prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

  • Článek
V tomto textu se zaměříme na problematiku měření finanční výkonnosti firmy, a to konkrétně na oblast poměrových ukazatelů, které jsou známým nástrojem finanční analýzy.
Vydáno: 23. 06. 2022
  • Článek
O odložené dani v souladu s platnou českou účetní legislativou povinně účtují ty účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu, a dále ty, které tvoří konsolidační celek. Její účtování plyne z odlišného chápání výsledkových položek v účetnictví a daních (nedaňová položka bude výhledově položkou daňově účinnou).
Vydáno: 02. 06. 2022
  • Článek
Struktura Přehledu o změnách vlastního kapitálu je poměrně alibisticky uvedena v § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Tento by měl podávat informace o zvýšení či snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny a dále by měly být vyčísleny vyplacené podíly na zisku a zdroje, z nichž bylo čerpáno.
Vydáno: 21. 03. 2022
  • Článek
Přehled o peněžních tocích povinně sestavují střední a velké účetní jednotky. Na rozdíl od rozvahy a výkazu zisku a ztráty není sestavován na akruálním principu, nýbrž na peněžní bázi. Lépe tak informuje o tom, jaký peněžní tok během účetního období účetní jednotka reálně vygenerovala, z jakých peněžních činností účetní jednotka tržila, a naopak na jaké činnosti účetní jednotka peněžní prostředky vynakládala.
Vydáno: 21. 03. 2022
Účtová skupina 50 Spotřebované nákupy Definice a obecné principy V rámci účtové skupiny 50 účetní jednotka sleduje náklady související s výkonovou spotřebou: spotřeba materiálu, spotřeba energií (voda, elektřina, plyn), spotřeba ostatních neskladovatelných...
Vydáno: 25. 02. 2022
Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Definice a obecné principy Dlouhodobým nehmotným majetkem rozumíme stálé aktivum bez fyzické podstaty, které slouží v účetní jednotce déle než 1 rok. Dlouhodobý nehmotný majetek...
Vydáno: 24. 02. 2022
Účtová skupina 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Definice a obecné principy Dlouhodobým hmotným majetkem rozumíme stálé aktivum fyzické podstaty, které slouží v účetní jednotce déle než 1 rok a pro daňové...
Vydáno: 24. 02. 2022
Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Definice a obecné principy Neodpisovaným dlouhodobým hmotným majetkem rozumíme stálé aktivum fyzické podstaty, které slouží v účetní jednotce déle než 1 rok. Neodpisovaný dlouhodobý...
Vydáno: 24. 02. 2022
Účtová skupina 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Definice a obecné principy Na účtech účtové skupiny 04 účetní jednotky evidují cenu pořízení a další vedlejší výdaje s pořízením dlouhodobého nehmotného...
Vydáno: 24. 02. 2022
Účtová skupina 05 Poskytnuté zálohy na stálá aktiva Definice a obecné principy V rámci této účtové skupiny účetní jednotky evidují veškeré poskytnuté zálohy na nákup dlouhodobého nehmotného, hmotného, a finančního majetku....
Vydáno: 24. 02. 2022
Účtová skupina 06 Dlouhodobý finanční majetek Definice a obecné principy Dlouhodobý finanční majetek evidujeme na účtech účtové skupiny 06. Mezi jeho hlavní složky patří: majetkové účasti a podíly rozhodující vliv...
Vydáno: 24. 02. 2022
Účtová skupina 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Definice a obecné principy Odpisy jsou odhadem částky (vyjádřené jako náklad), která co nejpřesněji vyjadřuje rozložení výnosů, které toto aktivum účetní jednotce přináší;...
Vydáno: 24. 02. 2022
Účtová skupina 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Definice a obecné principy Odpisy jsou odhadem částky (vyjádřené jako náklad), která co nejpřesněji vyjadřuje rozložení výnosů, které toto aktivum účetní jednotce přináší;...
Vydáno: 24. 02. 2022
Účtová skupina 09 Opravné položky ke stálým aktivům Definice a obecné principy Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku (korekci aktiv) v případě, kdy tržní (reálná) hodnota majetku je nižší než...
Vydáno: 24. 02. 2022
Účtová skupina 11 Materiál Definice a obecné principy Zásoby materiálu evidujeme na účtech účtové skupiny 11. Nakupovaný materiál oceňujeme pořizovací cenou. Součástí vedlejších pořizovacích výdajů mohou být: přeprava, provize, clo,...
Vydáno: 24. 02. 2022
Účtová skupina 12 Zásoby vlastní činnosti Definice a obecné principy Zásoby vlastní činnosti evidujeme na účtech účtové skupiny 12. Mezi tyto řadíme: nedokončenou výrobu, polotovary vlastní činnosti, dokončené výrobky, a...
Vydáno: 24. 02. 2022
Účtová skupina 13 Zboží Definice a obecné principy Zbožím rozumíme majetek nakoupený za účelem dalšího prodeje. Nakupované zboží oceňujeme pořizovací cenou. Součástí vedlejších pořizovacích výdajů mohou být: přeprava, provize, clo,...
Vydáno: 24. 02. 2022
Účtová skupina 15 Poskytnuté zálohy na zásoby Definice a obecné principy V rámci této účtové skupiny účetní jednotky evidují veškeré poskytnuté zálohy na nákup zásob materiálu, mladých zvířat, a zásob zboží....
Vydáno: 24. 02. 2022
Účtová skupina 19 Opravné položky k zásobám Definice a obecné principy Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku v případě, kdy tržní (reálná) hodnota majetku je nižší než jeho hodnota v účetnictví....
Vydáno: 24. 02. 2022
Účtová skupina 21 Peněžní prostředky v pokladně Definice a obecné principy V rámci účtové skupiny 21 účetní jednotka eviduje nejlikvidnější formy peněz, jimiž jsou: pokladní hotovost, ceniny. Pokladní hotovost, jakož i...
Vydáno: 24. 02. 2022
+ Zobrazit dalších 20