Účtová skupina 43

Vydáno: 5 minut čtení

Účtová skupina 43

Výsledek hospodaření

Definice a obecné principy

Výsledkem hospodaření rozumíme dosažený zisk či ztrátu za minulé účetní období. O rozdělení výsledku hospodaření může účetní jednotka účtovat pouze na základě písemného rozhodnutí statutárního orgánu společnosti. Po rozdělování výsledku hospodaření nesmí mít účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení žádný zůstatek.

Syntetické účty

431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432 – Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu rozvaha nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

Účet

Položka rozvahy

Aktiva

Pasiva

431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

 

A.V.