Účtová skupina 54: Jiné provozní náklady

Vydáno: 12 minut čtení

Na účtech účtové skupiny 54 účetní jednotky evidují náklady související s prodejem dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a materiálu, dále náklady související se závazky z titulu pokut a penále, náklady z titulu mank a provozních škod, dary a ostatní.

Syntetické účty

541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

542 – Prodaný materiál

543 – Dary

544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

545 – Ostatní pokuty a penále

546 – Odpis pohledávky

548 – Ostatní provozní náklady

549 – Manka a škody z provozní činnosti

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu zisku a ztráty nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

Účet

Položka výkazu

zisku a ztráty

 
 

541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

F.1.

 

542 – Prodaný materiál

F.2.

 

543 – Dary

F.5.

 

544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

F.5.

 

545 – Ostatní pokuty a penále

F.5.

 

546 – Odpis pohledávky

F.5.

 

548 – Ostatní provozní náklady

F.5.

 

549 – Manka a škody z provozní činnosti

F.5.

 

Základní účetní souvztažnosti

 

541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Na tomto účtu účetní jednotky evidují náklady související s dodatečným odpisem zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a dále pořizovací cenu neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku, v důsledku jeho prodeje účetní jednotkou.