Účtová skupina 56: Finanční náklady

Vydáno: 13 minut čtení

V rámci účtové skupiny 56 účetní jednotky sledují náklady vynaložené ve finanční oblasti. Jedná se zejména o náklady související s držbou a prodejem cenných papírů, dále úroky, kursové ztráty a v neposlední řadě náklady z titulu mank a škod na finančním majetku.

Syntetické účty

561 – Prodané cenné papíry a podíly

562 – Úroky

563 – Kursové ztráty

564 – Náklady z přecenění cenných papírů

566 – Náklady z finančního majetku

567 – Náklady z derivátových operací

568 – Ostatní finanční náklady

569 – Manka a škody na finančním majetku

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu zisku a ztráty nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

Účet

Položka výkazu

zisku a ztráty

 
 

561 – Prodané cenné papíry a podíly

G., H., K.

 

562 – Úroky

J.

 

563 – Kursové ztráty

K.

 

564 – Náklady z přecenění cenných papírů

K.

 

566 – Náklady z finančního majetku

H., K.

 

567 – Náklady z derivátových operací

K.

 

568 – Ostatní finanční náklady

K.

 

569 – Manka a škody na finančním majetku

K.

 

Základní účetní souvztažnosti

 

561 – Prodané cenné papíry a podíly

Na tomto účtu účetní jednotky evidují pořizovací cenu prodaných krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů. Tyto náklady jsou daňově účinné.

Operace

MD

D

Úbytek cenných papírů v důsledku prodeje

561

06x, 25x

Daňové dopady

Daňově účinným nákladem je hodnota cenných papírů či podílu při jejich prodeji. U nepřeceňovaných akcií, podílů a směnek je daňově účinným nákladem jejich pořizovací (nabývací) cena, ovšem pouze do výše příjmů z prodeje těchto akcií, podílů a směnek, ztráty z jejich prodeje jsou tedy nedaňové.

Daňově neúčinná je hodnota cenných papírů či podílu při převodu, který je podle § 19 ZDP osvobozen od daně z příjmů (převod podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti) – viz daňové dopady účtu 661.

Nejčastější chyby

Náklady související s prodejem finančního majetku jsou finančními náklady nikoliv např. provoz