Účtová skupina 41: Základní kapitál a kapitálové fondy

Vydáno: 11 minut čtení

Na účtech účtové skupiny 41 účetní jednotky vykazují zapsaný základní kapitál obchodních korporací, změny ve výši základního kapitálu, a v neposlední řadě výši následujících kapitálových fondů:

  • ážio,
  • fond z oceňovacích rozdílů z přecenění
    • majetku a závazků,
    • při přeměnách
  • ostatní kapitálové fondy.

Základní kapitál oceňujeme ve jmenovité hodnotě akcií či vkladů. Přijaté dary, které jsou účtovány prostřednictvím kapitálových fondů, jsou oceňovány v reprodukčních pořizovacích cenách.

Syntetické účty

411 – Základní kapitál

412 – Ážio

413 – Ostatní kapitálové fondy

414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

416 – Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

417 – Vypořádání rozdílu z přeměn obchodních korporací

418 – Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

419 – Změny základního kapitálu

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu rozvaha nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

Účet

Položka rozvahy

Aktiva

Pasiva

411 – Základní kapitál

 

A.I.1.

412 – Ážio

 

A.II.1.

413 – Ostatní kapitálové fondy

 

A.II.2.1.

414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

 

A.II.2.2.

416 – Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

 

A.II.2.3.

417 – Vypořádání rozdílu z přeměn obchodních korporací

 

A.II.2.4.

418 – Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

 

A.II.2.5.

419 – Změny základního kapitálu

 

A.I.3.

Základní účetní souvztažnosti

 

411 – Základní kapitál

Na tomto účtu účetní jednotky vykazují zákl