Účtová skupina 50: Spotřebované nákupy

Vydáno: 8 minut čtení

V rámci účtové skupiny 50 účetní jednotka sleduje náklady související s výkonovou spotřebou:

  • spotřeba materiálu,
  • spotřeba energií (voda, elektřina, plyn),
  • spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek, a
  • náklady na prodané zboží.

Syntetické účty

501 – Spotřeba materiálu

502 – Spotřeba energie

503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

504 – Prodané zboží

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu zisku a ztráty nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

Účet

Položka výkazu

zisku a ztráty

 
 

501 – Spotřeba materiálu

A.2.

 

502 – Spotřeba energie

A.2.

 

503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

A.2.

 

504 – Prodané zboží

A.1.

 

Základní účetní souvztažnosti

 

501 – Spotřeba materiálu

Na tomto účtu účetní jednotky evidují spotřebovaný základní materiál, pomocné látky, obaly, a dále pokud tak stanoví vnitřním předpisem, tak i movité věci s dobou použitelnosti do jednoho roku. Dále je na tomto účtu evidována spotřeba pohonných hmot, předplatné časopisů či nákupy odborné literatury, nákupy ochranných pomůcek, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků a konečně i nákupy stejnokrojů pro zaměstnance účetní jednotky.

Za předpokladu, že účetní jednotka účtuje nakupovaný materiál periodickým způsobem, potom veškeré nákupy účtuje přímo na účet 501 a neúčtuje o příjemkách a výdejkách.

V případě manka do normy přirozeného úbytku zásob materiálu je účtováno na vrub tohoto účtu.

Náklady účtované na účtu 501 Spotřeba materiálu jsou daňově účinné, nejedná-li se o osobní spotřebu pop