7413/2021/3901-2 o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Schválený:
7413/2021/3901-2
ROZHODNUTÍ
o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák
PID: MFCRBXCWHG
Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"),
takto:
I.
Plátcům daně z přidané hodnoty
promíjím
daň z přidané hodnoty za dodání dále vyjmenovaného zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"), a daň z přidané hodnoty z přijaté částky úplaty, je-li přijata před uskutečněním dodání dále vyjmenovaného zboží, u níž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.
Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období od 4. 4. 2021 do 3. 6. 2021, a to u následujícího zboží:
1. filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost;
2. respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o