89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
89/2021 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. února 2021
o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Změna: 375/2022 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
 
§ 3
zrušen
 
§ 4
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
nadpis vypuštěn
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 15
zrušen
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
zrušen
 
§ 22
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
 
§ 23
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
zrušen
 
§ 26
zrušen
 
§ 27
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
  
HLAVA I
nadpis vypuštěn
 
§ 28
zrušen
 
§ 29
zrušen
 
§ 30
zrušen
 
§ 31
zrušen
  
HLAVA II
nadpis vypuštěn
 
§ 32
zrušen
 
§ 33
zrušen
 
§ 34
zrušen
 
§ 35
zrušen
 
§ 36
zrušen
 
§ 37
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
zrušena
 
§ 38
zrušen
 
§ 39
zrušen
 
§ 40
zrušen
 
§ 41
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 42
zrušen
 
§ 43
zrušen
 
ČÁST OSMÁ
zrušena
 
§ 44
zrušen
 
§ 45
zrušen
 
§ 46
zrušen
 
§ 47
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
zrušena
  
HLAVA I
nadpis vypuštěn
 
§ 48
zrušen
 
§ 49
zrušen
 
§ 50
zrušen
  
HLAVA II
nadpis vypuštěn
 
§ 51
zrušen
 
§ 52
zrušen
 
ČÁST DESÁTÁ
zrušena
 
§ 53
zrušen
 
§ 54
zrušen
 
§ 55
zrušen
 
§ 56
zrušen
 
§ 57
zrušen
 
§ 58
zrušen
 
§ 59
zrušen
 
§ 60
zrušen
 
§ 61
zrušen
 
§ 62
zrušen
 
§ 63
zrušen
 
§ 64
zrušen
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
zrušena
 
§ 65
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 66
zrušen
 
§ 67
zrušen
 
§ 68
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 69
zrušen
 
§ 70
zrušen
 
§ 71
zrušen
 
§ 72
zrušen
 
§ 73
zrušen
 
§ 74
zrušen
 
§ 75
zrušen
 
§ 76
zrušen
 
§ 77
zrušen
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o léčivech
 
§ 78
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 80/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 36/2018 Sb., zákona č. 44/2019 Sb. a zákona č. 262/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 81 odst. 1 se na konci písmene f) slovo "a" nahrazuje čárkou.
2. V § 81 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 117 zní:
"h) centrálního úložiště elektronických poukazů podle jiného právního předpisu117).
117) Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.".
3. V § 81 odst. 4 písm. a) se slova "příjmení a" nahrazují slovem "příjmení," a za slovo "narození" se vkládají slova "a adresu místa pobytu".
4. V § 81 odst. 4 písm. b) se slova "příjmení a" nahrazují slovem "příjmení," a za slovo "narození" se vkládají slova "a adresu místa pobytu".
5. V § 81a odst. 1 se za větu první vkládá věta "Přístupové údaje lékaře a farmaceuta podle věty první lze nahradit prokázáním totožnosti s využitím služeb Národního bodu pro identifikaci a autentizaci118)." a za větu třetí se vkládá věta "K systému eRecept přistupují i další osoby, stanoví-li tak jiný právní předpis118).".
Poznámka pod čarou č. 118 zní:
"118) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
ÚČINNOST
 
§ 79
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 26. května 2021.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS.
2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh., ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 90/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) Čl. 2 bod 12 nařízení o zdravotnických prostředcích.
5) Čl. 30 nařízení o zdravotnických prostředcích.
6) Část sedmá zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.
8) Příloha č. I kapitola III bod 23.2 písm. i) nařízení o zdravotnických prostředcích.
9) § 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 94 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
11) Čl. 43 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 odst. 1 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů.
12) ČSN EN 62353 - Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů.
13) Příloha č. 3 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
15) Čl. 2 bod 7 nařízení o zdravotnických prostředcích.
16) Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty