300/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
300/2021 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. července 2021,
kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna notářského řádu
Čl.I
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 202/2012, zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 7/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se mění takto:
1. Na konci textu § 4 se doplňují slova " ; to platí i pro provádění zápisů do evidence podle zvláštního právního předpisu".
2. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Notářské listiny podle tohoto zákona se sepisují v listinné podobě; stanoví-li tak tento zákon, lze je sepsat také v elektronické podobě. Veřejné listiny sepisované notářem podle zvláštního právního předpisu lze sepsat v listinné nebo elektronické podobě, s výjimkou sepisování veřejných listin podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.".
3. V § 11 písm. h) se za slovo "slibu" vkládají slova "nebo ode dne jeho jmenování, složil-li slib před svým jmenováním,".
4. V § 14 odst. 1 se slova "příslušná notářská komora" nahrazují slovy "notářská komora, jejímž je členem," a slova "jeho podílu" se nahrazují slovy "podílu zástupce".
5. V § 14 odstavce 2 až 5 znějí:
"(2) Notářská komora ustanoví zástupce z řad kandidátů v pracovním poměru u notáře, nejsou-li, z řad notářů se sídlem v rámci obvodu okresního soudu, v jehož obvodu je sídlo notáře, jemuž je zástupce ustanovován, nebo kandidátů u nich v pracovním poměru, a nejsou-li, anebo nesouhlasí-li se svým ustanovením žádný z nich nebo není souhlas podle věty třetí k ustanovení žádného kandidáta, tak z řad jiných notářů, kteří jsou členy notářské komory. K ustanovení zástupce je třeba jeho písemného souhlasu. K ustanovení zástupce z řad kandidátů je třeba také písemného souhlasu notáře, u něhož je kandidát v pracovním poměru.
(3) Notářská komora ustanoví notáři zástupce bez zbytečného odkladu na jeho návrh, je-li podán před uplynutím doby podle odstavce 1; není-li podán, tak bez návrhu, jakmile se dozví, že notář činnost notáře po dobu podle odstavce 1 nevykonává.
(4) Jestliže notář zemřel nebo byl odvolán, notářská komora, jejímž byl členem, nebo Komora v případě postupu podle odstavce 5 ustanoví na dobu, kdy je notářský úřad uvolněn, náhradníka notáře (dále jen "náhradník"). Náhradník se ustanoví obdobně na dobu pozastavení výkonu činnosti notáře podle § 10. K ustanovení náhradníka je třeba jeho písemného souhlasu.
(5) Náhradníka ustanoví notářská komora z řad notářů se sídlem v rámci obvodu okresního soudu, v jehož obvodu je sídlo uvolněného notářského úřadu; nejsou-li nebo nesouhlasí-li se svým ustanovením žádný z nich, z řad jiných notářů, kteří jsou jejími členy. Nesouhlasí-li se svým ustanovením žádný takový notář, ustanoví náhradníkem kteréhokoli notáře Komora.".
6. V § 14 se odstavce 6 a 7 zrušují.
7. V § 35a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "zástav" vkládají slova " , Sbírku dokumentů".
8. V § 35a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) Evidenci ověřených podpisů.".
9. V § 35a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Při zápisu, změně nebo výmazu údajů do Rejstříku zástav, Sbírky dokumentů, evidencí a seznamů podle odstavce 1 Komora a notáři využívají údaje vedené v základních registrech, popřípadě údaje vedené v agendových informačních systémech. S výjimkou údajů zapsaných ve Sbírce dokumentů a Evidenci ověřených podpisů vede Komora zapsané údaje aktualizované podle stavu vedeného v základních registrech.
(3) Údaje ze základních registrů a údaje z agendových informačních systémů mohou notáři využívat také prostřednictvím informačního systému, který vede, spravuje a provozuje Komora.".
Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 4 až 12.
10. V § 35a odst. 4 se za slova "Rejstřík zástav," vkládají slova "Sbírku dokumentů,".
11. V § 35a odst. 4 a odst. 11 a § 109i odst. 1 se slova "seznamu nebo Rejstříku zástav" nahrazují slovy "seznamu, Rejstříku zástav a Sbírky dokumentů".
12. V § 35a se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 a 11, které znějí:
"(10) V předpisu o Evidenci ověřených podpisů Komora stanoví zejména
a) postup a způsob zápisu údajů,
b) postup a způsob nahlížení do evidence.
(11) V předpisu o Sbírce dokumentů Komora stanoví zejména
a) postup a způsob založení dokumentu a zápisu, změny nebo výmazu údajů o dokumentu,
b) jaké další údaje kromě údajů stanovených v tomto zákoně se o dokumentu evidují,
c) kdo zapisuje údaje podle písmen a) a b) do Sbírky dokumentů,
d) postup a způsob nahlížení do Sbírky dokumentů,
e) postup a způsob uchovávání vymazaných údajů.".
Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 12 až 14.
13. V § 35a odst. 12 se za slovo "zástav" vkládají slova " , Sbírce dokumentů", slova "uvedeném v § 35a odst. 1 písm. a) a d)" se nahrazují slovy "uvedených v odstavci 1 písm. a), d) a e)" a slova "uvedeného v § 35a odst. 1" se nahrazují slovy "uvedené v odstavci 1".
14. V § 35e odst. 2 se slovo "bydliště" nahrazuje slovy "adresa místa pobytu7), není-li, tak bydliště (dále jen "pobyt")".
Poznámka pod čarou č. 7 zní:
"7) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.".
15. V § 35f odst. 1 písm. c), § 80b odst. 1 písm. g), § 80ga odst. 2 písm. f) a § 94c odst. 1 písm. d) se slovo "bydliště" nahrazuje slovem "pobytu".
16. V § 35j odst. 3 písm. a), § 63 odst. 1 písm. c), § 80b odst. 1 písm. f), § 80ga odst. 2 písm. e), § 80gc odst. 2 písm. e), § 80gd odst. 2 písm. f), § 82 odst. 1 písm. b), § 83 odst. 1 písm. a), § 84 odst. 2 písm. b), § 86 odst. 1 písm. a), § 94c odst. 1 písm. b) a c) a § 94d odst. 1 písm. b) a c) bodech 1, 2 a 4 se slovo "bydliště" nahrazuje slovem "pobyt".
17. Za § 35l se vkládají nové § 35m až 35o, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 8 znějí:
"Evidence ověřených podpisů
 
§ 35m
(1) Jde-li o legalizaci vlastnoručního podpisu, jsou v Evidenci ověřených podpisů evidovány tyto údaje:
a) pořadové číslo přidělené evidencí,
b) jméno, příjmení, datum narození a pobyt osoby, jejíž podpis byl legalizován,
c) číslo a druh průkazu, kterým byla prokázána totožnost osoby uvedené v písmenu b), nebo jiný způsob, jak byla prokázána její totožnost,
d) údaj o tom, že osoba uvedená v písmenu b) listinu před notářem vlastnoručně podepsala nebo že uznala podpis na listině za vlastní,
e) stručné označení listiny s legalizovaným podpisem nebo podpisy, včetně počtu vyhotovení takové listiny, případně počtu legalizovaných podpisů stejné osoby na jedné listině,
f) datum legalizace,
g) jméno, příjmení a funkce ověřujícího.
(2) Jde-li o uznání elektronického podpisu za vlastní, jsou v Evidenci ověřených podpisů evidovány tyto údaje:
a) pořadové číslo přidělené evidencí,
b) jméno, příjmení, datum narození a pobyt osoby, jejíž podpis byl legalizován,
c) číslo a druh průkazu, kterým byla prokázána totožnost osoby uvedené v písmenu b), nebo jiný způsob, jak byla prokázána její totožnost,
d) údaj o tom, že osoba uvedená v písmenu b) prohlásila, že dokument sama podepsala k němu připojeným elektronickým podpisem, který uznává za vlastní,
e) stručné označení dokumentu, na němž došlo k legalizaci podpisu,
f) datum legalizace,
g) jméno, příjmení a funkce ověřujícího.
(3) Každý si po zadání pořadového čísla evidence, jména a příjmení a data narození osoby, jejíž podpis byl legalizován, může prostřednictvím dálkového přístupu ověřit, který notář v České republice legalizaci provedl a označení listiny nebo jiného dokumentu s legalizovaným podpisem nebo podpisy. Pro ověření lze použít i kód rychlé reakce (QR kód), pokud jej ověřovací doložka obsahuje.
Sbírka dokumentů
 
§ 35n
(1) Ve Sbírce dokumentů se evidují a ukládají
a) dokumenty vzniklé převedením notářských zápisů sepsaných v listinné podobě do elektronické podoby, opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem notáře, který notářský zápis sepsal,
b) notářské zápisy sepsané v elektronické podobě,
(dále jen "uložené dokumenty").
(2) Každému uloženému dokumentu je v okamžiku jeho uložení přiděleno pořadové číslo, toto číslo se vyznačí na notářském zápisu.
(3) Uložené dokumenty jsou ve Sbírce dokumentů uchovávány tak, aby byla zajištěna jejich integrita, autenticita, neměnnost, pravost a důvěryhodnost po celou dobu jejich uchování. Sbírka dokumentů je vedena a provozována tak, aby byla zachována důkazní hodnota v ní uložených dokumentů bez toho, aby bylo vyžadováno obnovení podpisu správcem.
(4) Dokument podle odstavce 1 písm. a) se ukládá do Sbírky dokumentů převedený do elektronické podoby prostřednictvím skenovacího zařízení a ve strojově čitelné podobě pro textové části notářského zápisu.
(5) Dokument podle odstavce 1 písm. a) uložený ve Sbírce dokumentů a zobrazující vyhotovený notářský zápis se považuje za veřejnou listinu a je rovnocenný s notářským zápisem vyhotoveným v listinné podobě. V případě rozporu mezi obsahem notářského zápisu sepsaného v listinné podobě a obsahem dokumentu podle odstavce 1 písm. a) uloženého ve Sbírce dokumentů platí, že rozhodující je obsah notářského zápisu sepsaného v listinné podobě. Byl-li notářský zápis sepsaný v listinné podobě vybrán za archiválii nebo byl-li na základě provedeného výběru archiválií zničen podle zvláštního právního předpisu8), je rozhodující obsah dokumentu uloženého ve Sbírce dokumentů. Byl-li namítnut nebo zjištěn rozpor podle věty druhé před zničením notářského zápisu sepsaného v listinné podobě, nelze zničení provést.
(6) Sbírka dokumentů obsahuje také rejstřík o uložených dokumentech. Notář v den sepsání notářského zápisu uloží do Sbírky dokumentů dokument podle odstavce 1 písm. a) nebo notářský zápis podle odstavce 1 písm. b) a zapíše o něm do rejstříku tyto údaje:
a) údaje o účastníkovi uvedené v § 63 odst. 1 písm. c), a není-li ho, tytéž údaje o žadateli,
b) datum sepsání notářského zápisu,
c) předmět úkonu.
(7) Uložení dokumentu do Sbírky dokumentů a zápis údajů do rejstříku podle odstavce 6 se provádí elektronickým přenosem dat, a to zabezpečenou komunikací.
(8) Každý si po zadání pořadového čísla sbírky a data sepsání notářského zápisu může prostřednictvím dálkového přístupu vyhledat, který notář v České republice notářský zápis sepsal a údaje uvedené v odstavci 6, nejde-li o notářský zápis o právních jednáních evidovaných v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Pro ověření lze použít i kód rychlé reakce (QR kód), pokud jej stejnopis notářského zápisu obsahuje.
Ověřování veřejných listin ve vztahu k cizině
 
§ 35o
(1) Veřejné listiny vydávané nebo ověřované notáři ověřuje Komora postupem podle Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.
(2) Komora provádí činnost uvedenou v odstavci 1 ve svém sídle a v sídlech notářských komor uvedených v § 29 odst. 1.
(3) Komoře náleží za činnost uvedenou v odstavci 1 odměna. Výši odměny stanoví ministerstvo vyhláškou.
8) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
18. V § 37 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) až x), která znějí:
"v) přijímá předpis o Evidenci ověřených podpisů,
w) přijímá předpis o Sbírce dokumentů,
x) přijímá předpis o ověřování veřejných listin ve vztahu k cizině.".
19. V § 37 odst. 4 se text "u)" nahrazuje textem "x)".
20. V § 45 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "a podle § 35o".
21. V § 51a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "a financování" vkládá slovo "terorismu"
22. V § 59 odst. 2 se za slovo "lhůt" vkládají slova "k plnění".
23. V § 59 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " ; tím není dotčeno ustanovení § 61a odst. 2 a 3".
24. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:
 
"§ 61a
(1) Pro notářské zápisy sepsané v elektronické podobě a jejich náležitosti se použijí obdobně ustanovení tohoto zákona upravující notářské zápisy sepsané v listinné podobě, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.
(2) Notářský zápis sepsaný v elektronické podobě obsahuje údaj o tom, že byl sepsán v elektronické podobě, a dále:
a) namísto vlastnoručního podpisu notáře jeho kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikované elektronické časové razítko,
b) namísto vlastnoručních podpisů účastníků nebo jejich zástupců, svědků, důvěrníků, tlumočníků a dalších osob, které podle ustanovení tohoto zákona notářský zápis podepisují, jejich uznávané elektronické podpisy9).
(3) Je-li notářský zápis sepsán v elektronické podobě, nevyžaduje se otisk úředního razítka notáře a tlumočníka.
(4) Bylo-li při sepisování notářského zápisu v elektronické podobě postupováno podle § 64a odst. 1 a 2, uvede se tato skutečnost v notářském zápisu a notářský zápis v tomto případě neobsahuje:
a) údaj o místu právního jednání, jde-li o notářský zápis o právním jednání, nebo
b) údaj o místu sepsání notářského zápisu, jde-li o notářský zápis sepsaný podle ustanovení části šesté oddílu druhého.
(5) Pro notářské zápisy sepsané v elektronické podobě je vyloučen postup podle § 62 odst. 2.
(6) Pro veřejné listiny sepisované notářem podle zvláštního právního předpisu, jsou-li sepsány v elektronické podobě, platí odstavce 2 a 3 obdobně.
9) § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".
25. V § 63 odst. 1 písm. d) se za slovo "účastníků," vkládají slova "kteří jsou fyzickými osobami,".
26. Za § 64 se vkládá nový § 64a, který včetně poznámek pod čarou č. 10 až 12 zní:
 
"§ 64a
(1) Prokázání totožnosti účastníků, svědků úkonu, důvěrníků nebo tlumočníků a zjištění obsahu projevu vůle o tom, co má být pojato do notářského zápisu, lze provést i bez jejich fyzické přítomnosti, a to spojením prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci.
(2) Při postupu podle odstavce 1 lze použít pouze takový prostředek pro elektronickou identifikaci, který splňuje
a) technické specifikace, normy a postupy pro vysokou úroveň záruky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím minimální technické specifikace, normy a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci10) a který je vydáván a používán v rámci kvalifikovaného systému podle zákona o elektronické identifikaci11), nebo
b) podmínky, za kterých lze použít prostředek pro elektronickou identifikaci pro účely prokázání totožnosti, které vyžaduje právní předpis nebo výkon působnosti, mimo rámec kvalifikovaného systému podle zákona upravujícího činnost bank12).
(3) Prokázání totožnosti svědky totožnosti postupem podle § 64 odst. 1 věty první a odst. 2 se vylučuje.
10) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.
11) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.
12) § 38ac zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 49/2020 Sb.".
27. V § 65 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "V případě notářského zápisu sepisovaného v elektronické podobě se schopností vlastnoručně se podepsat rozumí schopnost připojit k dokumentu svůj uznávaný elektronický podpis9).".
28. V § 70 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Má-li být notářský zápis o právním jednání podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, lze jej sepsat i v elektronické podobě.".
29. V § 70a odst. 1 písm. b) se slovo " , nebo" nahrazuje slovem "a".
30. V nadpisu § 74 se za slovo "pravosti" vkládá slovo "vlastnoručního".
31. V § 74 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova " ; tím není dotčen postup podle § 74a".
32. V § 74 odst. 2 písmena a) a b) znějí:
"a) pořadové číslo přidělené Evidencí ověřených podpisů,
b) jméno, příjmení, datum narození a pobyt osoby, u níž je prováděna legalizace,".
33. V § 74 odst. 2 písm. c) se slova "byla totožnost žadatele" nahrazují slovy "totožnost osoby uvedené v písmenu b) byla".
34. V § 74 odst. 2 písm. d) se slova "uvedená osoba" nahrazují slovy "osoba uvedená v písmenu b)".
35. V § 74 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:
"(3) Na žádost osoby, jejíž podpis je legalizován, ověřovací doložka obsahuje také údaj o tom, že tato osoba je ke dni vyhotovení ověřovací doložky zapsána ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob podle zvláštního právního předpisu13) jako člen statutárního orgánu právnické osoby oprávněný právnickou osobu zastupovat, a také způsob jeho jednání za právnickou osobu zapsaný v takovém veřejném rejstříku. O právnické osobě se uvedou údaje podle § 63 odst. 1 písm. c).
13) § 1 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
36. V § 74 odst. 5 se slova "Neovládá-li notář" nahrazují slovy "Neovládá-li notář nebo jeho pracovník".
37. V § 74 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Na žádost osoby, jejíž podpis je legalizován, notář vyhotoví ověřovací doložku také v některém z úředních jazyků členského státu Evropské unie, pokud takový jazyk notář nebo jeho pracovník ovládá.".
38. Za § 74 se vkládá nový § 74a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 74a
Ověřování pravosti elektronického podpisu
(1) Legalizovat lze také elektronický podpis. V takovém případě se ověřovací doložka vyhotoví v elektronické podobě, otisk úředního razítka se nevyžaduje. Ověřovací doložka se opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem ověřujícího a s elektronicky podepsaným dokumentem se spojí tak, aby nedošlo k porušení integrity dokumentu, na němž je elektronický podpis legalizován. Pro postup při prokazování totožnosti osoby, jejíž elektronický podpis je legalizován, platí § 64 odst. 1 a 3 a § 64a obdobně.
(2) Osoba, jejíž podpis je legalizován podle odstavce 1, před připojením ověřovací doložky prohlásí, že dokument sama podepsala k němu připojeným elektronickým podpisem, který uznává za vlastní. Ověřovací doložka obsahuje údaj, že prohlášení podle věty první bylo učiněno. Ustanovení § 74 odst. 2 písm. a), b), c) a e) a odst. 3 až 6 se použijí obdobně.
(3) Ověření pravosti elektronického podpisu se neprovede, pokud notář nebude moci obsah elektronicky podepsaného dokumentu zobrazit v důsledku poškození dokumentu, technické nekompatibility nebo absence příslušného software.
(4) Formát a náležitosti dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést legalizaci, a postup při provádění legalizace na dokumentu v elektronické podobě stanoví prováděcí právní předpis.".
39. V § 80a se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Notářský zápis lze sepsat i v elektronické podobě.".
40. V § 80b odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova " , případně údaj o tom, že bylo hlasováno orgánem právnické osoby s využitím technických prostředků".
41. V § 80b odst. 1 písm. j) se slovo "rozhodného" a slovo "rozhodný" zrušují.
42. V § 80ga se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Notářský zápis o souhlasu s navrhovaným rozhodnutím uděleném mimo zasedání orgánu právnické osoby lze sepsat i v elektronické podobě.".
43. V § 80gc se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Notářský zápis o návrhu rozhodnutí lze sepsat i v elektronické podobě.".
44. V § 80gd se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Notářský zápis o rozhodování per rollam lze sepsat i v elektronické podobě.".
45. V § 80h se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Notářský zápis o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku lze sepsat i v elektronické podobě.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
46. V § 80h se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Notářský zápis o osvědčení požadavků pro zápis do evidence svěřenských fondů lze sepsat i v elektronické podobě.".
47. V § 86 odst. 1 písm. a) se za slovo "číslo" vkládají slova "právnické osoby".
48. V § 90 odst. 2 se text "§ 35a" nahrazuje textem "§ 35b".
49. V § 90 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " ; to neplatí v případě notářského zápisu sepsaného v elektronické podobě".
50. V § 92 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Jde-li o stejnopis notářského zápisu sepsaného v elektronické podobě, obsahuje doložka také údaje o jménu a příjmení osob, které notářský zápis elektronicky podepsaly.".
51. V § 101 odst. 1 se slova "závěti nebo o dovětku" nahrazují slovy "právním jednání pro případ smrti uvedeném v § 35b odst. 1 písm. a), s výjimkou dědické smlouvy, a v písm. b) a c)".
52. V § 101 odst. 3 písm. f) se za slovo "zákoníku" vkládají slova "právní jednání pro případ smrti" a slova "závěť nebo dovětek v jeho formě pořízené" se zrušují.
53. V § 101 odst. 6 se slova "údajů o závěti nebo dovětku a o pořizovateli" nahrazují slovy "všech údajů o této listině" a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.
54. V § 104 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Ustanovení § 14 odst. 5 se použije obdobně.".
55. V části desáté v nadpisu oddílu 1 se slova "základního registru obyvatel" nahrazují slovy "základních registrů".
56. V § 109a úvodní části ustanovení a § 109b odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "využívá" nahrazuje slovy "a notář nebo Komora pro potřeby zápisu, změny nebo výmazu údajů z Rejstříku zástav, Sbírky dokumentů, evidencí a seznamů podle § 35a odst. 1 využívají".
57. V § 109a se na konci textu písmene a) doplňují slova " , rodné příjmení".
58. V § 109a se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až i), která znějí:
"g) omezení svéprávnosti,
h) rodinný stav nebo registrované partnerství,
i) sériové číslo, vydavatel a platnost kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis.".
59. Za § 109a se vkládá nový § 109aa, který zní:
 
"§ 109aa
Notář pro potřeby úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního předpisu2) nebo pro notářskou činnost, a notář nebo Komora pro potřeby zápisu, změny nebo výmazu údajů z Rejstříku zástav, Sbírky dokumentů, evidencí a seznamů podle § 35a odst. 1 využívají z registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci tyto referenční údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční fyzické osoby,
b) adresu místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické osoby nebo zahraniční fyzické osoby.".
60. V § 109b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Notář nebo Komora pro potřeby zápisu, změny nebo výmazu údajů z Rejstříku zástav, Sbírky dokumentů, evidencí a seznamů podle § 35a odst. 1 využívají z informačního systému evidence obyvatel údaje podle odstavce 1 písm. a) až h) a j) až l).".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
61. V § 109c odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) obrazový záznam,".
Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena g) až k).
62. V § 109c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Notář nebo Komora pro potřeby zápisu, změny nebo výmazu údajů z Rejstříku zástav, Sbírky dokumentů, evidencí a seznamů podle § 35a odst. 1 využívají z informačního systému cizinců údaje podle odstavce 1 písm. a) až e) a g) až i). Komora dále využívá údaj podle odstavce 1 písm. f) při postupu podle § 35a odst. 3.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
63. V § 109d úvodní části ustanovení a § 109e úvodní části ustanovení se slova "nebo pro notářkou činnost" nahrazují slovy "pro notářskou činnost nebo pro potřeby zápisu, změny nebo výmazu údajů z Rejstříku zástav, Sbírky dokumentů, evidencí a seznamů podle § 35a odst. 1".
64. V § 109d se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
"h) digitální zpracování podoby občana,".
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
65. V § 109d a 109e se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Komora využívá údaj podle odstavce 1 písm. h) při postupu podle § 35a odst. 3.".
66. V § 109e odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
"h) digitální zpracování fotografie držitele,".
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
Čl.II
Přechodné ustanovení
Notářská komora České republiky zajistí aktualizaci údajů vedených do dne nabytí účinnosti tohoto zákona v Evidenci právních jednání pro případ smrti, Evidenci listin o manželském majetkovém režimu, Seznamu prohlášení o určení opatrovníka a Seznamu listin o manželském majetkovém režimu ke stavu vedenému v základních registrech do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a dále zajistí aktualizaci údajů vedených do dne nabytí účinnosti tohoto zákona v Rejstříku zástav k zástavnímu právu ke stavu vedenému v základních registrech při provádění změny takovéhoto zástavního práva.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.III
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb. a zákona č. 274/2021 Sb., se mění takto:
1. V Položce 5 písm. b) se částka "100" nahrazuje částkou "300".
2. V Položce 5 se doplňuje písmeno d), které zní:
"d) Ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka
  na listině nebo na jejím stejnopisu za účelem jejího
  použití v zahraničí                         Kč      100
                                  za každý podpis nebo otisk
                                       razítka".
3. V části Osvobození u Položky 5 se v bodech 1, 2 a 3 za text "a)" vkládá text "a d)".
4. V Položce 5 se slovo "Poznámka:" nahrazuje slovem "Poznámky".
5. V části Poznámky u Položky 5 se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který zní:
"2. Zahrnuje-li úkon uvedený v písmenech a), c) a d) současné ověření podpisu a otisku razítka, vybírá se poplatek jen jednou.".
6. V Položce 150 písm. e) se částka "100" nahrazuje částkou "300".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2021, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 57 a 58, která nabývají účinnosti dnem 1. února 2022.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty