422/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
422/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. října 2020,
kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se mění takto:
1. V části třetí se za článek III vkládá nový článek IV, který včetně nadpisu zní:
"Čl. IV
Přechodné ustanovení
Správnímu poplatku nepodléhá vydání českého národního průkazu průvodce I. a II. stupně, jde-li o žádosti o vydání českého národního průkazu průvodce podané do 28. února 2021.".
Dosavadní článek IV se označuje jako článek V.
2. V části čtvrté čl. V se slova "1. listopadu 2020" nahrazují slovy "1. ledna 2021" a slova "1. ledna 2021" se nahrazují slovy "1. března 2021".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2020.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty