Zákon č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

Schválený:
278/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. července 2008
o obsahových náplních jednotlivých živností
Změna: 288/2010 Sb.
Změna: 368/2012 Sb.
Změna: 365/2013 Sb.
Změna: 155/2016 Sb.
Změna: 178/2017 Sb.
Změna: 143/2019 Sb.
Změna: 208/2021 Sb.
Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví
a) obsahové náplně živností řemeslných, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) obsahové náplně živností vázaných, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
c) obsahové náplně živností koncesovaných, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
d) obsahovou náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností, která je uvedena v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
 
§ 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.
2. Nařízení vlády č. 491/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.
3. Nařízení vlády č. 100/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.
4. Nařízení vlády č. 324/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
v z. Čunek v. r.
1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Říman v. r.
 
Příloha 1
Obsahové náplně živností řemeslných

------------------- ------------------------------------------------------------
Živnost       Obsahová náplň živnosti
------------------- ------------------------------------------------------------
Řeznictví        Komplexní příjem, porážení a bourání jatečných zvířat,
a uzenářství    třídění, vykosťování, porcování, balení a skladování masa
          jatečných zvířat pro prodej nebo další zpracování a vlastní
          prodej výsekového masa. Těžení a konzervace vedlejších
          jatečních  produktů. Ošetření masa konzervací  solením,
          chlazením a zmrazováním, tepelným opracováním a speciálními
          úpravami. Zpracování masa na polotovary a masné výrobky.
          Výroba živočišných tuků. Úprava střev pro další využití.
             V rámci živnosti lze dále provádět jateční opracování
          drůbeže, králíků, zvěřiny a zpracování vajec, včetně výroby
          polotovarů, konzerv, polokonzerv a dalších výrobků z nich.
          Zpracování  ryb  včetně  výroby  polotovarů,  konzerv,
          polokonzerv a dalších výrobků z nich. Prodej a porcování
          kuchyňsky  upraveného  výsekového  masa.     Příprava
          a prodej teplých mas a uzenin k bezprostřední spotřebě
          formou rychlého občerstvení a s tím související doplňkový
          prodej  potravin (chléb, pečivo, hořčice, křen, okurky
          a podobně) a nápojů (pivo, nealkoholické nápoje), pokud
          jsou prováděny v provozovně, v níž je provozována předmětná
          živnost.
------------------- ------------------------------------------------------------
Mlékárenství       Přejímka a technologické zpracování syrového mléka.
          Výroba  mléčných výrobků a polotovarů,  zejména  mléka
          tekutého a ochuceného, sušeného a zahuštěného, smetany,
          másla, sýrů, tvarohů, kysaných výrobků a jogurtů, mražených
          krémů, zmrzlinových směsí. Výroba a zpracování bílkovinných
          mléčných výrobků, laktózy, syrovátky a mléčných krmných
          směsí.
             V rámci živnosti lze dále provádět výrobu zmrzlin na
          bázi mléka. Úpravu mlékárenských výrobků k bezprostřední
          spotřebě (koktejly, pomazánky, zmrzliny) a doplňkový prodej
          pečiva, pokud jsou prováděny v provozovně, v níž  je
          provozována předmětná živnost. Míchání mléčných krmných
          směsí.
------------------- ------------------------------------------------------------
Mlynářství        Přejímka,  čištění,  třídění,  skladování  surovin
          a technologické zpracování (mechanicko-fyzikálním, šaržovým
          nebo kontinuálním způsobem) zrnin na mouku a další mlýnské
          výrobky  (krupici, dehydrovanou krupičku,  fortifikované
          výrobky, sypké polotovary, vločky, kroupy, jáhly a podobně)
          a jejich mísení.
             V rámci živnosti lze dále provádět výrobu krmných
          směsí na bázi     zrnin, mlýnských vedlejších výrobků a směsí
          na bázi mouky.
------------------- ------------------------------------------------------------
Pekařství,        Přejímka, skladování a příprava surovin, výroba těst
cukrářství     a  hmot,  jejich  zpracování  (například  vyvalováním,
          lisováním,  stříkáním,  dělením, šleháním,  modelováním,
          řezáním),  tepelná úprava (například pečením,  sušením,
          smažením, vařením, pražením, mikrovlnným ohřevem), plnění
          (před nebo po tepelné úpravě), povrchová úprava (například
          sypáním,  poléváním, glazováním, potahováním,  zdobením,
          mazáním) pekařských a cukrářských výrobků. Výroba zmrzlin.
             V rámci živnosti lze dále vyrábět směsi z obilovin,
          výrobky z různých směsí, expandované a extrudované výrobky,
          cukrovinky, čokolády a čokoládové bonbóny, a dopékat 
          zmrazené polotovary pekařských výrobků. Rovněž lze upravovat 
          cukrářské a pekařské výrobky, zmrzliny, zmražené krémy a 
          speciality, prodávat kávu, čaje a nealkoholické nápoje a 
          tyto podávat k bezprostřední spotřebě v provozovně,
          v níž je provozována předmětná živnost.
------------------- ------------------------------------------------------------
Pivovarnictví      Řízení a obsluha chemicko - fyzikálních a biologických
a sladovnictví   technologických  procesů v pivovarnické  a  sladovnické
          výrobě.  Výroba  základní suroviny, sladu  -  přejímka
          sladovnického  ječmene,  čištění,  třídění,  ošetřování,
          máčení, klíčení, hvozdění, odkličování, u speciálních druhů
          pražení a konečná úprava sladu. Vaření piva - šrotování
          sladu, rmutování, vystírání, scezování sladiny, chmelovar,
          čiření a chlazení mladiny, zakvašování, hlavní kvašení na
          spilkách, dokvašování v ležáckých sklepích (alternativně
          řízení  kvašení  v  tancích),  filtrace,  stabilizace,
          pasterace, stáčení piva. Výroba nápojů na bázi piva.
             V rámci živnosti lze dále provádět prodej čepovaného
          piva v provozovnách, které jsou součástí pivovaru.
------------------- ------------------------------------------------------------
Zpracování kůží      Odborné  práce při zpracování všech  druhů  kůží
a kožešin      (hovězin,  konin,  teletin, vepřovic,  kozin,  skopovic
          a podobně) a zušlechťování kožešin na usně fyzikálně-
          chemickým  působením a mechanickým způsobem  zpracování
          spočívajícím v loužení, odchlupování, mízdření, činění,
          barvení, postruhování a štípání. Dále pak u kožešin barvení
          a  přibarvování,  česání, epilování,  tříbení,  mazání,
          seřezávání,  žehlení, postruhování,  vytrhávání  pesíků,
          seřezávání kožešin z ušlechtilých a plemenných  zvířat
          a divočin. Vyčiňování kůží a kožešnických kožek.
             V rámci živnosti lze dále provádět čištění a barvení
          výrobků z kůže a kožešin.
------------------- ------------------------------------------------------------
Aplikace, výroba     Odběr  měrných  podkladů pro  ortopedickou  obuv,
a opravy      zhotovení pozitivních a negativních odlitků včetně korekce
ortopedické obuvi  a  úpravy  kopyt,  výroba, zkoušky, úpravy  a  opravy
          ortopedické obuvi, kontrola funkčnosti včetně  aplikace
          a výdej individuální ortopedické obuvi.
             V rámci živnosti lze dále provádět opravy a úpravy
          ostatní obuvi.
------------------- ------------------------------------------------------------
Broušení a leptání    Broušení užitkových skel sodnodraselných, olovnatých,
skla        barevných  i  přejímaných  na  strojích  hladinářských,
          kuličských a zavrtávacích, zahrnující opracování  vrchů
          i den výrobků, broušení hran, broušení kuličských dekorů,
          zavrtávání hrdel, mechanické leštění a oprávku. Matování
          a leptání skla leptacími a matovacími lázněmi či solemi na
          bázi fluoridů a kyseliny fluorovodíkové včetně vytváření
          krycích  laků  a  jejich  odstraňování.  Rytí  skel
          sodnodraselných,  olovnatých,  barevných  i  přejímaných
          k vytváření reliefů včetně plastických.
             V rámci živnosti lze dále provádět malování užitkových
          skel  sodnodraselných  či  olovnatých  drahými  kovy,
          zabarvování  povrchů skel listry a lazurami,  nanášení
          vysokého  smaltu  na povrchy skel včetně  navazujícího
          vypalování ve vypalovacích pecích a vyrábět vitráže.
------------------- ------------------------------------------------------------
Zpracování        Příprava a míchání gumárenských směsí, pogumování,
gumárenských směsí potírání  a  tažení materiálů. Příprava  surovin  nebo
          polotovarů. Přípravné, konfekční, obráběcí, vulkanizační,
          lisovací a klasifikační činnosti při výrobě a opravách
          pneumatik, duší, gumotextilních dopravních pásů,  hadic
          a armatur, výroba gumokovových elementů, pogumování různých
          dílů a součástí.
             V rámci živnosti lze dále provádět přípravu textilních
          a ocelových kordů, výztužných patek a dalších polotovarů
          pro  zpracování  gumárenských směsí.  Oprava  pneumatik
          a dalších gumárenských výrobků studenou cestou. Zhotovování
          výrobků z termoplastů.
------------------- ------------------------------------------------------------
Zpracování kamene    Kamenické práce, s výjimkou činností spadajících pod
          úpravu a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti
          s jejich dobýváním, spojené s ruční nebo strojní přípravou,
          úpravou  a  zpracováním přírodního a  umělého  kamene,
          polotovarů a výrobků dělením (například řezáním, štípáním,
          lámáním),  opracováním  a  povrchovou  úpravou  kamene
          (například leštěním), údržba a povrchové úpravy dekoračních
          a  užitkových  výrobků z kamene,  zhotovování  profilů
          a nápisů, osazování a spárování kamenných dílců a bloků.
          Zhotovování slohových, figurálních a monumentálních výrobků
          podle  zvláštních  požadavků,  osazování  konstrukčních
          stavebních  a slohových výrobků při obnově památkových
          objektů.
             V  rámci  živnosti  lze dále provádět  obkládání
          stavebních  objektů  přírodním  nebo  umělým  kamenem
          (exteriérů, interiérů).
------------------- ------------------------------------------------------------
Slévárenství,      Odlévání taveniny do forem a kokil při výrobě odlitků
modelářství     z železných i neželezných kovů a jejich slitin a nekovových
          materiálů, včetně výroby slévárenských forem  a  jader
          z písku či jiného materiálu, nebo do kovových forem a kokil
          včetně kontinuálního lití a speciálních způsobů  lití.
          Tavení, úpravy a udržování roztaveného materiálu. Příprava,
          opravy,  údržba žáruvzdorných technologických  agregátů.
          Uvolňování  odlitků  z  forem  a  kokil.  Odstraňování
          povrchových vad a opravy odlitků zavařováním, tmelením,
          těsněním  a  jinými  technologiemi. Tepelné  zpracování
          odlitků, úprava a ochrana povrchu odlitků. Kontrola odlitků
          a  zpracování technických podkladů pro výrobu.  Výroba
          a  opravy slévárenských modelů, jaderníků a modelových
          zařízení  ze  dřeva, kovů, epoxidových pryskyřic,  PVC
              a sádry, pro ruční i strojní zhotovování pískových licích
          forem. Zhotovování kovových forem (kokil) pro odlévání.
             V rámci živnosti lze dále provádět čištění odlitků,
          odstraňování licích soustav a otřepů urážením, uřezáváním,
          upalováním,   ostřihováním  a  dalšími   speciálními
          technologiemi povrchové úpravy odlitků nanášením nekovových
          a kovových povlaků různými technologiemi, zhotovování forem
          pro zpracování plastů, jednoduchých forem pro tlakové lití
          kovů a kovových slévárenských modelů technologiemi ručního
          třískového zpracování kovů a plastů a základními operacemi
          strojního třískového obrábění. Zhotovování dřevěných maket
          a provádění jednoduchých bednářských a truhlářských prací.
------------------- ------------------------------------------------------------
Kovářství,        Odborné  práce  při výrobě a opravách  strojních
podkovářství    součástí,  nástrojů, nářadí, popřípadě dalších  výrobků
          ručním nebo strojním kováním, zahrnující zejména volné
          kování a zápustkové kování materiálů, válcování v kovacích
          válcích a lisování profilů, klenutých a plochých  den
          z oceli nebo neželezných kovů a jejich slitin, tvarování
          listových per a pružin, rovnání výkovků, výstřižků, výpalků
          a  svařenců.  Ohřívání vsázkového materiálu  v  pecích
          a výhních. Strojní a ruční výroba podkov a podkování koní.
             V  rámci  živnosti  lze dále  provádět  činnosti
          k odstraňování výronků, otřepů a podobně, včetně základních
          prací ručního třískového opracování materiálů, lisování za
          studena, jednoduché montážní a demontážní práce nezbytné
          pro dokončení výrobku po provedených kovářských pracích,
          povrchovou  úpravu kovářských výrobků,  plamenové  nebo
          obloukové svařování, základní práce tepelného zpracování
          materiálu, úpravy a ošetřování paznehtů skotu, ovcí, koz
          a špárků prasat.
------------------- ------------------------------------------------------------
Obráběčství        Technologie výrob a oprav polotovarů  z  různých
          materiálů,  dílů a jednotlivých výrobků všemi  způsoby
          strojního  třískového obrábění, především  soustružením,
          frézováním,  broušením, hoblováním, obrážením,  vrtáním,
          vyvrtáváním, protahováním a dalšími speciálními způsoby
          obrábění na obráběcích strojích, včetně nově zaváděných
          technologií obrábění materiálů (například laser).
             V rámci živnosti lze dále provádět základní způsoby
          ručního třískového opracování materiálů nezbytných  pro
          dokončení výroby součástí, otryskávání, tváření materiálu
          za studena (válcování závitů) včetně povrchové ochrany
          konečného výrobku.
------------------- ------------------------------------------------------------
Zámečnictví,       Odborné práce zaměřené na zhotovování součástí a dílů
nástrojářství    nezbytných pro montáž a opravu příslušného stroje  či
          strojního zařízení ručním a jednoduchým strojním obráběním,
          montážní  a  demontážní  práce  při  opravách,  údržbě
          a seřizování strojů a strojních zařízení, kromě strojů
          a  strojních  zařízení spadajících do působnosti  jiné
          řemeslné, popřípadě vázané živnosti, zhotovování, montáž,
          demontáž, osazování, opravy, údržba a seřizování stavebních
          zámečnických výrobků a konstrukcí z kovových materiálů
          s využitím unifikovaných a normalizovaných dílů a výrobků
          ve stavbách. Zhotovování, dohotovování, sestavování, opravy
          a  seřizování řezných a tvářecích nástrojů, upínacích,
          montážních, svařovacích kontrolních a jiných přípravků,
          forem pro zpracování plastů, tlakové lití kovů a kovových
          slévárenských  modelů technologiemi  ručního  třískového
          zpracování kovů a plastů a základními operacemi strojního
          třískového obrábění.
             V  rámci živnosti lze dále zhotovovat jednoduché
          součástky a díly pro montáž a opravy strojů a strojních
          zařízení zpracováním kovů tvářením za tepla a za studena,
          provozovat  činnosti  pro povrchovou  ochranu  výrobků,
          plamenové nebo obloukové svařování. Tepelné zpracování kovů
          k  zabezpečení  potřebných  vlastností  výrobků.  Nové
          technologie  opracování kovů (například elektrojiskrové,
          laserové). Práce přesné mechaniky. Výroba a montáž nástrojů
          a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství, výroba,
          seřizování, opravy a montáž měřidel.
------------------- ------------------------------------------------------------
Galvanizérství,     Chemická a elektrochemická úprava povrchu součástí
smaltérství     strojů a strojních zařízení, užitkových předmětů, hudebních
          nástrojů a uměleckých předmětů individuální technikou nebo
          hromadným  způsobem  na linkách odmašťováním,  mořením,
          elektrolytickým  leštěním,  fosfátováním  a  pokovováním
          (chromování,  mědění,  niklování,  zinkování,  cínování,
          stříbření, zlacení, eloxování a podobně) v kovových lázních. 
          Příprava lázní pro chemickou a elektrochemickou
          povrchovou  úpravu  a  příprava smaltovacích  suspenzí,
          nanášení základních krycích vrstev na kovové díly, součásti
          a výrobky, zejména technologiemi máčení, polévání, stříkání
          nebo  práškování, a následné vypalování skelného  nebo
          keramického povlaku ve smaltérské peci, včetně přípravy
          povrchu a nanášení vrstev různými dekoračními technikami
          jako  stříkáním  přes šablony, stínováním,  sítotiskem,
          lemováním.
             V rámci živnosti lze dále provádět ruční a strojní
          třískové obrábění nezbytné pro přípravu polotovarů, dílů
          a výrobků na chemickou, elektrochemickou nebo smaltovanou
          úpravu povrchu a žárové nebo plazmové nástřiky kovových i 
          nekovových materiálů. Základní způsoby povrchové ochrany 
          výrobků laky, tmely a podobně.
------------------- ------------------------------------------------------------
Výroba, instalace,    Výroba,  opravy, instalace, oživování,  zapojování
opravy elektrických a zkoušení nevyhrazených elektrických strojů, přístrojů
strojů a přístrojů, a   elektrické   výzbroje,  zejména   elektromotorů,
elektronických   transformátorů,  regulátorů,  vypínačů,   usměrňovačů,
a telekomunikačních elektrických zdrojů světla, akumulátorů a baterií, přičemž
zařízení      jde o zařízení pracující na střídavém napětí vyšším než
          50 V nebo stejnosměrném napětí vyšším než 75 V. Výroba
          a opravy elektrických spotřebičů pro domácnost. Výroba
          a  opravy  elektrických  částí  kolejových  vozidel
          a  trolejbusů, elektrických zdrojů tepla,  elektrických
          silnoproudých  regulačních,  kontrolních  a  ovládacích
              přístrojů  a  spotřebičů. Provádění revizí  a  kontrol
          elektrických  spotřebičů. Výroba elektronických  výrobků
          a zařízení spotřební, průmyslové, lékařské a investiční
          elektroniky, kancelářských strojů a počítačů, připojovaných
          do sítě nízkého napětí, jejich instalace, opravy, údržba,
          demontáž  a montáž. Přestavba elektronických  zařízení,
          řízení demontáží a montáží investiční elektroniky. Montáž,
          údržba a servis zařízení pro vysílání, přenos a příjem
          informací jakéhokoli druhu po vedení radiovými, optickými
          či jinými prostředky využívajícími elektromagnetických vln.
          Základními  skupinami  telekomunikačních  zařízení  jsou
          zejména drátová telekomunikační vedení v místních sítích
          včetně kabelových souborů, drátová telekomunikační vedení
          v dálkových sítích včetně kabelových souborů, kabelová
          vedení s optickými vlákny v místních a dálkových sítích
          včetně  kabelových souborů, telefonní  ústředny  včetně
          příslušných kabelových rozvodů (telefonní ústředny veřejné,
          pobočkové, zařízení pro datovou síť integrovaných služeb),
          radioreléová zařízení (analogová, digitální),  přenosové
          systémy (analogové a digitální včetně linkového traktu,
          výstavba  linkového  traktu),  koncová  telekomunikační
          zařízení  (telefonní  přístroje, záznamníky,  dálnopisné
          stroje, faxy, karty faxové, modemové), kabelové rozvody pro
          jednosměrné  šíření televizního a rozhlasového  signálu
          (společné  televizní antény včetně  domovních  rozvodů,
          telekomunikační kabelové rozvody), rádiová zařízení pro
          rozhlasové  a  televizní vysílání (rozhlasové  vysílače
          s  frekvenční modulací a s amplitudovou modulací,  TV
          vysílače  a převaděče, distribuční rozhlasová zařízení,
          anténní  systémy,  vysílače  systému  mnohabodového,
          mnohakanálového   distribučního  systému),   speciální
          telekomunikační  zařízení  (klasické  signálové  rozvody
          a zařízení, komunikátory pro poplachové systémy), vysílací
          a  přijímací rádiová zařízení (stanice a sítě pozemní
          pohyblivé  služby,  občanské radiostanice,  telemetrické
          stanice, rádiová přenosová zařízení pro poplachové systémy,
          systémy pro předávání zpráv, rádiové vysílače pro přenos
          dat,  pohyblivé  vysílací rádiové  stanice  digitálního
          radiotelefonního  systému a analogového radiotelefonního
          systému,  základnové  stanice  a  zařízení  digitálního
          radiotelefonního  systému a analogového radiotelefonního
          systému).  Opravy  a odblokování mobilních  telefonních
          přístrojů.
             V rámci živnosti lze dále provádět opravy a výrobu
          elektrických strojů a přístrojů provozovaných na střídavém
          napětí nižším než 50 V nebo stejnosměrném napětí nižším
          než  75  V,  opravy,  úpravy  a  výměny  elektrických
          a elektronických skupin a podskupin silničních motorových
          vozidel  a  pracovních  strojů  a  provádět  výrobu
          elektronických součástek.
------------------- ------------------------------------------------------------
Hodinářství       Výroba, sestavování, seřizování, diagnostika a opravy
          mechanických,   elektromechanických  a  elektronických
          časoměrných přístrojů. Montáž, demontáž, údržba, čištění,
          mazání, zkoušení a seřizování hodinových strojů a výroba,
          opravy, úpravy a údržba jednotlivých mechanických součástí
          těchto  přístrojů  s  využitím technologických  postupů
          z oblasti jemné mechaniky ručním nebo strojním obráběním.
             V rámci živnosti lze dále provádět výměnu hodinových
          skel,  řemínků, tahů a baterií včetně jejich prodeje.
          Doplňkový  prodej barometrů a vlhkoměrů pro domácnost,
          bižuterie a zboží z drahých kovů.
------------------- ------------------------------------------------------------
Zlatnictví        Zhotovování a opravy šperků, klenotů a  drobných
a klenotnictví   ozdobných předmětů ve všech povolených kombinacích drahých
          i  obecných  kovů. Pokovování drahými kovy, zasazování
          šperkových kamenů. Výroba plastických ozdob z drahých kovů,
          výroba ručně tepaných výrobků (kazet, podnosů a podobně)
          a šperků a jejich povrchová úprava a čištění nejrůznějšími 
          pracovními technikami a technologiemi. Opravy historicky  
          cenných klenotů. Stanovení ryzosti drahých kovů.
             V rámci živnosti lze dále provádět nákup a prodej
          zboží z drahých kovů včetně zlomkového zlata a drahých
          kamenů a doplňkový prodej bižuterie, drobných upomínkových
          předmětů, hodin a hodinek.
------------------- ------------------------------------------------------------
Truhlářství,       Rukodělné odborné práce a práce na dřevoobráběcích
podlahářství    strojích při výrobě nábytku, stavebně truhlářských výrobků
          (oken,  dveří,  stěn a podobně), dřevěných  konstrukcí
          a rozmanitých průmyslových i užitkových výrobků ze dřeva.
          Provádění oprav a rekonstrukcí všech druhů výrobků v celém
          rozsahu truhlářské technologie. Výběr, rozměřování, dělení
          i opracování řeziva a sestavování dílců nebo součástí do
          finálních  produktů, včetně povrchové úpravy.  Stavebně
          truhlářské  práce  (osazování  stavebních  truhlářských
          výrobků,  vestavěného  nábytku,  provedení  palubového,
          deskového,  kazetového obložení stěn a stropů,  montáž
          a úpravy příček, dřevěných schodů, dřevěných akustických
          zástěn, kabin a obložení). Kladení a opravy podlah různého
          druhu,  například  vlysových, parketových,  palubkových,
          korkových, mozaikových, stěrkových a litých na dřevěném,
          betonovém,  škvárobetonovém  nebo  izolačním  podkladu.
          Kladení, lepení a svařování podlahových povlaků, provádění
          izolačních  a  vyrovnávacích vrstev, provádění  potěru,
          broušení, leštění a napouštění povrchu, upevňování krycích
          lišt a podobně. Lepení podlahových povlaků na schodištích,
          obkládání soklíky. Zhotovování podlah z dýhovaných desek,
          provádění stěrkových, litých nebo stříkaných podlahovin.
          Pokládání  plovoucích podlah z různých druhů materiálů
          (laminátových, dřevěných a podobně).
             V  rámci  živnosti lze dále provádět zhotovování
          dřevěných  nástaveb  dopravních  prostředků.  Jednoduché
          bednářské a modelářské činnosti. Montáž sériově vyráběného
          nábytku. Kladení koberců a dalších podlahových krytin.
          Příprava podkladů pro kladení podlah, provádění jejich
          izolací a vyrovnávání.
------------------- ------------------------------------------------------------
Výroba a opravy      Odborné  práce  při výrobě a opravách  akordeonů
hudebních nástrojů a foukacích harmonik různého druhu, výroba a opravy jejich
          součástí ze dřeva, kovů, kůže, plátna, plsti, celuloidu
          a plastů, povrchová úprava součástí a výrobků mořením,
          lakováním, smaltováním, měděním, niklováním, chromováním
          a podobně, úprava funkce a seřizování chodu akordeonů
          a  foukacích harmonik, ladění a intonování  akordeonů.
          Odborné práce při výrobě a opravách dechových a bicích
          hudebních  nástrojů ze dřeva, kovů, plastů  a  jiných
          materiálů,     povrchová úprava součástí a celých  výrobků
          pokovováním chrómem, niklem, stříbrem, mosazí a leštěním na
          zrcadlový lesk, ladění. Odborné práce při výrobě a opravách
          klávesových hudebních nástrojů - pianin, klavírů a varhan
          ze dřeva, kovů i jiných materiálů, opravy jejich součástí
          ze  dřeva,  kovů, kůže, plsti, slonové kosti,  plastů
          a  podobně,  povrchová úprava mořením, nanášením  laků
          a leštěním, ladění a intonování. Odborné práce při výrobě
          a  opravách smyčcových, drnkacích a trsacích hudebních
          nástrojů ze dřeva, kovů, perleti, plastů i jiných hmot,
          povrchová  úprava nástrojů včetně uměleckého opracování
          dřeva, intarzie a vykládání ozvučných otvorů i  dílců
          perletí.
             V rámci živnosti lze dále provádět ladění nástrojů
          u zákazníka.
------------------- ------------------------------------------------------------
Opravy ostatních     Opravy jiných než silničních vozidel (například vozíků
dopravních     pro invalidy s ručním nebo elektrickým pohonem), drážních
prostředků     vozidel, vozů, motorových vozů, lokomotiv, lodí, pracovních
a pracovních strojů strojů  (to je strojů, které jsou vybaveny  zařízením
          sloužícím  k  provádění pracovních  činností).  Uvádění
          opravených strojů do provozu. Provádění základních ručních
          a strojních operací při rozpojování, spojování a opravách
          strojních částí. Demontáž, opravy a montáž jednotlivých
          dílů, součástí, funkčních celků a skupin.
             V rámci živnosti lze dále provádět opravy jízdních kol
          a dopravních prostředků určených zejména pro sportovní
          účely, údržbářské práce a výměnu vadných dílů elektrické
          výzbroje příslušného zařízení.
------------------- ------------------------------------------------------------
Zednictví         Provádění zednických, kladečských a obkladačských,
          betonářských,  šamotářských a  komínářských  prací  při
          výstavbě, rekonstrukcích, adaptacích a opravách novodobých
          i historických objektů. Jedná se o odborné práce zaměřené
          na vyzdívání nosných a výplňových zdí, příček i kleneb
          z  cihel,  tvárnic  a kamene, vyzdívání  kanalizačních
          a  vodovodních objektů, provádění vnitřních i vnějších
          omítek, torkretování. Osazování prefabrikovaných překladů,
          schodů,  zárubní,  oken,  zábradlí,  římsových  desek,
          komínových dvířek a podobně, včetně betonování stavebních
          konstrukcí. Provádění konstrukcí ze sklobetonu, provádění
          dodatečné izolace zdiva historických i jiných objektů,
          náročných omítek nebo vícebarevných sgrafit. Zhotovování
          a opravy vnějších i vnitřních dlažeb z dlaždic i mozaik
          různých druhů a velikostí, vnitřních obkladů stěn, stropů
          a pilířů v běžném provedení, obkladů schodišťových stupňů,
          provádění  teracových podlah nebo  teracových  obkladů,
          kladení dlažeb z kamenných desek nebo tak zvané benátské
          dlažby,  provádění vnitřních obkladů mozaikou (plavecké
          bazény, operační sály a podobně) či venkovních obkladů
          soklů  nebo průčelí všemi druhy obkladových  materiálů
          tradičními  a nově zaváděnými technologiemi,  provádění
          dlažeb s obrazci a nápisy nebo prací podle uměleckých
          návrhů. Provádění montáží konstrukcí nosných i nenosných 
          příček, rovných a šikmých stropních zavěšených podhledů, 
          suchých podlah a obkladů stěn a sloupů systémy suché výstavby 
          podle stanovených technologických postupů, včetně konstrukcí
          s požadavky na protipožární odolnost při rekonstrukcích,
          nástavbách,   vestavbách  i  novostavbách   obytných
          a průmyslových objektů. Provádění zateplování obvodových
          plášťů  budov kontaktními a nekontaktními zateplovacími
          systémy.  Uměleckořemeslné zpracování sádry  pro  jemné
          stavební  práce,  práce  při zhotovování  interiérových
          a exteriérových výzdob budov ze sádry, umělého kamene nebo
          jiných hmot, modelování a odlévání členitých soch, reliéfů
          a plastik, vytváření složitých maket a miniaturních modelů
          pro filmové a divadelní účely, zhotovování sgrafit.
             V rámci živnosti lze dále provádět bourání stavebních
          konstrukcí nebo jejich sanace, šamotářské práce včetně
          oprav  vyzdívek  průmyslových pecí,  vložkování  komínů
          keramickými materiály, zhotovování lehkých přestavitelných
          příček, dvojitých instalačních podlah, instalačních šachet,
          příček ze sádrových či jiných obdobných bloků nebo panelů
          a speciálních akustických konstrukcí, povrchovou úpravu
          konstrukcí z materiálů obsahujících sádrovec (stěrkováním,
          štuky a podobně), montáž fabionů, rolet, žaluzií, větracích
          mřížek, ozdobných lišt a podobně.
------------------- ------------------------------------------------------------
Montáž, opravy,     Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických 
revize a zkoušky  technických zařízení určených pro výrobu, přeměnu, přenos,
elektrických    rozvod a odběr elektrické energie (zejména elektráren, 
zařízení      transformačních stanic, rozvoden, trakčního vedení, rozvodů 
          elektrické energie, zařízení napájecích a spínacích stanic a 
          pevných zařízení elektrické trakce), elektrické instalace 
          (zejména provádění, montážní dozor a ověřovací zkoušky 
          navržených soustav, sítí, obvodů a instalací) a zařízení 
          určených k ochraně před účinky atmosférické nebo statické 
          elektřiny (hromosvodů a zařízení na ochranu proti přepětí).
          Údržba veřejného osvětlení. 
          V rámci živnosti lze dále provádět základní a dokončovací 
          práce související s prováděním elektroinstalatérských prací. 
------------------- ------------------------------------------------------------
Montáž, opravy      Provádění  oprav  a výměny dílů  nebo  podskupin
a rekonstrukce   chladicích a mrazicích zařízení a tepelných  čerpadel,
chladicích zařízení sestavování a opravy chladniček, zhotovování chladicích
a tepelných     okruhů z potrubí, sestavování, opravy a zkoušení chladicích
čerpadel      a  mrazicích zařízení, sestavování, opravy a  zkoušení
          chladicích částí klimatizačních zařízení a autoklimatizací,
          sestavování, zkoušení a revize vakuových a kaskádových
          chladicích  okruhů,  kondenzačních  chladicích  jednotek
          a  tepelných čerpadel, provádění předepsaných tlakových
          zkoušek nebo zkoušek těsnosti, opravy a funkční zkoušky
          zařízení  pro  mrazovou  sublimaci  s  reléovým  nebo
          elektronickým  ovládáním  včetně  seřízení  programových
          a registračních elementů.
             V rámci živnosti lze dále provádět montáž, demontáž,
          opravy, seřizování a komplexní zkoušení součástí chladicích
          okruhů.  Provádění oprav elektrických a  elektronických
          součástí  chladicích  zařízení, klimatizačních  zařízení
          a tepelných čerpadel.
------------------- ------------------------------------------------------------
Vodoinstalatérství,   Montáž, opravy a údržba vnitřních rozvodů (včetně
topenářství     přípojky) studené a teplé vody, kanalizace, plynu, včetně
          montáže armatur, spotřebičů, provádění tlakových zkoušek
          (včetně uvádění do provozu) v objektech bytové, občanské
          a průmyslové výstavby za použití mechanického spojování,
          lepení, svařování, pájení nebo jiných technologií. Montáž,
          rekonstrukce, opravy a údržba vnitřních rozvodů topení,
          výměníkových a domovních stanic bez rozdílu  použitého
          media, včetně montáže armatur a spotřebičů (včetně uvádění
          do  provozu),  provádění zkoušek  a  regulace  systémů
          ústředního topení v objektech bytové, občanské a průmyslové
          výstavby za použití všech montážních technologií.
             V  rámci  živnosti  lze dále  provádět  základní
          a   dokončovací  práce  související  s  prováděním
          instalatérských  prací, včetně zapojení vzduchotechniky,
          práce  související s usazováním kotlů, otopných  těles
          a rozvodného potrubí, včetně doplňkových konstrukcí.
------------------- ------------------------------------------------------------
Montáž, opravy,     Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových
revize a zkoušky  zařízení, jimiž jsou zařízení pro výrobu a úpravu plynů,
plynových zařízení skladování a přepravu plynů, plnění nádob plyny, včetně
a plnění nádob   tlakových  stanic,  zkapalňování  a  odpařování  plynů,
plyny        zvyšování a snižování tlaku plynů, rozvod plynů, spotřebu
          plynů spalováním. Za plyny se pro účely tohoto nařízení
          považují látky, jejichž kritická teplota je nižší než
          +50 °C, nebo látky, u nichž je při teplotě  +50 °C
          absolutní tlak (tenze par) vyšší než 0,3 MPa. Plnění nádob
          plyny,  provozování  čerpacích stanic  na  propan-butan
          a stlačené plyny. Provádění veškerých plynoinstalatérských
          prací, zhotovení přípojek pro plynové spotřebiče, montáž
          domovních plynovodů s příslušenstvím, montáž spotřebičů
          trvale připojených na rozvod plynu a veškeré plnicí stanice
          na propan-butan, zemní plyn a podobně.
             V rámci živnosti lze dále provádět montáž, opravy,
          revize  a  zkoušky  nevyhrazených  plynových  zařízení
          a přípravné a dokončovací práce související s prováděním
          plynoinstalatérských prací.
------------------- ------------------------------------------------------------
Montáž, opravy,     Činnosti spojené s montáží, opravami, rekonstrukcemi,
revize a zkoušky  revizemi  a  zkouškami vyhrazených tlakových  zařízení,
tlakových zařízení například parních a kapalinových kotlů, jejichž konstrukční
a nádob na plyny  přetlak  přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní  látky
          převyšuje bod varu při tomto přetlaku, tlakových nádob
          stabilních, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje
          0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté
          a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě, nebo jakékoliv
          kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku
          0,07 MPa,  kovových tlakových nádob na plyny k dopravě
          plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50 °C, nebo
          plynů, u nichž při teplotě +50 °C je absolutní tlak (tenze
          par)  vyšší  než 0,3 MPa. Opravy a  revize  hasicích
          přístrojů.
             V rámci živnosti lze dále provádět montáž, opravy,
          revize  a  zkoušky  nevyhrazených  tlakových  zařízení
          a přípravné a dokončovací práce související s prováděním
          montáží a oprav tlakových zařízení.
------------------- ------------------------------------------------------------
Montáž, opravy,      Montáž,  opravy,  revize  a  zkoušky  vyhrazených
revize a zkoušky  zdvihacích  zařízení, například zdvihadel a  pojízdných
zdvihacích zařízení zdvihadel o nosnosti nad 5 000 kg (například kladkostroje,
          kočky),  jeřábů o nosnosti nad 5 000 kg, pohyblivých
          pracovních plošin s výškou zdvihu nad 3 m, stavebních
          výtahů s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také
          osoby,  výtahů,  které jsou trvalou  součástí  staveb,
          o  nosnosti  nad  100  kg a  s  výškou  zdvihu  nad
          2 m a regálových zakladačů se svisle pohyblivými stanovišti
          obsluhy.
             V rámci živnosti lze dále provádět montáž, opravy,
          revize  a  zkoušky  nevyhrazených  zdvihacích  zařízení
          a přípravné a dokončovací práce související s prováděním
          montáží a oprav zdvihacích zařízení.
------------------- ------------------------------------------------------------
Izolatérství       Izolace staveb, konstrukcí a dalších zařízení proti
          nepříznivým účinkům tepla, chladu, hluku nebo chvění, proti
          zemní a atmosférické vlhkosti, tlakové a agresivní vodě,
          kyselinovzdorné a protipožární izolace za použití různých
          druhů izolačních materiálů. Provádění a opravy měkkých
          krytin,  komplexních střešních plášťů plochých  střech,
          tepelných  izolací střech, obkládání  panelových  štítů
          různými  deskami  z izolačních materiálů  a  provádění
          tepelných   izolací  venkovních  potrubí.  Provádění
          protiotřesových izolací stěn a podlah, zateplování stěn
          izolačními materiály, vyzdívání stěn izolačními deskami
          nebo příček z pěnobetonových tvárnic. Provádění a opravy
          kyselinovzdorných  izolací,  například  ve  výrobnách
          kovoprůmyslu,   chemického  a  textilního   průmyslu
          a  potravinářství,  tradičními  a  nově  zaváděnými
          technologiemi.  Nástřik  ocelových      konstrukcí  izolační
          hmotou.
             V rámci živnosti lze dále provádět základní zednické
          a jiné práce při přípravě povrchů pro izolatérské práce.
          Provádění tepelných izolací sádrokartonovými obklady.
------------------- ------------------------------------------------------------
Malířství,        Malířské, lakýrnické a natěračské práce v interiéru
lakýrnictví,    a exteriéru novodobých i historických objektů; příprava
natěračství     podkladů pro malbu, odstraňování starých maleb, úprava
          povrchů pomocí malířských směsí a stěrek, jejich uhlazení,
          přebroušení, bandážování, penetrování a izolace  skvrn.
          Provádění  maleb  vápenných,  klihových,  disperzních,
          silikátových a dalších, včetně jejich tónování; provádění 
          a obnova linkrust, zdobné malířské techniky, válečkování, 
          linkování, šablonování, batikování, dekorační nástřiky, 
          speciální malířské techniky. Lakování a natírání kovů, dřeva, 
          plastů, omítek, betonů a dalších materiálů. Aplikace speciálních
          laků, nátěrů a technik (patinování, mramorování, fládrování,
          nástřiky a podobně).
             V rámci živnosti lze provádět veškeré tapetářské práce
          s  úpravou podkladů, lepení dekoračních prvků  (lišty,
          rozety, bordury a jiné), zlacení, písmomalířské práce,
          přípravu podkladů pod laky a nátěry (tmelení, broušení,
          napouštění a podobně), odstraňování starých laků a nátěrů
          mechanickou nebo chemickou cestou a žárové nebo plazmové 
          nástřiky kovových i nekovových materiálů.
------------------- ------------------------------------------------------------
Pokrývačství,      Zhotovování a opravy měkkých a tvrdých krytin střech
tesařství      a  střešních konstrukcí z různých materiálů, například
          lepenek,  osinkocementových  desek,  vlnovek,  tašek,
          přírodních břidlic, laminátů, asfaltů a různých izolačních
          vložek na bednění, laťování na betonových podkladech střech
          různých  tvarů a sklonů. Úprava krytin na  hřebenech,
          nárožích,  v  úžlabích a u okapů. Provádění,  opravy,
          osazování a obekrývání atypické nástřešní kovové výstroje
          (okrasných  korouhviček, hrotů, křížů, střešních  oken,
          vikýřů, volských ok a jiných) s uplatněním původní techniky
          krytí nebo podle historických slohů a vzorů při obnově
          památek. Ruční a strojní opracování dřeva s prováděním
          všech  druhů  tesařských spojů, zhotovování,  osazování
          (montáž) a opravy různých tesařských výrobků a konstrukcí
          a práce při obnově památek. Tesařské konstrukce podle
          výkresů,  bednění  při zakládání staveb  a  stavebních
          konstrukcí a konstrukčních prvků, zhotovování a osazování
          krovů, sbíjených nosníků a vazníků, bednění střech pod
          krytinu, provádění stropů. Provedení stěn z materiálu na
          bázi dřeva, venkovního nebo vnitřního obložení hoblovanými
          prkny,  kladení a opravy tesařských podlah,  zhotovení
          a osazení schodů a podobně. Zhotovování dřevěných výrobků,
          například čepovaných stolů a lavic, tesařských  dveří,
          okenních žaluzií, žebříkových schodů, posuvných a otočných
          vrat, dřevěných vozů a saní, různých druhů historických
          krytin,  kopií  historických  střešních  oken,  vikýřů
          a podobně.
             V rámci živnosti lze dále provádět jednoduché zednické
          práce při opravách krytin střech, odstraňování námraz ze
          střech a čištění střech, zhotovovat oje, rozvory, hrábě
          a  kosišťata,  dále  provádět  jednoduché  truhlářské
          a bednářské práce (například zhotovení poličky, sesazování
          a  lepení mozaikových parket jednoduchých vzorů, ruční
          sbíjení beden, stříhání, dírkování, kroužení a nýtování
          obručí  na  sudy  a lehké kádě). Kladení  hoblovaných
          palubových  podlah  ve  sportovních  zařízeních  (haly,
          cyklistické dráhy a podobně). Podbíjení či obkládání stěn
          a stropů izolačními deskami.
------------------- ------------------------------------------------------------
Klempířství       Ruční a strojní dělení a tváření jemných ocelových
a oprava karoserií plechů a plechů z neželezných kovů. Zhotovování, montáž
          a opravy stavebních klempířských výrobků z těchto materiálů
          stříháním, ohýbáním, děrováním, stáčením a drážkováním,
          například žlabů, odpadních trub a kolen, střešních oken,
          dále pak oplechování střech, zhotovení, montáž a opravy
          plechových  krytin  a  podobně.  Zhotovování  výrobků
          a  polotovarů z profilového materiálu menších průřezů.
          Sestavování dílů do montážních celků pájením, svařováním
          a  nýtováním.  Zhotovování  plechových  nádob,  nádrží,
          vzduchotechnických zařízení, krytů a různých plechových
          dílů strojů. Opravy karoserií motorových i nemotorových
          osobních, nákladních, speciálních a přípojných vozidel,
          pracovních strojů samojízdných a přípojných,  účelových
          nástaveb a jejich dílů, opravy poškozených částí ručním
          nebo strojním tvářením, rovnáním, vytahováním, vyklepáváním
          nebo vyvařováním, jejich povrchová úprava a vystrojování.
             V  rámci  živnosti lze dále provádět  jednoduché
          rukodělné  zámečnické práce, bodové,  švové,  plamenové
          a obloukové svařování, osazování a opravy plastových okapů
          a žlabů a dalších stavebních prvků. Vložkování komínů
          kovovými vložkami. Povrchová úprava karoserií a jejich
          částí tmelením, broušením a lakováním (stříkání), výměna
          čelních skel a oken vozidel a těsnících prvků karoserie.
          Aplikace antikorozivních prostředků. Provádění ochrany laku
          karoserie, včetně doplňkových částí, proti povětrnostním
          vlivům.
------------------- ------------------------------------------------------------
Kamnářství        Navrhování, stavby, rekonstrukce, montáž, demontáž
          a opravy kachlových kamen, sporáků na pevná paliva, krbů,
          kamnových a krbových vložek, udíren, pecí, grilů, včetně
          zařízení  pro  odvod spalin, a ostatních  individuálně
          konstruovaných i sériově vyráběných lokálních topidel na
          pevná paliva. Stavba, opravy a rekonstrukce historických
          lokálních topidel. Připojování lokálních topidel včetně
          teplovzdušných  a  teplovodních výměníků  ke  komínovým
          průduchům.
             V rámci živnosti lze provádět navrhování, instalaci
          a  zkoušky  teplovzdušných rozvodů, vložkování  komínů,
          jednoduché  zednické, obkladačské  a  šamotářské  práce
          a opravy vyzdívek průmyslových pecí.
------------------- ------------------------------------------------------------
Opravy silničních     Diagnostika,  opravy, údržba,  servis  a  záruční
vozidel       prohlídky motokol, mopedů, motocyklů, tříkolek a čtyřkolek,
          osobních  automobilů,  autobusů, nákladních  automobilů,
          speciálních vozidel, tahačů, přípojných vozidel a traktorů;
          diagnostika,  opravy,  úpravy  a  výměny  mechanických,
          pneumatických, hydraulických skupin a podskupin vozidel.
          Živnost zahrnuje opravy vozidel, opravy a renovaci systémů,
          konstrukčních  částí a samostatných  technických  celků
          vozidel, montáž vybavení, doplňků a autoalarmů vozidel,
          diagnostiku  a seřizování provozních parametrů  vozidel
          včetně emisí.
             V rámci živnosti lze dále provádět opravy, úpravy
          a výměny elektrických a elektronických skupin a podskupin,
          montáž a opravy zařízení pro pohon motorových vozidel plynem,
          výměny pneumatik, vyvažování kol, aplikace  antikorozivních
          prostředků, výměnu provozních náplní a údržbu  povrchu
          vozidel.  Opravy karoserií silničních vozidel,  zejména
          montáž a demontáž rozebíratelným způsobem vyměnitelných
          částí, plamenové nebo obloukové svařování.
------------------- ------------------------------------------------------------
Holičství,        Zhotovování  pánských, dámských a dětských  účesů
kadeřnictví     zahrnující  zejména provádění plastických, tupých  nebo
          speciálních módních střihů vlasů, mytí vlasů a jejich
          tvarování vodovou, foukanou, trvalou a jinou ondulací,
          odbarvování,  tónování,  melírování  a  barvení  vlasů.
          Holení vousů a úprava knírů a plnovousů střihem a jejich
          tónování a barvení. Barvení obočí. Provádění různých druhů
          masáží vlasové pokožky s použitím kosmetických přípravků.
          Preparace, prodlužování, zhušťování a regenerace vlasů.
          Úprava řas a obočí. Tvorba vývojových střihů a účesů.
             V  rámci  živnosti lze dále provádět zhotovování
          jednoduchých vlásenek (polovlásenek), vlasových doplňků a
          příčesků.
------------------- ------------------------------------------------------------
Barvení a chemická    Barvení všech druhů textilních materiálů a jejich
úprava textilií   směsí v různé formě (volný materiál, příze v přadenech, na
          cívkách nebo osnovních válech, tkaniny, pleteniny, netkané
          textilie a podobně) na všech druzích strojů a zařízení
          s použitím různých druhů barviv. Připravování chemikálií,
          barev  a barvicích lázní a roztoků podle předepsaných
          receptur.  Zhotovování  vzorků  vybarvením  textilních
          materiálů s výpočtem potřebné receptury. Upravování volného
          materiálu,  přízí  a  plošných textilií  kalandrováním,
          egalisováním,  odvodňováním  na  kalandrech,  foulardech
          a   odstředivkách,  vyvářením,  bělením,  lisováním,
          postřihováním,  sušením,  impregnováním,  mercerováním,
          opalováním, pařením, praním a vyvíjením, sanforizováním,
          valchováním  a  podobně.  Příprava  apretačních  lázní,
          vzorování a povrstvení nebo potažení technických textilií.
          Řízení a obsluha kombinovaných úpravárenských linek včetně
          zkoušení zušlechťovaných textilních výrobků.
             V rámci živnosti lze dále provádět barvení textilních
          výrobků, batikování, potiskování.
------------------- ------------------------------------------------------------
Čištění a praní      Chemickotechnologické  procesy  čištění  plošných
textilu a oděvů   metrových textilií a hotových textilních výrobků, včetně
          přípravy základních chemických substancí a pomocných látek,
          technologický proces čištění, barvení a případná následná
          další chemická úprava (impregnace, apretace a podobně).
          Praní textilu a oděvů pro velkoodběratele.
             V  rámci  živnosti lze dále provádět praní  pro
          domácnost, žehlení prádla, oděvů a dalších výrobků ručně
          nebo strojem, zhotovování plizovacích forem a plizování.
          Čištění peří, surové vlny, příze, netkaného textilu, kůže
          a kožešin.
------------------- ------------------------------------------------------------
Kominictví        Čištění, kontrola a zkoušení spalinových cest a
          vydávání zpráv o provedeném čištění nebo kontrole spalinové
          cesty. Provádění revizí spalinových cest a vydávání zpráv o
          revizi spalinové cesty. Čištění a kontroly spotřebičů na paliva
          pevná, kapalná a plynná; čištění a kontroly technologických
          spotřebičů - pekařských, cukrářských a jiných průmyslových
          pecí, včetně parních a kremačních. Čištění a kontroly
          kouřových kanálů, provádění technických prohlídek topenišť
          a zjišťování závad topných zařízení v průmyslových objektech.
          Provádění prohlídek bezpečnostních zařízení a dalších
          příslušenství a komponentů spalinových cest. Montáž, opravy 
          a kontroly zařízení sloužících pro regulaci a optimalizaci
          komínového tahu.
             V rámci živnosti lze dále provádět drobné opravy topných
          zařízení na pevná paliva a opravy kouřovodů a komínů. Montáž
          a opravy komínových lávek a stupadel. Základní šamotářské práce
          při opravách spotřebičů. Vložkování komínů. Montáž, demontáž a
          úpravy kouřovodů, systémových komínů, svislých kouřovodů
          s funkcí komínů a vzducho-spalinových systémů. Měření
          účinnosti spalování (komínové ztráty), měření a výpočty obsahu
          a skladby spalin, měření prachových částic, komínového tahu,
          vlhkosti paliva, tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu
          a provádění analýzy popela. Tepelně technické výpočty
          spalinových cest.
------------------- ------------------------------------------------------------
Hostinská činnost    Činnosti spočívající v přípravě a prodeji  pokrmů
          a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou
          prodávány.
             V rámci živnosti je možno poskytovat ubytování ve
          všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp,
          ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve
          stavbách pro rodinnou rekreaci. Pokud zůstane zachována
          povaha  živnosti, lze provádět prodej pomocí  automatů
          (nápojové,  občerstvovací), doplňkový prodej  (například
          tabákové výrobky, upomínkové předměty, základní hygienické
          potřeby), prodej pokrmů a nápojů přes ulici, půjčování
          novin a časopisů, půjčování stolních společenských her
          (například  karty, šachy), provozování  her  (například
          kulečník, bowling).
------------------- ------------------------------------------------------------
Kosmetické služby     Aplikace kosmetických přípravků určených pro péči
          o kůži celého těla za účelem zlepšení a udržování jejího
          vzhledu, zpomalení příznaků stárnutí (pěsticí kosmetika)
          s vyloučením masérských postupů. Zdobení kůže těla včetně
          líčení  a  zdobení pomocí speciálních tužek  a  barev
          probarvujících dočasně povrch kůže (dekorativní kosmetika).
          Aplikace masek a nezahřívajících zábalů, konečná úprava,
          odborné líčení, barvení řas a obočí, lepení řas, úprava
          obočí, depilace a epilace. Kosmetická masáž v oblasti
          obličeje, krku a dekoltu - s vyloučením masáže oční bulvy
          přes oční víčko. K výkonu kosmetických služeb se používají
          odpovídající kosmetické přístroje, kosmetické přípravky,
          kosmetické postupy a technologie (například diagnostika
          pleti,  povrchové  čištění  pleti,  peeling,  napářka,
          odstraňování komedonů a mílií nekrvavou cestou). Nelze
          provádět  ošetřování sliznic, manipulace  s  mateřskými
          znaménky,  porušování integrity lidské kůže vpravováním
          cizorodých látek, manikúru, pedikúru a masérské služby.
             V rámci živnosti lze dále provádět poradenské služby,
          včetně poradenství barevné typologie, líčení pro modeling,
          fotografii,  film,  televizi,  divadlo,  vyhodnocování
          kosmetických přípravků.
------------------- ------------------------------------------------------------
Pedikúra, manikúra    Péče o nohy a ruce, změkčování kůže a upravování,
          lakování,  střihání a broušení nehtů.  Modeláž  nehtů.
          Nanášení masek a masáže rukou včetně předloktí, provádění
          speciálních koupelí nohou a rukou. Speciální úkony při péči
          o nehty a pokožku (například uvolňování zarostlých nehtů,
          obrušování ztvrdlé kůže pat a nehtů). Odborné poradenství.
             V rámci živnosti lze dále provádět depilace, masáže
          chodidel a nártů, s výjimkou specifických masáží, jako jsou
          masáže tlakové, lymfatické a podobně.
------------------- ------------------------------------------------------------
                    
 
Příloha 2
Obsahové náplně živností vázaných

Předmětem obsahové náplně živnosti je též poradenství věcně
související s obsahem živnosti, pokud jiný právní předpis
nestanoví jinak.

------------------------- ----------------------------------------------------------
Živnost          Obsahová náplň živnosti
------------------------- ----------------------------------------------------------
Geologické práce        Činnosti spojené se zkoumáním, hodnocením,
              dokumentováním a zobrazováním vývoje a složení
              geologické stavby území a jejich zákonitostí,
              vyhledáváním a průzkumem ložisek nevyhrazených nerostů,
              pokud nesouvisí s dobýváním těchto nerostů, ověřováním
              jejich zásob a zpracováním geologických podkladů pro
              jejich využívání a ochranu, vyhledáváním a průzkumem
              zdrojů podzemních vod včetně přírodních vod léčivých,
              stolních, minerálních a termálních, ověřováním jejich
              využitelných zásob, zkoumáním negativních vlivů na
              jejich jakost a množství, jakož i zpracováním
              geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,
              zjišťováním a ověřováním inženýrskogeologických
              a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely
              územního plánování, dokumentace prováděných staveb
              včetně stabilizace sesuvných území, zjišťováním
              a ověřováním geologických podmínek pro zřizování, provoz
              a likvidaci zařízení k uskladňování plynů, kapalin
              a odpadů v horninovém prostředí a podzemních prostorech,
              pro průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry
              a pro zajišťování a likvidaci starých důlních děl,
              zjišťováním a hodnocením geologických činitelů
              ovlivňujících životní prostředí, zjišťováním
              a odstraňováním antropogenního znečištění v horninovém
              prostředí.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Zpracování tabáku a výroba   Technologické postupy a pracovní operace, kterými
tabákových výrobků     se z tabákových listů získává surový tabák vhodný pro
              výrobu tabákových výrobků (kromě zemědělské prvovýroby).
              Zpracování tabáku na finální výrobky určené ke kouření
              nebo šňupání.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Výroba nebezpečných      Výroba chemických látek a chemických směsí,
chemických látek      které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností,
a nebezpečných chemických pro které jsou přímo použitelným předpisem Evropské
směsí a prodej       unie upravujícím klasifikaci chemických látek a chemických
chemických látek      směsí klasifikovány jako výbušniny, hořlavé
a chemických směsí     plyny, hořlavé aerosoly, oxidující plyny, plyny pod
klasifikovaných jako    tlakem, hořlavé kapaliny, hořlavé tuhé látky, samovolně
vysoce toxické a toxické  reagující látky nebo směsi, samozápalné kapaliny,
              samozápalné tuhé látky, samozahřívající se látky nebo
              směsi, látky nebo směsi, které při styku s vodou uvolňují
              hořlavé plyny, oxidující kapaliny, oxidující tuhé
              látky, organické peroxidy, látky nebo směsi korozivní
              pro kovy, akutně toxické, žíravé nebo dráždivé pro
              kůži, vážně poškozující oči nebo dráždící oči, senzibilizující
              dýchací cesty nebo kůži, mutagenní v zárodečných
              buňkách, karcinogenní, toxické pro reprodukci,
              toxické pro specifické cílové orgány při jednorázové
              nebo opakované expozici, nebezpečné při vdechnutí,
              nebezpečné pro vodní prostředí nebo nebezpečné pro
              ozonovou vrstvu. Prodej chemických látek a chemických
              směsí, které jsou podle přímo použitelného předpisu
              Evropské unie upravujícího klasifikaci chemických
              látek a chemických směsí klasifikovány jako akutně toxické
              kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxické pro specifické
              cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici 
              kategorie 1 nebo 2. Obsahem živnosti není nakládání
              s vysoce nebezpečnými látkami podle jiného právního
              předpisu upravujícího opatření související se zákazem
              chemických zbraní.              
                V rámci této živnosti lze provádět nákup chemických
              látek a chemických směsí za účelem     jejich dalšího
              prodeje a jejich prodej.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Výroba a opravy sériově    Sériová výroba protéz, ortéz a měkkých bandáží po
zhotovovaných       stránce druhové, konstrukční a materiálové. Úpravy a
 - protéz,        opravy sériově vyráběných protéz, ortéz a měkkých
 - trupových ortéz,    bandáží.
 - končetinových ortéz,
 - měkkých bandáží
------------------------- ----------------------------------------------------------
Oční optika          Individuální zhotovení, výdej a opravy optických
              korekčních zdravotnických prostředků, zjištění
              polohy zornic, inklinace a prohnutí brýlového středu
              a dalších parametrů potřebných ke zhotovení optických
              korekčních zdravotnických prostředků určených do
              dálky, na čtení nebo jinou pracovní vzdálenost.
              Měření a vyhodnocení parametrů potřebných ke zhotovení
              optických korekčních zdravotnických prostředků,
              přepočet lékařem nebo optometristou stanovené dioptrické
              hodnoty astigmatické korekce a výpočet změny korekce
              vzhledem k její konečné poloze před okem, přizpůsobení
              zhotoveného optického korekčního zdravotnického
              prostředku rozměrům hlavy uživatele tak, aby splňoval
              funkční, hygienické, bezpečnostní a estetické požadavky.
              Podávání odborných informací o způsobu používání
              optických korekčních zdravotnických prostředků a jejich
              údržbě, poradenství při výběru korekčních obrub,
              doporučení vhodných druhů a úprav brýlových čoček.
                V rámci živnosti lze provádět též prodej a opravy
              brýlových obrub, hromadně zhotovovaných optických
              korekčních zdravotnických prostředků, slunečních a
              ochranných brýlí. Prodej příslušenství k brýlím a
              kontaktním čočkám, pomůcek a prostředků určených
              k údržbě, k ochraně optických korekčních zdravotnických
              prostředků a ochranných prostředků zraku (například
              pouzdra na brýle, utěrky a kapaliny určené k čištění
              brýlových čoček).
------------------------- ----------------------------------------------------------
Podnikání v oblasti      Shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
nakládání s nebezpečnými  přeprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování
odpady           nebezpečných odpadů. Provozování zařízení k úpravě,
              využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu nebezpečných
              odpadů. Přeshraniční přeprava nebezpečných odpadů.
                V rámci živnosti lze provozovat činnosti spojené se
              shromažďováním, soustřeďováním,     sběrem, výkupem,
              tříděním, přepravou, skladováním, úpravou, využíváním a
              odstraňováním ostatního odpadu. Dále lze provozovat
              přepravu fekálií fekálními vozy.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Projektová činnost       Zpracování územně plánovací dokumentace,
ve výstavbě        územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
              nebo dokumentace pro uzavření veřejnoprávní
              smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, projektové
              dokumentace podle stavebního zákona.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Provádění staveb, jejich    Provádění stavebních a montážních prací při
změn a odstraňování    novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby,
              přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb a jejich
              odstraňování podle stavebního zákona, včetně vedení 
              realizace staveb a jejich změn. Při provádění uvedených
              stavebních prací mohou být vykonány i činnosti
              související s realizací staveb, které jsou předmětem
              živností řemeslných, případně živnosti volné.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Nákup, prodej, ničení     Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických
a zneškodňování      výrobků kategorie P2, T2 nebo F4 a provádění ohňostrojných
pyrotechnických výrobků  prací podle zákona o pyrotechnice.
kategorie P2, T2 a F4 a    V rámci živnosti lze dále nakupovat, prodávat, ničit
provádění ohňostrojných  a zneškodňovat pyrotechnické výrobky kategorie P1, T1, F1
prací           až F3 a provádět ohňostroje podle zákona o pyrotechnice.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Nákup a prodej kulturních   Nákup za účelem dalšího prodeje a prodej kulturních
památek nebo předmětů   památek a předmětů kulturní hodnoty, na základě jejich
kulturní hodnoty      posouzení z hlediska stáří, původu, autorského určení,
              materiálu, techniky zhotovení a stavu zachování,
              a v souvislosti s tím určování ceny odpovídající
              charakteru, kvalitě a stavu zachování kulturní památky
              nebo předmětu kulturní hodnoty, zpracování dokumentace
              pro realizaci jejich nákupu nebo prodeje a sledování cen
              předmětů kulturní hodnoty na vnitřním i mezinárodním
              trhu. Dodržování klimatických a dalších podmínek,
              nutných pro zachování stavu předmětů před jejich
              prodejem, a znalost a dodržování jiných právních
              předpisů upravujících nákup a prodej kulturních památek
              a předmětů kulturní hodnoty. Zprostředkování nákupu
              a prodeje kulturních památek a předmětů kulturní
              hodnoty.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Obchod se zvířaty určenými   Nákup zvířat za účelem jejich dalšího prodeje
pro zájmové chovy     a prodej zvířat určených pro zájmové chovy (akvarijních
              ryb, malých hlodavců a zajíců, exotických zvířat, zejména
              ptáků, plazů, obojživelníků a bezobratlých a podobně)
              a v souvislosti s tím i prodej zvířat z vlastního chovu
              a nákup, nabídka a prodej krmiv, chovatelských zařízení
              a pomůcek pro zvířata v zájmovém chovu.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Činnost účetních poradců,   Poradenství ve věcech vedení účetnictví a daňové
vedení účetnictví, vedení evidence v rámci právních předpisů, a dále pak zejména ve
daňové evidence      věcech obsahového vymezení složek majetku a dluhů
              v daňové evidenci, ve věcech vykazování podle českých
              účetních předpisů, ve věcech vykazování podle
              mezinárodních účetních standardů, ve věcech tvorby
              vnitřních předpisů účetní jednotky upravujících vybrané
              skutečnosti nezbytné pro vedení účetnictví, při přechodu
              z účetnictví na jednoduché účetnictví a z jednoduchého
              účetnictví na účetnictví, při přechodu z daňové evidence
              na účetnictví a z účetnictví na daňovou evidenci, ve
              věcech používání Českých účetních standardů,
              mezinárodních účetních standardů a jiných obecně
              uznávaných účetních zásad, ve věcech provádění analýz
              finanční situace     a výkonnosti účetních jednotek, při
              zpracování podkladů (návodu) pro systém vedení účetnictví
              nebo daňové evidence a při koncipování systémových řešení
              pro programové vedení účetnictví nebo daňové evidence.
              Vedení účetnictví spočívající podle zákona o účetnictví
              zejména v účtování podvojnými zápisy v souladu s účetními
              metodami, vedení účetních knih, provádění inventarizace
              majetku a závazků, používání účetních metod, stanovování
              obsahu syntetických a případně i analytických účtů a
              jejich doplňování v průběhu účetního období do účtového
              rozvrhu, vyhotovování účetních dokladů, sledování
              skutečností, o kterých se neúčtuje na rozvahových účtech
              a na podrozvahových účtech v operativní evidenci,
              organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví a
              sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní
              závěrky. Používání mezinárodních účetních standardů
              spočívající v účetním zachycování skutečností, které jsou
              předmětem požadavků na vykazování podle těchto standardů
              a sestavení účetní závěrky podle zákona o účetnictví a
              jiných právních předpisů. Vedení jednoduchého účetnictví,
              zejména zachycování skutečností, které jsou předmětem
              jednoduchého účetnictví, účetními doklady v účetních
              knihách v souladu s účetními metodami, vedení účetních
              knih, provádění inventarizace majetku a závazků,
              používání účetních metod včetně metod přechodu
              z jednoduchého účetnictví na účetnictví vedené v plném
              nebo zjednodušeném rozsahu a naopak, vyhotovování
              účetních dokladů a sestavování přehledu o majetku a
              závazcích a přehledu o příjmech a výdajích. Další
              činnosti vztahující se k vedení účetnictví, a to zejména
              sestavování Pomocného analytického přehledu, Pomocného
              konsolidačního přehledu nebo Pomocného konsolidačního
              záznamu pro vybrané účetní jednotky. Vedení daňové
              evidence podle zákona o daních z příjmů spočívající
              zejména ve vedení evidence o příjmech a výdajích
              v členění potřebném pro zjištění základu daně, vedení
              evidence o majetku a dluzích a ve zjišťování skutečného
              stavu zásob, hmotného majetku a pohledávek a dluhů.
                V rámci živnosti lze dále provádět mzdovou agendu
              spočívající například ve zpracování a výpočtu mezd,
              platů, odměn, cestovních a dalších náhrad včetně
              zákonných srážek, zejména výpočtu pojistného na sociální
              zabezpečení, pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
              záloh na daň z příjmů fyzických osob a exekučních srážek.
              Vedení ostatních evidencí pro daňové účely. V rámci
              živnosti lze rovněž sestavovat výroční zprávy.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Realitní zprostředkování    Činnosti spočívající ve vyhledání toho, kdo má zájem
              o uzavření realitní smlouvy se zájemcem, poskytnutí
              inzertní služby realitního obchodu, posouzení stavu
              nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny,
              zpracování marketingu nemovité věci, zajištění prohlídky
              nemovité věci, obstarání stavebně technické dokumentace
              související s nemovitou věcí, zprostředkování poskytnutí
              právních služeb, zprostředkování uzavření realitní
              smlouvy, zprostředkování úschovy peněžních prostředků za
              účelem zajištění plnění z realitní smlouvy za podmínek
              stanovených zákonem o realitním zprostředkování a
              v poskytování úschovy peněžních prostředků za účelem
              zajištění plnění z realitní smlouvy za podmínek
              stanovených zákonem o realitním zprostředkování.          
------------------------- ----------------------------------------------------------
Činnost samostatných    Činnosti spočívající v komunikaci s klientem a
likvidátorů pojistných   příslušnými institucemi, v ověřování informací podaných
událostí          klientem tak, aby pojistná událost byla vyřízena v souladu
              s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními
              předpisy. Posuzování možnosti uplatnění nároku na pojistné
              plnění a provádění výpočtu jeho výše.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Provádění dobrovolných      Provádění dobrovolných veřejných dražeb movitých
dražeb movitých věcí podle věcí podle podle zákona o veřejných dražbách, přičemž
zákona o veřejných     dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod
dražbách          vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby,
              konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se
              licitátor obrací na předem neurčený okruh osob
              přítomných na předem určeném místě, nebo v prostředí
              veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou
              k podávání nabídek, a při němž na osobu, která za
              stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde 
              příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo
              k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které
              bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno
              ani nejnižší podání. Činnosti směřující k zabezpečení     
              přípravy a organizace dražby (zejména zajištění
              uveřejnění dražby dražební vyhláškou, zajištění odhadu
              ceny předmětu dražby, vedení evidence o dražbách
              a zajištění uložení písemností obchodního závodu,
              jestliže je předmětem dražby).
------------------------- ----------------------------------------------------------
Oceňování majetku pro     Činnosti spojené s oceňováním věcí movitých
 - věci movité,      a nemovitých (stavby, byty a nebytové prostory, pozemky,
 - věci nemovité,     trvalé porosty včetně lesů), nehmotného a finančního
 - nehmotný majetek,   majetku a obchodního závodu (například oceňování majetkových
 - finanční majetek,   práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení
 - obchodní závod     a výrobně technických poznatků, oceňování práv
              odpovídajících věcným břemenům). Činnosti spojené
              s oceňováním pohledávek, oceňováním převzetí ručení
              a oceňováním poskytnutí zajištění. Podle požadavku
              zadavatele zjištění ceny podle zákona o oceňování
              majetku nebo cenou tržní či jiným způsobem.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Výkon zeměměřických      Činnosti při budování, obnově a údržbě bodových
činností          polí, podrobné měření hranic územněsprávních celků
              a nemovitostí a dalších předmětů obsahu kartografických
              děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování
              hranic pozemků, vyměřování státních hranic, tvorba,
              obnova a vydávání kartografických děl, standardizace
              geografického názvosloví, určení prostorových vztahů
              metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země,
              vedení dat v informačních systémech zeměměřictví, včetně
              dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Revize, prohlídky       Revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení
a zkoušky určených     (tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích,
technických zařízení    dopravních, pro ochranu před účinky atmosférické
v provozu         a statické elektřiny, pro ochranu před negativními
              účinky zpětných trakčních proudů), která slouží
              k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo
              lyžařských vleků.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Restaurování děl z oboru    Provádění nedestruktivního průzkumu děl za účelem
výtvarných umění, která  zjištění jejich stavu, struktury a materiálu a rozsahu
nejsou kulturními     poškození s využitím historických pramenů i současných
památkami nebo jejich   informací a stanovení způsobu konzervace nebo
částmi, ale jsou uložena  restaurování. Konzervace děl takovým způsobem, který
ve sbírkách muzeí     zabezpečí zpomalení úpadku hmotné podstaty díla
a galerií nebo se jedná  a zachová je co nejblíže dochovanému stavu. Restaurování
o předměty kulturní    děl v rozsahu, který je nutný pro jejich uchování, nebo
hodnoty          pro obnovu jejich původního vzhledu, vycházející
              z komplexního poznání jejich původního stavu, s použitím
              ověřených technologií materiálu a po dohodě se
              zadavatelem restaurování. Zpracování dokumentace celého
              postupu konzervace nebo restaurování děl zhotovením
              fotodokumentace děl před a po konzervaci nebo
              restaurování i během těchto procesů, popisem použitých
              technických a technologických postupů a všech použitých
              materiálů a zpracování pokynů pro následnou péči
              o konzervovaná nebo restaurovaná díla.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Speciální ochranná       Odborná činnost, cílená na likvidaci původců nákaz
dezinfekce, dezinsekce   a přenašečů infekčních onemocnění, epidemiologicky
a deratizace        významných a škodlivých členovců, hlodavců a dalších
- bez použití nebezpečných živočichů, k ochraně zdraví fyzických osob a ochraně
 chemických látek nebo  životních a pracovních podmínek. Činnost spočívá
 chemických směsí     v inaktivaci původců a hubení přenašečů onemocnění,
 klasifikovaných jako   škodlivých a epidemiologicky významných členovců,
 toxické nebo vysoce   hlodavců a dalších živočichů bez použití nebezpečných
 toxické,         chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných
 s výjimkou speciální   jako akutně toxické kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxické
 ochranné dezinfekce,   pro specifické cílové orgány po jednorázové     nebo
 dezinsekce a deratizace opakované expozici kategorie 1 nebo 2, v hubení původců
 v potravinářských a   a přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých
 zemědělských provozech, a epidemiologicky významných členovců, hlodavců
- v potravinářských    a dalších živočichů v potravinářských nebo zemědělských
 nebo zemědělských    provozech a v hubení původců a přenašečů infekčních
 provozech,        onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných
- nebezpečnými chemickými členovců, hlodavců a dalších živočichů s použitím
 látkami nebo chemickými nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí
 směsmi klasifikovanými  klasifikovaných jako akutně toxické kategorie 1, 2
 jako toxické nebo    nebo 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány
 vysoce toxické      po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 nebo 2,
 s výjimkou speciální   s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné
 ochranné dezinsekce   zdravotnickým zařízením v jeho objektech a odborných
 a deratizace       činností na úseku rostlinolékařské péče.
 v potravinářských nebo
 zemědělských provozech
------------------------- ----------------------------------------------------------
Průvodcovská činnost      Činnost horského průvodce spočívá v organizování
horská           a provádění jednotlivců nebo skupin v horském prostředí,
              s výjimkou oblastí ledovců, skal, kaňoningu a všech
              dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití
              horolezecké techniky, horolezeckých pomůcek a materiálu
              (zejména stoupacích želez, cepínů, lan, jistících
              prostředků), kdy v zasněžených horských terénech je
              provádění možné pouze ve zvlněných terénech severského
              typu; v rámci živnosti je též možný pohyb na 
              skialpinistických nebo běžeckých lyžích nebo sněžnicích 
              po značených turistických cestách a trasách.
                Činnost horského vůdce, kterou je organizování
              a provádění jednotlivců nebo skupin ve vysokohorském
              prostředí, včetně ledovců, při skalním lezení
              a horolezectví na zajištěných cestách, umělých lezeckých
              stěnách, při skialpinistických túrách, vedení
              a organizování vysokohorských expedic, včetně
              zajišťování bezpečnosti.
                V rámci živnosti je možno uskutečňovat činnost
              informační, půjčování lezecké, horolezecké,
              skialpinistické a obdobné výzbroje a výstroje.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Vodní záchranářská služba   Služby spojené s poskytováním pomoci a zajištěním
              prevence při nehodách a tonutí v bazénech, umělých
              a přírodních koupalištích při rekreaci, sportu
              a soutěžích na velkých vodních plochách a na turisticko-
              sportovních akcích a vodáckých soutěžích na tekoucí
              („divoké“) vodě.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Technicko - organizační    Technicko-organizační činnosti, kterými jsou
činnost v oblasti požární zajišťovány povinnosti právnických osob a podnikajících
ochrany          fyzických osob stanovené podle jiného předpisu,
              například zpracování některé dokumentace požární
              ochrany, provádění školení a odborné přípravy
              zaměstnanců o požární ochraně, stanovení podmínek
              požární bezpečnosti provozovaných činností, kontrola
              dodržování předpisů o požární ochraně.
                Za technicko-organizační činnost v oblasti požární
              ochrany se nepovažuje zajišťování organizačního
              a operačního řízení jednotek požární ochrany.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Poskytování služeb       Služby spojené se zabezpečením úkolů vyplývajících
v oblasti bezpečnosti   z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života
              a zdraví, předpisů stanovujících pracovní podmínky
              a základní požadavky na pracovní prostředí a ochranu
              zdraví při práci, zejména činnosti spojené s prevencí
              rizik, včetně navrhování opatření na minimalizaci
              a odstraňování rizik u jejich zdrojů, podávání odborných
              stanovisek k bezpečnostně technické úrovni strojů
              a technických zařízení při projektování, konstrukci,
              výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách a údržbě.
              Činnosti spojené se zaváděním a realizací prvků
              v systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
              v daném objektu. Provádění školení v oblasti bezpečnosti
              a ochrany zdraví při práci, včetně ověřování znalostí
              právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti
              a ochrany zdraví při práci, poradenská a organizační
              činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
              při práci, pomoc při šetření pracovních úrazů.
              Zajišťování a provádění úkolů v hodnocení
              a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví
              zaměstnanců. Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany
              zdraví při práci na staveništi při přípravě stavby a při
              její realizaci.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Poskytování tělovýchovných   Výuka dovedností příslušného sportovního odvětví
a sportovních služeb    a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro
v oblasti         jednotlivce a skupiny, včetně půjčování sportovního
              nářadí, náčiní a technických sportovních prostředků.
              Vedení veřejných tělovýchovných a sportovních škol.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Provozování autoškoly     Poskytování výuky předpisů o provozu vozidel,
              ovládání a údržbě vozidla, teorie řízení a zásad
              bezpečné jízdy a výuky zdravotnické přípravy, výcviku
              v řízení vozidla, v praktické údržbě vozidla
              a zdravotnické přípravě k získání řidičského oprávnění.
              Základní školení žadatelů o profesní osvědčení ve smyslu
              jiného právního předpisu.
                V rámci živnosti lze provádět kondiční
              a zdokonalovací výcvik držitelů řidičského oprávnění
              a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Pořádání kurzů k získání    Pořádání odborných kurzů k získání znalostí
znalostí k výkonu     k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce
speciální ochranné     a deratizace, zejména organizační zajištění těchto
dezinfekce, dezinsekce   kurzů, zajištění obsahu a rozsahu kurzu v souladu s
a deratizace        jiným právním předpisem, zajištění lektorů a vlastní
              lektorská činnost. Vydání dokladu o absolvování kurzu.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Péče o dítě do tří let     Výchovná péče o svěřené děti do tří let věku
věku v denním režimu    v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj
              rozumových a řečových schopností, pohybových,
                  pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně
              hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování
              bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém
              vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém
              prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování
              první pomoci.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Psychologické poradenství   Činnost zaměřená na překonání psychologických
a diagnostika       problémů jedince a rozvoj jeho osobnosti. Pomoc dětem
              a mládeži s poruchami chování, zdravotně postiženým, při
              volbě povolání, dále pak poradenství manželské,
              sportovní a jiné. Využívání relaxační techniky při
              pedagogicko-psychologickém poradenství, jako doplňkové
              služby, nikoliv však s terapeutickým cílem či efektem.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Drezúra zvířat         Výcvik zvířat, jehož cílem je jejich vystupování
              před veřejností (například v cirkusech, varieté)
              a v obrazových mediích.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Činnosti, při kterých je    Dekorativní výkony na zdravé lidské kůži s cílem
porušována integrita    estetické úpravy jejího vzhledu, při kterých je
lidské kůže        porušována celistvost kůže. Vpravování schválených
              zdravotně nezávadných cizorodých látek jako pigmentů,
              kovových předmětů a obdobných materiálů do kůže pomocí
              sterilních nástrojů a speciálních přístrojů nebo pomůcek
              na jednorázové použití. Provádění permanentního make-upu,
              tetování, piercingu, nastřelování náušnic
              a podobně.
                Obsahem živnosti není vpravování dalších látek
              používaných při zdravotním ošetření pleti, jako je
              například kyselina hyaluronová, botulotoxin.
------------------------- ----------------------------------------------------------
Masérské, rekondiční      Poskytování sportovních, rekondičních
a regenerační služby    a regeneračních masáží (které jsou prováděné na zdravých
              jedincích a nenavodí léčebný proces), s vyloučením
              techniky reflexní masáže, a poskytování regeneračních a
              rekondičních služeb (například parafinové zábaly).
------------------------- ----------------------------------------------------------
Provozování solárií    Provozování a údržba zařízení solária k bezprostřednímu
              použití spotřebiteli tak, aby při jeho použití nedošlo
              k překročení povolených dávek záření, a tím k poškození
              zdraví člověka.
------------------------- ----------------------------------------------------------
 
Příloha 3
Obsahové náplně živností koncesovaných

Předmětem  obsahové náplně živnosti je též poradenství věcně související
s obsahem živnosti, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Živnost               Obsahová náplň živnosti
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Výroba a úprava kvasného lihu,      Výroba lihu destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených
konzumního lihu, lihovin      cukernatých roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukernatých
a ostatních alkoholických nápojů  surovin, nebo z jiných surovin obsahujících kvasný líh, úprava
(s výjimkou piva, ovocných vín,   lihu takto získaného jeho zušlechťováním nebo denaturací a výroba
ostatních vín a medoviny a ovocných alkoholických nápojů, při jejichž výrobě přímo vzniká destilací
destilátů získaných pěstitelským  výše uvedených surovin alespoň část etanolu obsaženého v těchto
pálením) a prodej kvasného lihu,  nápojích  (destilátů pravých, destilátů řezaných a destilátů
konzumního lihu a lihovin      vyrobených zvláštním tradičním způsobem), s výjimkou  výroby
                  ovocných  destilátů  získaných pěstitelským  pálením.  Výroba
                  konzumního lihu a lihovin studenou cestou (mícháním) a výroba
                  ostatních alkoholických nápojů, s výjimkou výroby piva, ovocných
                  vín, ostatních vín a medoviny. Prodej kvasného lihu, konzumního 
                  lihu a lihovin.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Výroba a úprava lihu sulfitového     Výroba lihu destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených
nebo lihu syntetického       roztoků pocházejících z celulózy, výroba lihu synteticky a úprava
                  lihu takto získaného jeho zušlechťováním nebo denaturací.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Výzkum, vývoj, výroba, ničení,   Výzkum, vývoj, výroba a zpracování výbušnin.
nákup, prodej a skladování     Zneškodňování a ničení výbušnin. Nákup, prodej a skladování výbušnin.
výbušnin a munice, zpracování a   Výzkum, vývoj a výroba munice. Ničení, znehodnocování a delaborace 
zneškodňování výbušnin,       munice. Nákup, prodej a skladování munice.
znehodnocování a delaborace munice Provádění trhacích prací podle zákona o hornické činnosti, výbušninách
a provádění trhacích prací     a o státní báňské správě, kterými se rozumí odborná činnost, při níž 
                  se využívá energie chemické výbuchové přeměny výbušnin zahrnující 
                  soubor pracovních postupů, zejména nabíjení trhavin, přípravu 
                  a nabíjení roznětných náložek, zhotovování roznětné sítě, odpálení 
                  náloží (odpal) a výbuch náloží (odstřel).
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Vývoj, výroba, opravy, úpravy,      Vývoj a výroba zbraní, opravy a úpravy zbraní, zejména
přeprava, nákup, prodej, půjčování, odstraňování závad zbraní a měnění jejich vlastností  podle
uschovávání, znehodnocování     objednávky.  Provádění údržby, montáže a seřizování  zbraní,
a ničení zbraní a střeliva     přeprava zbraní do určeného místa. Nákup a prodej  zbraní,
                  půjčování  zbraní, skladování, uchovávání a řádné opatrování
                  zbraní převzatých do úschovy. Znehodnocování a ničení zbraní.
                  Vývoj  a  výroba  střeliva, opravy, úpravy,  nákup,  prodej
                  a  půjčování střeliva, přeprava střeliva do určeného  místa
                  a vydávání určitému příjemci, skladování, uschovávání a řádné
                  opatrování   do  úschovy  převzatého  střeliva,   ničení
                  a znehodnocování střeliva.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Nákup a prodej, půjčování, vývoj,    Nákup, prodej a půjčování věcí využitelných k obranným a 
výroba, opravy, úpravy,       bezpečnostním účelům podle jiného právního předpisu (dále jen 
uschovávání, skladování, přeprava, „bezpečnostní materiál“). Skladování, uchovávání a řádné opatrování 
znehodnocování a ničení       bezpečnostního materiálu převzatého do úschovy. Vývoj a výroba 
bezpečnostního materiálu      bezpečnostního materiálu, opravy a úpravy bezpečnostního materiálu,
                  zejména odstraňování jeho závad a měnění jeho vlastností podle
                  objednávky. Provádění údržby a montáže bezpečnostního materiálu,
                  jeho  přeprava do určeného místa. Znehodnocování  a  ničení
                  bezpečnostního materiálu.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------      
Výroba a zpracování paliv a maziv     Řízení a obsluha technologických procesů za účelem zpracování
a distribuce pohonných hmot     ropy a výroby ropných produktů (paliv a maziv) s využitím 
                  velkokapacitních jednotek nebo jednotlivých částí technologických 
                  komplexů s prvky běžné automatizace, měření a regulace, včetně kontroly
                  technologického režimu výroby. Ovládání procesů chemicko-fyzikálních 
                  přeměn ve všech skupenstvích ručním nebo mechanickým ovládáním prvků 
                  řízení. Obsluha čerpacích zařízení s potrubními rozvody, skladovací 
                  a manipulační práce. Používání chemických činidel a sloučenin pro 
                  zušlechťování polotovarů a výrobků. Shromažďování, zpracování a přenos 
                  informací o průběhu výroby i o změnách chemických a fyzikálně-chemických 
                  vlastností meziproduktů a hotových výrobků při realizaci technologických 
                  úkolů a integrované řízení výrobního procesu. Výroba biopaliv mícháním 
                  směsí komponentů uhlovodíkového a neuhlovodíkového (rostlinného) 
                  původu (například směsné nafty). Výroba mazacích olejů a plastických 
                  maziv. Výroba kapalných uhlovodíkových paliv ze surovin neropného 
                  původu. Přepracování odpadních uhlovodíkových produktů (například 
                  použitých a odpadních minerálních olejů) na kapalná paliva (topné 
                  oleje) a znovupoužitelné mazací oleje (motorové a převodové). 
                  Distribuce pohonných hmot, kterou se rozumí jejich prodej, s výjimkou 
                  prodeje pohonných hmot z čerpací stanice a prodeje stlačeného zemního 
                  plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod 
                  s plynem podle energetického zákona.

      
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Výroba tepelné energie a rozvod      Výroba a rozvod (doprava, akumulace, přeměna parametrů
tepelné energie, nepodléhající   a dodávka tepelné energie rozvodným tepelným zařízením) tepelné
licenci realizovaná ze zdrojů    energie, na které se neuděluje licence podle jiného právního
tepelné energie s instalovaným   předpisu. Instalovaným výkonem jednoho zdroje u této živnosti se
výkonem jednoho zdroje nad 50 kW  rozumí celkový výkon kotelny, ve které může být instalován jeden
                  zdroj s výkonem nad 50 kW, nebo více zdrojů o nižším výkonu,
                  které ve svém součtu překročí hodnotu 50 kW.
                     Obsahem živnosti není dodávka tepelné energie,  kterou
                  zajišťují  vlastníci domů (pronajímatelé)  pro  své  vlastní
                  nájemníky.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Silniční motorová doprava     Souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob,  
- nákladní provozovaná vozidly   věcí a zvířat silničními motorovými vozidly nebo jízdními     
 nebo jízdními soupravami     soupravami pro cizí potřebu, jakož i přemísťování   
 o největší povolené hmotnosti  silničních motorových vozidel nebo jízdních souprav      
 přesahující 3,5 tuny, jsou-li  samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích      
 určeny k přepravě zvířat nebo  a     veřejně přístupných účelových komunikacích a volném      
 věcí,              terénu. Silniční motorová doprava může být provozována
- osobní provozovaná vozidly    jako osobní doprava nebo nákladní doprava.    
 určenými pro přepravu více než  Osobní doprava se člení na osobní provozovanou vozidly      
 9 osob včetně řidiče,      určenými pro přepravu více než 9 osob včetně 
- nákladní provozovaná vozidly   řidiče a osobní provozovanou vozidly určenými pro     
 nebo jízdními soupravami o    přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; nákladní doprava           
 největší povolené hmotnosti   se člení na nákladní provozovanou vozidly nebo    
 nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti      
 určeny k přepravě zvířat nebo  přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat      
 věcí,              nebo věcí, a nákladní provozovanou vozidly nebo jízdními
- osobní provozovaná vozidly    soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující    
 určenými pro přepravu nejvýše  3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo     
 9 osob včetně řidiče       věcí. 
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Vnitrozemská vodní doprava        Souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí,
                  případně  zvířat, jakož i přemísťování plavidel  samých  po
                  vnitrozemských vodních cestách pro cizí potřebu s  výjimkou
                  plovoucích strojů, plovoucích zařízení a jiných ovladatelných
                  plovoucích těles podle jiného právního předpisu.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Kontrolní testování profesionálních   Přezkoumání funkční způsobilosti profesionálního zařízení
zařízení pro aplikaci přípravků   pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro správnou aplikaci
                  přípravků na ochranu rostlin podle technologických požadavků
                  stanovených jiným právním předpisem a vydání dokladu o funkční
                  způsobilosti zařízení.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Provádění pyrotechnického průzkumu    Cílevědomé vyhledávání munice nebo výbušnin pomocí detekční
                  techniky a jejich identifikace stanoveným postupem, případně
                  jejich vyzvednutí, nebo dohled při zemních pracích, při nichž se
                  očekává nález munice nebo výbušnin. Identifikace nalezené munice
                  nebo výbušnin.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Provádění veřejných dražeb        Činnosti spojené s prováděním veřejných dražeb dobrovolných
-  dobrovolných          podle jiného právního předpisu, přičemž dražbou dobrovolnou je
-  nedobrovolných         dražba prováděná na návrh osoby oprávněné s majetkem nakládat,
                  a  prováděním  veřejných dražeb nedobrovolných podle  jiného
                  právního  předpisu, přičemž dražbou nedobrovolnou je  dražba
                  prováděná na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je
                  přiznána  vykonatelným soudním rozhodnutím nebo  vykonatelným
                  rozhodčím nálezem nebo doložena vykonatelným notářským zápisem
                  nebo  vykonatelným  exekutorským  zápisem,  který  obsahuje
                  náležitosti stanovené jiným právním předpisem, anebo doložena
                  jiným vykonatelným rozhodnutím, jehož soudní výkon připouští
                  zákon, včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků. Dražbou se
                  rozumí veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo
                  jiného  práva k předmětu dražby, konané na základě  návrhu
                  navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený
                  okruh osob přítomných na předem určeném místě, nebo v prostředí 
                  veřejné datové sítě na určené adrese s výzvou k podávání nabídek a
                  při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší
                  nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k
                  předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem
                      ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání, přičemž
                  předmětem dražby může být věc nemovitá, obchodní závod nebo  jeho
                  organizační složka, převoditelná majetková práva k  předmětu
                  dražby, bylo-li navrženo jejich vydražení a splňují-li podmínky
                  stanovené jiným právním předpisem a dále věc nebo soubor věcí
                  movitých, pokud navrhovatelem dražby není vlastník těchto věcí.
                  Předmětem dražby nedobrovolné může být vše, co může být zástavou
                  podle jiného právního předpisu, kromě předmětů kulturní hodnoty
                  z  oboru  archeologie a předmětů kulturní hodnoty  sakrální
                  a kultovní povahy, které nejsou opatřeny osvědčením k trvalému
                  vývozu. Dále činnosti směřující k zabezpečení organizace dražby
                  (zejména  zajištění  uveřejnění  dražby  dražební  vyhláškou,
                  zajištění  odhadu  ceny  předmětu  dražby,  vedení  evidence
                  o dražbách, zabezpečení uložení písemností obchodního závodu, 
                  jestliže je tento předmětem dražby). Obsahem živnosti není provádění
                  veřejných dražeb v oblasti cenných papírů.
                     V rámci živnosti lze provádět i dobrovolné dražby věcí
                  movitých.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Provozování cestovní kanceláře      Sestavování souborů alespoň dvou různých služeb cestovního
- pořádání zájezdů -        ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu tak, aby vytvořily zájezd,
zprostředkování spojených      nabízení a prodej zájezdů a zprostředkování spojených cestovních
cestovních služeb          služeb podle zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu
                  některých činností v oblasti cestovního ruchu.
                     V rámci živnosti lze rovněž organizovat kombinace služeb
                  cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři a
                  zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář. Dále
                  lze nabízet, prodávat a zprostředkovávat prodej jednotlivých
                  služeb cestovního ruchu  nebo kombinace  jednotlivých služeb
                  cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními
                  službami nebo na které se zákon o některých podmínkách podnikání a
                  o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu nevztahuje.
                  Rovněž lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména
                  mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Ostraha majetku a osob           Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou
                  nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz a při 
                  jejich zpracování, cenností nebo jiného majetku, ochranou osob, 
                  zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, 
                  slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů 
                  objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a provozováním 
                  centrálních pultů ochrany.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Služby soukromých detektivů        Služby spojené s hledáním majetku a osob, se zjišťováním 
                  skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky, 
                  získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob 
                  nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti 
                  s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání 
                  ohrožujících obchodní tajemství, a s tím související sběr dat a 
                  jejich vyhodnocování.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Poskytování technických služeb       Projektování,  montáž,  kontrola,  údržba  a  opravy
k ochraně majetku a osob      elektronických   poplachových  systémů  (zejména   systémů
                  zabezpečovacích,  tísňových, protipožárních, kontroly  vstupu,
                  přivolání  pomoci,  integrovaných  a  kamerových),  určených
                  k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně
                  poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu
                  a projevů osob v objektech a jejich okolí. Montáž, opravy,
                  údržba,  revize  a  správa mechanických zábranných  systémů,
                  dodatečně  zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení
                  majetku a osob.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Vedení spisovny             Zajištění odborné správy dokumentů původce, popřípadě jeho 
                  právních předchůdců, v rozsahu úkonů souvisejících s uchováním 
                  těchto dokumentů, výkonem nahlédací agendy a umožnění provedení 
                  výběru archiválií, a to ve stejném rozsahu souvisejících 
                  povinností, které jsou zákonem o archivnictví a spisové 
                  službě stanoveny tomuto původci.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Provozování střelnic a výuka       Provozování střelnice pro výuku a nácvik střelby a provádění
a výcvik ve střelbě se zbraní    ostrých střeleb ze střelných zbraní. Výuka teorie střelby včetně
                  vyučování  souvisejících  právních  předpisů,  bezpečnostního
                  a zdravotnického minima, vedení nácviku a provádění střelby ze
                  zbraní a svěření zbraně za dohledu.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Provozování pohřební služby        Poskytování  služeb  spojených se  sjednáváním  smlouvy
                  o pohřbení, přepravou lidských pozůstatků, jejich uložením do
                  rakve, úpravou, přechodným uložením v prostorách k tomu určených
                  a pohřebním obřadem (pietním aktem) a další činnosti spojené
                  s  pohřbením,  s výjimkou provozování pohřebiště,  provádění
                  balzamací a konzervací a zpopelňování lidských pozůstatků nebo
                  exhumovaných lidských ostatků, úpravy popela a jeho ukládání
                  do uren. Převozy lidských pozůstatků pro potřebu zdravotnického
                  zařízení,  policejních  orgánů nebo  jiných  orgánů  činných
                  v trestním řízení.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Provádění balzamace a konzervace     Činnosti spojené s úpravou lidských pozůstatků zamezující
                  rozvoji posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo
                  hmyzem.  Napuštění antiseptickými látkami, aby se  zabránilo
                  rozkladu  (balzamace). Činnosti spojené s  úpravou  lidských
                  pozůstatků  zpomalující  rozvoj  posmrtných  změn  vyvolaných
                  hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem (konzervace), které nespočívají
                  v pouhém chlazení lidských pozůstatků v chladicích zařízeních.
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Provozování krematoria          Provozování krematorií zahrnuje poskytování služeb spojených
                  se zpopelňováním lidských pozůstatků nebo exhumovaných lidských
                  ostatků a souvisejícím nakládáním s nimi, úpravou popela, jeho
                  ukládáním  do uren a předáním objednateli pohřbu,  evidencí
                  provozu  krematoria, jakož i dalšími souvisejícími činnostmi
                  (například  zabezpečení  hudebního  doprovodu,  úschova  uren
                  a podobně).
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 
Příloha 4
Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
  Obor činnosti         Obsahová náplň oboru činnosti
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 1. Poskytování služeb pro      Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce
  zemědělství, zahradnictví, zemědělskou technikou, zejména při sezonních pracích a provádění
  rybníkářství, lesnictví   posklizňové úpravy rostlinných komodit. Provozování závlahových
  a myslivost         systémů a melioračních zařízení. Provádění zahradních a parkových
                úprav (zejména úpravy korun stromů a jiných porostů, vysazování
                květin, úpravy trávníků, kácení stromů v parcích a sadech),
                s výjimkou architektonických úprav. Vazba věnců a kytic. Sběr hub,
                sběr rostlin. Stříhání ovcí, ošetřování paznehtů skotu a malých
                přežvýkavců. Poskytování služeb při chovu a lovu ryb. Služby
                spojené s pěstební činností v lese, těžbou dřeva a lesní dopravou,
                zejména přibližování dřeva, uskladnění dřeva a jeho odvoz po
                lesních cestách a ostatních komunikacích na sklady nebo místa
                spotřeby,  pokud  je  tento spojen s  těžbou,  přibližováním
                a uskladněním dřeva v lese. Poskytování služeb v souvislosti
                s ochranou lesa. Poskytování služeb v myslivosti, čímž se rozumí
                zejména  poskytování  odchytových  zařízení  pro  přemísťování
                odchycené nebo usmrcené zvěře, služby při produkci (stažení,
                očištění, vypnutí a podobně) kůží a kožešin z usmrcené zvěře
                a úpravy loveckých trofejí, umělé chovy drobné zvěře, pokud nejsou
                realizovány v rámci výkonu práva myslivosti a nejsou farmovým
                chovem zvěře. Další obdobné činnosti.
                   Obsahem činnosti nejsou činnosti odborného lesního hospodáře,
                vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov a nakládání
                s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 2. Činnost odborného lesního    Zajišťování odborné úrovně hospodaření v lesích, sledování
  hospodáře a vyhotovování  stavu lesa, poskytování poradenské činnosti pro vlastníky lesa,
  lesních hospodářských    zejména v oblasti ochrany, těžby, obnovy a výchovy lesních porostů,
  plánů a osnov        a doporučování způsobů a termínů provádění potřebných opatření při
                hospodaření v lese. Udělování souhlasů a vydávání stanovisek a
                vyjádření k činnostem, u nichž to vyžadují právní předpisy o
                hospodaření v lesích. Vyjadřování se k žádostem vlastníků lesa
                o dotace a součinnost při vyhotovování projektů zalesnění. 
                Vyhotovování návrhů lesních hospodářských plánů a jejich změn a
                přepracovávání návrhů lesních hospodářských plánů na základě
                stanovisek orgánů veřejné správy. Vyhotovování návrhů
                hospodářských osnov a jejich změn. Další související činnosti.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 3. Diagnostická, zkušební a     Detekce a diagnostika škodlivých organismů, rostlinných
  poradenská činnost     produktů a poruch způsobených na rostlinách v důsledku fyzikálních
  v ochraně rostlin a     a chemických faktorů, sledování výskytu a vývoje škodlivých organismů
  ošetřování rostlin,     rostlin, včetně prognostické činnosti a určování optimálních 
  rostlinných produktů,    termínů ochranných opatření, koncepce integrované ochrany rostlin    
  objektů a půdy proti    pro zemědělské obchodní závody. Poradenská činnost týkající se metod
  škodlivým organismům    boje proti škodlivým organismům včetně poskytování údajů o ekonomické
  přípravky na ochranu    účelnosti ošetření rostlin. Ošetřování rostlin (porostů) proti
  rostlin nebo biocidními   škodlivým organismům a poruchám abiotického původu (postřik
  přípravky          pozemků přípravky za pomoci traktorových nebo samojízdných
                postřikovačů, letecké ošetření, postřik zádovými postřikovači,
                moření osiv v mořičkách, zálivka rostlin roztokem přípravku 
                a podobně), ošetřování rostlinných produktů proti chorobám a
                poruchám abiotického původu (postřik dřeva proti škůdcům,
                ošetření obilí přípravky proti škůdcům při naskladňování nebo
                zjištění jejich výskytu, ošetření brambor proti klíčení a
                podobně), ošetření objektů proti škodlivým organismům rostlin
                a rostlinných produktů (ošetření prázdných bramboráren před sklizní
                brambor, ošetření obilních sil po vyčištění, ošetření skladů
                osiv a podobně) a ošetření půdy (zapravení granulovaných přípravků
                do půdy proti půdním škůdcům a chorobám a podobně) přípravky na
                ochranu rostlin nebo biocidními přípravky.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 4. Nakládání s reprodukčním     Vyzvedávání a sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin
  materiálem lesních dřevin  za účelem jeho uvedení do oběhu. Uvádění reprodukčního materiálu
                do oběhu, to je nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, prodej
                nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy
                o poskytování služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva
                nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání,
                dovoz za účelem prodeje anebo poskytování vzorků genetických
                zdrojů a další související činnosti.
                   Obsahem činnosti není převod práva nakládat s reprodukčním
                materiálem, pokud jde o první převod tohoto práva z vlastníka zdroje
                reprodukčního materiálu na jinou osobu a vlastník zdroje ani jeho
                zaměstnanci se v souvislosti s tímto převodem nepodílí na produkci,
                a nakládání s reprodukčním materiálem, pokud má být použit k jiným
                účelům než k obnově lesa a zalesňování.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 5. Chov zvířat a jejich výcvik    Chov psů, koček a jiných drobných zvířat či živočichů
  (s výjimkou živočišné    v  zájmových chovech, zoologických a laboratorních zvířat či
  výroby)           živočichů a prodej zvířat či živočichů z tohoto vlastního chovu.
                Výcvik psů a případně jiných drobných domácích zvířat pro jiné
                účely, než jsou artistická vystoupení. Výcvik jezdeckých koní,
                případně  výcvik  koní pro jiné účely, než jsou  artistická
                vystoupení. Provozování hotelů, útulků a jiných obdobných zařízení
                pečujících o zvířata. Provádění kadeřnických a jiných kosmetických
                úprav  drobných  domácích a jiných  zvířat.  Další  činnosti
                související s chovem domácích a zoologických zvířat.
                   Obsahem činnosti není obchod se zvířaty určenými pro zájmové
                    chovy,  drezúra  zvířat, veterinární  činnost  a  provozování
                zoologických zahrad.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 6. Úprava nerostů, dobývání     Další  úprava  již zušlechtěných a vytěžených  nerostů,
  rašeliny a bahna      například  zpracování cihlářských a keramických jílů,  výroba
                živičných směsí z již dříve nadrceného kameniva. Zpracování soli
                kamenné  pro  potravinářské a nepotravinářské účely,  zejména
                příprava solanky, drcení, čištění a rafinace soli. Zpracování hmot
                pro  výrobu porcelánu. Dobývání a úprava rašeliny a  výroba
                rašelinových briket. Odstraňování bahna z vodního dna rybníků
                a další obdobné činnosti.
                   Obsahem činnosti není dobývání nerostných surovin (vyjma
                rašeliny)  a úprava a zušlechťování těchto surovin prováděná
                v souvislosti s jejich dobýváním.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 7. Výroba potravinářských      Výroba potravinářských výrobků zpracováním rostlinných a
  a škrobárenských výrobků  živočišných surovin a doplňků stravy, přídatných a pomocných látek
                na potraviny určené k lidské výživě, zejména zpracování drůbeže,
                králíků, zvěřiny, ryb, vodních živočichů, vajec, medu, ovoce,
                skořápkových plodů, zeleniny, včetně výroby ovocných a zeleninových
                šťáv a nápojových koncentrátů, zpracování brambor a hub, výroba
                jedlých tuků a olejů, cukru a přírodních sladidel, kakaového
                prášku a směsí kakaa s cukrem, cukrovinek, čokolády a čokoládových
                bonbónů, úprava rýže a luštěnin, kávy, čaje, koření, výroba doplňků
                stravy, přídatných a pomocných látek, barviv a aromat, potravin
                určených pro zvláštní výživu (dětská a kojenecká výživa, obilné
                příkrmy a potraviny pro malé děti, bezlepkové potraviny, náhrady
                celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, potraviny s nízkým obsahem
                laktózy  nebo bezlaktózové,  redukční,  nízkoproteinové diety,
                potraviny pro zvláštní lékařské účely a podobně), kvasného octa a
                droždí,  těstovin,  müsli a směsí obilovin, konzervovaných a
                dehydratovaných výrobků. Výroba nealkoholických nápojů, stáčení
                a úprava balených vod a výroba dalších nápojů. Výroba vína,
                ovocných a ostatních vín, cidru, perry, medoviny a dezertní
                medoviny. Výroba  škrobu, potravin na bázi škrobu a dalších
                škrobárenských výrobků, zejména dextrinových a škrobových lepidel,
                hydrolyzovaných a modifikovaných škrobů pro impregnační, ztužovací
                a jiné nepotravinářské účely. Výroba pokrmů bez možnosti přímé
                konzumace v hostinské provozovně. Dopečení zmrazených pekařských
                polotovarů.
                   Obsahem činnosti není zpracování masa velkých a malých
                jatečných zvířat, kromě drůbeže, králíků a zvěřiny, zpracování masa
                na polotovary a masné výrobky, zpracování zrnin na mouku a další
                mlýnské výrobky, zpracování mléka a výroba mléčných výrobků, výroba
                pekařských a cukrářských výrobků, zmrzliny, piva, kvasného lihu,
                konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 8. Pěstitelské pálení        Výroba ovocných destilátů pro pěstitele ovoce v pěstitelských
                pálenicích.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 9. Výroba krmiv, krmných       Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů pro
  směsí, doplňkových látek  hospodářská zvířata. Výroba krmiv, doplňkových látek a premixů
  a premixů          (granulí, směsí, konzerv a podobně) pro domácí zvířata a krmení
                pro ptactvo, akvarijní rybičky a další živočichy.
                   Obsahem činnosti není výroba průmyslově nezpracovaných krmiv
                pro  hospodářská zvířata produkovaná zemědělskými  prvovýrobci
                (pícniny, seno, krmné obilí a podobně).
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
10. Výroba textilií, textilních    Výroba  textilních přízí úpravou a spřádáním bavlněných
  výrobků, oděvů a oděvních  vláken, vlněných vláken, chemických vláken a ostatních textilních
  doplňků           vláken  (lněných, jutových, konopných, vigoňových,  papírových
                a podobně), soukáním a úpravou hedvábí, soukáním a tvarováním
                syntetických a umělých přízí, výroba šicích nití. Výroba tkanin
                bavlnářských, vlnařských, hedvábnických, lnářských, jutařských,
                tkanin z chemických vláken a ostatních tkanin. Výroba ložního
                prádla z různých plošných textilií, dětských zavinovaček, bytových
                a stolních konfekčních textilních výrobků, zejména prošívaných
                přikrývek, polštářů a spacích pytlů, bytových kusových textilií
                (pokrývek,  záclon,  závěsů, nástěnek,  rohožek  a  podobně),
                textilních výrobků (ubrusů, ručníků, prachovek, plachet, stanů,
                pytlů, sáčků z textilního materiálu, padáků, praporů, vlajek
                a podobně) a textilní galanterie, koberců a podlahových krytin
                z  textilního  materiálu,  lan, provazů,  síťovaných  výrobků
                (rybářských sítí, provazů, kotevních lan a podobně), netkaných
                textilních   materiálů  včetně  impregnovaných,   pletených
                a  háčkovaných  materiálů, potažených  a  ostatních  textilií
                (kordových  tkanin pro pneumatiky, dopravníkových pásů,  vaty
                a podobně). Výroba svrchního ošacení (včetně     společenských oděvů)
                vyráběného  z  tkaných,  pletených  a  háčkovaných  textilií
                a materiálů, a to jak průmyslově, tak formou zakázkové výroby.
                Výroba  pracovního  a  ochranného ošacení,  spodního  prádla,
                punčochového zboží, kožených oděvů a oděvních doplňků (z usně
                i z imitace), kloboučnických výrobků a oděvních doplňků, klobouků,
                čepic a ošacení pro sport a volný čas (teplákových souprav,
                lyžařského  oblečení  a  dalších sportovních  oděvů).  Výroba
                kožešinových oděvů, doplňků, pokrývek, předložek a různého zboží
                z kožešin, umělých kožešin a výrobků z nich. Výroba pletených
                oděvů, oděvních doplňků a dalšího zboží ručním nebo strojním
                pletením, výroba háčkovaných oděvů, doplňků, pokrývek, záclon
                a dalšího zboží. Vyšívání, paličkování, drhání a další rukodělné
                zpracování textilních materiálů. Aplikace zdobných prvků na oděvy
                a  oděvní  doplňky.  Malba na textilie, batikování  a  jiné
                uměleckořemeslné zpracování textilií a navazující výroba oděvů
                a dalších výrobků z těchto materiálů. Střihová služba.
                   Obsahem  činnosti není výroba oděvů,  oděvních  doplňků
                a textilního zboží ortopedické povahy, konečná úprava textilií
                (barvení a chemická úprava), spřádání a tkaní azbestových vláken
                a výroba skleněných vláken, zpracování kůží a kožešin.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
11. Výroba a opravy obuvi,      Výroba  a  opravy brašen, aktovek, kabelek a podobných
  brašnářského a sedlářského zavazadel z usně, náhražky nebo jiných materiálů, pokud byla
  zboží            použita stejná technologie jako u výrobků z usní, nekovových pásků
                k hodinkám a dalších výrobků z usní nebo jejich náhražek (hnacích
                řemenů, těsnění a podobně), sedlářských výrobků, obuvi a částí
                obuvi. Barvení těchto výrobků z kůže.
                   Obsahem činnosti není výroba prostředků ortopedické povahy,
                oděvů z usně, vyčiňování kůží, výroba ortopedické obuvi.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
12. Zpracování dřeva, výroba     Pilařská výroba (řezáním a obráběním dřeva a obdobných
  dřevěných, korkových,    materiálů  na pilách), výroba dřevěných železničních  pražců,
  proutěných a slaměných   nepoložené podlahové krytiny, dřevité vlny, briket z  dřevní
  výrobků           suroviny, šindelů a podobně. Sušení, impregnace nebo chemická
                úprava dřeva konzervačními a podobnými prostředky. Provozování
                sušiček dřeva.
                    Výroba  dýh,  překližkových  výrobků  a  aglomerovaných
                dřevařských výrobků, dřevěných obalových beden, krabic, palet nebo
                nákladových podložek ze dřeva, barelů, sudů, kádí, rour a jiných
                bednářských výrobků, kolářských výrobků, dřevěných cívek na kabely
                a ostatních drobných výrobků ze dřeva (dřevěných držáků a násad
                pro nástroje, obuvnických kopyt, kuchyňských výrobků ze dřeva,
                vřeten a podobně). Zpracování přírodního korku a výroba zboží
                z  přírodního aglomerovaného korku. Výroba slaměného  pletiva
                a výrobků z něho (rohoží, rohožek a podobně). Výroba košíkářského
                zboží a košatin. Činnosti spojené s uměleckořemeslným zpracováním
                dřeva vytvářením dřevěných výrobků (sošek, ozdob, marketerie,
                pouzder,   skříněk  a  podobně).  Zhotovování   dřevěných
                architektonických modelů pro různé účely.
                   Obsahem činnosti není výroba stavebně truhlářská, výroba
                nábytku, ani zhotovování nábytku na zakázku, výroba dřevěných
                hraček a bižuterie.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
13. Výroba vlákniny, papíru      Výroba bělené, nebělené a polobělené papírové vlákniny,
  a lepenky a zboží z těchto výroba vlákniny z odpadového papíru, výroba papíru a lepenky
  materiálů          (včetně potahování, natírání a impregnace papíru a lepenky),
                buničité vaty, vlnitého papíru a balicího materiálu z papíru
                a lepenky, domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků
                z papíru, kancelářských a školních potřeb z papíru, tapet (včetně
                tapet potahovaných plasty a textilních tapet), nábytku a dalšího
                zboží  z  papíru  a lepenky (filtračních papírů,  papírových
                a lepenkových cívek a podobně).
                   Obsahem činnosti není výroba her, hraček, hracích karet
                z papíru a lepenky.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
14. Vydavatelské činnosti,      Činnosti spojené s vydáváním novin, časopisů a ostatních
  polygrafická výroba,    periodik,  knih  a  brožur, hudebnin a  hudebních  rukopisů,
  knihařské a kopírovací práce fotografií, pohlednic, slovníků, telefonních seznamů, map, atlasů,
                plakátů,  inzertních  katalogů, prospektů,  diářů,  kalendářů,
                formulářů a jiných tištěných materiálů. Vydavatelská činnost na
                Internetu. Provádění korektur a technická redakce. Všechny druhy
                tiskařské výroby. Provádění všech tiskařských technik, zejména
                knihtisku, hlubotisku, ofsetového tisku a litografie. Tradiční
                nebo nově zaváděné technologie při výrobě novin, časopisů, knih,
                kartografických děl, plakátů, obálek, not, popřípadě  dalších
                tiskovin, na příslušných strojích a zařízeních. Vazby  knih,
                paspartizace, běžné xerografické práce. Rozmnožování tiskových
                předloh kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami (včetně
                scanování), potisk různých materiálů tamponovým tiskem a podobně.
                   Obsahem činnosti není rozmnožování software a zvukových
                a  zvukově-obrazových záznamů, vydávání a nahrávání zvukových
                a zvukově-obrazových záznamů.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 15. Výroba, rozmnožování,      Výroba a rozmnožování zvukových a zvukově-obrazových záznamů,
   distribuce, prodej, pronájem zejména činnosti spojené s pořizováním originálních fonogramů
   zvukových a zvukově-    a záznamů audiovizuálních děl za účelem komerčního využívání
   obrazových záznamů a výroba jejich rozmnoženin. Činnost vydavatelů zvukových záznamů a výrobců
   nenahraných nosičů údajů  audiovizuálních děl a jiných filmů. Distribuce, prodej a pronájem
   a záznamů         zvukových a zvukově-obrazových záznamů, výroba nenahraných nosičů
                dat  a  zvukových  a  zvukově-obrazových  záznamů,  osobních
                magnetických karet a dalších nenahraných nosičů údajů.
                   Obsahem  činnosti není poskytování počítačového software
                a výroba papíru.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 16. Výroba koksu, surového     Činnosti spojené s výrobou koksu, surového dehtu z černého
   dehtu a jiných pevných   a hnědého uhlí a jiných pevných paliv (například dřevěného uhlí).
   paliv              Obsahem činnosti není výroba chemických látek a chemických
                směsí.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 17. Výroba chemických látek     Výroba chemických látek a směsí nebo předmětů, například plastů, 
   a chemických směsí nebo  syntetického kaučuku, nátěrových hmot, barviv a pigmentů, pracích
   předmětů a kosmetických  prášků, chemických látek a směsí pro laboratorní účely. Výroba 
   přípravků         syntetického nekonečného vlákna, spřádacích kabelů, jednoduchých 
                vláken, včetně vysoce houževnatých a tvarovaných přízí, monofilů, 
                vláken, střiže, kabelů, vložek a pásků z celulózy a přírodních 
                polymerů obsahujících dusík a dalších chemických umělých vláken. 
                Zpracování základních organických a anorganických surovin, 
                polotovarů a pomocných látek při výrobě polotovarů a jednotlivých 
                druhů a forem tuhých i kapalných kosmetických přípravků, jejich 
                modifikace a zušlechťování v různých technologických a tepelných 
                režimech. Kosmetickými přípravky jsou látky nebo směsi podle přímo 
                použitelného předpisu Evropské unie upravujícího kosmetické 
                přípravky, například toaletní mýdla, přípravky do koupele, šampony 
                na vlasy, barvy na vlasy, pleťové a tělové krémy, zubní pasty, 
                přípravky na holení, dekorativní kosmetika, parfémy, přípravky 
                na slunění, laky na nehty a odlakovače, přípravky na úpravu vlasů, 
                přípravky pro vnější intimní hygienu. V rámci oboru činnosti lze 
                provádět příslušné vývojové činnosti a laboratorní analýzy 
                chemických látek a směsí pro výrobu kosmetických přípravků. 
                    Obsahem činnosti není výroba nebezpečných chemických látek 
                a chemických směsí nebo předmětů, paliv a maziv, syntetického a 
                kvasného lihu, léčiv a hnojiv.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------                
18. Výroba hnojiv           Činnosti  spojené  s  výrobou  minerálních,  organických
                organominerálních hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných
                rostlinných přípravků a substrátů.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
19. Výroba plastových        Výroba polotovarů a hotových výrobků z plastů (plastové
  a pryžových výrobků     desky, bloky, fólie, profily, filmy, hadice, trubky, potravinářská
                umělá střeva a podobně), obalů z plastů, plastových výrobků pro
                stavebnictví (dveře, okna, rolety, obložení, podlahy, sanitární
                zboží a podobně), plastového nádobí a jiného zboží pro domácnost
                a obdobné užití, plastových toaletních, kancelářských a školních
                potřeb, součástí ošacení, strojních dílů tvářených z plastů,
                výroba  plastového nábytku  a nábytkového  kování  z  plastů
                a podobně. Výroba gumárenských výrobků vyráběných studenou cestou.
                   Obsahem činnosti není výroba plastů v základní  formě,
                zpracování  gumárenských směsí vulkanizací. Výroba  plastových
                hraček, sportovních potřeb, zdravotnických a dentálních přístrojů
                a pomůcek.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
20. Výroba a zpracování skla     Výroba tvrzeného nebo laminovaného plochého skla, skleněných
                zrcadel,  vrstvených  izolačních elementů  ze  skla,  dutého,
                obalového, užitkového, osvětlovacího a ozdobného skla,     skleněných
                vláken včetně skleněné vaty a skleněné příze, skleněných výrobků
                pro laboratorní, technické a hygienické účely, hodinových skel,
                optického skla, skleněných izolátorů, tyčí, trubic a podobně.
                Malování  užitkových  skel  sodnodraselných  či  olovnatých,
                zabarvování povrchů skel listry a lazurami, nanášení vysokého
                smaltu  na  povrchy skel včetně navazujícího  vypalování  ve
                vypalovacích pecích. Laserové zpracování skla.
                  Obsahem činnosti není broušení, leptání a rytí skla.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
21. Výroba stavebních hmot,      Výroba  keramických  výrobků  pro  sanitární  účely,
  porcelánových, keramických nežáruvzdorných  keramických  kachlů,  obkladaček,  mozaikových
  a sádrových výrobků     kostek,  dlaždic,  nežáruvzdorných  konstrukčních  stavebních
                materiálů z pálené hlíny (cihel, střešní krytiny, trubkových
                komínových nástavců, rour, podlahových tvarovek), kameniny pro
                stavebnictví, cementu (slínku, hydraulického cementu, struskového
                cementu, fosfátového, aluminozního a podobně), nehašeného vápna,
                sádry,  práškové  malty, stavebních prvků z betonu,  výrobků
                z cementu nebo umělých kamenů, sádrových výrobků pro stavební
                účely, transportního betonu, stavebních materiálů z osinku nebo
                z rostlinných substancí spojovaných cementem nebo sádrou nebo
                jinými minerálními pojivy, předmětů z celulózo-vláknitých cementů
                a  podobně.  Výroba  žáruvzdorných  cementů  a  žáruvzdorného
                keramického  zboží  (tepelně  izolačního  keramického  zboží
                z křemenných zemin, žáruvzdorných cihel, tvarovek, keramických
                retort,  kelímků, muflí, trubic, keramické bižuterie,  hraček
                a  podobně),  elektrických  izolátorů  a  součástí  k  nim,
                laboratorních, chemických a průmyslových výrobků z  keramiky,
                keramických nádob používaných k přepravě a balení tekutin a jiných
                keramických  výrobků pro technické účely.  Výroba  užitkového
                a ozdobného porcelánu, keramiky, hrnčířských a sádrových výrobků,
                dekorace porcelánu a keramiky.
                  Obsahem činnosti není zpracování přírodního kamene.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
22. Výroba brusiv a ostatních     Výroba  mlýnských kamenů, ostřicích a lešticích  kamenů
  minerálních nekovových   z přírodních nebo umělých brusiv (včetně brusných výrobků na
  výrobků           měkkém základě) a výroba vláken, tkanin, oděvů, ochranných přileb,
                obuvi,  šňůr,  provazů, lan, plsti z minerálních  materiálů,
                minerálních izolačních materiálů vyráběných ze struskové vlny,
                skalní vlny a podobných minerálních vln, vermikulitové vlny,
                rozpínavé hlíny a podobných tepelně izolačních hmot, zvukově
                izolačních nebo zvuk absorbujících materiálů a předmětů z různých
                minerálních substancí (přepracované slídy, výrobků ze  slídy,
                rašeliny a grafitu pro jiné než elektrotechnické účely).
                   Obsahem činnosti není výroba skleněné vlny, práce spojené
                s ručním a strojním zpracováním přírodního a umělého kamene (pro
                stavebnictví, hřbitovy, cesty a obdobné účely).
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
23. Broušení technického       Broušení technického a šperkového kamene, zejména štípání,
  a šperkového kamene     řezání, broušení a leštění přírodních a syntetických šperkových
                a technických kamenů. Broušení speciálních výbrusů podle výkresu
                nebo prototypu.
                   Obsahem  činnosti nejsou práce spojené  se  zpracováním
                přírodního kamene (pro stavebnictví a podobně) a klenotnické práce
                spojené s osazováním šperkového kamene.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
24. Výroba a hutní zpracování     Výroba  surového železa, slévárenského surového  železa,
  železa, drahých       surového železa pro výrobu oceli, houbovitého železa (v kusech,
  a neželezných kovů a jejich granulích a podobně), výroba oceli v konvertorech, elektrických
  slitin           a  martinských  pecích  a  jinými metodami,  vysokouhlíkového
                feromanganu, vysokopecní zrcadloviny v základních tvarech a litin.
                Výroba  za tepla a za studena válcovaných ocelových výrobků
                z ingotů, zejména širokých i úzkých pásů, desek, plechů, folií,
                drátů, tyčí, profilů a štětovnic, kolejnic a jiných výrobků pro
                železnici. Výroba litinových a ocelových trub a trubek všemi druhy
                hutních technologií, výroba fitinků, svařovaných ocelových trub
                a trubek a ocelových trubkových spojek. Výroba tyčí a profilů
                kováním. Výroba ocelového drátu tažením nebo protahováním za
                studena.  Jiné  hutní  zpracování materiálu,  zejména  výroba
                feroslitin, železného prášku a granulovaného železa, materiálu pro
                železniční svršky, kovových písků pro pískování. Výroba drahých
                kovů (výroba a rafinace zlata, stříbra, platiny a podobně), výroba
                hutních výrobků a polotovarů z drahých kovů. Plátování obecných
                kovů  stříbrem, plátování obecných kovů nebo stříbra zlatem,
                plátování zlata, stříbra nebo obecného kovu platinou (nebo kovy
                její  skupiny).  Výroba slitin drahých kovů  pro  technické,
                klenotnické a dentální účely, včetně přípravy výchozích surovin,
                tavení  a  rafinace, výroba polotovarů ručním nebo  strojním
                odléváním do forem a následné mechanické a tepelné zpracování,
                provozní a laboratorní diagnostika včetně stanovování ryzosti
                slitin. Výroba hliníku a hliníkových slitin a hutních výrobků
                a polotovarů z hliníku a jeho slitin a oxidu hlinitého. Výroba
                olova, zinku, cínu, mědi z rudy a elektrolyticky čištěného odpadu
                a šrotu, výroba slitin těchto kovů a výrobků a polotovarů z těchto
                kovů a jejich slitin. Výroba chrómu, manganu, niklu a dalších
                neželezných  kovů  z  rud,  oxidů  nebo  elektrolyticky
                a aluminotermicky čištěného odpadu a šrotu, slitin těchto kovů
                a hutních výrobků a polotovarů z těchto kovů a jejich slitin.
                Výroba niklových kamínků.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------                
25. Výroba kovových konstrukcí    Výroba kovových dílů a konstrukcí pro průmyslové účely (pro
  a kovodělných výrobků    vysoké pece, zvedací a manipulační zařízení), výroba kovových dílů
                a konstrukcí pro stavebnictví a prefabrikovaných stavebních částí
                převážně vyrobených z kovu, kovových dveří, oken a jejich rámů,
                okenic, rolet, vrat a podobně. Výroba tlakových nádob, nádrží,
                zásobníků a kontejnerů z kovů, včetně kovových kontejnerů na
                stlačený nebo tekutý plyn, topných těles a kotlů ústředního
                topení, generátorů vodní páry a jiných par, pomocných zařízení
                k parním generátorům (kondenzátory, přehřívače, parní kolektory
                a akumulátory), reaktorů. Výroba nožířského zboží (kuchyňských
                příborů, břitev, žiletek, nůžek, pracovních a kapesních nožů
                a  podobně),  sériově  vyráběných ručních  nástrojů  (kleští,
                šroubováků, pil a podobně), kovářského nářadí (kladiv, palic,
                kovadlin a podobně), zemědělského ručního nářadí a ručního nářadí
                pro stavebnictví, sériově vyráběných klíčů a zámků, drobných
                    kovových  obalů  (plechovek, konví, tub a podobně,  kovových
                uzávěrů), výrobků z drátu (kovových kabelů, pásků, ostnatého
                drátu, drátěného pletiva, roštů, síťoviny, pleteniny, hřebíků,
                a  podobně), spojovacích součástek (nýtů, podložek, svorníků,
                šroubů s maticí, matic), pružin, řetězů. Výroba kovového zboží pro
                domácnost (pánví, pekáčů, stolního kovového náčiní, kuchyňských
                kovových strojků, drobných kovových pomůcek, a drobných kovových
                doplňků a podobně), kovových výrobků sanitárních (van, výlevek,
                dřezů a podobně), drobného kovového zboží pro kancelářské použití,
                dekoračních  předmětů  z  kovu, sériově  vyráběných  trezorů,
                bezpečnostních skříní, pancéřových dveří, kovových spojek, přezek,
                háků, patentů, tabulek s orientačními nápisy, žebříků, schodů,
                klecí,  košíků, nákupních vozíků a podobně. Výroba  kovového
                nábytku.
                   Obsahem činnosti nejsou činnosti spojené s montáží, opravami
                a rekonstrukcí vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových
                nádob a vyhrazených zdvihacích zařízení, dále  obsahem činnosti
                není zhotovování nástrojů a přípravků pro strojírenskou výrobu.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
26. Umělecko-řemeslné         Uměleckořemeslná  činnost,  při  níž  jsou  tradičními,
  zpracování kovů       speciálními  převážně  rukodělnými  technologiemi  (například
                kovolijectví, kovotepectví, umělecké kovářství a  zámečnictví,
                cizelérství,  zvonařství, pasířství, platnéřství,  medailérství
                a rytí kovů, cínařství) zpracovávány kovy za účelem vytvoření
                kusových kovových předmětů, například zvonů, plastik, liturgických
                předmětů, přileb, štítů, rektorských řetězů, medailí a odznaků,
                svícnů a konvic historizujícího charakteru.
                   Obsahem činnosti není výroba šperků, klenotů, ozdob a ručně
                tepaných výrobků z drahých kovů a jejich kombinací s obecnými
                kovy.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
27. Povrchové úpravy         Provádění jednotlivých způsobů tepelného zpracování kovů
  a svařování kovů a dalších (kalení, žíhání a podobně) a dalších způsobů povrchové úpravy
  materiálů          výrobků,  zejména  pískování, otryskávání, provádění  základní
                povrchové ochrany výrobků, potahování kovových předmětů nekovovými
                materiály, žárové a plazmové nástřiky kovových i nekovových materiálů. 
                Jednotlivé technologie tavného a tlakového svařování kovů a 
                dalších materiálů.
                   Obsahem činnosti není chemická a elektrochemická úprava
                povrchu kovů pokovováním v kovových lázních a technologie spojené 
                s přípravou a nanášením smaltovacích suspenzí a vypalováním skelného
                nebo keramického povlaku ve smaltérské peci.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
28. Výroba měřicích,         Výroba kompletovaných nebo nekompletovaných optických prvků
  zkušebních, navigačních,  (zejména  čoček,  optických zrcadel,  polarizačních  elementů,
  optických a fotografických optických vláken a kabelů z nich pro přenos obrazů nebo jejich
  přístrojů a zařízení    osvětlení), optických přístrojů (zejména optických mikroskopů,
                zařízení pro mikrofotografii a mikroprojekci, zvětšovacích skel,
                dalekohledů),  fotografických  a  kinematografických  zařízení
                a podobně. Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
                a  zařízení, měřidel, etalonů, pracovních měřidel stanovených
                (Úřadem  pro  technickou  normalizaci,  metrologii  a  státní
                zkušebnictví) k povinnému ověření, certifikovaných referenčních
                materiálů a ostatních referenčních materiálů, pokud jsou určeny
                k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla. Výroba
                pracovních měřidel nestanovených.
                  Obsahem činnosti není zhotovení korekčních očních pomůcek.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
29. Výroba elektronických       Výroba elektronických součástek, zejména žhavených  nebo
  součástek, elektrických   studených katod nebo fotokatodových elektronek nebo obrazovek,
  zařízení a výroba a opravy televizních  obrazovek,  snímacích  elektronek,  elektronických
  elektrických strojů,    převáděčů a multiplikátorů mikrovlnných elektronek, přijímacích
  přístrojů a elektronických a  zesilovacích  výbojek nebo elektronek, diod,  tranzistorů,
  zařízení pracujících na   tyristorů a podobných polovodičových prvků, polovodičových prvků
  malém napětí        citlivých  na světlo včetně hradlových fotonek, instalovaných
                piezoelektrických krystalů, elektronických instalovaných obvodů
                a  mikrosestav, monolitických integrovaných obvodů, hybridních
                integrovaných  obvodů a elektronických mikrosestav  v  litých
                obvodech, mikromodulů, tištěných obvodů, elektrických kondenzátorů
                a odporů včetně reostatů a potenciometrů. Výroba rozvaděčů nízkého
                a vysokého napětí a elektrického zařízení pro spínání a ochranu
                elektrických obvodů nebo pro vytváření spojení do nebo uvnitř
                elektrického obvodu (zejména vypínačů, pojistek, omezovačů napětí,
                tlumičů proudových nárazů, zásuvek, zástrček, objímek, ovládacích
                panelů). Výroba vodičů, kabelů, lamel a jiných izolovaných vodičů
                zakončených nebo nezakončených přípojkami, kabelů z optických
                vláken  pro přenos kódovaných dat pro telekomunikace,  video
                a podobně. Výroba galvanických článků a baterií. Výroba antén.
                Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických
                zařízení pracujících na střídavém napětí menším než 50 V nebo
                stejnosměrném  napětí menším než 75 V. Výroba elektronického
                vybavení zejména pro silniční motorová vozidla a pracovní stroje.
                   Obsahem činnosti není montáž elektrických zařízení, výroba
                elektrických strojů a přístrojů pracujících na střídavém napětí
                vyšším než 50 V nebo stejnosměrném napětí vyšším než 75 V, výroba
                telekomunikačních zařízení a elektrických hraček.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
30. Výroba neelektrických      Výroba neelektrických zařízení pro domácnost, zejména výroba
  zařízení pro domácnost    neelektrického zařízení na vaření a vytápění  pro  domácnost
                (neelektrických prostorových ohřívačů, kuchyňských sporáků, kamen,
                ohřívačů vody, varných zařízení, vyhřívaných desek a podobně).
                    Obsahem  činnosti  není  stavba  krbů,  kachlových
                a historických kamen.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
    31. Výroba strojů a zařízení     Výroba spalovacích motorů a jejich dílů (vyjma leteckých,
                automobilových a motocyklových), lodních motorů,  motorů  pro
                lokomotivy  a  motorů stacionárních a jejich dílů,  parních,
                plynových a vodních turbín, vodních kol a jejich regulátorů,
                dmychadel  a  exhaustorů,  kompresorů,  čerpadel,  zařízení
                s hydraulickým nebo pneumatickým pohonem nebo motorů na větrný
                pohon, uzavíracích a regulačních částí potrubí (kohouty, ventily,
                šoupátka), výtokových armatur a armatur k topení. Výroba valivých
                ložisek a jejich dílů, zařízení pro převod otáčivého pohybu
                (hřídelů, čepů, kluzných ložisek), převodových skříní a jiných
                druhů zařízení pro převod rychlosti, spojek a spojovacích hřídelů,
                setrvačníků, kloubových spojení, řetězů, zařízení pro hydraulickou
                transmisi  a  podobně.  Výroba  pecí,  sušáren  průmyslových
                i  laboratorních, hořáků, spaloven, mechanických  překládacích
                zařízení, roštů, vykladačů popela. Výroba ručních, motorových
                zvedacích, manipulačních, nakládacích a vykládacích  zařízení,
                kladkostrojů,  zdviží,  jeřábů,  pojízdných  zvedacích  rámů,
                pracovních vozíků vybavených nebo nevybavených zvedacím nebo jiným
                manipulačním zařízením s vlastním nebo bez vlastního  pohonu
                používaných pro dílenskou přepravu, mechanických manipulátorů nebo
                průmyslových  robotů  speciálně  konstruovaných  pro  zvedání,
                manipulaci nakládání a vykládání dopravníků, kapalinových zdviží,
                výtahů,  eskalátorů  nebo  pohyblivých  schodišť.  Výroba
                chladírenského   a  mrazírenského  průmyslového   zařízení,
                klimatizačních zařízení, výměníků tepla, ventilátorů, zařízení na
                rozptylování a rozprašování tekutin nebo prášků (vodních děl,
                hasicích přístrojů, strojů na pískování a čištění vodní parou).
                Výroba filtračních a čisticích zařízení, balicích a obalových
                strojů   (plnicích,  zavíracích,  tvarovacích,   těsnicích,
                kapslovacích, značkovacích a podobných zařízení), strojů  pro
                čištění a sušení lahví a pro sycení nápojů oxidem uhličitým,
                zařízení pro destilaci nebo rektifikaci v rafinériích  ropy,
                v  chemickém  nebo nápojovém průmyslu, plynových  generátorů,
                kalandrovacích a jiných válcovacích strojů a válců pro  ně,
                odstředivek, prodejních automatů a podobných zařízení. Výroba
                zařízení  pro  lunaparky a dalších prostředků lidové  zábavy
                (kolotočů,  houpaček,  střelnic a podobně).  Výroba  traktorů
                a malotraktorů používaných v zemědělství, zahradnictví a lesnictví
                a ostatních strojů pro zemědělství a lesnictví (zejména žacích
                strojů,  samonakladačů  a samovykladačů,  přívěsů  a  návěsů,
                zemědělských  strojů na úpravu půdy, pěstování rostlin  nebo
                zúrodňování, sklizňových strojů a mlátiček, dojicích přístrojů,
                rozprašovačů  pro zemědělské použití, strojního vybavení  pro
                drůbežárny,  včelařství,  míchání  krmiv,  čištění,  třídění
                a značkování vajec, plodů, semen a podobných zařízení). Výroba
                obráběcích strojů (zejména obráběcích strojů pro třísková obrábění
                včetně strojů pracujících s laserem, ultrazvukem, elektrickým
                výbojem, obráběcích strojů, které neodebírají materiál, obráběcích
                strojů pro osazování hřebíků, šití drátem, lepení, strojů pro
                sváření, tvrdé a měkké pájení, výroba upínadel, držáků nástrojů
                a speciálního vybavení pro obráběcí stroje, mechanických nástrojů
                s vlastním motorovým nebo pneumatickým pohonem), strojů a zařízení
                pro  metalurgii  (zejména strojů a zařízení  pro  manipulaci
                s roztavenými kovy a válcovacích stolic a válců pro ně), strojů
                a zařízení pro chemický průmysl, stavebních a důlních strojů
                (nepřetržitých  elevátorů  a dopravníků,  vrtacího,  řezacího,
                hloubicího  a  tunelovacího zařízení, strojního zařízení  pro
                zpracování minerálů, jejich sítování, třídění, výroba míchačů na
                beton  a  maltu,  strojů na odstraňování  zeminy,  beranidel
                a vytahovačů pilot, stříkaček na maltu, rozstřikovačů živce,
                strojů na betonování povrchů, radlic pro buldozery a podobně),
                strojů a zařízení pro potravinářský průmysl a pro zpracování
                tabáku (zejména zemědělských sušáren, strojů na zpracování mléka,
                výrobu sýrů, strojů pro průmyslové mletí zrna, lisů a drtičů na
                výrobu vína a ovocných šťáv a džusů, strojního zařízení pro
                pekárenský průmysl, neelektrických pekárenských pecí, hnětačů,
                porcovačů těsta, strojů a zařízení pro zpracování masa, drůbeže,
                ryb, ovoce, ořechů, zeleniny, strojů pro výrobu cukrovinek, kakaa,
                čokolády, cukru, nápojů, pro extrakci a zpracování tuků nebo
                olejů, strojů a zařízení pro pivovary, strojů pro přípravu jídel
                v  restauracích), strojů pro textilní, oděvnický a kožedělný
                průmysl (zejména textilních strojů, pomocných strojů pro textilní
                strojní park, strojů pro zpracování vláken, strojního vybavení pro
                velkoprádelny, šicích strojů, jehel do šicích strojů, strojů pro
                zpracování hotových kožešinových výrobků nebo usní, kožedělných
                strojů),  strojů pro papírenský průmysl (zejména strojů  při
                přípravu papíroviny, zařízení pro výrobu papíru a kartonu, strojů
                a zařízení na výrobky z papíru a kartonu), strojů a zařízení pro
                zpracování pryže, plastů a výrobků z těchto materiálů, strojů
                a přístrojů pro tisk, brožování a vazbu knih, strojů a zařízení
                pro  výrobu obkladaček, cihel, formovacích desek, a  dalších
                speciálních strojů a přístrojů. Výroba zařízení na likvidaci
                radioaktivního odpadu.
                   Obsahem činnosti není výroba tlakových zařízení, výroba
                strojů a přístrojů pro domácnost a výroba elektrických strojů
                a přístrojů.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
32. Výroba motorových         Výroba  osobních  a  nákladních  automobilů,  autobusů,
  a přípojných vozidel    trolejbusů, traktorů a speciálních vozidel, motorů k motorovým
  a karoserií         vozidlům,  ostatních  motorových vozidel  (zejména  dopravních
                prostředků k jízdě po sněhu, obojživelných vozidel, požárních
                automobilů, čisticích vozů, pojízdných knihoven a podobně). Výroba
                přípojných vozidel. Výroba dílů a příslušenství k  motorovým
                vozidlům a výroba karosérií včetně kabin pro motorová vozidla,
                vnějšího vybavení pro všechny typy motorových vozidel (včetně
                tahačů), přípojných vozidel, podvalníků a přepravních kontejnerů.
                Výroba skříní hnacích drážních vozidel a skříní železničních vozů,
                karosérií strojů pro různá odvětví průmyslu a podobně. Činnosti
                spojené s výrobou motocyklů, mopedů a jiných dvoukolových vozidel,
                motocyklů s přívěsným vozíkem, součástek a příslušenství pro
                motocykly.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
33. Stavba a výroba plavidel     Stavba a výroba lodí, malých plavidel, jachet, plovoucích
                strojů,  plovoucích zařízení (například plovoucích přístavních
                    můstků, plovoucích garáží) a podobně.
                   Obsahem činnosti není výroba obojživelných vozidel, motorů
                pro plavidla a výroba navigačních přístrojů.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
34. Výroba, vývoj,          Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba,
  projektování, zkoušky,   opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel,
  instalace, údržba,     vrtulí,  letadlových částí a zařízení určených  pro  použití
  opravy, modifikace     v  civilním  letectví a leteckých pozemních  zařízení  podle
  a konstrukční změny     zvláštního právního předpisu.
  letadel, motorů letadel,
  vrtulí, letadlových částí
  a zařízení a leteckých
  pozemních zařízení
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 35. Výroba drážních hnacích     Výroba  elektrických a dieselových kolejových lokomotiv,
   vozidel a drážních vozidel samohybných železničních a tramvajových vozů, vozů lanových drah,
   na dráze tramvajové,    železničního a tramvajového parku bez vlastního pohonu (zejména
   trolejbusové a lanové   osobních, nákladních a cisternových vozů, samovykládacích vozů
   a železničního parku    a vagonů, opravárenských a jeřábových vozů a tendrů). Výroba
                specializovaných částí železničních a tramvajových lokomotiv nebo
                vozového parku (zejména podvozků, náprav a kol, brzd a dílů k nim,
                háků a spojovacích elementů, nárazníků) a podobných zařízení.
                   Obsahem činnosti není výroba elektromotorů, motorů a turbín,
                elektrického  signalizačního a dopravně kontrolního  zařízení,
                nesmontovaných kolejí a podobně.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 36. Výroba jízdních kol,      Výroba jízdních kol bez motoru a ostatních kolových vozidel
   vozíků pro invalidy a jiných bez motoru, zdravotnických prostředků - vozíků pro invalidy
   nemotorových dopravních  s motorem a bez motoru, kolečkových židlí pro postižené, koleček,
   prostředků         trakařů, zavazadlových vozíků, ručních dvoukolek, vozů tažených
                zvířaty a dalších nemotorových dopravních prostředků. Výroba dílů
                a příslušenství pro nemotorové dopravní prostředky a vozíků pro
                invalidy s motorem.
                   Obsahem  činnosti není výroba jízdních kol s přídavným
                motorem, výroba dětských tříkolek a jiných kolových hraček.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 37. Výroba a opravy         Výroba čalouněného nábytku (zejména čalouněných sedadel,
   čalounických výrobků    křesel, pohovek, taburetů) a výroba koster pro matrace a matrací.
                Zakázková výroba čalouněného nábytku a čalounění již zhotoveného
                nábytku, případně jeho částí, dveří a interiérů budov, zhotovování
                závěsů, drapérií, včetně jejich umístění v interiérech a další
                dekoratérské činnosti. Čalounění sedadel a interiérů dopravních
                prostředků. Opravy čalouněných výrobků.
                   Obsahem  činnosti  není  zhotovování  dřevěného  nábytku
                a  zakázková výroba a opravy dřevěných částí židlí, sedadel
                a podobně.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 38. Výroba, opravy a údržba     Výroba, opravy a údržba zboží a vybavení pro sport (zejména
   sportovních potřeb, her,  míčů, raket, pálek, holí, lyží, lyžařského vázání, hůlek, sáněk,
   hraček a dětských kočárků bobů, potřeb pro sportovní rybaření, loveckých potřeb, horolezecké
                výzbroje, sportovních rukavic, bruslí, luků, samostřílů, kuší),
                vybavení tělocvičen a atletických zařízení, sportovních létajících
                zařízení,  potápěčských  dýchacích přístrojů.  Výroba,  opravy
                a údržba panenek a jejich oblečení, zvířátek, hračkových vybavení
                domácnosti, mechanických hraček, zejména vláčků, autíček, kolových
                hraček  používaných  k jízdě, tříkolek, hračkových  hudebních
                nástrojů, zboží pro lunaparky, stolních nebo společenských her,
                hracích karet, modelů, elektrických vláčků, stavebnic, skládaček,
                elektronických her a podobně. Výroba, opravy a údržba dětských
                kočárků a kočárků pro panenky.
                   Obsahem činnosti není výroba sportovního oblečení, obuvi,
                přileb, sedlářského a brašnářského zboží, prostředků ortopedické
                povahy, zbraní, střeliva a munice, člunů a sportovních lodí, jízdních
                kol a sportovních vozidel.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 39. Výroba zdravotnických      Výroba zdravotnických prostředků, zejména elektrodiagnostických
  prostředků         přístrojů, mechanoterapeutických pomůcek, masážních přístrojů,
                aparatur pro psychologické testování, respirátorů, plynových masek,
                naslouchacích aparátů, kardiostimulátorů, injekčních stříkaček,
                jehel, zrcadel, reflektorů, endoskopů, výroba lékařského nebo
                veterinárního zařízení (operačních stolů, zubolékařských křesel
                a podobně).
                   Obsahem  činnosti není výroba protéz, trupových  ortéz,
                končetinových ortéz a měkkých bandáží, individuálně zhotovených 
                optických korekčních zdravotnických prostředků, teploměrů a jiných
                měřidel.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 40. Výroba a opravy zdrojů      Výroba radionuklidových zářičů, kterými jsou látky nebo
  ionizujícího záření     předměty, které obsahují radionuklidy. Výroba zařízení, která
                obsahují radionuklidový zářič a zařízení, při jehož  provozu
                radionuklidy vznikají. Výroba zařízení, při jejichž provozu vzniká
                ionizující záření o energii větší než     5 keV.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 41. Výroba školních         Výroba psacích per a tužek, náplní do per a tužek, razítek,
   a kancelářských potřeb,  ručních tiskáren nebo etiketovacích strojků, potiskovacích souprav
   kromě výrobků z papíru,  a  dalších školních a kancelářských potřeb. Výroba bižuterie
   výroba bižuterie,     a ozdob z obecných kovů, skla, dřeva, kůže nebo jiných materiálů.
   kartáčnického a konfekčního Výroba košťat a kartáčů, ručních mechanických smetáků,  mopů
   zboží, deštníků,      a  péřových  prachovek, kartáčků, malířských válečků,  štětců
   upomínkových předmětů   a  podobně. Výroba konfekčních zapínadel (knoflíků, patentek,
                zdrhovadel, šicích potřeb a podobně), vycházkových holí, deštníků,
                slunečníků,   markýz,  žaluzií,  s  výjimkou   dřevěných,
                a podobně.Výroba zápalek, cigaretových zapalovačů, dýmek, hřebenů,
                vakuovaných  lahví, termosek, svíček, umělých květin,  výroba
                upomínkových a dekorativních předmětů a podobně.
                   Obsahem činnosti není výroba kancelářského papíru, školních
                sešitů a brašnářského zboží.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 42. Výroba dalších výrobků     Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu.
   zpracovatelského průmyslu
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 43. Provozování vodovodů      Souhrn činností, kterými se zajišťuje dodávka pitné vody nebo
   a kanalizací a úprava   odvádění  a čištění odpadních vod pro veřejnou i neveřejnou
   a rozvod vody       potřebu, zejména provozování zařízení pro odběr, úpravu a dopravu
                pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění
                odpadních vod, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační
                měření,  dohled nad provozuschopností vodovodů a  kanalizací,
                příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné a další
                související  činnosti. Činnosti spojené se  sběrem,  čištěním
                a rozvodem užitkové vody.
                   Obsahem činnosti není správa majetku, ani rozvoj v oblasti
                vodovodů a kanalizací.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 44. Nakládání s odpady (vyjma  Činnosti  spojené  se shromažďováním, soustřeďováním,  sběrem,
   nebezpečných)       výkupem, tříděním, přepravou, skladováním, úpravou, využíváním
                a odstraňováním odpadu, s výjimkou nebezpečných odpadů. Dále je
                možné provozovat přepravu fekálií fekálními vozy.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 45. Přípravné a dokončovací     Úprava terénu pro stavby a v okolí staveb a přípravné práce
   stavební práce,      pro  stavby,  zejména zemní práce, terénní úpravy  prováděné
   specializované stavební  v souvislosti se stavební činností, výkopové práce, průzkumné
   činnosti          vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci
                staveb, odvodňování staveniště, provádění technické rekultivace
                (využití skrývaných zemin, terénní úpravy pozemků, výsypek, odvalů
                včetně  přípravy pozemků pro biologickou rekultivaci,  úprava
                vodního režimu, meliorační opatření) a podobně. Činnosti spojené
                zejména s dokončováním, úpravou a obnovou staveb prováděné bez
                přímé vazby na vlastní stavební činnost, zejména tapetování,
                pokládání  textilních  podlahových  krytin,  montáž  okenního
                a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních fólií,
                čištění fasád domů horkou párou, pískem, spárování panelů a další
                obdobné  práce.  Specializované  stavební  činnosti,  zejména
                studnařské práce (čištění a dezinfekce studní, zřizování trubních,
                to  je  vrtaných  studní v délce do  30  m,  pokud  nejde
                o  hydrogeologický  průzkum,  vystrojování  trubních  studní,
                rekonstrukce povrchových studní, pramenních jímek z prefa výpustí,
                podchycování a odvádění pramenů trubkami, zachycování plošných
                průsaků vybetonováním a podobně), dlaždičské práce (zhotovování
                dlažeb  pozemních  komunikací a podobně), potrubářské  práce,
                šamotářské práce, včetně provádění vyzdívek průmyslových pecí,
                vložkování komínů a jiná obdobná činnost. Provádění lešenářských
                prací (montáže a demontáže lešení a pracovních plošin). Činnosti
                spojené s prováděním drobných bouracích prací a úklidových prací
                na stavbách.
                   Obsahem činnosti nejsou zemní práce, které jsou hornickou
                činností  nebo  činností prováděnou hornickým  způsobem,  ani
                odstraňování staveb podle stavebního zákona. Obsahem činnosti dále
                nejsou  zednické,  stavebně-tesařské,  pokrývačské,  kamnářské,
                obkladačské, štukatérské, malířské, lakýrnické a natěračské práce,
                obkládání  sádrokartonem a další práce, jež  jsou  předmětem
                řemeslných živností, ani kladení podlah vlysových, parketových,
                palubových, korkových, mozaikových, stěrkových a litých.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 46. Sklenářské práce, rámování   Sklenářské práce, včetně zasklívání, rámování obrazů, úpravy
  a paspartování       skla pro skříně, stoly, úpravy a rámování zrcadel a podobně.
                Paspartování.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 47. Zprostředkování obchodu     Zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých,  včetně
   a služeb          případného provádění obchodních transakcí na účet jiných nebo
                v zastoupení jiného. Zprostředkování služeb v dopravě (dopravní
                dispečink  a podobně), v oblasti řemeslných prací (například
                rychlých služeb zámečníků, instalatérů a podobně), zprostředkování
                stavebního spoření, zprostředkování úvěrů (například pro 
                podnikatelské účely), zahraničně-studijních pobytů (například 
                jazykových kurzů, au-pair) a zprostředkování jiných služeb.
                Činnost agentů nebo agentur zastupujících jiné osoby za účelem 
                získání účasti v hraných filmech, divadelních představeních,
                koncertech nebo jiných druzích uměleckých a zábavních představení, 
                vyhledávání nakladatelů či výrobců knih, divadelních her,
                uměleckých výtvarných děl a podobně.
                   Obsahem činnosti není zprostředkování nákupu a  prodeje
                nemovitostí, zprostředkování nákupu a prodeje kulturních památek
                a  předmětů  kulturní  hodnoty,  zprostředkovatelská  činnost
                v  pojišťovnictví a v oblasti přijímání a předávání  pokynů
                týkajících se investičních nástrojů, zprostředkování 
                spotřebitelských úvěrů, zprostředkování zaměstnání, činnost
                zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů, výkon kolektivní
                správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským, 
                zprostředkování prodeje zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu,
                zprostředkování přepravy nákladů (zasilatelství) a podobně.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 48. Velkoobchod a maloobchod     Činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho
                dalšího  prodeje k další podnikatelské činnosti (velkoobchod)
                a činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho
                prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží (maloobchod).
                Obsluha  čerpacích stanic, zabezpečování provozování čerpacích
                stanic  v  souladu s bezpečnostními, hasičskými, ekologickými
                předpisy  a českými technickými normami, zajišťování drobných
                poradenských služeb ve vztahu k prodávanému sortimentu.
                   Obsahem činnosti není nákup a prodej kulturních památek nebo
                předmětů  kulturní hodnoty, nemovitostí, hospodářských  zvířat
                prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy,
                střelných zbraní a střeliva, výbušnin, munice, bezpečnostního
                materiálu, nebezpečných chemických látek nebo směsí klasifikovaných
                jako toxické nebo vysoce toxické, pyrotechnických výrobků kategorie
                P2, T2 nebo F4, kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, zvukových 
                a zvukově-obrazových záznamů, použitého zboží s výjimkou ojetých
                vozidel, distribuce léčiv, distribuce pohonných hmot, zastavárenská
                činnost, dále obsahem činnosti není provozování čerpacích stanic na
                stlačený plyn k pohonu motorových vozidel.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 49. Zastavárenská činnost      Poskytování úvěrů oproti zástavě a případný následný prodej
   a maloobchod s použitým  zastavené  věci  (zastavárenská  činnost),  nákup  použitého
   zbožím           spotřebního zboží, antikvárních knih a dalších tiskovin a jiného
                použitého  zboží  za účelem jeho dalšího prodeje  a  prodej
                (maloobchod s použitým zbožím).
                   Obsahem činnosti není prodej zastavené věci, která  je
                kulturní památkou a předmětem kulturní hodnoty, zvířetem určeným
                pro zájmové chovy a podobně, toxickou nebo vysoce toxickou látkou,
                léčivem, bezpečnostním materiálem, střelnou zbraní, střelivem,
                municí, pyrotechnickým výrobkem a podobně. Obsahem činnosti dále
                není nákup a prodej nemovitostí, kulturních památek nebo předmětů
                kulturní hodnoty, ojetých motorových vozidel, použitých střelných
                zbraní, bezpečnostního materiálu a podobně.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 50. Údržba motorových vozidel    Mytí a běžná údržba motorových vozidel, spočívající v ochraně
   a jejich příslušenství   těchto vozidel proti povětrnostním vlivům, zejména provozování
                myček automobilů, provádění povrchové úpravy karoserií tmelením,
                broušením, výměnou čelních skel, oken vozidel, těsnících prvků
                karoserie. Opravy pneumatik studenou cestou a montáž pneumatik,
                vyvažováním   kol,  výměna  provozních   náplní,   montáž
                autopříslušenství a obdobné činnosti. Montáž, opravy, servis,
                zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových
                vozidel a jiné podobné činnosti.
                   Obsahem činnosti nejsou opravy silničních vozidel a opravy
                ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. (zejména
                opravy mechanických, pneumatických, hydraulických a elektrických
                skupin a podskupin), opravy karoserií vozidel a opravy pneumatik
                spojené s vulkanizací.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 51. Potrubní a pozemní doprava   Potrubní doprava ropy, dalších produktů, případně jiných
  (vyjma železniční a silniční zásilek. Doprava osob kočárem a jinými nemotorovými dopravními
  motorové dopravy)      prostředky,  doprava  nákladů potahem a  jinými  nemotorovými
                dopravními prostředky, přeprava břemen nosiči včetně přepravy
                nábytku a bytových doplňků při stěhování, doprava zásilek poslem a 
                další související činnosti. Doprava osob lyžařskými vleky. Doprava
                nestandardními dopravními prostředky.
                   Obsahem činnosti nejsou činnosti spočívající v rozvodu plynu
                a tepelné energie, provozování poštovních služeb a zahraničních
                poštovních služeb, ani činnosti spočívající v provádění oprav,
                revizí, prohlídek  a  zkoušek lyžařských vleků.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 52. Skladování, balení zboží,    Nakládání a vykládání železničních vozů a kontejnerů, lodních
   manipulace s nákladem   nákladů, překládka sypkých a kusových zásilek bez ohledu na způsob
   a technické činnosti    přepravy.  Manipulace s nákladem například  autojeřábem  nebo
   v dopravě         vysokozdvižným vozíkem. Provoz nákladních vah. Skladování všech
                druhů  zboží.  Balení  zboží mechanizovaným  způsobem,  ruční
                kompletace obalů, ruční balení zboží a další obdobné činnosti.
                Technické činnosti spojené s přepravou osob, zvířat a nákladů,
                zejména provozování parkovišť a garáží bez ostrahy, zajišťování
                a realizace dopravního značení, prověřování tras pro přepravu
                zvlášť těžkých a rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž
                rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou jinými předpisy,
                logistické služby (vyhledávání optimální dopravní trasy) a další
                činnosti.
                  Obsahem činnosti není skladování výbušnin, munice a bezpečnostního 
                materiálu a uschovávání zbraní a střeliva.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 53. Zasilatelství          Zprostředkování přepravy věci z určitého místa do určitého
   a zastupování v celním   místa a činnosti s tím spojené, zejména uzavření smluv o přepravě
   řízení           věcí do dohodnutého místa určení, obstarání dokladů (náložného nebo
                nákladního listu), zajištění naložení a uložení zásilky, doprovod
                zásilky, vybavení reklamací z přepravy. Zastupování osob v řízení
                o přidělení celně schváleného určení na základě zmocnění ve formě
                zastoupení přímého, kdy zástupce jedná jménem a ve prospěch
                zastoupené osoby. Vyplňování, potvrzování a předkládání celnímu
                úřadu  celního prohlášení na propuštění zboží do příslušného
                celního režimu, nebo žádosti o přidělení jiného celně schváleného
                určení  spolu  s  potřebnými doklady a poskytování  potřebné
                součinnosti celnímu úřadu v souvislosti s předložením celního
                prohlášení nebo žádosti.
                  Obsahem činnosti není vlastní přeprava nákladů.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 55. Ubytovací služby         Poskytování  ubytování  ve všech ubytovacích  zařízeních
                (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech,
                rodinných  domech  nebo ve stavbách pro  rodinnou  rekreaci.
                V případě ubytování v bytových domech, rodinných domech nebo ve
                stavbách pro rodinnou rekreaci s kapacitou do 10 lůžek (včetně
                přistýlek) podávání snídaní ubytovaným hostům.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 56. Poskytování software,      Poskytování  užití (prodej a pronájem)  a  implementace
   poradenství v oblasti   software.  Rozmnožování  počítačových  programů.  Poradenství
   informačních technologií, v oblasti hardware a software. Poradenství v oblasti komunikací
   zpracování dat, hostingové a počítačových sítí. Zpracování dat pomocí programu, zejména
   a související činnosti   kompletní zpracování dat, služby pro vstup údajů, řízení a vedení
   a webové portály      činnosti zařízení na zpracování dat, případně jiným způsobem.
                Činnosti související s provozem databank (sestavení databáze, sběr
                dat, uložení dat, příprava počítačového záznamu pro požadované
                informace, výběr dat z databáze, umožnění dostupnosti dat pro
                uživatele,  třídění dat podle požadavků a  podobně).  Správa
                počítačových sítí, odvirování software a další činnosti vztažené
                k počítači. Webhosting a další související činnosti.
                  Obsahem činnosti není prodej a opravy hardware.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 57. Činnost informačních       Činnost  informačních a zpravodajských kanceláří  včetně
   a zpravodajských kanceláří zajištění  podpůrných administrativních činností  souvisejících
                s jejich provozem.
                   Obsahem činnosti není rozhlasové a televizní zpravodajství
                ani činnost novinářů ve smyslu využívání výsledků duševní tvůrčí
                činnosti jejich původci a autory.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 58. Nákup, prodej, správa      Nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej
  a údržba nemovitostí    nemovitostí. Správa a základní údržba nemovitostí pro třetí     osoby,
                zejména administrativní zajištění řádného  provozu nemovitostí,
                domovnická činnost, úklid bytů i nebytových prostor, čištění
                interiérů a exteriérů budov, čištění oken, úklid chodníků a podobně.
                   Obsahem činnosti není krátkodobé ubytování osob v ubytovacích
                zařízeních, v rodinných domech, bytových domech a stavbách pro
                rodinnou rekreaci. Obsahem činnosti dále není realitní zprostředkování,
                čištění exteriérů budov vodní párou, pískem a podobně, opravy a
                údržba nemovitostí vyžadující řemeslnou zručnost nebo zvláštní
                odbornou kvalifikaci (například opravy výtahů, zednické, obkladačské,
                pokrývačské, instalatérské, elektroinstalatérské práce, chemické 
                čištění koberců a textilií).
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 59. Pronájem a půjčování věcí    Pronájem věcí movitých s následnou koupí najatých věcí
   movitých          (finanční leasing, a podobně). Pronájem a půjčování věcí movitých,
                zejména dopravních prostředků bez obsluhy (osobních a nákladních
                automobilů, jízdních kol a podobně), strojů a zařízení  bez
                obsluhy, spotřebního zboží, oděvů, sportovních potřeb, technických
                přístrojů pro domácnost. Pronájem koní (k pracovním, sportovním
                a podobným účelům) a jiných zvířat, zejména hospodářských, bez
                obsluhy.
                   Obsahem činnosti není pronájem nemovitostí, poskytování
                spotřebitelského úvěru, pronájem věcí movitých s obsluhou, půjčování
                zbraní, střeliva, munice a bezpečnostního materiálu, pronájem software,
                půjčování zvukových a zvukově-obrazových záznamů a webhosting.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 60. Poradenská a konzultační    Poradenské služby technického charakteru ve specifikované
   činnost, zpracování    oblasti  činnosti,  zejména ve stavebnictví  a  architektuře,
   odborných studií a posudků strojírenství,  hutnictví,  energetice  (například  činnost
                energetického specialisty), chemii, potravinářství,  textilním
                a oděvním průmyslu a dalších průmyslových odvětvích, zemědělství
                a lesnictví, poradenské služby v oblasti finančních záležitostí
                (poskytování úvěrů, zhodnocení kapitálu a podobně), podnikatelských
                aktivit, organizačních a ekonomických otázek v obchodních
                záležitostech, při plánování, organizaci, kontrole, v oblasti řízení
                a podobně. Zpracování návrhu katalogizačních dat. Poskytování
                odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek k zabezpečení 
                přípravy a realizace staveb. Posuzování vlivů připravovaných staveb,
                jejich změn a změn v jejich užívání, činností a technologií na 
                životní prostředí, to znamená zpracování posudku dokumentace 
                o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní 
                prostředí. Posuzování zahrnuje zejména zjištění, popis a hodnocení 
                předpokládaných přímých a nepřímých vlivů stavby, činnosti nebo
                technologie na klimatické poměry, ovzduší, povrchové a podzemní vody,
                půdu, horninové prostředí, způsob využívání krajiny, chráněná území,
                flóru, faunu, funkčnost a stabilitu ekosystémů, obyvatelstvo,
                využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, životní prostředí
                v obcích a městech, porovnání navržených variant řešení a výběr
                nejvhodnější varianty, navržení opatření a podmínek, které vyloučí
                nebo  sníží  předpokládané nepříznivé vlivy, popřípadě  zvýší
                pozitivní  vlivy stavby, činnosti nebo technologie, hodnocení
                důsledků případného neprovedení stavby, činnosti nebo technologie. 
                Zpracování odborných posudků v oblasti ochrany ovzduší a zpracování
                rozptylových studií. Poradenská činnost v oblasti společenských věd
                (sociologie, filosofie, historie, demografie, lingvistiky a podobně),
                v oblasti společenského vystupování, komunikačních dovedností, 
                rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice, vizážistika,
                barvové poradenství a podobně.
                   Obsahem činnosti není vlastní realizace technických činností,
                projektování staveb, ani jejich provádění, technicko-organizační
                činnost v oblasti požární ochrany, poradenská činnost při ochraně
                rostlin, poradenská činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
                    při práci, daňové a účetní poradenství ani právní porady (zejména
                zastupování zájmů jedné strany proti zájmům strany druhé před
                soudem nebo jinými právními institucemi nebo pod dozorem advokátů
                nebo jiných pracovníků soudu), psychologické poradenství.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 61. Projektování pozemkových     Souhrn  činností zahrnujících řadu disciplín směřujících
   úprav           k prostorovému a funkčnímu uspořádání zejména zemědělských, podle
                potřeby také lesních i dalších pozemků tak, aby byly vytvořeny
                podmínky pro racionální hospodaření na půdě, a to při zohlednění
                ekologických potřeb krajiny. Scelení, případně rozdělení, pozemků,
                zabezpečení  jejich přístupnosti a vyrovnání hranic  pozemků,
                uspořádání vlastnických práv a s nimi souvisejících  věcných
                břemen.  Zajištění podmínek pro zlepšení životního prostředí,
                ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení
                ekologické stability krajiny. Zpracování výsledků úprav tak, aby
                byly použity pro obnovu katastrálního operátu a jako podklad pro
                územní plánování.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 62. Příprava a vypracování      Příprava  a  vypracování  technických  návrhů  strojních
   technických návrhů,    a technologických zařízení pro různá odvětví hospodářství, zejména
   grafické a kresličské   konstruktérská   činnost   ve  strojírenství,   vypracování
   práce           technologických návrhů a projektů zařízení pro chemický, hutní,
                potravinářský průmysl a další odvětví průmyslu a pro zemědělskou
                výrobu,  vypracování  návrhů protipožárního  vybavení  provozů
                a  rozvodů  počítačových sítí. Zpracování  grafických  návrhů
                a grafických úprav textů, i na projekčních fóliích, náčrtků,
                návrhů, příprava digitálních vstupů, přenos digitalizovaných údajů
                z databáze na procesory a další grafické práce. Zhotovování
                technických výkresů, náčrtků a webových stránek. Písmomalířství.
                   Obsahem  činnosti není projektová činnost ve  výstavbě,
                projektování pozemkových úprav, letadel, jejich součástí a výrobků
                letecké  techniky, elektrických zařízení, ani vývoj střelných
                zbraní, střeliva, výbušnin, munice a bezpečnostního materiálu.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 63. Projektování elektrických    Projektování a řízení projektování vyhrazených elektrických
   zařízení          zařízení, to je v oblasti elektrických rozvodných soustav, sítí
                a instalací, zařízení určených pro přímé připojení na zařízení
                veřejného  rozvodu  elektřiny a zapojení dalších  vyhrazených
                i nevyhrazených zařízení pro výrobu, přeměnu a užití elektrické
                energie. Koncepční návrhy, výpočty a vypracování schémat zapojení,
                technologické a materiálové rozpočty.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 64. Výzkum a vývoj v oblasti     Výzkum  a  vývoj  ve specifikované oblasti  přírodních,
   přírodních a technických věd technických nebo společenských věd (zejména výzkum  a vývoj
   nebo společenských věd   aplikovaný, případně uskutečňovaný na základě zakázek třetích osob
                a podobně, přičemž svoboda vědeckého bádání a možnost využívání
                výsledků  duševní  tvůrčí  činnosti  autory  zůstávají  tímto
                nedotčeny). Provádění stavebně historických průzkumů.
                   Obsahem činnosti není výzkum v oblasti geologických prací,
                zdravotnictví, včetně výzkumu léčiv, výzkum a vývoj výbušnin a munice 
                a vývoj střeliva, zbraní, bezpečnostního materiálu a letecké techniky.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 65. Testování, měření, analýzy   Testování, měření a chemické, fyzikální a mikrobiologické
   a kontroly         analýzy v různých oblastech lidské činnosti, zejména provozování
                středisek  kalibrační  služby,  výkon  hydrometeorologických
                a meteorologických činností, chemické analýzy různých materiálů,
                mikrobiologické analýzy potravin, vod, měření radonu,  služby
                osobní  dozimetrie, posuzování vlastností zdrojů  ionizujícího
                záření, měření hluku a vibrací, defektoskopické zkoušky a podobně.
                Kontrola technických a sportovních zařízení. Činnosti, které jsou
                metrologickým výkonem, o jejichž výsledku vydává autorizovaná
                organizace doklad, který je veřejnou listinou. Ochrana a využívání
                přirozeně se vyskytujících minerálních vod, plynů nebo peloidů,
                které mají vlastnosti pro léčebné využití, a to zejména k účelům
                lázeňské péče a k výrobě balených minerálních vod. Vyhledání
                zdrojů, zajištění hydrologického dohledu nad zdrojem, sledování
                chemických,  fyzikálních,  mikrobiologických  a  radiologických
                vlastností  zdroje a výtěžku a jejich zdravotní nezávadnosti
                a kontrola dodržování dalších povinností stanovených povolením
                k využívání zdroje. Měření účinnosti spalování malých spalovacích
                zdrojů znečišťování ovzduší, ověřování množství emisí skleníkových 
                plynů, jednorázové měření emisí, měření úrovně znečištění, dohled nad
                tepelným zpracováním odpadu. Měření emisí motorových vozidel.
                   Obsahem  činnosti nejsou zkoušky vyhrazených  tlakových,
                zdvihacích, plynových zařízení, technických zařízení v drážním
                provozu, revize a kontroly spalinové cesty, zkoušky letadel a 
                výrobků letecké techniky, výkon zeměměřických činností, diagnostická
                činnost v ochraně rostlin, kontrolní testování zařízení na ochranu
                rostlin.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 66. Reklamní činnost,        Zpracování a výroba návrhů reklamy, šíření reklamy různými
   marketing, mediální    způsoby, zejména umístěním na venkovních reklamních poutačích,
   zastoupení         šířením  sdělovacími prostředky, Internetem,  distribuce  nebo
                dodávka reklamních materiálů a vzorků, obstarávání míst  pro
                inzerci a reklamu a podobně. Průzkum trhu za účelem zjištění
                možnosti  odbytu, vhodnosti a běžnosti výrobků  a  nákupních
                zvyklostí zákazníků za účelem podpory prodeje a vývoje nových
                výrobků  a  průzkumu  veřejného mínění  (kolektivních  názorů
                veřejnosti o politických, ekonomických a sociálních otázkách)
                a jejich statistické vyhodnocení. Mediální zastoupení.
                  Obsahem činnosti není tisk reklamních materiálů.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 67. Návrhářská, designérská,    Činnosti spojené s vypracováváním módních návrhů, zejména ve
   aranžérská činnost     vztahu k textilu, ošacení, obuvi, šperkům, nábytku a vypracováním
   a modeling         návrhů designu všech výrobků. Návrhy estetických úprav interiérů
                pro různé příležitosti, výkladních skříní, včetně realizace těchto
                úprav     a podobná aranžérská činnost. Činnost modelek (modeling).
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 68. Fotografické služby       Veškeré pořizování, zpracování a úprava fotografií analogovou
                i digitální technologií, zařízením a technikou s tím související.
                Zhotovování  černobílých  a  barevných  snímků  průmyslových,
                reklamních, portrétních, figurálních a reportážních fotografií.
                Zpracování fotografií ručně nebo pomocí strojních zařízení. Úpravy
                fotografických  snímků pomocí retuše, kopírování,  zmenšování,
                zvětšování  pozitivů a diapozitivů všech formátů,  vyvolávání
                a úprava vyvolaných filmů, kolorování a příprava fotografických
                roztoků.  Zhotovování  snímků  v  ateliérech,  interiérech
                i exteriérech s výtvarným zaměřením, a to na všechny druhy
                fotografických  materiálů.  Praní, čištění,  sušení,  leštění,
                stříhání, montáž a další úpravy pozitivních i diapozitivních
                fotografií  a fotografických filmů. Provozování samoobslužných
                fotografických automatů.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 69. Překladatelská          Překlady z jednoho jazyka do jiného jazyka pro  účely
   a tlumočnická činnost   cestovního ruchu, mezinárodního styku, obchodního jednání a jiné
                komerční účely. Tlumočení z jednoho jazyka do druhého a tlumočení
                do a ze znakové řeči pro účely cestovního ruchu, obchodního
                jednání a podobně.
                   Obsahem činnosti není tlumočení sloužící potřebám řízení před
                soudy a správními orgány nebo v souvislosti s právními úkony
                fyzických a právnických osob, překlady literárních děl  jako
                využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti jejich autory.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 70. Služby v oblasti        Služby v oblasti administrativní správy, zejména sekretářské
   administrativní správy   a podobné služby. Služby organizačně hospodářské povahy, zejména
   a služby organizačně    poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty z vlastních
   hospodářské povahy     zdrojů (například pro podnikatelské účely), odkup pohledávek, 
                přebírání závazků a jejich úhrada, postoupení  pohledávek,
                operace směřující k řešení platební neschopnosti, poskytování ručení
                za bankovní úvěry nebankovními subjekty, vypořádání mezipodnikových
                závazků a pohledávek. Poskytování služeb při výkonu zadavatelských
                činností pro zadávání veřejných zakázek a další služby obdobné
                povahy. Technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického
                dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících,
                spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích
                uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti. 
                Poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu 
                (to je plnění funkce důvěryhodné třetí strany při elektronické 
                komunikaci s využitím elektronického podpisu, vydávání certifikátů,
                které spojují data pro ověřování elektronického podpisu s podepisující
                osobou a umožňují ověřit její totožnost, uchovávání certifikátů,
                zneplatnění certifikátů, provozování veřejně přístupného seznamu
                vydaných  certifikátů  a  seznamu  certifikátů,  které  byly
                zneplatněny,  vedení  dokumentace  o  vydaných  certifikátech,
                zajišťování provozu bezpečných systémů a nástrojů elektronického
                podpisu a bezpečnosti postupů, které tyto systémy a nástroje
                podporují  a  podobně).  Certifikace systémů  řízení  jakosti
                a ověřování odborné způsobilosti personálu.
                   Obsahem činnosti není poskytování nebo zprostředkování 
                spotřebitelského úvěru, výkon stavebního dozoru, projektování
                staveb, ani jejich provádění.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 71. Provozování cestovní       Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb
   agentury a průvodcovská  cestovního ruchu nebo kombinací jednotlivých služeb cestovního 
   činnost v oblasti     ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními službami
   cestovního ruchu      nebo na které se zákon o některých podmínkách podnikání a o 
                výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu nevztahuje. 
                Organizování kombinací služeb cestovního ruchu, jejich nabízení 
                a prodej cestovní kanceláři; zprostředkování prodeje zájezdu pro 
                cestovní kancelář. Jednotlivými službami cestovního ruchu se rozumí
                zejména zabezpečení dopravy, ubytování, nájem automobilu, motocyklu 
                nebo jiného motorového vozidla, stravování, s výjimkou stravování, 
                které je poskytováno jako součást ubytování, průvodcovských služeb,
                prodeje a rezervace letenek, prodeje a rezervace železničních a
                autobusových jízdenek včetně místenek, prodeje a rezervace lodních
                lístků včetně kajut, nabídky a prodeje balneologických služeb za
                účelem relaxace a rekondice, nabídky a prodeje sportovních aktivit
                za účelem relaxace a rekondice - například jízda na koni, půjčování
                kol a dalšího sportovního vybavení, pobyt ve fitcentrech,
                zprostředkování a zajištění účasti na sportovních a společenských
                akcích a zprostředkování prodeje dalších služeb spojených s rekreací,
                odpočinkem a služebním, obchodním jednáním, pořádání výletů, 
                prohlídek s průvodcem, prodej skipasů. Doprovázení skupiny osob
                nebo jednotlivců, při němž je v jazyku podle jejich výběru poskytován
                výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména
                informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické,
                folkloristické, etnologické, gastronomické a podobně), životním
                prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně), jednotlivých
                lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech a podobně),
                místech (muzea, kostely a podobně) a oblastech (turistických
                regionech,  krajích a podobně). Zajištění dalších  nezbytných
                činností spojených s doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců,
                vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu, obstaráním
                základních informací během cesty, včetně praktických informací
                vztahujících se k místu pobytu, a poskytováním základní pomoci
                doprovázeným osobám.
                   V  rámci této činnosti lze prodávat věci související
                s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády,
                tištěné průvodce a upomínkové předměty.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 72. Mimoškolní výchova       Výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních,
   a vzdělávání, pořádání   výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému
   kurzů, školení, včetně   vzdělávání,  pokud  tato nejsou zařazena do  rejstříku  škol
   lektorské činnosti     a  školských zařízení. Jiná mimoškolní výchova a vzdělávání,
                doučování žáků a studentů, výchovně vzdělávací činnost na dětských
                táborech a jiných zotavovacích akcích, zejména vedení těchto akcí,
                zajišťování výchovných, relaxačních a vzdělávacích programů pro
                účastníky těchto akcí, dohled nad dětmi a podobně. Výuka jazyků,
                případně znakové řeči, výuka hry na hudební nástroj, výtvarného
                umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a podobně),
                baletu, uměleckého tance, herectví, mimického projevu a podobně.
                Společenská výchova a s ní spojená výuka společenského tance.
                Pořádání  odborných  kurzů  blíže  specifikovaných  (například
                výpočetní techniky, šití, vaření, pěstování rostlin) a pořádání
                seminářů  a školení v různých oblastech, zejména organizační
                zajištění kurzů a školení, zajištění prostor pro konání akce,
                příprava materiálů a podkladů pro školení, zajištění lektorů
                a vlastní lektorská činnost. Kondiční a zdokonalovací výcvik
                držitelů řidičského oprávnění, zdokonalování odborné způsobilosti
                řidičů. Výuka obsluhy a řízení technických zařízení sloužících pro
                různé účely (výtahů, zdvižných vozíků, lyžařských vleků a dalších
                technických  zařízení).  Výuka řízení  sportovních  létajících
                zařízení a plavidel.
                   Obsahem činnosti není výchova a vzdělávání ve školách,
                předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol
                a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských
                a doktorských studijních programech a programech celoživotního
                vzdělávání podle jiného právního předpisu. Obsahem činnosti dále
                není dohled na dětmi v rodinách, zprostředkování ani prodej
                zájezdů, poskytování hostinské činnosti, ubytovacích služeb, ani
                pořádání kurzů a školení subjekty zřízenými za tím účelem podle
                jiných právních předpisů, výcvik střelby ze zbraní, výuka řízení
                motorových  vozidel,  letadel,  poskytování  tělovýchovných
                a sportovních služeb, pořádání kurzů a školení podle jiných
                předpisů školami a školskými zařízeními zařazenými do rejstříku
                škol a školských zařízení. Obsahem činnosti rovněž není zaškolení
                obsluhy  technického  zařízení jeho  výrobcem  v  souvislosti
                s uvedením zařízení do provozu, výuka obsluhy technických zařízení
                provozovaná ve školách a školských zařízeních zařazených  do
                rejstříku škol a školských zařízení.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 73. Provozování kulturních,     Provozování divadel a koncertních sálů, kin, audiovizuálních
   kulturně-vzdělávacích   představení  pro veřejnost, zejména organizační,  pořadatelské
   a zábavních zařízení,   a technické. Zajištění provozu těchto zařízení. Provozování muzeí,
   pořádání kulturních    zejména  shromažďování  přírodnin  nebo  lidských  výtvorů,
   produkcí, zábav, výstav,  katalogizování  sbírek muzejní povahy a jejich zpřístupňování
   veletrhů, přehlídek,    veřejnosti ve stálých expozicích a na tématických výstavách,
   prodejních a obdobných akcí kulturně-výchovná, průvodcovská a publikační činnost (vydávání
                katalogů a propagačních tiskovin) a prodej produktů, souvisejících
                s vlastními sbírkovými fondy a výstavami, případně se sbírkovými
                fondy a výstavami jiných muzeí. Provozování galerií, zejména
                shromažďování děl výtvarných umění, jejich odborné zpracování,
                zpřístupňování  veřejnosti  ve stálých  expozicích  a  formou
                přechodných výstav, kulturně-výchovná, průvodcovská a publikační
                činnost (vydávání katalogů a propagačních tiskovin) a prodej
                produktů souvisejících s vlastními sbírkovými fondy a výstavami,
                případně se sbírkovými fondy jiných galerií a zprostředkování
                prodeje  děl  výtvarných umění a jejich prodej.  Provozování
                botanických  zahrad. Provozování knihoven, zejména  získávání,
                uchovávání, ochrana a zpřístupnění knihovních fondů a poskytování
                knihovnických  informačních  služeb,  půjčování  dokumentů,
                poskytování bibliografických a faktografických informací a s tím
                související  pořádání kulturně-vzdělávacích  akcí.  Provozování
                jiných  kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení.  Pořádání
                divadelních představení, koncertů, filmových a audiovizuálních
                představení a estrádních produkcí, zejména veřejné předvedení
                divadelních představení, koncertů a audiovizuálních, estrádních
                a jiných produkcí účinkujícími na stálé scéně i jako hostující na
                nejrůznějších  akcích  svého  druhu.  Pořádání  filmových
                a  audiovizuálních představení (promítání a  doprovodné  akce
                pořadatele filmového představení, není-li tento provozovatelem
                kina). Pořádání tanečních zábav a diskoték. Činnost konferenciéra
                    a diskžokeje, moderování různých kulturních, společenských akcí.
                Činnost   zvukařů,  osvětlovačů,  kameramanů,  produkčních,
                garderobiérů a další podpůrné činnosti související s realizací
                uměleckých výkonů. Provozování a pořádání cirkusových představení,
                varieté a podobných akcí. Provozování pouťových atrakcí, zábavních
                parků,  kulečníkových heren, minigolfových drah,  bowlingových
                center a kuželen, pokud slouží komerčním účelům, počítačových
                heren, hracích automatů a dalších zařízení a akcí sloužících zábavě. 
                Provádění ohňostrojů a činnost kaskadérů. Provozování paintballových 
                a laserových střelnic. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, 
                prodejních a obdobných akcí spočívající v organizačním a
                technickém zajištění jejich průběhu.
                   Obsahem  činnosti není provozování zoologických  zahrad,
                divadel, muzeí, knihoven a dalších kulturně-vzdělávacích zařízení
                zřízených podle jiných právních předpisů (vykonávané v souladu
                s účelem, pro který byly zřízeny), pořádání aukcí, poskytování
                dalších služeb v souvislosti s provozováním uvedených zařízení
                (provozování barů, občerstvení a podobně), kromě  provozování
                nezbytného sociálního zázemí (šaten, WC, parkovišť a podobně).
                Obsahem činnosti dále není činnost organizací zřízených podle
                jiných právních předpisů vykonávaná v souladu s účelem, pro který
                byly  zřízeny, činnost výkonných umělců ve smyslu  provedení
                uměleckého výkonu ani drezúra zvířat. Obsahem činnosti rovněž není
                provozování hazardních her, provozování výherních automatů, ani
                výroba a tisk reklamních materiálů. Obsahem činnosti též není 
                provádění ohňostrojných prací.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 74. Provozování tělovýchovných    Zabezpečování provozu tělovýchovných zařízení a zařízení
   a sportovních zařízení   sloužících  k  regeneraci a rekondici (například  atletických
   a organizování sportovní  a zimních stadionů, tělocvičen, plaveckých bazénů, koupališť, 
   činnosti          fit-center, saun) a jejich pronajímání k bezprostřednímu použití
                spotřebiteli k provozování sportovní a tělovýchovné  činnosti
                a  k  regeneraci a rekondici. Při provozování tělovýchovných
                zařízení  a zařízení pro regeneraci a rekondici kromě  výše
                uvedených činností i činnosti spojené s poradenstvím a metodikou
                nabízené služby. Organizování a pořádání sportovních  soutěží
                a činnosti sloužící podpoře a propagaci sportu. Činnost agentů
                a agentur zastupujících výkonné sportovce za účelem zajištění
                účasti na sportovních soutěžích a podobně. Činnost výkonných
                sportovců, případně rozhodčích, provozovaná samostatně a za účelem
                dosažení zisku.
                   Obsahem činnosti není poskytování tělovýchovných  služeb
                (činnost trenérů) ani činnost amatérských výkonných sportovců.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 75. Praní pro domácnost,      Praní pro domácnost, žehlení a mandlování prádla, plizování,
   žehlení, opravy a údržba  opravy oděvů a oděvních doplňků, prádla a punčoch, opravy, čištění
   oděvů, bytového textilu  (vyjma chemického) a údržba bytového textilu, včetně koberců,
   a osobního zboží      vytahování deček, a dalších textilních výrobků. Činnost sběren
                textilu a oděvů pro prádelny a pro chemické čištění. Čištění peří,
                surové  vlny, příze a netkaného textilu. Opravy  a  úschova
                kožešinových  oděvů a kožešinových doplňků. Opravy  deštníků,
                slunečníků a opravy a údržba jiného osobního zboží.
                   Obsahem činnosti není chemické čištění plošných metrových
                textilií  a hotových textilních výrobků a praní prádla  pro
                velkoodběratele.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 76. Poskytování technických     Poskytování technických služeb a jiných činností obdobné
   služeb           povahy, zejména čištění ulic a udržování veřejných prostranství,
                udržování pozemních komunikací, výroba a rozvod tepelné energie
                nepodléhající  licenci  podle jiného právního  předpisu  nebo
                nevyžadující koncesi, čištění kotlů a tlakových nádob, dozor
                a mazání zdvihacích zařízení, potápěčské práce, práce s pracovními
                stroji a mechanismy, kopání hrobů, jednoduché přípravné a montážní
                práce, renovace tonerů, činnosti spojené se správou tržiště,
                s výjimkou ostrahy, a další podobné služby.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 77. Opravy a údržba potřeb pro   Opravy a údržba potřeb pro domácnost, zejména broušení nožů,
   domácnost, předmětů kulturní nůžek  a dalších nástrojů pro použití v domácnosti. Opravy
   povahy, výrobků jemné   mechanických  šicích  strojů,  mechanických  psacích  strojů
   mechaniky, optických    a  počítacích strojů, fotografických, promítacích a optických
   přístrojů a měřidel    přístrojů, opravy a údržba dalších mechanických strojů a přístrojů
                převážně pro domácnosti včetně oprav elektrických a elektronických
                strojů  a  přístrojů pracujících na napětí  nižším  než  50
                V střídavých nebo 75 V stejnosměrných. Opravy a údržba hraček
                a dětských kočárků; opravy, údržba a servis sportovních potřeb
                a jízdních kol. Opravy a údržba věcí z nejrůznějších oborů lidské
                činnosti,  dokládajících historický vývoj, kulturní  vyspělost
                a životní styl společnosti a společenských vrstev, a určených
                zejména ke spotřebnímu využití, s cílem zajistit jejich další
                uchování. Opravy a montáž měřidel, etalonů a pracovních měřidel
                stanovených  (Úřadem  pro  technickou normalizaci,  metrologii
                a  státní  zkušebnictví) k povinnému ověření, certifikovaných
                referenčních materiálů, pokud jsou určeny k funkci etalonu nebo
                stanoveného nebo pracovního měřidla. Opravy a montáž pracovních
                měřidel nestanovených.
                   Obsahem činnosti nejsou opravy telekomunikačních zařízení,
                opravy  sportovních motorových dopravních prostředků.  Obsahem
                činnosti dále není restaurování děl z oboru výtvarných umění,
                která nejsou kulturními     památkami nebo jejich částmi, ale jsou
                uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty
                kulturní hodnoty a dále obsahem činnosti není obnova kulturních
                památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo
                uměleckořemeslnými pracemi.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 78. Poskytování služeb        Poskytování služeb osobního charakteru, zejména  činnost
   osobního charakteru a pro seznamovacích  a  svatebních kanceláří, astrologů,  grafologů,
   osobní hygienu       kartářek a numerologů, vyhotovování rodokmenů, provoz šaten, práce
                čističů bot a další služby osobního charakteru. Doprovodné služby
                (hostesky, společnice a podobně) a poskytování základní pomoci
                doprovázeným  osobám. Poskytování služeb pro  osobní  hygienu
                a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, zejména provozování
                solných jeskyní, veřejných lázní, umýváren, WC, veřejných prádelen
                a podobně. Poskytování služeb a zakázkových výrob souvisejících
                s péčí o vzhled osob, zejména líčení pro modeling, fotografii,
                film,  televizi  a  divadlo,  vlásenkářství,  zhotovování
                charakterových masek pro divadlo a film a podobně.
                   Obsahem  činnosti není poskytování kosmetických  služeb,
                manikúra, pedikúra, holičství a kadeřnictví, činnosti, při nichž
                je  porušována  integrita lidské kůže,  provozování  solárií,
                poskytování masérských, regeneračních a rekondičních služeb ani
                provozování bazénů, saun, fit-center a jiných sportovních zařízení
                a  zařízení sloužících regeneraci a rekondici. Obsahem  této
                činnosti  není  průvodcovská činnost ani  poskytování  služeb
                směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 79. Poskytování služeb pro      Poskytování  služeb  pro rodinu  a  domácnost,  zejména
   rodinu a domácnost     zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o
                zahradu a podobně), individuální péče o osoby, zejména děti nad tři 
                roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně
                dětí do tří let věku), obstarávání nákupů a jiných záležitostí
                souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská činnost. 
                   Obsahem činnosti není poskytování sociálních služeb podle zákona 
                o sociálních službách, péče o děti do tří let věku v denním
                režimu, ostraha osob a objektů (osobní strážci, hlídači a podobně)
                a  další činnosti související s chodem domácnosti, jež jsou
                předmětem živností řemeslných, vázaných a koncesovaných.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 
80. Poskytování služeb pro     Jednání za klienta při řízení nebo provozování obchodní
  právnické osoby a      korporace, podnikatelského seskupení nebo jiného jim obdobného
  svěřenské fondy       útvaru. Jednání za klienta při získávání a shromažďování peněžních
                prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot za účelem založení,
                řízení nebo ovládání obchodní korporace, podnikatelského seskupení
                nebo jiného jim obdobného útvaru. Jednání za klienta při zakládání
                nebo správě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi
                podobného zařízení řídícího se právem jiného státu (dále jen
                "svěřenský fond"). Jednání za klienta při získávání a shromažďování
                peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot pro
                svěřenský fond za účelem jeho založení nebo správy. Zakládání
                právnických osob a s tím spojené služby, včetně zprostředkování
                sepsání zakládací listiny, společenské smlouvy nebo stanov, správy
                vkladů a zajištění zápisu do veřejného rejstříku. Zakládání
                právnických osob za účelem převodu podílů v nich klientovi. Služby
                spojené se vznikem svěřenského fondu, včetně zajištění zápisu
                svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů, zprostředkování
                uzavření smlouvy o vyčlenění majetku jeho svěřením do správy
                svěřenského správce, sepsání takové smlouvy nebo pořízení pro případ
                smrti, jímž dochází k vyčlenění majetku jeho svěřením do správy
                svěřenského správce nebo sepsání statutu svěřenského fondu. Dočasné
                jednání za právnickou osobu související s jejím vznikem, včetně
                jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem. Výkon činnosti
                správce vkladů. Dočasný výkon funkce svěřenského správce
                v souvislosti se vznikem svěřenského fondu. Poskytování prostor pro
                umístění sídla právnické osoby, nejedná-li se o prostory pro umístění
                skutečného sídla, administrativní služby spojené s umístěním sídla
                právnické osoby v těchto prostorách, jako je zápis sídla do veřejného
                rejstříku nebo přebírání pošty. Výkon akcionářských práv pro klienta,
                který není právnickou osobou, jejíž cenné papíry jsou přijaty
                k obchodování na evropském regulovaném trhu a která podléhá
                požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva
                Evropské unie.
                   Obsahem činnosti není činnost notářů, osob oprávněných k výkonu
                advokacie podle zákona o advokacii, osob zabývajících se
                obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo
                zahraničního investičního fondu, poskytování investičních služeb,
                poskytování platebních služeb, realitní zprostředkování, pronájem
                nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 81. Poskytování služeb       Nákup, prodej, směna, uchovávání, správa pro jiného, převádění
   spojených s virtuálním   nebo zprostředkování nákupu nebo prodeje virtuálního aktiva podle
   aktivem          zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
                činnosti a financování terorismu. Emise virtuálního aktiva. Zápůjčka
                virtuálního aktiva jiná než spotřebitelský úvěr. Poskytování
                finančních služeb týkajících se nabídky nebo     prodeje virtuálního
                aktiva. Poskytování jiné obdobné služby spojené s virtuálním aktivem.
                   Obsahem činnosti není samotná těžba virtuálního aktiva ani
                potvrzování transakcí s virtuálním aktivem.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 82. Výroba, obchod a služby     Výroba, obchod a služby v oblastech, které nejsou předmětem
   jinde nezařazené      živností koncesovaných, vázaných a řemeslných, ani nespadají pod
                jinou  činnost  uvedenou  v  příloze  č.  4  k  zákonu
                č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
                ve znění pozdějších předpisů.
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

Související dokumenty