GF04/2020 k promíjení daně z přidané hodnoty za dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovací látky proti onemocnění COVID-19 - v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2

Schválený:
GF03/2021
INFORMACE
Generálního finančního ředitelství
k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty za dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovací látky proti onemocnění COVID-19
- v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2
V období ode dne 16. 12. 2020 do dne 31. 12. 2022 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) zveřejněné ve Finančním zpravodaji 35/2020 dne 16. prosince 2020.
Plátcům DPH je prominuta daň z přidané hodnoty při splnění následujících podmínek:
-
Je dodáno vyjmenované zboží
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). V případě tohoto dodání vyjmenovaného zboží je v souladu s Rozhodnutím plátci DPH
zachován nárok na odpočet daně
z příslušných přijatých zdanitelných plnění.
Vyjmenovaným zbožím se rozumí:
1. diagnostické
zdravotnické
prostředky in vitro pro testování na onemocnění COVID-19, které jsou ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 a dalšími použitelnými právními předpisy Evropské unie;
2. očkovací látky proti onemocnění COVID-19, které jsou schválené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, nebo registrované podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
Uplatnit prominutí tak
nelze u ostatních diagnostických prostředků
pro testování na onemocnění COVID-19, které
nejsou zdravotnickými prostředky
.
- Prominutí se týká plnění, u kterých povinnost přiznat daň u dodání zboží podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona o dani z přidané hodnoty vznikla
v období od 16. prosince 2020 do 31. 12. 2022
, tedy
v tomto období došlo k uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o dani z přidané hodnoty
ve smyslu dodání vyjmenovaného zboží,
nebo vznikla povinnosti přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí
úplaty dle § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s dodáním tohoto zboží.
- Prominutí daně se nevztahuje na daň, u níž vznikla povinnost ji přiznat např. z důvodu pořízení zboží z jiného členského státu dle § 25 zákona o dani z přidané hodnoty nebo z titulu dovozu zboží dle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty.1)
Praktická aplikace Rozhodnutí ve vztahu k dani z přidané hodnoty:
Vystavování dokladů
- V případě dodání vyjmenovaného zboží (dle § 13 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty), je plátce povinen
vystavit daňový doklad
, na kterém doporučujeme uvést údaj „daň prominuta rozhodnutím MF“, a pak nemusí obsahovat sazbu daně a výši daně.
- Příjemce zdanitelného plnění si nemůže uplatnit odpočet daně, neboť v souladu s § 72 odst. 3 zákona o DPH vzhledem k Rozhodnutí nenastaly skutečnosti zakládající povinnost daň přiznat.
Vymezení v evidenci
-
Plátce v evidenci dle § 100 zákona o dani z přidané hodnoty vymezí, u kterých plnění uplatňuje nárok na prominutí dle výše uvedeného Rozhodnutí
, protože plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jeho daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání.
Vykazování v daňových tvrzeních
- V případě, že plátce splňuje podmínky pro prominutí dle Rozhodnutí a uplatní jej, pak
dotčené plnění vykáže na řádku 26 daňového přiznání
, a to v hodnotě základu daně stanoveného dle zákona o dani z přidané hodnoty.
- V kontrolním hlášení se údaje o dodáních, u kterých dojde k prominutí daně na základě výše uvedeného Rozhodnutí, neuvádí.
1) S výjimkou osvobozeného dovozu zboží podle § 71 odst. 2 písm. f) zákona o DPH
(viz https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/prodlouzeni-osvobozeni-od-cla-dph-covid-do-30-04-2021-10976)

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty