435/18.11.14 - Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Kuncová, Iva; Holoubková, Lenka Vydáno:
435/18.11.14 Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory
Lenka
Holoubková
daňová poradkyně, č. osvědčení 4336
Iva
Kuncová
daňová poradkyně, č. osvědčení 4641
Příspěvek je uzavřen
1. Úvod
V praxi daňové subjekty, které evidují aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a uplatňují odčitatelnou položku na výzkum a vývoj dle § 34 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“), často řeší splnění podmínky uvedené v ustanovení § 34b odst. 2 písm. a) ZDP, které stanoví, že výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj zahrnovanými do odpočtu nejsou výdaje (náklady), na něž byla byť jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů.
Definice veřejné podpory vychází z evropské legislativy a opírá se o 4 znaky veřejné podpory (podpora je poskytnuta z veřejných prostředků, selektivita podpory, narušení soutěže, vliv na obchod mezi členskými státy). Dle ustáleného výkladu není odčitatelná položka na výzkum a vývoj považována za veřejnou podporu. Se stejnými znaky se mezi veřejnou podporu neřadí ani odpočet na podporu odborného vzdělávání.
Dotace
, granty a investiční pobídky jsou pro naplnění výše uvedených definičních znaků považovány za veřejnou podporu.
Pokyn D-288 tuto problematiku dále upřesňuje v bodě 8 následovně:
V případě, že projekty podporované z veřejných zdrojů, např. podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jsou v souladu s tímto záko