422/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
422/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. října 2020,
kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se mění takto:
1. V části třetí se za článek III vkládá nový článek IV, který včetně nadpisu zní:
"Čl. IV
Přechodné ustanovení
Správnímu poplatku nepodléhá vydání českého národního průkazu průvodce I. a II. stupně, jde-li o žádosti o vydání českého národního průkazu průvodce podané do 28. února 2021.".
Dosavadní článek IV se označuje jako článek V.
2. V části čtvrté čl. V se slova "1. listopadu 2020" nahrazují slovy "1. ledna 2021" a slova "1. ledna 2021" se nahrazují slovy "1. března 2021".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2020.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.