Účtová skupina 66: Finanční výnosy

Vydáno: 10 minut čtení

V rámci účtové skupiny 66 účetní jednotky sledují výnosy, jež účetní jednotka utržila ve finanční oblasti. Jedná se zejména o tržby z prodeje cenných papírů, dále úroky, kursové ztráty a v neposlední řadě náhrady za manka a škody na finančním majetku.

Syntetické účty

661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

662 – Úroky

663 – Kursové zisky

664 – Výnosy z přecenění cenných papírů

665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku

667 – Výnosy z derivátových operací

668 – Ostatní finanční výnosy

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu zisku a ztráty nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

 

Účet

Položka výkazu

zisku a ztráty

 
 

661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

IV., V., VII.

 

662 – Úroky

VI.

 

663 – Kursové zisky

VII.

 

664 – Výnosy z přecenění cenných papírů

V., VII.

 

665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

V.

 

666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku

VII.

 

667 – Výnosy z derivátových operací

VII.

 

668 – Ostatní finanční výnosy

VII.

 

Základní účetní souvztažnosti

 

661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Na tomto účtu účetní jednotky sledují tržby z prodeje dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku. Výnosy jsou daňově účinné.

Operace

MD

D

Prodej cenných papírů jiné účetní jednotce

211, 221, 315, 378

661

Prodej cenných papírů zaměstnancům účetní jednotky

335

661

Daňové dopady