prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

  • Článek
Komponentní odpisování majetku je v českých podmínkách upraveno § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění. Ten v odst. 2 definuje komponentu jako určenou část majetku či souboru majetku nebo určenou kontrolu výskytu závad, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku či souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku či souboru majetku. Komponenta jako taková se odepisuje samostatně, a to po dobu její očekávané životnosti.
Vydáno: 14. 03. 2023
Akciová společnost uzavírá s bankou devizové (měnové) forwardy jako finanční nástroj zajišťující proti nepříznivým dopadům pohybů kurzů měn. Uzavřené obchody jsou na prodej EUR a nákup CZK. Do 31. 12. 2021 tyto obchody posuzovala společnost jako derivát k obchodování a změnu reálné hodnoty účtovala výsledkově jako finanční náklad nebo výnos na účty 567 – Náklady z derivátových operací, resp. 667 – Výnosy z derivátových operací. V roce 2022 se společnost rozhodla aplikovat účtování přes vlastní kapitál (rozvahový přístup), zpracovala zajišťovací dokumentaci, která splňuje požadavky zákona o účetnictví a tato prokázala efektivitu zajištění. V účetnictví má společnost z roku 2021 forwardy, které budou realizovány v roce 2023 a byly již jednou přeceněny k 31. 12. 2021 výsledkově. V roce 2022 uzavřela další forwardové obchody, které budou realizovány v roce 2023 a následujících. Tyto budou k 31. 12. 2022 poprvé přeceňovány na reálnou hodnotou. Jakým způsobem má být postupováno k 31. 12. 2022 při přecenění rozvahovým způsobem u forwardů z roku 2021 již jednou přeceněných výsledkově – pokračovat již započatou metodou, tj. tyto forwardy se přecení k 31.12.2022 opět výsledkově a jen forwardy z roku 2022 se přesní rozvahově nebo – jejich přecenění z roku 2021 bude ponecháno a přecenění k 31. 12. 2022 (změna reálné hodnoty mezi 2021 a 2022) se bude účtovat rozvahově nebo – dosavadní přecenění k 31. 12. 2021 se musí odúčtovat a přecenění k 31. 12. 2022 provést rozvahově (tj. jako by takový forward nebyl dosud přeceněn na reálnou hodnotu). Pokud by se takto postupovalo jak pohledávku na účtu 373 zúčtovat (nákladově na účet 567 nebo jako změnu metody)? Bude tuto situaci společnost popisovat v příloze v účetní závěrce jako změnu metody? Bude společnost v účetních výkazech k 31. 12. 2022 srovnatelnost (úpravu údajů) ve sloupci minulé období?  
Vydáno: 16. 01. 2023
Úrokový swap byl sjednán dne 8. 7. 2022 k úvěru v měně EUR splatného do data 30. 6. 2032. Zajištěno je 78 % sjednaného úvěru, pevná úroková sazba sjednaného zajištění = 2,210 % p.a., marže banky = 2,020 % p.a, úroková sazba celkem = 4,230% p.a. Hodnota 3M Euribor k datu uzavření obchodu = - 0,0807 % p.a., hodnota 3M Euriboru k 31. 12. 2022 = 2,132 % p.a., marže banky = 2,020 % p.a. Splňuje tento úrokový swap podmínky efektivního zajištění (80 – 125 %)?
Vydáno: 05. 01. 2023
Účtová skupina 06 Dlouhodobý finanční majetek Definice a obecné principy Dlouhodobý finanční majetek evidujeme na účtech účtové skupiny 06. Mezi jeho hlavní složky patří: majetkové účasti a podíly rozhodující vliv...
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Definice a obecné principy Odpisy jsou odhadem částky (vyjádřené jako náklad), která co nejpřesněji vyjadřuje rozložení výnosů, které toto aktivum účetní jednotce přináší;...
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 32 Závazky (krátkodobé) Definice a obecné principy V rámci účtové skupiny 32 účetní jednotky evidují dluhy z obchodních vztahů se splatností do jednoho roku. Jedná se zejména o: závazky vůči...
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 35 Pohledávky za společníky Definice a obecné principy Na účtech skupiny 35 evidujeme: pohledávky k účetním jednotkám ve skupině, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, pohledávky za společníky při...
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Definice a obecné principy Zúčtovacím vztahům vůči zaměstnancům je věnována účtová skupina 33. V rámci této skupiny účetní jednotky evidují jednak pohledávky, ale...
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 34 Zúčtování daní a dotací Definice a obecné principy Zúčtovacím vztahům vůči státu je věnována účtová skupina 34. V této skupině evidujeme následující položky: závazky plynoucí ze zúčtování daně...
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 13 Zboží Definice a obecné principy Zbožím rozumíme majetek nakoupený za účelem dalšího prodeje. Nakupované zboží oceňujeme pořizovací cenou. Součástí vedlejších pořizovacích výdajů mohou být: přeprava, provize, clo,...
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 21 Peněžní prostředky v pokladně Definice a obecné principy V rámci účtové skupiny 21 účetní jednotka eviduje nejlikvidnější formy peněz, jimiž jsou: pokladní hotovost, ceniny. Pokladní hotovost, jakož i...
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 39 Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování Definice a obecné principy Na účtech účtové skupiny 39 účtujeme zejména o opravných položkách k pohledávkám, a dále o vnitřním zúčtování....
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 22 Peněžní prostředky na účtech Definice a obecné principy V rámci účtové skupiny 22 účetní jednotka eviduje peněžní prostředky, které má účetní jednotka uložena na účtech v bankách. Může se...
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Definice a obecné principy Odpisy jsou odhadem částky (vyjádřené jako náklad), která co nejpřesněji vyjadřuje rozložení výnosů, které toto aktivum účetní jednotce přináší;...
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Definice a obecné principy Neodpisovaným dlouhodobým hmotným majetkem rozumíme stálé aktivum fyzické podstaty, které slouží v účetní jednotce déle než 1 rok. Neodpisovaný dlouhodobý...
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Definice a obecné principy Na účtech účtové skupiny 04 účetní jednotky evidují cenu pořízení a další vedlejší výdaje s pořízením dlouhodobého nehmotného...
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 15 Poskytnuté zálohy na zásoby Definice a obecné principy V rámci této účtové skupiny účetní jednotky evidují veškeré poskytnuté zálohy na nákup zásob materiálu, mladých zvířat, a zásob zboží....
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 05 Poskytnuté zálohy na stálá aktiva Definice a obecné principy V rámci této účtové skupiny účetní jednotky evidují veškeré poskytnuté zálohy na nákup dlouhodobého nehmotného, hmotného, a finančního majetku....
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 23 Krátkodobé úvěry Definice a obecné principy V rámci skupiny 23 evidují účetní jednotky dva typy krátkodobých úvěrů, a to: krátkodobé bankovní úvěry, a eskontní úvěry. Úvěry oceňujeme v jejich...
Vydáno: 01. 01. 2023
Účtová skupina 24 Krátkodobé finanční výpomoci Definice a obecné principy Zatímco v rámci účtové skupiny 23 účetní jednotka eviduje krátkodobé výpomoci od bankovních subjektů, na účtech účtové skupiny eviduje krátkodobé výpomoci...
Vydáno: 01. 01. 2023