské
            vzdělání na vojenské
            nebo policejní škole
            zakončené maturitní
            zkouškou a 2 roky
            praxe v řízení
            střeleb, nebo
           c) průkaz rozhodčího
            nebo trenéra střeleb
            a 3 roky praxe
            v řízení střeleb nebo
            provozování střelnic
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poskytování     a) vysokoškolské     bezúhonnost všech
technických služeb k  vzdělání v příslušné  zaměstnanců (§ 6
ochraně majetku a    oblasti nebo v     odst. 2 zákona
osob          příbuzné oblasti a   č. 455/1991 Sb., ve
            1 rok praxe v oboru,  znění zákona
            nebo          č. 286/1995 Sb.,
           b) úplné střední odborné zákona č. 356/1999
            vzdělání v oboru    Sb. a zákona
            nebo v příbuzném    č. 167/2004 Sb.)
            oboru a 2 roky praxe
            v oboru, nebo
           c) vyučení
            v tříletém učebním
            oboru v oboru nebo
            v příbuzném oboru a
            3 roky praxe v oboru
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provozování pohřební § 6 odst. 2 zákona             krajské hygienické   § 6 odst. 4 zákona č. 256/2001
služby        č. 256/2001 Sb.,              stanice        Sb., o pohřebnictví a o změně
           o pohřebnictví a o                         některých zákonů, ve znění
           změně některých                          zákona č. 320/2002 Sb.
           zákonů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provádění balzamace § 10 odst. 2 zákona             krajské hygienické   § 10 odst. 4 zákona
a konzervace     č. 256/2001 Sb., o             stanice        č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
           pohřebnictví a o                          a o změně některých zákonů, ve
           změně některých                          znění zákona č. 320/2002 Sb.
           zákonů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provozování     § 13 odst. 2 zákona             krajské hygienické   § 13 odst. 4 zákona
krematoria      č. 256/2001 Sb., o             stanice        č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
           pohřebnictví a o                          a o změně některých zákonů, ve
           změně některých                          znění zákona č. 320/2002 Sb.
           zákonů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Služby soukromých  úplné střední    bezúhonnost všech   Ministerstvo      *) § 1 odst. 5 zákona
detektivů      vzdělání nebo úplné zaměstnanců (§ 6    vnitra*)         č. 451/1991 Sb.
           střední odborné   odst. 2 zákona
           vzdělání       č. 455/1991 Sb., ve
                     znění zákona
                     č. 286/1995 Sb.,
                     zákona č. 356/1999 Sb. a zákona
                     č. 167/2004 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podniky zajišťující úplné střední    bezúhonnost všech   Ministerstvo      *) § 1 odst. 5 zákona
ostrahu majetku a  vzdělání nebo úplné zaměstnanců (§ 6    vnitra*)         č. 451/1991 Sb.
osob         střední odborné   odst. 2 zákona
           vzdělání       č. 455/1991 Sb., ve
                     znění zákona
                     č. 286/1995 Sb.,
                     zákona č. 356/1999 Sb. a zákona
                     č. 167/2004 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontrolní testování odborná způsobilost schválení       Státní         § 36 odst. 4 zákona
mechanizačních    podle § 6 písm. c)  provozovny       rostlinolékařská    č. 147/1996 Sb.
prostředků na    zákona č. 147/1996             správa
ochranu rostlin   Sb., o
           rostlinolékařské
           péči a změnách
           některých
           souvisejících
           zákonů, ve znění
           zákona č. 314/2001 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výroba a úprava   a) vysokoškolské              Ministerstvo      zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a
kvasného lihu      vzdělání v oblasti            zemědělství      o změně a doplnění zákona
konzumního lihu,    potravinářské                          č. 455/1991 Sb., o živnostenském
lihovin a ostatních   technologie, chemie,                      podnikání (živnostenský
alkoholických nápojů  zemědělství,                          zákon), ve znění pozdějších
(s výjimkou piva,    farmacie nebo                          předpisů, a zákona č. 587/1992
ovocných vín,      veterinárního                          Sb., o spotřebních daních, ve
ostatních vín a     lékařství, nebo                         znění pozdějších předpisů,
medoviny a ovocných b) úplné střední                          (zákon o lihu), ve znění
destilátů získaných   odborné vzdělání ve                       pozdějších předpisů
pěstitelským      studijním oboru
pálením)        potravinářské
            technologie, nebo
            chemie, nebo
            zemědělství nebo
            v oboru farmaceutický
            laborant a 3 roky
            praxe v oboru, nebo
           c) doklady podle
            § 19 odst. 1 písm. a)
            zákona č. 18/2004
            Sb., o uznávání
            odborné kvalifikace
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výroba a úprava lihu a) vysokoškolské              Ministerstvo      zákon č. 61/1997 Sb.
sulfitového nebo    vzdělání v oblasti            průmyslu a obchodu
lihu     syntetického    chemie, nebo
           b) úplné střední
            odborné vzdělání ve
            studijním oboru
            zaměřeném na chemii
            a 3 roky praxe
            v oboru, nebo
           c) doklady podle
            § 19 odst. 1 písm. a)
            zákona č. 18/2004
            Sb., o uznávání
            odborné kvalifikace
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provozování cestovní a) vysokoškolské              Ministerstvo pro    zákon č. 159/1999 Sb., o
kanceláře        vzdělání a 1 rok             místní rozvoj     některých podmínkách podnikání
            praxe v oboru, nebo                       v oblasti cestovního ruchu a o
           b) vyšší odborné                          změně zákona č. 40/1964 Sb.,
            vzdělání a 3 roky                        občanský zákoník, ve znění
            praxe v oboru, nebo                       pozdějších předpisů, a zákona
           c) úplné střední                          č. 455/1991 Sb., o
            vzdělání nebo úplné                       živnostenském podnikání
            střední odborné                         (živnostenský zákon), ve znění
            vzdělání a 6 let                        pozdějších předpisů
            praxe v oboru, nebo
           d) doklady podle
            § 19 odst. 1 písm. b)
            zákona č. 18/2004
            Sb., o uznávání
            odborné kvalifikace
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oceňování majetku  a) vysokoškolské    1) zamezení střetu             *) žadatel o koncesi vymezí
pro*):         vzdělání nejméně    zájmů,                   předmět podnikání podle § 50
a) věci movité,     v magisterském    2) uchování                  odst. 2 zákona č. 455/1991
b) věci nemovité,    studijním programu   důvěrnosti                 Sb., ve znění zákona
c) nehmotný majetek,  ve studijním oboru   informací,                 č. 286/1995 Sb., zákona
d) finanční majetek,  zaměřeném na     3) pojištění                 č. 356/1999 Sb. a zákona
e) podnik        oceňování majetku,   odpovědností za              č. 167/2004 Sb. v souladu s
           b) vysokoškolské      případné škody               předloženými doklady o odborné
            vzdělání        vzniklé                  způsobilosti
            a absolvování      v souvislosti             **) § 60 zákona č. 111/1998
            celoživotního      s vykonávanou               Sb., o vysokých školách a o
            vzdělávání podle    činností,                 změně a doplnění dalších
            zvláštního právního 4) vedení evidence              zákonů (zákon o vysokých
            předpisu**) v      všech provedených             školách), ve znění zákona
            rozsahu nejméně     ocenění a                 č. 147/2001 Sb.
            2 akademických roků   zajištění systému
            (4 semestrů) zaměřeného jakosti a
            na oceňování majetku  odpovědnosti
            dané kategorie, nebo
           c) pro činnost a) a b):
            vysokoškolské
            vzdělání nebo vyšší
            odborné vzdělání
            nebo úplné střední
            odborné vzdělání
            v oboru, ve kterém má
            být oceňování
            vykonáváno,
            a absolvování
            celoživotního
            vzdělávání podle
            zvláštního právního
            předpisu**) v
            rozsahu nejméně
            1 akademického roku
            (2 semestrů) nebo
            nástavbového studia
            nebo pomaturitního
            kvalifikačního
            studia v rozsahu
            nejméně 2 školních
            roků zaměřeného na
            oceňování majetku
            dané kategorie;
            absolvování
            celoživotního
            vzdělávání podle
            zvláštního právního
            předpisu**) v
            rozsahu nejméně
            1 akademického roku
            (2 semestrů) nebo
            nástavbového studia
            nebo pomaturitního
            kvalifikačního
            studia v rozsahu
            nejméně 2 školních
            roků zaměřeného na
            oceňování majetku
            dané kategorie lze
            nahradit 3 roky
            praxe v oboru
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provádění veřejných vysokoškolské    stanovisko       Ministerstvo pro    § 6 zákona č. 26/2000 Sb.,
dražeb        vzdělání a 1 rok   Ministerstva pro    místní rozvoj     o veřejných dražbách
           praxe v dražební   místní rozvoj
           nebo realitní
           činnosti, nebo
           středoškolské
           vzdělání a 5 let
           praxe v dražební
           nebo realitní
           činnosti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořádání kurzů k   odborná způsobilost             příslušný orgán    § 59 zákona č. 258/2000 Sb..
získání znalostí k  podle § 58 odst. 1             ochrany veřejného   ve znění zákona č. 274/2003 Sb.
výkonu speciální   zákona č. 258/2000             zdraví         a zákona č. 167/2004 Sb.
ochranné dezinfekce, Sb., o ochraně
dezinsekce a     veřejného zdraví a
deratizace      o změně některých
           souvisejících
           zákonů, ve znění
           zákona č. 274/2001 Sb. a zákona
           č. 274/2003 Sb. a zákona
           č. 167/2004 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnocení kvality  vysokoškolské                Komise pro cenné    § 91b zákona č. 591/1992 Sb.,
investičního     vzdělání                  papíry         o cenných papírech, ve znění
instrumentu a    ekonomického nebo                         zákona č. 308/2002 Sb.
účastníka      právního směru
kapitálového trhu
(rating)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výroba tepelné    a) ukončené       fyzická nebo    Státní energetická   *) zákon č. 458/2000 Sb., o
energie a rozvod    vysokoškolské    právnická osoba,  inspekce         podmínkách podnikání a o
tepelné energie,    vzdělání technického která žádá o                 výkonu státní správy v
nepodléhající      směru a 3 roky praxe udělení koncese a               energetických odvětvích a o
licenci*)        v oboru, nebo    není držitelem                změně některých zákonů
realizovaná ze    b) úplné střední    licence na výrobu               (energetický zákon), ve znění
zdrojů tepelné     odborné vzdělání       tepelné energie a               pozdějších předpisů
energie s        technického směru a licence na rozvod             **) § 7 písm. a) až c) vyhlášky
instalovaným výkonem  6 roků praxe     tepelné energie,*)              Energetického regulačního
jednoho zdroje nad   v oboru;       musí prokázat, že               úřadu č. 154/2001 Sb., kterou
50 kW        U zdrojů tepelné    má technické                 se stanoví podrobnosti
           energie do       předpoklady k                 udělování licencí pro
           instalovaného výkonu  zajištění výkonu               podnikání v energetických
           1 MW včetně a      koncesované                  odvětvích
           samostatného      činnosti,**) a že
           rozvodného zařízení   touto činností
           tepelné energie s    nedojde k ohrožení
           instalovaným výkonem  života a činnosti
           do 1 MW včetně     osob, majetku či
           postačuje:       zájmu na ochranu
           a) vyučení v oboru a  životního
            3 roky praxe     prostředí. Fyzická
            v oboru, nebo    nebo právnická
           b) osvědčení o     osoba, která žádá
            rekvalifikaci k   o udělení koncese,
            provozování malých  musí mít uzavřeno
            energetických zdrojů pojištění
                       odpovědnosti"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Přechodná ustanovení
Čl.II
1. Živnostenská oprávnění, která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Fyzické a právnické osoby, které získaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávnění k podnikání v činnosti, která se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stala živností ohlašovací, mohou pokračovat v jejím provozování. Jsou však povinny do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit provozování této živnosti příslušnému živnostenskému úřadu podle § 45 a doložit doklady podle § 46 živnostenského zákona. Nesplní-li tuto povinnost, oprávnění k podnikání jim uplynutím uvedené lhůty zaniká.
3. Průkazy živnostenských oprávnění, které byly vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro živnosti, u kterých došlo tímto zákonem k přeřazení ze živností koncesovaných do živností ohlašovacích, zůstávají v platnosti a ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za průkazy živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací, není-li dále stanoveno jinak. Živnostenský úřad vydá podnikateli živnostenský list v případě změny oznámené podle § 49 živnostenského zákona.
4. Došlo-li na základě tohoto zákona ke sloučení živnosti ohlašovací vázané a živnosti koncesované v živnost ohlašovací vázanou, živnostenský úřad vydá živnostenský list pro tuto živnost podle nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámené změny podle § 49 živnostenského zákona. Rozsah předmětu podnikání na nově vydaném živnostenském listu se řídí rozsahem živnostenského oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně názvu živnosti, vydá živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 nebo podle § 56 živnostenského zákona.
6. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti ohlašovací vázané na živnost ohlašovací volnou, vydá živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění v souladu s nařízením vlády vydaným podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona.
7. Podnikateli, který získal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské oprávnění pro živnost "Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny", vydá živnostenský úřad živnostenský list pro výrobu těchto zařízení v souladu s nařízením vlády vydaným podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud podnikatel již oprávnění k této činnosti nemá. Pro živnost "Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny" vydá živnostenský úřad živnostenský list na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona.
8. Podnikatel, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění k činnosti, která je předmětem živnosti "Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" podle tohoto zákona a hodlá nadále provozovat tuto živnost, je povinen do dvanácti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona oznámit živnostenskému úřadu, že hodlá provozovat uvedenou živnost, případně, že nehodlá provozovat nad rámec této živnosti další činnost podle živnostenského oprávnění zahrnujícího uvedenou živnost vydaného před účinností tohoto zákona. Na základě tohoto oznámení živnostenský úřad vydá živnostenský list pro živnost "Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" s předmětem podnikání v úplném nebo částečném rozsahu, aniž by podnikatel musel prokazovat splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti, popřípadě živnostenský úřad změní nebo zruší živnostenské oprávnění vydané podle předchozí právní úpravy. Neoznámí-li podnikatel, že hodlá provozovat živnost "Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" živnostenskému úřadu, jeho živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti marným uplynutím lhůty uvedené ve větě první zaniká. Toto ustanovení platí obdobně pro živnost "kamnářství".
9. Vydání změny průkazu živnostenského oprávnění podle přechodných ustanovení tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku, jedná-li se o změnu v předmětu podnikání v důsledku změn provedených tímto zákonem.
10. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění se dokončí podle nové právní úpravy.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl.III
V § 6 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:
"z) vydávají ohlašovateli živnosti a žadateli o koncesi9) na jeho žádost potvrzení o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.
9) § 46 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 167/2004 Sb.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o civilním letectví
Čl.IV
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 17 odst. 1 se slovo "pouze" zrušuje a za slova "právnická osoba" se vkládají slova "nebo fyzická osoba".
2. V § 17 odst. 2 se za slova "právnické osobě" vkládají slova "nebo fyzické osobě".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o telekomunikacích
Čl.V
Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 51 odst. 1 se ve větě první slova "a kvalifikační požadavky podle zvláštního právního předpisu,14)" včetně poznámky pod čarou č. 14) zrušují.
2. V § 67 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta "Obsluhu mohou vykonávat i osoby, jejichž průkaz zvláštní způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení byl uznán podle zvláštního právního předpisu.7a)".
3. V § 95 bodě 1 se na konci písmene g) středník nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) vykonává působnost uznávacího orgánu podle zvláštního právního předpisu7a) při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro přístup k regulované činnosti v oblasti telekomunikací nebo pro její výkon na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost vykonávána mimo Českou republiku státními příslušníky členských států Evropských společenství nebo jejich rodinnými příslušníky.".
4. Za § 106 se vkládá nový § 106a, který zní:
 
"§ 106a
Pro postup při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro přístup k regulované činnosti v oblasti telekomunikací nebo pro její výkon na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost vykonávána mimo Českou republiku státními příslušníky členských států Evropských společenství nebo jejich rodinnými příslušníky, platí zvláštní právní předpis.".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl.VI
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 58 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.
2. V § 58 odst. 4 se slova "3 a 4" nahrazují slovy "2 a 3".
3. V § 58 odst. 5 se číslo "3" nahrazuje číslem "2", číslo "2" se nahrazuje číslem "1", číslo "4" se nahrazuje číslem "3" a věta třetí se zrušuje.
4. V § 59 odst. 1 se slova "§ 58 odst. 2 až 5" nahrazují slovy "§ 58 odst. 1 až 4" a slova "§ 58 odst. 2" se nahrazují slovy "§ 58 odst. 1".
5. V § 60 odst. 1 se slova "§ 58 odst. 2 až 5" nahrazují slovy "§ 58 odst. 1 až 4".
6. V § 103 odst. 2 se slova "odst. 3 až 5" nahrazují slovy "odst. 2 až 4".
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
Čl.VII
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl.VIII
V § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se doplňuje odstavec 11, který zní:
"(11) Doklady o kvalifikaci podle odstavce 2 písm. c) stanovené v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících příslušné vodovody nebo kanalizace mohou být nahrazeny dokladem o nejméně osmileté nepřetržité odborné praxi dosažené v posledních 10 letech v některém z členských států Evropského společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor u subjektů zajišťujících dodávky pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod pro počty fyzických osob odpovídající počtům fyzických osob uvedeným v odstavci 2 písm. c).".
 
ČÁST OSMÁ
ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
Čl.IX
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších zákonů a nálezu Ústavního soudu jej měnících.
 
ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.X
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty